Produkty bankowe - instrumenty platnicze - o szc z~ dnosci - kredyty i pozyczki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkty bankowe - instrumenty platnicze - o szc z~ dnosci - kredyty i pozyczki"

Transkrypt

1

2 5 Dariusz Garczynski - Wykorzystanie modeli dojrzalosci do Decny system6w zarz'ldzan ia ryzykicm opcracyjnym w bankach Gnbricla Golawska-Witkowska, AnDa Rzeczycka - Ryzyko plynnosci w banku komercyj nym, jego identyfikacja i minimalizowanie Jcrzy Gwizdala - Kap ital ckonorniczny w bankowej grupie kapitalowcj - jego wplyw oa ograniczanie ryzyka Katarzyna Kochaniak - Ocena zr6znicowania kosztu funduszy wjasnych bankow komercyj nych w Polsee AnDS Korzcniowska - Wybranc problcmy stosowania outsourcingu przez banki Grzcgorz Kotlinski - Ollfsollrcing w gospodarce finansowej bankow komercyjnych Anna Matuszyk - Dotychczasowe oraz nowe trendy w metodzie credit scoring Tomasz Murawski - Bankowosc odpowiedzialna, czyli czy bank i dzialaj'l w mysl zasad Corporate Social Responsibility Anna Piechaczek - Rynek sztuki a bank - wyzwania i mozliwosci wykotzystania wzajcmnego potcncjalu Robcrt Ruminski - Relationship banking jako clement konkurencj i m i ~dzyba n kowcj Katarzyna Stieger - Znaczcnic obci'lien fiska lnych w dzialalnosci przcdsiltbiorstw ban kowyeh w Polsec i Niemezech Emilia StoIa - Czynniki determinuj'lce poziorn rezcrw bankowych na nalei nosci nieregularnc w bankach komercyjnych Dariusz Wawrzyniak - Ekonomiczne aspckt y zarzc\.dzania ryzykiem informatycznym w bankowosci - wybranc zagadnienia Jerzy W~clawski - Franchising w strategiach bank6w komercyjnych Marek Zwolankowski - Profi l analizy fundamentalnej banku w warunkach kryzysu finansowego Produkty bankowe - instrumenty platnicze - o szc z~ dnosci - kredyty i pozyczki J anusz Cichy - Krcdyt micszkaniowy z d opl a t ~ w warunkach restrykcyjnej polityki kredytowcj banku Iwona D. Czechowska - Ochrona konsumenta rynku uslug bankowych Maria D~bniewska - Kredyt konsumencki na rynku bankowym w opinii klient6w

3 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECllilSKIEGO NR 548 EKONOMICZNE PROBLEMY UStUG NR ANNA MATUSlYK Szkola Glowna Ha ndlowa w Warszawic DOTYCHCZASOWE ORAZ NOWE T REN DY W METODZIE CREDIT SCORING Wprowadzenic Metoda scoringowa jest jut stosowana od ponad pi ct:cdziesiltciu lat w wielu krajach, glow"ie Stanach Zjcdnoczonych. W Polsce mozna mowic 0 jej powszcchnym stosowaniu w pcrspektywie kilku lat. Obecnie zastosowanic scoringu jest znacznic szcrszc. Oprocz tege, ie moie bye stosowany do akceptacji lub odrzucenia wniosku krcdytowego, occoy kredytu bazuj'lcej na stopniu ryzyka, szacowania wysokosci zysku, jaki przyniesie rachunek kredytowy, wyszukiwania przyszlych klient6w, to r6wniei zaczyna bye stosowany w innych dziedzinach, np. w ubezpicczeniach i leasingu. Mozna wr~cz wyr6i:nic tfzy plaszczyzny zmian w scoringu: nowe dzicdziny zastosowan, nowe melody, stosowanie dodatkowych zmiennych - makroekonomicznych. Definicja credit scoringu W li teraturze przedmiotu mozna s i ~ spotkac z wieloma roznymi okresleniami credit seoringu. Credit scoring jest okreslany mi~d zy innymi jako "termin stosowany w eelu opisania tradycyjnych metod statystycznych uzywanych do klasyfikacji apli kantow na gru PY 0 malym i duzym ryzyku krcdytowym"'. Takic metody s taj~ si~ coraz bardziej istotne w zwi'l.zku z gwaltownyrn rozwojern kredytow konsumpcyjnych w ostatnich lataeh. Credit scoring przynosi wiele korzysci (0 czym ni zej), co doprowadzilo do jego szerokiego zastosowania w procesie oeeny zdolnosci kredytowcl. Po pierwsze, rcdukuje ezas potrzebny w procesie podejmowania decyzji kredytowej. O szcz~dno sc czasu oznacza dla banku oszcz~dnosc koszt6w, popraw~ jego reputacji, ale r6wnicz i korzysci d la klienta. Korzysc i'l. jest rowniez obiektywnosc w procesie przyznawania kredytu. Zapewnia ona kredytobiorcom poczucic, zc bank stosuje te same krytcria przy ubicganiu s i~ 0 krcdyt dl. wszystkich krcdytobiorcow. 1 Por. DJ. Hand, W.E. Hcnlcy: Statistical Classification Meth ods in COl/sllmer Credit Scoring: a Review. "Journal of the Royal Stati st ical Society" 1997, Part 3, s Por. L. J. Mcstcr: Whots the Point a/credit Scoring? Busi ness Review. September/October 1997, Federal Reserve Bank of Philadelphia, s. 8-9.

4 330 Anna Matlfszyk Dotychczasowe oraz nowe rodzaje scoringu Dotyczas najpopularniejsze byly dwa rodzaje scoringu: aplikacyjny i behawioralny. Pierwszy z nich - aplikacyjny,jcst stosowany w przypadku klientow, 0 kt6rych informacjc s~ dost~pnejedynie na podstawie wypelnionych wniosk6w krcdytowych oraz danych pozyskanych ze zradel zewn~trznych. Z kolei scoring bchawioralny bierze pod uwag~ informacje zgromadzonc w trakcie wczesniejszej wspolpracy z klientem i przewidujejcgo zachowania. Jest rowniei: narz~dziem wspomagaj<\.cym monitoring portfela kredytowego oraz oglranie",. nie wysokosci rezerw tworzonych oa krcdyty zagrozonc. System scoringu belhalnic>ralne!1o jest szczeg61nie wykorzystywany przy okrc!lan iu nowego limitu kredytowego lub mo,dvlikacji limitu jui: przyznanego wczesniej, przeciwdzialaniu przekraczaniu okreslonych oruzl bank limitow na rachunkach, przedluianiu warunk6w umowy (np. w zakresie korz)'stania z karty platniczej jako element wspomagaj'\.cy autoryzacj~ kart platniczych). Zatcm pod.slawow'\. r6znic'\. porni~dzy scoringiem uzytkowym a scoringiem behawioralnym jest fakl, scoring aplikacyjny odnosi si~ do nowych klient6w banku, natomiast ocena beha'niclfall" dotyczy stalych klient6w '. Scoring zysku (ang. profit scoring) nalezy do nowych koncepcji w)' korz)'stulj~cydl technik~ scoringu 4 Jej idea wyrosla z przekonania, ie to zysk, a nie wspokzynnik oklresl~ ~ jetcy ryzyko zwloki w splacie zadluienia, jest bardziej praktycznym kryteriurn W PITlce,. podejrnowania decyzji zwietzanej z przydzielaniem krcdytu. Z tego wzgl~du powstaly dele profit scoring, kt6re s'\. rozszerzeniem podstawowych model i scoringowych. Uvvzg~ nia sift w nich zar6wno prawdopodobieristwo splacenia kredytu przez klienta, jak i zany z lym kredytem zysk. Jest to model bardziej zaawansowany, zawiera bowicm dodatkowych czynnik6w ckonomicznych, takich jak marketing, polityka cenowa czy ziom obslugi. Wdroienie narz~dzia, jakim jest scoring zysku, wietie si!\: z wllrowadzl:ni':tii do metodologii dodatkowych elementow, a do tego potrzcbne 54 odpowiednie bazy danlycb, czyli zi ntegrowane systemy in for matyczne przechowuj'\.ce i przclwarzaj'\.ce niezb~dne formacje 0 klicntach oraz dob6r mctodologii stosowanej w ocenie przyszlego zysku'. zyskujest wci'\.z now'\. technik~ stale rozwijan~ ale brakujc nadal modeli na tyle efekt"/w nych, aby mogly bye bez problemu wykorzystywane. Scoring ubezpieczeniowy i leasingowy W!atach 90. XX wieku metody scoringowe rozprzcstrzenity si~ gwahownie w dzinie ubezpieczeri. Badania przeprowadzone w USA w 2001 roku wykazaly, le 92% pieczycieli stosuje credit scoring w ubezpieczeniach osobowych jako zabezpieczenie do ustalenia wysokosci skladek. 1 Por. A. Jane, M. Kraska: Credit - scoring. Nowoczesna meloda oceny zdofnosci kredylowej. ka Mencdicra i Bankowca, Warszawa 2001, s Por. Ibidem, s. 38., scktor htm1.

5 Dotychczasowe oraz nowe trendy w metodzie credit scoring 331 Oprocz ubezpieczcn credit scoring zacz'll bye rowniez stosowany w leasingu. Podstawowym celem zastosowania scoringu w firmach leasingowych mialo bye poprawienic szybkosei i wydajnosci podejmowanych decyzji, w szczeg61nosci w transakcjach 0 niskich kwotach. Narzltdzie decyzyjnc, jakim jest scoring, zapewnia firmom leasingowym wicle r6znorakich korzysci: wzrost satysfakcji klient6w, niisze koszty obsjugi, wi~ksz<l sprzedai. Icpsze zrozumie nic parametr6w charaktcrystycznych dla ryzyka portfol io. Znajomosc tego, ktojcsl wiarygodnym klientem, kto bftdzic splacal zobowi'lzania, a kto nie, nie oznacza nie innego. jak wzrost zyskownosci i utrzymanie dobrych rclacji z klientami. e-scoring Komputery i Internet zmienily sposob, w jaki pracuj'l departamenty kredytowe 6. Analizy ryzyka kredytowego, podstawowy produkt zastosowania modeli credit scoring, stajlt siq coraz bardziej zautomatyzowanc dzittki zastosowaniu wlasnie komputerow i wykorzystaniu Inlernetu, aby pozyskac i zcbrae dane fina nsowc. System c-credit wspomaga wypemienie wniosku kredytowego przez klienta i wprowadzenie danych do systemu bankowego ~ scoring klienta i decyzja kredytowa podpisanie umowy kredytowej monitoring kredytowy posrednik finansowy (np. Biuro Kredytowe) Rys. 1. Schemat proccdury c-kredytowcj ir6dlo: opracowanic wlasnc. proces wcryfikacji klienta przcz zaulomatyzowanic lancucha czynnosci: occny wiarygodnasci kredytowej, sprawdzania kompletnosci wniosku, weryfikacji klicnta w biurze in formacji kredytowej i in nych rejcstrach 7 Pomaga tym samym w ostatccznym podjftciu decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia kredytu. Systcm zarz'ldza danymi 0 kredycic w trakcie, Por. T. Diana: Credil Risk Analysis And Credit Scoring - Now Al1d 1/1 The FUll/re. Business Credit, No , s Por. K. Kolodziejezyk: Wygodny kredy l. "Bank" 2001, or 11, s. SI.

6 332 Alllla Matuszyk calego proeesujego obslugi. Praeownicy monitorujacy proces splat s'l powiadamiani przez system 0 wszelkich nieprawidlowosciaeh. Cz~s to systemy te S'l przygotowane do obslugi podpisu elektronieznego. Dla bank6w oznaeza to usprawnienie pracy przez zautomatyzowanie dzialania i zmniejszenie ryzyka. Wszystko to wptywa na zwi!(kszcnic zyskownosci udzielanych krcdyt6w. Dotychczasowe i nowe metody scoringowe Metody stosowane w credit scoringu moi:na podzielie tradycyjnie na dwie gl6wne grupy: - melody statystyczne, - metody niestatystyczne. W metodach statystycznyeh wykorzystywane S'l m.in. takie teehniki iloseiowe, jak: a naliza dyskryminacyjna, regresja lin iowa, model probitowy i logitowy, modele oparte na drzewach deeyzyjnych oraz najb lii:szym s'lsiedztwie 8. Z kolei do niestatystyeznych ezye moi:na: programowanie matematyczne (liniowe i calkowitoliezbowe), sieei ne'uronowe, algorytmy ge netyezne, systemy eksperekie. Podziat meted 5coringowyc h stosowane w credit Ana li za Regresja lin iowa Regresja logistyczna Drzewa klasyfikacyjne r Zr6dto: opracowanie wlasne. Programowanie matematyczne (liniowe i calkowitoliczbowe) Sieci neuronowe Algorytmy genetyczne Pierwotnie modele seoringowe byly budowane, by odpowiedziec na pytanie, J',... JW prawdopodobienstwo, ie dany ap1ikant ni e b~ d zie w stanie splacic kredytu w prz:y",losci' l ednak w ostatnieh lataeh tendencja zmienia si~. Obeenie banki zainteresowane s'lnie ezy, ale kiedy klient przestanie splacac kredyt. Wprowadzany jest wi~c element dy lnaonicz ny. W zwi'lzku z tym zaezynaj'l bye stosowane inne melody przy budowie modeli, tj. za dyskryminaeyjna czy lancuchy Markova. W niniejszym referacie s kupi ~ sir: gl6wnieltl jednej z tyeh metod - analizie przetrwania. S par. W. Kurylek: Credit scoring - podejscie statystyczne. "Bank i Krcdyt" 2000, nr 6, Por. 1. Banasik, J.N. Crook, L.C. Thomas: Not if but when will borrowers default? "Journal tional Research Society" 1999, 50,

7 Dotychczasowe oraz nowe trendy w melodzie credit scoring 333 Analiza przetrwqnia jest teehnikct. ktora efektywnie rozstrzyga "kiedy okreslone zdarzenie zajdzic w przyszlosei", a nic tylko przewiduje, "czy ono w ogole zajdzie". W przypadku pozyczek osobistych, jesli czas do zapaestania platnosci lub przedplata jest estymowa na przy uzyci u modelowania anali z<\. przetrwania (w okrcsic trwania kredytu), to ten rodzaj informaeji jest oezywiscie znakiem dla poiyczkodawcow, aby prcfcrowac klicntow o dluzszym ni z krotszym okrcsic kredytowania. Zatcm stwierdzenic: "nie czy, ale kiedy", wprowadzonc przcz L.e. Thomasa, 1.N. Crooka i 1. Banasika w 1999 roku 1o, brzmi rozs~dnic; po picrwszc, odsctki zaplaeone na dlugo przed upadtosei'\, mog'\, zrekompensowac, a nawet przckroczyc straty spowodowane przcz niewyplaealnosc. Po drugie, przypadek, ze klient zamyka rachunck wezesnicj lub splaea wczesni cj kredyt przcehodz'\,c do innego banku moze mice wplyw na to, jak duzo proporejonalnie odsetck bank straci na krcdycic. AI X Br c r ~ o L ~~ Rys.2. Analiza przctrwania i rodlo: opracowan ic wlasnc. Rys unek 2 przcdstawia mozliwe zaehowanie klienta, ktoremu udzielono kredytu. W pierwszym przypadku (A) mamy do czynien ia z niewyplacalnosci'l kl ienta (brak splaty kredytu przez 3 micsi'\,ce). Drugi i trzcci s'\, to przypadki tzw. oeenzurowane. Roznica polega na tym, it klient B zamknql raehunek zgodnie z dat'lsplaty krcdytu. Z ko lci klient C nie wiadomo jak sj~ zachowa przed ealkowit<t splat'l kredytu. W zwi<\.zk u z tym oczywiste jest, ie bczposrednim i najbardzicj istotnym aspcktcm. kt6ry powinien bye wzif;?ty pod uwagf;? jest okres zycia raehunku. Analiza przetrwania zastosowana w modelach ryzyka kredytowego oferuje nowe perspektywy dla instytucji finansowyeh przewiduj'\,cyeh zmicnnc poziomy ryzykajako funkcje ezasu l l. 10 Por. ibidem. It Por. L.e. Thomas: A Survey o/credit and Behavioral Scoring: Forecw ting Financial Risk o/lending 10 Consumers. "I ntcrnational Journ al of Forecasting" 2000, 16, s

8 334 Anno MOIlIszyk Tabela2 Mocne i slabe strony regresji logistycznej i analizy przetrwania Tradycyjna metoda Regresja logistyczna Nowa metoda Analiza przetrwania Aplikacje Zazwyczaj stosowana w przewidywaniu Moze bye stosowana do przewidywania binamych wynikow (np. dobry/zly klient ; czasu, kiedy klient przestanie spjacac kre wysoki/niski zysk). dyt lub splaci go wezdnicj. Pytanic "czy" Nickt6re zeslawy wspieraj'l wieiomianow&. zmienilo silit na pytanie "kicdy". I predykcj, zmiennych zaleinych. Moclle Moi:.na stosowac zarowno zmienne cif\&le, przewiduje prawdopodobienstwo zdarzenia strony jak i skokowe jako predyktory. w czaslc. Moze bye stosowana, by wyestymowac, kiedy zdarzenie nas!flp i. Modcluje ryzyko konkurencyjne. Mozna stosowac do obliczcnia zyskownosci klienta. Stabe Jest wrazliwa na duz<t korelacj~ mi~dzy Moze bye mniej predykcyj na w porownastrony zmiennymi predykcyjnymi w modelu. niu do binamych wynik6w modcli w przewidywaniu prawdopodobieristwa zajscia zdarzcnia w czasic. Zr6dlo: opracowanie wlasne. Uwzgl~dnianie zmiennych ekonomicznych w modelach scoringowych Istniej'l. istotne dowody na to, ze wartosc odzyskiwanego dlugu w okresie recesji jest nitsza, cz~sto duto nitsza, nit W okresie ekspansji. Frye, wykorzystuj<\.c dane Moody'ego, ukazal, ze odzyskiwanie jest 0 okolo jedn<\. trzeci<\. nizsze nit w okresie ekspansjil2. Tab,la J Od zyskiwanie dtugu w r6znych fazac h cyklu koniunkturalnego (Moody's ) Srednia Odch. stand. 25% 50% 75% N Recesje 32,07 26,86 10,00 25,00 48,50 32l Ekspansje 41,39 26,86 19,50 36,00 62, Wszystkie 39,91 27,17 18,00 34,50 61, Zrodto: E. Altman, A. Rest i, A. Sironi: Recovery Risk: The Ne",t Challenge in Credit Risk Management, " Por. 1. Frye: Loss Given Defilll/I and Economic Capital. "Capital and Ma rket Risk Insights" 2004, nr 2.

9 DOlychczasowe oraz nowe trendy w melodzie credit j'coring 335 Moz. 10 bye zilustrowane za pomoq danych Moody'cgo 0 ballkruclwach dolycz~cych gospadarki Stan6w Zjednoczonych, ukazanych zarowna w okresie recesj i, jak i ckspansji (tab. 3). Widae wyraznic, te w okresie recesji odzyskiwanie dlug6w jest mnicjsze ni z W okrcsic ckspansji. Potwierd za to tabela 3. Podsumowanie Stosowanie metod statycznych w budowie model i ryzyka jest popularne w dzisiejszych czasach. W szczeg61nosci regresja lagistyczna stala si~ standardaw<\. metad<\. w tej dzicdzinic. W ostatnich jednak czasach wzroslo zainteresawanie nawymi mctodami, takimi jak analiza przetrwania. Maze bye ana z powodzcnicm stosowana do budowy modeli przewiduj <\.cych moment niewyplacalnosci klienta. W artyk ule podkreslony zostal fakt, ii jest to metoda konkurcncyjna do regresji logistycznej. Zmienne ckonomiczne nie mogq bye zawarte w modelach rcgrcsji logistycznej, ale umozl iwia to analiza przetrwania. Ponadta zmienne makroekonomiczne poprawiaj~ zdalnosc prognostyczn<\. modeli. Ewolucje w metodzie scoringowej ukazujq, ie dostosowywana jest ona do ciqgle z mi e ni aj~cych s i ~ CURRENT AND NEW TRENDS IN CREDIT SCORING Summary Trends in the banking industry, changes in the customers' behaviour and the demand st ructure of the bank's service, force banks to adjust to the ma rket needs. It is connected to a high degree with the changes in assessment and ri sk management methods. In this paper modernisation will be discussed, which appeared recently in the commonly used method - credit scoring.

10 Anna Szelqgowska (red.) 11. Kredyty konsumpcyjne dla gospodarstw domowych i ich warunki flnansowe - Mana Magdalena Golec Istota i rodzaje kredyt6w konsumpeyjnyeh dla gospodarstw domowyeh Koszty kredyt6w konsumpcyjnyeh Por6wnanie koszt6w kredyt6w konsumpcyjnyeh Bibliografia Ustawa antyliehwiarska a ochrona interes6w kredytobiorc6w - Urszula WiSniewska Liehwa w teorii Ustawa antyliehwiarska Konsekweneje wprowadzenia ustawy anlyliehwiarskiej dla sektora bankowego Zjawisko liehwy w swiatowych systemaeh bankowyeh Bibliografia Melody pomiaru LGD dla kredyt6w detalieznyeh - Anna Matuszyk Nowa Umowa Kapitalowa Metody pomiaru ryzyka kredytowego \ Padejseie standardawe Metoda wewn~trznyeh rating6w Kredyty detaliezne w metodzie zaawansawanej ,.., Wagi ryzyka Por6wnanie metod: standardowej oraz ratingow wewn~trznyeh , Charakterystyka parametru LGD,,., Rozk!ad parametru LGD Metody liezenia LGD w ramaeh metody zaawansowanej,,,,,,,,,, Metoda warlosci odzyskiwanej LGD Ujcmnc warlasei LGD (LGD < 0) araz wartasei LGD > Kaniee proeesu adzysku \ Mctoda Iynkowej wartosei LGD , Metada implikawanej wartasei rynkowej LGD Metoda histolyeznej implikowanej wartosci LGD...., Bibliagrafia...,...,.,,,..,,.,,,.., WWW. CEDEW U. P L

STUDIA I PRACE I FINANSOW

STUDIA I PRACE I FINANSOW ISSN 1234-8872 STUDIA I PRACE KO LEGIUM ZARZ1\DZANIA..- I FINANSOW ZESZYT NAUKOWY 41 Szkola GI6wna Handlowa w Warszawie SPIS TRESCI Od Komitetu Redakcyjnego............. 5 CZJ;:SC PffiRWSZA ARTYKULY Z

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 Spis tresci Ws t ~p (Malgorzata lwanicz-drozdowska)... 9 1. ROLA I ZNACZENlE EDUXAC/I FINANSOWEJ (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 1.1. Edukacja finansowa i poj~cia powi~zane (M.lwanicz-Drozdowska,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Michalski. Krotkoterminowe zrodla finansowania malych i srednich. 1. Wst~p

Grzegorz Michalski. Krotkoterminowe zrodla finansowania malych i srednich. 1. Wst~p W lasciwy w szczegolnosci, ma wplyw na wartosc malego tub sredniego przedsi~biorstwa dla jego wlasciciela. Poziom krotkoterminowych zobowi!!,.zan automatycznych, takich jak zobowi!!,.zania wobec dostawcow

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych. Zesz y t nr 24 4. Łukasz Kozłowski

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych. Zesz y t nr 24 4. Łukasz Kozłowski MATERIAŁY I STUDIA Zesz y t nr 24 4 Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych Łukasz Kozłowski Warszawa 2009 Design: Oliwka s.c. Layout and print: NBP Printshop Published

Bardziej szczegółowo

A. Problemy i poglądy

A. Problemy i poglądy 2 (31) 2006 czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: prof. dr hab. Władysław Baka redaktor naczelny, Kazimierz Beca, dr

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 284, 2013. Malwina Łańcuchowska * Krzysztof Kujawski **

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 284, 2013. Malwina Łańcuchowska * Krzysztof Kujawski ** A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 284, 2013 Malwina Łańcuchowska * Krzysztof Kujawski ** BANKOWOŚĆ RELACYJNA JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY ROZWÓJ SEKTORA BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Data economy gospodarka oparta na danych

Data economy gospodarka oparta na danych Data economy gospodarka oparta na danych DATA ECONOMY GOSPODARKA OPARTA NA DANYCH Marcin Nadolny Współpraca merytoryczna: Dominik Batorski Mikołaj Hnatiuk Aleksandra Leyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

POJĘCIE I RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO

POJĘCIE I RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 17, Nr 1/2013 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d z i e, z a r z ą d z a n i e, g o s p o d a r k a Sylwia

Bardziej szczegółowo

SKORING KREDYTOWY A MODELE DATA MINING

SKORING KREDYTOWY A MODELE DATA MINING SKORING KREDYTOWY A MODELE DATA MINING Janusz Wątroba StatSoft Polska Sp. z o.o. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest problematyka oceny ryzyka kredytowego oraz wybrane zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Charakter współpracy przedsiębiorstwa z bankiem a warunki cenowe kredytu bankowego.

MATERIAŁY I STUDIA. Charakter współpracy przedsiębiorstwa z bankiem a warunki cenowe kredytu bankowego. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 268 Charakter współpracy przedsiębiorstwa z bankiem a warunki cenowe kredytu bankowego. Analiza ekonometryczna na podstawie modelu logitowego Izabela D. Tymoczko Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MIĘKKIE FINANSOWANIE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK W POWSTAWANIU BAŃKI CENOWEJ NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

MIĘKKIE FINANSOWANIE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK W POWSTAWANIU BAŃKI CENOWEJ NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI EKONOMIA XXI WIEKU ECONOMICS OF THE 21ST CENTURY 1(1) 2014 ISSN 2353-8929 Krystian Nowakowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MIĘKKIE FINANSOWANIE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK W POWSTAWANIU BAŃKI CENOWEJ

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Europie (UE-25) jako czynnik wpływający na finansowanie przedsiębiorstw w ujęciu makro

Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Europie (UE-25) jako czynnik wpływający na finansowanie przedsiębiorstw w ujęciu makro Jakub Świetlik Studia doktoranckie Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Europie (UE-25) jako czynnik wpływający na finansowanie przedsiębiorstw w ujęciu makro Wprowadzenie Wielkość instytucji kredytowych

Bardziej szczegółowo

NOWA UMOWA KAPITAŁOWA BAZYLEJSKIEGO KOMITETU NADZORU BANKOWEGO KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI I SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE

NOWA UMOWA KAPITAŁOWA BAZYLEJSKIEGO KOMITETU NADZORU BANKOWEGO KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI I SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE Transformacja Gospodarki Nr 111 1 NOWA UMOWA KAPITAŁOWA BAZYLEJSKIEGO KOMITETU NADZORU BANKOWEGO KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI I SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE Redakcja naukowa Ryszard Wierzba Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESACH FINANSOWANIA INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESACH FINANSOWANIA INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI Marcin Sitek Politechnika Częstochowska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESACH FINANSOWANIA INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI RISK MANAGEMENT IN PROCESSES OF FINANCING OF INVESTMENT IN RESIDENTIAL REAL ESTATE STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP Budowa partnerstwa banków, funduszy i przedsiębiorców w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Konferencja. Warszawa, 26 maja 2008r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Summaries

Spis treści. Summaries Spis treści Irena Stanislava Bajorūniene, Ceslovas Christauskas: Analysis of Financial Support from European Structural Funds for Development of Lithuanian Small- and Medium-Size Business... 9 Piotr Bednarek:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 KOMITET REDAKCYJNY Zbigniew Adamowski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Wstęp

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Waliszewski * DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE. Wstęp

Krzysztof Waliszewski * DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE. Wstęp Krzysztof Waliszewski * DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE Wstęp Kredyt konsumpcyjny w gospodarce rynkowej ma istotne znaczenie mikroekonomiczne (umożliwia

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 ANNA BORAWSKA ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI W dzisiejszych czasach słowo marketing jest często używane dla oznaczenia działalności zmierzającej

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania zdolności kredytowej klientów indywidualnych. Mateusz Kobos 15.11.2006

Metody szacowania zdolności kredytowej klientów indywidualnych. Mateusz Kobos 15.11.2006 Metody szacowania zdolności kredytowej klientów indywidualnych Mateusz Kobos 15.11.2006 Spis treści Czym jest Credit Scoring (CS)? Analizowane dane Zalety i ograniczenia CS CS w praktyce CS jako zagadnienie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Punkt rozdzielenia jako determinanta

Punkt rozdzielenia jako determinanta Problemy Zarzadzanla, vol. 13, nr 1 (50), t. 1: 13-28 ISSN 1644-9584, Wydzial Zaizadzania UW DOI 10.7172/1644-9584.501 Punkt rozdzielenia jako determinanta wiezi miedzyorganizacyjnych przedsiebiorstw Nadeslany

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XV

NAUKI EKONOMICZNE tom XV Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XV Bankowość i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego PŁOCK 2012 REDAKCJA NACZELNA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XII Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE VI Łódź 2013 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Dziekana

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob.

UZASADNIENIE. 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. i przewozu osob. UZASADNIENIE 1. Cz~sc ogolna- uzasadnienie deregulacji dostftpu do wykonywania zawodow. Przedmiotowy projekt ustawy stanowi kontynuacj({ realizacji zapowiedzi zmian legislacxjnych wskazanych w expose Premiera

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa szanse i zagrożenia

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa szanse i zagrożenia Tomasz Wójtowicz Katedra Rachunkowości i Finansów Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Aleksandra Wójcicka Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykorzystanie analizy

Bardziej szczegółowo