STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY"

Transkrypt

1 STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od r. do r.

2 Spis Treści 1. Pismo Zarządu Wybrane dane finansowe Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie Zarządu z działalności Informacje podstawowe Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony Oświadczenie Zarządu Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego... 23

3 1. Pismo Zarządu Poznań dn. 29 maja 2012 roku Szanowni Państwo, Rok 2012 był dla nas kolejnym okresem niezwykle wytężonej pracy. Mamy za sobą trudny rok pełen nowych projektów i wyzwań związanych z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, których realizację udanie zamknęliśmy w okresie sprawozdawczym. Nie mam wątpliwości, że pod względem zarówno organizacji, jak i kompetencji udało nam się poczynić wiele postępów. Rok 2012 to kolejny rok ważnych decyzji, był także zdecydowanie najlepszym z dotychczasowych lat. Gwarantuję Państwu, że nadal jesteśmy głodni dobrych wyników. Chcemy więcej dlatego wciąż czynimy inwestycje w nowe projekty oraz nowe produkty. Mam nadzieję, że długoterminowe zamierzenia przekujemy w imponujące i jeszcze wyższe zyski. Nadal sporo energii wkładamy i będziemy wkładać w budowę wizerunku naszej firmy, jako dobrego, solidnego dostawcę kompleksowych rozwiązań. Jestem pewien, że nasza misja "Do Wszystkich z Sukcesem" niesiona na ustach i w głowach naszego zespołu pozwoli nam w przyszłym okresie sprawozdawczym oraz w latach kolejnych odnieść jeszcze lepsze wyniki. Pozostaję z poważaniem Sebastian Gazda

4 2. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Stan na Stan na Stan na Stan na PLN EUR Kapitał własny , , , ,65 Kapitał zakładowy , , , ,54 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,99 Zobowiązania długoterminowe , , , ,58 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,03 Aktywa razem , , , ,64 Należności długoterminowe , , , ,34 Należności krótkoterminowe , , , ,26 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,22 Wybrane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów okres od do PLN okres od do okres od do EUR okres od do , , , ,77 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,88 Amortyzacja , , , ,35 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,12 Zysk (strata) brutto , , , ,31 Zysk (strata) netto , , , ,27 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , , , , , , , , , ,35 Przepływy pieniężne netto, razem , , , ,99 Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,22 0,15 0,05 0,04 Wartość księgowa na jedną akcję 1,39 1,01 0,33 0,24 Przeliczenia kursu Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,0882 4,4168 Średni kurs euro w okresie do ,1736 4,1401

5 3. Roczne sprawozdanie finansowe 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Informacje ogólne 1. Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 72, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 4764Z) 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. 4. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych i jest jednostką samodzielną. 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są aktualnie znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania na 31 grudnia 2011 r. są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 nr 152 poz z późn. zm.). 2. Rachunek zysków i strat jest sporządzony metodą porównawczą. 3. Wycena aktywów i pasywów: środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne: w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, których wartość wynosi powyżej 1.500,00 zł lecz poniżej 3.500,00zł., zaliczane są w koszty działalności w miesiącu ich zakupu poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, których wartość jest niższa niż 1.500,00 zł są traktowane jako materiały, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonano metodą liniową na podstawie planu amortyzacji, stany zapasu materiałów i towarów wyceniono wg rzeczywistych cen zakupu lub nabycia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto, dla ustalenia wartości rozchodu dla towarów handlowych i materiałów przyjęto zasadę: pierwsze przyszło pierwsze wyszło,

6 3.2. Bilans Wyszczególnienie AKTYWA , ,48 A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne , ,68 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,68 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0, ,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,27 1. Środki trwałe , ,27 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,01 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,14 d) środki transportu , ,12 e) inne środki trwałe 4 590, ,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe , ,40 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek , ,40 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,13 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 307, ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 752, ,13

7 Wyszczególnienie B. AKTYWA OBROTOWE , ,07 I. Zapasy , ,88 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,88 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,15 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,15 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,96 - do 12 miesięcy , ,96 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,92 c) inne 5 242, ,27 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,05 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,05 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach , ,83 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki , ,83 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,22 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,22 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,99 AKTYWA RAZEM: , ,55

8 Wyszczególnienie PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,77 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,44 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,66 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,99 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ , ,78 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,26 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,26 a) kredyty i pożyczki , ,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe , ,26 d) inne 5 600, ,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,55 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,55 a) kredyty i pożyczki , ,18 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe , ,99 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,99 - do 12 miesięcy , ,99 - powyżej 12 miesięcy 9 348,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy , ,37 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,29 h) z tytułu wynagrodzeń , ,62 i) inne 5 220,29 492,11 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,97 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,97 - długoterminowe 0, ,00 - krótkoterminowe , ,97 - przychody przyszłych okresów 0,00 0,00 PASYWA RAZEM: , ,55

9 3.3. Rachunek zysków i strat Wyszczególnienie A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, , ,52 w tym: od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,81 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,34 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,37 B. Koszty działalności operacyjnej , ,19 I. Amortyzacja , ,82 II. Zużycie materiałów i energii , ,61 III. Usługi obce , ,91 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,84 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , ,25 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,07 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,04 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,65 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) , ,33 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,92 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,00 0,00 II. Dotacje , ,12 III. Inne przychody operacyjne , ,80 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,24 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,61 III. Inne koszty operacyjne , ,63 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,01 G. Przychody finansowe , ,52 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,02 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne , ,50 H. Koszty finansowe , ,54 I. Odsetki, w tym: , ,54 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne ,97 0,00 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) , ,99 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Wynik brutto (I+/-J) , ,99 L. Podatek dochodowy , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N. Wynik netto (K-L-M) , ,99

10 3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Treść pozycji a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , ,78 b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,78 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału podstawowego , ,00 a) zwiększenia (z tytułu) , ,00 - wydania udziałów (emisji akcji) , ,00 - inne b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 - inne 0,00 0, Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 - z kapitału zapasowego 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego , ,00 a) zwiększenia (z tytułu) , ,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej , ,00 - z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON) - różnica z wyceny rozchodowych śr. trwałych - podziału zysku ,99 b) zmniejszenia (z tytułu) ,57 0,00 - pokrycia straty - pokrycie kosztów emisji ,57 - wypłata dywidendy 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,44 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 - b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) - wpłat na poczet akcji serii C - wpłat na poczet akcji serii D b) zmniejszenia (z tytułu) - nabycie akcji /rejestracja w KRS/ 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu , ,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu ,99 0,00 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

11 b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,99 0, Zmiany zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał zapasowy 7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,66 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , Zmiany straty z lat ubiegłych 0, ,66 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 - pokrycia straty zyskiem 7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,66 8. Wynik netto , ,99 a) zysk netto , ,99 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,77 III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia traty) , ,77

12 3.5. Rachunek przepływów pieniężnych Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto , ,99 II. Korekty razem , ,62 1. Amortyzacja , ,82 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,48 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw , ,00 6. Zmiana stanu zapasów , ,89 7. Zmiana stanu należności , ,98 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,78 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) , ,61 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy ,57 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65,57 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach -zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych ,00 - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki , ,94 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,94 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe ,42 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,000 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,94 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ,47 I. Wpływy , ,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych , ,00 2. Kredyty i pożyczki ,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki , ,33 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek , ,82 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,03 8. Odsetki , ,48 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,67 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,34

13 E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,88 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM , ,22 - o ograniczonej możliwości dysponowania Star Fitness SA ul. Krzywoustego Poznań NIP REGON

14 3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia I. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień r. 1) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne 1.1. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Nie dotyczy Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych Spółka posiada środki trwałe, których nie amortyzuje i nie umarza. Środki te są używane na podstawie umów najmu lub dzierżawy, w tym na podstawie umów leasingowych: zestaw mebli Clever Frase - wartość ,00 pln najem samochodu osobowego BMW, najem samochodów osobowych Renault Clio (4 szt), najem samochodu osobowego Reanult Laguna, najem samochodu ciężarowego Reanult Trafic, najem pomieszczeń o powierzchni ok. 188m2 przy ul. B. Krzywoustego 72 czynsz równowartość 6 euro za jeden metr kwadratowy plus vat. 2) Zapasy W zapasach Spółka wykazała wartość materiałów i towarów handlowych. 3) Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe inne w wysokości ,00 zawierają zaliczki pracowników oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych z terminem płatności w 2013r. 4) Inwestycje krótkoterminowe 4.1 Inwestycje krótkoterminowe w jednostkach powiązanych Nie dotyczy. 4.2 Inwestycje krótkoterminowe udzielone pożyczki 30 września 2010 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką Star Fitness jako Pożyczkodawcą, a Panem Sebastianem Gazdą jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ,00 zł. 31 grudnia 2010 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką Star Fitness jako Pożyczkodawcą, a Panem Szymonem Kolasińskim jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ,37 zł.

15 31 grudnia 2010 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką Star Fitness jako Pożyczkodawcą, a Panem Szymonem Kolasińskim jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ,71 zł. 29 lipca 2011 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką Star Fitness jako Pożyczkodawcą, a Panem Sebastianem Gazdą jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ,61 zł. 5) Kapitały Struktura i własność kapitału podstawowego: 1. Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na: a (słowie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję, b (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, c (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy. 6) Zobowiązania długoterminowe kredyt odnawialny PKO BP ,00 zł. Zobowiązania zabezpieczone na majątku wynikające z umów kredytowych: - kredyt PKO BP klauzula potrącenia wszelkich należności przysługujących PKO BP SA wynikających z udzielenia kredytu z rachunku bieżącego Biznes Partner Kredytobiorcy prowadzonego przez PKOBP S.A. Oddział 5 w Poznaniu, - poręczenie wg prawa cywilnego Sebastiana Gazdy, - poręczenie wg prawa cywilnego Szymona Kolasińskiego, - poręczenie wg kodeksu cywilnego PFPK Sp. z o.o. oraz SFPK Sp. z o.o. leasing samochodu VW Jetta - umowa leasingu operacyjnego. Do celów bilansowych spełniającego warunki leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu ,63 zł. leasing samochodu BMW - umowa leasingu operacyjnego. Do celów bilansowych spełniającego warunki leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu ,65 zł. leasing samochodów osobowych Renault Clio (4 szt) umowa leasingu operacyjnego. Do celów bilansowych spełniającego warunki leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu ,18 zł.

16 leasing samochodu osobowego Renault Laguna umowa leasingu operacyjnego. Do celów bilansowych spełniającego warunki leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu ,24 zł. leasing samochodu ciężarowego Renault Trafic umowa leasingu operacyjnego. Do celów bilansowych spełniającego warunki leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu ,59 zł. W 2012 roku Spółka podpisała nową umów kredytową długoterminową na okres 3 lat w wysokości ,00 zł. Zobowiązania warunkowe nie występują. 7) Zobowiązania krótkoterminowe Spółka nie ponosi zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 8) Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów W 2012 roku Spółka uzyskała przychody realizując sprzedaż na terenie kraju. Ogółem przychody z działalności wyniosły ,74 zł. Przychody zostały osiągnięte z następujących tytułów: sprzedaż usług ,42 zł. sprzedaż towarów i materiałów ,27 zł. Zmiana stanu produktów wyniosła ,05 zł. 9) Odpisy aktualizujące Spółka w 2012 roku dokonywała odpisu aktualizacyjnego należności na kwotę 9.348,00 zł. 10) Przychody i koszty działalności zaniechanej Nie wystąpiły. 11) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie Nie wystąpiły. 12) Straty i zyski nadzwyczajne

17 Nie wystąpiły. 13) Objaśnienia struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 1) Stan środków pieniężnych na początek roku ,22 2) Stan środków pieniężnych na koniec roku ,63 Wszystkie zmiany wynikają wprost z bilansu i rachunku zysku i strat. 14) Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysku i start Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenione są wg kursu średniego NBP. Tabela nr 252/A/NBP/2012 z dnia

18 II. Informacje o niektórych sprawach osobowych 1) Informacje o zatrudnieniu Spółka na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudniała 4 osoby na podstawie umowy o pracę. III. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1) Znaczące zdarzenia, jakie mogą nastąpić po dniu bilansowym Nie dotyczy. 2) Wykaz spółek powiązanych Star Fitness S.A. - Raport Roczny za rok 2012 Nie dotyczy. 3) Umowy zawarte przez Spółkę nie uwzględnione w bilansie W bilansie uwzględnione są wszystkie umowy w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki. Pozostałe informacje wymagane w załączniku do ustawy o rachunkowości w naszej Spółce nie występują, bądź jej nie dotyczą. Sporządzono dnia 29 maja 2013 roku.

19 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności 4.1. Informacje podstawowe 1. Stan prawny i władze jednostki Nazwa podmiotu: Star Fitness S.A Adres siedziby: Poznań, ul. B. Krzywoustego 72 Spółka powstała 01 grudnia.2006r. Dnia 06 września 2011 roku została przekształcona pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna Nr KRS: Władze spółki: 1) Prezes Zarządu Sebastian Gazda 2) Wiceprezes Zarządu Szymon Kolasiński 4.2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Zgodnie z przewidywaniami w roku 2012 nastąpił intensywny wzrost przychodów ze sprzedaży. Związane jest to realizacją przyjętej strategii marketingowej oraz stałej reorganizacji, która pozwala na skuteczniejsze działania. Przychody roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011 wzrosły o ponad 100% z ,52 w roku 2011 do poziomu ,74 w roku Odpowiednio zwiększeniu uległy również koszty działalności podstawowej z poziomu ,37 w roku poprzednim do ,19. Spowodowane jest to nastawieniem Spółki na ciągły rozwój. W latach następnych zakładany jest dalszy rozwój, przekładający się na bezpośrednio na wzrost zysku, który już dziś jest zauważalny z ,99 w roku 2011 do poziomu ,10 w roku 2012 tj. o blisko 56% Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego W roku 2012 rozpoczął działalność kanał B2C oraz sklep internetowy. Oferta sprzedażowa skierowana została do klienta indywidualnego, w którym Spółka upatruje intensywny wzrost sprzedaży w latach kolejnych poprzez możliwość sprzedaży sprzętu w sklepach sieciowych oraz bezpośrednio klientowi indywidualnemu. Wprowadzana standaryzacja w zakresie działalności Call Center oraz funkcjonowania serwisu i magazynu zapewnić ma skuteczniejszą obsługę i zwiększenie zadowolenia klientów Spółki Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki Zgodnie z przyjętą wizją Emitent ma zamiar rozwijać się w oparciu o następujące obszary: 1. Lider rynku wytrwałość

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny IAI S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Raport roczny IAI S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. al. Piastów 3 71-64 Szczecin Raport roczny za okres od 1 stycznia 213 r. do 31 grudnia 213 r. Szczecin, 28 maja 214 r. Raport roczny za okres od 1 stycznia 213 do 31 grudnia 213 Strona 1/56 al. Piastów

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r.

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r. Czysty e-mail marketing Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 15.04.2014 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2014 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok 2014

Raport roczny za rok 2014 Raport roczny za rok 2014 Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o spółce 3 Pismo zarządu 4 Wybrane dane finansowe za rok 2014 5 Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Gdańsk, 19.12.2011 r. Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Nazwa 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A.

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 OŚWIĘCIM, 3 CZERWCA 2015 R. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Pismo zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Oświadczenie zarządu w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-31.12.2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-31.12.2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-31.12.2012 Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-05-29 0 Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.201131.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok obrotowy 2014

Raport roczny za rok obrotowy 2014 Raport roczny za rok obrotowy 2014 30 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI LIST ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA... 7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU... 8

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY jednostkowy ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY jednostkowy ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY jednostkowy ZA 2013 ROK 11 bit studios S.A. ul. Modlińska 6 02-216 Warszawa phone +48 22 2502010 Fax +48 22 2502931 www.11bitstudios.pl 15 czerwca 2014 roku Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny TRICEPS.PL S.A.

Raport roczny TRICEPS.PL S.A. Raport roczny TRICEPS.PL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Wrocław, 19 czerwca 2015 roku TRICEPS.PL RAPORT ROCZNY za rok obrotowy 2014 2 1. PISMO ZARZĄDU Szanowni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Strona 2 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

Spis treści. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Strona 2 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Przedmiot działalności... 4 1.3. Zarząd... 5 1.4. Rada Nadzorcza... 5 1.5. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki...

Bardziej szczegółowo