Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci"

Transkrypt

1 Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowo"ci z dnia 29 wrze"nia 1994 roku ( DZ. U. Nr 121, poz.591 z pó#n. zm.). Nie dokonano zmian zasad rachunkowo"ci w stosunku do roku ubiegłego. Opis przyj!tych zasad (polityki) rachunkowo#ci, w tym metod wyceny aktywów pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporz"dzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Warto!ci niematerialne i prawne W pozycji tej zostały uj$te nabyte przez jednostk$, zaliczane do aktywów trwałych, prawa maj!tkowe nadaj!ce si$ do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u%yteczno"ci dłu%szym ni% rok, przeznaczone do u%ywania na potrzeby jednostki. Warto"ci niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl$dnieniem okresu ekonomicznej u%yteczno"ci warto"ci niematerialnych i prawnych i odzwierciedlaj! faktyczny okres ich u%ytkowania. Warto"ci niematerialne amortyzuje si$ metod! liniow! przy zastosowaniu nast$puj!cych okresów amortyzacji: Oprogramowanie 20%. Warto"ci niematerialne i prawne o warto"ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s! jednorazowo. Rozpocz$cie amortyzacji nast$puje w nast$pnym miesi!cu po przyj$ciu warto"ci niematerialnych i prawnych do u%ywania. 1

2 Warto ci niematerialne i prawne u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do maj tku jednostki, amortyzuje si w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej ich przydatno ci w zale no ci od tego, który z nich jest krótszy. rodki trwałe W pozycji tej uj te zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci dłu szym ni rok, kompletne, zdatne do u ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. rodki trwałe zakupione przed r. podlegaj ce aktualizacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami wyceniane s według warto ci przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji zostały uj te w kapitale z aktualizacji wyceny. rodki trwałe zakupione po roku wyceniane s według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Warto pocz tkowa rodków trwałych podlega podwy szeniu o warto nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudow, rozbudow, modernizacj, rekonstrukcj ). Warto pocz tkowa rodków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl dnieniem okresu u yteczno ci rodków trwałych i odzwierciedlaj faktyczne zu ycie rodków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane s nast puj ce stawki i metody amortyzacji: grupa I 2,5%, amortyzacja liniowa, grupa II od 4 % do 10%, amortyzacja liniowa, grupa III od 7% do 14%, amortyzacja liniowa, grupa IV od 7% do 30%, amortyzacja liniowa, grupa V od 12,5% do 20%, amortyzacja liniowa, grupa VI od 4% do 17%, amortyzacja liniowa, grupa VII od 14% do 20%, amortyzacja liniowa, grupa VIII od 17% do 20%, amortyzacja liniowa. rodki trwałe o warto ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s jednorazowo. 2

3 rodki trwałe u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do maj tku jednostki, amortyzuje si w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej przydatno ci rodka w zale no ci od tego, który z nich jest krótszy. Rozpocz cie amortyzacji nast puje w nast pnym miesi cu po przyj ciu rodka trwałego do u ywania. rodki trwałe zostały wycenione w warto ci ksi gowej, nie przekraczaj cej warto ci godziwej. Poprawno przyj tych okresów u ytkowania rodków trwałych jest przez jednostk weryfikowana okresowo. Ustalone drog weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje si w nast pnym okresie obrotowym. Ostatniej weryfikacji stawek amortyzacyjnych, uwzgl dniaj c okres u yteczno ci rodków trwałych Spółka dokonała od r. wydłu enia okresu amortyzacji z 10% do 7% dwóch linii produkcyjnych ( FAX, CCE). Spółka w 2008 roku zakupiła now lini produkcyjn do produkcji pieluszek i po wdro eniu w miesi cu grudniu przyj ła do u ytkowania z warto ci pocz tkow tys.pln oraz nieruchomo w Lubli cu, która po modernizacji została przyj ta do u ytkowania w miesi cu sierpniu z warto ci pocz tkow tys.pln. rodki trwałe w budowie W pozycji tej Spółka ujmuje, zaliczane do aktywów trwałych rodki trwałe w okresie ich budowy, monta u lub ulepszenia ju istniej cego rodka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostk za okres budowy, monta u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyj cia do u ywania, w tym równie : - nie podlegaj cy odliczeniu podatek od towarów i usług, - koszt obsługi zobowi za zaci gni tych w celu ich finansowania i zwi zane z nimi ró nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, - wydane surowce do testowania linii produkcyjnej. Warto rodków trwałych w budowie pomniejsza si o odpisy aktualizuj ce w wypadku wyst pienia okoliczno ci wskazuj cych na trwał utrat ich warto ci. Zaliczki na rodki trwałe w budowie uj te zostały w warto ci nominalnej. 3

4 Zapasy Materiały i towary na dzie bilansowy wyceniono w cenach nabycia. Na dzie bilansowy ceny materiałów i towarów porównano z cenami sprzeda y netto. Surowce z odzysku wyceniono na poziomie cen sprzeda y netto. Odpisy aktualizuj ce warto materiałów wynikaj ce z wyceny w cenach sprzeda y netto, zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych. Przy przeprowadzaniu ostro nej wyceny materiałów na dzie bilansowy stosuje si przepisy Mi dzynarodowego Standardu Rachunkowo ci nr 2. Produkty gotowe wyceniono na poziomie cen ewidencyjnych. Na dzie bilansowy dokonano porównania cen wyrobów gotowych z cenami sprzeda y netto. Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów obejmuje koszty pozostaj ce w bezpo rednim zwi zku z danym produktem oraz uzasadnion cz kosztów po rednio zwi zanych z wytworzeniem tego produktu. Do uzasadnionej cz ci kosztów po rednich zalicza si zmienne po rednie koszty produkcji oraz t cz stałych, po rednich kosztów produkcji, które odpowiadaj poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolno ci produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania mocy produkcyjnych Spółka przyj ła wykorzystanie ka dej maszyny przez jedn zmian w ka dym dniu roboczym w roku kalendarzowym. Poziom ten uwzgl dnia planowane remonty i przestoje maszyny zwi zane z modernizacjami oraz sezonowo produkcji. Niewykorzystane moce produkcyjne odnoszone s bezpo rednio w koszty okresu, którego dotycz. Rozchód materiałów i towarów odbywa si według metody FIFO, rozchód wyrobów gotowych odbywa si według metody FIFO. Zaliczki na dostawy ujmuje si w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. W IV kwartale 2008 rozwi zano odpis na zapasy w kwocie 101 tys.pln Nale no ci Na dzie bilansowy nale no ci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. 4

5 Warto nale no ci aktualizuje si uwzgl dniaj c stopie prawdopodobie stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj cego, w odniesieniu do nale no ci: - od dłu ników postawionych w stan likwidacji lub upadło ci do wysoko ci nale no ci nie obj tej zabezpieczeniem, - od dłu ników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadło ci w wysoko ci 100% nale no ci, - stanowi cych równowarto kwot podwy szaj cych nale no ci do wysoko ci tych kwot, - przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobie stwa nie ci galno ci według indywidualnej oceny. - na nale no ci przeterminowane ponad 360 dni Spółka tworzy 100% odpisy aktualizuj ce. W IV kwartale 2008 rozwi zano odpis na kwot 4 tys.pln. Zobowi zania Za zobowi zania uznaje si wynikaj cy z przeszłych zdarze obowi zek wykonania wiadcze o wiarygodnie okre lonej warto ci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Spółka posiada tak e zobowi zania z tytułu leasingu finansowego, inkasa dokumentowego oraz zobowi zania z tytułu faktoringu z prawem regresu. Na dzie powstania, zobowi zania wycenia si według warto ci nominalnej. Na dzie bilansowy, zobowi zania wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty, oprócz zobowi za z tytułu leasingu finansowego, które wyceniono w warto ci bie cej przyszłych rat kapitałowych. Zobowi zania z tytułu inkasa dokumentowego wyceniono w kwocie wymagaj cej zapłaty. rodki pieni ne Wycenia si według warto ci nominalnej. Ró nice kursowe Wyra one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksi gach rachunkowych na dzie ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 5

6 - kupna lub sprzeda y walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzeda y lub kupna walut oraz operacji zapłaty nale no ci lub zobowi za, - z dokumentu SAD lub kursów celnych oraz innych wi cych jednostk dokumentów, - rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie w przypadku pozostałych operacji. Na dzie bilansowy wycenione zostały wyra one w walutach obcych: - składniki aktywów i pasywów po rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie. Ró nice kursowe, dotycz ce aktywów i pasywów wyra onych w walutach obcych powstałe z wyceny oraz przy zapłacie nale no ci i zobowi za ustalonych w walutach obcych zostały zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach ró nice kursowe zalicza si do kosztu wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodków trwałych, rodków trwałych w budowie lub warto ci niematerialnych i prawnych. Rezerwy Rezerwy s to zobowi zania, których termin wymagalno ci lub kwota nie s pewne. Tworzy si je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowi zania w ci ar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zale nie od okoliczno ci, z którymi przyszłe zobowi zania si wi. Kwota rezerw dotyczy kosztów przyszłych okresów, w tym koszty przeprowadzki do poniesienia w 2009 roku na kwot 580 tys PLN. Rozliczenia mi dzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia mi dzy okresowe czynne obejmuj rozliczenia: - długoterminowe, dotycz ce aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, - krótkoterminowe, które dotycz kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych i trwaj nie dłu ej ni 12 miesi cy od dnia bilansowego. 6

7 Za bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowi zania przypadaj ce na bie cy okres sprawozdawczy, wynikaj ce w szczególno ci: - ze wiadcze wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, je eli kwota zobowi zania jest znana lub mo liwa do oszacowania w sposób wiarygodny, - z obowi zku wykonania, zwi zanych z bie c działalno ci przyszłych wiadcze, mo liwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji. Odpisy czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów nast puj stosownie do upływu czasu. Rozliczenia mi dzyokresowe obejmuj koszty wynikaj ce z dokonanej przeprowadzki. Ogółem rozliczenia mi dzyokresowe zwi zane z przeprowadzk wynosz tys PLN, w tym odpis nie umorzonej warto ci inwestycji nakłady na nieruchomo w Markach na kwot tys PLN, odszkodowanie ORCO 170 tys PLN, odprawy i wypowiedzenia pracowników z Marek 330 tys PLN, demonta maszyn i szkolenia pracowników 790 tys. PLN, transport 112 tys PLN Odpis rozlicze nast pował b dzie przez okres trzech lat. Podatek odroczony Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem przej ciowych ró nic mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow oraz strat podatkow mo liw do odliczenia w przyszło ci. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si w wysoko ci kwoty przewidzianej w przyszło ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej mo liwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostro no ci. 7

8 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem dodatnich ró nic przej ciowych mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow. Rezerw z tytułu podatku odroczonego tworzy si w wysoko ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj cej w przyszło ci zapłaty, w zwi zku z dodatnimi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zwi kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysoko ci aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzgl dnia si stawki podatku dochodowego obowi zuj ce w roku powstania obowi zku podatkowego. Kapitał własny Na dzie bilansowy kapitał zakładowy wykazuje si w wysoko ci okre lonej w statucie i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: - z nadwy ki z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów zwi zanych z emisj, - z podziału zysku, - z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odr bne przepisy wyceny warto ci netto rodków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego okre la Statut Spółki. Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki tj. urz dowej wyceny rodków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych (bez mo liwo ci przeznaczenia do podziału). Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostaj cy do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przychody, koszty, wynik finansowy Rachunek zysków i strat jest sporz dzany w wariancie kalkulacyjnym. Przychody i zyski 8

9 Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zwi kszenia warto ci aktywów, albo zmniejszenia warto ci zobowi za, które doprowadz do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób ni wniesienie wkładów przez udziałowców lub wła cicieli. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zmniejszenia warto ci aktywów, albo zwi kszenia warto ci zobowi za i rezerw, które doprowadz do zmniejszenia kapitału własnego lub zwi kszenia jego niedoboru w inny sposób ni wycofanie rodków przez udziałowców lub wła cicieli. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składaj si : 1. wynik działalno ci operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (zwi zanych z działalno ci operacyjn jednostki), 2. wynik operacji finansowych, 3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarze trudnych do przewidzenia, poza działalno ci operacyjn jednostki i nie zwi zane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), 4. obowi zkowe obci enia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka. Wpływaj cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje cz odroczon i bie c. Cz odroczona w rachunku zysków i strat stanowi ró nic pomi dzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i pocz tek okresu sprawozdawczego. II. Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego i dokonanych odpisach aktualizuj cych warto składników aktywów. 9

10 W IV kwartale 2008 roku Spółka dokonała korekty zwi kszaj cej wysoko aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 14 tys.pln III. Opis istotnych dokona lub niepowodze Emitenta w IV kwartale 2008 r. W dniu r. Pan Kamil Kosi ski zło ył rezygnacj z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Hygienika SA, ze skutkiem na dzie r. powodem rezygnacji Pana Kamila Kosi skiego była zmiana miejsca pracy. W wyniku wygranego przetargu została podpisana umowa na dostawy w roku 2009 produktów higieny dzieci cej do sieci hipermarketów. W ramach kontraktu Hygienika SA b dzie dostawc pieluszek jednorazowych na rynek Polski oraz innych krajów europejskich. Cały kontrakt ł cznie ze sprzeda w Polsce wyniesie 4,2 mln. Euro w skali roku. W dniu r. Zarz d Hygienika SA zawarł umow agencyjn z firm Prymus Sp. z o.o. na wył czne reprezentowanie i sprzeda produktów Hygienika na rynkach: Indie, Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia. Firm Hygienika SA i firm Prymus Sp. z o.o. ł czy osoba Krzysztofa Moski, który jest akcjonariuszem Hygieniki i dominuj cym udziałowcem firmy Prymus Sp. z o.o. W dniu 14 listopada 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Cezary Gregorczuk Wykształcenie: wy sze, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego Opis przebiegu pracy zawodowej: Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego - Z-ca Dyrektora Biura Dom Maklerski Millenium - Dyrektor Pionu Zarz dzania Aktywami Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o. - Prezes Zarzadu obecnie Sandfield Capital Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarz du Pan Zbigniew Sienkiewicz 10

11 Wykształcenie: wy sze prawnicze, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Opis przebiegu pracy zawodowej: Bankowy Dom Maklerski PKO BP, Wydział Rynku Pierwotnego - Prawnik PEKAO/ ALLIANCE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna - Kierownik Zespołu ds. Prawnych obecnie PEKAO Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA - Radca Prawny, Kierownik Zespołu W dniu 14 listopada 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika odwołany ze składu Rady Nadzorczej został Pan Andrzej Fierla. Z dniem 1 grudnia 2008 roku Zarz d Spółki powołał Pani Łucj Latos na stanowisko Prokurenta Spółki. Pani Łucja Latos Wykształcenie: wy sze Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Opis przebiegu pracy zawodowej: VII.2008 obecnie HYGIENIKA SA Główna Ksi gowa 1997 VI.2008 MOPS Lubliniec Główna Ksi gowa Zakład Usługowy "CARO_SERVIS" Główna Ksi gowa Urz d Miasta Skarbnik Miasta PTPL "TRANSLEN" Główna Ksi gowa Komentarz Zarz du do wyników IV kwartału 2008: Przychody w omawianym kwartale wyniosły tys. PLN. Zmniejszenie przychodów zanotowano dla całej produkowanej struktury asortymentowej (higiena kobieca i pieluchy dla dzieci), spadek ten wynosi w porównaniu do IV kwartału 2007 roku tys PLN. Powodem tego spadku było przede wszystkim zdecydowane zmniejszenie obrotów z hiper i supermarketami. 11

12 Przetargi dla sieci na 2008 rok odbywały si na przełomie III i IV kwartału 2007 roku, szereg przetargów zostało przegranych z ró nych powodów. W omawianym kwartale stwierdzono popraw zysku brutto na sprzeda y z 728 tys PLN w 2007 na 831 tys PLN w 2008, wynik na sprzeda y w porównaniu do IV kwartału 2007 wykazał wzrost o 14%. Koszty sprzeda y zamkn ły si kwot tys PLN, co stanowi 7%-owy spadek w stosunku do 2007, natomiast koszty ogólnego zarz du za IV kwartały 2008 wyniosły tys. PLN (spadek o 15% w stosunku do IV kwartałów 2007). Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych poprawia wynik IV kwartału o tys. PLN. Podstawowe pozycje salda: Utworzenia rezerwy na koszty przyszłych okresów oraz rozwi zania rezerwy przychodów lat poprzednich. Nie bez znaczenia jest równie fakt zdecydowanego zmniejszenia straty przychodów działalno ci operacyjnej przychodów tys PLN w 2007 roku na tys PLN przychodów 2008 roku. Saldo przychodów i kosztów finansowych pogarsza wynik brutto o 652 tys. PLN, co jest efektem ró nic kursowych i odsetek. Informujemy, i na dzie 31 grudnia 2008 roku zako czona została praca w Markach i całkowicie zakład został przeniesiony do Lubli ca. Zmiana lokalizacji wpłynie na obni enie kosztów stałych zwi zanych z nieruchomo ci, docelowo przyczyni si do generowania zysków, które zakładane s w bud ecie 2009 roku. IV. Opis czynników i zdarze, w szczególno ci o nietypowym charakterze, maj cych znacz cy wpływ na osi gni te wyniki finansowe Poza wy ej wymienionymi zdarzeniami nie wyst piły inne czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, maj ce istotny wpływ na wyniki osi gni te przez Spółk w IV kwartale 2008 r. V. Obja nienia dotycz ce sezonowo ci lub cykliczno ci działalno ci remitenta. Nie dotyczy. 12

13 VI. Informacje dotycz ce emisji, wykupu i spłaty dłu nych i kapitałowych papierów warto ciowych. W IV kwartale 2008 nie rozpocz to adnych działa dotycz cych nowych emisji akcji. VII. Informacje dotycz ce wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, ł cznie i w przeliczeniu na jedn akcj, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. W IV kwartale 2008 nie nast piła wypłata ani deklaracja wypłaty dywidendy. VIII. Wskazanie zdarze, które nast piły po dniu, na który sporz dzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuj tych w tym sprawozdaniu, a mog cych w znacz cy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Spółki. Po dniu, na który sporz dzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie wyst piły zdarzenia, mog ce w znacz cy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Spółki. IX Informacja dotycz ca zmian zobowi za warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast piły od czasu zako czenia ostatniego roku obrotowego. Nie dotyczy. X. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegaj cych konsolidacji. Nie dotyczy. XI. Skutki zmian w strukturze jednostki w wyniku poł czenia jednostek, przej cia lub sprzeda y jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalno ci. Nie nast piły zmiany w strukturze jednostki. 13

14 XII. Stanowisko Zarz du odno nie mo liwo ci zrealizowania wcze niej publikowanych prognoz. Zarz d nie publikował prognoz finansowych Spółki na rok obrachunkowy XIII. Akcjonariusze posiadaj cy bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzie przekazania raportu kwartalnego. Akcjonariusze Hygienika S.A. według stanu na dzie r. Udział w Udział w Akcjonariusz Liczba akcji kapitale zakłado Liczba głosów liczbie głosów na wym WZA Krzysztof Moska wraz ze spółk zale n Prymus Sp. z o.o.* ,09 % ,09 % Zakłady LENTEX SA ,09% ,09% PEKAO OFE ,14% ,14% * Krzysztof Moska posiada co stanowi 10,68% udziału w kapitale zakładowym, Prymus Sp. z o.o. z siedzib w Tychach, spółka zale na Krzysztofa Moski posiada akcji, co stanowi 1,41% udziału w kapitale zakładowym XIV. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji lub uprawnienia do nich (opcji) przez osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce W IV kwartale 2008 r. Emitent nie otrzymał informacji o zmianach w stanie posiadania akcji lub uprawnie do nich (opcji) przez osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce. 14

15 XV. Wskazanie post powa tocz cych si przed s dem, organem wła ciwym dla post powania arbitra owego lub organem administracji publicznej Nie dotyczy XVI. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powi zanymi, je eli warto tych transakcji przekracza wyra on w złotych równowarto Eur. W IV kwartale 2008 r. nie miały miejsca transakcje z podmiotami powi zanymi, których warto przekraczałaby wyra on w złotych równowarto EUR. XVII. Informacje o udzieleniu przez Emitenta por cze kredytu lub po yczki lub udzieleniu gwarancji Emitent nie udzielał w IV kwartale 2008 r. por cze, kredytu lub po yczki, gwarancji, których warto przekraczałaby 10% warto ci kapitałów własnych Emitenta. Ł czna warto gwarancji udzielonych przez Emitenta nie przekracza na dzie 30 wrze nia 2008r. 10% warto ci kapitałów własnych. XVIII. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, maj tkowej, finansowej, wyniku finansowego, i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny mo liwo ci realizacji zobowi za przez Emitenta Nie dotyczy. XIX. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału Czynnikami, które w ocenie Emitenta, b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki s : rozwój sprzeda y do nowych i dotychczasowych klientów sieciowych; dalszy rozwój współpracy z dystrybutorami w handlu tradycyjnym; 15

16 zwi kszenie mocy produkcyjnych; zwi kszenie konkurencyjno ci produktów, w wyniku wykorzystania mo liwo ci nowej linii do produkcji pieluszek jednorazowych; zmiany kursu PLN wzgl dem walut obcych, głównie EUR; Lubliniec, r. Stanisław Kołaci ski Prezes Zarz du 16

17 HYGIENIKA skorygowany SA-Q 4/2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów warto ciowych prowadz cych działalno wytwórcz, budowlan, handlow lub usługow ) za 4 kwartał roku obrotowego 2008 obejmuj cy okres od do data przekazania: HYGIENIKA S.A. HYGIENIKA (skrócona nazwa emitenta) Lubliniec (pełna nazwa emitenta) Przemysł inne (pin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowo ) Powsta ców l skich 54 (ulica) (telefon) ( ) (NIP) (fax) (www) (REGON) (numer) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał(y) 2008 okres od do 4 kwartał(y) 2007 okres od do kwartał(y) 2008 okres od do 4 kwartał(y) 2007 okres od do I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej VI. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej VII. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej VIII. Przepływy pieni ne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania XI. Zobowi zania długoterminowe XII. Zobowi zania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) -0,13-0,28-0,03-0,08 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) XVII. Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł/eur) 1,41 1,40 0,34 0,39 Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł/eur) INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Komisja Nadzoru Finansowego 1

18 HYGIENIKA SA-Q 4/2008 Zarz d HYGIENIKA S. A. informuje, i w dniu dzisiejszym tj. 24 lutego 2009 roku przekazuje do publicznej wiadomo ci drug korekt raportu za IV kwartał 2008 r. opublikowanego w dniu r. W opublikowanym raporcie w tabeli "Rachunek przepływów finansowych" bł dnie podano przepływy z tytułu: 1/ ró nic kursowych 2/ zmiany stanu rezerw 3/ zmiany stanu zobowi za 4/ zmiany stanu rozlicze mi dzyokresowych 5/ nabycia rzeczowych aktywów trwałych Bł dy te zostały poprawione w drugiej korekcie raportu za IV kwartał 2008 r., który Zarz d Hygienika S. A. przekazuje do publicznej wiadomo ci w dniu dzisiejszym. Za zaistniał pomyłk przepraszamy, i jednocze nie deklarujemy, e doło ymy wszelkich stara, aby taka sytuacja nie wyst piła w przyszło ci. Plik rb 8_2009.pdf Opis SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA w tys. zł stan na koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / 2008 stan na stan na koniec poprz. roku koniec kwartału / / I. Aktywa trwałe Warto ci niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Nale no ci długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia mi dzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Nale no ci krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania Rezerwy na zobowi zania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowi zania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowi zania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia mi dzyokresowe Inne rozliczenia mi dzyokresowe Komisja Nadzoru Finansowego 2

19 HYGIENIKA SA-Q 4/2008 w tys. zł stan na koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / 2008 stan na stan na koniec poprz. roku koniec kwartału / / a) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksi gowa Liczba akcji (w szt.) Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł) 1,41 1,48 1,40 1,08 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, nale y wypełni jedynie pierwsz (stan na koniec I kwartału bie cego roku obrotowego), trzeci (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart kolumn (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału / 1. Zobowi zania warunkowe defrtftr 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) Inne (z tytułu) zabezpieczenie umów leasingowych Pozycje pozabilansowe, razem Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, nale y wypełni jedynie pierwsz (stan na koniec I kwartału bie cego roku obrotowego), trzeci (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart kolumn (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 4 kwartał/2008 okres od do w tys. zł 4 kwartały 2008 okres od do 4 kwartał / 2007 okres od do kwartały 2007 okres od do Przychody netto ze sprzeda y produktów Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y IV. Koszty sprzeda y V. Koszty ogólnego zarz du VI. Zysk (strata) ze sprzeda y VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 - od jednostek powi zanych 0 2. Odsetki, w tym: od jednostek powi zanych 0 Komisja Nadzoru Finansowego 3

20 HYGIENIKA SA-Q 4/ kwartał/2008 okres od do w tys. zł 4 kwartały 2008 okres od do 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 4. Aktualizacja warto ci inwestycji 0 4 kwartał / 2007 okres od do kwartały 2007 okres od do Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powi zanych Strata ze zbycia inwestycji 0 3. Aktualizacja warto ci inwestycji 0 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalno ci gospodarczej XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne 19 XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy 633 a) cz odroczona 633 XVI. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia wa ona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) -0,13-0,31 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 4 kwartał / 2008 okres od do w tys. zł 4 kwartały 2008 okres od do rok 2007 okres od do kwartał(y) 2007 okres od do I. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO) Kapitał własny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych Kapitał zakładowy na pocz tek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwi kszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na pocz tek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwi kszenia (z tytułu) emisji akcji powy ej warto ci nominalnej b) zmniejszenia (z tytułu) koszty emisji akcji 20 - pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu a) korekty bł dów podstawowych Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do 4.2. danych porównywalnych Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Kapitał własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) Komisja Nadzoru Finansowego 4

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowości

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowości Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowości Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. Komentarz do raportu za 2004 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Prezentowane dane finansowe Spółki Hygienika S.A. za 2004 roku zostały

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za I kwartał 2007 roku.

Komentarz do raportu za I kwartał 2007 roku. Komentarz do raportu za 2007 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r Raport roczny 2014 SPIS ZAWARTOŚCI List od Zarządu Spółki Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo