SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego do wysokości zł Wstęp UWAGA - Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiającego i są zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, prosi się o dokonanie zgłoszenia do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres lub faxem na numer z podaniem pełnej nazwy, adresu, nr telefonu i faxu oraz adresu kontaktowego z treścią informujemy, Ŝe specyfikację istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego do wysokości zł pobraliśmy ze strony internetowej oraz prosimy o informowanie nas o wszystkich istotnych dla postępowania sprawach. Prośba Zamawiającego ma jedynie na celu umoŝliwienie sprawnej, bieŝącej komunikacji między stronami we wszystkich istotnych dla postępowaniach sprawach. Nie poinformowanie Zamawiającego o pobraniu materiałów przetargowych z jego strony internetowej nie powoduje Ŝadnych skutków proceduralnych dla wykonawcy, a jego oferta traktowana będzie na równi z wszystkimi innymi ofertami. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia (pocztą elektroniczną). Wskazany adres poczty będzie słuŝył do komunikowania się pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (patrz wymogi cz. VI pkt. 4 porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami). Postępowanie przeprowadzane jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą. ZAMAWIAJACY Gmina Miasto Stargard Szczeciński, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Stargard Szczeciński telefon , faks , I. Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego do wysokości zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote). 2. Opis przedmiotu zamówienia - warunki kredytu: 1) Kredyt bankowy przeznaczony zostanie zgodnie z uchwałą Nr XVI/194/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów; 2) Kredyt uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, nie później niŝ do 31 grudnia 2012 r. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie uruchomienia transz kredytu na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zapotrzebowań na kolejną transzę kredytu, w terminie 3 dni przed uruchomieniem; 3) Spłata kredytu nastąpi od r. do r. Zamawiający będzie mógł dokonać spłaty kredytu wcześniej, niŝ to określone powyŝej, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu; 4) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z zapisami uchwały Nr XVI/194/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2012 r.; 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w mniejszej wysokości bez ponoszenia za to dodatkowych kosztów. 6) Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez poboru przez Wykonawcę pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat związanych Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 1-11

2 z obsługą kredytu. O zamiarze wcześniejszej spłaty Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni przed dniem dokonania spłaty. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo refinansowania poniesionych wydatków (wydatki poniesione w okresie od r.); 8) Zamawiający określa sposób ustalania WIBOR-u 3 M do naliczania oprocentowania kredytu na podstawie stawki WIBOR 3 M według notowań na 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres obrachunkowy (okres jednego pełnego miesiąca), w przypadku braku notowań stawki WIBOR dla dziesiątego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR; 9) Zamawiający wymaga następującego sposobu płatności odsetek: odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne miesięcznie w ostatnim dniu roboczym kaŝdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi przekazanie środków na rachunek Zamawiającego. Spłata odsetek nastąpi na podstawie zawiadomienia Wykonawcy o wysokości naliczonych odsetek dostarczonych do siedziby Zamawiającego na co najmniej 3 dni przed terminem płatności; 10) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne w okresach odsetkowych, odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego, stopa procentowa będzie równa sumie stawki bazowej opartej o stawkę WIBOR 3 M oraz stałą marŝe banku ( w trakcie trwania umowy); 11) Do kalkulacji ceny kredytu Wykonawca dla porównywalności ofert winien przyjąć: a) stopę bazową WIBOR 3M w wysokości 4,95 % przy załoŝeniach określonych w lit. b, c, d i e, b) terminy uruchomienia transz kredytu: I ,88 zł ( r.), II ,85 zł ( r.), III ,85 zł ( r.), IV ,85 zł ( r.), V ,85 zł ( r.), VI ,85 zł ( r.), VI ,16 zł ( r.). c) terminy spłaty kredytu: przewiduje się, Ŝe spłata kredytu nastąpi w miesięcznych równych ratach w okresie od r. do r. Natomiast odsetki płacone będą w okresie od zaciągnięcia kredytu do r. (miesięcznie). Ustala się za datę spłat rat odsetkowych i kapitałowych ostatni dzień roboczy kaŝdego miesiąca. d) rok ma 365 dni a miesiąc rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, e) ewentualną prowizję przygotowawczą. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo ciągnięcia w innych terminach i w innej wysokości transz kredytu niŝ to określono w ppkt. 11 b), bez ponoszenia z tego tytuł dodatkowych opłat, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy o zmianie terminu ciągnienia lub wysokości transz; 13) Zamawiający nie przewiduje ponoszenia innych kosztów związanych z obsługą kredytu. 3. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających 4. Zakres moŝliwości dokonywania zmiany umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy ). Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonywania zmian w umowie wynikających: 1) z moŝliwości wykorzystania kredytu w mniejszej wysokości, 2) z moŝliwości ciągnięcia w innych terminach i w innej wysokości transz kredytu niŝ to określono w pkt. 2.11), 3) z moŝliwości wcześniejszej spłaty kredytu. 4) wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 5. Główne Kody CPV usługi udzielania kredytu Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 2-11

3 6. Materiały informacyjne Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, materiały umoŝliwiające ocenę zdolności kredytowej, między innymi: 1. BudŜet miasta Stargard Szczeciński na rok Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata Sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Stargard Szczeciński za rok 2010 i Opinię RIO o wykonaniu budŝetu miasta Stargard Szczeciński za rok Opinię RIO o projekcie budŝetu miasta Stargard Szczeciński na rok Opinię RIO dot. moŝliwości sfinansowania deficytu budŝetu miasta na 2012 r. 7. Opinię RIO w sprawie wydania opinii o przedłoŝonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Stargard Szczeciński na lata Opinię RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. 9. Roczne sprawozdania finansowe z wykonania budŝetu miasta za 2010 r. i 2011 r. ( m.in.: Rb- Z, Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-N ) 10. Uchwałę Nr XVI/194/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WARUNKI ZAMÓWIENIA Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest przyjęcie przez Wykonawcę pełnego zakresu i wymogów zadania opisanego częścią I (Przedmiot Zamówienia), oraz przyjęcie poniŝszych warunków udziału w postępowaniu i warunków zamówienia 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U z 2002 r. nr 72, poz. 665 z póŝń.zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed wejściem w Ŝycie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe; 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia w/w warunek jeŝeli złoŝy następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ), b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu skłaniania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 3-11

4 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (ppkt 5 a-f), składa kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokumenty zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W szczególności w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: 1) potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) potwierdzający, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) potwierdzający, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 Ustawy Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia. 2. Warunki zamówienia 1) Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia r. 2) Termin związania ofertą 40 dni od daty składania i otwarcia ofert. 3) Nie dopuszcza się moŝliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 4) Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości zł. 5) Nie będzie wymagane zabezpieczenie naleŝytego wykonania zamówienia. 6) Zamówienie zrealizowane będzie w całości siłami własnymi Wykonawcy, bez powierzania podwykonawcom. 7) W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej. Wykonawca moŝe wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub od zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany. Szczegóły procedury odwoławczej, wraz z terminami na wnoszenie odwołania regulują art ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Instrukcja dotycząca sporządzania oferty. A. Opakowanie i oznaczenie ofert. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie wewnętrznej opakowanej zamkniętą kopertą zewnętrzną. Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna winna być oznaczona - Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim, Wydział InŜynierii i Ochrony Środowiska Oferta kredyt bankowy nie otwierać przed 17 maja 2012 r. godz. 10:15. Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opisana Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 4-11

5 nazwą i adresem Wykonawcy, aby umoŝliwić jej odesłanie w przypadku gdy oferta złoŝona zostanie po terminie. B. Zawartość oferty. Oferta winna zawierać: 1. OFERTA PRZETARGOWA (zgodna z załącznikiem nr 1 SIWZ). 2. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ). 3. Wszystkie dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wymienione w rozdziale II SIWZ. 4. Inne dokumenty: 1) dokumenty wykazujące uprawnienia osoby lub osób podpisujących ofertę do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (pełnomocnictwa, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, itp.) 2) wyliczenie łącznego kosztu kredytu (tj. kalkulację spłat naleŝnych odsetek) zgodnie z opisem sposobu obliczania ceny załącznik nr 3, 3) projekt umowy kredytowej uwzględniający postanowienia SIWZ, 4) oświadczenie o ilości ponumerowanych stron oferty, C. Sporządzanie oferty. 1. Oferta musi być złoŝona w formie pisemnej. 2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 3. Wykonawca winien odnieść się do wszystkich punktów opisujących zawartość oferty (B). 4. śądane dokumenty składane powinny być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty tworzące Ofertę winny być sporządzone w języku polskim. KaŜda strona oferty winna być ponumerowana i podpisana [Parafowaniu i numerowaniu podlegają jedynie strony zawierające treść]. 5. Walutą oferty jest złoty polski. Ceny naleŝy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca ma prawo zastrzec w odniesieniu do przedkładanych informacji (dokumentów) stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ŝe nie mogą one być udostępniane. W takim przypadku, Wykonawca winien, dokumenty zawierające takie informacje zamieścić w dodatkowej kopercie wewnętrznej opatrzonej klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 7. Koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca. IV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. 1. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty projektu umowy, który będzie zgodny z treścią SIWZ i będzie zawierał następujące postanowienia: 1) moŝliwość wykorzystania kredytu w mniejszej wysokości bez ponoszenia dodatkowych opłat za gotowość do udzielenia kredytu, 2) moŝliwość ciągnięcia w innych terminach i w innej wysokości transz kredytu niŝ to określono w rozdz. I pkt 2 ppkt 11 niniejszej SIWZ, bez ponoszenia z tego tytuł dodatkowych opłat, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy o zmianie terminu ciągnienia lub wysokości transzy, 3) moŝliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu, 4) moŝliwość refinansowania poniesionych wydatków (wydatki poniesione w okresie od r.), 5) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 6) sposób ustalania WIBOR-u 3 M do naliczania oprocentowania kredytu obliczany będzie na podstawie stawki WIBOR 3 M według notowań na 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 5-11

6 obrachunkowy. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla dziesiątego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR, 7) spłata odsetek i kapitału następować będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank kredytujący; 8) Kary umowne: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na prawach ogólnych, do stosowania następujących kar i potrąceń: - kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy zł, - kara za opóźnienie w wykonaniu dyspozycji Zamawiającego 0,1 % uruchamianej transzy kredytu, b) Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego (innych od określonych w art. 145 ustawy) zł. 2. Wykonawca nie moŝe Ŝądać wprowadzenia do umowy postanowień, które nie były przewidziane w proponowanym przez niego projekcie umowy, chyba, Ŝe Ŝądanie takie będzie konsekwencją zmian proponowanych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający nie jest związany projektem umowy kredytowej przedstawionym przez Wykonawcę i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, 4. Załącznikami do umowy będzie niniejsza specyfikacja i oferta Wykonawcy. 5. W sprawach nie uregulowanych umową - obwiązywać będą właściwe przepisy kodeksu cywilnego. V. Analiza ofert, wybór oferty najkorzystniejszej. 1. Sprawdzenie ofert i ich zgodności z wymaganiami. 1) Zamawiający ustala czy: a) ofertę wniesiono w wymaganym terminie; b) oferta została prawidłowo podpisana (oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; c) oferta jest zgodna z wymaganiami ustawy i niniejszej specyfikacji; d) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zaŝądania (na etapie badania oferty) przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania na podstawie art. 87 ust.1 ustawy wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty 4) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, a w tym m.in: a) omyłki polegające na błędnym zsumowaniu kwot lub błędnym przeliczeniem iloczynu liczb; b) zamawiający poprawiając omyłki dokonuje właściwych przeliczeń arytmetycznych prowadzących do korekty ceny ofertowej. 5) Wypełniając obowiązek wynikający z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywać będzie Wykonawców, w przypadkach tego wymagających, do uzupełnienia dokumentów tylko jeden raz z wyznaczeniem terminu (nie dłuŝszego niŝ 5 dni od dnia otrzymania wezwania) na ich uzupełnienie. W przypadkach opisanych art. 24 ustawy Zamawiający Wykonawcę wyklucza (z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ), a oferta spełniająca przesłanki zastosowania art. 89 zostaje odrzucona. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. Wybór oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przeprowadzi w oparciu o kryterium ceny brutto za cały zakres zamówienia. Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej pkt. Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej (proporcjonalność liniowa). 3. Aukcja elektroniczna Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez zastosowania aukcji elektronicznej. Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 6-11

7 VI. Informacje dodatkowe. 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę naleŝy złoŝyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 17 w terminie do 17 maja 2012 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 17 maja 2012 r. o godz (pok. 111). 3. Wykonawcy mają prawo zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zasadach art. 38 ustawy. Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści specyfikacji, jak równieŝ ustalenia wynikające z rozstrzygnięć procedur odwoławczych stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uprasza się Wykonawców o przesyłanie pytań lub ewentualnych pism protestacyjnych równieŝ pocztą elektroniczną w formatach umoŝliwiających kopiowanie, a następnie edytowanie tekstu. 4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną; b) adres Zamawiającego, na który naleŝy przesyłać korespondencję: lub Zamawiający kierował będzie korespondencję na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podany w zgłoszeniu faxem o pobraniu specyfikacji. Obowiązek przekazywania korespondencji drogą elektroniczną ma zastosowanie równieŝ w sytuacjach, w których konieczne jest zachowanie formy pisemnej jak np. w procedurach odwoławczych. Dodatkowo dopuszczalna jest zawsze forma pisemna zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy c) Zamawiający nie wymaga pisemnego potwierdzania korespondencji wysłanej drogą elektroniczną, d) KaŜda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania przesyłki elektronicznej poprzez funkcję Ŝądaj potwierdzenia przeczytania lub funkcję odpowiedz nadawcy. Brak potwierdzania przesyłek Zamawiający traktować będzie jako naruszenie zasad postępowania, e) W przypadku problemów technicznych z odbiorem poczty elektronicznej lub zmiany wskazanego adresu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Brak takiego zgłoszenia zwalnia Zamawiającego za skutki proceduralne spowodowane nie otrzymaniem przez Wykonawcę korespondencji, f) Zamawiający zamieszczał będzie na stronie internetowej informacje wymagane przepisami ustawy. Wykonawca ma obowiązek do bieŝącego zaznajamiania się z wszystkimi informacjami dotyczącymi postępowania, zamieszczanymi na stronie Zamawiającego niezaleŝnie od otrzymywanych informacji pocztą elektroniczną. g) Ustala się, Ŝe dzień, w którym Zamawiający wysłał do Wykonawcy wiadomość pocztą elektroniczną lub zamieścił wiadomość na stronie internetowej traktuje się jako dzień, w którym Wykonawca wiadomość tą otrzymał lub, przy zachowaniu naleŝytej staranności, mógł ją powziąć. 5. Wadium. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości zł w terminie do 17 maja 2012r. do godz Wadium wnoszone jest w formach określonych art.45 ust.6 ustawy: a) poręczenia i gwarancje jako zawartość oferty; b) w przypadku pieniądza - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Bank PEKAO S.A. o/stargard, Nr Zamawiający przyjmuje, Ŝe dochowany będzie termin wniesienia wadium jeŝeli najpóźniej 17 maja do godz. 10:00 środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny termin dokonania zlecenia przelewu; c) poręczenia, gwarancje lub weksle winny być wystawione na okres nie krótszy niŝ okres związania ofertą do dnia w którym upływa 40 dni od daty otwarcia ofert d) w przypadku przelewu do oferty naleŝy załączyć kserokopię przelewu; e) dokument przelewu winien być opisany (wadium, nazwa zadania); Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 7-11

8 f) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 46 ustawy. 6. Ze strony Zamawiającego pracownikami uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami są: a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Dorota Nocoń-Krompiewska, tel. (91) Woletta Figiel, tel.(91) b) w sprawach dotyczących procedury postępowania przetargowego: Iwona Skoczylas - tel. (91) W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie ma procedura środków ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia postępowania, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. za komisję przetargową Stargard, marzec 2012 r. Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 8-11

9 OFERTA PRZETARGOWA Załącznik nr 1(wzór) Przedmiot oferty: świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego do wysokości zł oraz na wszystkich warunkach i wymaganiach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający: Gmina-Miasto Stargard Szczeciński Wykonawca: (pełna nazwa, adres,) Oferowane warunki uzyskania kredytu bankowego: - wysokość oprocentowania kredytu na bazie WIBOR 3 M - z dnia r. w wysokości 4,95% - marŝa banku... % - razem oprocentowanie kredytu (WIBOR 3 M+ marŝa).. % - prowizja przygotowawcza. zł, % CENA OFERTY: (ŁĄCZNY KOSZT KREDYTU).. zł. słownie: Podpisano: (podpisy osób posiadających pełnomocnictwa ) (pieczątka firmowa) Data: Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 9-11

10 Załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy 1. Oświadczamy, Ŝe oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego w części I specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wszystkich jej warunkach i wymaganiach 2. Oświadczamy, Ŝe spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. 3. Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia Nas w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Oświadczamy, Ŝe składając ofertę pozostajemy nią związani przez 40 dni licząc od terminu składania ofert. 5. Oświadczamy, Ŝe w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą: (imię i nazwisko) (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie) (imię i nazwisko) (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie) 6. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania zrealizujemy w całości siłami własnymi pieczątka firmowa Wykonawcy data, podpis osób składających oświadczenia *niepotrzebne skreślić Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 10-11

11 Opis sposobu obliczenia ceny Załącznik nr 3 1. Cenę oferty stanowić będzie całkowity koszt obsługi bankowej kredytu. Dla potrzeb porównywalności ofert, przy ustalaniu ceny naleŝy przyjąć: - wysokość oprocentowania kredytu na bazie WIBOR 3M z dnia r., w wysokości 4,95%, - marŝę banku, - razem oprocentowanie kredytu (WIBOR 3 M+ marŝa) - ewentualną prowizję przygotowawczą wyraŝoną kwotowo i w procentach, którą naleŝy doliczyć jednorazowo do kwoty kredytu. 2. Oferta winna równieŝ zawierać opis sposobu wyliczenia łącznego kosztu kredytu, tj. szczegółową kalkulację spłat kredytu i naleŝnych odsetek, o którym mowa w pkt 1, biorąc pod uwagę 365 dni w roku, a w miesiącu rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził szczegółową kalkulację spłat naleŝnych odsetek od zaciągnięcia kredytu tj r. do r. (miesięcznie). Ustala się za datę spłat rat kapitałowych i odsetkowych ostatni dzień roboczy kaŝdego miesiąca. 3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Gmina-Miasto Stargard Szczeciński 11-11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16302/14/VI/K z 30 września 2014 r. Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : F.271.02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" PRZETARG

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN

na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN STARGARDZKIE Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 73-110 Stargard Szczeciński Znak sprawy: ZP.01.2012 Stargard, 2012-06-14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na Zamawiający: Powiat Wschowski Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa Numer sprawy: Or. ZP 342-4/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ ZZP II 2400/ 26 /08

SP ZOZ ZZP II 2400/ 26 /08 SP ZOZ ZZP II 2400/ 26 /08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o udzielenie zamówienia publicznego poniŝej 206 000 EURO w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo