STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY"

Transkrypt

1 STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od r. do r.

2 Spis Treści 1. Pismo Zarządu Wybrane dane finansowe Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie Zarządu z działalności Informacje podstawowe Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony Oświadczenie Zarządu Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego... 23

3 1. Pismo Zarządu Poznań dn. 29 maja 2012 roku Szanowni Państwo, Rok 2012 był dla nas kolejnym okresem niezwykle wytężonej pracy. Mamy za sobą trudny rok pełen nowych projektów i wyzwań związanych z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, których realizację udanie zamknęliśmy w okresie sprawozdawczym. Nie mam wątpliwości, że pod względem zarówno organizacji, jak i kompetencji udało nam się poczynić wiele postępów. Rok 2012 to kolejny rok ważnych decyzji, był także zdecydowanie najlepszym z dotychczasowych lat. Gwarantuję Państwu, że nadal jesteśmy głodni dobrych wyników. Chcemy więcej dlatego wciąż czynimy inwestycje w nowe projekty oraz nowe produkty. Mam nadzieję, że długoterminowe zamierzenia przekujemy w imponujące i jeszcze wyższe zyski. Nadal sporo energii wkładamy i będziemy wkładać w budowę wizerunku naszej firmy, jako dobrego, solidnego dostawcę kompleksowych rozwiązań. Jestem pewien, że nasza misja "Do Wszystkich z Sukcesem" niesiona na ustach i w głowach naszego zespołu pozwoli nam w przyszłym okresie sprawozdawczym oraz w latach kolejnych odnieść jeszcze lepsze wyniki. Pozostaję z poważaniem Sebastian Gazda

4 2. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Stan na Stan na Stan na Stan na PLN EUR Kapitał własny , , , ,65 Kapitał zakładowy , , , ,54 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,99 Zobowiązania długoterminowe , , , ,58 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,03 Aktywa razem , , , ,64 Należności długoterminowe , , , ,34 Należności krótkoterminowe , , , ,26 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,22 Wybrane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów okres od do PLN okres od do okres od do EUR okres od do , , , ,77 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,88 Amortyzacja , , , ,35 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,12 Zysk (strata) brutto , , , ,31 Zysk (strata) netto , , , ,27 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , , , , , , , , , ,35 Przepływy pieniężne netto, razem , , , ,99 Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,22 0,15 0,05 0,04 Wartość księgowa na jedną akcję 1,39 1,01 0,33 0,24 Przeliczenia kursu Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,0882 4,4168 Średni kurs euro w okresie do ,1736 4,1401

5 3. Roczne sprawozdanie finansowe 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Informacje ogólne 1. Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 72, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 4764Z) 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. 4. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych i jest jednostką samodzielną. 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są aktualnie znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania na 31 grudnia 2011 r. są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 nr 152 poz z późn. zm.). 2. Rachunek zysków i strat jest sporządzony metodą porównawczą. 3. Wycena aktywów i pasywów: środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne: w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, których wartość wynosi powyżej 1.500,00 zł lecz poniżej 3.500,00zł., zaliczane są w koszty działalności w miesiącu ich zakupu poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, których wartość jest niższa niż 1.500,00 zł są traktowane jako materiały, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonano metodą liniową na podstawie planu amortyzacji, stany zapasu materiałów i towarów wyceniono wg rzeczywistych cen zakupu lub nabycia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto, dla ustalenia wartości rozchodu dla towarów handlowych i materiałów przyjęto zasadę: pierwsze przyszło pierwsze wyszło,

6 3.2. Bilans Wyszczególnienie AKTYWA , ,48 A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne , ,68 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,68 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0, ,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,27 1. Środki trwałe , ,27 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,01 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,14 d) środki transportu , ,12 e) inne środki trwałe 4 590, ,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe , ,40 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek , ,40 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,13 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 307, ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 752, ,13

7 Wyszczególnienie B. AKTYWA OBROTOWE , ,07 I. Zapasy , ,88 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,88 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,15 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,15 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,96 - do 12 miesięcy , ,96 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,92 c) inne 5 242, ,27 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,05 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,05 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach , ,83 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki , ,83 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,22 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,22 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,99 AKTYWA RAZEM: , ,55

8 Wyszczególnienie PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,77 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,44 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,66 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,99 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ , ,78 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,26 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,26 a) kredyty i pożyczki , ,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe , ,26 d) inne 5 600, ,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,55 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,55 a) kredyty i pożyczki , ,18 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe , ,99 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,99 - do 12 miesięcy , ,99 - powyżej 12 miesięcy 9 348,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy , ,37 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,29 h) z tytułu wynagrodzeń , ,62 i) inne 5 220,29 492,11 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,97 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,97 - długoterminowe 0, ,00 - krótkoterminowe , ,97 - przychody przyszłych okresów 0,00 0,00 PASYWA RAZEM: , ,55

9 3.3. Rachunek zysków i strat Wyszczególnienie A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, , ,52 w tym: od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,81 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,34 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,37 B. Koszty działalności operacyjnej , ,19 I. Amortyzacja , ,82 II. Zużycie materiałów i energii , ,61 III. Usługi obce , ,91 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,84 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , ,25 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,07 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,04 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,65 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) , ,33 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,92 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,00 0,00 II. Dotacje , ,12 III. Inne przychody operacyjne , ,80 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,24 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,61 III. Inne koszty operacyjne , ,63 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,01 G. Przychody finansowe , ,52 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,02 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne , ,50 H. Koszty finansowe , ,54 I. Odsetki, w tym: , ,54 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne ,97 0,00 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) , ,99 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Wynik brutto (I+/-J) , ,99 L. Podatek dochodowy , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N. Wynik netto (K-L-M) , ,99

10 3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Treść pozycji a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , ,78 b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,78 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału podstawowego , ,00 a) zwiększenia (z tytułu) , ,00 - wydania udziałów (emisji akcji) , ,00 - inne b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 - inne 0,00 0, Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 - z kapitału zapasowego 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego , ,00 a) zwiększenia (z tytułu) , ,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej , ,00 - z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON) - różnica z wyceny rozchodowych śr. trwałych - podziału zysku ,99 b) zmniejszenia (z tytułu) ,57 0,00 - pokrycia straty - pokrycie kosztów emisji ,57 - wypłata dywidendy 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,44 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 - b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) - wpłat na poczet akcji serii C - wpłat na poczet akcji serii D b) zmniejszenia (z tytułu) - nabycie akcji /rejestracja w KRS/ 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu , ,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu ,99 0,00 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

11 b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,99 0, Zmiany zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał zapasowy 7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,66 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , Zmiany straty z lat ubiegłych 0, ,66 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 - pokrycia straty zyskiem 7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,66 8. Wynik netto , ,99 a) zysk netto , ,99 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,77 III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia traty) , ,77

12 3.5. Rachunek przepływów pieniężnych Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto , ,99 II. Korekty razem , ,62 1. Amortyzacja , ,82 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,48 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw , ,00 6. Zmiana stanu zapasów , ,89 7. Zmiana stanu należności , ,98 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,78 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) , ,61 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy ,57 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65,57 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach -zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych ,00 - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki , ,94 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,94 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe ,42 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,000 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,94 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ,47 I. Wpływy , ,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych , ,00 2. Kredyty i pożyczki ,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki , ,33 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek , ,82 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,03 8. Odsetki , ,48 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,67 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,34

13 E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,88 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM , ,22 - o ograniczonej możliwości dysponowania Star Fitness SA ul. Krzywoustego Poznań NIP REGON

14 3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia I. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień r. 1) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne 1.1. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Nie dotyczy Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych Spółka posiada środki trwałe, których nie amortyzuje i nie umarza. Środki te są używane na podstawie umów najmu lub dzierżawy, w tym na podstawie umów leasingowych: zestaw mebli Clever Frase - wartość ,00 pln najem samochodu osobowego BMW, najem samochodów osobowych Renault Clio (4 szt), najem samochodu osobowego Reanult Laguna, najem samochodu ciężarowego Reanult Trafic, najem pomieszczeń o powierzchni ok. 188m2 przy ul. B. Krzywoustego 72 czynsz równowartość 6 euro za jeden metr kwadratowy plus vat. 2) Zapasy W zapasach Spółka wykazała wartość materiałów i towarów handlowych. 3) Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe inne w wysokości ,00 zawierają zaliczki pracowników oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych z terminem płatności w 2013r. 4) Inwestycje krótkoterminowe 4.1 Inwestycje krótkoterminowe w jednostkach powiązanych Nie dotyczy. 4.2 Inwestycje krótkoterminowe udzielone pożyczki 30 września 2010 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką Star Fitness jako Pożyczkodawcą, a Panem Sebastianem Gazdą jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ,00 zł. 31 grudnia 2010 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką Star Fitness jako Pożyczkodawcą, a Panem Szymonem Kolasińskim jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ,37 zł.

15 31 grudnia 2010 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką Star Fitness jako Pożyczkodawcą, a Panem Szymonem Kolasińskim jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ,71 zł. 29 lipca 2011 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką Star Fitness jako Pożyczkodawcą, a Panem Sebastianem Gazdą jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ,61 zł. 5) Kapitały Struktura i własność kapitału podstawowego: 1. Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na: a (słowie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję, b (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, c (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy. 6) Zobowiązania długoterminowe kredyt odnawialny PKO BP ,00 zł. Zobowiązania zabezpieczone na majątku wynikające z umów kredytowych: - kredyt PKO BP klauzula potrącenia wszelkich należności przysługujących PKO BP SA wynikających z udzielenia kredytu z rachunku bieżącego Biznes Partner Kredytobiorcy prowadzonego przez PKOBP S.A. Oddział 5 w Poznaniu, - poręczenie wg prawa cywilnego Sebastiana Gazdy, - poręczenie wg prawa cywilnego Szymona Kolasińskiego, - poręczenie wg kodeksu cywilnego PFPK Sp. z o.o. oraz SFPK Sp. z o.o. leasing samochodu VW Jetta - umowa leasingu operacyjnego. Do celów bilansowych spełniającego warunki leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu ,63 zł. leasing samochodu BMW - umowa leasingu operacyjnego. Do celów bilansowych spełniającego warunki leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu ,65 zł. leasing samochodów osobowych Renault Clio (4 szt) umowa leasingu operacyjnego. Do celów bilansowych spełniającego warunki leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu ,18 zł.

16 leasing samochodu osobowego Renault Laguna umowa leasingu operacyjnego. Do celów bilansowych spełniającego warunki leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu ,24 zł. leasing samochodu ciężarowego Renault Trafic umowa leasingu operacyjnego. Do celów bilansowych spełniającego warunki leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu ,59 zł. W 2012 roku Spółka podpisała nową umów kredytową długoterminową na okres 3 lat w wysokości ,00 zł. Zobowiązania warunkowe nie występują. 7) Zobowiązania krótkoterminowe Spółka nie ponosi zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 8) Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów W 2012 roku Spółka uzyskała przychody realizując sprzedaż na terenie kraju. Ogółem przychody z działalności wyniosły ,74 zł. Przychody zostały osiągnięte z następujących tytułów: sprzedaż usług ,42 zł. sprzedaż towarów i materiałów ,27 zł. Zmiana stanu produktów wyniosła ,05 zł. 9) Odpisy aktualizujące Spółka w 2012 roku dokonywała odpisu aktualizacyjnego należności na kwotę 9.348,00 zł. 10) Przychody i koszty działalności zaniechanej Nie wystąpiły. 11) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie Nie wystąpiły. 12) Straty i zyski nadzwyczajne

17 Nie wystąpiły. 13) Objaśnienia struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 1) Stan środków pieniężnych na początek roku ,22 2) Stan środków pieniężnych na koniec roku ,63 Wszystkie zmiany wynikają wprost z bilansu i rachunku zysku i strat. 14) Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysku i start Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenione są wg kursu średniego NBP. Tabela nr 252/A/NBP/2012 z dnia

18 II. Informacje o niektórych sprawach osobowych 1) Informacje o zatrudnieniu Spółka na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudniała 4 osoby na podstawie umowy o pracę. III. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1) Znaczące zdarzenia, jakie mogą nastąpić po dniu bilansowym Nie dotyczy. 2) Wykaz spółek powiązanych Star Fitness S.A. - Raport Roczny za rok 2012 Nie dotyczy. 3) Umowy zawarte przez Spółkę nie uwzględnione w bilansie W bilansie uwzględnione są wszystkie umowy w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki. Pozostałe informacje wymagane w załączniku do ustawy o rachunkowości w naszej Spółce nie występują, bądź jej nie dotyczą. Sporządzono dnia 29 maja 2013 roku.

19 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności 4.1. Informacje podstawowe 1. Stan prawny i władze jednostki Nazwa podmiotu: Star Fitness S.A Adres siedziby: Poznań, ul. B. Krzywoustego 72 Spółka powstała 01 grudnia.2006r. Dnia 06 września 2011 roku została przekształcona pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna Nr KRS: Władze spółki: 1) Prezes Zarządu Sebastian Gazda 2) Wiceprezes Zarządu Szymon Kolasiński 4.2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Zgodnie z przewidywaniami w roku 2012 nastąpił intensywny wzrost przychodów ze sprzedaży. Związane jest to realizacją przyjętej strategii marketingowej oraz stałej reorganizacji, która pozwala na skuteczniejsze działania. Przychody roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011 wzrosły o ponad 100% z ,52 w roku 2011 do poziomu ,74 w roku Odpowiednio zwiększeniu uległy również koszty działalności podstawowej z poziomu ,37 w roku poprzednim do ,19. Spowodowane jest to nastawieniem Spółki na ciągły rozwój. W latach następnych zakładany jest dalszy rozwój, przekładający się na bezpośrednio na wzrost zysku, który już dziś jest zauważalny z ,99 w roku 2011 do poziomu ,10 w roku 2012 tj. o blisko 56% Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego W roku 2012 rozpoczął działalność kanał B2C oraz sklep internetowy. Oferta sprzedażowa skierowana została do klienta indywidualnego, w którym Spółka upatruje intensywny wzrost sprzedaży w latach kolejnych poprzez możliwość sprzedaży sprzętu w sklepach sieciowych oraz bezpośrednio klientowi indywidualnemu. Wprowadzana standaryzacja w zakresie działalności Call Center oraz funkcjonowania serwisu i magazynu zapewnić ma skuteczniejszą obsługę i zwiększenie zadowolenia klientów Spółki Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki Zgodnie z przyjętą wizją Emitent ma zamiar rozwijać się w oparciu o następujące obszary: 1. Lider rynku wytrwałość

Oświadczenie odnośnie stosowania

Oświadczenie odnośnie stosowania INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Gdańsk, 19.12.2011 r. Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Nazwa 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT Oświadczenie i3d SA w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Oświadczenie spółki K&K HERBAL POLAND SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Dobra praktyka 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY Oświadczenie Zarządu Igoria Trade S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Zarządu NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu na temat stosowania przez GC INVESTMENT S.A. zasad ładu korporacyjnego GC Investment S.A. wprowadziła swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012 OŚWIADCZE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012 Pkt. Zasada Deklaracja Uwagi 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. 21 marca 2017 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 4 3.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Zarząd R&C UNION S.A. poniżej przedstawia informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Numer zasady OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Zasada Dobrych Praktyk 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK.

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK. Oświadczenie OPEN-NET S.A. o przestrzeganiu zasad zawartych w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

Katowice dn. 14-05- 2013

Katowice dn. 14-05- 2013 Oświadczenie Graphic S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 2 Dobra praktyka Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 2 II. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 3 III. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r. Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY.3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SMS KREDYT HOLDING S.A. DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT W 2015 ROKU Wrocław, 31 marca 2016 roku Zasada nr Opis Zasady 1 Spółka powinna

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad. Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA // DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzid przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A.

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Odnośnie punktu 1-5 Dobrych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa 11 maja 2011 r.

Warszawa 11 maja 2011 r. Warszawa 11 maja 2011 r. Oświadczenie Zarządu TAMEX Obiekty Sportowe S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

Power Price Spółka Akcyjna. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Power Price Spółka Akcyjna. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 1 RAPORT ROCZNY Power Price Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za 2011 rok

Raport roczny za 2011 rok Innowacyjna nauka języków obcych LANGLOO.COM S.A. Raport roczny za 2011 rok www.langloo.com Warszawa, 16.04.2012 r. Spis treści: I. Pismo Zarządu... 2 II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2011... 3

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY ZA ROK OBROTOWY 2013 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. RAPORT ROCZNY. jednostkowy ZA ROK OBROTOWY 2013 r.

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY ZA ROK OBROTOWY 2013 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. RAPORT ROCZNY. jednostkowy ZA ROK OBROTOWY 2013 r. RAPORT ROCZNY jednostkowy r. Paproć, 22 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na EURO)...

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki FABRYKA FORMY S.A. za okres od r. do r.

RAPORT ROCZNY Spółki FABRYKA FORMY S.A. za okres od r. do r. RAPORT ROCZNY Spółki FABRYKA FORMY S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Roczne sprawozdanie finansowe: Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 7 czerwca 2013 roku 1 Spis treści RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. ZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo