Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci"

Transkrypt

1 Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowo"ci z dnia 29 wrze"nia 1994 roku ( DZ. U. Nr 121, poz.591 z pó#n. zm.). Nie dokonano zmian zasad rachunkowo"ci w stosunku do roku ubiegłego. Opis przyj!tych zasad (polityki) rachunkowo#ci, w tym metod wyceny aktywów pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporz"dzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Warto!ci niematerialne i prawne W pozycji tej zostały uj$te nabyte przez jednostk$, zaliczane do aktywów trwałych, prawa maj!tkowe nadaj!ce si$ do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u%yteczno"ci dłu%szym ni% rok, przeznaczone do u%ywania na potrzeby jednostki. Warto"ci niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl$dnieniem okresu ekonomicznej u%yteczno"ci warto"ci niematerialnych i prawnych i odzwierciedlaj! faktyczny okres ich u%ytkowania. Warto"ci niematerialne amortyzuje si$ metod! liniow! przy zastosowaniu nast$puj!cych okresów amortyzacji: Oprogramowanie 20%. Warto"ci niematerialne i prawne o warto"ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s! jednorazowo. Rozpocz$cie amortyzacji nast$puje w nast$pnym miesi!cu po przyj$ciu warto"ci niematerialnych i prawnych do u%ywania. 1

2 Warto ci niematerialne i prawne u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do maj tku jednostki, amortyzuje si w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej ich przydatno ci w zale no ci od tego, który z nich jest krótszy. rodki trwałe W pozycji tej uj te zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci dłu szym ni rok, kompletne, zdatne do u ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. rodki trwałe zakupione przed r. podlegaj ce aktualizacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami wyceniane s według warto ci przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji zostały uj te w kapitale z aktualizacji wyceny. rodki trwałe zakupione po roku wyceniane s według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Warto pocz tkowa rodków trwałych podlega podwy szeniu o warto nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudow, rozbudow, modernizacj, rekonstrukcj ). Warto pocz tkowa rodków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl dnieniem okresu u yteczno ci rodków trwałych i odzwierciedlaj faktyczne zu ycie rodków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane s nast puj ce stawki i metody amortyzacji: grupa I 2,5%, amortyzacja liniowa, grupa II od 4 % do 10%, amortyzacja liniowa, grupa III od 7% do 14%, amortyzacja liniowa, grupa IV od 7% do 30%, amortyzacja liniowa, grupa V od 12,5% do 20%, amortyzacja liniowa, grupa VI od 4% do 17%, amortyzacja liniowa, grupa VII od 14% do 20%, amortyzacja liniowa, grupa VIII od 17% do 20%, amortyzacja liniowa. rodki trwałe o warto ci jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane s jednorazowo. 2

3 rodki trwałe u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do maj tku jednostki, amortyzuje si w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej przydatno ci rodka w zale no ci od tego, który z nich jest krótszy. Rozpocz cie amortyzacji nast puje w nast pnym miesi cu po przyj ciu rodka trwałego do u ywania. rodki trwałe zostały wycenione w warto ci ksi gowej, nie przekraczaj cej warto ci godziwej. Poprawno przyj tych okresów u ytkowania rodków trwałych jest przez jednostk weryfikowana okresowo. Ustalone drog weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje si w nast pnym okresie obrotowym. Ostatniej weryfikacji stawek amortyzacyjnych, uwzgl dniaj c okres u yteczno ci rodków trwałych Spółka dokonała od r. wydłu enia okresu amortyzacji z 10% do 7% dwóch linii produkcyjnych ( FAX, CCE). Spółka w 2008 roku zakupiła now lini produkcyjn do produkcji pieluszek i po wdro eniu w miesi cu grudniu przyj ła do u ytkowania z warto ci pocz tkow tys.pln oraz nieruchomo w Lubli cu, która po modernizacji została przyj ta do u ytkowania w miesi cu sierpniu z warto ci pocz tkow tys.pln. rodki trwałe w budowie W pozycji tej Spółka ujmuje, zaliczane do aktywów trwałych rodki trwałe w okresie ich budowy, monta u lub ulepszenia ju istniej cego rodka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostk za okres budowy, monta u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyj cia do u ywania, w tym równie : - nie podlegaj cy odliczeniu podatek od towarów i usług, - koszt obsługi zobowi za zaci gni tych w celu ich finansowania i zwi zane z nimi ró nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, - wydane surowce do testowania linii produkcyjnej. Warto rodków trwałych w budowie pomniejsza si o odpisy aktualizuj ce w wypadku wyst pienia okoliczno ci wskazuj cych na trwał utrat ich warto ci. Zaliczki na rodki trwałe w budowie uj te zostały w warto ci nominalnej. 3

4 Zapasy Materiały i towary na dzie bilansowy wyceniono w cenach nabycia. Na dzie bilansowy ceny materiałów i towarów porównano z cenami sprzeda y netto. Surowce z odzysku wyceniono na poziomie cen sprzeda y netto. Odpisy aktualizuj ce warto materiałów wynikaj ce z wyceny w cenach sprzeda y netto, zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych. Przy przeprowadzaniu ostro nej wyceny materiałów na dzie bilansowy stosuje si przepisy Mi dzynarodowego Standardu Rachunkowo ci nr 2. Produkty gotowe wyceniono na poziomie cen ewidencyjnych. Na dzie bilansowy dokonano porównania cen wyrobów gotowych z cenami sprzeda y netto. Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów obejmuje koszty pozostaj ce w bezpo rednim zwi zku z danym produktem oraz uzasadnion cz kosztów po rednio zwi zanych z wytworzeniem tego produktu. Do uzasadnionej cz ci kosztów po rednich zalicza si zmienne po rednie koszty produkcji oraz t cz stałych, po rednich kosztów produkcji, które odpowiadaj poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolno ci produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania mocy produkcyjnych Spółka przyj ła wykorzystanie ka dej maszyny przez jedn zmian w ka dym dniu roboczym w roku kalendarzowym. Poziom ten uwzgl dnia planowane remonty i przestoje maszyny zwi zane z modernizacjami oraz sezonowo produkcji. Niewykorzystane moce produkcyjne odnoszone s bezpo rednio w koszty okresu, którego dotycz. Rozchód materiałów i towarów odbywa si według metody FIFO, rozchód wyrobów gotowych odbywa si według metody FIFO. Zaliczki na dostawy ujmuje si w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. W IV kwartale 2008 rozwi zano odpis na zapasy w kwocie 101 tys.pln Nale no ci Na dzie bilansowy nale no ci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostro no ci. 4

5 Warto nale no ci aktualizuje si uwzgl dniaj c stopie prawdopodobie stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj cego, w odniesieniu do nale no ci: - od dłu ników postawionych w stan likwidacji lub upadło ci do wysoko ci nale no ci nie obj tej zabezpieczeniem, - od dłu ników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadło ci w wysoko ci 100% nale no ci, - stanowi cych równowarto kwot podwy szaj cych nale no ci do wysoko ci tych kwot, - przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobie stwa nie ci galno ci według indywidualnej oceny. - na nale no ci przeterminowane ponad 360 dni Spółka tworzy 100% odpisy aktualizuj ce. W IV kwartale 2008 rozwi zano odpis na kwot 4 tys.pln. Zobowi zania Za zobowi zania uznaje si wynikaj cy z przeszłych zdarze obowi zek wykonania wiadcze o wiarygodnie okre lonej warto ci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Spółka posiada tak e zobowi zania z tytułu leasingu finansowego, inkasa dokumentowego oraz zobowi zania z tytułu faktoringu z prawem regresu. Na dzie powstania, zobowi zania wycenia si według warto ci nominalnej. Na dzie bilansowy, zobowi zania wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty, oprócz zobowi za z tytułu leasingu finansowego, które wyceniono w warto ci bie cej przyszłych rat kapitałowych. Zobowi zania z tytułu inkasa dokumentowego wyceniono w kwocie wymagaj cej zapłaty. rodki pieni ne Wycenia si według warto ci nominalnej. Ró nice kursowe Wyra one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksi gach rachunkowych na dzie ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 5

6 - kupna lub sprzeda y walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzeda y lub kupna walut oraz operacji zapłaty nale no ci lub zobowi za, - z dokumentu SAD lub kursów celnych oraz innych wi cych jednostk dokumentów, - rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie w przypadku pozostałych operacji. Na dzie bilansowy wycenione zostały wyra one w walutach obcych: - składniki aktywów i pasywów po rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie. Ró nice kursowe, dotycz ce aktywów i pasywów wyra onych w walutach obcych powstałe z wyceny oraz przy zapłacie nale no ci i zobowi za ustalonych w walutach obcych zostały zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach ró nice kursowe zalicza si do kosztu wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodków trwałych, rodków trwałych w budowie lub warto ci niematerialnych i prawnych. Rezerwy Rezerwy s to zobowi zania, których termin wymagalno ci lub kwota nie s pewne. Tworzy si je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowi zania w ci ar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zale nie od okoliczno ci, z którymi przyszłe zobowi zania si wi. Kwota rezerw dotyczy kosztów przyszłych okresów, w tym koszty przeprowadzki do poniesienia w 2009 roku na kwot 580 tys PLN. Rozliczenia mi dzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia mi dzy okresowe czynne obejmuj rozliczenia: - długoterminowe, dotycz ce aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, - krótkoterminowe, które dotycz kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych i trwaj nie dłu ej ni 12 miesi cy od dnia bilansowego. 6

7 Za bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowi zania przypadaj ce na bie cy okres sprawozdawczy, wynikaj ce w szczególno ci: - ze wiadcze wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, je eli kwota zobowi zania jest znana lub mo liwa do oszacowania w sposób wiarygodny, - z obowi zku wykonania, zwi zanych z bie c działalno ci przyszłych wiadcze, mo liwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji. Odpisy czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów nast puj stosownie do upływu czasu. Rozliczenia mi dzyokresowe obejmuj koszty wynikaj ce z dokonanej przeprowadzki. Ogółem rozliczenia mi dzyokresowe zwi zane z przeprowadzk wynosz tys PLN, w tym odpis nie umorzonej warto ci inwestycji nakłady na nieruchomo w Markach na kwot tys PLN, odszkodowanie ORCO 170 tys PLN, odprawy i wypowiedzenia pracowników z Marek 330 tys PLN, demonta maszyn i szkolenia pracowników 790 tys. PLN, transport 112 tys PLN Odpis rozlicze nast pował b dzie przez okres trzech lat. Podatek odroczony Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem przej ciowych ró nic mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow oraz strat podatkow mo liw do odliczenia w przyszło ci. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si w wysoko ci kwoty przewidzianej w przyszło ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej mo liwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostro no ci. 7

8 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi zku z wyst powaniem dodatnich ró nic przej ciowych mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow. Rezerw z tytułu podatku odroczonego tworzy si w wysoko ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj cej w przyszło ci zapłaty, w zwi zku z dodatnimi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zwi kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysoko ci aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzgl dnia si stawki podatku dochodowego obowi zuj ce w roku powstania obowi zku podatkowego. Kapitał własny Na dzie bilansowy kapitał zakładowy wykazuje si w wysoko ci okre lonej w statucie i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: - z nadwy ki z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów zwi zanych z emisj, - z podziału zysku, - z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odr bne przepisy wyceny warto ci netto rodków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego okre la Statut Spółki. Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki tj. urz dowej wyceny rodków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych (bez mo liwo ci przeznaczenia do podziału). Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostaj cy do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przychody, koszty, wynik finansowy Rachunek zysków i strat jest sporz dzany w wariancie kalkulacyjnym. Przychody i zyski 8

9 Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zwi kszenia warto ci aktywów, albo zmniejszenia warto ci zobowi za, które doprowadz do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób ni wniesienie wkładów przez udziałowców lub wła cicieli. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie zmniejszenia warto ci aktywów, albo zwi kszenia warto ci zobowi za i rezerw, które doprowadz do zmniejszenia kapitału własnego lub zwi kszenia jego niedoboru w inny sposób ni wycofanie rodków przez udziałowców lub wła cicieli. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składaj si : 1. wynik działalno ci operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (zwi zanych z działalno ci operacyjn jednostki), 2. wynik operacji finansowych, 3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarze trudnych do przewidzenia, poza działalno ci operacyjn jednostki i nie zwi zane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), 4. obowi zkowe obci enia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka. Wpływaj cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje cz odroczon i bie c. Cz odroczona w rachunku zysków i strat stanowi ró nic pomi dzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i pocz tek okresu sprawozdawczego. II. Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego i dokonanych odpisach aktualizuj cych warto składników aktywów. 9

10 W IV kwartale 2008 roku Spółka dokonała korekty zwi kszaj cej wysoko aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 14 tys.pln III. Opis istotnych dokona lub niepowodze Emitenta w IV kwartale 2008 r. W dniu r. Pan Kamil Kosi ski zło ył rezygnacj z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Hygienika SA, ze skutkiem na dzie r. powodem rezygnacji Pana Kamila Kosi skiego była zmiana miejsca pracy. W wyniku wygranego przetargu została podpisana umowa na dostawy w roku 2009 produktów higieny dzieci cej do sieci hipermarketów. W ramach kontraktu Hygienika SA b dzie dostawc pieluszek jednorazowych na rynek Polski oraz innych krajów europejskich. Cały kontrakt ł cznie ze sprzeda w Polsce wyniesie 4,2 mln. Euro w skali roku. W dniu r. Zarz d Hygienika SA zawarł umow agencyjn z firm Prymus Sp. z o.o. na wył czne reprezentowanie i sprzeda produktów Hygienika na rynkach: Indie, Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia. Firm Hygienika SA i firm Prymus Sp. z o.o. ł czy osoba Krzysztofa Moski, który jest akcjonariuszem Hygieniki i dominuj cym udziałowcem firmy Prymus Sp. z o.o. W dniu 14 listopada 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Cezary Gregorczuk Wykształcenie: wy sze, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego Opis przebiegu pracy zawodowej: Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego - Z-ca Dyrektora Biura Dom Maklerski Millenium - Dyrektor Pionu Zarz dzania Aktywami Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o. - Prezes Zarzadu obecnie Sandfield Capital Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarz du Pan Zbigniew Sienkiewicz 10

11 Wykształcenie: wy sze prawnicze, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Opis przebiegu pracy zawodowej: Bankowy Dom Maklerski PKO BP, Wydział Rynku Pierwotnego - Prawnik PEKAO/ ALLIANCE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna - Kierownik Zespołu ds. Prawnych obecnie PEKAO Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA - Radca Prawny, Kierownik Zespołu W dniu 14 listopada 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika odwołany ze składu Rady Nadzorczej został Pan Andrzej Fierla. Z dniem 1 grudnia 2008 roku Zarz d Spółki powołał Pani Łucj Latos na stanowisko Prokurenta Spółki. Pani Łucja Latos Wykształcenie: wy sze Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Opis przebiegu pracy zawodowej: VII.2008 obecnie HYGIENIKA SA Główna Ksi gowa 1997 VI.2008 MOPS Lubliniec Główna Ksi gowa Zakład Usługowy "CARO_SERVIS" Główna Ksi gowa Urz d Miasta Skarbnik Miasta PTPL "TRANSLEN" Główna Ksi gowa Komentarz Zarz du do wyników IV kwartału 2008: Przychody w omawianym kwartale wyniosły tys. PLN. Zmniejszenie przychodów zanotowano dla całej produkowanej struktury asortymentowej (higiena kobieca i pieluchy dla dzieci), spadek ten wynosi w porównaniu do IV kwartału 2007 roku tys PLN. Powodem tego spadku było przede wszystkim zdecydowane zmniejszenie obrotów z hiper i supermarketami. 11

12 Przetargi dla sieci na 2008 rok odbywały si na przełomie III i IV kwartału 2007 roku, szereg przetargów zostało przegranych z ró nych powodów. W omawianym kwartale stwierdzono popraw zysku brutto na sprzeda y z 728 tys PLN w 2007 na 831 tys PLN w 2008, wynik na sprzeda y w porównaniu do IV kwartału 2007 wykazał wzrost o 14%. Koszty sprzeda y zamkn ły si kwot tys PLN, co stanowi 7%-owy spadek w stosunku do 2007, natomiast koszty ogólnego zarz du za IV kwartały 2008 wyniosły tys. PLN (spadek o 15% w stosunku do IV kwartałów 2007). Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych poprawia wynik IV kwartału o tys. PLN. Podstawowe pozycje salda: Utworzenia rezerwy na koszty przyszłych okresów oraz rozwi zania rezerwy przychodów lat poprzednich. Nie bez znaczenia jest równie fakt zdecydowanego zmniejszenia straty przychodów działalno ci operacyjnej przychodów tys PLN w 2007 roku na tys PLN przychodów 2008 roku. Saldo przychodów i kosztów finansowych pogarsza wynik brutto o 652 tys. PLN, co jest efektem ró nic kursowych i odsetek. Informujemy, i na dzie 31 grudnia 2008 roku zako czona została praca w Markach i całkowicie zakład został przeniesiony do Lubli ca. Zmiana lokalizacji wpłynie na obni enie kosztów stałych zwi zanych z nieruchomo ci, docelowo przyczyni si do generowania zysków, które zakładane s w bud ecie 2009 roku. IV. Opis czynników i zdarze, w szczególno ci o nietypowym charakterze, maj cych znacz cy wpływ na osi gni te wyniki finansowe Poza wy ej wymienionymi zdarzeniami nie wyst piły inne czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, maj ce istotny wpływ na wyniki osi gni te przez Spółk w IV kwartale 2008 r. V. Obja nienia dotycz ce sezonowo ci lub cykliczno ci działalno ci remitenta. Nie dotyczy. 12

13 VI. Informacje dotycz ce emisji, wykupu i spłaty dłu nych i kapitałowych papierów warto ciowych. W IV kwartale 2008 nie rozpocz to adnych działa dotycz cych nowych emisji akcji. VII. Informacje dotycz ce wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, ł cznie i w przeliczeniu na jedn akcj, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. W IV kwartale 2008 nie nast piła wypłata ani deklaracja wypłaty dywidendy. VIII. Wskazanie zdarze, które nast piły po dniu, na który sporz dzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuj tych w tym sprawozdaniu, a mog cych w znacz cy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Spółki. Po dniu, na który sporz dzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie wyst piły zdarzenia, mog ce w znacz cy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Spółki. IX Informacja dotycz ca zmian zobowi za warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast piły od czasu zako czenia ostatniego roku obrotowego. Nie dotyczy. X. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegaj cych konsolidacji. Nie dotyczy. XI. Skutki zmian w strukturze jednostki w wyniku poł czenia jednostek, przej cia lub sprzeda y jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalno ci. Nie nast piły zmiany w strukturze jednostki. 13

14 XII. Stanowisko Zarz du odno nie mo liwo ci zrealizowania wcze niej publikowanych prognoz. Zarz d nie publikował prognoz finansowych Spółki na rok obrachunkowy XIII. Akcjonariusze posiadaj cy bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzie przekazania raportu kwartalnego. Akcjonariusze Hygienika S.A. według stanu na dzie r. Udział w Udział w Akcjonariusz Liczba akcji kapitale zakłado Liczba głosów liczbie głosów na wym WZA Krzysztof Moska wraz ze spółk zale n Prymus Sp. z o.o.* ,09 % ,09 % Zakłady LENTEX SA ,09% ,09% PEKAO OFE ,14% ,14% * Krzysztof Moska posiada co stanowi 10,68% udziału w kapitale zakładowym, Prymus Sp. z o.o. z siedzib w Tychach, spółka zale na Krzysztofa Moski posiada akcji, co stanowi 1,41% udziału w kapitale zakładowym XIV. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji lub uprawnienia do nich (opcji) przez osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce W IV kwartale 2008 r. Emitent nie otrzymał informacji o zmianach w stanie posiadania akcji lub uprawnie do nich (opcji) przez osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce. 14

15 XV. Wskazanie post powa tocz cych si przed s dem, organem wła ciwym dla post powania arbitra owego lub organem administracji publicznej Nie dotyczy XVI. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powi zanymi, je eli warto tych transakcji przekracza wyra on w złotych równowarto Eur. W IV kwartale 2008 r. nie miały miejsca transakcje z podmiotami powi zanymi, których warto przekraczałaby wyra on w złotych równowarto EUR. XVII. Informacje o udzieleniu przez Emitenta por cze kredytu lub po yczki lub udzieleniu gwarancji Emitent nie udzielał w IV kwartale 2008 r. por cze, kredytu lub po yczki, gwarancji, których warto przekraczałaby 10% warto ci kapitałów własnych Emitenta. Ł czna warto gwarancji udzielonych przez Emitenta nie przekracza na dzie 30 wrze nia 2008r. 10% warto ci kapitałów własnych. XVIII. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, maj tkowej, finansowej, wyniku finansowego, i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny mo liwo ci realizacji zobowi za przez Emitenta Nie dotyczy. XIX. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału Czynnikami, które w ocenie Emitenta, b d miały wpływ na osi gni te przez niego wyniki s : rozwój sprzeda y do nowych i dotychczasowych klientów sieciowych; dalszy rozwój współpracy z dystrybutorami w handlu tradycyjnym; 15

16 zwi kszenie mocy produkcyjnych; zwi kszenie konkurencyjno ci produktów, w wyniku wykorzystania mo liwo ci nowej linii do produkcji pieluszek jednorazowych; zmiany kursu PLN wzgl dem walut obcych, głównie EUR; Lubliniec, r. Stanisław Kołaci ski Prezes Zarz du 16

17 HYGIENIKA skorygowany SA-Q 4/2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów warto ciowych prowadz cych działalno wytwórcz, budowlan, handlow lub usługow ) za 4 kwartał roku obrotowego 2008 obejmuj cy okres od do data przekazania: HYGIENIKA S.A. HYGIENIKA (skrócona nazwa emitenta) Lubliniec (pełna nazwa emitenta) Przemysł inne (pin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowo ) Powsta ców l skich 54 (ulica) (telefon) ( ) (NIP) (fax) (www) (REGON) (numer) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał(y) 2008 okres od do 4 kwartał(y) 2007 okres od do kwartał(y) 2008 okres od do 4 kwartał(y) 2007 okres od do I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej VI. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej VII. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej VIII. Przepływy pieni ne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania XI. Zobowi zania długoterminowe XII. Zobowi zania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) -0,13-0,28-0,03-0,08 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) XVII. Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł/eur) 1,41 1,40 0,34 0,39 Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł/eur) INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Komisja Nadzoru Finansowego 1

18 HYGIENIKA SA-Q 4/2008 Zarz d HYGIENIKA S. A. informuje, i w dniu dzisiejszym tj. 24 lutego 2009 roku przekazuje do publicznej wiadomo ci drug korekt raportu za IV kwartał 2008 r. opublikowanego w dniu r. W opublikowanym raporcie w tabeli "Rachunek przepływów finansowych" bł dnie podano przepływy z tytułu: 1/ ró nic kursowych 2/ zmiany stanu rezerw 3/ zmiany stanu zobowi za 4/ zmiany stanu rozlicze mi dzyokresowych 5/ nabycia rzeczowych aktywów trwałych Bł dy te zostały poprawione w drugiej korekcie raportu za IV kwartał 2008 r., który Zarz d Hygienika S. A. przekazuje do publicznej wiadomo ci w dniu dzisiejszym. Za zaistniał pomyłk przepraszamy, i jednocze nie deklarujemy, e doło ymy wszelkich stara, aby taka sytuacja nie wyst piła w przyszło ci. Plik rb 8_2009.pdf Opis SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA w tys. zł stan na koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / 2008 stan na stan na koniec poprz. roku koniec kwartału / / I. Aktywa trwałe Warto ci niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Nale no ci długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia mi dzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Nale no ci krótkoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania Rezerwy na zobowi zania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowi zania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowi zania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia mi dzyokresowe Inne rozliczenia mi dzyokresowe Komisja Nadzoru Finansowego 2

19 HYGIENIKA SA-Q 4/2008 w tys. zł stan na koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / 2008 stan na stan na koniec poprz. roku koniec kwartału / / a) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksi gowa Liczba akcji (w szt.) Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł) 1,41 1,48 1,40 1,08 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, nale y wypełni jedynie pierwsz (stan na koniec I kwartału bie cego roku obrotowego), trzeci (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart kolumn (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału / 1. Zobowi zania warunkowe defrtftr 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) Inne (z tytułu) zabezpieczenie umów leasingowych Pozycje pozabilansowe, razem Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, nale y wypełni jedynie pierwsz (stan na koniec I kwartału bie cego roku obrotowego), trzeci (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart kolumn (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 4 kwartał/2008 okres od do w tys. zł 4 kwartały 2008 okres od do 4 kwartał / 2007 okres od do kwartały 2007 okres od do Przychody netto ze sprzeda y produktów Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y IV. Koszty sprzeda y V. Koszty ogólnego zarz du VI. Zysk (strata) ze sprzeda y VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 - od jednostek powi zanych 0 2. Odsetki, w tym: od jednostek powi zanych 0 Komisja Nadzoru Finansowego 3

20 HYGIENIKA SA-Q 4/ kwartał/2008 okres od do w tys. zł 4 kwartały 2008 okres od do 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 4. Aktualizacja warto ci inwestycji 0 4 kwartał / 2007 okres od do kwartały 2007 okres od do Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powi zanych Strata ze zbycia inwestycji 0 3. Aktualizacja warto ci inwestycji 0 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalno ci gospodarczej XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne 19 XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy 633 a) cz odroczona 633 XVI. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia wa ona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) -0,13-0,31 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 4 kwartał / 2008 okres od do w tys. zł 4 kwartały 2008 okres od do rok 2007 okres od do kwartał(y) 2007 okres od do I. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO) Kapitał własny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych Kapitał zakładowy na pocz tek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwi kszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na pocz tek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwi kszenia (z tytułu) emisji akcji powy ej warto ci nominalnej b) zmniejszenia (z tytułu) koszty emisji akcji 20 - pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu a) korekty bł dów podstawowych Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do 4.2. danych porównywalnych Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Kapitał własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) Komisja Nadzoru Finansowego 4

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowości

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowości Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowości Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. Komentarz do raportu za 2004 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Prezentowane dane finansowe Spółki Hygienika S.A. za 2004 roku zostały

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za I kwartał 2007 roku.

Komentarz do raportu za I kwartał 2007 roku. Komentarz do raportu za 2007 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r Raport roczny 2014 SPIS ZAWARTOŚCI List od Zarządu Spółki Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki dominuj cej Grupy Kapitałowej. Ulica, nr budynku, [nr lokalu] Kod pocztowy 76-200 Miejscowo Słupsk

Nazwa jednostki dominuj cej Grupy Kapitałowej. Ulica, nr budynku, [nr lokalu] Kod pocztowy 76-200 Miejscowo Słupsk Nazwa jednostki dominuj cej Grupy Kapitałowej Ulica, nr budynku, [nr lokalu] Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PlastBox SA ul. Lutosławskiego 17A Kod pocztowy 76200 Miejscowo Słupsk Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku.

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku. Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 20150515 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. b) siedziba ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków c) podstawowy przedmiot działalności towarowy transport

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo