PN/20/2015 Katowice, dn. 26 marca 2015r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PN/20/2015 Katowice, dn. 26 marca 2015r."

Transkrypt

1 PN/20/2015 Katowice, dn. 26 marca 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm) Dostawa staplerów i ładunków do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych Załączniki 1 Formularz Oferta Załącznik nr 1 2 Formularz Oświadczenia Załącznik nr 2 3 Formularz asortymentowo-cenowy, wymagane parametry przedmiotu Załącznik nr 3 zamówienia 4 Wzór umowy dostawy Załącznik nr 4 1

2 PN/20/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I) Nazwa i adres zamawiającego Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. ul. Medyków 14, Katowice tel. 32/ (32) fax. 32/ Internet: II) III) IV) Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa staplerów i ładunków do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych w ilości 60 zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 3 do SIWZ. CPV: (klamry chirurgiczne) Termin wykonania zamówienia Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Poszczególne dostawy odbywać się będą w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie nie dłuŝszym niŝ 8 dni roboczych od dnia złoŝenia zamówienia. V) Warunki udzia0łu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wymagane warunki realizacji zamówienia. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pzp. 2. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie. 3. Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego (do godz w dni pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku). Wszystkie elementy składowe zestawu muszą być dostarczane w jednym pudełku, oznaczonym swoim indywidualnym numerem katalogowym. KaŜdy element zestawu zapakowany w indywidualne opakowania sterylne; otwarcie jednego elementu nie narusza sterylności pozostałych elementów zestawu. Fabryczne wklejki do protokołu operacyjnego na kaŝdym staplerze i ładunku. 4. Wymagany termin przydatności do uŝycia przedmiotu zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. 5. Termin płatności do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 6. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 8. Spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie oceniał wg. zasady: spełnia bądź nie spełnia. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zawartość oferty. 1. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty według druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2

3 2. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczeń według druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 3. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz cenowy i wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia według druku stanowiącego załącznik 3 do SIWZ. 4. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i uŝywania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679). tj. deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego, określonych w ustawie o wyrobach medycznych. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. W celu umoŝliwienia Zamawiającemu sprawdzenia czy oferowane produkty spełniają wymagania określone w SIWZ Wykonawca winien dołączyć do oferty opis oferowanych produktów w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego lub innego dokumentu, potwierdzający spełnianie wymaganych w SIWZ warunków przedmiotu zamówienia. 7. Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z dokumentów, o których mowa w pkt. VI.4 poprzez wpisanie klasy wyrobu medycznego do formularza asortymentowo cenowego. VI. A 1. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. VI 1, 2, 3 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników 1, 2, 3 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. 2. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez wykonawcę (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy) i opatrzone pieczęcią imienną identyfikującą tą osobę/y. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.231) tzn. zamiast dokumentów określonych w pkt. VI: 3.1 pkt. 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3.3 Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.4 JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 zastępuje się je dokumentem, zawierającym oświadczenie w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zasadę pkt. 3.3 stosuje się odpowiednio. 4. Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowania art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający 3

4 ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Aleksandra Majkowska, Tomasz Świtaj tel. 32/ Dział Zamówień Publicznych i Umów (siedziba zamawiającego, pok. Nr 131) w godzinach Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia a) Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3a, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. c) PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3a. VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą moŝe odbywać się na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych. X. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia określone w pkt. VI i odpowiednio VI a niniejszej specyfikacji. 2. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Ofertę naleŝy złoŝyć zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 4. Zaleca się, aby kaŝda kartka oferty była opatrzona kolejnym numerem, a oferta złoŝona w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 5. Zaleca się aby oferta umieszczona była w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna winna być opisana w następujący sposób: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego SUM Katowice, ul. Medyków 14 Oferta na dostawę staplerów i ładunków do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych PN/20/2015 Nie otwierać przed 7 kwietnia 2015r. godz

5 6. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo. 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać zastrzeŝone przez Wykonawcę i oznaczone Tajemnica Przedsiębiorstwa. Wykonawca musi wykazać, Ŝe zastrzeŝone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 131 ( Dział Zamówień Publicznych i Umów) do dnia 7 kwietnia 2015r. do godz. 10:00 2. Zamawiający zastrzega, iŝ nie ponosi odpowiedzialności za oferty złoŝone w inne miejsce. 3. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 131 (Dział Zamówień Publicznych i Umów) w dniu 7 kwietnia 2015r. o godz. 11:00. XII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 2. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmujący m.in. wartość oferty, koszty dostawy do zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu i itp.) 3. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT naleŝy podać do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena ma być wyraŝona w złotych polskich. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert cena 95% termin dostawy 5 % Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę C min - cena najniŝsza spośród ocenianych ofert C n - cena badanej oferty 100 stały współczynnik P liczba punktów P = (C min / C n ) x 100 x 95% Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium termin dostawy Maksymalna ilość punktów w kryterium termin dostawy 5 Zamawiający przyzna za zaoferowany termin dostawy wynoszący: 3 dni robocze - 5 punktów 4 dni robocze 4 punkty 5 dni roboczych 3 punkty 6 dni roboczych 2 punkty 7 dni roboczych 1 punkt 8 dni roboczych 0 punktów Maksymalnym terminem dostawy, który moŝe zostać zaoferowany w ofercie jest 8 dni roboczych. Zamawiający, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, odrzuci oferty z terminem dostawy powyŝej 8 dni roboczych jako niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie za w/w kryteria największą liczbę punktów. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5

6 XIV. XV. XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą z zastrzeŝeniem art. 183 pzp - nie wcześniej niŝ 5 dni od dnia przekazania informacji wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp (albo nie wcześniej niŝ 10 dni- jeŝeli zostało przesłane w inny sposób) na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zamawiający wskaŝe wybranemu w wyniku niniejszego postępowania wykonawcy. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeŝeli w niniejszym postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta. JeŜeli wybrana oferta została złoŝona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych zamawiający będzie Ŝądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Wzór umowy Treść umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedstawia załącznik nr 4 - zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ww. załączniku. XVII. Pozostałe reguły postępowania 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złoŝenia oferty. 2. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert dotyczących produktów równowaŝnych do wskazanego przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 7. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być uŝyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do niej. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zatwierdził Dyrektor Dariusz Jorg 6

7 PN/20 /2015 Załącznik nr 1 Miejscowość. dnia. Pieczęć firmowa wykonawcy OFERTA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Nazwa wykonawcy Siedziba. REGON. NIP Tel.. Fax... Internet Bank... Nr Konta... W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę staplerów i ładunków do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków niniejszego zamówienia Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) Wartość podatku VAT Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) Wartość brutto słownie.. Termin wykonania zamówienia: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Poszczególne dostawy odbywać się będą w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do.. dni roboczych od dnia złoŝenia zamówienia. Warunki płatności: Termin płatności do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Informacje na temat podwykonawstwa: Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach realizacji zamówienia TAK / NIE * Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:.. *zaznaczyć właściwe Oświadczam, Ŝe z pełną starannością zapoznałem/łam się ze specyfikacją istotnych warunków niniejszego zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeŝeń, zdobyłem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty oraz podpiszę umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 7

8 Oświadczam, Ŝe przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r Nr 107, poz.679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.... Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 8

9 PN/20/2015 Załącznik nr 2. dnia. Pieczęć firmowa wykonawcy OŚWIADCZENIA Nazwa wykonawcy Siedziba.... REGON. NIP... Tel.. Fax Internet... W imieniu w/w wykonawcy oświadczam Ŝe: 1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 2. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.) 3. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa staplerów i ładunków do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych, prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oświadczamy, Ŝe: a) nie naleŝymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* b) naleŝymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.* W przypadku przynaleŝności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów naleŝących do grupy kapitałowej. Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikających z art Kodeksu Karnego, zgodnie z którym: Art Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, poŝyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, poŝyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.. dn. *niepotrzebne skreślić... Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy 9

10 PN/20/2015 Załącznik nr 3 l.p. 1 Opis przedmiotu zamówienia Zestaw do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych. W skład kaŝdego zestawu wchodzą następujące elementy: 1. Stapler okręŝny jednorazowy o średnicy 28mm lub 31mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości zszywki dla prawidłowego formowania zszywek na tkance zmienionej chorobowo, do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. 1 szt. w zestawie 2. Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułoŝonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości zszywki dla prawidłowego formowania zszywek na tkance zmienionej chorobowo, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dŝwignię zamykająco-spustową. 1 szt. w zestawie 3. Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z noŝem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułoŝonych FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Jedn. miary Ilość jedn. miary zestaw 60 Cena jedn. netto Wartość netto Vat % Wartość brutto Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy 10

11 naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego formowania zszywek na tkance zmienionej chorobowo, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umoŝliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóŝ chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. 1 szt. w zestawie 4. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z noŝem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułoŝonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóŝ chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. 4 szt. w zestawie 5. Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym noŝem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów na otwarto, o długości trzonu 18-20cm, średnica trzonu ok. 10mm, szczęki proste lub zakrzywione, z moŝliwością obrotu trzonu o min. 180, aktywacja za pomocą włącznika noŝnego lub ręcznego, współpracujące z systemem LigaSure. 1 szt. w zestawie Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wyŝej wymienione wymagania. Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 11

12 PN/20/2015 Załącznik nr 4 UMOWA - WZÓR Zawarta w dniu.. w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym im prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Z siedzibą: Katowice, ul. Medyków 14 numer KRS: , NIP: Regon: , który reprezentuje : Dyrektor Dariusz Jorg zwanym w treści umowy Zamawiającym. z siedzibą: działającym w oparciu o: który reprezentuje: 1 2 zwanym w treści umowy Wykonawcą. a W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści. 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca dostarcza staplery i ładunki do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych stanowiące przedmiot niniejszej umowy, określone ilościowo i asortymentowo w ofercie. 2. Oferta Wykonawcy i specyfikacja istotnych warunków zamówienia są integralnymi częściami niniejszej umowy i stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niej. 3. Umowa zawarta jest na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania. 4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do.. dni roboczych od dnia złoŝenia zamówienia. Strony ustalają, iŝ dostawa następować będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego drogą faksową, szczegółowo określających ilości towaru. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzaleŝnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. 6. Wskazane w załączniku nr 1 do umowy ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe. W przypadkach, o których mowa w niniejszej umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania zamówionych ilości. 2 Warunki sprzedaŝy 1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie. 2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 3. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany. 4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy moŝe odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeŝeli: a. jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, b. jakikolwiek opakowanie będzie naruszone; c. dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia znajdującym się w 12

13 załączniku nr 1 do niniejszej umowy. d. Wszystkie elementy składowe zestawu nie będą dostarczane w jednym pudełku 5. Termin waŝności przedmiotu umowy nie moŝe być krótszy niŝ 12 miesięcy od dnia dostawy. 6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, Ŝe przedmiot umowy jest wolny od wad. 7. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw. 8. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 3 Warunki płatności 1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w 1 wynosi... zł wraz z naleŝnym podatkiem VAT (słownie: zł) 2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy. 3. Zapłata naleŝności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w banku. nr rachunku na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Za datę płatności uznaje się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 5. Strony dopuszczają moŝliwość zmiany wysokości wynagrodzenia naleŝnego wykonawcy w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług jeŝeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 4. Reklamacje 1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonego towaru ze złoŝoną ofertą - Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji moŝe nastąpić równieŝ za pośrednictwem faksu na numer wskazany w umowie. 2. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uwaŝane będzie za uwzględnienie reklamacji. 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającego Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe towary na wolne od wad lub na zgodne ze złoŝoną ofertą. 4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności przedmiotu umowy ze złoŝoną ofertą do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uwaŝane za niezrealizowane. 5. Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciąŝają Wykonawcę. 5. Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego za kaŝdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej. b) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego - za kaŝdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w 4 ust. 3 niniejszej umowy, c) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego w 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia w tej części 13

14 od umowy lub rozwiązania w tej części umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciąŝeniowej z jakimikolwiek naleŝnościami Wykonawcy, aŝ do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku moŝliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyŝej, księgowa nota obciąŝeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego. 3. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyŝsza naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo Ŝądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6 Odstąpienie od umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przede wszystkim zmniejszenia ilościowego bądź wartościowego kontraktu z NFZ bądź MZ lub braku kontraktu z NFZ bądź MZ, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝne mu z tytułu wykonania części umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 3. Zamawiający moŝe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w 5 ust. 1c niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, nienaleŝytego wykonywania umowy, trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w 1 ust. 4 niniejszej umowy bądź jednokrotnego dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy z zastrzeŝeniem pkt.4 niniejszego paragrafu. 4. Przez wadliwy przedmiot umowy rozumie się przede wszystkim wady które utrudniają lub uniemoŝliwiają uŝytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem. 5. W przypadku wystąpienia u pacjenta powikłań związanych z zastosowaniem przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, obciąŝenia Wykonawcy karą umowną w wysokości określonej w 5 ust. 1 c oraz obciąŝenia Wykonawcy skutkami prawnymi i finansowymi zaistniałych powikłań. 7 Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyraŝonej na piśmie pod rygorem niewaŝności 2. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeŝeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a takŝe dotyczą: a) zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz wartości brutto umowy, b) obniŝenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę, c) zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu toŝsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych w SIWZ, nie gorszych niŝ produkt zaoferowany w ofercie, w szczególności gdy Wykonawca nie ma moŝliwości dostarczania produktu wskazanego w formularzu cenowym albo wprowadza produkt ulepszony, d) zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), e) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iŝ wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, f) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iŝ wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia 14

15 g) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami, h) jeŝeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego. 8 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1. Dostawca, Wykonawca, Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków obowiązujących u Zamawiającego w zakresie wymagań systemu zarządzania jakością, w szczególności w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska. 2. Dla spełnienia wymagań określonych w ust. 1 Dostawca, Wykonawca, Usługodawca przeszkoli swoich pracowników w oparciu o Instrukcję postępowania z odpadami wytworzonymi w SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach PO/006 dostępną na stronie umów. 9 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca nie moŝe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie moŝe być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŝyczki). Wykonawca nie moŝe równieŝ zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art.518 Kodeksu cywilnego). Wykonawca nie moŝe równieŝ bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi profesjonalnie zajmującym się obrotem wierzytelnościami i pozasądową windykacją wierzytelności. W przypadku zawarcia z podmiotem trzecim umowy o zarządzanie wierzytelnościami lub innej podobnej umowy wszelkie płatności dokonywane będą wyłącznie na rachunek Wykonawcy. Art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej stosuje się bezpośrednio do naleŝności wynikających z niniejszej umowy 2. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 15

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Nr sprawy DZP/38/241-31/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozsiemianowice.pl Siemianowice Śląskie: Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA PROBÓWEK DO POBIERANIA KRWI W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór)

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: posiadającym NIP, REGON. Strony wspólnie ustalają, co następuje:

UMOWA Nr.. zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: posiadającym NIP, REGON. Strony wspólnie ustalają, co następuje: Załącznik Nr 4 do SIWZ - projekt - UMOWA Nr.. zawarta w dniu. 2013 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze, z/s 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości powyŝej euro,a poniŝej progów unijnych tj. poniŝej równowartości euro.

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości powyŝej euro,a poniŝej progów unijnych tj. poniŝej równowartości euro. O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości powyŝej 14 000 euro,a poniŝej progów unijnych tj. poniŝej równowartości 130 000 euro. z dnia 24.05. 2013r. nr sprawy: GZ.2311-3/2013 Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Całkowita cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.

Całkowita cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia. DZP/381/41/EIN/2016 Katowice 20.10.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl 1 z 7 2012-11-06 13:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Dostawa aparatów do znieczulenia Zad.1 - Aparat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa leków do apteki szpitala DZP/31/2016 Numer ogłoszenia: 55202-2016;

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 4

Wzór umowy załącznik nr 4 Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

1 z :10

1 z :10 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=223871&rok=2009-11-27 1 z 2 2009-11-27 10:10 Sokółka: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 223871-2009; data zamieszczenia: 27.11.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Dostawa implantów ortopedycznych Zad. 1 - Implanty do endoprotezo

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/46/ADZ/2016 Katowice, dn r.

D/ZP/381/46/ADZ/2016 Katowice, dn r. D/ZP/381/46/ADZ/2016 Katowice, dn. 23.11.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2 zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:...... osoba do kontaktów:... tel... fax...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:...... osoba do kontaktów:... tel... fax... ... Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do Zaproszenia OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... adres do

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. ..., zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działa:

UMOWA. ..., zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działa: UMOWA zawarta w dniu. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu której działa:.. a..., zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..%

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..% ZP/PN/1/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór) UMOWA nr ZP/PN/. /2011 zawarta w dniu r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA FILMÓW I ODCZYNNIKÓW OGÓLNODIAGNOSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

NIP , REGON

NIP , REGON WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ W dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Ochrony Rządu ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa NIP 521-033-46-78, REGON 011989650, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA MATERIAŁÓW RÓśNYCH: ELEKTRYCZNYCH, MALARSKICH,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 01.09.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/23AB/08/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 290126-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 1 z 6 2012-07-10 15:48 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 134406-2012 z dnia 2012-04-26 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Warszawa Warszawa: znak postępowania: ZZP-50/12, POSTĘPOWANIE III - DOPOSAśENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk Dom Pomocy Społecznej 07-221 Brańszczyk ul. Jana Pawła II 65 Brańszczyk, dnia 02.07.2010r ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: Dostawa materacy Numer ogłoszenia: 155574-2015; data zamieszczenia: 25.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sosnowiec: Dostawa materacy Numer ogłoszenia: 155574-2015; data zamieszczenia: 25.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: Dostawa materacy Numer ogłoszenia: 155574-2015; data

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.272.47.2011

Umowa nr ZP.272.47.2011 Umowa nr ZP.272.47.2011 W dniu... r. pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym Baśniowa Kraina, 05-240 Tłuszcz, ul. Mickiewicza 7, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 125-11-42-896, REGON: 000912988,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21 który reprezentują: mgr inŝ. Krzysztof Ziółkowski Kanclerz mgr Jan

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-10-08 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: WYPOSAśENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATOWNICZEGO

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / projekt /

UMOWA NR / projekt / Załącznik nr 4a Znak sprawy: PREK-251-XXVII-2010 UMOWA NR / projekt / Zawarta w dniu. w Krakowie w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy: Przewozy Regionalne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo