PROTOKÓŁ NR 28/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy śyrzyn z dnia 7 kwietnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 28/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy śyrzyn z dnia 7 kwietnia 2010 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 28/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy śyrzyn z dnia 7 kwietnia 2010 r. Obecni członkowie Komisji: 1. Pani GraŜyna Szlendak Przewodnicząca Komisji, 2. Pan Franciszek Bernat, 3. Pan Bogusław Drzazga, 4. Pani Urszula Mizura, 5. Pan Bogdan Nowacki, 6. Pan Wojciech Olszak, 7. Pani Danuta Skowronek. Nieobecni na posiedzeniu Komisji byli następujący Członkowie: 1. Pan Jarosław Kozłowski nieobecność nieusprawiedliwiona, 2. Pani Jolanta Sekuła nieobecność usprawiedliwiona. Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli: 1. Andrzej Bujek Wójt Gminy śyrzyn, 2. Iwona Góźdź Sekretarz Gminy śyrzyn. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku obrad, 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, 3. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w śyrzynie oraz przeciwdziałania narkomanii za 2009r., 4. Analiza wykonania budŝetu Gminy śyrzyn za 2009r., 5. Informacja Wójta na temat realizacji inwestycji budowa gimnazjum oraz przedszkola, 6. Sprawy róŝne. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz Ad. 1 Przewodnicząca powitała przybyłych na posiedzenie Komisji. Zapytała czy członkowie Komisji mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Pan B. Drzazga zaproponował dodanie do porządku obrad punktu Informacja Wójta na temat realizacji inwestycji - budowa gimnazjum oraz przedszkola. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad do realizacji po dodaniu punktu Informacja Wójta na temat realizacji inwestycji - budowa gimnazjum oraz przedszkola. Komisja przyjęła jednogłośnie porządek obrad w głosowaniu jawnym. 1

2 Ad. 2 Przewodnicząca powiedziała, Ŝe zapoznała się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Komisji, nie wniosła uwag do treści protokołu i zaproponowała jego przyjęcie bez odczytywania. Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 29 grudnia 2009 r. został przyjęty jednogłośnie przez Członków Komisji bez odczytywania w głosowaniu jawnym. Ad. 3 Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w śyrzynie oraz przeciwdziałania narkomanii w 2009r. Panią Sekretarz Iwonę Góźdź. I. Góźdź odczytała Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w śyrzynie oraz przeciwdziałania narkomanii za 2009r. Stanowi ono załącznik do protokołu. Przewodnicząca podziękowała za przedstawienie sprawozdania i otworzyła dyskusję. Przewodnicząca zapytała czy w ramach działań Gminnej Komisji w punkcie Pierwszy kontakt jest moŝliwość kontaktu z psychologiem, czy te osoby są kierowane do Puław. I. Góźdź te osoby kierowane są do Puław, poniewaŝ my nie zatrudniamy psychologa. W. Olszak stwierdził, iŝ do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie pasuje stwierdzenie o znacznej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy śyrzyn przez zakup nowego radiowozu. I. Góźdź powiedziała, iŝ te treści są dokładnie przeniesione ze sprawozdania, które złoŝyła nam policja. Tak to postrzega Komisariat Policji i w taki sposób to napisali. B. Drzazga zapytał dlaczego pod tym sprawozdaniem podpisał się Wójt. I. Góźdź to nie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza to sprawozdanie. Komisja przekazuje tylko część składową informacji. To nie jest sprawozdanie GKRPA. To jest Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a ten program realizuje GKRPA, OPS, Posterunek Policji i Urząd Gminy. I to jest zbiorcze sprawozdanie, które podpisuje wójt, poniewaŝ z całego programu składa sprawozdanie. W. Olszak stwierdził, iŝ podejmując uchwałę Rada Gminy zobowiązuje wójta gminy do wykonania uchwały. To jest zadanie Wójta i dlatego się pod tym podpisuje, składając do RG sprawozdanie z realizacji tego programu. D. Skowronek zaproponowała, aby informacje o punkcie konsultacyjnym znajdującym się w Domu StraŜaka w śyrzynie znajdowały się na tablicach informacyjnych przy sołtysie na kaŝdej wsi. Wobec braku innych uwag Przewodnicząca poprosiła członków Komisji o wyraŝenie opinii na temat przedstawionego sprawozdania w formie głosowania. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w śyrzynie oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2009r. zostało przyjęte jednogłośnie przez Członków Komisji w głosowaniu jawnym. 2

3 Ad. 4 Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta o krótkie omówienie Sprawozdania z wykonania budŝetu za 2009r. (Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy śyrzyn za 2009r. stanowi załącznik do protokołu). Pan Wójt kaŝdy z członków Komisji otrzymał materiały dotyczące wykonania budŝetu i mógł się z nimi zapoznać. W roku 2009 dochody zostały wykonane w kwocie ,80 zł co stanowi 95,48 % planu. Jest to wskaźnik zadawalający. BudŜet był wielokrotnie zmieniany w ciągu roku, poniewaŝ dochody się zmieniały. Podatek rolny 92,37 %, jest to wskaźnik zadawalający. Rada Gminy zastosowała ulgi w tym podatku na kwotę zł. Podatek leśny planowany jest bez tych ulg i jest on zbierany w zasadzie w 100%, głównie płacą nam tu lasy państwowe. Podatek od nieruchomości ,20 zł. Zastosowano w tym podatku zwolnienia głównie z podatku od metra kwadratowego mieszkania oraz zwolniliśmy nasze urządzenia liniowe wodociągi i kanalizację. B. Drzazga zapytał kto płaci podatek od nieruchomości najemca lokalu czy właściciel. A. Bujek przy wykonywaniu działalności gospodarczej płaci ten, kto prowadzi działalność. To zaleŝy od sporządzenia umowy cywilno-prawnej czy płaci właściciel czy najemca. B. Drzazga zapytał kto płaci podatek od nieruchomości od dawnej firmy Eurodasta. I. Góźdź płaci ten podatek Zespół Szkół w śyrzynie w kwocie zł za 1079 m ² budynku i 530 m ² powierzchni, z działalności gospodarczej. Pan Wójt przeszedł dalej do omawiania sprawozdania z wykonania budŝetu. Na stronie drugiej są rozbite poszczególne miejscowości we wszystkich podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych. Podatek rolny jest w granicach 90 %, średnio płacony przez poszczególne miejscowości, w Kośminie jest jeden podatnik, który zalega i jest tam wpis hipoteki przymusowej, ale w ostatnim czasie zaczął ten Pan płacić (komornik ściąga naleŝności, które są dostępne). Ale są miejscowości takie jak: Kotliny, Parafianka, Wilczanka gdzie jest bardzo duŝo zapuszczonych gospodarstw nieuprawianych i to się nawarstwia. Odsetki i koszty od nieterminowych wpłat z czynszów, podatków i opłat wynoszą ,37 zł. Pozycja 9 podatek dochodowy od osób fizycznych czyli odpis dla gminy z Pitu wyniósł ,00 zł wykonany na plan 90.90%. B. Nowacki zapytał czy po odkupieniu zadłuŝonego gospodarstwa są egzekwowane zaległości podatkowe. A. Bujek odpowiedział, Ŝe osoba kupująca powinna sprawdzić czy ta nieruchomość jest obciąŝona hipoteką. JeŜeli ta osoba dobrowolnie nie wpłaci, a ma źródło dochodu to naleŝy to wyegzekwować. Wójt ma prawo na indywidualne podanie, płatności rozłoŝyć na raty, moŝe je w całości lub częściowo umoŝyć. To są indywidualne decyzje. B. Drzazga zaproponował, aby sporządzić tabelę o realizacji dochodów z tytułu podatków równieŝ od osób prawnych. I. Góźdź powiedziała, Ŝe panie z działu podatków postarają się zrobić taką tabelę dotyczącą osób prawnych na najbliŝszą sesję. Na stronie trzeciej Pan Wójt przedstawił znaczącą 15 pozycję dotyczącą zadań zleconych ustawowo. Są to dotacje celowe ponad 2 mln zł, głównie są to środki na zadania realizowane przez opiekę społeczną. Pozycja 16 to dotacje na zadania własne ,00 zł. W tej pozycji gmina musi wyjść z inicjatywą. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymaliśmy 100 tys. na wodociąg i z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na dofinansowanie budowy dróg w śyrzynie i śerdzi kwotę 100 tys. zł. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota ,82 zł są to środki, które w budŝecie rozbite są na 3 lata na programy realizowane w przedszkolach i szkołach. Tymi środkami zarządza SAPO Pani Beata Osiak. 3

4 B. Drzazga zapytał czy róŝnica występująca w środkach z Kapitału Ludzkiego ma zostać zwrócona. I. Góźdź odpowiedziała, Ŝe reszta środków przechodzi na następny okres, poniewaŝ są to projekty realizowane przez 11 lub 18 miesięcy. B. Drzazga zapytał o pozycję 16 dotyczącą wypłaty zasiłków celowych, czy róŝnica ma zostać zwrócona. I. Góźdź jeŝeli te środki nie zostały wykorzystane to naleŝy je zwrócić. Te środki nie zostały w całości wykorzystane, poniewaŝ nie było chętnych osób, które spełniały by kryteria dochodowe. A. Bujek pozycja 20 to subwencja ogółem w kwocie zł. Pozycja 23 naliczone kary za nieterminowe wykonanie boiska Orlik ,56 zł. B. Drzaga zapytał co to jest część wyrównawcza i równowaŝąca. A. Bujek to zaleŝy jakie gmina ma dochody w stosunku do średnich krajowych. Subwencja oświatowa idzie za dzieckiem. Podobny algorytm jest w przypadku subwencji wyrównawczych czy równowaŝących. Ministerstwo Finansów wie ilu mamy mieszkańców, jakie są ich dochody w gminie. Bogate gminy nie dostają subwencji, ale muszą na rzecz innych biedniejszych gmin płacić. Pan Wójt poinformował, Ŝe wydatki w 2009r. zostały zrealizowane w 92,19% planu, kwota ,33 zł., miały tutaj wpływ 2 niezrealizowane inwestycje, planowano budowę drogi ul. Leśna w śyrzynie, na ten cel planowano zaciągnąć kredyt. W dziale 710 nie realizowaliśmy wydatków związanych z planem zagospodarowania przestrzennego. W bieŝących wydatkach nie zaciągaliśmy kredytu, poniewaŝ czynione były oszczędności w budŝecie. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo są niewygasające wydatki, głównie na 2 pozycjach: na wodociągu w śyrzynie (na 2010r. z tej inwestycji przeszła kwota zł). W roku ubiegłym nie zostały rozliczone odwierty w Parafiance i Osinach, tutaj przeszła kwota zł. W tej chwili jest juŝ to zapłacone i zrealizowane. Tych odwiertów w tej chwili nie moŝemy jeszcze uzbroić. Dział 400 to kwota za badanie wody, poniewaŝ nie spełniała wymogów, a później to sobie zrefundowaliśmy od BełŜyc. W gospodarce mieszkaniowej wydano ,06 zł, w zasadzie tyle co było zaplanowane. W tym dziale występuje takŝe wydatek niewygasający, dotyczy on termomodernizacji budynku w Woli Osińskiej. W zasadzie cała kwota zł przeszła na ten rok. Ta naleŝność została juŝ w 80 % zapłacona. W Kotlinach w zeszłym roku zrealizowano ,48 zł, zaś część kwoty została w tym roku w budŝecie zaplanowana jako normalne zadanie do realizacji w budŝecie na 2010r. To zadanie jest juŝ zakończone i jest w fazie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. Administracja publiczna to kwota prawie 1 mln 500 tys zł i są to głównie wydatki na Urząd Gminy. Dział 751 to środki, które nam budŝet wojewody przekazuje na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, czy wyborami. Są to zadania zlecone. B. Drzazga zapytał czy dział 710 naleŝy traktować jako rezerwę. A. Bujek powiedział, Ŝe to nie jest rezerwa. Rada Gminy na mój wniosek nigdy tego punktu nie wyrzuca, poniewaŝ sporo osób jest zainteresowanych tym planem. Przepisy prawa nie zmieniają się w tej materii. F. Bernat zapytał co jest robione odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego. A. Bujek prowadziłem rozmowy z Panem Bakierą. Teraz jest cała taka procedura, Ŝe najpierw trzeba zmienić studium zagospodarowania gminy, później całą decyzję środowiskową i dopiero trzecim etapem jest zmiana planu. Plan nie moŝe odbiegać od tych zapisów co są w studium. Koszty dotyczące planu zagospodarowania całej gminy są rzędu 200 tys. zł. Musimy podjąć decyzje, które obszary chcemy zmienić. 4

5 Przewodnicząca ogłosiła 5 min. przerwę. Po przerwie Komisja przystąpiła do dalszej analizy sprawozdania z wykonania budŝetu. B. Drzazga zapytał za co jest płacony podatek od nieruchomości w szkole podstawowej w śyrzynie w kwocie 66 zł. I. Góźdź to jest prawdopodobnie podatek od nieruchomości, który płacony jest za działalność prywatnego gabinetu dentystycznego przez stomatologa. B. Drzazga zapytał czy wysokość stypendiów dla uczniów w poszczególnych szkołach jest taka sama. A. Bujek tak stypendia są w takiej samej wysokości, poniewaŝ wynika to z przepisów. B. Drzazga zapytał na co zostało wydane 6 tys. zł odnośnie przygotowania boiska o nawierzchni trawiastej w śyrzynie. A. Bujek został zrobiony projekt techniczny, kosztorysy inwestorskie. W tym roku będzie juŝ realizacja i jest ogłoszony przetarg na wykonanie. B. Drzazga zapytał w jaki sposób jest rozliczana energia elektryczna w Urzędzie Gminy. I. Góźdź proporcjonalnie do powierzchni, poniewaŝ wiązałoby się to z przerabianiem instalacji. Taka sama jest sytuacja z ogrzewaniem. B. Drzazga zapytał odnośnie świadczeń rodzinnych, ile w zeszłym roku urodziło się dzieci, skoro są 2 róŝne liczby dotyczące świadczeń z tytułu urodzenia dziecka. I. Góźdź odpowiedziała, Ŝe to są 2 róŝne świadczenia. Jedno otrzymują wszyscy rodzice, a drugie tylko w przypadku spełnienia określonych kryteriów dochodowych. W sumie w zeszłym roku urodziło się 78 dzieci. B. Drzazga zapytał dlaczego w dziale 853 utrzymanie GCI nie jest w jednej pozycji w Urzędzie Gminy. Dlaczego to jest oddzielone. I. Góźdź to jest jak gdyby jeden z działów gminy. GCI zostało powołane ze środków zewnętrznych i w takiej formie ono funkcjonuje. Chcemy pokazać społeczeństwu jak wiele Ci pracownicy tam zatrudnieni świadczą usług nieodpłatnie na rzecz miejscowego społeczeństwa. Pracownicy pomagają nieodpłatnie mieszkańcom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wydawany jest tam biuletyn informacyjny Gościniec śyrzyński, obsługiwany jest tam zwrot podatku akcyzowego, są tam wydawane zezwolenia na napoje alkoholowe, rejestrowana jest działalność gospodarcza. Są to dwie osoby, które te zadania wykonują. A. Bujek dział 900. W tym dziale są wydatki związane z oczyszczaniem gminy i związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją. B. Drzazga zapytał za które drogi gmina płaci za energię. A. Bujek gmina płaci za oświetlenie wszystkich dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. I to gmina otrzymuje w subwencji ogólnej. W 2009r. spłacono zł kredytu i zaciągnięto 300 tys. zł, czyli zadłuŝenie utrzymaliśmy na poziomie 2008r. ZadłuŜenie łącznie wynosi zł. Pozostała działalność, planowaliśmy 30 tys. na zdjęcie eternitu, a wydaliśmy ,49 zł, poniewaŝ takie było zainteresowanie osób fizycznych. B. Drzazga zapytał na jaki % jest zaciągnięty kredyt w banku w śyrzynie. A. Bujek poniewaŝ to jest zamówienie publiczne zgłaszają się róŝne banki. Wszystkie banki odnoszą się do WIBORU (ile pieniądz kosztuje w tzw. międzybankowym obrocie). Bank w śyrzynie jest dość konkurencyjny. 5

6 Wobec braku innych uwag Przewodnicząca poprosiła członków Komisji o wyraŝenie opinii na temat przedstawionego sprawozdania w formie głosowania. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy śyrzyn za 2009r. zostało przyjęte jednogłośnie przez Członków Komisji w głosowaniu jawnym. Ad. 5 Informacja Wójta na temat realizacji inwestycji budowa gimnazjum oraz przedszkola. Pan Wójt poinformował członków Komisji Ŝe odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę budynku gimnazjum i przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę mieliśmy juŝ 4 sierpnia 2009r., wtedy został ogłoszony przetarg i została podpisana umowa w dniu 31 sierpnia 2009r. Wykonawcą jest konsorcjum ISO Sp. z o.o. Kolbudy i Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TERMOCHEM Sp. z o.o. w Puławach jako partner spółki ISO. Zawarta umowa z r. mówi o tym, iŝ zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące budowę infrastruktury edukacyjnej spłacanej przez gminę przez okres 15 lat. Rada Gminy upowaŝniła Wójta do przyjęcia takiego zobowiązania i w ten sposób mogłem taką umowę podpisać. Kierownicy budów złoŝyli stosowne oświadczenia. Nadzór autorski sprawuje główny architekt, który projektował te obiekty Robert Krawczyk i on ma określoną kwotę za kaŝdy przyjazd. On na nasz wniosek lub wykonawcy pojawia się na budowie, rozstrzyga ewentualne rozbieŝności w projekcie czy jakieś propozycje wykonawcy. W większości przypadków nie wyraŝał zgody na zmiany proponowane przez wykonawcę. Przedsiębiorstwo wykonawcze TERMOCHEM wystawia faktury dla firmy ISO, która ma sfinansować tą budowę, która przedkłada nam faktury do opisania. Te faktury opisuje równieŝ inspektor nadzoru, który reprezentuje nas na budowie i stwierdza wykonanie robót. Głównym inspektorem nadzoru jest Pan Gąsiewski. Pierwsza wystawiona faktura była na kwotę brutto ,00 zł budowa infrastruktury. Z jej opisu wynika, Ŝe były to roboty budowlane według kosztorysu podany nr kosztorysu. Druga faktura jest na kwotę ,00 zł. Do tej pory wpłynęły 2 faktury. Przetarg na nadzór inspektorów nadzoru wygrała firma Veritas Polska z Warszawy. Głównym inspektorem jest Pan Gąsiewski i są inspektorzy branŝowi. Umowa z nimi została podpisana 8 września 2009r. na kwotę ,00 zł brutto. Termin wykonania robót wg Pana Byczka nie jest zagroŝony mimo cięŝkiej zimy. JeŜeli będzie taka potrzeba to zostanie zwiększona liczba pracowników. Termin wykonania robót wynosi 15 miesięcy od zawarcia umowy dzień 7 grudnia 2010r. Otworzono dyskusję na temat budowy. B. Drzazga zapytał czy I etap budowy gimnazjum i przedszkola to stan surowy. A. Bujek I etap budowy to stan wykończony z wyposaŝeniem (meble i urządzenia zapewniające funkcjonowanie obiektu dydaktycznego), pod klucz. B. Drzazga zapytał na jaką kwotę została zawarta umowa. A. Bujek umowa została zawarta na kwotę ,29 zł brutto (podatek VAT wynosi ,00 zł). D. Skowronek zapytała jak wygląda sprawa wniosku, który złoŝyła gmina. A. Bujek jesteśmy na liście rezerwowej i czekamy, jeŝeli będą oszczędności na pierwszych przetargach, tych którzy juŝ dostali, to się załapiemy. Gmina będzie spłacać przez 15 lat to co zapłaci ISO dla TERMOCHEMU plus ich zysk. 6

7 My do 7 stycznia 2011r. mamy karencję w spłacie. W 2011r. będziemy musieli zapłacić raty kapitałowe plus odsetki. Wtedy się dowiemy ile mamy zapłacić. Raty kapitałowe mają być równe, spłacane kwartalnie. Ad. 6 W sprawach róŝnych B. Drzazga zapytał kiedy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty dotyczące funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w śyrzynie co do pomieszczeń do pobierania materiału do laboratorium. Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe takie posiedzenie się odbędzie w połowie roku, ale jeŝeli trzeba wcześniej to moŝemy to zrobić. Następne posiedzenie będzie dotyczyło działalności sportowej, a później zajmiemy się przygotowaniem do publikacji Gminnej Ewidencji Obiektów Chronionych. I. Góźdź zasugerowała, aby Komisja wystąpiła z wnioskiem w formie pisemnej do Pana Dyrektora i być moŝe nie będzie potrzebna debata, a on sam odpowie czy jest moŝliwość zorganizowania punktu poboru materiału do laboratorium. Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe w tym momencie nie ma moŝliwości lokalowych więc nie ma sensu występować z takim wnioskiem. A. Bujek poinformował, Ŝe na ostatniej Radzie Społecznej Dyrektor złoŝył pismo, Ŝe musi dostosować obiekty SP ZOZu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, które mają być do końca 2012r. zrealizowane. Dyrektor nam w tej chwili to zasugerował, Ŝe jest taki termin. Jedno pomieszczenie nie spełnia wymogów na tzw. szczepienia ochronne, poniewaŝ jest za mało metrów ² i Ŝe ma z tym problem. Nie wszystkie SP ZOZy na to stać, aby mieć własne laboratorium i dlatego kupują tą usługę u tych którzy ją mają. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca o godz zamknęła posiedzenie Komisji. Opracowała: Magdalena Freliga Przewodnicząca Komisji mgr GraŜyna Szlendak 7

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok

DOCHODY GMINY. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok DOCHODY GMINY W budŝecie Gminy Nowosolna na 2010 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 15.882.643 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa złote sześćset czterdzieści trzy złote

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Plan na 2006 rok

Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Plan na 2006 rok Z a ł ą c z n i k N r 1 d o u c h w a ł y N r X L V / 1 9 9 / 2 0 0 6 R a d y G m i n y S z y d ł ó w z d n i a 2 8 l u t e g o 2 0 0 6 r. Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 237.004 zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wynosi 2.611,07 zł tj.1,10%. Tak niskie wykonanie planu wynika stąd, że w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

BUDśET MIASTA LIPNA NA 2008 ROK ZOSTAŁ PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XVI/104/07 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE W DNIU 29 GRUDNIA 2007R

BUDśET MIASTA LIPNA NA 2008 ROK ZOSTAŁ PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XVI/104/07 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE W DNIU 29 GRUDNIA 2007R BUDśET MIASTA LIPNA NA 2008 ROK ZOSTAŁ PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XVI/104/07 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE W DNIU 29 GRUDNIA 2007R ZMIANY BUDśETU 2008 Budżet był zmieniany 16 -krotnie, z czego 10 krotnie Uchwałami

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku U C H W A Ł A NR 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W KUŚLINIE ODBYTEGO DNIA 5 WRZEŚNIA 2007 ROKU W URZĘDZIE GMINY W KUŚLINIE.

PROTOKÓŁ NR 3/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W KUŚLINIE ODBYTEGO DNIA 5 WRZEŚNIA 2007 ROKU W URZĘDZIE GMINY W KUŚLINIE. PROTOKÓŁ NR 3/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W KUŚLINIE ODBYTEGO DNIA 5 WRZEŚNIA 2007 ROKU W URZĘDZIE GMINY W KUŚLINIE. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Henryk Łuczak powitał zebranych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT W wielu środowiskach lokalnych panuje przekonanie, że budżet gminny to wielka tajemnica, rządki cyferek i liczb, o których pojęcie mają tylko finansiści, a które

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Dział N a z w a działu. Rolnictwo i łowiectwo. Opłaty za pobór wody ( 0830) Leśnictwo. Odsetki od środków na kontach bankow

Dział N a z w a działu. Rolnictwo i łowiectwo. Opłaty za pobór wody ( 0830) Leśnictwo. Odsetki od środków na kontach bankow Tabela Nr 3 Prognoza D O C H O D Ó W budŝetu gminy na 2008 rok w złotych Dział N a z w a działu WaŜniejsze źródła dochodów 010 020 Rolnictwo i łowiectwo Opłaty za pobór wody ( 0830) Leśnictwo Kwota razem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r.

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. Stan Radnych 20 Obecnych - 16 radnych. Nieobecni radni: Andrzej Jaszczur,

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2006.

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2006. Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2006. 1. Do budżetu przyjęto następujące założenia do podatku rolnego na rok 2006 przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 27,88 zł. stawki kwotowe podatku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 75/X/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2011 rok DOCHODY Dział Źródło dochodów Ogółem dotacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Dz. Rozdz Wyszczególnienie PLAN na 2009 r. ( w zł ) Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011 Dochody i wydatki budżetowe Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2010r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Moszczenica za rok 2007

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Moszczenica za rok 2007 Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Moszczenica za rok 2007 Moszczenica, dnia 19 marca 2008 roku Uchwała Nr IV/8/06 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2006 roku oraz jej zmiany stanowią

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W STRAWCZYNIE. UL. śeromskiego STRAWCZYN tel , , fax

URZĄD GMINY W STRAWCZYNIE. UL. śeromskiego STRAWCZYN tel , , fax URZĄD GMINY W STRAWCZYNIE UL. śeromskiego 16 26067 STRAWCZYN tel. 41 3038002, 3038003, fax 3038157 www.strawczyn.pl email: gmina@strawczyn.pl SKĄD MAMY PIENIĄDZE..... NA CO JE WYDAJEMY???? Strawczyn, luty

Bardziej szczegółowo

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych C Z Ę Ś Ć O P I S O W A do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok I. DOCHODY BUDŻETOWE Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych D o c h o d y w ł a s n e : - podatek rolny podatek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK w złotych Plan na DOCHODY BIEśĄCE 20.039.342 020 LEŚNICTWO 1.200 publicznych

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo