SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego do wysokości zł Wstęp UWAGA - Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiającego i są zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, prosi się o dokonanie zgłoszenia do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres lub faxem na numer z podaniem pełnej nazwy, adresu, nr telefonu i faxu oraz adresu kontaktowego z treścią informujemy, Ŝe specyfikację istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego do wysokości zł pobraliśmy ze strony internetowej oraz prosimy o informowanie nas o wszystkich istotnych dla postępowania sprawach. Prośba Zamawiającego ma jedynie na celu umoŝliwienie sprawnej, bieŝącej komunikacji między stronami we wszystkich istotnych dla postępowaniach sprawach. Nie poinformowanie Zamawiającego o pobraniu materiałów przetargowych z jego strony internetowej nie powoduje Ŝadnych skutków proceduralnych dla wykonawcy, a jego oferta traktowana będzie na równi z wszystkimi innymi ofertami. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia (pocztą elektroniczną). Wskazany adres poczty będzie słuŝył do komunikowania się pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (patrz wymogi cz. VI pkt. 4 porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami). Postępowanie przeprowadzane jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą. ZAMAWIAJACY Gmina Miasto Stargard Szczeciński, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Stargard Szczeciński telefon , faks , I. Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego do wysokości zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote). 2. Opis przedmiotu zamówienia - warunki kredytu: 1) Kredyt bankowy przeznaczony zostanie zgodnie z uchwałą Nr XVI/194/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów; 2) Kredyt uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, nie później niŝ do 31 grudnia 2012 r. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie uruchomienia transz kredytu na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zapotrzebowań na kolejną transzę kredytu, w terminie 3 dni przed uruchomieniem; 3) Spłata kredytu nastąpi od r. do r. Zamawiający będzie mógł dokonać spłaty kredytu wcześniej, niŝ to określone powyŝej, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu; 4) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z zapisami uchwały Nr XVI/194/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2012 r.; 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w mniejszej wysokości bez ponoszenia za to dodatkowych kosztów. 6) Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez poboru przez Wykonawcę pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat związanych Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 1-11

2 z obsługą kredytu. O zamiarze wcześniejszej spłaty Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni przed dniem dokonania spłaty. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo refinansowania poniesionych wydatków (wydatki poniesione w okresie od r.); 8) Zamawiający określa sposób ustalania WIBOR-u 3 M do naliczania oprocentowania kredytu na podstawie stawki WIBOR 3 M według notowań na 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres obrachunkowy (okres jednego pełnego miesiąca), w przypadku braku notowań stawki WIBOR dla dziesiątego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR; 9) Zamawiający wymaga następującego sposobu płatności odsetek: odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne miesięcznie w ostatnim dniu roboczym kaŝdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi przekazanie środków na rachunek Zamawiającego. Spłata odsetek nastąpi na podstawie zawiadomienia Wykonawcy o wysokości naliczonych odsetek dostarczonych do siedziby Zamawiającego na co najmniej 3 dni przed terminem płatności; 10) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne w okresach odsetkowych, odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego, stopa procentowa będzie równa sumie stawki bazowej opartej o stawkę WIBOR 3 M oraz stałą marŝe banku ( w trakcie trwania umowy); 11) Do kalkulacji ceny kredytu Wykonawca dla porównywalności ofert winien przyjąć: a) stopę bazową WIBOR 3M w wysokości 4,95 % przy załoŝeniach określonych w lit. b, c, d i e, b) terminy uruchomienia transz kredytu: I ,88 zł ( r.), II ,85 zł ( r.), III ,85 zł ( r.), IV ,85 zł ( r.), V ,85 zł ( r.), VI ,85 zł ( r.), VI ,16 zł ( r.). c) terminy spłaty kredytu: przewiduje się, Ŝe spłata kredytu nastąpi w miesięcznych równych ratach w okresie od r. do r. Natomiast odsetki płacone będą w okresie od zaciągnięcia kredytu do r. (miesięcznie). Ustala się za datę spłat rat odsetkowych i kapitałowych ostatni dzień roboczy kaŝdego miesiąca. d) rok ma 365 dni a miesiąc rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, e) ewentualną prowizję przygotowawczą. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo ciągnięcia w innych terminach i w innej wysokości transz kredytu niŝ to określono w ppkt. 11 b), bez ponoszenia z tego tytuł dodatkowych opłat, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy o zmianie terminu ciągnienia lub wysokości transz; 13) Zamawiający nie przewiduje ponoszenia innych kosztów związanych z obsługą kredytu. 3. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających 4. Zakres moŝliwości dokonywania zmiany umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy ). Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonywania zmian w umowie wynikających: 1) z moŝliwości wykorzystania kredytu w mniejszej wysokości, 2) z moŝliwości ciągnięcia w innych terminach i w innej wysokości transz kredytu niŝ to określono w pkt. 2.11), 3) z moŝliwości wcześniejszej spłaty kredytu. 4) wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 5. Główne Kody CPV usługi udzielania kredytu Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 2-11

3 6. Materiały informacyjne Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, materiały umoŝliwiające ocenę zdolności kredytowej, między innymi: 1. BudŜet miasta Stargard Szczeciński na rok Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata Sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Stargard Szczeciński za rok 2010 i Opinię RIO o wykonaniu budŝetu miasta Stargard Szczeciński za rok Opinię RIO o projekcie budŝetu miasta Stargard Szczeciński na rok Opinię RIO dot. moŝliwości sfinansowania deficytu budŝetu miasta na 2012 r. 7. Opinię RIO w sprawie wydania opinii o przedłoŝonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Stargard Szczeciński na lata Opinię RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. 9. Roczne sprawozdania finansowe z wykonania budŝetu miasta za 2010 r. i 2011 r. ( m.in.: Rb- Z, Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-N ) 10. Uchwałę Nr XVI/194/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WARUNKI ZAMÓWIENIA Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest przyjęcie przez Wykonawcę pełnego zakresu i wymogów zadania opisanego częścią I (Przedmiot Zamówienia), oraz przyjęcie poniŝszych warunków udziału w postępowaniu i warunków zamówienia 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U z 2002 r. nr 72, poz. 665 z póŝń.zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed wejściem w Ŝycie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe; 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia w/w warunek jeŝeli złoŝy następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ), b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu skłaniania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 3-11

4 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (ppkt 5 a-f), składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokumenty zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W szczególności w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: 1) potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) potwierdzający, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) potwierdzający, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 Ustawy Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia. 2. Warunki zamówienia 1) Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia r. 2) Termin związania ofertą 40 dni od daty składania i otwarcia ofert. 3) Nie dopuszcza się moŝliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 4) Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości zł. 5) Nie będzie wymagane zabezpieczenie naleŝytego wykonania zamówienia. 6) Zamówienie zrealizowane będzie w całości siłami własnymi Wykonawcy, bez powierzania podwykonawcom. 7) W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej. Wykonawca moŝe wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub od zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany. Szczegóły procedury odwoławczej, wraz z terminami na wnoszenie odwołania regulują art ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Instrukcja dotycząca sporządzania oferty. A. Opakowanie i oznaczenie ofert. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie wewnętrznej opakowanej zamkniętą kopertą zewnętrzną. Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna winna być oznaczona - Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim, Wydział InŜynierii i Ochrony Środowiska Oferta kredyt bankowy nie otwierać przed 17 maja 2012 r. godz. 10:15. Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opisana Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 4-11

5 nazwą i adresem Wykonawcy, aby umoŝliwić jej odesłanie w przypadku gdy oferta złoŝona zostanie po terminie. B. Zawartość oferty. Oferta winna zawierać: 1. OFERTA PRZETARGOWA (zgodna z załącznikiem nr 1 SIWZ). 2. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ). 3. Wszystkie dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wymienione w rozdziale II SIWZ. 4. Inne dokumenty: 1) dokumenty wykazujące uprawnienia osoby lub osób podpisujących ofertę do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (pełnomocnictwa, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, itp.) 2) wyliczenie łącznego kosztu kredytu (tj. kalkulację spłat naleŝnych odsetek) zgodnie z opisem sposobu obliczania ceny załącznik nr 3, 3) projekt umowy kredytowej uwzględniający postanowienia SIWZ, 4) oświadczenie o ilości ponumerowanych stron oferty, C. Sporządzanie oferty. 1. Oferta musi być złoŝona w formie pisemnej. 2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 3. Wykonawca winien odnieść się do wszystkich punktów opisujących zawartość oferty (B). 4. śądane dokumenty składane powinny być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty tworzące Ofertę winny być sporządzone w języku polskim. KaŜda strona oferty winna być ponumerowana i podpisana [Parafowaniu i numerowaniu podlegają jedynie strony zawierające treść]. 5. Walutą oferty jest złoty polski. Ceny naleŝy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca ma prawo zastrzec w odniesieniu do przedkładanych informacji (dokumentów) stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ŝe nie mogą one być udostępniane. W takim przypadku, Wykonawca winien, dokumenty zawierające takie informacje zamieścić w dodatkowej kopercie wewnętrznej opatrzonej klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 7. Koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca. IV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. 1. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty projektu umowy, który będzie zgodny z treścią SIWZ i będzie zawierał następujące postanowienia: 1) moŝliwość wykorzystania kredytu w mniejszej wysokości bez ponoszenia dodatkowych opłat za gotowość do udzielenia kredytu, 2) moŝliwość ciągnięcia w innych terminach i w innej wysokości transz kredytu niŝ to określono w rozdz. I pkt 2 ppkt 11 niniejszej SIWZ, bez ponoszenia z tego tytuł dodatkowych opłat, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy o zmianie terminu ciągnienia lub wysokości transzy, 3) moŝliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu, 4) moŝliwość refinansowania poniesionych wydatków (wydatki poniesione w okresie od r.), 5) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 6) sposób ustalania WIBOR-u 3 M do naliczania oprocentowania kredytu obliczany będzie na podstawie stawki WIBOR 3 M według notowań na 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 5-11

6 obrachunkowy. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla dziesiątego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR, 7) spłata odsetek i kapitału następować będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank kredytujący; 8) Kary umowne: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na prawach ogólnych, do stosowania następujących kar i potrąceń: - kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy zł, - kara za opóźnienie w wykonaniu dyspozycji Zamawiającego 0,1 % uruchamianej transzy kredytu, b) Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego (innych od określonych w art. 145 ustawy) zł. 2. Wykonawca nie moŝe Ŝądać wprowadzenia do umowy postanowień, które nie były przewidziane w proponowanym przez niego projekcie umowy, chyba, Ŝe Ŝądanie takie będzie konsekwencją zmian proponowanych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający nie jest związany projektem umowy kredytowej przedstawionym przez Wykonawcę i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, 4. Załącznikami do umowy będzie niniejsza specyfikacja i oferta Wykonawcy. 5. W sprawach nie uregulowanych umową - obwiązywać będą właściwe przepisy kodeksu cywilnego. V. Analiza ofert, wybór oferty najkorzystniejszej. 1. Sprawdzenie ofert i ich zgodności z wymaganiami. 1) Zamawiający ustala czy: a) ofertę wniesiono w wymaganym terminie; b) oferta została prawidłowo podpisana (oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; c) oferta jest zgodna z wymaganiami ustawy i niniejszej specyfikacji; d) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zaŝądania (na etapie badania oferty) przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania na podstawie art. 87 ust.1 ustawy wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty 4) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, a w tym m.in: a) omyłki polegające na błędnym zsumowaniu kwot lub błędnym przeliczeniem iloczynu liczb; b) zamawiający poprawiając omyłki dokonuje właściwych przeliczeń arytmetycznych prowadzących do korekty ceny ofertowej. 5) Wypełniając obowiązek wynikający z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywać będzie Wykonawców, w przypadkach tego wymagających, do uzupełnienia dokumentów tylko jeden raz z wyznaczeniem terminu (nie dłuŝszego niŝ 5 dni od dnia otrzymania wezwania) na ich uzupełnienie. W przypadkach opisanych art. 24 ustawy Zamawiający Wykonawcę wyklucza (z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ), a oferta spełniająca przesłanki zastosowania art. 89 zostaje odrzucona. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. Wybór oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przeprowadzi w oparciu o kryterium ceny brutto za cały zakres zamówienia. Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej pkt. Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej (proporcjonalność liniowa). 3. Aukcja elektroniczna Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez zastosowania aukcji elektronicznej. Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 6-11

7 VI. Informacje dodatkowe. 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę naleŝy złoŝyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 w terminie do 17 maja 2012 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 17 maja 2012 r. o godz (pok. 111). 3. Wykonawcy mają prawo zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zasadach art. 38 ustawy. Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści specyfikacji, jak równieŝ ustalenia wynikające z rozstrzygnięć procedur odwoławczych stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uprasza się Wykonawców o przesyłanie pytań lub ewentualnych pism protestacyjnych równieŝ pocztą elektroniczną w formatach umoŝliwiających kopiowanie, a następnie edytowanie tekstu. 4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną; b) adres Zamawiającego, na który naleŝy przesyłać korespondencję: lub Zamawiający kierował będzie korespondencję na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podany w zgłoszeniu faxem o pobraniu specyfikacji. Obowiązek przekazywania korespondencji drogą elektroniczną ma zastosowanie równieŝ w sytuacjach, w których konieczne jest zachowanie formy pisemnej jak np. w procedurach odwoławczych. Dodatkowo dopuszczalna jest zawsze forma pisemna zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy c) Zamawiający nie wymaga pisemnego potwierdzania korespondencji wysłanej drogą elektroniczną, d) KaŜda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania przesyłki elektronicznej poprzez funkcję Ŝądaj potwierdzenia przeczytania lub funkcję odpowiedz nadawcy. Brak potwierdzania przesyłek Zamawiający traktować będzie jako naruszenie zasad postępowania, e) W przypadku problemów technicznych z odbiorem poczty elektronicznej lub zmiany wskazanego adresu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Brak takiego zgłoszenia zwalnia Zamawiającego za skutki proceduralne spowodowane nie otrzymaniem przez Wykonawcę korespondencji, f) Zamawiający zamieszczał będzie na stronie internetowej informacje wymagane przepisami ustawy. Wykonawca ma obowiązek do bieŝącego zaznajamiania się z wszystkimi informacjami dotyczącymi postępowania, zamieszczanymi na stronie Zamawiającego niezaleŝnie od otrzymywanych informacji pocztą elektroniczną. g) Ustala się, Ŝe dzień, w którym Zamawiający wysłał do Wykonawcy wiadomość pocztą elektroniczną lub zamieścił wiadomość na stronie internetowej traktuje się jako dzień, w którym Wykonawca wiadomość tą otrzymał lub, przy zachowaniu naleŝytej staranności, mógł ją powziąć. 5. Wadium. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości zł w terminie do 17 maja 2012r. do godz Wadium wnoszone jest w formach określonych art.45 ust.6 ustawy: a) poręczenia i gwarancje jako zawartość oferty; b) w przypadku pieniądza - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Bank PEKAO S.A. o/stargard, Nr Zamawiający przyjmuje, Ŝe dochowany będzie termin wniesienia wadium jeŝeli najpóźniej 17 maja do godz. 10:00 środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny termin dokonania zlecenia przelewu; c) poręczenia, gwarancje lub weksle winny być wystawione na okres nie krótszy niŝ okres związania ofertą do dnia w którym upływa 40 dni od daty otwarcia ofert d) w przypadku przelewu do oferty naleŝy załączyć kserokopię przelewu; e) dokument przelewu winien być opisany (wadium, nazwa zadania); Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 7-11

8 f) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 46 ustawy. 6. Ze strony Zamawiającego pracownikami uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami są: a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Dorota Nocoń-Krompiewska, tel. (91) Woletta Figiel, tel.(91) b) w sprawach dotyczących procedury postępowania przetargowego: Iwona Skoczylas - tel. (91) W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie ma procedura środków ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia postępowania, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. za komisję przetargową Stargard, marzec 2012 r. Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 8-11

9 OFERTA PRZETARGOWA Załącznik nr 1(wzór) Przedmiot oferty: świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego do wysokości zł oraz na wszystkich warunkach i wymaganiach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający: Gmina-Miasto Stargard Szczeciński Wykonawca: (pełna nazwa, adres,) Oferowane warunki uzyskania kredytu bankowego: - wysokość oprocentowania kredytu na bazie WIBOR 3 M - z dnia r. w wysokości 4,95% - marŝa banku... % - razem oprocentowanie kredytu (WIBOR 3 M+ marŝa).. % - prowizja przygotowawcza. zł, % CENA OFERTY: (ŁĄCZNY KOSZT KREDYTU).. zł. słownie: Podpisano: (podpisy osób posiadających pełnomocnictwa ) (pieczątka firmowa) Data: Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 9-11

10 Załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy 1. Oświadczamy, Ŝe oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego w części I specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wszystkich jej warunkach i wymaganiach 2. Oświadczamy, Ŝe spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. 3. Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia Nas w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Oświadczamy, Ŝe składając ofertę pozostajemy nią związani przez 40 dni licząc od terminu składania ofert. 5. Oświadczamy, Ŝe w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą: (imię i nazwisko) (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie) (imię i nazwisko) (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie) 6. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania zrealizujemy w całości siłami własnymi pieczątka firmowa Wykonawcy data, podpis osób składających oświadczenia *niepotrzebne skreślić Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 10-11

11 Opis sposobu obliczenia ceny Załącznik nr 3 1. Cenę oferty stanowić będzie całkowity koszt obsługi bankowej kredytu. Dla potrzeb porównywalności ofert, przy ustalaniu ceny naleŝy przyjąć: - wysokość oprocentowania kredytu na bazie WIBOR 3M z dnia r., w wysokości 4,95%, - marŝę banku, - razem oprocentowanie kredytu (WIBOR 3 M+ marŝa) - ewentualną prowizję przygotowawczą wyraŝoną kwotowo i w procentach, którą naleŝy doliczyć jednorazowo do kwoty kredytu. 2. Oferta winna równieŝ zawierać opis sposobu wyliczenia łącznego kosztu kredytu, tj. szczegółową kalkulację spłat kredytu i naleŝnych odsetek, o którym mowa w pkt 1, biorąc pod uwagę 365 dni w roku, a w miesiącu rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził szczegółową kalkulację spłat naleŝnych odsetek od zaciągnięcia kredytu tj r. do r. (miesięcznie). Ustala się za datę spłat rat kapitałowych i odsetkowych ostatni dzień roboczy kaŝdego miesiąca. 3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 11-11

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl Stargard Szczeciński: świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego termomodernizacyjnego do wysokości 1.400.000 zł z premią termomodernizacyjną OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 423 400,55 PLN Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754. Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Numer ogłoszenia: 212611-2011; data

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 Gmina Niwiska: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Pabianice: Kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl 1 z 5 2013-09-02 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, Niemodlin: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 567.000,00 zł Numer ogłoszenia: 166129-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Udzielenie Gminie Kunów kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl 1 z 6 2015-12-18 12:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl Wołów: Udzielenie Gminie Wołów bankowego kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata 2013-2020 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011. Tarnowiec: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 141 634,59 zł Numer ogłoszenia: 343800-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 3/FB.3251.31.2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO, i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8. Ogłoszenie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Jeżowe: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na druk gazety samorządowej - Stargardzki Informator UWAGA - Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brody: udzielanie Gminie Brody kredytu długoterminowego w kwocie 570.000,00zł na sfinansowanie inwestycji Remont budynku Urzędu na okres 10 lat. Numer ogłoszenia: 386414-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, Koziegłowy, woj. śląskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, Koziegłowy, woj. śląskie, Page 1 of 6 Koziegłowy: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na inwestycje w wysokości 4 000 000,00 zł Numer ogłoszenia: 134771-2010; data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=317612&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=317612&rok=20... Strona 1 z 5 śórawina: Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budŝetowego Gminy śórawina. Numer ogłoszenia: 317612-2009; data zamieszczenia: 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000,00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3283877 PLN na finansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionkow.pl Radzionków: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl Krasnystaw: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info. 1 z 5 2012-09-10 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.pl Głubczyce: Udzielenie kredyty obrotowego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214576-2011:text:pl:html PL-Zarszyn: Usługi udzielania kredytu 2011/S 129-214576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu jednostki samorządu terutorialnego Rodzaj zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14 Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bi.stary.sacz.pl Stary Sącz: Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Usługi udzielania kredytu 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Włocławek: Usługi udzielania kredytu 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242581-2016:text:pl:html -Włocławek: Usługi udzielania kredytu 2016/S 135-242581 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z 1 z 5 2013-07-15 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Zaręby Kościelne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie. Lędziny: ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE P.N. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W LĘDZINACH Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-24 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug@wielkieoczy.info.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wilczyn, 2011-10-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.14.2011 Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2011 w kwocie 370.000,00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Żyrzyn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 827 424,00 zł na spłatę wierzytelności powstałych w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 661 510 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2014 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002. StrzyŜów: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w Domu Dziecka w StrzyŜowie Numer ogłoszenia: 264675-2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl 1 z 6 2014-07-07 14:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA FINANSOWANIA W FORMIE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 1 z 5 2014-11-24 16:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80 Ostrów Lubelski: Kredyt

Bardziej szczegółowo

Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu 2016/S 017-025928. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu 2016/S 017-025928. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25928-2016:text:pl:html Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu 2016/S 017-025928 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl Pleszew: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Bełchatów: kredyt inwestycyjny - zakup pojemników III/2013 Numer ogłoszenia: 362180-2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 270 000,00 PLN ze spłatą w ratach kwartalnych w latach 2016-2028 Numer ogłoszenia: 64263-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Czchów: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Czchów: Usługi udzielania kredytu 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235286-2010:text:pl:html PL-Czchów: Usługi udzielania kredytu 2010/S 152-235286 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN. ... wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS :... lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod Nr... z dnia... REGON...... (miejscowość i data ) telefon... faks... E-mail... Gmina Nysa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. dla zadania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. dla zadania Znak sprawy: ŚR.271.9.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36. Zębowice: Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 1 550 000 zł przeznaczonego na budowę i przebudowę dróg Numer ogłoszenia: 266204-2011; data zamieszczenia: 31.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl z 5 2014-06-06 09:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl Tomaszów Lubelski: Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZW A I ADRES: Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, woj. podlaskie, tel. 085 7305890, faks

I. 1) NAZW A I ADRES: Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, woj. podlaskie, tel. 085 7305890, faks Wyszki: Udzielenie Gminie Wyszki kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budŝetowego Numer ogłoszenia: 298586-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy.

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 500 000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDśETOWEGO W 2014 R.- ZNAK SPRAWY: RM.272.37.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wasniow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wasniow.pl 1 z 6 2014-12-05 09:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wasniow.pl Waśniów: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2.000.000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł.

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wersja archiwalna Fundacja na rzecz Ziemi Milickiej - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 550 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.spzoz.lukow.pl/aktualnosci/kanal-274/zamowienia-publiczne.html Łuków: Udzielenie kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo