Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik*"

Transkrypt

1 Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Dodatek MSSF według sektorów marzec 2010 r. Szykują się wielkie zmiany dla sektora sprzedaży detalicznej i dóbr powszechnego użytku RMSR i FASB mają pełne ręce roboty przy ponownej ocenie kilku różnych dziedzin rachunkowości w obu systemach standardów. Dwa projekty, które będą miały znaczący wpływ na przedsiębiorstwa sektora sprzedaży detalicznej i dóbr powszechnego użytku, to leasing i ujmowanie przychodów. Dave Mason, partner w dziale audytu ze Szwajcarii i Mark Lohmann, partner w Zespole Centralnym Usług Doradztwa Księgowego, przedstawiają status tych projektów i ich potencjalny wpływ na sektor sprzedaży detalicznej i dóbr powszechnego użytku. Leasing Na początku roku RMSR i FASB opublikowały dokument do dyskusji (DP) w sprawie rachunkowości leasingu. Wiele krytyki kierowanej w stronę obecnego standardu dotyczy faktu, że podstawowe aktywa przedsiębiorstwa (np. samoloty w przypadku linii lotniczych) nie są wykazane w jego bilansie. Ocena umów z pogranicza leasingu operacyjnego i finansowego jest czasochłonna i pracochłonna, a jej efekt jest często ignorowany przez użytkowników sprawozdań finansowych. Niewielu przedsiębiorców z sektora sprzedaży detalicznej poświęca większą uwagę kwestiom klasyfikacji leasingu, bo wynajem nieruchomości w ich przypadku jest często krótkoterminowy w porównaniu z aktywami bazowymi. A jednak przedstawione propozycje będą miały znaczący wpływ na sektor sprzedaży detalicznej. Podsumowanie kluczowych punktów dokumentu do dyskusji w sprawie leasingu Rachunkowość leasingu pozostaje zasadniczo niezmieniona od czasu opublikowania MSR 17 Leasing w 1982 r. Krytycy argumentują, że obowiązujące podejście do klasyfikacji leasingu jako finansowego lub operacyjnego - wszystko albo nic - powoduje, że podobne rozwiązania są ujmowane księgowo w odmienny sposób. Ponadto wiele ważnych zobowiązań związanych z wypływem środków pieniężnych nie jest ujmowanych jako zobowiązania. W dokumencie do dyskusji zaproponowano podejście oparte na prawie do użytkowania. Podejście to wymaga od leasingobiorcy ujęcia składnika aktywów z tytułu prawa użytkowania składnika aktywów będącego przedmiotem leasingu przez okres trwania leasingu oraz odpowiadającego mu zobowiązania dotyczącego przewidzianych wypływów środków pieniężnych. Aktualna rachunkowość leasingu operacyjnego zostałaby wyeliminowana.

2 Prawo do użytkowania jest wyceniane w wartości bieżącej opłat z tytułu leasingu, zdyskontowanych krańcową stopą procentową kredytu leasingobiorcy. W dokumencie DP proponuje się uwzględnienie najbardziej prawdopodobnego okresu leasingu. Wymagałoby to od sporządzających sprawozdania finansowe dokonywania regularnych ocen, czy zamierzają skorzystać z opcji przedłużenia umowy. Wymóg ten jest kluczowy dla sektora sprzedaży detalicznej, gdzie na wielu rynkach, krótkoterminowe umowy najmu nieruchomości są wielokrotnie przedłużane. Innym obszarem szczególnego zainteresowania są czynsze warunkowe, często stosowane w punktach sprzedaży detalicznej. Wysokość czynszu jest ustalana jako procent przychodów sklepu, oprócz podstawowego czynszu lub nawet bez niego. Proponowane rozwiązanie polega na włączeniu czynszów warunkowych do wyceny prawa do użytkowania składnika aktywów przy pomocy techniki oczekiwanych wyników. Rady są podzielone w kwestii ujęcia zmian szacunków czynszu warunkowego, a dokument do dyskusji pozwala zebrać uwagi w tej kwestii. RMSR uważa, że zmiany szacunków kwoty zobowiązania należy odzwierciedlić jako korektę wartości prawa do użytkowania składnika aktywów, podczas gdy FASB jest zdania, że zmiany te należy ująć w dochodach. Przy określaniu wartości prawa do użytkowania aktywów uwzględniano by również gwarancje wartości końcowej, które jednak są mniej rozpowszechnione w sektorze sprzedaży detalicznej. RMSR i FASB mają też odmienne poglądy w kwestii prezentacji. Obie Rady zgadzają się, że prawa do użytkowania aktywa należy prezentować odrębnie od aktywów będących własnością jednostki. FASB proponuje, by odnośne zobowiązanie było prezentowane odrębnie od innych zobowiązań finansowych, natomiast RMSR nie uważa odrębnej prezentacji za konieczną. Konsekwencje Proponowany model znacząco zmieniłby sprawozdania finansowe i mierniki finansowe wielu detalistów. Sporządzający sprawozdania finansowe powinni być szczególnie ostrożni przy finalizowaniu warunków umów kredytowych i uzgadnianiu docelowych wielkości wynagrodzeń. Bilanse zostaną ubruttowione, a rozliczenie dyskonta od zobowiązania spowoduje wyższe koszty odsetkowe w pierwszych latach w porównaniu z obecnym liniowym modelem rozliczania leasingu operacyjnego. Zwiększeniu ulegnie natomiast prawdopodobnie wynik EBITDA, ponieważ koszty czynszów zostaną zastąpione przez amortyzację prawa do użytkowania aktywów i koszty odsetkowe. Analiza ilościowa Analiza sprawozdań finansowych spółek giełdowych za 2008 r. pokazuje, że nowe propozycje będą mieć ogromny wpływ na jednostki sektora sprzedaży detalicznej. W analizie jako przybliżenie wpływu propozycji wykorzystano ujawniane kwoty minimalnych płatności z tytułu leasingu. Faktyczny wpływ będzie większy, jeśli propozycje dotyczące opcji przedłużenia leasingu i czynszów warunkowych zostaną przyjęte w proponowanym kształcie. W tabeli poniżej pokazano wpływ na zadłużenie, dźwignię finansową i wynik EBITDA dla wybranych branż i sektorów. W celu ograniczenia wpływu statystycznego spółek o niskich wartościach zadłużenia i EBITDA, posłużono się medianą, a nie średnią arytmetyczną. Całkowite przepływy pieniężne pozostaną takie same mimo dużych zmian księgowych pokazanych powyżej chyba, że detaliści zaczną kupować nieruchomości w miejsce ich najmu. Wzrosną jednak wpływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, równoważone wzrostem wypływów środków pieniężnych z działalności finansowej z tytułu odsetek i wypływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej z tytułu nabycia praw. Potencjalny wpływ standardu w sprawie leasingu na zadłużenie, dźwignię i EBITDA Handel detaliczny Pozostałe usługi Usługi firm doradczych Transport i magazynowanie Telekomunikacja Handel hurtowy Zakwaterowanie Przemysł wytwórczy Budownictwo Rozrywka Usługi finansowe Górnictwo oraz wydobycie ropy naftowej i gazu Usługi komunalne Dalsze kroki oprocentowanego zadłużenia 64% 16% 28% 14% 1 12% 0% dźwigni (w punktach procentowych) 42% 17% 12% 8% 8% 6% 4% 4% 2% 1% 0% EBITDA 34% 1 20% 14% 7% 11% 10% 7% 6% 2% Wszystkie spółki 8% 4% 7% Opisany powyżej wpływ propozycji na sprawozdania finansowe w sektorze sprzedaży detalicznej już teraz jest znaczący. Trudno jest oszacować wpływ uwzględnienia przewidywanych przedłużeń umów i czynszów warunkowych na podane powyżej wielkości. Nawet jednak przy założeniu, że umowa jest przedłużana jednokrotnie, podstawowe korekty (utworzenie składnika aktywów i drugostronnego zobowiązania) w wielu jednostkach spowodują więcej niż podwojenie wielkości odnośnych aktywów i zobowiązań. Jeśli jednostka posiada czynsze warunkowe w bardzo dobrej lokalizacji, której nie ma zamiaru opuszczać, może być zmuszona oszacować przychody z danego sklepu jako rentę wieczystą. Szacunki tych zmian będą bardzo znaczącym obszarem subiektywnego osądu; jeśli zmiany tych szacunków byłyby ujmowane w rachunku zysków i strat (jak proponuje 2

3 FASB), spowodowałyby znaczącą niepewność i fluktuacje wyników detalistów. Jeśli nowy standard w sprawie leasingu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. przy retrospektywnym stosowaniu, wyzwania i pytania, na jakie będą musiały odpowiedzieć spółki sektora sprzedaży detalicznej będą następujące: Czy kierownictwo jest w stanie dokładnie przewidzieć wpływ zmian na kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) podawane inwestorom? Czy kierownictwo zmieni model operacyjny, uwzględniając szersze stosowanie rozwiązań franszyzowych lub ponownie rozważając kwestię kupić czy wynająć"? Czy kierownictwo posiada systemy i mechanizmy kontroli pozwalające na uchwycenie, analizę i gromadzenie niezbędnych danych z portfela sklepów, których liczba może sięgać tysięcy? Czy kierownictwo nie musi przeanalizować, a następnie renegocjować warunków wpisanych w umowy kredytowe czy wręcz w bazowe umowy leasingowe, jako że rachunkowość leasingodawcy też prawdopodobnie ulegnie zmianie? Konsekwencje tego projektu są poważne prawdopodobnie są to jedne z najpoważniejszych zmian w rachunkowości, przynajmniej dla detalistów. Jest wiele do zrobienia, a czas goni. Rozpoznawanie przychodu Rosnący stopień skomplikowania standardów rachunkowości powoduje, że wielu księgowych rwie włosy z głowy i szuka pomocy ekspertów przy księgowaniu emerytur, płatności w formie akcji, instrumentów pochodnych czy kalkulacji utraty wartości firmy. Każdy dyrektor finansowy wie jednak, ile wyniosły przychody i kiedy je rozpoznać. Każdy umie wyjaśnić stosowaną przez swoją spółkę politykę i kryteria rozpoznawania przychodów. Dzięki RMSR i FASB, ta polityka może wkrótce ulec zmianie. Toczący się od dłuższego czasu projekt dotyczący ujmowania przychodów zaowocuje prawdopodobnie wydaniem projektu odnośnego standardu w drugim kwartale 2010 r. Nie jest jasne, czy projekt przyniesie duże zmiany spółkom w sektorach sprzedaży detalicznej i dóbr powszechnego użytku, ale na pewno kierownictwo musi dobrze przemyśleć sprawę, zanim dojdzie do wniosku, jakie będą konsekwencje nowego standardu. Kluczowe punkty dokumentu do dyskusji w sprawie przychodów W grudniu 2008 r. Rady opublikowały wspólny dokument do dyskusji (DP) w sprawie rozpoznawania przychodów: Wstępne poglądy w sprawie ujmowania przychodów w umowach z klientami". Okres nadsyłania uwag do dokumentu dobiegł końca w czerwcu ubiegłego roku. Respondenci generalnie poparli propozycje, ale zgłoszono pewne wątpliwości, co do tego, czy jeden model dla wszystkich sytuacji rozpoznawania przychodów we wszystkich sektorach wystarczy, by zapewnić użytkownikom informacje użyteczne przy podejmowaniu decyzji. W dokumencie do dyskusji proponuje się model ujmowania przychodów oparty na pojedynczym, opartym na umowie modelu Źródła W lutym zeszłego roku PwC wydał podsumowanie propozycji: Future of revenue recognition A preliminary peek (Przyszłość ujmowania przychodów na pierwszy rzut oka). Podsumowanie 220 odpowiedzi, wraz z obserwacjami PwC dotyczącymi każdej z ważniejszych dziedzin, jest dostępne w publikacji PwC IASB/FASB revenue recognition project progress towards completion (Projekt RMSR i FASB w zakresie ujmowana przychodów postępy prac) wydanej we wrześniu ubiegłego roku. W marcu 2010 r. PwC opublikuje podsumowanie projektu dotyczącego ujmowania przychodów: A summary of the FASB/IASB Revenue Recognition Project Change is closer than you think (Podsumowanie projektu RMSR i FASB w zakresie ujmowana przychodów zmiany są bliższe niż myślisz). aktywów i zobowiązań. Jednostki rozpoznawałyby przychód w momencie spełnienia świadczenia. Następuje to z chwilą przekazania klientowi kontroli nad aktywami (towarami lub usługami). Jest to podejście bilansowe do ujmowania przychodów przychód jest wynikiem zmian aktywów i zobowiązań. Co to oznacza w praktyce? Zastosujmy tę zasadę do najprostszego ze sprzedawców detalicznych ulicznego sprzedawcy hot dogów. Klient prosi o hot doga z musztardą. Sprzedawca zgadza się zrobić hot doga (pochrząkuje i kiwa głową), tym samym zawierając dorozumianą umowę, która nakłada na niego obowiązek świadczenia w postaci wydania hot doga i prawo do uzyskania za niego zapłaty. Sprzedawca wrzuca parówkę do garnka i prosi klienta o pieniądze, w tym przypadku 3$. Przyjmując pieniądze od klienta sprzedawca hot dogów zrealizował swoje prawo do uzyskania zapłaty (składnik aktywów). Następnie sprzedawca wydaje klientowi hot doga, spełniając swoje świadczenie (zobowiązanie) poprzez przekazanie klientowi kontroli nad składnikiem aktywów (hot dogiem). Powrócimy do tego przykładu ilustrując inne aspekty proponowanego modelu. Rady kontynuowały prace nad modelem rozpoznawania przychodów od czasu publikacji dokumentu do dyskusji. Rady ponownie przyjrzały się niektórym propozycjom przedstawionym w dokumencie do dyskusji, w tym kwestii rachunkowości gwarancji i prawa zwrotu towaru. Przedmiotem prac była też wycena wynagrodzenia płaconego przez klienta (w przypadku hot doga 3$). W zeszłym miesiącu pracownicy obu Rad sporządzili podsumowanie obecnego statusu modelu, uwzględniające wszystkie wstępne decyzje podjęte do chwili obecnej. Podsumowanie to daje wgląd w model, który Rada zaproponuje w projekcie nowego standardu. Bilansowy model rozpoznawania przychodów Oczekiwany model jest zgodny z podejściem bilansowym, faworyzowanym przez obie Rady. Przychód powstaje, gdy jednostka spełni wynikający z umowy (wyraźnej lub dorozumianej) i podlegający egzekucji obowiązek przekazania klientowi składnika aktywów, nazywany obowiązkiem spełnienia 3

4 świadczenia. Umowa daje jednostce także prawo do otrzymania płatności, nazywanej ceną transakcji. Spełnienie obowiązku świadczenia następuje z chwilą przekazania kontroli nad składnikiem aktywów (towarem lub usługą) klientowi. Połączenie praw i obowiązków spełnienia świadczenia doprowadzi do powstania umownego składnika aktywów netto (gdy pozostałe prawa przewyższają pozostałe obowiązki) lub umownego zobowiązania netto (gdy pozostałe obowiązki przewyższają pozostałe prawa). Stanowi to podstawę bilansowego podejścia Rad do rozpoznawania przychodów. Podejście to zakłada, że przychód stanowi albo zwiększenie umownego składnika aktywów netto, albo zmniejszenie umownego zobowiązania netto w wyniku spełnienia obowiązku świadczenia. Wróćmy do naszego sprzedawcy hot dogów. Jeśli przygotowanie hot doga byłoby skomplikowaną operacją nakładającą się na koniec okresu obrotowego, sprzedawca otrzymałby zapłatę i ujął obowiązek świadczenia, ale nie rozpoznałby przychodu zanim nie wydałby hot doga. Przychód byłby rozpoznawany dopiero po wydaniu hot doga i spełnieniu świadczenia, które powodowałyby zmniejszenie umownego zobowiązania. Cena transakcji w umowie z klientem jest przypisywana do każdego obowiązku świadczenia w umowie na podstawie ich pojedynczych relatywnych cen sprzedaży, faktycznych lub oszacowanych. Wyobraźmy sobie, że nasz sprzedawca hot dogów oferuje zestawy składające się z napoju, frytek i hot doga za 5$. Jeśli poszczególne składniki zestawu byłyby wydawane w różnych momentach, cenę 5$ należałoby alokować na podstawie relatywnych jednostkowych cen poszczególnych składników. Ponownie, nie jest to skomplikowane w przypadku sprzedawcy hot dogów, gdzie cały zestaw jest wydawany podczas przerwy obiadowej, a każdy element zestawu ma osobną cenę. Istotna trudność pojawiłaby się, gdyby poszczególne elementy nie były dostępne osobno lub byłyby dostarczane w różnym czasie. Cena transakcji stanowi ważony prawdopodobieństwem szacunek zapłaty otrzymanej od klienta, skorygowany o wartość pieniądza w czasie (o ile jest istotna) oraz oczekiwane straty kredytowe. Obejmuje ona wynagrodzenie warunkowe, chyba, że jego kwoty nie da się wiarygodnie oszacować. Nasz sprzedawca hot dogów zawarł duży kontrakt na dostawę hot dogów do wszystkich dyrektorów w pobliskim biurowcu. Zdecydował się na wystawianie faktur raz w roku i cenę opartą na wielkości sprzedaży od innych klientów. Jego przychód należy skorygować do zdyskontowanej wartości bieżącej w styczniu sprzedawca zarobi więc mniej, bo jeszcze przez rok nie otrzyma zapłaty. Nasz sprzedawca musi z góry oszacować wysokość potencjalnych strat kredytowych czy firma będzie jeszcze istnieć, gdy przyjdzie czas rozliczenia? W miarę możliwości sprzedawca powinien też oszacować wpływ korekty związanej z wielkością sprzedaży na określane przez niego ceny. Analiza wybranych obszarów zainteresowania kluczowych dla jednostek sektora sprzedaży detalicznej i dóbr powszechnego użytku Gwarancje Oczekiwany model może wymagać znaczących zmian w rachunkowości standardowych gwarancji. Zobowiązania z tytułu gwarancji będą traktowane jako nieudana sprzedaż, z której przychód jest odraczany, a nie bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu wymiany towaru na nowy. Oczekiwany model stanowi modyfikację rozwiązania zaproponowanego w dokumencie do dyskusji, które zakładało traktowanie wszelkich gwarancji jako obowiązku spełnienia świadczenia. Rady wstępnie zdecydowały, że jeśli celem gwarancji jest pokrycie klientom strat z tytułu nieujawnionych wad (wad istniejących w momencie sprzedaży), to wówczas gwarancja nie powoduje powstania odrębnego obowiązku świadczenia. Jednostka nie spełniła pierwotnego obowiązku świadczenia polegającego na dostarczeniu składnika aktywów, więc nie uznaje się przychodu w odniesieniu do aktywów (lub ich części), które muszą zostać wymienione. Gwarancje obejmujące wady, które wystąpiły po sprzedaży produktu (tj. niewystępujące w pierwotnym produkcie) przypominają ubezpieczenie i stanowią osobny obowiązek świadczenia; przypadająca na ten obowiązek świadczenia część ceny transakcji jest odraczana i rozpoznawana jako przychód w momencie zrealizowania usługi. Jest to poważna zmiana w stosunku do obecnych wymogów dotyczących gwarancji na pokrycie nieujawnionych wad, które dziś są ujmowane jako rezerwy. Rozpoznawana jest całość zapłaty klienta, a oczekiwany koszt gwarancji jest rozliczany międzyokresowo w momencie sprzedaży produktu. Proponowane rozwiązania zwiększą kwotę zobowiązania z tytułu kosztu naprawy do wartości towarów podlegających wymianie lub wartości usługi naprawy, przy czym wpływ będzie przedstawiany jako zmniejszenie przychodów. Nasz sprzedawca hot dogów będzie musiał odroczyć część swojego przychodu dotyczącą tych klientów, którzy mogą zwrócić hot doga i domagać się zwrotu pieniędzy lub wymiany hot doga. Wpływ propozycji Rad nie jest tak znaczący w przypadku wielu osobno wycenianych gwarancji, które w sensie ekonomicznym dają ochronę ubezpieczeniową, ponieważ w ich przypadku przychód już został odroczony. Prawo do zwrotu towaru Rachunkowość zwrotów w proponowanym modelu pozostanie zasadniczo niezmieniona, choć proponuje się ubruttowienie bilansu w celu uwzględnienia obowiązku zwrotu pieniędzy i składnika aktywów dotyczącego prawa do zwróconych towarów. Rady doszły do następujących wniosków: Jednostka nie powinna rozpoznawać przychodu z tytułu towarów, których zwrotu oczekuje; powinna natomiast ująć zobowiązanie z tytułu zwrotu pieniędzy w odniesieniu do oczekiwanej (ważonej prawdopodobieństwem) kwoty zwrotu dla klienta. 4

5 Następnie jednostka powinna uaktualnić zobowiązanie z tytułu zwrotu pieniędzy o zmiany oczekiwań co do kwoty zwrotu; drugostronnie zaś powinna skorygować kwotę przypisaną do obowiązku świadczenia. Jednostka powinna ująć składnik aktywów (i drugostronnie korektę wartości sprzedanych towarów i materiałów) z tytułu przysługującego jej prawa do odzyskania towarów od klienta w momencie uregulowania zobowiązania do zwrotu pieniędzy, wyceniany początkowo w wysokości pierwotnego kosztu towarów (tj. uprzedniej wartości bilansowej zapasów). Nie należy ujmować przyrzeczonego zwrotu usługi jako osobnego obowiązku świadczenia dodatkowo do obowiązku zwrotu pieniędzy. Zapłata klienta płatności premiowe Nie oczekuje się, by proponowany model miał znaczący wpływ na bieżące ujęcie księgowe płatności premiowych zgodnie z MSSF. Kwota, którą płaci klient, może się zmieniać ze względu na zniżki, rabaty, zwroty, płatności premiowe, nagrody/kary za wyniki, zdarzenia warunkowe i inne korekty. Sprzedawca detaliczny lub producent artykułów powszechnego użytku mogą przekazywać klientowi gotówkę, kredyt lub inne artykuły, które można skompensować z kwotą należną sprzedającemu. Takie premie mogą obejmować proste programy lojalnościowe kup dziewięć hot dogów, a dziesiątego dostaniesz za darmo ale także skomplikowane i wyrafinowane porozumienia pomiędzy producentami artykułów powszechnego użytku a wielkimi sprzedawcami detalicznymi. Producent artykułów powszechnego użytku sprzedający swoje produkty dużemu detaliście może zaproponować rabaty ilościowe, świadczenia marketingowe lub wydłużony okres płatności. Propozycja sugeruje, by kierownictwo stosowało subiektywny osąd w celu ustalenia, czy kwoty te stanowią: (a) zmniejszenie ceny transakcji i przychodów (rabat od towarów lub usług jednostki); (b) płatność za konkretne towary lub usługi, które jednostka otrzymuje od klienta (tj. klient działa równocześnie jako dostawca jednostki); czy (c) kombinację (a) i (b). W przypadku trzeciego scenariusza jednostka pomniejsza cenę transakcji o kwotę wynagrodzenia wypłaconego klientowi powyżej wartości godziwej towarów lub usług otrzymanych od klienta. Jeśli na przykład nasz sprzedawca hot dogów udzieli kredytu swojemu klientowi w zamian za usługi reklamowe, będzie musiał określić wartość godziwą tych usług. Jeśli wartość godziwa będzie niższa niż udzielony kredyt, nadwyżka kredytu obniży przychód uzyskany od tego klienta. Wynagrodzenie klienta wpływ ryzyka kredytowego Aktualne propozycje w zakresie wpływu ryzyka kredytowego mogą oznaczać potencjalnie znaczącą zmianę w stosunku do obowiązującej praktyki, zwłaszcza w przypadku sprzedaży do jednostek o większym ryzyku niewypełnienia zobowiązań. Wysokość przychodu rozpoznanego w takich przypadkach będzie się prawdopodobnie różnić od kwoty otrzymanej zapłaty. Różnica pomiędzy wysokością przychodu i otrzymanej kwoty będzie ujmowana jako zysk lub strata finansowa. Kwota szacowanych strat kredytowych stanowi pomniejszenie przychodu. Jeśli cała kwota wpłynie, kwota straty kredytowej stanie się zyskiem finansowym. Obecnie MSSF wymagają uprawdopodobnienia korzyści ekonomicznych, by możliwe było ujęcie przychodu. Kryterium to zapobiega ujmowaniu przychodów w przypadku sprzedaży do klientów obarczonych wysokim ryzykiem kredytowym. Przychód rozpoznaje się dopiero wtedy, gdy korzyść staje się prawdopodobna, czyli np. kiedy klient zapłaci. Proponowany model będzie wymagał korekty ceny transakcji w celu odzwierciedlenia ryzyka kredytowego klienta, nie zaś opóźnienia momentu ujęcia przychodu. W momencie spełnienia obowiązku świadczenia, jednostka ujmuje przychód w kwocie, którą spodziewa się uzyskać czyli w kwocie oczekiwanej ważonej prawdopodobieństwem. Późniejsze oceny zdolności klienta do regulowania płatności są ujmowane odrębnie od przychodów. Dalsze kroki Ten projekt stanowi radykalną zmianę dotychczasowych wytycznych w zakresie przychodów, a proponowany model może obejmować także inne zagadnienia wpływające na jednostki z sektora sprzedaży detalicznej i dóbr powszechnego użytku. Proponowany standard będzie na przykład zawierać wytyczne w zakresie wpływu oferowania klientowi opcji i przedłużeń oraz ujęcia księgowego produktów darmowych lub o obniżonych cenach. Zasada ujęcia w momencie przekazania kontroli, a nie ryzyka i pożytków również może mieć wpływ na niektóre transakcje. Kierownictwo powinno nadal monitorować propozycje obu Rad. Rady spodziewają się, że projekt standardu zostanie wydany w drugim kwartale 2010 r. Okres nadsyłania komentarzy potrwa prawdopodobnie cztery miesiące. Tak więc nowy standard może pojawić się w połowie roku 2011 r., z prawdopodobną datą wejścia w życie nie wcześniej niż w 2014 r. Zachęcamy spółki do niespiesznego przeanalizowania propozycji Rad i zastanowienia się, jaki wpływ będą one miały na bieżące transakcje i praktyki biznesowe. Zachęcamy kierownictwo spółek, które uważają, że pewne aspekty proponowanego modelu należałoby zmienić lub objaśnić, do nadsyłania propozycji ulepszeń w ramach uwag do propozycji Rad. Niniejszy artykuł porusza zaledwie dwa z projektów, którymi obecnie zajmuje się RMSR. Trwają prace nad kilkoma innymi, które również mogą mieć wpływ na jednostki sektora sprzedaży detalicznej i artykułów powszechnego użytku. Są to projekty dotyczące wspólnych przedsięwzięć, emerytur, rezerw, prezentacji sprawozdań finansowych oraz instrumentów finansowych, w tym rachunkowości zabezpieczeń. Niektóre z tych projektów mają się zakończyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy (wspólne przedsięwzięcia i rezerwy), zaś ukończenie pozostałych planowane jest w 2011 r. 5

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r.

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika aktywów, na pewien

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2. *connectedthinking. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik*

Aktualności MSSF. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2. *connectedthinking. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Dodatek 66 - wrzesień 2008 r. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2 Jest to drugi z serii dwóch dodatków prezentujących pytania

Bardziej szczegółowo

Leasing główne założenia projektu nowego standardu oraz komentarze Rady (IASB i FASB)

Leasing główne założenia projektu nowego standardu oraz komentarze Rady (IASB i FASB) www.pwc.com Leasing główne założenia projektu nowego standardu oraz komentarze Rady (IASB i FASB) ZPL, 29 marca 2011 Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe: Oczekiwane straty kredytowe Projekt standardu z marca 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r.

Instrumenty finansowe: Oczekiwane straty kredytowe Projekt standardu z marca 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. www.pwc.pl Instrumenty finansowe: Oczekiwane straty kredytowe Projekt standardu z marca 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. Agenda 1. Harmonogram prac nad MSSF 9 2. Zakres Projektu Standardu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych

www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych MSSF obowiązujące w roku 2011 Obowiązujące od Od 1 stycznia 2011 Nowe standardy MSR 24 Ujawnianie informacji

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Andrzej Gałkowski Partner 24 października 2014 kpmg.pl Spis treści Strona Obszary objęte Rekomendacją U wpływ na działalność Banku 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 6. Szczególne obszary sprawozdań finansowych Zakres wykładu: 1. MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 2. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości

Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości Autor: Michał Czerniak, 4Audyt 10.10.2011. Portal finansowy IPO.pl Ogólna charakterystyka Krajowych Standardów Rachunkowości. Różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 77/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych instrukta z przyk³adami Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci 1. Zagadnienia wstępne...4

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1 WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPYKAPITAŁOWEJSTX AUTOSTRADY Data dokumentu: 12 maja 2010 WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe BILANS BILANS dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy, zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie przychodów i przyszłość sprawozdawczości finansowej w UE

Ujmowanie przychodów i przyszłość sprawozdawczości finansowej w UE Ujmowanie przychodów i przyszłość sprawozdawczości finansowej w UE Konferencja na temat MSSF - 4 grudnia 2013 roku Program pomocy technicznej dla Polski w zakresie sprawozdawczości finansowej (FRTAP),

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 23.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 1. Podstawowe dane Stowarzyszenia: Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło-Wrocław Centrum ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław Sąd prowadzący

Bardziej szczegółowo

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Za główny cel sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/93

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/93 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/93 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 18 Przychody CEL Przychód w Założeniach koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r.

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r. Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r. Zakres raportu Niniejszy raport jest raportem śródrocznym

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku z siedzibą w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7/25,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak MSR 17 KSR 5

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak MSR 17 KSR 5 SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 5. Pomiar i ujmowanie aktywów i zobowiązań Zakres wykładu: MSR 17 LEASING KSR nr 5 LEASING, NAJEM I DZIERŻAWA Zakres porównań Cel standardu Zakres standardu

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r.

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. FUNDACJA KLUCZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. Spis treści: 1. Oświadczenie zarządu 3 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego...4 3. Bilans..6 4. Rachunek wyników.7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA STOWARZYSZENIE Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 31.07.2008 do 31.12.2008 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych NOTA 1 y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych budowlanych projektowych Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres 01.01.2014-30.06.2014

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo