Produkty bankowe - instrumenty platnicze - o szc z~ dnosci - kredyty i pozyczki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkty bankowe - instrumenty platnicze - o szc z~ dnosci - kredyty i pozyczki"

Transkrypt

1

2 5 Dariusz Garczynski - Wykorzystanie modeli dojrzalosci do Decny system6w zarz'ldzan ia ryzykicm opcracyjnym w bankach Gnbricla Golawska-Witkowska, AnDa Rzeczycka - Ryzyko plynnosci w banku komercyj nym, jego identyfikacja i minimalizowanie Jcrzy Gwizdala - Kap ital ckonorniczny w bankowej grupie kapitalowcj - jego wplyw oa ograniczanie ryzyka Katarzyna Kochaniak - Ocena zr6znicowania kosztu funduszy wjasnych bankow komercyj nych w Polsee AnDS Korzcniowska - Wybranc problcmy stosowania outsourcingu przez banki Grzcgorz Kotlinski - Ollfsollrcing w gospodarce finansowej bankow komercyjnych Anna Matuszyk - Dotychczasowe oraz nowe trendy w metodzie credit scoring Tomasz Murawski - Bankowosc odpowiedzialna, czyli czy bank i dzialaj'l w mysl zasad Corporate Social Responsibility Anna Piechaczek - Rynek sztuki a bank - wyzwania i mozliwosci wykotzystania wzajcmnego potcncjalu Robcrt Ruminski - Relationship banking jako clement konkurencj i m i ~dzyba n kowcj Katarzyna Stieger - Znaczcnic obci'lien fiska lnych w dzialalnosci przcdsiltbiorstw ban kowyeh w Polsec i Niemezech Emilia StoIa - Czynniki determinuj'lce poziorn rezcrw bankowych na nalei nosci nieregularnc w bankach komercyjnych Dariusz Wawrzyniak - Ekonomiczne aspckt y zarzc\.dzania ryzykiem informatycznym w bankowosci - wybranc zagadnienia Jerzy W~clawski - Franchising w strategiach bank6w komercyjnych Marek Zwolankowski - Profi l analizy fundamentalnej banku w warunkach kryzysu finansowego Produkty bankowe - instrumenty platnicze - o szc z~ dnosci - kredyty i pozyczki J anusz Cichy - Krcdyt micszkaniowy z d opl a t ~ w warunkach restrykcyjnej polityki kredytowcj banku Iwona D. Czechowska - Ochrona konsumenta rynku uslug bankowych Maria D~bniewska - Kredyt konsumencki na rynku bankowym w opinii klient6w

3 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECllilSKIEGO NR 548 EKONOMICZNE PROBLEMY UStUG NR ANNA MATUSlYK Szkola Glowna Ha ndlowa w Warszawic DOTYCHCZASOWE ORAZ NOWE T REN DY W METODZIE CREDIT SCORING Wprowadzenic Metoda scoringowa jest jut stosowana od ponad pi ct:cdziesiltciu lat w wielu krajach, glow"ie Stanach Zjcdnoczonych. W Polsce mozna mowic 0 jej powszcchnym stosowaniu w pcrspektywie kilku lat. Obecnie zastosowanic scoringu jest znacznic szcrszc. Oprocz tege, ie moie bye stosowany do akceptacji lub odrzucenia wniosku krcdytowego, occoy kredytu bazuj'lcej na stopniu ryzyka, szacowania wysokosci zysku, jaki przyniesie rachunek kredytowy, wyszukiwania przyszlych klient6w, to r6wniei zaczyna bye stosowany w innych dziedzinach, np. w ubezpicczeniach i leasingu. Mozna wr~cz wyr6i:nic tfzy plaszczyzny zmian w scoringu: nowe dzicdziny zastosowan, nowe melody, stosowanie dodatkowych zmiennych - makroekonomicznych. Definicja credit scoringu W li teraturze przedmiotu mozna s i ~ spotkac z wieloma roznymi okresleniami credit seoringu. Credit scoring jest okreslany mi~d zy innymi jako "termin stosowany w eelu opisania tradycyjnych metod statystycznych uzywanych do klasyfikacji apli kantow na gru PY 0 malym i duzym ryzyku krcdytowym"'. Takic metody s taj~ si~ coraz bardziej istotne w zwi'l.zku z gwaltownyrn rozwojern kredytow konsumpcyjnych w ostatnich lataeh. Credit scoring przynosi wiele korzysci (0 czym ni zej), co doprowadzilo do jego szerokiego zastosowania w procesie oeeny zdolnosci kredytowcl. Po pierwsze, rcdukuje ezas potrzebny w procesie podejmowania decyzji kredytowej. O szcz~dno sc czasu oznacza dla banku oszcz~dnosc koszt6w, popraw~ jego reputacji, ale r6wnicz i korzysci d la klienta. Korzysc i'l. jest rowniez obiektywnosc w procesie przyznawania kredytu. Zapewnia ona kredytobiorcom poczucic, zc bank stosuje te same krytcria przy ubicganiu s i~ 0 krcdyt dl. wszystkich krcdytobiorcow. 1 Por. DJ. Hand, W.E. Hcnlcy: Statistical Classification Meth ods in COl/sllmer Credit Scoring: a Review. "Journal of the Royal Stati st ical Society" 1997, Part 3, s Por. L. J. Mcstcr: Whots the Point a/credit Scoring? Busi ness Review. September/October 1997, Federal Reserve Bank of Philadelphia, s. 8-9.

4 330 Anna Matlfszyk Dotychczasowe oraz nowe rodzaje scoringu Dotyczas najpopularniejsze byly dwa rodzaje scoringu: aplikacyjny i behawioralny. Pierwszy z nich - aplikacyjny,jcst stosowany w przypadku klientow, 0 kt6rych informacjc s~ dost~pnejedynie na podstawie wypelnionych wniosk6w krcdytowych oraz danych pozyskanych ze zradel zewn~trznych. Z kolei scoring bchawioralny bierze pod uwag~ informacje zgromadzonc w trakcie wczesniejszej wspolpracy z klientem i przewidujejcgo zachowania. Jest rowniei: narz~dziem wspomagaj<\.cym monitoring portfela kredytowego oraz oglranie",. nie wysokosci rezerw tworzonych oa krcdyty zagrozonc. System scoringu belhalnic>ralne!1o jest szczeg61nie wykorzystywany przy okrc!lan iu nowego limitu kredytowego lub mo,dvlikacji limitu jui: przyznanego wczesniej, przeciwdzialaniu przekraczaniu okreslonych oruzl bank limitow na rachunkach, przedluianiu warunk6w umowy (np. w zakresie korz)'stania z karty platniczej jako element wspomagaj'\.cy autoryzacj~ kart platniczych). Zatcm pod.slawow'\. r6znic'\. porni~dzy scoringiem uzytkowym a scoringiem behawioralnym jest fakl, scoring aplikacyjny odnosi si~ do nowych klient6w banku, natomiast ocena beha'niclfall" dotyczy stalych klient6w '. Scoring zysku (ang. profit scoring) nalezy do nowych koncepcji w)' korz)'stulj~cydl technik~ scoringu 4 Jej idea wyrosla z przekonania, ie to zysk, a nie wspokzynnik oklresl~ ~ jetcy ryzyko zwloki w splacie zadluienia, jest bardziej praktycznym kryteriurn W PITlce,. podejrnowania decyzji zwietzanej z przydzielaniem krcdytu. Z tego wzgl~du powstaly dele profit scoring, kt6re s'\. rozszerzeniem podstawowych model i scoringowych. Uvvzg~ nia sift w nich zar6wno prawdopodobieristwo splacenia kredytu przez klienta, jak i zany z lym kredytem zysk. Jest to model bardziej zaawansowany, zawiera bowicm dodatkowych czynnik6w ckonomicznych, takich jak marketing, polityka cenowa czy ziom obslugi. Wdroienie narz~dzia, jakim jest scoring zysku, wietie si!\: z wllrowadzl:ni':tii do metodologii dodatkowych elementow, a do tego potrzcbne 54 odpowiednie bazy danlycb, czyli zi ntegrowane systemy in for matyczne przechowuj'\.ce i przclwarzaj'\.ce niezb~dne formacje 0 klicntach oraz dob6r mctodologii stosowanej w ocenie przyszlego zysku'. zyskujest wci'\.z now'\. technik~ stale rozwijan~ ale brakujc nadal modeli na tyle efekt"/w nych, aby mogly bye bez problemu wykorzystywane. Scoring ubezpieczeniowy i leasingowy W!atach 90. XX wieku metody scoringowe rozprzcstrzenity si~ gwahownie w dzinie ubezpieczeri. Badania przeprowadzone w USA w 2001 roku wykazaly, le 92% pieczycieli stosuje credit scoring w ubezpieczeniach osobowych jako zabezpieczenie do ustalenia wysokosci skladek. 1 Por. A. Jane, M. Kraska: Credit - scoring. Nowoczesna meloda oceny zdofnosci kredylowej. ka Mencdicra i Bankowca, Warszawa 2001, s Por. Ibidem, s. 38., scktor htm1.

5 Dotychczasowe oraz nowe trendy w metodzie credit scoring 331 Oprocz ubezpieczcn credit scoring zacz'll bye rowniez stosowany w leasingu. Podstawowym celem zastosowania scoringu w firmach leasingowych mialo bye poprawienic szybkosei i wydajnosci podejmowanych decyzji, w szczeg61nosci w transakcjach 0 niskich kwotach. Narzltdzie decyzyjnc, jakim jest scoring, zapewnia firmom leasingowym wicle r6znorakich korzysci: wzrost satysfakcji klient6w, niisze koszty obsjugi, wi~ksz<l sprzedai. Icpsze zrozumie nic parametr6w charaktcrystycznych dla ryzyka portfol io. Znajomosc tego, ktojcsl wiarygodnym klientem, kto bftdzic splacal zobowi'lzania, a kto nie, nie oznacza nie innego. jak wzrost zyskownosci i utrzymanie dobrych rclacji z klientami. e-scoring Komputery i Internet zmienily sposob, w jaki pracuj'l departamenty kredytowe 6. Analizy ryzyka kredytowego, podstawowy produkt zastosowania modeli credit scoring, stajlt siq coraz bardziej zautomatyzowanc dzittki zastosowaniu wlasnie komputerow i wykorzystaniu Inlernetu, aby pozyskac i zcbrae dane fina nsowc. System c-credit wspomaga wypemienie wniosku kredytowego przez klienta i wprowadzenie danych do systemu bankowego ~ scoring klienta i decyzja kredytowa podpisanie umowy kredytowej monitoring kredytowy posrednik finansowy (np. Biuro Kredytowe) Rys. 1. Schemat proccdury c-kredytowcj ir6dlo: opracowanic wlasnc. proces wcryfikacji klienta przcz zaulomatyzowanic lancucha czynnosci: occny wiarygodnasci kredytowej, sprawdzania kompletnosci wniosku, weryfikacji klicnta w biurze in formacji kredytowej i in nych rejcstrach 7 Pomaga tym samym w ostatccznym podjftciu decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia kredytu. Systcm zarz'ldza danymi 0 kredycic w trakcie, Por. T. Diana: Credil Risk Analysis And Credit Scoring - Now Al1d 1/1 The FUll/re. Business Credit, No , s Por. K. Kolodziejezyk: Wygodny kredy l. "Bank" 2001, or 11, s. SI.

6 332 Alllla Matuszyk calego proeesujego obslugi. Praeownicy monitorujacy proces splat s'l powiadamiani przez system 0 wszelkich nieprawidlowosciaeh. Cz~s to systemy te S'l przygotowane do obslugi podpisu elektronieznego. Dla bank6w oznaeza to usprawnienie pracy przez zautomatyzowanie dzialania i zmniejszenie ryzyka. Wszystko to wptywa na zwi!(kszcnic zyskownosci udzielanych krcdyt6w. Dotychczasowe i nowe metody scoringowe Metody stosowane w credit scoringu moi:na podzielie tradycyjnie na dwie gl6wne grupy: - melody statystyczne, - metody niestatystyczne. W metodach statystycznyeh wykorzystywane S'l m.in. takie teehniki iloseiowe, jak: a naliza dyskryminacyjna, regresja lin iowa, model probitowy i logitowy, modele oparte na drzewach deeyzyjnych oraz najb lii:szym s'lsiedztwie 8. Z kolei do niestatystyeznych ezye moi:na: programowanie matematyczne (liniowe i calkowitoliezbowe), sieei ne'uronowe, algorytmy ge netyezne, systemy eksperekie. Podziat meted 5coringowyc h stosowane w credit Ana li za Regresja lin iowa Regresja logistyczna Drzewa klasyfikacyjne r Zr6dto: opracowanie wlasne. Programowanie matematyczne (liniowe i calkowitoliczbowe) Sieci neuronowe Algorytmy genetyczne Pierwotnie modele seoringowe byly budowane, by odpowiedziec na pytanie, J',... JW prawdopodobienstwo, ie dany ap1ikant ni e b~ d zie w stanie splacic kredytu w prz:y",losci' l ednak w ostatnieh lataeh tendencja zmienia si~. Obeenie banki zainteresowane s'lnie ezy, ale kiedy klient przestanie splacac kredyt. Wprowadzany jest wi~c element dy lnaonicz ny. W zwi'lzku z tym zaezynaj'l bye stosowane inne melody przy budowie modeli, tj. za dyskryminaeyjna czy lancuchy Markova. W niniejszym referacie s kupi ~ sir: gl6wnieltl jednej z tyeh metod - analizie przetrwania. S par. W. Kurylek: Credit scoring - podejscie statystyczne. "Bank i Krcdyt" 2000, nr 6, Por. 1. Banasik, J.N. Crook, L.C. Thomas: Not if but when will borrowers default? "Journal tional Research Society" 1999, 50,

7 Dotychczasowe oraz nowe trendy w melodzie credit scoring 333 Analiza przetrwqnia jest teehnikct. ktora efektywnie rozstrzyga "kiedy okreslone zdarzenie zajdzic w przyszlosei", a nic tylko przewiduje, "czy ono w ogole zajdzie". W przypadku pozyczek osobistych, jesli czas do zapaestania platnosci lub przedplata jest estymowa na przy uzyci u modelowania anali z<\. przetrwania (w okrcsic trwania kredytu), to ten rodzaj informaeji jest oezywiscie znakiem dla poiyczkodawcow, aby prcfcrowac klicntow o dluzszym ni z krotszym okrcsic kredytowania. Zatcm stwierdzenic: "nie czy, ale kiedy", wprowadzonc przcz L.e. Thomasa, 1.N. Crooka i 1. Banasika w 1999 roku 1o, brzmi rozs~dnic; po picrwszc, odsctki zaplaeone na dlugo przed upadtosei'\, mog'\, zrekompensowac, a nawet przckroczyc straty spowodowane przcz niewyplaealnosc. Po drugie, przypadek, ze klient zamyka rachunck wezesnicj lub splaea wczesni cj kredyt przcehodz'\,c do innego banku moze mice wplyw na to, jak duzo proporejonalnie odsetck bank straci na krcdycic. AI X Br c r ~ o L ~~ Rys.2. Analiza przctrwania i rodlo: opracowan ic wlasnc. Rys unek 2 przcdstawia mozliwe zaehowanie klienta, ktoremu udzielono kredytu. W pierwszym przypadku (A) mamy do czynien ia z niewyplacalnosci'l kl ienta (brak splaty kredytu przez 3 micsi'\,ce). Drugi i trzcci s'\, to przypadki tzw. oeenzurowane. Roznica polega na tym, it klient B zamknql raehunek zgodnie z dat'lsplaty krcdytu. Z ko lci klient C nie wiadomo jak sj~ zachowa przed ealkowit<t splat'l kredytu. W zwi<\.zk u z tym oczywiste jest, ie bczposrednim i najbardzicj istotnym aspcktcm. kt6ry powinien bye wzif;?ty pod uwagf;? jest okres zycia raehunku. Analiza przetrwania zastosowana w modelach ryzyka kredytowego oferuje nowe perspektywy dla instytucji finansowyeh przewiduj'\,cyeh zmicnnc poziomy ryzykajako funkcje ezasu l l. 10 Por. ibidem. It Por. L.e. Thomas: A Survey o/credit and Behavioral Scoring: Forecw ting Financial Risk o/lending 10 Consumers. "I ntcrnational Journ al of Forecasting" 2000, 16, s

8 334 Anno MOIlIszyk Tabela2 Mocne i slabe strony regresji logistycznej i analizy przetrwania Tradycyjna metoda Regresja logistyczna Nowa metoda Analiza przetrwania Aplikacje Zazwyczaj stosowana w przewidywaniu Moze bye stosowana do przewidywania binamych wynikow (np. dobry/zly klient ; czasu, kiedy klient przestanie spjacac kre wysoki/niski zysk). dyt lub splaci go wezdnicj. Pytanic "czy" Nickt6re zeslawy wspieraj'l wieiomianow&. zmienilo silit na pytanie "kicdy". I predykcj, zmiennych zaleinych. Moclle Moi:.na stosowac zarowno zmienne cif\&le, przewiduje prawdopodobienstwo zdarzenia strony jak i skokowe jako predyktory. w czaslc. Moze bye stosowana, by wyestymowac, kiedy zdarzenie nas!flp i. Modcluje ryzyko konkurencyjne. Mozna stosowac do obliczcnia zyskownosci klienta. Stabe Jest wrazliwa na duz<t korelacj~ mi~dzy Moze bye mniej predykcyj na w porownastrony zmiennymi predykcyjnymi w modelu. niu do binamych wynik6w modcli w przewidywaniu prawdopodobieristwa zajscia zdarzcnia w czasic. Zr6dlo: opracowanie wlasne. Uwzgl~dnianie zmiennych ekonomicznych w modelach scoringowych Istniej'l. istotne dowody na to, ze wartosc odzyskiwanego dlugu w okresie recesji jest nitsza, cz~sto duto nitsza, nit W okresie ekspansji. Frye, wykorzystuj<\.c dane Moody'ego, ukazal, ze odzyskiwanie jest 0 okolo jedn<\. trzeci<\. nizsze nit w okresie ekspansjil2. Tab,la J Od zyskiwanie dtugu w r6znych fazac h cyklu koniunkturalnego (Moody's ) Srednia Odch. stand. 25% 50% 75% N Recesje 32,07 26,86 10,00 25,00 48,50 32l Ekspansje 41,39 26,86 19,50 36,00 62, Wszystkie 39,91 27,17 18,00 34,50 61, Zrodto: E. Altman, A. Rest i, A. Sironi: Recovery Risk: The Ne",t Challenge in Credit Risk Management, " Por. 1. Frye: Loss Given Defilll/I and Economic Capital. "Capital and Ma rket Risk Insights" 2004, nr 2.

9 DOlychczasowe oraz nowe trendy w melodzie credit j'coring 335 Moz. 10 bye zilustrowane za pomoq danych Moody'cgo 0 ballkruclwach dolycz~cych gospadarki Stan6w Zjednoczonych, ukazanych zarowna w okresie recesj i, jak i ckspansji (tab. 3). Widae wyraznic, te w okresie recesji odzyskiwanie dlug6w jest mnicjsze ni z W okrcsic ckspansji. Potwierd za to tabela 3. Podsumowanie Stosowanie metod statycznych w budowie model i ryzyka jest popularne w dzisiejszych czasach. W szczeg61nosci regresja lagistyczna stala si~ standardaw<\. metad<\. w tej dzicdzinic. W ostatnich jednak czasach wzroslo zainteresawanie nawymi mctodami, takimi jak analiza przetrwania. Maze bye ana z powodzcnicm stosowana do budowy modeli przewiduj <\.cych moment niewyplacalnosci klienta. W artyk ule podkreslony zostal fakt, ii jest to metoda konkurcncyjna do regresji logistycznej. Zmienne ckonomiczne nie mogq bye zawarte w modelach rcgrcsji logistycznej, ale umozl iwia to analiza przetrwania. Ponadta zmienne makroekonomiczne poprawiaj~ zdalnosc prognostyczn<\. modeli. Ewolucje w metodzie scoringowej ukazujq, ie dostosowywana jest ona do ciqgle z mi e ni aj~cych s i ~ CURRENT AND NEW TRENDS IN CREDIT SCORING Summary Trends in the banking industry, changes in the customers' behaviour and the demand st ructure of the bank's service, force banks to adjust to the ma rket needs. It is connected to a high degree with the changes in assessment and ri sk management methods. In this paper modernisation will be discussed, which appeared recently in the commonly used method - credit scoring.

10 Anna Szelqgowska (red.) 11. Kredyty konsumpcyjne dla gospodarstw domowych i ich warunki flnansowe - Mana Magdalena Golec Istota i rodzaje kredyt6w konsumpeyjnyeh dla gospodarstw domowyeh Koszty kredyt6w konsumpcyjnyeh Por6wnanie koszt6w kredyt6w konsumpcyjnyeh Bibliografia Ustawa antyliehwiarska a ochrona interes6w kredytobiorc6w - Urszula WiSniewska Liehwa w teorii Ustawa antyliehwiarska Konsekweneje wprowadzenia ustawy anlyliehwiarskiej dla sektora bankowego Zjawisko liehwy w swiatowych systemaeh bankowyeh Bibliografia Melody pomiaru LGD dla kredyt6w detalieznyeh - Anna Matuszyk Nowa Umowa Kapitalowa Metody pomiaru ryzyka kredytowego \ Padejseie standardawe Metoda wewn~trznyeh rating6w Kredyty detaliezne w metodzie zaawansawanej ,.., Wagi ryzyka Por6wnanie metod: standardowej oraz ratingow wewn~trznyeh , Charakterystyka parametru LGD,,., Rozk!ad parametru LGD Metody liezenia LGD w ramaeh metody zaawansowanej,,,,,,,,,, Metoda warlosci odzyskiwanej LGD Ujcmnc warlasei LGD (LGD < 0) araz wartasei LGD > Kaniee proeesu adzysku \ Mctoda Iynkowej wartosei LGD , Metada implikawanej wartasei rynkowej LGD Metoda histolyeznej implikowanej wartosci LGD...., Bibliagrafia...,...,.,,,..,,.,,,.., WWW. CEDEW U. P L

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

Scoring kredytowy w pigułce

Scoring kredytowy w pigułce Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet Scoring kredytowy w pigułce Mariola Kapla Biuro Informacji Kredytowej S.A. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 36 30-110

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7. Rozdzlall Deflnlcje. Instrumenly I historia bankowokl elektronlcznej... 11 1.1. Poj~cie i formy bankowosci elektronicznej...

Wprowadzenie... 7. Rozdzlall Deflnlcje. Instrumenly I historia bankowokl elektronlcznej... 11 1.1. Poj~cie i formy bankowosci elektronicznej... Spis tresci Wprowadzenie....................... 7 Rozdzlall Deflnlcje. Instrumenly I historia bankowokl elektronlcznej............... 11 1.1. Poj~cie i formy bankowosci elektronicznej.......................

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DATAMINING 1 S t r o n a WSTĘP Czyli jak zastąpić wróżenie z fusów i przysłowiowego nosa, statystyką i modelami ekonometrycznymi. Niniejszy dokument,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

w Polsce Jolanta Ciak

w Polsce Jolanta Ciak Zrodla finansowania deficytu budzetu panstwa w Polsce Jolanta Ciak CeDeWa.pl Wydawnictwa Fachowe A WYZSZA SZKOLA BANKOWA TORUN BYDGOSZCZ Spis tresci Wprowadzenie 7 Rozdziat 1 Deficyt budzetowy - istota,

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Co matematyka może dać bankowi?

Co matematyka może dać bankowi? Co matematyka może dać bankowi? Biznes zakres pracy matematyków Pomiar i analiza miar detalicznych procesów kredytowych i ubezpieczeniowych, inicjowanie działań zapewniających poprawę efektywności i obniżenie

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna Tytuł: Współczesna bankowość detaliczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: "Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań

Bardziej szczegółowo

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego Tytuł: Współczesna bankowość hipoteczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińsha 7 1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski 11 1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce 11 1.2. Struktura i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki Wstęp... 11 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Grudzień 2016 GRUPA BIK NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH W POLSCE Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rejestr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Bankowość korporacyjna. Maciej S. Wiatr Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. 2. Procykliczność w działalności bankowej na gruncie teorii zawodności mechanizmu rynkowego i finansów

Spis treści. Wstęp. 2. Procykliczność w działalności bankowej na gruncie teorii zawodności mechanizmu rynkowego i finansów Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje strategiczne po stronie przychodowej i kosztowej biznesu kartowego. Konferencja Rynek akceptacji kart w Polsce czy da się na nich zarobić?

Nowe opcje strategiczne po stronie przychodowej i kosztowej biznesu kartowego. Konferencja Rynek akceptacji kart w Polsce czy da się na nich zarobić? Nowe opcje strategiczne po stronie przychodowej i kosztowej biznesu kartowego Konferencja Rynek akceptacji kart w Polsce czy da się na nich zarobić? WARSZAWA październik 2015 Konsulting i edukacja rynku

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SKORING JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE W SPEŁNIENIU NOWYCH WYMAGAŃ NADZORCZYCH

SKORING JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE W SPEŁNIENIU NOWYCH WYMAGAŃ NADZORCZYCH SKORING JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE W SPEŁNIENIU NOWYCH WYMAGAŃ NADZORCZYCH Katarzyna Cioch, Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. SKA Spółdzielcze kasy oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr Błażej Lepczyński Marta Penczar dr Błażej Lepczyński, Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

na realizacje zintegrowanej perspektywy

na realizacje zintegrowanej perspektywy Monografie i Opracowania 578 Grazyna Lesniak-tebkowska Wptyw zewn^trznych uwarunkowari na realizacje zintegrowanej perspektywy zröwnowazonego rozwoju przedsi^biorstwa Kolegium Zarzqdzania i Finansöw Szkofa

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego Eugeniusz Gostomski Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego 1 Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo, iŝ kredytobiorca nie zwróci w ustalonym terminie kredytu wraz z odsetkami i bank poniesie stratę.

Bardziej szczegółowo

NA RYNKU USŁUG BANKOWYGH W POLSCE:.. -

NA RYNKU USŁUG BANKOWYGH W POLSCE:.. - NA RYNKU USŁUG BANKOWYGH W POLSCE:.. - Redakcja naukowa Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski p kft Wstęp 7 Rozdział 1 Rynek usług finansowych w Polsce - Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski 11

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO. Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A.

WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO. Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A. WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Bieżąca sytuacja rynku kredytowego i pośredników kredytowych Wpływ regulacji na czas trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Z_92_PMiZP_2013 z dnia 14.10.2013 Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 30.09.2013 r. Ostatnia nowelizacja: Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie i monitorowanie scoringu

Wykorzystanie i monitorowanie scoringu Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet Wykorzystanie i monitorowanie scoringu Tomasz Sudakowski Biuro Informacji Kredytowej S.A. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 'l ~ Za{qcznik Nr 1 do Uchwaty Nr...1...1... Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 pazdziernika 2013 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 z tego: dochody z tytulu dochody z tytutu Wyszczegolnienie

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW

Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW Minimum programowe dla studentów MISH od roku akad. 2007/08 Zajęcia dla wszystkich specjalizacji Mikroekonomia I 30 4 I 1 Makroekonomia I 60 6 I 2 Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

4 produkty finansów cyfrowych, które zrewolucjonizują rynek w najbliższych 2 latach. Miłosz Brakoniecki Członek Zarządu Obserwatorium.

4 produkty finansów cyfrowych, które zrewolucjonizują rynek w najbliższych 2 latach. Miłosz Brakoniecki Członek Zarządu Obserwatorium. 4 produkty finansów cyfrowych, które zrewolucjonizują rynek w najbliższych 2 latach Miłosz Brakoniecki Członek Zarządu Obserwatorium.biz Wyzwania Banki Wyzwania Niskie stopy % Niski IF Rekomendacja U Social

Bardziej szczegółowo

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca:

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca: SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect Autoryzowany Doradca: 1 Wyłączenia odpowiedzialności Materiał ten ma na celu prezentację podstawowych założeo działalności Spółki SMS Kredyt Holding S.A.

Bardziej szczegółowo

SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA. System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym

SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA. System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym SI BIK Przedsiębiorca ramy prawne Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 140 poz.939 z poźn. zmianami) Art.105 ust.

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia związane z jakością danych w kontekście obsługi klienta masowego

Zagadnienia związane z jakością danych w kontekście obsługi klienta masowego Zagadnienia związane z jakością danych w kontekście obsługi klienta masowego Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 11 października 2010 r. Kto korzysta z naszych produktów i usług? BANKI

Bardziej szczegółowo

Metody scoringowe w regresji logistycznej

Metody scoringowe w regresji logistycznej Metody scoringowe w regresji logistycznej Andrzej Surma Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego 19 listopada 2009 AS (MIMUW) Metody scoringowe w regresji logistycznej 19

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ A KRYZYS NA RYNKACH FINANSOWYCH

BANKOWOŚĆ A KRYZYS NA RYNKACH FINANSOWYCH UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU BANKOWOŚĆ A KRYZYS NA RYNKACH FINANSOWYCH 140 B373128 Redaktor naukowy Alfred Janc Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2010 SPIS TREŚCI Wstęp (Alfred

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WYMIANY DANYCH MIĘDZY BIK i UFG DLA BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI UBEZPIECZENIOWO-BANKOWYCH. dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A.

ZNACZENIE WYMIANY DANYCH MIĘDZY BIK i UFG DLA BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI UBEZPIECZENIOWO-BANKOWYCH. dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. ZNACZENIE WYMIANY DANYCH MIĘDZY BIK i UFG DLA BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI UBEZPIECZENIOWO-BANKOWYCH dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Informacje o BIK GRUPA BIK NAJWIĘKSZY ZBIÓR INFORMACJI O ZOBOWIĄZANIACH

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

z zastosowaniem analizy przeżycia Zuzanna Karolak Druga Otwarta Konferencja Naukowa Modelowanie dla Biznesu 18 listopada 2014

z zastosowaniem analizy przeżycia Zuzanna Karolak Druga Otwarta Konferencja Naukowa Modelowanie dla Biznesu 18 listopada 2014 Dynamiczne uj ecie oceny ryzyka kredytowego z zastosowaniem analizy przeżycia Zuzanna Karolak Druga Otwarta Konferencja Naukowa Modelowanie dla Biznesu 18 listopada 2014 Zuzanna Karolak, SKN Business Analytics

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp Praca składa się z pięciu rozdziałów. Całość zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania zdolności kredytowej klientów indywidualnych. Mateusz Kobos 15.11.2006

Metody szacowania zdolności kredytowej klientów indywidualnych. Mateusz Kobos 15.11.2006 Metody szacowania zdolności kredytowej klientów indywidualnych Mateusz Kobos 15.11.2006 Spis treści Czym jest Credit Scoring (CS)? Analizowane dane Zalety i ograniczenia CS CS w praktyce CS jako zagadnienie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Miętki. Rachunkowość bankowa. drugie, poprawione. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Zygmunt Miętki. Rachunkowość bankowa. drugie, poprawione. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zygmunt Miętki Rachunkowość bankowa Wydanie drugie, poprawione Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2008 Spis treści Wstęp........... 9 Część I. Bank i podstawy rachunkowości bankowej

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Twister w pigułce: Zakres ubezpieczenia życie i dożycie Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Wyłonić i ukształtować wartościowego pracownika. na przykładzie Contact Center Banku BGŻ. Magdalena Stawowa-Dziura

Wyłonić i ukształtować wartościowego pracownika. na przykładzie Contact Center Banku BGŻ. Magdalena Stawowa-Dziura Wyłonić i ukształtować wartościowego pracownika na przykładzie Contact Center Banku BGŻ Magdalena Stawowa-Dziura Agenda Wyniki CC Banku BGŻ Rekrutacja Proces szkolenia nowozatrudnionych pracowników Szkolenia

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca:

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca: SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect Autoryzowany Doradca: 1 Wyłączenia odpowiedzialności Materiał ten ma na celu prezentację podstawowych założeo działalności Spółki SMS Kredyt Holding S.A.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

Specyfika zarządzania jakością danych ze względu na przeciwdziałanie wyłudzeniom

Specyfika zarządzania jakością danych ze względu na przeciwdziałanie wyłudzeniom Specyfika zarządzania jakością danych ze względu na przeciwdziałanie wyłudzeniom Michał Słoniewicz, BIK XIV edycja Seminarium PIU Jakość danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń Warszawa,

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: Nr 6 e-monografie

Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: Nr 6 e-monografie Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: Nr 6 e-monografie Koło Naukowe Prawa Finansowego Bezpieczeństwo rynku finansowego pod redakcją Eugenii Fojcik-Mastalskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

FINANSOMANIA JUNIOR ZAKRES TEMATYCZNY

FINANSOMANIA JUNIOR ZAKRES TEMATYCZNY FINANSOMANIA JUNIOR ZAKRES TEMATYCZNY Rachunkowość 1. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości (Kamela-Sowińska A. (red.), 2015, Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 11-16)

Bardziej szczegółowo

Odzyskać pożyczone. Przyjrzyjmy się praktycznym aspektom modelowania ryzyka kredytowego. Grzegorz Migut StatSoft Polska sp. z o.o., Dział Konsultingu

Odzyskać pożyczone. Przyjrzyjmy się praktycznym aspektom modelowania ryzyka kredytowego. Grzegorz Migut StatSoft Polska sp. z o.o., Dział Konsultingu Autorzy Jadwiga Żarna Can-Pack SA, Dział Zarządzania Ryzykiem Grzegorz Migut StatSoft Polska sp. z o.o., Dział Konsultingu Ilustracja Maciej Grzesiak 53 Odzyskać pożyczone Przyjrzyjmy się praktycznym aspektom

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo