Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci"

Transkrypt

1 Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowo"ci z dnia 29 wrze"nia 1994 roku ( DZ. U. Nr 121, poz.591 z pó#n. zm.). Nie dokonano zmian zasad rachunkowo"ci w stosunku do roku ubiegłego. Opis przyj!tych zasad (polityki) rachunkowo#ci, w tym metod wyceny aktywów pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporz"dzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Warto!ci niematerialne i prawne W pozycji tej zostały uj$te nabyte przez jednostk$, zaliczane do aktywów trwałych, prawa maj!tkowe nadaj!ce si$ do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u%yteczno"ci dłu%szym ni% rok, przeznaczone do u%ywania na potrzeby jednostki. Warto"ci niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl$dnieniem okresu ekonomicznej u%yteczno"ci warto"ci niematerialnych i prawnych i odzwierciedlaj! faktyczny okres ich u%ytkowania. Warto"ci niematerialne amortyzuje si$ metod! liniow! przy zastosowaniu nast$puj!cych okresów amortyzacji: Oprogramowanie 20%. Warto"ci niematerialne i prawne o warto"ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s! jednorazowo. Rozpocz$cie amortyzacji nast$puje w nast$pnym miesi!cu po przyj$ciu warto"ci niematerialnych i prawnych do u%ywania. 1

2 Warto ci niematerialne i prawne u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do maj tku jednostki, amortyzuje si w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej ich przydatno ci w zale no ci od tego, który z nich jest krótszy. rodki trwałe W pozycji tej uj te zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci dłu szym ni rok, kompletne, zdatne do u ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. rodki trwałe zakupione przed r. podlegaj ce aktualizacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami wyceniane s według warto ci przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji zostały uj te w kapitale z aktualizacji wyceny. rodki trwałe zakupione po roku wyceniane s według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Warto pocz tkowa rodków trwałych podlega podwy szeniu o warto nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudow, rozbudow, modernizacj, rekonstrukcj ). Warto pocz tkowa rodków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl dnieniem okresu u yteczno ci rodków trwałych i odzwierciedlaj faktyczne zu ycie rodków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane s nast puj ce stawki i metody amortyzacji: grupa I 2,5%, amortyzacja liniowa, grupa II od 4 % do 10%, amortyzacja liniowa, grupa III od 7% do 14%, amortyzacja liniowa, grupa IV od 7% do 30%, amortyzacja liniowa, grupa V od 12,5% do 20%, amortyzacja liniowa, grupa VI od 4% do 17%, amortyzacja liniowa, grupa VII od 14% do 20%, amortyzacja liniowa, grupa VIII od 17% do 20%, amortyzacja liniowa. rodki trwałe o warto ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s jednorazowo. 2

3 rodki trwałe u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do maj tku jednostki, amortyzuje si w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej przydatno ci rodka w zale no ci od tego, który z nich jest krótszy. Rozpocz cie amortyzacji nast puje w nast pnym miesi cu po przyj ciu rodka trwałego do u ywania. rodki trwałe zostały wycenione w warto ci ksi gowej, nie przekraczaj cej warto ci godziwej. Poprawno przyj tych okresów u ytkowania rodków trwałych jest przez jednostk weryfikowana okresowo. Ustalone drog weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje si w nast pnym okresie obrotowym. Ostatniej weryfikacji stawek amortyzacyjnych, uwzgl dniaj c okres u yteczno ci rodków trwałych Spółka dokonała od r. wydłu enia okresu amortyzacji z 10% do 7% dwóch linii produkcyjnych ( FAX, CCE). Spółka w 2008 roku zakupiła now lini produkcyjn do produkcji pieluszek i po wdro eniu w miesi cu grudniu przyj ła do u ytkowania z warto ci pocz tkow tys.pln oraz nieruchomo w Lubli cu, która po modernizacji została przyj ta do u ytkowania w miesi cu sierpniu z warto ci pocz tkow tys.pln. rodki trwałe w budowie W pozycji tej Spółka ujmuje, zaliczane do aktywów trwałych rodki trwałe w okresie ich budowy, monta u lub ulepszenia ju istniej cego rodka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostk za okres budowy, monta u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyj cia do u ywania, w tym równie : - nie podlegaj cy odliczeniu podatek od towarów i usług, - koszt obsługi zobowi za zaci gni tych w celu ich finansowania i zwi zane z nimi ró nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, - wydane surowce do testowania linii produkcyjnej. Warto rodków trwałych w budowie pomniejsza si o odpisy aktualizuj ce w wypadku wyst pienia okoliczno ci wskazuj cych na trwał utrat ich warto ci. Zaliczki na rodki trwałe w budowie uj te zostały w warto ci nominalnej. 3

4 Zapasy Materiały i towary na dzie bilansowy wyceniono w cenach nabycia. Na dzie bilansowy ceny materiałów i towarów porównano z cenami sprzeda y netto. Surowce z odzysku wyceniono na poziomie cen sprzeda y netto. Odpisy aktualizuj ce warto materiałów wynikaj ce z wyceny w cenach sprzeda y netto, zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych. Przy przeprowadzaniu ostro nej wyceny materiałów na dzie bilansowy stosuje si przepisy Mi dzynarodowego Standardu Rachunkowo ci nr 2. Produkty gotowe wyceniono na poziomie cen ewidencyjnych. Na dzie bilansowy dokonano porównania cen wyrobów gotowych z cenami sprzeda y netto. Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów obejmuje koszty pozostaj ce w bezpo rednim zwi zku z danym produktem oraz uzasadnion cz kosztów po rednio zwi zanych z wytworzeniem tego produktu. Do uzasadnionej cz ci kosztów po rednich zalicza si zmienne po rednie koszty produkcji oraz t cz stałych, po rednich kosztów produkcji, które odpowiadaj poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolno ci produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania mocy produkcyjnych Spółka przyj ła wykorzystanie ka dej maszyny przez jedn zmian w ka dym dniu roboczym w roku kalendarzowym. Poziom ten uwzgl dnia planowane remonty i przestoje maszyny zwi zane z modernizacjami oraz sezonowo produkcji. Niewykorzystane moce produkcyjne odnoszone s bezpo rednio w koszty okresu, którego dotycz. Rozchód materiałów i towarów odbywa si według metody FIFO, rozchód wyrobów gotowych odbywa si według metody FIFO. Zaliczki na dostawy ujmuje si w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. W IV kwartale 2008 rozwi zano odpis na zapasy w kwocie 101 tys.pln Nale no ci Na dzie bilansowy nale no ci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. 4

5 Warto nale no ci aktualizuje si uwzgl dniaj c stopie prawdopodobie stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj cego, w odniesieniu do nale no ci: - od dłu ników postawionych w stan likwidacji lub upadło ci do wysoko ci nale no ci nie obj tej zabezpieczeniem, - od dłu ników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadło ci w wysoko ci 100% nale no ci, - stanowi cych równowarto kwot podwy szaj cych nale no ci do wysoko ci tych kwot, - przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobie stwa nie ci galno ci według indywidualnej oceny. - na nale no ci przeterminowane ponad 360 dni Spółka tworzy 100% odpisy aktualizuj ce. W IV kwartale 2008 rozwi zano odpis na kwot 4 tys.pln. Zobowi zania Za zobowi zania uznaje si wynikaj cy z przeszłych zdarze obowi zek wykonania wiadcze o wiarygodnie okre lonej warto ci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Spółka posiada tak e zobowi zania z tytułu leasingu finansowego, inkasa dokumentowego oraz zobowi zania z tytułu faktoringu z prawem regresu. Na dzie powstania, zobowi zania wycenia si według warto ci nominalnej. Na dzie bilansowy, zobowi zania wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty, oprócz zobowi za z tytułu leasingu finansowego, które wyceniono w warto ci bie cej przyszłych rat kapitałowych. Zobowi zania z tytułu inkasa dokumentowego wyceniono w kwocie wymagaj cej zapłaty. rodki pieni ne Wycenia si według warto ci nominalnej. Ró nice kursowe Wyra one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksi gach rachunkowych na dzie ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 5

6 - kupna lub sprzeda y walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzeda y lub kupna walut oraz operacji zapłaty nale no ci lub zobowi za, - z dokumentu SAD lub kursów celnych oraz innych wi cych jednostk dokumentów, - rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie w przypadku pozostałych operacji. Na dzie bilansowy wycenione zostały wyra one w walutach obcych: - składniki aktywów i pasywów po rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie. Ró nice kursowe, dotycz ce aktywów i pasywów wyra onych w walutach obcych powstałe z wyceny oraz przy zapłacie nale no ci i zobowi za ustalonych w walutach obcych zostały zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach ró nice kursowe zalicza si do kosztu wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodków trwałych, rodków trwałych w budowie lub warto ci niematerialnych i prawnych. Rezerwy Rezerwy s to zobowi zania, których termin wymagalno ci lub kwota nie s pewne. Tworzy si je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowi zania w ci ar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zale nie od okoliczno ci, z którymi przyszłe zobowi zania si wi. Kwota rezerw dotyczy kosztów przyszłych okresów, w tym koszty przeprowadzki do poniesienia w 2009 roku na kwot 580 tys PLN. Rozliczenia mi dzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia mi dzy okresowe czynne obejmuj rozliczenia: - długoterminowe, dotycz ce aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, - krótkoterminowe, które dotycz kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych i trwaj nie dłu ej ni 12 miesi cy od dnia bilansowego. 6

7 Za bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowi zania przypadaj ce na bie cy okres sprawozdawczy, wynikaj ce w szczególno ci: - ze wiadcze wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, je eli kwota zobowi zania jest znana lub mo liwa do oszacowania w sposób wiarygodny, - z obowi zku wykonania, zwi zanych z bie c działalno ci przyszłych wiadcze, mo liwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji. Odpisy czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów nast puj stosownie do upływu czasu. Rozliczenia mi dzyokresowe obejmuj koszty wynikaj ce z dokonanej przeprowadzki. Ogółem rozliczenia mi dzyokresowe zwi zane z przeprowadzk wynosz tys PLN, w tym odpis nie umorzonej warto ci inwestycji nakłady na nieruchomo w Markach na kwot tys PLN, odszkodowanie ORCO 170 tys PLN, odprawy i wypowiedzenia pracowników z Marek 330 tys PLN, demonta maszyn i szkolenia pracowników 790 tys. PLN, transport 112 tys PLN Odpis rozlicze nast pował b dzie przez okres trzech lat. Podatek odroczony Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem przej ciowych ró nic mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow oraz strat podatkow mo liw do odliczenia w przyszło ci. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si w wysoko ci kwoty przewidzianej w przyszło ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej mo liwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostro no ci. 7

8 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem dodatnich ró nic przej ciowych mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow. Rezerw z tytułu podatku odroczonego tworzy si w wysoko ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj cej w przyszło ci zapłaty, w zwi zku z dodatnimi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zwi kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysoko ci aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzgl dnia si stawki podatku dochodowego obowi zuj ce w roku powstania obowi zku podatkowego. Kapitał własny Na dzie bilansowy kapitał zakładowy wykazuje si w wysoko ci okre lonej w statucie i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: - z nadwy ki z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów zwi zanych z emisj, - z podziału zysku, - z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odr bne przepisy wyceny warto ci netto rodków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego okre la Statut Spółki. Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki tj. urz dowej wyceny rodków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych (bez mo liwo ci przeznaczenia do podziału). Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostaj cy do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przychody, koszty, wynik finansowy Rachunek zysków i strat jest sporz dzany w wariancie kalkulacyjnym. Przychody i zyski 8

9 Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zwi kszenia warto ci aktywów, albo zmniejszenia warto ci zobowi za, które doprowadz do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób ni wniesienie wkładów przez udziałowców lub wła cicieli. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zmniejszenia warto ci aktywów, albo zwi kszenia warto ci zobowi za i rezerw, które doprowadz do zmniejszenia kapitału własnego lub zwi kszenia jego niedoboru w inny sposób ni wycofanie rodków przez udziałowców lub wła cicieli. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składaj si : 1. wynik działalno ci operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (zwi zanych z działalno ci operacyjn jednostki), 2. wynik operacji finansowych, 3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarze trudnych do przewidzenia, poza działalno ci operacyjn jednostki i nie zwi zane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), 4. obowi zkowe obci enia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka. Wpływaj cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje cz odroczon i bie c. Cz odroczona w rachunku zysków i strat stanowi ró nic pomi dzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i pocz tek okresu sprawozdawczego. II. Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego i dokonanych odpisach aktualizuj cych warto składników aktywów. 9

10 W IV kwartale 2008 roku Spółka dokonała korekty zwi kszaj cej wysoko aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 14 tys.pln III. Opis istotnych dokona lub niepowodze Emitenta w IV kwartale 2008 r. W dniu r. Pan Kamil Kosi ski zło ył rezygnacj z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Hygienika SA, ze skutkiem na dzie r. powodem rezygnacji Pana Kamila Kosi skiego była zmiana miejsca pracy. W wyniku wygranego przetargu została podpisana umowa na dostawy w roku 2009 produktów higieny dzieci cej do sieci hipermarketów. W ramach kontraktu Hygienika SA b dzie dostawc pieluszek jednorazowych na rynek Polski oraz innych krajów europejskich. Cały kontrakt ł cznie ze sprzeda w Polsce wyniesie 4,2 mln. Euro w skali roku. W dniu r. Zarz d Hygienika SA zawarł umow agencyjn z firm Prymus Sp. z o.o. na wył czne reprezentowanie i sprzeda produktów Hygienika na rynkach: Indie, Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia. Firm Hygienika SA i firm Prymus Sp. z o.o. ł czy osoba Krzysztofa Moski, który jest akcjonariuszem Hygieniki i dominuj cym udziałowcem firmy Prymus Sp. z o.o. W dniu 14 listopada 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Cezary Gregorczuk Wykształcenie: wy sze, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego Opis przebiegu pracy zawodowej: Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego - Z-ca Dyrektora Biura Dom Maklerski Millenium - Dyrektor Pionu Zarz dzania Aktywami Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o. - Prezes Zarzadu obecnie Sandfield Capital Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarz du Pan Zbigniew Sienkiewicz 10

11 Wykształcenie: wy sze prawnicze, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Opis przebiegu pracy zawodowej: Bankowy Dom Maklerski PKO BP, Wydział Rynku Pierwotnego - Prawnik PEKAO/ ALLIANCE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna - Kierownik Zespołu ds. Prawnych obecnie PEKAO Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA - Radca Prawny, Kierownik Zespołu W dniu 14 listopada 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika odwołany ze składu Rady Nadzorczej został Pan Andrzej Fierla. Z dniem 1 grudnia 2008 roku Zarz d Spółki powołał Pani Łucj Latos na stanowisko Prokurenta Spółki. Pani Łucja Latos Wykształcenie: wy sze Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Opis przebiegu pracy zawodowej: VII.2008 obecnie HYGIENIKA SA Główna Ksi gowa 1997 VI.2008 MOPS Lubliniec Główna Ksi gowa Zakład Usługowy "CARO_SERVIS" Główna Ksi gowa Urz d Miasta Skarbnik Miasta PTPL "TRANSLEN" Główna Ksi gowa Komentarz Zarz du do wyników IV kwartału 2008: Przychody w omawianym kwartale wyniosły tys. PLN. Zmniejszenie przychodów zanotowano dla całej produkowanej struktury asortymentowej (higiena kobieca i pieluchy dla dzieci), spadek ten wynosi w porównaniu do IV kwartału 2007 roku tys PLN. Powodem tego spadku było przede wszystkim zdecydowane zmniejszenie obrotów z hiper i supermarketami. 11

12 Przetargi dla sieci na 2008 rok odbywały si na przełomie III i IV kwartału 2007 roku, szereg przetargów zostało przegranych z ró nych powodów. W omawianym kwartale stwierdzono popraw zysku brutto na sprzeda y z 728 tys PLN w 2007 na 831 tys PLN w 2008, wynik na sprzeda y w porównaniu do IV kwartału 2007 wykazał wzrost o 14%. Koszty sprzeda y zamkn ły si kwot tys PLN, co stanowi 7%-owy spadek w stosunku do 2007, natomiast koszty ogólnego zarz du za IV kwartały 2008 wyniosły tys. PLN (spadek o 15% w stosunku do IV kwartałów 2007). Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych poprawia wynik IV kwartału o tys. PLN. Podstawowe pozycje salda: Utworzenia rezerwy na koszty przyszłych okresów oraz rozwi zania rezerwy przychodów lat poprzednich. Nie bez znaczenia jest równie fakt zdecydowanego zmniejszenia straty przychodów działalno ci operacyjnej przychodów tys PLN w 2007 roku na tys PLN przychodów 2008 roku. Saldo przychodów i kosztów finansowych pogarsza wynik brutto o 652 tys. PLN, co jest efektem ró nic kursowych i odsetek. Informujemy, i na dzie 31 grudnia 2008 roku zako czona została praca w Markach i całkowicie zakład został przeniesiony do Lubli ca. Zmiana lokalizacji wpłynie na obni enie kosztów stałych zwi zanych z nieruchomo ci, docelowo przyczyni si do generowania zysków, które zakładane s w bud ecie 2009 roku. IV. Opis czynników i zdarze, w szczególno ci o nietypowym charakterze, maj cych znacz cy wpływ na osi gni te wyniki finansowe Poza wy ej wymienionymi zdarzeniami nie wyst piły inne czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, maj ce istotny wpływ na wyniki osi gni te przez Spółk w IV kwartale 2008 r. V. Obja nienia dotycz ce sezonowo ci lub cykliczno ci działalno ci remitenta. Nie dotyczy. 12

13 VI. Informacje dotycz ce emisji, wykupu i spłaty dłu nych i kapitałowych papierów warto ciowych. W IV kwartale 2008 nie rozpocz to adnych działa dotycz cych nowych emisji akcji. VII. Informacje dotycz ce wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, ł cznie i w przeliczeniu na jedn akcj, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. W IV kwartale 2008 nie nast piła wypłata ani deklaracja wypłaty dywidendy. VIII. Wskazanie zdarze, które nast piły po dniu, na który sporz dzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuj tych w tym sprawozdaniu, a mog cych w znacz cy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Spółki. Po dniu, na który sporz dzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie wyst piły zdarzenia, mog ce w znacz cy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Spółki. IX Informacja dotycz ca zmian zobowi za warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast piły od czasu zako czenia ostatniego roku obrotowego. Nie dotyczy. X. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegaj cych konsolidacji. Nie dotyczy. XI. Skutki zmian w strukturze jednostki w wyniku poł czenia jednostek, przej cia lub sprzeda y jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalno ci. Nie nast piły zmiany w strukturze jednostki. 13

14 XII. Stanowisko Zarz du odno nie mo liwo ci zrealizowania wcze niej publikowanych prognoz. Zarz d nie publikował prognoz finansowych Spółki na rok obrachunkowy XIII. Akcjonariusze posiadaj cy bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzie przekazania raportu kwartalnego. Akcjonariusze Hygienika S.A. według stanu na dzie r. Udział w Udział w Akcjonariusz Liczba akcji kapitale zakłado Liczba głosów liczbie głosów na wym WZA Krzysztof Moska wraz ze spółk zale n Prymus Sp. z o.o.* ,09 % ,09 % Zakłady LENTEX SA ,09% ,09% PEKAO OFE ,14% ,14% * Krzysztof Moska posiada co stanowi 10,68% udziału w kapitale zakładowym, Prymus Sp. z o.o. z siedzib w Tychach, spółka zale na Krzysztofa Moski posiada akcji, co stanowi 1,41% udziału w kapitale zakładowym XIV. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji lub uprawnienia do nich (opcji) przez osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce W IV kwartale 2008 r. Emitent nie otrzymał informacji o zmianach w stanie posiadania akcji lub uprawnie do nich (opcji) przez osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce. 14

15 XV. Wskazanie post powa tocz cych si przed s dem, organem wła ciwym dla post powania arbitra owego lub organem administracji publicznej Nie dotyczy XVI. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powi zanymi, je eli warto tych transakcji przekracza wyra on w złotych równowarto Eur. W IV kwartale 2008 r. nie miały miejsca transakcje z podmiotami powi zanymi, których warto przekraczałaby wyra on w złotych równowarto EUR. XVII. Informacje o udzieleniu przez Emitenta por cze kredytu lub po yczki lub udzieleniu gwarancji Emitent nie udzielał w IV kwartale 2008 r. por cze, kredytu lub po yczki, gwarancji, których warto przekraczałaby 10% warto ci kapitałów własnych Emitenta. Ł czna warto gwarancji udzielonych przez Emitenta nie przekracza na dzie 30 wrze nia 2008r. 10% warto ci kapitałów własnych. XVIII. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, maj tkowej, finansowej, wyniku finansowego, i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny mo liwo ci realizacji zobowi za przez Emitenta Nie dotyczy. XIX. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału Czynnikami, które w ocenie Emitenta, b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki s : rozwój sprzeda y do nowych i dotychczasowych klientów sieciowych; dalszy rozwój współpracy z dystrybutorami w handlu tradycyjnym; 15

16 zwi kszenie mocy produkcyjnych; zwi kszenie konkurencyjno ci produktów, w wyniku wykorzystania mo liwo ci nowej linii do produkcji pieluszek jednorazowych; zmiany kursu PLN wzgl dem walut obcych, głównie EUR; Lubliniec, r. Stanisław Kołaci ski Prezes Zarz du 16

17 HYGIENIKA skorygowany SA-Q 4/2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów warto ciowych prowadz cych działalno wytwórcz, budowlan, handlow lub usługow ) za 4 kwartał roku obrotowego 2008 obejmuj cy okres od do data przekazania: HYGIENIKA S.A. HYGIENIKA (skrócona nazwa emitenta) Lubliniec (pełna nazwa emitenta) Przemysł inne (pin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowo ) Powsta ców l skich 54 (ulica) (telefon) ( ) (NIP) (fax) (www) (REGON) (numer) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał(y) 2008 okres od do 4 kwartał(y) 2007 okres od do kwartał(y) 2008 okres od do 4 kwartał(y) 2007 okres od do I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej VI. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej VII. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej VIII. Przepływy pieni ne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania XI. Zobowi zania długoterminowe XII. Zobowi zania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) -0,13-0,28-0,03-0,08 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) XVII. Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł/eur) 1,41 1,40 0,34 0,39 Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł/eur) INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Komisja Nadzoru Finansowego 1

18 HYGIENIKA SA-Q 4/2008 Zarz d HYGIENIKA S. A. informuje, i w dniu dzisiejszym tj. 24 lutego 2009 roku przekazuje do publicznej wiadomo ci drug korekt raportu za IV kwartał 2008 r. opublikowanego w dniu r. W opublikowanym raporcie w tabeli "Rachunek przepływów finansowych" bł dnie podano przepływy z tytułu: 1/ ró nic kursowych 2/ zmiany stanu rezerw 3/ zmiany stanu zobowi za 4/ zmiany stanu rozlicze mi dzyokresowych 5/ nabycia rzeczowych aktywów trwałych Bł dy te zostały poprawione w drugiej korekcie raportu za IV kwartał 2008 r., który Zarz d Hygienika S. A. przekazuje do publicznej wiadomo ci w dniu dzisiejszym. Za zaistniał pomyłk przepraszamy, i jednocze nie deklarujemy, e doło ymy wszelkich stara, aby taka sytuacja nie wyst piła w przyszło ci. Plik rb 8_2009.pdf Opis SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA w tys. zł stan na koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / 2008 stan na stan na koniec poprz. roku koniec kwartału / / I. Aktywa trwałe Warto ci niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Nale no ci długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia mi dzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Nale no ci krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania Rezerwy na zobowi zania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowi zania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowi zania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia mi dzyokresowe Inne rozliczenia mi dzyokresowe Komisja Nadzoru Finansowego 2

19 HYGIENIKA SA-Q 4/2008 w tys. zł stan na koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / 2008 stan na stan na koniec poprz. roku koniec kwartału / / a) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksi gowa Liczba akcji (w szt.) Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł) 1,41 1,48 1,40 1,08 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, nale y wypełni jedynie pierwsz (stan na koniec I kwartału bie cego roku obrotowego), trzeci (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart kolumn (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału / 1. Zobowi zania warunkowe defrtftr 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) Inne (z tytułu) zabezpieczenie umów leasingowych Pozycje pozabilansowe, razem Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, nale y wypełni jedynie pierwsz (stan na koniec I kwartału bie cego roku obrotowego), trzeci (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart kolumn (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 4 kwartał/2008 okres od do w tys. zł 4 kwartały 2008 okres od do 4 kwartał / 2007 okres od do kwartały 2007 okres od do Przychody netto ze sprzeda y produktów Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y IV. Koszty sprzeda y V. Koszty ogólnego zarz du VI. Zysk (strata) ze sprzeda y VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 - od jednostek powi zanych 0 2. Odsetki, w tym: od jednostek powi zanych 0 Komisja Nadzoru Finansowego 3

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. DANE OGÓLNE 1. Plast-Box S.A. (zwana dalej Spółk ) prowadzi działalno w formie Spółki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba spółki mie ci si w Słupsku przy

Bardziej szczegółowo

(rok) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. w walucie zł. (pełna nazwa emitenta)

(rok) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. w walucie zł. (pełna nazwa emitenta) VISTULA GROUP skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Z definicji wynika zatem, e w wyniku zawarcia kontraktu, b d cego instrumentem finansowym, jedna ze stron wykazuje w swoim bilansie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI. w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI. w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach w 2008 roku 16 marzec 2009 roku SPIS TRE CI 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Kapitał zakładowy Spółki... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim:

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim: Informacja dodatkowa do raportu okresowego (SA-Q) INTERFERIE S.A. za IV kwartał 2008 r. INTERFERIE S.A. jest wiodącą firmą na polskim rynku usług turystycznych, połączonych z lecznictwem i rehabilitacją.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA SA Informacja Dodatkowa do raportu kwartalnego S.A.-Q1za 2008 rok INFORMACJA DODATKOWA 1. Zasady przyj te przy sporz dzaniu raportu 1.1. Zastosowane zasady rachunkowo ci Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo