!!"# " $" %!&"'( ) *'&"#" + &++!" #!!(, +- +!+! "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!!"# " $" %!&"'( ) *'&"#" + &++!" #!!(, +- +!+! ""

Transkrypt

1

2

3 !!"# " $" %!&"'( ) *'&"#" + &++!" #!!(, +- +!+! " +&+!!*"!!++#.!"#/#/!++0"."+#/ 1!"!" "!#" *")!" #$"" +*-0"! ( ) +!!" +&+" " #/!"#!"(,!") &" 0#"! 2+! " + "#+&"!! +! #" 3&!"( )!.+&" ++)!+.#"(, #/ 0!"0!#3!" 3&!"!!" 20+) & #/+"!"!!))!" +!4"'.#"3"!#"+*-0" %!$" 3!+!"!)+.#""!"+&!+.#"20+)("!"" #!!" &++!! 0+&!" &"+!","!"3!"+"+.#" +*, &# #!!"!) #/+4 ".+&" * "#( #0,!+.#": *!"!34 + )!" 3&(!"!)+" 4 +!"+!+!!" &+4)&!#/!,+!+!#/.+&; +&++!!" "! + #"(!) &"4!.#""0- <." +* + # + +* "&+#"+("0-*'&" +!"3 & 4 +&# #"#++) ++&+4-!""'"0-; =!"!)+&-3#4"!">> + #+!"0&!"!"#"+),# -4"0-' 0&!."#! +0 +!"!" +" "' +* (! -3#+! #" "!"(!) +&-3#4&+ - 3& " &"4 #! "'#" 3& " +&?,&- "!" 3 0+&! #/ 3 +&!3! *"##!"+!+; *!"!34 +* )!0-0+ #/+"!"! +&#!"!" *'*!!) #"!34 #" + #/-3#!"(&+ " + +!"!" "'() +&"0-3!"!&3"')&! &"+; =,!+ -3#!" "!" >> " -3#!" #" 0+++.#" + -3#!" #" "&+#"+ ++&+#!+ #!""' " "!)-&4 #, +& '(0&)0 +"+ +)!"+* )!""!0-0+ #/+"!"! +&# #!!"!"!) *")4 #,&+ "&+#"+ *!"!34 +* ) #,!) +!+4 +-+!' #, +& +"&!"3 &+ &!0+ "&+#"+ +&#"!

4 8276B1BA!"!#$ %#&! '( )%*+,#-. +#0,!#/!,! C "$!#" #",!! +0 +!" D / 0"1#-20& !#" +&-3#!" -3#!""!" E #/!"0-,"! F =8!#! +0 +!" F +&-3#!" +&, -3#+#/ G%+!) + "!" CH-+)!" +&, D8!#+-+!+# 56%0#&3 (7#%6,&!86,&30"96%! %!28(0&3#% / ""!"! = %+!)"0- = =!"! B-&!""+!""*'*! G%+!)*'*! G C60#! ')!"!"#" G D60# ')! +&#"30#!"#" C :+ ;#-!20&3 3<(6!,#-!6(80"=(=!>. H"!", +#0,!#/!, D &!"+! + #" F =#" B"!+ #" G"!"*'*! CH#/!"#".:+ ;#-!20&3 3<(6!,#-!&= 0(=!> '5 #"+!" #",,+ I ( ( ( " J #"+!"+*"!#"$!#" D =#"+!"$!#"K"#!"!"#"*'*!K F #"#/"+0+!"#" F GH"!"! ')!"!"#"+ = C5 +&"++)!+.#" +&# # =?!*+1#-!%;( 0!,=#-20&3 3 /' H"!"++.#""0"!"# = H"!"!0+ +-+)!""0-"#/# = =H"!"++.#"!"+ "&+#"+ ==,) #/++!,)- = GH#/!"#""0-+ = CH"!"+&!"!"#" =G D& +&!")0++ =G E60#"+.#"+&+ +&!0+&+#/# =G F"!* "#!" =C B"!! "'#"L =C -!"!"+!#+!#/!, =D =

5 4:+ %;",3A+62%B#% /4-3#!"""!* "'#" =E -&+"!"* "'#" =E =*$!#"&+'!#/ + #"* "'#"! 5 H"!" -3#!"28 G B"!" #$"#"!& &+#/+, C =B"!"!& &+#/+, D B"!"&+'!#/ &+#"+#/ F GM7NFO "'46% G C+&-3#!"&+&+0+ &- G DM"*-'&, G E +*" ++*"#/ +"3!"I!"#"J GG FB"!"#'.#"&+&+#/ GD <0&3#%!,3*1&03 #$,( %&(=!*(&+0&3"9=#&!7 %!-8&%+,;9> 2!#/!"#! GF 8!#!(#!!+.#"'! GF =H"!"+*!"&" "+#"I&+#"30!"'#"+** 0,&" "&+"*"J C H"!"++.#"!"+ "&+#"+ C G60#&+#" " C CH"!"+ #"!"&" "+#"I&+#"30!"'#"+** 0,&" "&+"*"J C D*, " +" &!"+,#" C ' < 0&3= %!0&1+)!;>./ 2!#/!"#! C= 8!#!(#!!+.#"'! C= =!"! C= *, " +" &!"+,#" C G2+*, "&+#"++ -"! + C C/ <*+&%;,;!1!;",( %#& >. 2!#/!"#! CG 8!#!(#!!+.#"'! CG =80-"!"#" CG "*,#" CC G+-+)!"&?"0!"#'"&+#"0" CD CH"!" -"! + CE DH"!"&?"0!"#'"#/0" CE EH"!"++.#"!"+#/0" CF F60#&+#" " CF 60# ')!+&!"!"#" D 8!# '+)""3#0+!"0"#/+!"&! +"'&0"" D "-I+ 3&+!"&+&+J 7$"#+&"&-0 +",0", D =!"0",!+ #I+ 3&+!"&+&+J D

6 !"!#$ %#&! > * #": '> %! '&+.4#": /> #"0: 5> %#/!" +&!+!" " &+#"+: > +"0"!"#:.> "0"-:?> +&!""!" "&+#"+: 4> 1/#: > : > B "&!#/ "'#": > >!#+!"+,: '> +,*+!"+,: "! + #!I+.PJ "!&-)!I+.AJ = +* "!Q I & 0&&-0+.4.#"0!"!") G "! +" P " =G "!+"AJ %!3 '&+.4 #"!)!"4 )!+.#"+&&!#/!,#" &-0+.4 " +& &+ ( 0+!#+ J! + + +(! '& &,#/ -, "!"" ++ 2RG(2RD ++.4!"+!& &+:=(!:D!& &+#/#"+#! I +!"!++J 2$"R" I&+ +&!+ "J N6%I%*J(N6%I=7*J! +)"" +!" +, 0" " +& &+ S +" #+ S( +& +"&!"+ "!P"A +!" + +"30 "' + +& +"&!" "'!"*3&?!"!"&-0+.#".#"0 /> %! '&+.#"#": +0!"#!" +&&+=+* "! I"! '&+.#"#++* "!J 5> *, + : > M"#!"!"#"*'*!:.> "!":?> " : 4> 0: > +*, +#: '> B : '> B "0+!+.#": ''> "'#""'& +&+: '/> +"+/-: "!" +)"+.4 *+ &+ +, + +&!"! +&&+ "#!""#0, '"&,- I!""#!"+&&+FFFFJ "!" T+(+# I J(CCI&-J(IJ I#!++!"!& &+0++-"+J 0-,!:0(!+!+!:CG0 = +&G 1&+=G 1 +&=GS&+EGSI*+!&!#"J!"'#"!"+!+US(GGCV V- +"#!"( '&+.#" #"!W="! N G

7 ' 6%0!1!2! "D=20&3 3 &=36(0&#&!*D1 3#$!1!2! "D=20&3 3 0-,! &+#"+ +!!"#"! +0 +!" -3#!""!"!+!+! &-!+ C

8 '6%0)+ ;#-%6,&3#%0;D= 6!1+6,(*,2(= %,&3#%0;*("(=(7#% #" -)&+ "! *: * "! " * + #" #" %(80&3#% 2"+& #"!"."#" "'! +&# "! "!(."#" "' #" #" B ++#3 #" 0+++.#" +)! 0"4*."#"4&"+&',&3#%0;E,!0!"F #")! +3 "!" *-'& -),!") &+,#!" +.#" +#3+ +0+"!",&3#%0;",3A+62%B#% +!.#" &+ * " "'!#/,,&!0+ %B#%!8(6,&(8+G8( #"" -)3#&+ "!! + ( " +" PA + + I!"'#"J "0- &+ +& &+ -&-0+!!0++,&3#%0;=3A(,+ + *!" "!0+."# "'&"+& !!."# 3AD,6,2!",D= I&"+&*!#/!, 3"'J Numer Skala wzoru X,B8;(7H =%-#& Licznik 2;0321 ABA! ; Skala Y (8 %!0%! %! 6,BI! %! %#% 0"(6;% #$=3" 3 H#/!"#" +*"0 +*+ +&##"&)3 '&+.#"3&#/-3#+!(&"+&."#""' %!+#$=3"+ %#% Podczas działania uchwytu nici dioda jest zawiecona.,&3#%0;%,!-!0",d==&(,d= #"" +3! "!" "'#"+, " + #".!"'#" #" "'!, +!"!#/" +!! %+)" "! " "'!",-#!!" " +" P " A( +-+)!"+ " D

9 37=%!"1#& "+! +.#",! :! + (' PA(" =*J!" #/!"#"!& &++ -3#+! ++#3 $!#" -3#!"* "'#"! =G / 0"1#-20&3 3 %;&0%1 % <> %;&0%1 % B ++#3 ', &+ &!!) +#+4-3#!" "!" +& +-!+ + 3# Q!) +& +"&!"+ +#+4* Q 7 &+ #! 3!3 + #+ " &+&+ O -3#!" G ( &+ +#+!" *! +0 +!" %!6,&!=(8+&0%1-9#!*( 2!+.3# +&?,&- 3& +&!3 +&#!! *"##!"+!+ +&!) +&-3#4 0+&!" +&!" "!$+ #" %! =(1 ( 6,#(=H 20&3 %!K 6%B#%+ %!6,98+-!8 ()&(=!*(''CK'/C%'5C %!6,98+",D-)&(=!*('CK''C%'5C E

10 ',&!#$31 3 -,'!!) #/4*3&? +&!+"4 +*" '+ )3#! &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/ #!!+.#"+&-3#4"!">> -,'!) +#/4 ++"(&+,"!"+ "' + +!" +#+! +!+ 1. Przed przechyleniem główki maszyny naley upewni si, czy wspornik został prawidłowo zamontowany w stole maszynowym. ' +&!+3# 0-,'!!"!) #/4 '+ + ' "!" %+) + *+" 4 "' #!3 +&!" + 0-,!!" &-(!) #/43! -" +" #/!" / 0"1#-6!1+6,(*,2(= % 0"1#-6!1+6,(*,2(= % 0"(1!20&3 (=32 > B ++#3 ', &+ &!!) +#+4!3 +*&+'! +0 +!" &+ +-!+0+(!'!" +&"4,&! +, + '> + 3#.* &+ #+!!3 + #+ "(!) +#+4! +0 +!"!! +*&+" I#.!" +#+!&++-J /> B ++#3 &+ #!#/!3(!) +#+4,& +& +&+- 0"1#-6!1+6,(*,2(= (=32 F

11 ! +0 +!"!) "!+4 +& +- +,* &"+!! "#" +*+ ) +& '#"4#.* +#3#!3 + '!" +!+! + '!) +&#/4 ++"(#-# +&3#3 '3 +& +&()&++!0&"'+! +-+)!" +&3F ) "'4(* +&4 + '+& +& +&#/3# 3( #-3 #!!+.4 +!4&"!"(!"+3#"-

12 > +&!) +&"4( *!" +- +! #+! +"'&!3 + 3!" +!+!( 3!3 '!"!)( &+#"3# &+!3 #'.4! +!" I+* +!#+!!"#" " 3 J(!34 + '" +# #3 # #/.* '> +&!&3# "' *+!" +!+!!)" +4&,-( +.#"4 -' +#3#3 ++ M( +&"4 +& +, M(!'!"&+ '#"4.* 6(0DA&6%B#%(60;%&#%0;(=!- 6(0DA&8!-2(= %(60;%&#%0;(=!-!)+&+#"!34+ '#"+3

13 !)+&+#"!34,0+ "#"+ +#"30!343&,- I-3+#/ #!"!"'#"J + #"++" "' ( "I6(;,3=30%1 %; + ' "!"!) +!+4 ++#3.* &+ #+!#/!3 +#+ %!6,&!=(8D= #-.#"0+-+)!" +&,!): > #/"40-,'!( '> +& +-3#4 " " #"+3 +,* &"+!! "#" +)( /> ++#3 -" +#3#!) +#+4 +&( * "- +!?!+ I"# +)J

14 +#/!" 0-,"!!)!"4 "'( # +!" 0-," +- "+!!+!+? 3(#&+ "!) #+4!!"* &!"0+ "!+!" +-+!(, #/ +!" +# & +&-""0- #*+-+!+#0 +" +)!+&!" + -+!'+#!)"!+4!!" "+ 4!" +&# # =

15 56%0#&3 (7#%6,&!86,&30"96%! %!28(0&3#% 1%=%! %!20&3 &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" $!#+!+- "&-++!) &4 +"++ *"+!" !" #3#(."0+ +"+!& "'! ++.#" +"'&&+!3 "!"3 M(0,!3"!"3<." +"++!") +&#!0+(!) -!"40+"+.4 B*"+!" + -) &!" &+ +""!" #/# &0&!" &#" "#* +* +,( "+.4 + &+ -3# &+ #/#!&"!( "!" +)"+.4!"!""+.#"+ I +&"-?!*+1#-! % ;( 0!,=#- 20&3 3OE60#"+.#"+&+ +&!0+ &+#/#J B0"! +)"+.4 +&!"!,!'(!"!) +""4)&!#/"!!#/ "# +*"+!"""#/# ' &0&!"!+! + " *)" #/"! + &-)+ " ++(!)!!".4!""3"+.4+!#/# I +&"-?!*+1#-!%;( 0!,=#- 20&3 3OH"!"!0+ +-+)!""0-" #/#J &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" -+)4 "0-'!) +& '#"4 ' " 3# "0-' " +!3 +&-)! )-+*"!"&+ "*"( -+)4 3& ,! "0-' "0"!"# '!"!) &+ '#"4 ' =*J &0&+ +!.#"003&4!"#" +*+ IJ(!) "!"!" +*,#"4"0-'"!M"+#+4

16 /=1!; %!20&3 &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> +!#!"!!)#"30!34++-+N#!+3+#,'!"#"+#"0- &++!"+""+!+0+(!"4!) +&"4 +&!"!"#" +!""!+""+!+I&+&+ +)!"&+ #!!)#!"J ' ++!" 0 *#/!"#"(!) +&"4 + &! +, +&!"!"#""0"!"# %!%=3-2(= %!;0!";%ABA! &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> >!) '#/#( '> +&!".4 &' "*'*! " 34'( /> ' *'*!!) "!+4 #"3# 3&+ + +! -#/#"!34 &' =*J <."!" #".!"'&+ + + ( +).4 +&##" G

17 ( "IABA! &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> 1) bbenek naley umieci w kasetce w sposób przedstawiony na ilustracji obok, '>!"4!) +&"4 #"!' # *'*! " #"30!34 "4 +!" #"30!"' +& ')!3 +&#"30#!"#" " #"30!"' +, />!'!"!"4!) +&"4 +, +) "" #"30! (GN#!+3+#,'!"#" +,!!3 <)" *'*! +!" "!+! # +& +! "!(!"4*'*!!"*'&",!+"!"#"30!.!*+1#- 6,BI! % %#% W przypadku gdy regulator naprenia nici Nr1 jest obracany zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, długo nici pozostałej w igle po automatycznym obciciu bdzie mniejsza. <." 0+ +* #! #"!" &+ #/, 0 ( &-0+.4!"#" ++-"0*'&""' "4 ++*#"'#" +"!!*4&+.4,(!" +"!!."0"4"'+#"0- ')!"!"#" "0-+ 0+!!! +0 +!"(.! ')!"!"#" *'*! ++#3 ' 0#!0+ Regulacja naprenia nici igłowej na panelu programowania > ++#3 #" (!) * 4$!#'! ')!"!"#" ( '>!'!" #"" * (!) * 4 )3&!3 +.4! ')!" 8 ) +.4!."#("'! ')!"!"#" >* #!"(! ')!"!"#"!+" (G I!"4 #+ YGJ +.#" G I0+! ')!"!"#",# +!"+!J?!*+1#- 06,BI3 36(8#%9*#& %#% C

18 Standardowy skok spryny podcigacza nici wynosi od 8 do 10mm, a nacisk pocztkowy od 0.1 do 0.3N. >,!*+1#-0;(;+06,BI3 3 ) +& '#"4 ' " +*,#"4 #/!"! ')#!"#" *, #/!" 0+&!" "!" #/, 0 ++& "'!""+.#"#"30!!"#" '>,!*+1#-8(#%0;+06,BI3 3 W celu dokonania zmiany docisku spryny podcigacza nici naley, przy dokrconej rubie, umieci cienki wkrtak w szczelinie drka napracza nici i obróci go. *,0+&!"!" #/, 0 "'! ')!" ')! *, #"! &+ "! #/,0!"! ')!" :+ ;#-!20&3 3<(6!,#-!6(80"=(=!> 0"=%! %!6,2!",D=6(0&#&!*D1 3#$!1!2! "D= D

19 Parametry kadego elementu naley ustawia według poniszej procedury: H"!"! + H"!" " +"P H"!" " +"A H"!" +0!"#!" '&+.#"! H"!"! ')!"!"#" %!&0%1 %."#."#""' +!#3#*, + (+! + (2) Ustawianie numeru wzoru. 1) wciskajc przycisk wybra parametr [Numer wzoru], '> ++#3 #" *!) * 4! + I! J! +,*" (3) Ustawianie skali w osi X. > #"3# #"!) * 4 Z +" P[ +!#+! *+ ( '> ++#3 #" *!) * 4 +.4"I! SJ =*J H"!" +.#" " +) S +) ++&+4 +"&+!" +*3 # + "" "0-+ +&!""0- E

20 (4) Ustawienie skali w osi Y. 1) wciskajc przycisk naley wybra parametr [Skala w osi Y] oznaczony symbolem, '> ++#3 #" *!) * 4 +.4"I! SJ =*J H"!" +.#" " +) S +) ++&+4 +"&+!" +*3 # + "" "0-(+ +&!""0- (5) Ustawienie ograniczenia prdkoci maksymalnej. (6) Ustawienie naprenia nici. > #"3# #"!) * 4 Z '&+.4[ +!#+! *+ ( '> ++#3 #" *!) * '&+.#" I! +* "!J > #"3# #"!) * 4 Z ')!"!"#"[ +!#+! *+ ( '> ++#3 #" *!) * 4 +.4! ')!" I! GJ B +.#"! ')!"!+"+&&+ F

21 (7) Zakoczenie ustawie. >!)#"!34 #" 2) po podniesieniu stopki zapala si dioda szycia. Maszyna jest wówczas gotowa do pracy. =*J B#/+4 #0,!3 0'( #!" +!+!""' +&!+" +#".!"'#" #" "'!3 +! + (PA(" <)" +- #".!"' #" +)! +!+!" +!++4 +#0,! ( &! +."#!""'&"+&!"+)""!"#/ +.#" + #".!"'#" #" 0.!" &"+& 0+++.#" %+)",# "! +#0,!#/ +.#", B"!! ')!"!"#" +)"!( 0&."#" "'&"+& #" +.4! ')!" +)! "'4,!") ++#3-3#!" #!+)" +*!"! + <." #" +!"!#".!"' 0&."#! + I"!" $* #!J(!."# 0!"+!+!"*-3&N,#!) +!+!"* 4! + <)" "!" +!" -3#+! * #.!"0+ #".!"'#" #" ( "+! + :PA(!+* +(*! ')!"!"#"(!"+!3 "'! '6,=8&! %!;( "+,+=&(,+0&3#% + *+! + #"!) &4 - + <." +! + # + +* "&+#"+("0-*'&"+!"3& 4 +&##""+)#-!"

22 >!)!#"!34 #" ( * &"+& 0+++.#" "-"'( '> ++#3 #"!) * 4 $!#'+ #!" "&+#"+ ( /> ++#3-3#!" + "!) +*!")4 '&+#"+3( O +"3!" +*, N 0& + "! *"!" +)! #/+"4!! +!#".!"'#" -3#!"+ " 5> + #+! # &+#"+!)!#"!34 #" ( O +"3!" +*, O 0& &+#"+!" +&!+" "'! + +&-3#!" -3#!"+ " > ++#3 #" *,!) +" &"4+! + (.> 0& #" +!" #".!"'( &+#"+ +&!"""' 6&+#"+!"+ #"'!#/" + -3#!""!" /&3#%! 52% =&(,+0&3#% > "-!) ".#"4 +* " &+#"+( '> &-!+!) &+#"!34 &+ " )!"( &+#"+ +.#""'+&'#"!+0" &-( +&!"""' /> + + #!" "(!) &+#"!34 &- &+ & 0"0+ +-+)!"(! + +#!"+ #'#"( 5> ++!!" #"( &+#"+ +&!"" "' " +,#" &+ +#" +#3+#" > + #".!"'#" #" ( &"+& #" 0.!"( '> ++#3 #"!) * 4 Z + [ +!#+! *+ K

23 /> ++#3 #" *!)* 4! + 'PA( '&+.4(" > +#".!"'#" #" ( +!+!" "'&"+&#""!0++&+ # + *+! + #"!) &4 - + <." +! + # + +* "&+#"+("0-*'&"+!"3& 4 +&##"#++) ++&+4"'&"!!" -!""'"0- =%- %!ABA! ; 5 1. Nawijanie szpulki w trakcie pracy maszyny. Ni naley załoy na nawijark i nawin bbenek w sposób przedstawiony na ilustracji obok Niezalene nawijanie szpulki. > +#".!"'#" #" (&"+&#"0.!"( '> ++#3 #" *'*![!) * 4 Z"# =*J *,!" +)" 0&."#" "' &"+& #"

24 />!'!"!) #"!34 #" 6&+#"+ + + #+!" "' &"+&#" 5> &+#".!"'#" &-! #!!"!" "( >!""!"!' + +!+!#".!"'#" &-(*3&?!#".!"'#" #" * (.> + #".!"'#" #" 0.!" &"+& #" +!' +&!""!" " &+#"+ #" "'! =*J "#*'*!!"+#!" #/"! +-3#!""!"<0+)#"+)" &+ " + + "!"! + "!#".!"'#" #"."#!""'&"+&#" ( +,!' =

25 . #$=3" %#% 2"'"++!"#/!"#"+)"!"!"'#"" +*,"3!#/#"( "#/:."0"!""'!"#"( #!".#"0( "!" "-!"#"3"0-+3(, +"3 "' #/+"!"!! +"#/ +* +#/ >!# #/!"#" &"- &!" +!&"+&" M2?!" #/!"#" -3#!"-3#!" #/!"#" &++!! ++#3 #" <." $!# #/!"#" -3#+! >>(,#+#!" #/+"!"!!3 "!""#/+* +#/ & 0& -3#!" * "'#"! =G "+!! Z[ I$!#!"&"-J( #/!"#"!"&"-+!&+( #"!"&"- H"!" -3#!"* "'#"O 4:+ %;",3A+62%B#% I3=-9#+#$=3"+ %#% 1!I3&=,D#%H0&#&!*D1 9+=*B 0"B6+-9#!!1!2! "3J <> W przypadku korzystania z funkcji uchwytu nici igłowej, naley skróci długo nici igłowej pozostajcej w igle (za oczkiem igły) na pocztku szycia. Jeli ni igłowa bdzie zbyt długa, wówczas na spodniej stronie materiału bdzie si układał luny cieg, ni bdzie odstawała od materiału. Ponadto, koniec nici igłowej trzymany przez uchwyt bdzie si zwija na ciegu. > +!" #/!"#""0-+(!& &+ &-0+.4!"#" ++-!"0! +#3#" +"!!!+"4+&==&+=CI&-0+.4!"#"+#""0-J( '> &!" '3!"#" "0-+ +&# #"(*3&? 0& +&++!!" "!!"#"(!"4 &-0(!)-3#4 #"#/!"#" ( />."!"4 "0-+! #/ " "'!.#"0(!"!) "-3 #"30!34 "- # +*#"34!+)#"!"4 #/+&3#3 #/ +!") +&#"!!!"4 "0-+! +#3 #"(.#"0!" 0!"+&!" <'> -3#+! #/#"!"#" "0-+ "!" +)"+.4,#!"!"#""0-+! +#3#"."+* #" #3#+ &-0",# "+.4!"#" *" 3# "'! +&!" +!" "- +!"!"+! <." &! & &!0+ + &-0+.4.#"0,(! +&!" +!" "- +) -&4 "'?!.#"0(!"4 *'&" +&4 ) ( +& +"&!"+ &+!, #"( *" 4+ #' #-3#+!-3#+!#/!"#" >." +* #"," I+!") J(! +&!" +!" "- +) -&4 "'?!.#"0(!"4 *'&" +&4(!."&-0+.4!"#""0-++!",#+! </>

26 <."+!+!"" +&&+! -"(,!" 0.#".&+ -".#"0+ (!"4"0-+*'&" "4 "'!.#"0! +&!" +!" "-!")!" +&&-0+.#" +* #" <5> &*+&%;,;% /(! &+ # -3#+! #/!"#" I"!" $* #!J( #+!"!, #" N! <'> " </> <&! & #" 0", )++ I! J*3&? -#" " P I! J I$!# -3#!" * "'#"! =GJ(!"4"0-+! +&!" +!" "--+0 "!" B#!-3#!"$!#"#/!"#" <> <."( #" -3#+!3 $!#3 #/!"#"(! +!" "- +" "'!"4 *'*!(!)!"4! ')!"!"#"! +#3#"IN= ".#"0"J,#!"4 +0"=%! %:."! ')!"!"#" +&# #"!+" Z=G[(,#! ')!"N " #/.#"0,! +#3#"!+"Z[ +&"-.:+ ;#-! 20&3 3 <(6!,#-!&= 0(=!> O G H"!"! ')!"!"#"+. :+ ;#-!20&3 3<(6!,#-!6(80"=(=!> G

27 Zapamitane uprzednio wzory o numerach od 1 do 200 mog zosta przypisane do rejestrów wzorów od P1 do P50. Istnieje moliwo ustawienia i zmiany skali, &3#%!&=3;(,&30" %!26,&3#%0;D=G,!-!0",D==&(,+< K K K % > ograniczenia prdkoci maksymalnej, naprenia nici i pozycji szycia. Zapamitane wzory P1-P50 wybiera s poprzez przewijanie numerów rejestrów, analogicznie jak dla wzorów NG+)!* 4,!") ++#3 +&!#0+*+ + +&C&+G!)*" 4 ++#3+*"!#" #",I ( ( ( " J &"+!*" +!")I"!)!#"!34,!+#.!"J *"! *"! *"! *"! + #"" + #"" + #"" + #"" E \ G \G \=\ F \G C \\= = \=\G = = \= D \\ \\G \ E \\G G G G \G F \=\ C \ = =\ \=\G D \= =\G \\G (1) Ustawienia rejestru (przycisku) wzoru. -&+ "!": "'!"!' 3##/ " #" (! + : =(,-#!!""+"P:ZG[(,-#!!""+"A:ZE[(+0!"#!"! '&+.#": +* "!( +-+)!"+ :G +"&+ +& > + -3#!" "!"!).4 &+ " "'#" ++#3 #" "!" -3#!"* "'#" I&"+&#"!" +"!!"'."#"4J '> ++#3 #", *!) * 4* +!"+ /> *.4 &+ * +!"!) #"!34 #" 5>!'!"!) #"!34 #" " ++#3 #", * * 4! #"+ > #""!) 4 Z + [ (!'!" ++#3 #", * "4! +!Z=[.>!'!"!) #"!34 #" " ++#3 #", * +&"4 C

28 !' 3# "!":,-#!!" " +" P ZG[S(,-#!!" " +" A ZE[S(+0!"#!" '&+.#"! Z[+* "!(! ')!"!"#" ZG[?>!)!#"!34 #" ( +.4,-#!!" " +" P "!" "'! Z[!"'#" +" P I+-+)!" + J +)*4"+!&+-&!+.#"3&+ +.4 ZG[!) "4 ++#3 #", 4>!) #"!34 #" ( +.4,-#!!" " +" A "!" "'! Z[!"'#" +" A I+-+)!" + J +)*4"+!&+-&!+.#"3&+ +.4 ZN[!) "4 ++#3 #", > ++#3 #" +#4 "!" > #" +# #'*" +!"+ > 7+! #".!"'#" #" ++&.#" " " +, &+ *!+!0+ D

29 (2) Operacje szycia. -&+ + #: + +!!" #" + " "!"&+!) +!!+4#"0+&!""!""= > -3#4"!"( '> #"!34 #" ( /> #"!34 #" ( +."#!" "' &"+&!'!"'#" " +&!""!" " &+#"+( 5>!'!"!) &"4 -.#" - + I +&"- :+ ;#-! 20&3 3 <(6!,#-! 6(80"=(=!>N &!"+! + #"J( > )" - + "&-+ +)! + +#34+ #'#"(.> + +#!" #"!) #"!34 #" ( + ""'! +#3#"" +&!"""' I #"" +3! "!' +! 0&."#""'&"+&#"J(?>!'!"!) +!4 #!!+.#" + "!!#/5>"> Q NG +03 *4 *!!."#! +0 +!" ++#3 #", * " "+! #"" +, OG!" 3 +! =*J #""NG!)!#"!340& ""'&"+&#" &+#"++ #"'20+ ) *"!"+,OG!)#/+4++)!+.4")4! # =*J B ++#3 #", * +)""!"+,COG 0 99 P1 P25 P1 P P1 P25 3AD,=&(,+'.N %!-!0"2(I1%=3*837=%!#%0%B8%(80&3#% E

30 '&3#%!&=3;(,&30" %!2;(2A% #-%)+ ;#-% 7+!+.4 )#" "'!#/, +, IOGJ +)*4 "! "'#" + &! &&" +*"!#" + #" 1O1 + +#!" #" + +*"!#"!+!+! "!, (!"#*+,+*"!#"!+"= (1) Ustawienia kombinacji. Przykładowe ustawienia: zapamitanie wzorów w kolejnoci P1, P2 i P3 jako kombinacji C1. > + -3#!" "!"!).4 &+ " "'#" ++#3 #" I&"+&#"!" +"!!"'."#"4J '> ++#3 #", *!) * 4"!"+*"!#"+ #" /> #".!"'#" #" ++&.#" &+ * " +*"!#" "!" "' &"+& #" #"" * +3!*, +*"!#"1O1 5>!) #"!34 #" (!'!" *'&" " + +*"!#" 1B ++#3 #", * +)!* 4+ OG >!) #"!34 #" (!'!" *'&"& 0"+ +*"!#"1 B ++#3 #", * +)!* 4+ OG.>!) #"!34 #" (!'!" =*'&"#"+ +*"!#"1 B ++#3 #", * +)!* 4+ OG?> ++#3 #"!) +#4 "!" 4> #" +# #' *" +!"+*"!#"+, > +! #".!"'#" #" ++&.#" " " +, &+ *!+!0+ F

31 (2) Operacja szycia. -&#":#"&-0 "'!+*"!#"1 > -3#4"!" '> ++#3 #", *!) "4! + 1N 7+! +" &"#/ +!"): 0 99 P1 P50 C1 C20 /> +#".!"'#" #"."#""'&"+& #"( &+#"+ +!"'#"( +&!"""' 4) jeli kształt wzoru jest prawidłowy, mona rozpocz operacj szycia. > + +#!" #" + +!! +! + +*"!#"( + +#!" # #" I+!"0+ + +*"!#"J +!! ", B ++#3 #", +)" +"!"'#"* +,!"+!!0+ + I+."#!""'&"+& #"J B"!""'!" + ( &+#"+ ""' +#" +#3+ =*J )" + #/+! #/ OG +!3 "!"+! + "!" "'#"+*"!#"1O1(+*"!#")+!3"!"+! +, )!"4 "'( ) - + )&0+ )0+ + IOGJ "&-+ I +&"- :+ ;#-! 20&3 3 <(6!,#-! 6(80"=(=!> N &!"+! + #"J ]1^ ]1^ ]1=^ =

32 /&3#%!&=3;(,&30" %!2)+ ;#-%O1%#& %; %#%=ABA! ;+O M"#!" +&#"+)+4+!+"#!"*'*! &#" !#(!"'0&+!"+!!&!"+.4!,( &, #!"#"!*'*!M"#!"*'*!&"-,#!&"+&+!" >* #!""#!""+!+"#!" +&#"I&"-!&"&+&!"J <."*4+!+"#!"!"#"*'*!(!"*'&!&++!!""!"!" -3#!"* "'#"!! EI +&"-4:+ %;",3A+62%B#%J > * * 4 $!#' "#!"!) #"!34 #" ( '>!'!"!)!#"!34 #" ( /> ++#3 #", *!) "4 +& +"&!"3 "+.4!,(, *4 &! "+.#"!"#"!*'*!( 5> + )& +#+! # #"(!" "#!" "!" "' + &! &,-( > + +#!" #" &! "+.#"!,%! "'"!!#".!"'#" &-!+0+!" ++& #/+"!"(.>!'!"!) "!"4 *'*!!!+ "!#"!34 #"!" "#!" +,#" &+ +.#" #.!" "+!?>!) +, 4 #!!+.#" + "!!#"+&=J&+GJ 7"& -3#!" * "'#""+!! Z[( #" +)*4)+ #" #/"+0+!"I +&"-4:+ %;",3A+62%B#%J 5,&3#%0;#$=%1(=!*(&",&32 %0&3#% > +!#".!"'#" #"!."# +" "' "!$+ # + *-'&"! G( '> +#/"+!"!+)!+!4&!3#/ +!")#/+ #": - +!+!" #/+"4!' ++#3 #" ( -!#"!34 #" (!'!"+!4+#!+*#"'#"!"#"( ++#3 #", * &++!4 "!" +-+)!" " +!+!" #/+"4!' ++#3 #" ( -!#"!34 #" (!'!"+!4+#!+*#"'#"!"#"" +!+!"!#"!34 #" (* +,#"4&+ +-+)!"*+0+ =

33 0"=%! %! 6,BI! % %#%=!=&(,&! ')!"!"#" "0-+ +&# +!!" C.#"0, +#3+#/(.#"0, +#+#/(.#"0"0N0(!""+)+4"+!"!&"&!" > +."#!" "'&"+& #"!) #"!34 #" " * 4 Z ')!"!"#"[+!#+!*+ '> ++#3 &-!+0+!)+.#"4 '&+#"+3 =*J + #-+" #".!"'#" &-!+0+!' #/+"!"! /> ++#3 #", *!) "4 +-+)!"(, 0! 0#! ')!" 5> +)"+.4 0#"! ')!" 0!"+!!."#" 3Z#[ > +#".!"'#" #"!)( ++#3 #", * ( "4 +.4! ')!".> * "4 +!! ')!"!) +, 4 +"/>(5>">?> + +#!" "!"!)!#"!34 #" 6 &+#"+ # & )!" +#3+0+"!' +&!""!" =

34 .P,(8;%(0",(I (7#%6(8#&06,#3 <> &!" "' " 0!"3# 3 "!"*-'&!) &"4 0+ #!'" &"'"34.+&"#!"'#"( <'>!"!) #"304 '#!" "- +&# #" %+) + *+" ++&+4 "#!" "' "0- -.#"0+ +-+)!" ),# & +!"!#"!34 #" 80-,#"&+ "& )!" </> "!)-3#4"!".""0-+ #+!,# &+#"++*!") "'(+&!"!"#"*'&"& -+"0-' ++&3#-!"!0"=%! %!&1!#!- 6,B8;(7#%=&1!I (7#%(8=,+ ;D=0&3#% 6+&0+ "-!"#""0"- 0-," '&+.4#"!"!&)"!+ I0 EJ!"4*-!"! YG 2RGYC 0* &! -!"! I0 EJ + +! YG 2RGY!"!&)"!+ I0 EJ!"4*-!"! Y 2RDYF #"!-&'O!"!&)"!+I0 CNJ!"4*-!"!Y2RDYF N!& &=+* "! N!& &=+* "! VN "-#"')"=+* "! VN "-#"')"G+* "! +(*""!!"#"#+YC2RGY >N*""!+* "'!"#" ++&+!0+!0!" "'"0-(!) "4 '&+.4 #"0+&!"!"#"+.+!" +)*" #!"!"'#" #!".#"0, #" *""! " +*, +&+*!#/(!)!" "0"!"# I +&"-?!*+1#-!%;( 0!,=#- 20&3 3 O "!"++.#""0"!"#J ==

35 ?!*+1#-!%;( 0!,=#-20&3 3 0"=%! %!=30(;(7#%%*%!1 &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> 80"!"#'!)+.#"4&+!!")0+ +-+)!"'!"!)+& '#"4.*'+#3#3 "0"!"#'"&++!4"!""0"!"#" +,*(*0,!"!"!#!"!"0"!"#!-"'!,!"&+!3 '&"3&+!""0"!"# +&++!!""!"!)!"4"'()+*#"3)!"I+!+* ++J,!+"! <." +"!"!,#"3 " #!".#"0,(!)+*!")4"0"!"#'(*!&+-"'GN +!")!#!" ' 0"=%! @*!"!34 &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> H"!""0-0'&"!"!#!" = >!) +*,#"4 +-+ '#!( +&!".4 "0"!"#'"&++!4"!"(* &+! "!"!#!"!"0"!"#!- "'!,!" &+!3 '&"3&+! " "0"!"# '>!'!"!)+& '#"4.*'+#3#3!&3#3 "'! #/!""! '&+ " ++ 4!'! &+#"# #/# ( +&#/3# + " +,#!) 34!'! &+#"##/# ))4(*#/#!&3#"'!3!"!3-"'"!" &-

36 /> +#/# +"!!+!&+4"'! &! "!".+&" "0- (." +"'& &!"3 '&"3 #/!"! '&+0+( "0-3 +"!"!!+"4 O -#!* "#*+""0-' & 0"'#" '!"!) &+ '#"4.*' +#3#3#/!"! '&+0+ 5>!)+& '#"4.*'+#3#3#/#" " )!" &-)! #!) +*,#"4-0#" *")!" #/# 0+&!" "!" #/, 0 *3&? "! #"!(*." +"'&"0-3 +#/#!",-GN > + "!" &-)!0+ +-+)!" #/#(!) + "!" "! +* +, +4 +"'& "0-3 #/#." "+.#" DG '!"!)&+ '#"4.*' +#3#3 #/# & +*"!' +!) "+4!*")!"' +!!+ ++ ( #0,!"."! &-) #!" *- #/"!( *3&? 0& ##+! *- +* )#/# / 0"=%! %!=30(;(7#%=& %(0+,2;%8(#%0;(=!- +!") +!")#!!+.#" +!! 3-3#+! "!"(!) )4( *!#"4 &!"! -3#!""&"&"-!" -3#!",+)4"' #!3 > # &'#" 0,! + (!) -3#4!'! * +++ " +& '#"4.4.* +#3##/!&3##/"' + "( '> ++#3 # "*+0+!) +& '#"4.*' -* 0!"&+ &+#"( /> #!) &+#"!34 &+ &+-( * "'4 ++.4!"+ " &+#"+( * +#"30!34 0, '( *!"4++.4!"+ "( 5> + &++!!" "!"!) +#!+ &+ '#"4.*'( >." " +! "&+#"+!" 3 +"++!(!) +& '#"4.*'+#3#3""4 +-+)!" -" +!"&?"0!" " 2++!3# +)0+ "!"!) )4( * - +!" &?"0!" " &+#"+!"& -+ +!"! + <." - +!"&?"0!" "&+#"+*'&" & 4 + +&!"!"#"(!) " &!" ++#3.*+#3#!&3#"'! +&"+&!"!"#" =G

37 &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> >!) +& '#"4.*' ( *." +"'& &!"3 '&"3 -".#"0+0,!3 '&"3- &?"0!" +*#"!#!"#"!",- "!"!)!34!,) #/+ "!! -' I "#+*+J '>!'!"!) +& '#"4.*' ( *." +"'& +&!"""0-!+)-!",-G #!)!34!,)- &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> >."!"4+!"-!0,!#'.#" #/ "0-(,# #/ *'&" &"" $!#+!+- " +"3 "' +* #" ) 0+ ##/ #"30!34!"4 ++#3 "!# '> "!"##!"( *!"#" " &+!3 "'&+ #/!) 4 + &!"&'#" -".#"0+ =C

38 . 0"=%! %!(8,&+" %; &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> ) +& '#"4.*' " "4 +&!" " +,*( *." +"'& +&!"""0-3!",-#+!!"G +.!" "!" +&!"( +& 0'*! +-+)!""0- #/""( 0&!-"' ++#!"+ #" #"?86,(=8& %!&+I3"!*((1!-+ & +"!+ +!" -!" "' +!)0+&34"4)3#"# 4!*+1#- %1(7#% (1!-+ >!)+& '#"4"34.*'( '> =D +&# '#!".* 3# ( "!"+)"+.4!"!""+.#"+ #++( /> + &++!!" "!"!) '#"4.*' >* #!"(.* + '#+! " +*,#+!! +&#!"!" "+.#" +(!"!) '#4.* +& ( # ++-+,- &!"!) +* +4 "#(,.* '#+!"+*,#+!! <." " !"!&"!"!"+!( +) + ++&+4 *" )!""'#/#

39 32% A!&6%!#& + )!" 3&(!) +&-3#4 "!" " &+ " + + -" "'#" "! '!"+!+! ' ++&-3#!""!""++!" + I++&#!" "'#""!J(+)! 3 "4&+ "!* "#!",!!+0+&!" +&!3 +!") +!+.#"3!" ++! +- +& * "#!",: * "#!" &+ - 3& &+"!"" +0+( "#!"-+#!J * "#!" &+ - 3& &+ +0! " "!" " +0+( "#!"-+#!J * "#!" &+ - 3& "#!"+ "+J 2% 6%B#%G' C 8!" +)"+.4-3#!" +"'&,$+ I! "'#" ( &!+$+ I! "'#" -3#!"&++!! ++#3 "! * "3#0+" -3#!" +& &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> )!+.#" +& "+!0+! "'#"(!) &++!4 +& +"&!"0+ -3#!" +& -3#!"+0+ +&-3#!" +&,!"0+&! "+!! "'#" ++&+&!" -"+*+&& +!0+20+#! &++!!" "! +&-3#&+ " + + &!"! "'#" =E

40 % %!(& #&( 3#$6+ ;"D=02,!2 + +!!"! "+.#" + #" #"(!"."#! +0 +!" +" "'( + -3#!" "!"("!$+ # + 3 "!"*-'&! '' < + 0!-() +.+! "#!!"!) -!"4 I! +!#+!!"##/ +!")J+!-+)!"!)* 4* -3#!" "'#"! '5""4( ++#3 #" 3#0+(0+ +.4!Z[ <." + +"!" "'"!$+ #" +*-'&"! ''( + +!" -!" +!#+!#/ "#(&!"!#".!" #" 3#("!$+ #+*-'&"!"!"."#<&! +" "' +! #!" "!" O #*'&" "' + 4&+," +!#+!"#!"+!3 -!"+! +!&+(." "!$+ # + *-'&" '' *'&" &-0" # "0!+ +! "! #"" 3# * &++!!" +!"(!."# +" "' +! +!"O+3 "!"*-'&! ''O!"+)"+.#"+!"0+*-'& ++#3 #" 3#0+ O." +!#+! "#!" +!3 -!"+! (!!" *'&" #+4+!-+)!"!)* 4* -3#!" "'#"! '5""4( ++#3 #" 3#0+(0+ +.4!Z[." + -!"!" +!#+!#/!, ( +.4 * -3#!" "'#"! '5!" +!" "+!! Z[(,#"!$+ # + 3 "!"*-'&! ''(*3&?''*'&""'#"3) +"4 B#!++!"&!" &+ #+!0+!3+!#+ " I! #'.#":=CJ++!""!!0+ 0 &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> < > % %!02,!2(A0&,+;,&3=;% 2%2(7,(8+ >!) ,!3 + ' " &34 + ' +3( '>!'!"!)&340+3!&'!&3#3 "'! *+ " "+.+&"!-+)4 % %!02,!2(A0&,+0=(,& %(0#31"(, =F J!) +&#/"4 0-,'!" &34 + ' +3( J!'!"!) &34.*'!&3#3 "'! + '* +#+ ( '#"4 "# +#,' &+ *" + I! #+ "J" -!"4 "# ( =J + +!!" #!!+.#"!) +#!+ &+ '#"4.*'

41 4:+ %;",3A+62%B#% B"!" -3#!" "'#"+)"""!' +0 +!"+ %!%&2% ",3A+62%B#% > -3#!" * "'#" +!"+! "& #" #".!"'(&"+&#"!" ""'( +#".!"'#" #"!."# +" "' "!$+ # Z=[ +!#3#( ) +0!"#!" '&+.#"! " *" -3#!" "'#"!+" = +* "!I"!"$* #!J '> ++#3 #", *!) "!"4! * -3#!" "'#"( /> +."!" +)3&!0+! * -3#!" "'#"(!)!#"!34 #" 2"+&#" ""' 5> ++#3 #", *!) "!"4 +.4 "!" & &!0+ * -3#!" "'#"( > * +,#"4&+"$* #!#/!)!#"!34 #" (.> * "4 +0 +!&!&+ "'#"!!)!#"!34 #" 2"+& #"0.!"(!."# +""'!!"*!*?> + +#!" "!)!#"!34 #" " +&+! "! +!3 +! %!",3A+62%B#% <>,(*,2(= %!(*, %#&! %6,B8;(7#%2;0321!- -&: "!" +0!"#!"! '&+.#" #"! E +* "! > 0+!&"+&" #"!)!#"!34 #"* "'#" (!"."# +" "' +.4 "+!0+ & -3#!" "'#"! "#/+&" +!"#!+.4 "! '&+.4 #"( 0&)! +0!"#!" '&+.#" "! ++#3-3#!" "'#"! * -3#!" "'#" +)! "!"4 ++#3 #", *.

42 '> "+! *" -3#!" "'#"!! (!)!#"!34 #" ( * "- "'&"+& #"."# +" "' +.4 "+!0+ & *! I +.4!0+ +0!"#!" '&+.#"J /> ++#3 #", *!) "4 +.4! ZE[I+* "!J( 5> * "4 +0 +!&!&+ "'#"!!)!#"!34 #" 2"+& #"0.!" > + +#!" "!)!#"!34 #" " +&+! "! +!3 +!!+!#/!#/ #!" +)! "'4 '&+.#" #" )3!") (, +-"+! <'>,(*,2(= %!)+ 6(#&9";+0&3#% '&+.4 #" +& " 0+ &+ "30+.#"0 +) *4 "!"! + +* "! )!+.#"+&0+(##/!"#""0-+!(#)-3#+!( +,)!"4+)!& +& " I +&"- 4:+ ;#-! %;",3A+ 62%B#% O * $!#" &+'!#/ + #"* "'#"J &#/!"#""0-+)!(+)"3!' 3#"!": H"!"$* #!Z+* "![ B "Z+* "![ ".#"0 G OG 2 0".#"0 = O= #".#"0 = O= 1.#"0 = O= "3.#"0 = O= +&# "!"! '&+.#" #"( -3#!" "'#"! I+.3# "" '&+.#"!J "+ + -& ": B"! '&+.#" #" &!0+ #/!"#""0-+!!' 3#: ".#"0:G!+* "!(& 0".#"0:=!+* "! > 0+! &"+&" #"!)!#"!34 #"* "'#" ( '> ++#3 #", *!) "4! * -3#!" "'#" I+)"" "!" +.#" '&+.#"#" " 0+.#"0J( /> "+! *" -3#!" "'#"!! (!)!#"!34 #" ( * "- "' &"+& #" I."+! +!" +.4 '&+.#" " 0+.#"0:G+* "!J

43 5> ++#3 #", *!) "4 +.4 Z[ I+* +,#"4 &+ " $* #!#/!)!#"!34 0!+4 "!"!)!#"!34 #" " +,#"4 &+!'> > * "4 +0 +! &! &+ "'#"!!)!#"!34 #" 2"+&#"0.!".> ++#3 #", *!) "4! = * -3#!" "'#" I+)"" "!" +.#" '&+.#"#"& 0"0+.#"0J(?> "+! *" -3#!" "'#"!! =(!)!#"!34 #" ( * "- "' &"+& #" I."+! +!" +.4 '&+.#" & 0"0+.#"0:=+* "!J 4> ++#3 #", *!)"4 +.4Z[I+* +,#"4 &+ " $* #!#/!)!#"!34 0!+4 "!"!)!#"!34 #" " +,#"4 &+!.> > * "4 +0 +! &! &+ "'#"!!)!#"!34 #" 2"+&#"0.!" > + +#!" "!)!#"!34 #" " +&+! "! +!3 +! </> 0"=% %!GA1(;(= %!)+ ;#-% % 8 3#$=&(,D=& 62%B#% 2"'" *++!" $!#" +-!"!"+!#/ +,( +)"!"!"'#" !"!"-.#"0++ 2+!+)+)"+.4+-!""+!" +)3&!0++ -&":*++!"+-!"+! "= > 0+! &"+&" #"!)!#"!34 #"* "'#" ( '> ++#3 #", *!)"4* -3#!" "'#"!! (

44 />!'!"!)!#"!34 #" ( * "- "' &"+& #"."+! +!" +.4 "!"&+! : +.4:$!#+-!"-3#+!; +.4:$!#+-!"-3#+! 5> ++#3 #", *!)* 4,! ( > ++#3 #"!) "4!" +!! Z[(.> ++#3 #", *!)* 4,! =(?> ++#3 #"!) "4!" +! =! Z[( 4> * "4 +0 +! &! &+ "'#"!!)!#"!34 #" 2"+&#"0.!" > + +#!" "!)!#"!34 #" " +&+! "! +!3 +! <5> 0"=%! %!)+ ;#-%1%#& %; -& "!": M"#!" +&#" I&"-3#! &" &+&!"J +) +4 +!+"#!"!"#"*'*!I&"-3#!&"+&+!"J > 0+! &"+&" #"!)!#"!34 #"* "'#" ( '> ++#3 #", *!)"4* -3#!" "'#"!! E( />!'!"!)!#"!34 #" ( * "- "' &"+& #"."+! +!" +.4 "!"&"#!": +.4:"#!" +&#"; +.4:"#!"!"#"*'*! 5> ++#3 #"!) "!"4"!"!Z[( > * "4 +0 +!&!&+ "'#"!!)!#"!34 #" 2"+& #"0.!".> + +#!" "!)!#"!34 #" " +&+! "! +!3 +! =

45 /A!1)+ ;#-%8(0"B6 3#$6(6,&!&6,&3#%0;",3A+62%B#%!" >!# B " H"!" $* #! H0" / ' // 5/ /./? 4 5 '/ // 5/ %! '&+.4 #"( "! " '&+.#"#+ +* "! '&+.4 #" " 0+.#"0I#/!"#""0-J( "! " '&+.#"#+ +* "! '&+.4 #" & 0"0+.#"0I#/!"#""0-J( "!" '&+.#"#++* "! '&+.4 #" #"0+.#"0I#/!"#""0-J( "!" '&+.#"#++* "! '&+.4 #" # 0+.#"0I#/!"#""0-J( "!" '&+.#"#++* "! '&+.4#" "30+.#"0 I#/!"#""0-J("! " '&+.#"#++* "! ')!"!"#"& " 0+.#"0I#/!"#""0-J ')!"!"#" #" +*#"!!" B"! "!" #! ')!"!"#" #" +*#"!!" '&+.4 #" " 0+.#"0I*#/!"#""0-J( "! " '&+.#"#+ +* "! '&+.4 #" & 0"0+.#"0I*#/!"#""0-J( "! " '&+.#"#+ +* "! '&+.4 #" #"0+.#"0I*#/!"#""0-J( "! " '&+.#"#+ +* "! '&+.4 #" # 0+.#"0I*#/!"#""0-J( "! " '&+.#"#+ +* "! '&+.4#" "30+.#"0 I*#/!"#""0-J("! " '&+.#" #+ +* "! ')!"!"#"& " 0+.#"0I*#/!"#""0-J N= = OG G N= = N= = N= = N= = N N NCN NG N= F N= = N= = N= = N "4 +.4! ZD[

46 .? B"! "!" #! ')!"!"#" #" +*#"!!" >!# +3#! *++!" +)"+.#" +&!" * "!,-#!!" " PA " +0!"#!"! '&+.#" & *!0+! + 4 >!#"#!" *, &- 3#0+ ' *, &- +0+ '5 ' '.? / / /'' //' 2"-!" &-+ #+!!0+ 2"-!" &-+ #+!! " & 0" +-+)!" &- *,!*+0+ +"'!"* +!"!"+ %+)"+.4!"! ++#3 #"!I #"Z# [J -3#!"0!- &?"'+0+ M"#*.#"0, +,!' +!"!" #/!"#" :-3#+! :-3#+! NGN O"#!" +&#" O"#!"!"#"*'*! O &-!& &+ O &-!& &+ I& +#!J O &-+ #+!! =O &-+ #+!! I& +#!J O &-!& &+ O &-+ #+!! O-3#!" +!+!!#".!"'#" &- O-3#!" + +!"!" &- GNF N +#3 N! +#3#" O-3#+! O #"! IZ[J O!'! -3#!" O0!--3#+! O&?"' #",! O&?"' #",!"0!"# *-'&, D ND.#"0, & "!" $!#"! )#" #" %!"&+++! B"'!" +.#" ++& +*!")!"+ " /5,?!"!"##/!"#" NN /' /. B*++!" #/!"#" " H"!"! '& <)" $+ +!.#"0 *?! "!"4 +.4 "!_N_ O*!+! O* +)"+.#" "!" NENC,?!"!" "!!KNK B* "# &!" "&-+ )#"!2 "4 +.4 H"!"* &) +.#" "!!KNK +) ++&+4 -!""0- B#/+4 ++)!+.4 &#" #"')"#/ "-, G

47 /? / 5 5 5' *, +-+)!" + " + +!!"+ #" +,&+ +#"*+ + +#!" #" I 3"#"#J H"!" + +&+ +#" *+ +&# #" # +-+)!" + " +&# #/"+0+!" H"!" +#""0"!"# +!" 5. -3#!"+*#"!!"!"#" ' H"!"& +0" + +! ++#3"Z# [ H"!" '&+.#"!"!"!"#"! ' H"!" # + #"!" "-I+& * #+&!"!"#". -3#!"#"!0+ #"! +#3 & + #" #" +#" +#3+G&+ +& H!""!"+ ": O! +#3#" O!#/"+( + +#!"#" O! +#3#" ++#3 &- O-3#+! O-3#+! O-3#+! O ++#!" )&0++ O ++#!" )&0+# O +&!""!"+ " O +&!""!"+ " ++#3-3#!" +&!+!"+ " O-3#+! +&!+!"+ " O!"0,! +-+)!" O!"0,!!#" O*!+! O-3#!"+*#"!!"!"#" O +, + O +, #"! "! EO O.#"-3#+! O +&#+ #!" + " O +&# &!"!"#": O!"! +&# +*#"!!"!"#" O! +&# +*#"!!"!"#"IJ N! +&# +*#"!!"!"#"IJ =O0!#! O#"!#"-3#+! O#"!#" -3#+! O!& & O,& C H"!" #!" #/+!#/ O-3#+! )!+& ' &!#/+ O-3#+!! 6+!"+ 6+!" #"#!0+ #" " !" 0,! +-+)!" "0"!"# + "' #"! "!" )"!" 0,!!#" "+! >!# &! )" +, +"!" +!"+)" " + +0!"#!" '&+.#" IJO* + + +&!"!"#" IJO + + +&!"!"#" H"!" +&# #"+,!!"M7NF + 8!&"&! "!"+, +! "+#/ +&&+C C

48 ! 0"=%! %; -+*+&,& +!#/21 7"& -3#!" 28 KK! -# +*+&, 21-3#+!( "-!"!" "'+! <." "-!"!"!" #3#!)-3#4-3#!" " "!! -3#!"" 28 I"!!!") + "!)J!)-3#4 B"! +-+)!" -3#!" 28 +)! &++!4&+ " + ++&-3#!""!" -,! -+*+&,& +!#/ ) -3#4 " -3#!"" 28! 0-,! -#+*+&,& +!#/ D

49 '!0"=%! %!06!#3)%;#-%0" 8,8(=3#$=&(,D= 6+".#"0 +&-)! + #! 8+.4.#"0,, 0-,"!+ (>(V % C 60"&) Q 60"&) Q = G C 60"&) Q = 60"&) G E 60"&) Q C G C E 60"&) Q D =C 60"&) Q E G C =C 60"&) Q F = GC 60"&) = C 60"&) G C 60"-I&+&" J Q G C E 60"-I&+&" J Q = G C =C 60"-I&+&" J Q E 60"&+&"!"! Q Q G E 60"&+&"!"! Q Q C E E 60"&+&"!"! Q Q D 60""!"+ + Q E E 60""!"+ + Q F G E 60""!"+ + G =C 60""!"+ + G 60""!"+ + =G 60""!"+ + = E 60"&-)! =C 60"&-)! G 60"&-)! C GC 60"&-)! D E 60"&-)!"!"+ + E 60"&-)!"!"+ + F 60"&-)!"!"+ + = E 60"&-)!"!"+ + =E E E 60"&+&"!"! Q Q >* #!"&+'!3+ +!#+!0"&3IQJ & +!" +,!& &+#/("!!#/!") +!#+! 0"&3 IQJ(!) +!4"' +&"-4:+ ;#-! %;",3A+ 62%B#%O -&+"!" * "'#"I=J E

50 / =!0" =%! %! 0" 8,8(=3#$ =&(,D= 6+ " & " +!+ * "& " S 6+& "&+# "+! & 3" ' +&&"! *" 2 +!!". # "0!! ) I!3J + '&+# "+ 3 5# "0"+! #+! *+ ++! 3 # " &) "! F

51 G

52 5!0"=%! %!8(0"B6 3#$,2!;8(#%0;(=3#$ = G =GEGGD =GFC =GECGFIJ IJ IJ 6 &+#"+ CD C CE C=G CC I!" *+!!J -! ,"! -+! #, H0" > > V %!& &+ +)!" &! +& G =G== +)!" &! +&>I&+*""!J!& &+!& &+ +)!" +)!" &! &! +&V +& % I&+ "-, I&+&"!"!J #"')"#/J 2++!3# "! "&+#"+!) &!+#.!"&+ +4&+!" +& +"&!"3 +-+!' #,

53 C D E F =GG =GC=C =GEGIJ =GDFGGIJ IJ IJ 6 &+#"+ =GE= =GGE= CC CG= CFF CD I!" *+!J -! ,"! -+! #, H0" V > =GE= =G== =GD=D +)!"&+&+!,"!" G +&+! +!! +" +)!"&+&+!,"!" 2++!3# "! "&+#"+!) &!+#.!"&+ +4&+!" +& +"&!"3 +-+!' #,

54 N62%BH 7 ' "'#" 6%! M7NF!) ".#"4 + # +*+& #+!0+! 0-,! -#+*+&,& +!#/ > ) )4( * 6% +- &+! "&-++ '> "!)++4 "'#"6% /> & 0&! + "&!#!! +!& &+0+(, "'#" 6% *'&" "- " + & "!!" + " "'#"6%:D1GC6% %!? >,& "!! 7NGD!) +-3#4 1!&3# "'! 0-,! -# +*+&,& +!#/( '>,& -3#+ 7NGD!) +-3#4 +& "!! 7NGD! #'.#"!" +!+! '!"!) #"!34 +* "# ++# #" +!0+ +!&+(!) +#+4,& "++ 7NGD ++#.*( +,* &"+!!"#"+*+ &-7NGD:! #'.#"7GDX,&"!!7NGD:! B#"+!:! #'.#"FCDC= /> -3#!"" "'#"!) "4!' 3# +,*: * "'#" F +.4"!" G=

55 X-3& *-'& " 6+"3!" H0" QQQ? X-3&! QQ X-3&! + QQ/ QQ5 X-3& "!" "0"!"# 0,! +-+)!" B* &) +* #" -,! -!!" ) +&-3#4 "!" " *+& +* # "' ++&!34 #!' -,#!" 3 "!"!#/ #-!+0+!" "&-++.#" )!#"!34 #",!" +- "! 3#" &"4! "'#" 6%( *3&? +- + "+!+!"! ) &" "!" -3#!" "+!+Z[ "'#"! 80"!"#!"!& "' 0,! +-+)!" * #"*&) QQ5/ X-3& +"'!" +#" # ) +*,#"4 +-+ '#!( * "0"!"#!- "' 0,! +-+)!" 8!$+ # + *-'&" +" "' 0& +* )!#"!34 #" #" # 3#( &"4 -! "! +" :=R +"P"A " #" &+#"+ *'&" & 4 + "0-' )!#"!34 #" 3#( &" "! +"P"A QQ5 X-3&+ X &+' &+ &!#/ + + ) +&-3#4 "!" " &"4 "'46% QQ Q/' 1/"+!"#" X-3& #/!" 0-," 1/"+!" )( +!#".!"'#"! +&# + #" #" 3#0+ #" +!#".!"'#" +!+!" +4 #" 3#0+!'(*3&? "4 3 I -3#!" * +-+)!" *+ + "'#"! =J +#!+*#"'#"!"#" # #/!" 0-,"-3#+! %!!" # #/+!0-,# ) "4 0-,'!+! +-+)!" ) +&-3#4 "!" " &"4( # 1 X +)"+.#" #"!&3# "'! -# Q// X-3& #"$B 0,!0+ 0+! +*+&, & +!#/ 21!!" +-3#+! *3&? ++! ) +&-3#4 "!" " &"4( # 1CC X-3& "!" *#"!#!"#"!"!&"'!&3# "'! -# Q/ +*#"!#!"#" "&-+ +-+)!" +*+&, & +!#/ >M!" +-3#+! *3&? ++! Q/. X-3& "!" #/!"#""0-+ H#/!"#" "0-+!"!& "' "&-+ +-+)!" ) +&-3#4 "!" " &"4( # 1CG!&3# "'! -# +*+&, & +!#/ >M!" +-3#+! *3&? ++! G

56 X-3& *-'& " 6+"3!" H0" Q?/ Q?/ X-3& 3&!" X-3& 3&!" +&3#0+IXJ "+)! X 3&!"+&3#0+ " +)! 4 $ H( L * 3&!"+&3#0+ ) +&-3#4 "!" " &"4(# 1!" +-3#+!*3&? ++! ) +&-3#4 "!" " &"4(# 1!" +-3#+!*3&? ++! ) +&-3#4 "!" " #! +* + &"4( # +-3#!" Q?// "!"+* #"'# "!" 0-,!0+ "!"!" +-3#+!*3&? ++! "'#"?,&- 3& ) &"4!"'#" Q4 X-3&!&! "'#" #+! & X-3&!""0+ B*!""!"'#"?,&- ) &"4!"'#" Q4/!"'#" 3& 3& )+&-3#4"!"" + Q X-3&! '&"!" +*-3&! '&"!" #/""-3#4 +!+!" ) ) +&-3#4 "!" " &"4 X-3&?,&- 3& X +#.#"+?,&- &"4* "#!" >! Q/ #!' "!" &"!" # 12 +*+&,!" & +!#/ * "#!" Q5 Q Q. Q? Q4 Q Q/ X-3&?,&- 3& +0! 0!" -" +*+&, & +!#/21 0!" 0-,! -" +*+&, & +!#/ X +#.#"+?,&- 3&+0! - +*+&, & +!#/ !" -,! - +*+&, & +!#/ 0-0!" ) +&-3#4 "!" " &"4* "#!" >! -# 12 +*+&, & +!#/ )+&-3#4"!"" + #/""-3#4 +!+!" )+&-3#4"!"" + #/""-3#4 +!+!" ) +&-3#4 "!" " &"4( # 1C!&3# "'! -# X-3& + + &+ X "!! #!" +*+&, & +!#/ 8 +#" *+! +#"*+!+"P * 1! 0-,! -# +"P +*+&, & +!#/!" 3 +-3#+! *3&? ++! ) +&-3#4 "!" " &"4( # 1C=!&3# "'! -# X-3& + + &+ X "!! #!" +*+&, & +!#/ 8 +#" *+! +#"*+!+"A * 1=! 0-,! -# +"A +*+&, & +!#/!" 3 +-3#+! *3&? ++! X-3& + + " &+#"+ &+ +#"*+ X-3& + + #/!"#""0-+ &+ +#"*+ X "!! #!" +#" *+ " &+#"+ X "!! #!" +#"*+ #/!"#" "0-+ ) +&-3#4 "!" " &"4( # 1C!&3# "'! -# +*+&, & +!#/ 8 * 1! 0-,! -# +*+&, & +!#/!" 3 +-3#+! *3&? ++! ) +&-3#4 "!" " &"4( # 1CG!&3# "'! -# +*+&, & +!#/ 8 * 1G! 0-,! -# +*+&, & +!#/!" 3 +-3#+! *3&? ++! ) &"4 #!'!" "' "' * "#!" GG

57 X-3& *-'& " 6+"3!" H0" Q5 X-3&! + +"'&-"! + ) +&-3#4 "!" " 0-,! -" &"4( # +-3#!" ' +,?!"!" 0-,!0+ "!"!" #" +-3#+!*3&? ++! Q Q. Q5/ X-3& "'&! +0 +!" 0-,!3-3 +*+&, & +!#/ X-3& "'&! +0 +!" -3 +*+&, & +!#/21 X-3& " "'#" 0-,! -" +*+&, & +!#/ 3 "- * "'&! +0 +!" 0-,!3-3 & +!#/ +*+&, 3 "- * "'&! +0 +!" -3 +*+&,& +!#/21 X +)"+.#" &++!!" " "'#" 0-,! -"+*+&,& +!#/ ) +&-3#4 "!" " &"4( # 1=!&3# "'! 0-,! -# +*+&, & +!#/!" +-3#+!*3&? ++! ) +&-3#4 "!" " &"4( # 1=!&3# "'! 0-,! -# +*+&, & +!#/ * 1G! -# +*+&, & +!#/ 21!" 3 +-3#+!*3&? ++! ) +&-3#4 "!" " &"4 # 6% +- "&-++ "#+! H! 0-,! -# +*+&, & +!#/ Q5. X-3& " "'#"8 X +)"+.#" &++!!" " "'#"8 ) +&-3#4 "!" " &"4( # 1=E!&3# "'! 0-,! -# +*+&, & +!#/!" +-3#+!*3&? ++! QQQQ " "&-+?,&-+"!" 6+-3#!" +& 8!! +&! "'#"?,& "!" +&+- +-3#+! ) +&-3#4 "!"( &"4!"'#"?,&- 3& + # 1=!&3# "'! -# +*+&, & +!#/ >M *1=! -#+*+&, & +!#/ 21!" 3 +-3#+!*3&? ++! GC

58 +* #! 6+"3!" "4"0-+."0 "'! +#3 #" 0 "4#'+ "'( "4!#! +# ""' = 80-#'+-""' "#"!"3+*#"!! I+!"4*'*!J 4,(A1!23%06(0(A3%#$,(&=%9& %<=,+ ;%0&3#%> #!".#"0! +#3#"!" *#"'#" +#""0-*,!"4*'*!*,! ')!"!"#" ".#"0*&) #/!"#"!" *"! I "- "' +#"30(!"4 * 0 *( &!+ "' J +&"-! ".#"0 *-! +" #/!"#/#*3&? #/!"!'&+0+ 3 &!"! +" #/!" +&!" ++ "0-3&!" "0-& + '&+#"+3 + *")!" #/#!0 +&"-"' -! ')!"!"#" "0-+ *&)! ')!" ')! +&#"30#!"#"*&)!"4!#! + " "'!!0!""'"0- "0-0"' "0-& + '&+#"+3 "0-*#"!+! &+ "- #/!"!'&+ * +#!++&0"!"0-'!,)-' "+! +"'& +&!""++ "0-!+) - '!" #3#,)!"# +"+,!,) #/+ +-!" "&-++"+! #! +!".#"0! ')!"!"#" *'*! *- GD "4." +"'& "0-3 #/#"+.#"GN! +#3 #" -3#4 $!#' -0+&! "!"!"! ')!"!! ')#!"#"! "'4! ')!" ')! +&#"30#!"#" *!"4! ')!"! ')#!"#"!!"4! ')!"!"#"*'*! "'4." +"'& +&!"" ++ "0-!+) -!"4! ')!" ".#"0 "'4 "#*' +* +, ".#"0! +#3 #" ICN+* "!J "'4"#*'.#"0,#/!"#"!=N.#"0" &-)4 +&"-'! ".#"0!"4! ')!"!"#""0-+ ".#"0 34 #/# " + +4 &! +" #/!" &!"++ "0-* "!"40+!!+ + "4"!" "&+#"+ 34 #/# "!34!"##!"!"4! ')!"!"#""0-+!"4! ')!" ++4+""+!+ "!"4"0-' + "4"!" "&+#"+ "!"4"0-'!0 *3(+& +"&!"3 &&!0+ " "!""0-"#/# "!"4!,)- * &"0"34!,)- + "4"!"!+) #/ "!" "0-0'& #/# "'4! ')!"!"#"*'*! == =E C G = == G C = == == = ==

59 +* #! 6+"3!" G #'+' #!".#"0, C "4"0-+#/+&"! +&!"3+!3 "- D "4 "' +&#+*#"!!"!"#" E H#/!"#" 3- "'!"4"0-+3 F ",!&-0+.4!"#""0-+ X +)"+.#",#!"!"#""0-+ & 0".#"0 + +!" +""'!"4 *'*!'-" -!#/ +!"# #/"0-" #/#." +"'& "0-3 #/#*&) "0-0"' #/!"!'&+ * +#!++&0"!"0-'! ')!"!"#" "0-+ *- #/!"!"3#! ')!"!" &"- "&-++ ++*#"'#"!"#" ++* &-0+#,!"#""0-+ *-"#*.#"0, * - & * #" I+#,!"#" "0-+ -& *?!.#"0! +&!"+!" "-J *-"#*.#"0,!,) #/+ +-!" "&-++"+!!"4 "0-+! +#3 #" *&-0! ')!" ')! +&#"30#!"#"*-! ')!"!! ')#!"#"! *-! ')!" ')! +&#"30#!"#"*&)! ')!" ')! +&#"30#!"#"*-( #/N!"*"! *"0-+*'*!&)! ')!"!"#" *'*! *-! ')!"!"#" "0-+ ".#"0 * &) GE "!" "0-0'& #/# + "4"!""0-"#/# "!"4"0-' + "4 "!" #/!"! '&+0+ "'4! ')!"!"#""0-+ &"4#! ')#!"#"!!"! +&##" "'4! ')!"!"#"!! ')#! + "4"!"!+) #/+0+ -3#4#/!"#" -3#4#/!"#" )4 &+! -"(, +, "'+&&+#"# + "4"!"!+) #/+0+ &+ '#"4! ')#!"#"! "!"4 "'( ) &-0+.4!"#"!+" ++-+ ==N=C "'4! ')!" ')! +&#"30#!"#" "'4! ')!"! ')#!"#"!!"4! ')!" ')! +&#"30#!"#" "'4! ')!" ')! +&#"30#!"#""&-)4 "4 +-+)!"!+) #/+0+ "'4! ')!"!"#"*'*!!"4! ')!"!"#""0-+ ".#"0-3#4#/"0- == == = == G G =

60 !0"=%! %!#&B7#%8(8";(=3#$ #'.#" #'.#" +0+ H0" -+! -"! + -#+-+ "&+#"+IJ!" *+! "- +*"+! *+! "- +*"+!!" *+!!" &! F =D GG WE C= - #+-+ &+ +-+!&+#"# -+!&+#"# +&!"++ "0- -+! #,IJ I J *+! "- +*"+! D IJ!" *+! "- +*"+! 2+! +& XCE *)-+*"!" I!& &+J 2+! 2CE1 > I&+ *""!J " % *)-+*"!" 2+ #" #"')"#/ FCD *)-+*"!" 2+ #" * &+ 2C%%17 *)-+*"!" #"')"#/ =GE= 2+&)#/ 0" GF

61 #'.#" #'.#" +0+ H0" -+! =GD=D 2+ 0"&-)!#/ -+! 2+ &+#"+#/! #!,"!" C

62 <0&3#%!,3*1&03 #$,( %&(=!*(&+0&3"9=#&!7 %!-8&%+,;9>!"!#$ %#&! +!") + "! +- &!" #/!"#!(, +&,)!"3! +& #- > %! '&+.4#"````````````` =(+* "! '> "0"-``````````````````````````` 2RG(Y(YC /> %#/!" +&!+!" "&+#"+``! '&"!"" ++ 5> ++.4!"+ "&+#"+```````!"D > 8+.4+,!& &+#/````````````` =+.> %#/!"+&!"!"#"``````````````` + +! +&!+.!"" "&+#"+! '&!"!"" ++ ' 0"1#-20&3 3K#&3 (7#% &, +&#!+!"!("#!!+.#""3! +"!!*4 +!! #+!!"&"++* > B 3" +&-3#!" #" #"!& #! +!" " &+#"+(,!+ "!#! " +&!" #!!+.#" '!#/ & 3 "!"&+#"3"&!#! &! '> B-3#' <D *?!"+0+ +!" "&+#"+!) +-3#4-3#3<D!&3#3"'!0-,! -#+*+&,!3!"+!+! C

63 / 0"=%! %!(A0&,+&23; %8&%+,;%&(#&;%!2 <8(#%9* &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> > %! +*!"&" " +#" I&+#"30!" +** 0,&" "&+ "*"J!+" <&!)( "3 +!"#!+.#"3 #/+!" +& +"&!" #" "'& +"!" "! + 3&+#"+3I" J( +" +*!"&" " $* #!""+!!I+#! +&"-#:J '> #&++!!""!"+.#"+*!"&" "+#"!)+& '#"4.*' "!34 0+ " &+#"+ "!! -'!"'#" 0+ "&+#"+"!!"+*!"&" "+#"+ +!&=(!) + 4+"!+ -"! + I"'4+&0-+.4J(*+"!++!"-,#-+ # "&+#"+ 5 0"=%! %!=30(;(7#%=& &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> C ) +& '#"4 & ' +#3# " "4 +)3&!3 ++.4!"+ " &+#"+ +!"'#" -" +&!+3# ' +& +"&!"+,&*3&?- I0+&!"!" -J!"'#" -" "!!" ++.4!"+ "(.!"'#" "!MO"' + +!!" "!"!)!!"&+ '#"4 '

64 &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> &-0+ "- +&# #" "'!" +&-#( &+#" " +"!"!*4"!""+! # "!"!!"0+ &+#" "!) +& '#"4.*' 0#!3 " '#"4.*'!#3. 0"=%! %!(6!,#-%&23; %8&%+,;%&(#&;%!2 <8(#%9* %B#%(A+A,&!*D=8&%+,;%8(0%!A%!> > #!" &" " +#" I&+#"30!"'#" +* * 0, &" " &+ "*"J +!! ++!"+0!#!#"#"!& #!%+)" #/+&!" +"'&"!""O+ #!"&" +)"4$!#"! *3&?!"! H"!" $* #! +)"" &!+#! +!!" + #"#""!"&" "+#" '> & 0& + #!" &" " +#"!" +!!( #/+&!" +"'& "!"" &++!! )#" -3#!" * "'#"I +&"-K>!# -3#!"* "'#"KJ $!#" -3#!" "'#":, :+ ;#- ;,!0+0"=%!R G H"!" + #"!" &" " +#" I&+#"30!"'#" : $!#!"! : >!#!#/ +!"+! 3&+#"+3 +** 0,&" "&+"*"J ': >!#!#/ +!"+! + +#'#"+ #"#" C= 0"=%! %! )A,3#&! B "KK: #!"&" " +#"! +&# + #!" "&+#"+ B "K'K: #!" &" " +#"! +&# + #" #" ++ #!" "&+#"+ -!"$!#" -3#!"* "'#"+ "!+- +&"K*$!#"&+'!#/ + #"* "'#"K

65 ) &4-+ #"<."+! + # ++* "&+#"+("0- *'&"+!"3& 4 +&##"#++) ++&+4"'&"!!"-!""'"0- > +, 0"&+&" :! ((= '> & + #!"&" +#" +!!(! +* #"!+"=RD>!# +"'!"!"!"+)""3+!"+, 0"( *,!* &"+& +"&!"0+ +".#"0I &!"+ "!+.#"0N +&"-K>!#!O+ # +&+KJ +&++!!""!) &"4!.#""0- +&3!"!""'()"0-!" & + '&+#"+3 A!18(0"B6 3#$,3*1%8(8&%+,!; <,(&2%,3="A!1%6,&!80"=%( (810;1%S >?3AD,%6("=%!,8&! %!=&(,D=0&3#% + 6!.#"0 6+".#"0Z[ +&-)! + #! 8+.4.#"0, G C G C E = G C =C C

66 ' < 0&3= %!0&1+)!;>!"!#$ %#&! +!") + "! +- &!" #/!"#!(, +&,)!"3! +& #- > %! '&+.4#"````````````` (D+* "! '> "0"-``````````````````````````` 2RG(Y(YC /> %#/!" +&!+!" "&+#"+``! '&"!"" ++ 5> ++.4!"+ "&+#"+```````!"D > 8+.4+,!& &+#/````````````` C+,.> %#/!"+&!"!"#"``````````````` + +! +&!+.!"" "&+#"+! '&!"!"" ++ ' 0"1#-20&3 3K#&3 (7#% &, +&#!+!"!("#!!+.#""3! +"!!*4 +!! #+!!"&"++* >!& &++( $ +"!! +4 "+! + #!"! +!+ '>!' +!+!3!) "!+4 &-)! />!' +!+!3!) +&-3#4 &+! ++#3 +& &-)3#0+ -,'!!) +#/4++)!"()&++!0&+ "'+!+& 3) +& " 3# /=1!; %!20&3 &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> %!'!)!# +,* &"+!!"#"+*++!#!"!)+# "0- #"30!34 +#,'!"#" &-0+.#" ++-+ # ++!" 0 *#/!"#"(!) +&"4 + &! &,#/ ++, +&!"!"#""0"!"# CG

67 ) &4-+ #"<."+! + # ++* "&+#"+("0- *'&"+!"3& 4 +&##"#++) ++&+4"'&"!!"-!""'"0- > +, 0"&+!!"$:! D(E(F((( I &!""!+.#"0N +&"-K>!#!O+ # +&+KJ +&++!!""!) &"4!.#""0- +&3!"!""'()"0-!" & + '&+#"+3 + +!#+! *" 0"&3 IQJ 3 $* #!" "+! +!"! B++!" +)#/ +, +!"!& &+ " &+#"+ &+ #!!3 ++&+-+*&!""0-+ '#!"!"+,! FN!) ++#3 $!#" -3#!" * "'#" &++!4 +& +"&!"#/ " I +&"- K>!# -3#!"* "'#"KJ A!18(0"B6 3#$,3*1%1% %(=3#$ <,(&2%,3="A!1%6,&!80"=%( (810;1%S > 53AD,%6("=%!,8&! %!=&(,D=0&3#% + 6!.#"0 6+".#"0Z[ +&-)! + #! 8+.4.#"0, D E E QF G E Q G =C Q G Q =G 06(,"+ ) &4-+ #"<."+! + # ++* "&+#"+("0- *'&"+!"3& 4 +&##"#++) ++&+4"'&"!!"-!""'"0- *, "&+#"+ + +& +"&!" -"! + ) +&&!#/!, #" +!")* &" -&++*"!#)"!"+!#/!, -! + &+#"+ &! #'.#"! #'.#" =GCG = 60"&) #!,"!" 60"&) #!,"!" 60"* &+&) #!,"!"! #'.#"! #'.#" =GGCC =GGG! #'.#"! #'.#" =GGCC =GGE! #'.#"! #'.#" =GDC =GDG CC

68 C / <*+&%;,;!1!;",( %#& >!"!#$ %#&! +!") + "! +- &!" #/!"#!(, +&,)!"3! +& #- > %! '&+.4#"````````````` (D+* "! '> "0"-``````````````````````````` 2RD(Y /> %#/!" +&!+!" "&+#"+``! '&"!"" ++ 5> ++.4!"+ "&+#"+```````!"= > 8+.4+,!& &+#/````````````` G+,.> %#/!"+&!"!"#"``````````````` + +! +&!+.!"" "&+#"+! '&!"!"" ++ >* #!"( + # #/!"#""0-+ "+! +!"! I$!# -3#!" * "'#"! =GJ +&"-K>!#!I+ # +&+JO#/!"#"K ' 0"1#-20&3 3K#&3 (7#% &, +&#!+!"!("#!!+.#""3! +"!!*4 +!! #+!!"&"++* 1) W przypadku guzikarki sposób instalacji zarówno samej główki maszyny jak i skrzynki kontrolnej jest identyczny z instalacj LK-1900A. '> B +&! 0""!+"3#! +)!" &+&+0+ +"!"! +4 +!+! 0+&! & + + "# /> +,* +*-0"!!+0"#! &+ $!#"! & + +#'#" #"!)!"4"'(#"0-!"& ++, 0" %#% 80- "4"0-+ "4*'*! YC YE 2RDY YC YC YG YC Y YC 6+& "0- "!"#"!) &+++4 &+ &!#/!, #" * +*+ &"+)"+*"!#"0-"!"#" +&#!#++!"!"#"*-!"!#/ + #+#/ CD

69 '6%0",3AD=0&3#% < > %0"=&(,D= 6,&!0&3H +!")* &"+ 4 "!$+ #3+"+.#".#"0,+!& &+ +#"!+"A"A #"0 am" +0, 4b!& & " Z[.#"0,!+"P!+"A #"0!& & " Z[.#"0,!+"P!+"A T= T=G = GT=C CT=D D E FT=E T=F T =T GT CT= D CNC ENE N N CNC ENE N N CNC ENE N CNC ENE N CNC ENE N = = CE T FTG =TC G CTD D ETE F =TF = =TG == C E C C CNC N CNC N GNGNG ENENE GNGNG ENENE = = = = = G Rozmiary przedstawiono w tabeli dla skali 100%. + +&! =&+! G 3 +& +"&!"&+&+!" 0", + -#/ ++ #/ I+.&!"#&+GJ

70 <'>3AD,=&(,+(,&0&!,(;(7#%6,&!0&3#% *, + #" *"0 +,*!+0"#! B"! ++.#" #"I"'!"*3&?!"!"J!)&++!4)"+& "'&++ "0"!" &+!& &+ ++.#" #"&&!0++ +,*&++!!" "! ++.#" #" "&!#! +!" +, &"* +!")J +&++!!""! #" #"(!) &"4!.#""0- +,*" &!"*!0++!+0"#! A!10;1N6,&!0+==(0%U% PTA C E = = = =C = G D G GC C C C Z[ S D DC E EE F C E C = =E G= CG DC E EE %!8V=%* %0&#&B;%+#$=3"+*+&%; +&++!!""!-0"("!+ *3&? ++.#" #"!) &"4!.#""0- & "0- # + +, 0" *3&? 0& +! + # + +* #/0"("0-*'&"& 4++, 0"*+#/#++) ++&+4"'&"!!" -!""'"0- #"!"-.#"0+ +-+)!"&?"0!"#'"#/0"!): >!! +0 +!"!#"!34 CF #" * "'#" 0& &"+&M2!" ""'( '>!#"!34 #",+, ( />!#"!34 #" H#/ 0" +,#" &+ +0+ " +!0+ +-+)!"(!'!"!"""' 5> ".#"40"&?"0!"#/#'" #/0"( > &+#"!34 &-!+ + &! + "(!'!"( 0& #/ 0" +.#" "'( &34!+0' &-(.> '#"4 '#! " &"4(#.+&"0- #/+&" "&!".+&0"(?>.".+&"0-!"+ &"&!"!.+&0"(!)+& '#"4.*+"+!! +&"&?"0!"#/0""&++!4+& +"&!" 0#""!"( 4>."!#" > &-!+ +!"&+#".!"' +& +!"(,# #/ 0" +,#" +!+!"&+ +-+)!" *+0+ +!&+( "& #/ 0" +!" + #+!(!)&+#"!34 &-+&!+ "(!'!"&34!+0' &-,# #/"0- +&!"""'

71 . 0"=%! 06(,"+ +&++!!""!-0"("!+ *3&? ++.#" #"!) &"4- + & -! + & # +&!""0-("0- +) # -!" +&# &++!!" 0#"!) ) )4 &+#"3# &-!+#/ O &+#"!" &- ++&!+!"*3&?+ #!""'#/0" >!! +0 +!"!)!#"!34 #" * "'#" 0&&"+&M2!" ""'( '>!'!"!)!#"!34 #", +, ( />!#"!34 #" H#/ 0" +,#" &+ +0+ " +!0+ +-+)!"(!'!"!"" "' 5> 7+! + +0! " "!" -"! + ( * +&!""0- #/+&"-"&!"!.+& #+!#'.#" -"! +? 0"=%! %!8V=%* &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> # &++!!" 0#" &?"0!" #'" #/ 0"!) -3#4!'! +#' +++3(!'!" +&!".4 #/ "0- '!"!) +& '#"4.*'!&?"0!" #' #/ " &++!4 +& +"&!"0+ "!" ( * +!#" "#!" 0" #/#"(." +"'& &?"0!"3 #' #/.*3!3!+"-GN + &++!!" "!"!) &+ '#"4.*'!&?"0!" #' #/ D

72 4 0"=%! %!=30(;(7#%=& &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> ) +& '#"4& ' +#3# " "4 +)3&!3 ++.4!"+ #/ 0" +!"'#" #/+ -"+& +"&!"+,&*3&?-I0+&!"!" -J!"'#" -" "!!" ++.4!"+ #/(.!"'#""!MO"' ++!!""!"!)!!"&+ '#"4 &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> &-0+ "- +&# #" "'!" +&-#( &+#" " +"!"! *4 "!""+! # "!"!!"0+ &+#" "!) +& '#"4.*' 0#!3 " '#"4.*'!#3 D

73 !*+1#-06,BI3 3(8,&+" %; &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> ++!!"+ #"+#!0++*#"'#"!"#"( ')!+&!"!"#"!"4 "0-+3 +"'&+&!"" ')!3 ')!" ')! +&!"!"#"!) "4 " +,*( *! ')!" #"+,"+!)!+"-+N=0I*-+!"" "' +&! ')!"!"#" *'*!#/+&3#"*'*!J <." ')! *'&"!&"!" 4!"4"0-+3(!"4+) 4 +!&0,!3 +" #/!"'0" 0"1#-6,B"++2(I1%=%-9#!*(6,&30&3= %!*+&%; &&#$(= %!2830" 0+6(2%B8&3*+&%;%!2 &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> > ' +)""3#!" 0" #/+!" &! +"'& 0"" "-!) "!+4! +&" #/0" ++#3.* -*.#"+3! '>." +"'&.+&" 0" 0,! +# ' +"!"!!+"4=GN /> # "!" ++.#"!"+ ' &++!!" 0#" "+.#" &! +"'& 0"" "-(!) +& '#"4.*' "!34 '0, '*3&?&,- D

74 ' %+& 6+" 0", &+-#/0", &+&)#/0",.&!"#!'!0",Z[ N N +* #" Z[ &-0+.4 N=G OG ++.4 O=G OG 0 *+.4Z[ IDJ DIJ &?"0!" #'" #/ 0"! #'.#" X 1 1 X X 1 1 X +&!""0- -! + #'.#" "!!"#/IJ&+ #!3! #!,"!" N!#!" D=

75 /,&30&3= %!*+&%;D= 0"(6#! <(6,&3,&98(= %!8(8";(=!> <>,2!",3"!#$ %#&! %+& "0"- + 3&+!"&+&+ cr=y.&!"#!'!.&!"#++ R "!G +-+)!"++ -0" -+ " 6+" + O * +!") Z[ %"! %R F = = E G N D '&+.4#" -.#"0 +.4! '&+.#"#"+!+"(D+* "! &!" 0",! + #( +.4 '&+.#"!)"4!K(A,G2% +0 +&48('' CGaM" +0, 4b D

76 <'>!*+1#-=30(;(7#%%*%!1 &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> #&++!!" +!0+"!"++.#""0"!"#!): > +& '#"4.*' "0"!"#"!34"0"!"#' 0, ' * &,-( * +&# +* #!" '#! # + #!" "0"!"# &+!!")0+ +-+)!"( "!"& 0"0+!#!" I"#3# +&&+-J!- "'!,!" &+! +#-+)"0"!"#'!"!) +&!".4"0"!"#'&!"+="&+ '#"4.*' '> -+)4"0-'IcR=YJ </> 0"=%! &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> +& -"! + +"!! *4 "+! " +,*( * #"! -"!&+-"'&+-&!" +.+&'-#'.#" +&!""0-+ +&!" 0#"!)&+ '#"4.* 7"&#" +"'&0"" "-*?!(!)"!"4 -'! + +3! -'! + +3 M# +#!"!" #" ) &! "'4().&!"#!'!0"+)!"!+"4F DG

77 <5>!*+1#- &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> ) +& '#"4. *'!#3 " ".#"4 0" #/#" '!"!) +."4! +-+)!" ++ 0" + #"! +&" #/ 0+ &++!4!)!34,& *3&? - &!"3"!3 +& + '#/'!"!) &+-&!"&+ '#"4. *'!#3 " *'&" *"!" "#+! #/#"."." +"'& &!"3 "!3 +& + 3 #/ *'&" +#/'!" I++-+ GJ +&.&!"#!'!0" <>6,=8& &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> &3# - +.#"0!)&+ +4& 0".#"0.#""0-&+++ 0"(!'!"&+ '#"4.*' <.> 0"=%! &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> > +&'#/0"!)"4 "+!"(*&+! +" #/!" +& " 0,! +" #/!" I&-+!J -"! + &!++ &+#"- "- '!"!)&+ '#"4.*' '> B ++#3.*!# (!) "4( +-+)!" -"! + +! &+ +& #/ 0" I" UJ &+ +3# &+ 0 *+.#" "-!& &++"!!+"G DC

78 <?>!*+1#-*+2!; &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> # &++!!" "!" 0 +& + 0"(!)+& '#"4.*!# " (!'!" "4 0' +& + 0"(*+* &+#"&"--!.+& 0"( +&3 ++!&+0" '!"!)&+ '#"4.*!# &, ++&+!#/!0- #/+"!""'!(!) &+!!" +!")#/#!!+.#"+&-3#4"!">> ) +& '#"4.*' (!'!"!34-3#!" +& + 0" "! ( * "4 ++!" 0 +& + "& +& #/ 0" +&!+" "'!"'#" -3#!" "! M +,?!" +"!" 0 +& + 0"!& &++( 0" +& + 0"+" 3"'#/""(0& +&#/"0- +&!"""'+ DD

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !"#$ "#!!"#$ %&!"()$*+$",&%-!.,*/! "* %&!!!"#$ ( )**+ +!, & & -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 00 1 -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 2 345*/%&("& %3 6$%&!./*!3%%,3-47*/.87 $*47!5(,.(22222222222222222222222222222222222222222222222229!"#$%&

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3

INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3 INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3 1 737S 504M2 04 / LFD3 747S 514M2 24 / LFD3 1 Opis ogólny Specjalistyczny, overlock 3 lub 4 nitkowy z łoem cylindrycznym, przeznaczony do doszywania gumy w bielinie, strojach kpielowych,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia TV-1000

Maszyna do szycia TV-1000 TV Maszyna do szycia TV-1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA TV INSTRUKCJA OBSŁUGI 8 9 5 10 4 14 12 6 11 13 7 21 18 20 22 16 2 19 1 15 25 17 24 23 3 OSTRZEŻENIA! 1. Ustawić przełącznik zasilania w położenie

Bardziej szczegółowo

MARINE COMMANDER 4000. Instrukcja obsługi

MARINE COMMANDER 4000. Instrukcja obsługi MARINE COMMANDER 4000 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...3 Przygotowanie zabawki...3 Ustawianie języka...4 Start gry...5 Bitwa...6 Warianty gry...7 Wybór wariantu gry...9 Tworzenie własnej pozycji

Bardziej szczegółowo

Śr. tłoka [mm]

Śr. tłoka [mm] cylindry beztłoczyskowe Siłownik suwakowy 1 Ciśnienie robocze min/max 3 bar / 8 bar Temperatura otoczenia min./maks. -10 C / +60 C Temperatura medium min./maks. -10 C / +60 C Medium Sprężone powietrze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę ż Ę Ę Ł Ż Ż ż Ę ż Ę Ż ź Ż Ź Ż Ł Ł Ż Ż Ż Ą Ą Ą ż Ż Ę Ę Ę Ą Ę ż ż Ę ż ź Ą Ć Ł Ż Ę ź Ś Ż Ż Ś Ł Ę Ę Ó Ł Ę Ę Ń Ę Ż Ż Ą ź Ż Ż Ż Ą Ę Ż Ł Ż ź Ż ź Ń Ą Ę Ę Ó Ę ż Ż ż ż ż Ł Ł Ą Ó ż Ż Ż Ę ż Ę Ż Ż Ż ź ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

I Powiatowy Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice Etap finałowy 10 kwietnia 2013 grupa elektryczno-elektroniczna

I Powiatowy Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice Etap finałowy 10 kwietnia 2013 grupa elektryczno-elektroniczna I Powiatowy Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice Etap finałowy 10 kwietnia 2013 grupa elektryczno-elektroniczna (imi i nazwisko uczestnika) (nazwa szkoły) Arkusz zawiera 6 zada. Zadania

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/360/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ wersja 1.0 23.07.2012 SPIS TREŚCI 3. LOGO 4. LOGO - wersja achromatyczna, negatyw wersji achromatycznej 5. Pole ochronne loga 6. Wielkość minimalna logotypu 7. Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia TV-1000

Maszyna do szycia TV-1000 TV Maszyna do szycia TV-1000 Import: 01-585 Warszawa, ul. Próchnika 4 DZIAŁ HANDLOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM: tel. (0-25) 759 18 81, fax (0-25) 759 18 85 AGD@expo-service.com.pl, http://hoho.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI SV - 700

INSTRUKCJA OBS UGI SV - 700 INSTRUKCJA OBS UGI SV - 700 INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA. Przed przyst¹pieniem do instalacji i u ytkowania urz¹dzenia nale y dok³adnie przeczytaæ ca³¹ niniejsz¹ instrukcjê. Instrukcjê nale y przechowywaæ

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

123456 782923456 6 22336 46466 6 6 6 783863658386 6 6 6 6 4!"! 468983#84636434$4636 6 6 6 %&6 '5626 ()68'546 6 6 &6 6 82845469234548*+6 %6 6 6 %6 '56268'546"'844$$6 %6 6 6 %&6 '5626 ()68'546,6 6 6 6 -*386

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe PL Belownice ARTECHNIC typu PBe/PBs - jednokomorowe Redukcja objętości odpadów Prasy belujące ARTECHNIC służą do tworzenia skompresowanych beli z odpadów makulaturowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów

Bardziej szczegółowo

Producent przecinarek:

Producent przecinarek: PRZECINARKA TAŚMOWE BEKAMAK PRZECINARKI TARCZOWE AUTOMAT RAMIENNE PÓŁAUTOMAT ź regulacja kąta w dwie strony ź regulacja kąta w dwie strony ROLOTOKI DO PRZECINAREK TAŚMOWYCH RAMIENNE PÓŁAUTOMAT DO CIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia Juki HZL-HD197. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm: Producent: Juki 1 890,00 zł.

Maszyna do szycia Juki HZL-HD197. Rynek Kielce Tel: (41) Gsm: Producent: Juki 1 890,00 zł. www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Komputerowa maszyna do szycia Juki HZL-HD197-197 kod produktu: Juk000213 kategoria: Szycie > Maszyny wieloczynnościowe > Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo

Oracle Reports budowa raportów internetowych!"##$%%& '( ) *

Oracle Reports budowa raportów internetowych!##$%%& '( ) * Oracle Reports budowa raportów internetowych!"##$%%& '( ) * )(&+(),% * -. -/0" 1-2 *" 1-3( * - 1 44156447 8-9(:7% -".&7( ; - 5 $ -. =0>? ".&7(? ( 2 )(*@A B*$C? ()D(E *( *(D )( * - F( )( *=( 1 F( - * )(

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

P ob 2. UCY 74S416N UCY 74S426N 4-bitowy nadajni k/odbiornik szyny danych. ib UIN "]lh. 11 DSEN 13 do 3. I! Dl 3. 3 di 2

P ob 2. UCY 74S416N UCY 74S426N 4-bitowy nadajni k/odbiornik szyny danych. ib UIN ]lh. 11 DSEN 13 do 3. I! Dl 3. 3 di 2 ib UIN "]lh Bipolarny cyfrowy układ saalony TTL-S pełni «nkej 4-bitowego aadajniks/odbiornika ssyay danyoh syste»> nu mikroprocesorowego wykorsystująeego jednostkę oentrslną MCY 788QN. Wszystkie wejścia

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ź Ą ń ń Ą ń Ą ń Ć ń Ń Ą ń ń ńń ń ń ń ń Ś ń Ó ń ń ń Ć ń ń Ś ń ń Ś ń ń ń ń Ą ń Ą ń Ć ń ń Ó ń Ń Ł Ą Ą ń ń ń Ż ń Ą ń Ą Ą ń ńń Ł Ś ń ń ń ń ń ń ń ń Ś Ś Ż ń Ś ń ń ń Ż ń Ń Ś Ś Ś ń ń ń Ó Ą ń ń ń ń Ś Ó Ó Ó ń

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo