PN/20/2015 Katowice, dn. 26 marca 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PN/20/2015 Katowice, dn. 26 marca 2015r."

Transkrypt

1 PN/20/2015 Katowice, dn. 26 marca 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm) Dostawa staplerów i ładunków do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych Załączniki 1 Formularz Oferta Załącznik nr 1 2 Formularz Oświadczenia Załącznik nr 2 3 Formularz asortymentowo-cenowy, wymagane parametry przedmiotu Załącznik nr 3 zamówienia 4 Wzór umowy dostawy Załącznik nr 4 1

2 PN/20/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I) Nazwa i adres zamawiającego Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. ul. Medyków 14, Katowice tel. 32/ (32) fax. 32/ Internet: II) III) IV) Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa staplerów i ładunków do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych w ilości 60 zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 3 do SIWZ. CPV: (klamry chirurgiczne) Termin wykonania zamówienia Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Poszczególne dostawy odbywać się będą w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie nie dłuŝszym niŝ 8 dni roboczych od dnia złoŝenia zamówienia. V) Warunki udzia0łu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wymagane warunki realizacji zamówienia. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pzp. 2. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie. 3. Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego (do godz w dni pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku). Wszystkie elementy składowe zestawu muszą być dostarczane w jednym pudełku, oznaczonym swoim indywidualnym numerem katalogowym. KaŜdy element zestawu zapakowany w indywidualne opakowania sterylne; otwarcie jednego elementu nie narusza sterylności pozostałych elementów zestawu. Fabryczne wklejki do protokołu operacyjnego na kaŝdym staplerze i ładunku. 4. Wymagany termin przydatności do uŝycia przedmiotu zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. 5. Termin płatności do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 6. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 8. Spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie oceniał wg. zasady: spełnia bądź nie spełnia. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zawartość oferty. 1. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty według druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2

3 2. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczeń według druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 3. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz cenowy i wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia według druku stanowiącego załącznik 3 do SIWZ. 4. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i uŝywania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679). tj. deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego, określonych w ustawie o wyrobach medycznych. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. W celu umoŝliwienia Zamawiającemu sprawdzenia czy oferowane produkty spełniają wymagania określone w SIWZ Wykonawca winien dołączyć do oferty opis oferowanych produktów w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego lub innego dokumentu, potwierdzający spełnianie wymaganych w SIWZ warunków przedmiotu zamówienia. 7. Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z dokumentów, o których mowa w pkt. VI.4 poprzez wpisanie klasy wyrobu medycznego do formularza asortymentowo cenowego. VI. A 1. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. VI 1, 2, 3 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników 1, 2, 3 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. 2. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez wykonawcę (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy) i opatrzone pieczęcią imienną identyfikującą tą osobę/y. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.231) tzn. zamiast dokumentów określonych w pkt. VI: 3.1 pkt. 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3.3 Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.4 JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 zastępuje się je dokumentem, zawierającym oświadczenie w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zasadę pkt. 3.3 stosuje się odpowiednio. 4. Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowania art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający 3

4 ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Aleksandra Majkowska, Tomasz Świtaj tel. 32/ Dział Zamówień Publicznych i Umów (siedziba zamawiającego, pok. Nr 131) w godzinach Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia a) Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3a, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. c) PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3a. VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą moŝe odbywać się na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych. X. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia określone w pkt. VI i odpowiednio VI a niniejszej specyfikacji. 2. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Ofertę naleŝy złoŝyć zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 4. Zaleca się, aby kaŝda kartka oferty była opatrzona kolejnym numerem, a oferta złoŝona w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 5. Zaleca się aby oferta umieszczona była w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna winna być opisana w następujący sposób: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego SUM Katowice, ul. Medyków 14 Oferta na dostawę staplerów i ładunków do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych PN/20/2015 Nie otwierać przed 7 kwietnia 2015r. godz

5 6. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo. 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać zastrzeŝone przez Wykonawcę i oznaczone Tajemnica Przedsiębiorstwa. Wykonawca musi wykazać, Ŝe zastrzeŝone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 131 ( Dział Zamówień Publicznych i Umów) do dnia 7 kwietnia 2015r. do godz. 10:00 2. Zamawiający zastrzega, iŝ nie ponosi odpowiedzialności za oferty złoŝone w inne miejsce. 3. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 131 (Dział Zamówień Publicznych i Umów) w dniu 7 kwietnia 2015r. o godz. 11:00. XII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 2. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmujący m.in. wartość oferty, koszty dostawy do zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu i itp.) 3. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT naleŝy podać do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena ma być wyraŝona w złotych polskich. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert cena 95% termin dostawy 5 % Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę C min - cena najniŝsza spośród ocenianych ofert C n - cena badanej oferty 100 stały współczynnik P liczba punktów P = (C min / C n ) x 100 x 95% Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium termin dostawy Maksymalna ilość punktów w kryterium termin dostawy 5 Zamawiający przyzna za zaoferowany termin dostawy wynoszący: 3 dni robocze - 5 punktów 4 dni robocze 4 punkty 5 dni roboczych 3 punkty 6 dni roboczych 2 punkty 7 dni roboczych 1 punkt 8 dni roboczych 0 punktów Maksymalnym terminem dostawy, który moŝe zostać zaoferowany w ofercie jest 8 dni roboczych. Zamawiający, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, odrzuci oferty z terminem dostawy powyŝej 8 dni roboczych jako niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie za w/w kryteria największą liczbę punktów. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5

6 XIV. XV. XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą z zastrzeŝeniem art. 183 pzp - nie wcześniej niŝ 5 dni od dnia przekazania informacji wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp (albo nie wcześniej niŝ 10 dni- jeŝeli zostało przesłane w inny sposób) na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zamawiający wskaŝe wybranemu w wyniku niniejszego postępowania wykonawcy. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeŝeli w niniejszym postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta. JeŜeli wybrana oferta została złoŝona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych zamawiający będzie Ŝądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Wzór umowy Treść umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedstawia załącznik nr 4 - zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ww. załączniku. XVII. Pozostałe reguły postępowania 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złoŝenia oferty. 2. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert dotyczących produktów równowaŝnych do wskazanego przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 7. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być uŝyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do niej. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zatwierdził Dyrektor Dariusz Jorg 6

7 PN/20 /2015 Załącznik nr 1 Miejscowość. dnia. Pieczęć firmowa wykonawcy OFERTA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Nazwa wykonawcy Siedziba. REGON. NIP Tel.. Fax... Internet Bank... Nr Konta... W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę staplerów i ładunków do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków niniejszego zamówienia Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) Wartość podatku VAT Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) Wartość brutto słownie.. Termin wykonania zamówienia: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Poszczególne dostawy odbywać się będą w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do.. dni roboczych od dnia złoŝenia zamówienia. Warunki płatności: Termin płatności do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Informacje na temat podwykonawstwa: Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach realizacji zamówienia TAK / NIE * Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:.. *zaznaczyć właściwe Oświadczam, Ŝe z pełną starannością zapoznałem/łam się ze specyfikacją istotnych warunków niniejszego zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeŝeń, zdobyłem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty oraz podpiszę umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 7

8 Oświadczam, Ŝe przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r Nr 107, poz.679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.... Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 8

9 PN/20/2015 Załącznik nr 2. dnia. Pieczęć firmowa wykonawcy OŚWIADCZENIA Nazwa wykonawcy Siedziba.... REGON. NIP... Tel.. Fax Internet... W imieniu w/w wykonawcy oświadczam Ŝe: 1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 2. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.) 3. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa staplerów i ładunków do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych, prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oświadczamy, Ŝe: a) nie naleŝymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* b) naleŝymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.* W przypadku przynaleŝności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów naleŝących do grupy kapitałowej. Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikających z art Kodeksu Karnego, zgodnie z którym: Art Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, poŝyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, poŝyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.. dn. *niepotrzebne skreślić... Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy 9

10 PN/20/2015 Załącznik nr 3 l.p. 1 Opis przedmiotu zamówienia Zestaw do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych. W skład kaŝdego zestawu wchodzą następujące elementy: 1. Stapler okręŝny jednorazowy o średnicy 28mm lub 31mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości zszywki dla prawidłowego formowania zszywek na tkance zmienionej chorobowo, do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. 1 szt. w zestawie 2. Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułoŝonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości zszywki dla prawidłowego formowania zszywek na tkance zmienionej chorobowo, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dŝwignię zamykająco-spustową. 1 szt. w zestawie 3. Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z noŝem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułoŝonych FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Jedn. miary Ilość jedn. miary zestaw 60 Cena jedn. netto Wartość netto Vat % Wartość brutto Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy 10

11 naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego formowania zszywek na tkance zmienionej chorobowo, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umoŝliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóŝ chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. 1 szt. w zestawie 4. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z noŝem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułoŝonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóŝ chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. 4 szt. w zestawie 5. Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym noŝem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów na otwarto, o długości trzonu 18-20cm, średnica trzonu ok. 10mm, szczęki proste lub zakrzywione, z moŝliwością obrotu trzonu o min. 180, aktywacja za pomocą włącznika noŝnego lub ręcznego, współpracujące z systemem LigaSure. 1 szt. w zestawie Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wyŝej wymienione wymagania. Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 11

12 PN/20/2015 Załącznik nr 4 UMOWA - WZÓR Zawarta w dniu.. w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym im prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Z siedzibą: Katowice, ul. Medyków 14 numer KRS: , NIP: Regon: , który reprezentuje : Dyrektor Dariusz Jorg zwanym w treści umowy Zamawiającym. z siedzibą: działającym w oparciu o: który reprezentuje: 1 2 zwanym w treści umowy Wykonawcą. a W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści. 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca dostarcza staplery i ładunki do zaawansowanych zabiegów ginekologicznych stanowiące przedmiot niniejszej umowy, określone ilościowo i asortymentowo w ofercie. 2. Oferta Wykonawcy i specyfikacja istotnych warunków zamówienia są integralnymi częściami niniejszej umowy i stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niej. 3. Umowa zawarta jest na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania. 4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do.. dni roboczych od dnia złoŝenia zamówienia. Strony ustalają, iŝ dostawa następować będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego drogą faksową, szczegółowo określających ilości towaru. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzaleŝnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. 6. Wskazane w załączniku nr 1 do umowy ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe. W przypadkach, o których mowa w niniejszej umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania zamówionych ilości. 2 Warunki sprzedaŝy 1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie. 2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 3. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany. 4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy moŝe odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeŝeli: a. jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, b. jakikolwiek opakowanie będzie naruszone; c. dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia znajdującym się w 12

13 załączniku nr 1 do niniejszej umowy. d. Wszystkie elementy składowe zestawu nie będą dostarczane w jednym pudełku 5. Termin waŝności przedmiotu umowy nie moŝe być krótszy niŝ 12 miesięcy od dnia dostawy. 6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, Ŝe przedmiot umowy jest wolny od wad. 7. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw. 8. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 3 Warunki płatności 1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w 1 wynosi... zł wraz z naleŝnym podatkiem VAT (słownie: zł) 2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy. 3. Zapłata naleŝności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w banku. nr rachunku na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Za datę płatności uznaje się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 5. Strony dopuszczają moŝliwość zmiany wysokości wynagrodzenia naleŝnego wykonawcy w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług jeŝeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 4. Reklamacje 1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonego towaru ze złoŝoną ofertą - Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji moŝe nastąpić równieŝ za pośrednictwem faksu na numer wskazany w umowie. 2. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uwaŝane będzie za uwzględnienie reklamacji. 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającego Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe towary na wolne od wad lub na zgodne ze złoŝoną ofertą. 4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności przedmiotu umowy ze złoŝoną ofertą do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uwaŝane za niezrealizowane. 5. Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciąŝają Wykonawcę. 5. Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego za kaŝdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej. b) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego - za kaŝdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w 4 ust. 3 niniejszej umowy, c) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego w 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia w tej części 13

14 od umowy lub rozwiązania w tej części umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciąŝeniowej z jakimikolwiek naleŝnościami Wykonawcy, aŝ do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku moŝliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyŝej, księgowa nota obciąŝeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego. 3. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyŝsza naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo Ŝądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6 Odstąpienie od umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przede wszystkim zmniejszenia ilościowego bądź wartościowego kontraktu z NFZ bądź MZ lub braku kontraktu z NFZ bądź MZ, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝne mu z tytułu wykonania części umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 3. Zamawiający moŝe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w 5 ust. 1c niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, nienaleŝytego wykonywania umowy, trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w 1 ust. 4 niniejszej umowy bądź jednokrotnego dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy z zastrzeŝeniem pkt.4 niniejszego paragrafu. 4. Przez wadliwy przedmiot umowy rozumie się przede wszystkim wady które utrudniają lub uniemoŝliwiają uŝytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem. 5. W przypadku wystąpienia u pacjenta powikłań związanych z zastosowaniem przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, obciąŝenia Wykonawcy karą umowną w wysokości określonej w 5 ust. 1 c oraz obciąŝenia Wykonawcy skutkami prawnymi i finansowymi zaistniałych powikłań. 7 Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyraŝonej na piśmie pod rygorem niewaŝności 2. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeŝeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a takŝe dotyczą: a) zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz wartości brutto umowy, b) obniŝenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę, c) zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu toŝsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych w SIWZ, nie gorszych niŝ produkt zaoferowany w ofercie, w szczególności gdy Wykonawca nie ma moŝliwości dostarczania produktu wskazanego w formularzu cenowym albo wprowadza produkt ulepszony, d) zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), e) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iŝ wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, f) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iŝ wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia 14

15 g) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami, h) jeŝeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego. 8 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1. Dostawca, Wykonawca, Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków obowiązujących u Zamawiającego w zakresie wymagań systemu zarządzania jakością, w szczególności w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska. 2. Dla spełnienia wymagań określonych w ust. 1 Dostawca, Wykonawca, Usługodawca przeszkoli swoich pracowników w oparciu o Instrukcję postępowania z odpadami wytworzonymi w SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach PO/006 dostępną na stronie umów. 9 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca nie moŝe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie moŝe być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŝyczki). Wykonawca nie moŝe równieŝ zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art.518 Kodeksu cywilnego). Wykonawca nie moŝe równieŝ bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi profesjonalnie zajmującym się obrotem wierzytelnościami i pozasądową windykacją wierzytelności. W przypadku zawarcia z podmiotem trzecim umowy o zarządzanie wierzytelnościami lub innej podobnej umowy wszelkie płatności dokonywane będą wyłącznie na rachunek Wykonawcy. Art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej stosuje się bezpośrednio do naleŝności wynikających z niniejszej umowy 2. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 15

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo