PROTOKÓŁ NR 28/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy śyrzyn z dnia 7 kwietnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 28/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy śyrzyn z dnia 7 kwietnia 2010 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 28/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy śyrzyn z dnia 7 kwietnia 2010 r. Obecni członkowie Komisji: 1. Pani GraŜyna Szlendak Przewodnicząca Komisji, 2. Pan Franciszek Bernat, 3. Pan Bogusław Drzazga, 4. Pani Urszula Mizura, 5. Pan Bogdan Nowacki, 6. Pan Wojciech Olszak, 7. Pani Danuta Skowronek. Nieobecni na posiedzeniu Komisji byli następujący Członkowie: 1. Pan Jarosław Kozłowski nieobecność nieusprawiedliwiona, 2. Pani Jolanta Sekuła nieobecność usprawiedliwiona. Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli: 1. Andrzej Bujek Wójt Gminy śyrzyn, 2. Iwona Góźdź Sekretarz Gminy śyrzyn. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku obrad, 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, 3. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w śyrzynie oraz przeciwdziałania narkomanii za 2009r., 4. Analiza wykonania budŝetu Gminy śyrzyn za 2009r., 5. Informacja Wójta na temat realizacji inwestycji budowa gimnazjum oraz przedszkola, 6. Sprawy róŝne. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz Ad. 1 Przewodnicząca powitała przybyłych na posiedzenie Komisji. Zapytała czy członkowie Komisji mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Pan B. Drzazga zaproponował dodanie do porządku obrad punktu Informacja Wójta na temat realizacji inwestycji - budowa gimnazjum oraz przedszkola. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad do realizacji po dodaniu punktu Informacja Wójta na temat realizacji inwestycji - budowa gimnazjum oraz przedszkola. Komisja przyjęła jednogłośnie porządek obrad w głosowaniu jawnym. 1

2 Ad. 2 Przewodnicząca powiedziała, Ŝe zapoznała się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Komisji, nie wniosła uwag do treści protokołu i zaproponowała jego przyjęcie bez odczytywania. Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 29 grudnia 2009 r. został przyjęty jednogłośnie przez Członków Komisji bez odczytywania w głosowaniu jawnym. Ad. 3 Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w śyrzynie oraz przeciwdziałania narkomanii w 2009r. Panią Sekretarz Iwonę Góźdź. I. Góźdź odczytała Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w śyrzynie oraz przeciwdziałania narkomanii za 2009r. Stanowi ono załącznik do protokołu. Przewodnicząca podziękowała za przedstawienie sprawozdania i otworzyła dyskusję. Przewodnicząca zapytała czy w ramach działań Gminnej Komisji w punkcie Pierwszy kontakt jest moŝliwość kontaktu z psychologiem, czy te osoby są kierowane do Puław. I. Góźdź te osoby kierowane są do Puław, poniewaŝ my nie zatrudniamy psychologa. W. Olszak stwierdził, iŝ do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie pasuje stwierdzenie o znacznej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy śyrzyn przez zakup nowego radiowozu. I. Góźdź powiedziała, iŝ te treści są dokładnie przeniesione ze sprawozdania, które złoŝyła nam policja. Tak to postrzega Komisariat Policji i w taki sposób to napisali. B. Drzazga zapytał dlaczego pod tym sprawozdaniem podpisał się Wójt. I. Góźdź to nie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza to sprawozdanie. Komisja przekazuje tylko część składową informacji. To nie jest sprawozdanie GKRPA. To jest Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a ten program realizuje GKRPA, OPS, Posterunek Policji i Urząd Gminy. I to jest zbiorcze sprawozdanie, które podpisuje wójt, poniewaŝ z całego programu składa sprawozdanie. W. Olszak stwierdził, iŝ podejmując uchwałę Rada Gminy zobowiązuje wójta gminy do wykonania uchwały. To jest zadanie Wójta i dlatego się pod tym podpisuje, składając do RG sprawozdanie z realizacji tego programu. D. Skowronek zaproponowała, aby informacje o punkcie konsultacyjnym znajdującym się w Domu StraŜaka w śyrzynie znajdowały się na tablicach informacyjnych przy sołtysie na kaŝdej wsi. Wobec braku innych uwag Przewodnicząca poprosiła członków Komisji o wyraŝenie opinii na temat przedstawionego sprawozdania w formie głosowania. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w śyrzynie oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2009r. zostało przyjęte jednogłośnie przez Członków Komisji w głosowaniu jawnym. 2

3 Ad. 4 Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta o krótkie omówienie Sprawozdania z wykonania budŝetu za 2009r. (Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy śyrzyn za 2009r. stanowi załącznik do protokołu). Pan Wójt kaŝdy z członków Komisji otrzymał materiały dotyczące wykonania budŝetu i mógł się z nimi zapoznać. W roku 2009 dochody zostały wykonane w kwocie ,80 zł co stanowi 95,48 % planu. Jest to wskaźnik zadawalający. BudŜet był wielokrotnie zmieniany w ciągu roku, poniewaŝ dochody się zmieniały. Podatek rolny 92,37 %, jest to wskaźnik zadawalający. Rada Gminy zastosowała ulgi w tym podatku na kwotę zł. Podatek leśny planowany jest bez tych ulg i jest on zbierany w zasadzie w 100%, głównie płacą nam tu lasy państwowe. Podatek od nieruchomości ,20 zł. Zastosowano w tym podatku zwolnienia głównie z podatku od metra kwadratowego mieszkania oraz zwolniliśmy nasze urządzenia liniowe wodociągi i kanalizację. B. Drzazga zapytał kto płaci podatek od nieruchomości najemca lokalu czy właściciel. A. Bujek przy wykonywaniu działalności gospodarczej płaci ten, kto prowadzi działalność. To zaleŝy od sporządzenia umowy cywilno-prawnej czy płaci właściciel czy najemca. B. Drzazga zapytał kto płaci podatek od nieruchomości od dawnej firmy Eurodasta. I. Góźdź płaci ten podatek Zespół Szkół w śyrzynie w kwocie zł za 1079 m ² budynku i 530 m ² powierzchni, z działalności gospodarczej. Pan Wójt przeszedł dalej do omawiania sprawozdania z wykonania budŝetu. Na stronie drugiej są rozbite poszczególne miejscowości we wszystkich podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych. Podatek rolny jest w granicach 90 %, średnio płacony przez poszczególne miejscowości, w Kośminie jest jeden podatnik, który zalega i jest tam wpis hipoteki przymusowej, ale w ostatnim czasie zaczął ten Pan płacić (komornik ściąga naleŝności, które są dostępne). Ale są miejscowości takie jak: Kotliny, Parafianka, Wilczanka gdzie jest bardzo duŝo zapuszczonych gospodarstw nieuprawianych i to się nawarstwia. Odsetki i koszty od nieterminowych wpłat z czynszów, podatków i opłat wynoszą ,37 zł. Pozycja 9 podatek dochodowy od osób fizycznych czyli odpis dla gminy z Pitu wyniósł ,00 zł wykonany na plan 90.90%. B. Nowacki zapytał czy po odkupieniu zadłuŝonego gospodarstwa są egzekwowane zaległości podatkowe. A. Bujek odpowiedział, Ŝe osoba kupująca powinna sprawdzić czy ta nieruchomość jest obciąŝona hipoteką. JeŜeli ta osoba dobrowolnie nie wpłaci, a ma źródło dochodu to naleŝy to wyegzekwować. Wójt ma prawo na indywidualne podanie, płatności rozłoŝyć na raty, moŝe je w całości lub częściowo umoŝyć. To są indywidualne decyzje. B. Drzazga zaproponował, aby sporządzić tabelę o realizacji dochodów z tytułu podatków równieŝ od osób prawnych. I. Góźdź powiedziała, Ŝe panie z działu podatków postarają się zrobić taką tabelę dotyczącą osób prawnych na najbliŝszą sesję. Na stronie trzeciej Pan Wójt przedstawił znaczącą 15 pozycję dotyczącą zadań zleconych ustawowo. Są to dotacje celowe ponad 2 mln zł, głównie są to środki na zadania realizowane przez opiekę społeczną. Pozycja 16 to dotacje na zadania własne ,00 zł. W tej pozycji gmina musi wyjść z inicjatywą. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymaliśmy 100 tys. na wodociąg i z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na dofinansowanie budowy dróg w śyrzynie i śerdzi kwotę 100 tys. zł. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota ,82 zł są to środki, które w budŝecie rozbite są na 3 lata na programy realizowane w przedszkolach i szkołach. Tymi środkami zarządza SAPO Pani Beata Osiak. 3

4 B. Drzazga zapytał czy róŝnica występująca w środkach z Kapitału Ludzkiego ma zostać zwrócona. I. Góźdź odpowiedziała, Ŝe reszta środków przechodzi na następny okres, poniewaŝ są to projekty realizowane przez 11 lub 18 miesięcy. B. Drzazga zapytał o pozycję 16 dotyczącą wypłaty zasiłków celowych, czy róŝnica ma zostać zwrócona. I. Góźdź jeŝeli te środki nie zostały wykorzystane to naleŝy je zwrócić. Te środki nie zostały w całości wykorzystane, poniewaŝ nie było chętnych osób, które spełniały by kryteria dochodowe. A. Bujek pozycja 20 to subwencja ogółem w kwocie zł. Pozycja 23 naliczone kary za nieterminowe wykonanie boiska Orlik ,56 zł. B. Drzaga zapytał co to jest część wyrównawcza i równowaŝąca. A. Bujek to zaleŝy jakie gmina ma dochody w stosunku do średnich krajowych. Subwencja oświatowa idzie za dzieckiem. Podobny algorytm jest w przypadku subwencji wyrównawczych czy równowaŝących. Ministerstwo Finansów wie ilu mamy mieszkańców, jakie są ich dochody w gminie. Bogate gminy nie dostają subwencji, ale muszą na rzecz innych biedniejszych gmin płacić. Pan Wójt poinformował, Ŝe wydatki w 2009r. zostały zrealizowane w 92,19% planu, kwota ,33 zł., miały tutaj wpływ 2 niezrealizowane inwestycje, planowano budowę drogi ul. Leśna w śyrzynie, na ten cel planowano zaciągnąć kredyt. W dziale 710 nie realizowaliśmy wydatków związanych z planem zagospodarowania przestrzennego. W bieŝących wydatkach nie zaciągaliśmy kredytu, poniewaŝ czynione były oszczędności w budŝecie. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo są niewygasające wydatki, głównie na 2 pozycjach: na wodociągu w śyrzynie (na 2010r. z tej inwestycji przeszła kwota zł). W roku ubiegłym nie zostały rozliczone odwierty w Parafiance i Osinach, tutaj przeszła kwota zł. W tej chwili jest juŝ to zapłacone i zrealizowane. Tych odwiertów w tej chwili nie moŝemy jeszcze uzbroić. Dział 400 to kwota za badanie wody, poniewaŝ nie spełniała wymogów, a później to sobie zrefundowaliśmy od BełŜyc. W gospodarce mieszkaniowej wydano ,06 zł, w zasadzie tyle co było zaplanowane. W tym dziale występuje takŝe wydatek niewygasający, dotyczy on termomodernizacji budynku w Woli Osińskiej. W zasadzie cała kwota zł przeszła na ten rok. Ta naleŝność została juŝ w 80 % zapłacona. W Kotlinach w zeszłym roku zrealizowano ,48 zł, zaś część kwoty została w tym roku w budŝecie zaplanowana jako normalne zadanie do realizacji w budŝecie na 2010r. To zadanie jest juŝ zakończone i jest w fazie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. Administracja publiczna to kwota prawie 1 mln 500 tys zł i są to głównie wydatki na Urząd Gminy. Dział 751 to środki, które nam budŝet wojewody przekazuje na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, czy wyborami. Są to zadania zlecone. B. Drzazga zapytał czy dział 710 naleŝy traktować jako rezerwę. A. Bujek powiedział, Ŝe to nie jest rezerwa. Rada Gminy na mój wniosek nigdy tego punktu nie wyrzuca, poniewaŝ sporo osób jest zainteresowanych tym planem. Przepisy prawa nie zmieniają się w tej materii. F. Bernat zapytał co jest robione odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego. A. Bujek prowadziłem rozmowy z Panem Bakierą. Teraz jest cała taka procedura, Ŝe najpierw trzeba zmienić studium zagospodarowania gminy, później całą decyzję środowiskową i dopiero trzecim etapem jest zmiana planu. Plan nie moŝe odbiegać od tych zapisów co są w studium. Koszty dotyczące planu zagospodarowania całej gminy są rzędu 200 tys. zł. Musimy podjąć decyzje, które obszary chcemy zmienić. 4

5 Przewodnicząca ogłosiła 5 min. przerwę. Po przerwie Komisja przystąpiła do dalszej analizy sprawozdania z wykonania budŝetu. B. Drzazga zapytał za co jest płacony podatek od nieruchomości w szkole podstawowej w śyrzynie w kwocie 66 zł. I. Góźdź to jest prawdopodobnie podatek od nieruchomości, który płacony jest za działalność prywatnego gabinetu dentystycznego przez stomatologa. B. Drzazga zapytał czy wysokość stypendiów dla uczniów w poszczególnych szkołach jest taka sama. A. Bujek tak stypendia są w takiej samej wysokości, poniewaŝ wynika to z przepisów. B. Drzazga zapytał na co zostało wydane 6 tys. zł odnośnie przygotowania boiska o nawierzchni trawiastej w śyrzynie. A. Bujek został zrobiony projekt techniczny, kosztorysy inwestorskie. W tym roku będzie juŝ realizacja i jest ogłoszony przetarg na wykonanie. B. Drzazga zapytał w jaki sposób jest rozliczana energia elektryczna w Urzędzie Gminy. I. Góźdź proporcjonalnie do powierzchni, poniewaŝ wiązałoby się to z przerabianiem instalacji. Taka sama jest sytuacja z ogrzewaniem. B. Drzazga zapytał odnośnie świadczeń rodzinnych, ile w zeszłym roku urodziło się dzieci, skoro są 2 róŝne liczby dotyczące świadczeń z tytułu urodzenia dziecka. I. Góźdź odpowiedziała, Ŝe to są 2 róŝne świadczenia. Jedno otrzymują wszyscy rodzice, a drugie tylko w przypadku spełnienia określonych kryteriów dochodowych. W sumie w zeszłym roku urodziło się 78 dzieci. B. Drzazga zapytał dlaczego w dziale 853 utrzymanie GCI nie jest w jednej pozycji w Urzędzie Gminy. Dlaczego to jest oddzielone. I. Góźdź to jest jak gdyby jeden z działów gminy. GCI zostało powołane ze środków zewnętrznych i w takiej formie ono funkcjonuje. Chcemy pokazać społeczeństwu jak wiele Ci pracownicy tam zatrudnieni świadczą usług nieodpłatnie na rzecz miejscowego społeczeństwa. Pracownicy pomagają nieodpłatnie mieszkańcom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wydawany jest tam biuletyn informacyjny Gościniec śyrzyński, obsługiwany jest tam zwrot podatku akcyzowego, są tam wydawane zezwolenia na napoje alkoholowe, rejestrowana jest działalność gospodarcza. Są to dwie osoby, które te zadania wykonują. A. Bujek dział 900. W tym dziale są wydatki związane z oczyszczaniem gminy i związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją. B. Drzazga zapytał za które drogi gmina płaci za energię. A. Bujek gmina płaci za oświetlenie wszystkich dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. I to gmina otrzymuje w subwencji ogólnej. W 2009r. spłacono zł kredytu i zaciągnięto 300 tys. zł, czyli zadłuŝenie utrzymaliśmy na poziomie 2008r. ZadłuŜenie łącznie wynosi zł. Pozostała działalność, planowaliśmy 30 tys. na zdjęcie eternitu, a wydaliśmy ,49 zł, poniewaŝ takie było zainteresowanie osób fizycznych. B. Drzazga zapytał na jaki % jest zaciągnięty kredyt w banku w śyrzynie. A. Bujek poniewaŝ to jest zamówienie publiczne zgłaszają się róŝne banki. Wszystkie banki odnoszą się do WIBORU (ile pieniądz kosztuje w tzw. międzybankowym obrocie). Bank w śyrzynie jest dość konkurencyjny. 5

6 Wobec braku innych uwag Przewodnicząca poprosiła członków Komisji o wyraŝenie opinii na temat przedstawionego sprawozdania w formie głosowania. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy śyrzyn za 2009r. zostało przyjęte jednogłośnie przez Członków Komisji w głosowaniu jawnym. Ad. 5 Informacja Wójta na temat realizacji inwestycji budowa gimnazjum oraz przedszkola. Pan Wójt poinformował członków Komisji Ŝe odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę budynku gimnazjum i przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę mieliśmy juŝ 4 sierpnia 2009r., wtedy został ogłoszony przetarg i została podpisana umowa w dniu 31 sierpnia 2009r. Wykonawcą jest konsorcjum ISO Sp. z o.o. Kolbudy i Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TERMOCHEM Sp. z o.o. w Puławach jako partner spółki ISO. Zawarta umowa z r. mówi o tym, iŝ zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące budowę infrastruktury edukacyjnej spłacanej przez gminę przez okres 15 lat. Rada Gminy upowaŝniła Wójta do przyjęcia takiego zobowiązania i w ten sposób mogłem taką umowę podpisać. Kierownicy budów złoŝyli stosowne oświadczenia. Nadzór autorski sprawuje główny architekt, który projektował te obiekty Robert Krawczyk i on ma określoną kwotę za kaŝdy przyjazd. On na nasz wniosek lub wykonawcy pojawia się na budowie, rozstrzyga ewentualne rozbieŝności w projekcie czy jakieś propozycje wykonawcy. W większości przypadków nie wyraŝał zgody na zmiany proponowane przez wykonawcę. Przedsiębiorstwo wykonawcze TERMOCHEM wystawia faktury dla firmy ISO, która ma sfinansować tą budowę, która przedkłada nam faktury do opisania. Te faktury opisuje równieŝ inspektor nadzoru, który reprezentuje nas na budowie i stwierdza wykonanie robót. Głównym inspektorem nadzoru jest Pan Gąsiewski. Pierwsza wystawiona faktura była na kwotę brutto ,00 zł budowa infrastruktury. Z jej opisu wynika, Ŝe były to roboty budowlane według kosztorysu podany nr kosztorysu. Druga faktura jest na kwotę ,00 zł. Do tej pory wpłynęły 2 faktury. Przetarg na nadzór inspektorów nadzoru wygrała firma Veritas Polska z Warszawy. Głównym inspektorem jest Pan Gąsiewski i są inspektorzy branŝowi. Umowa z nimi została podpisana 8 września 2009r. na kwotę ,00 zł brutto. Termin wykonania robót wg Pana Byczka nie jest zagroŝony mimo cięŝkiej zimy. JeŜeli będzie taka potrzeba to zostanie zwiększona liczba pracowników. Termin wykonania robót wynosi 15 miesięcy od zawarcia umowy dzień 7 grudnia 2010r. Otworzono dyskusję na temat budowy. B. Drzazga zapytał czy I etap budowy gimnazjum i przedszkola to stan surowy. A. Bujek I etap budowy to stan wykończony z wyposaŝeniem (meble i urządzenia zapewniające funkcjonowanie obiektu dydaktycznego), pod klucz. B. Drzazga zapytał na jaką kwotę została zawarta umowa. A. Bujek umowa została zawarta na kwotę ,29 zł brutto (podatek VAT wynosi ,00 zł). D. Skowronek zapytała jak wygląda sprawa wniosku, który złoŝyła gmina. A. Bujek jesteśmy na liście rezerwowej i czekamy, jeŝeli będą oszczędności na pierwszych przetargach, tych którzy juŝ dostali, to się załapiemy. Gmina będzie spłacać przez 15 lat to co zapłaci ISO dla TERMOCHEMU plus ich zysk. 6

7 My do 7 stycznia 2011r. mamy karencję w spłacie. W 2011r. będziemy musieli zapłacić raty kapitałowe plus odsetki. Wtedy się dowiemy ile mamy zapłacić. Raty kapitałowe mają być równe, spłacane kwartalnie. Ad. 6 W sprawach róŝnych B. Drzazga zapytał kiedy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty dotyczące funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w śyrzynie co do pomieszczeń do pobierania materiału do laboratorium. Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe takie posiedzenie się odbędzie w połowie roku, ale jeŝeli trzeba wcześniej to moŝemy to zrobić. Następne posiedzenie będzie dotyczyło działalności sportowej, a później zajmiemy się przygotowaniem do publikacji Gminnej Ewidencji Obiektów Chronionych. I. Góźdź zasugerowała, aby Komisja wystąpiła z wnioskiem w formie pisemnej do Pana Dyrektora i być moŝe nie będzie potrzebna debata, a on sam odpowie czy jest moŝliwość zorganizowania punktu poboru materiału do laboratorium. Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe w tym momencie nie ma moŝliwości lokalowych więc nie ma sensu występować z takim wnioskiem. A. Bujek poinformował, Ŝe na ostatniej Radzie Społecznej Dyrektor złoŝył pismo, Ŝe musi dostosować obiekty SP ZOZu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, które mają być do końca 2012r. zrealizowane. Dyrektor nam w tej chwili to zasugerował, Ŝe jest taki termin. Jedno pomieszczenie nie spełnia wymogów na tzw. szczepienia ochronne, poniewaŝ jest za mało metrów ² i Ŝe ma z tym problem. Nie wszystkie SP ZOZy na to stać, aby mieć własne laboratorium i dlatego kupują tą usługę u tych którzy ją mają. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca o godz zamknęła posiedzenie Komisji. Opracowała: Magdalena Freliga Przewodnicząca Komisji mgr GraŜyna Szlendak 7

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo