Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik*"

Transkrypt

1 Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Dodatek MSSF według sektorów marzec 2010 r. Szykują się wielkie zmiany dla sektora sprzedaży detalicznej i dóbr powszechnego użytku RMSR i FASB mają pełne ręce roboty przy ponownej ocenie kilku różnych dziedzin rachunkowości w obu systemach standardów. Dwa projekty, które będą miały znaczący wpływ na przedsiębiorstwa sektora sprzedaży detalicznej i dóbr powszechnego użytku, to leasing i ujmowanie przychodów. Dave Mason, partner w dziale audytu ze Szwajcarii i Mark Lohmann, partner w Zespole Centralnym Usług Doradztwa Księgowego, przedstawiają status tych projektów i ich potencjalny wpływ na sektor sprzedaży detalicznej i dóbr powszechnego użytku. Leasing Na początku roku RMSR i FASB opublikowały dokument do dyskusji (DP) w sprawie rachunkowości leasingu. Wiele krytyki kierowanej w stronę obecnego standardu dotyczy faktu, że podstawowe aktywa przedsiębiorstwa (np. samoloty w przypadku linii lotniczych) nie są wykazane w jego bilansie. Ocena umów z pogranicza leasingu operacyjnego i finansowego jest czasochłonna i pracochłonna, a jej efekt jest często ignorowany przez użytkowników sprawozdań finansowych. Niewielu przedsiębiorców z sektora sprzedaży detalicznej poświęca większą uwagę kwestiom klasyfikacji leasingu, bo wynajem nieruchomości w ich przypadku jest często krótkoterminowy w porównaniu z aktywami bazowymi. A jednak przedstawione propozycje będą miały znaczący wpływ na sektor sprzedaży detalicznej. Podsumowanie kluczowych punktów dokumentu do dyskusji w sprawie leasingu Rachunkowość leasingu pozostaje zasadniczo niezmieniona od czasu opublikowania MSR 17 Leasing w 1982 r. Krytycy argumentują, że obowiązujące podejście do klasyfikacji leasingu jako finansowego lub operacyjnego - wszystko albo nic - powoduje, że podobne rozwiązania są ujmowane księgowo w odmienny sposób. Ponadto wiele ważnych zobowiązań związanych z wypływem środków pieniężnych nie jest ujmowanych jako zobowiązania. W dokumencie do dyskusji zaproponowano podejście oparte na prawie do użytkowania. Podejście to wymaga od leasingobiorcy ujęcia składnika aktywów z tytułu prawa użytkowania składnika aktywów będącego przedmiotem leasingu przez okres trwania leasingu oraz odpowiadającego mu zobowiązania dotyczącego przewidzianych wypływów środków pieniężnych. Aktualna rachunkowość leasingu operacyjnego zostałaby wyeliminowana.

2 Prawo do użytkowania jest wyceniane w wartości bieżącej opłat z tytułu leasingu, zdyskontowanych krańcową stopą procentową kredytu leasingobiorcy. W dokumencie DP proponuje się uwzględnienie najbardziej prawdopodobnego okresu leasingu. Wymagałoby to od sporządzających sprawozdania finansowe dokonywania regularnych ocen, czy zamierzają skorzystać z opcji przedłużenia umowy. Wymóg ten jest kluczowy dla sektora sprzedaży detalicznej, gdzie na wielu rynkach, krótkoterminowe umowy najmu nieruchomości są wielokrotnie przedłużane. Innym obszarem szczególnego zainteresowania są czynsze warunkowe, często stosowane w punktach sprzedaży detalicznej. Wysokość czynszu jest ustalana jako procent przychodów sklepu, oprócz podstawowego czynszu lub nawet bez niego. Proponowane rozwiązanie polega na włączeniu czynszów warunkowych do wyceny prawa do użytkowania składnika aktywów przy pomocy techniki oczekiwanych wyników. Rady są podzielone w kwestii ujęcia zmian szacunków czynszu warunkowego, a dokument do dyskusji pozwala zebrać uwagi w tej kwestii. RMSR uważa, że zmiany szacunków kwoty zobowiązania należy odzwierciedlić jako korektę wartości prawa do użytkowania składnika aktywów, podczas gdy FASB jest zdania, że zmiany te należy ująć w dochodach. Przy określaniu wartości prawa do użytkowania aktywów uwzględniano by również gwarancje wartości końcowej, które jednak są mniej rozpowszechnione w sektorze sprzedaży detalicznej. RMSR i FASB mają też odmienne poglądy w kwestii prezentacji. Obie Rady zgadzają się, że prawa do użytkowania aktywa należy prezentować odrębnie od aktywów będących własnością jednostki. FASB proponuje, by odnośne zobowiązanie było prezentowane odrębnie od innych zobowiązań finansowych, natomiast RMSR nie uważa odrębnej prezentacji za konieczną. Konsekwencje Proponowany model znacząco zmieniłby sprawozdania finansowe i mierniki finansowe wielu detalistów. Sporządzający sprawozdania finansowe powinni być szczególnie ostrożni przy finalizowaniu warunków umów kredytowych i uzgadnianiu docelowych wielkości wynagrodzeń. Bilanse zostaną ubruttowione, a rozliczenie dyskonta od zobowiązania spowoduje wyższe koszty odsetkowe w pierwszych latach w porównaniu z obecnym liniowym modelem rozliczania leasingu operacyjnego. Zwiększeniu ulegnie natomiast prawdopodobnie wynik EBITDA, ponieważ koszty czynszów zostaną zastąpione przez amortyzację prawa do użytkowania aktywów i koszty odsetkowe. Analiza ilościowa Analiza sprawozdań finansowych spółek giełdowych za 2008 r. pokazuje, że nowe propozycje będą mieć ogromny wpływ na jednostki sektora sprzedaży detalicznej. W analizie jako przybliżenie wpływu propozycji wykorzystano ujawniane kwoty minimalnych płatności z tytułu leasingu. Faktyczny wpływ będzie większy, jeśli propozycje dotyczące opcji przedłużenia leasingu i czynszów warunkowych zostaną przyjęte w proponowanym kształcie. W tabeli poniżej pokazano wpływ na zadłużenie, dźwignię finansową i wynik EBITDA dla wybranych branż i sektorów. W celu ograniczenia wpływu statystycznego spółek o niskich wartościach zadłużenia i EBITDA, posłużono się medianą, a nie średnią arytmetyczną. Całkowite przepływy pieniężne pozostaną takie same mimo dużych zmian księgowych pokazanych powyżej chyba, że detaliści zaczną kupować nieruchomości w miejsce ich najmu. Wzrosną jednak wpływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, równoważone wzrostem wypływów środków pieniężnych z działalności finansowej z tytułu odsetek i wypływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej z tytułu nabycia praw. Potencjalny wpływ standardu w sprawie leasingu na zadłużenie, dźwignię i EBITDA Handel detaliczny Pozostałe usługi Usługi firm doradczych Transport i magazynowanie Telekomunikacja Handel hurtowy Zakwaterowanie Przemysł wytwórczy Budownictwo Rozrywka Usługi finansowe Górnictwo oraz wydobycie ropy naftowej i gazu Usługi komunalne Dalsze kroki oprocentowanego zadłużenia 64% 16% 28% 14% 1 12% 0% dźwigni (w punktach procentowych) 42% 17% 12% 8% 8% 6% 4% 4% 2% 1% 0% EBITDA 34% 1 20% 14% 7% 11% 10% 7% 6% 2% Wszystkie spółki 8% 4% 7% Opisany powyżej wpływ propozycji na sprawozdania finansowe w sektorze sprzedaży detalicznej już teraz jest znaczący. Trudno jest oszacować wpływ uwzględnienia przewidywanych przedłużeń umów i czynszów warunkowych na podane powyżej wielkości. Nawet jednak przy założeniu, że umowa jest przedłużana jednokrotnie, podstawowe korekty (utworzenie składnika aktywów i drugostronnego zobowiązania) w wielu jednostkach spowodują więcej niż podwojenie wielkości odnośnych aktywów i zobowiązań. Jeśli jednostka posiada czynsze warunkowe w bardzo dobrej lokalizacji, której nie ma zamiaru opuszczać, może być zmuszona oszacować przychody z danego sklepu jako rentę wieczystą. Szacunki tych zmian będą bardzo znaczącym obszarem subiektywnego osądu; jeśli zmiany tych szacunków byłyby ujmowane w rachunku zysków i strat (jak proponuje 2

3 FASB), spowodowałyby znaczącą niepewność i fluktuacje wyników detalistów. Jeśli nowy standard w sprawie leasingu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. przy retrospektywnym stosowaniu, wyzwania i pytania, na jakie będą musiały odpowiedzieć spółki sektora sprzedaży detalicznej będą następujące: Czy kierownictwo jest w stanie dokładnie przewidzieć wpływ zmian na kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) podawane inwestorom? Czy kierownictwo zmieni model operacyjny, uwzględniając szersze stosowanie rozwiązań franszyzowych lub ponownie rozważając kwestię kupić czy wynająć"? Czy kierownictwo posiada systemy i mechanizmy kontroli pozwalające na uchwycenie, analizę i gromadzenie niezbędnych danych z portfela sklepów, których liczba może sięgać tysięcy? Czy kierownictwo nie musi przeanalizować, a następnie renegocjować warunków wpisanych w umowy kredytowe czy wręcz w bazowe umowy leasingowe, jako że rachunkowość leasingodawcy też prawdopodobnie ulegnie zmianie? Konsekwencje tego projektu są poważne prawdopodobnie są to jedne z najpoważniejszych zmian w rachunkowości, przynajmniej dla detalistów. Jest wiele do zrobienia, a czas goni. Rozpoznawanie przychodu Rosnący stopień skomplikowania standardów rachunkowości powoduje, że wielu księgowych rwie włosy z głowy i szuka pomocy ekspertów przy księgowaniu emerytur, płatności w formie akcji, instrumentów pochodnych czy kalkulacji utraty wartości firmy. Każdy dyrektor finansowy wie jednak, ile wyniosły przychody i kiedy je rozpoznać. Każdy umie wyjaśnić stosowaną przez swoją spółkę politykę i kryteria rozpoznawania przychodów. Dzięki RMSR i FASB, ta polityka może wkrótce ulec zmianie. Toczący się od dłuższego czasu projekt dotyczący ujmowania przychodów zaowocuje prawdopodobnie wydaniem projektu odnośnego standardu w drugim kwartale 2010 r. Nie jest jasne, czy projekt przyniesie duże zmiany spółkom w sektorach sprzedaży detalicznej i dóbr powszechnego użytku, ale na pewno kierownictwo musi dobrze przemyśleć sprawę, zanim dojdzie do wniosku, jakie będą konsekwencje nowego standardu. Kluczowe punkty dokumentu do dyskusji w sprawie przychodów W grudniu 2008 r. Rady opublikowały wspólny dokument do dyskusji (DP) w sprawie rozpoznawania przychodów: Wstępne poglądy w sprawie ujmowania przychodów w umowach z klientami". Okres nadsyłania uwag do dokumentu dobiegł końca w czerwcu ubiegłego roku. Respondenci generalnie poparli propozycje, ale zgłoszono pewne wątpliwości, co do tego, czy jeden model dla wszystkich sytuacji rozpoznawania przychodów we wszystkich sektorach wystarczy, by zapewnić użytkownikom informacje użyteczne przy podejmowaniu decyzji. W dokumencie do dyskusji proponuje się model ujmowania przychodów oparty na pojedynczym, opartym na umowie modelu Źródła W lutym zeszłego roku PwC wydał podsumowanie propozycji: Future of revenue recognition A preliminary peek (Przyszłość ujmowania przychodów na pierwszy rzut oka). Podsumowanie 220 odpowiedzi, wraz z obserwacjami PwC dotyczącymi każdej z ważniejszych dziedzin, jest dostępne w publikacji PwC IASB/FASB revenue recognition project progress towards completion (Projekt RMSR i FASB w zakresie ujmowana przychodów postępy prac) wydanej we wrześniu ubiegłego roku. W marcu 2010 r. PwC opublikuje podsumowanie projektu dotyczącego ujmowania przychodów: A summary of the FASB/IASB Revenue Recognition Project Change is closer than you think (Podsumowanie projektu RMSR i FASB w zakresie ujmowana przychodów zmiany są bliższe niż myślisz). aktywów i zobowiązań. Jednostki rozpoznawałyby przychód w momencie spełnienia świadczenia. Następuje to z chwilą przekazania klientowi kontroli nad aktywami (towarami lub usługami). Jest to podejście bilansowe do ujmowania przychodów przychód jest wynikiem zmian aktywów i zobowiązań. Co to oznacza w praktyce? Zastosujmy tę zasadę do najprostszego ze sprzedawców detalicznych ulicznego sprzedawcy hot dogów. Klient prosi o hot doga z musztardą. Sprzedawca zgadza się zrobić hot doga (pochrząkuje i kiwa głową), tym samym zawierając dorozumianą umowę, która nakłada na niego obowiązek świadczenia w postaci wydania hot doga i prawo do uzyskania za niego zapłaty. Sprzedawca wrzuca parówkę do garnka i prosi klienta o pieniądze, w tym przypadku 3$. Przyjmując pieniądze od klienta sprzedawca hot dogów zrealizował swoje prawo do uzyskania zapłaty (składnik aktywów). Następnie sprzedawca wydaje klientowi hot doga, spełniając swoje świadczenie (zobowiązanie) poprzez przekazanie klientowi kontroli nad składnikiem aktywów (hot dogiem). Powrócimy do tego przykładu ilustrując inne aspekty proponowanego modelu. Rady kontynuowały prace nad modelem rozpoznawania przychodów od czasu publikacji dokumentu do dyskusji. Rady ponownie przyjrzały się niektórym propozycjom przedstawionym w dokumencie do dyskusji, w tym kwestii rachunkowości gwarancji i prawa zwrotu towaru. Przedmiotem prac była też wycena wynagrodzenia płaconego przez klienta (w przypadku hot doga 3$). W zeszłym miesiącu pracownicy obu Rad sporządzili podsumowanie obecnego statusu modelu, uwzględniające wszystkie wstępne decyzje podjęte do chwili obecnej. Podsumowanie to daje wgląd w model, który Rada zaproponuje w projekcie nowego standardu. Bilansowy model rozpoznawania przychodów Oczekiwany model jest zgodny z podejściem bilansowym, faworyzowanym przez obie Rady. Przychód powstaje, gdy jednostka spełni wynikający z umowy (wyraźnej lub dorozumianej) i podlegający egzekucji obowiązek przekazania klientowi składnika aktywów, nazywany obowiązkiem spełnienia 3

4 świadczenia. Umowa daje jednostce także prawo do otrzymania płatności, nazywanej ceną transakcji. Spełnienie obowiązku świadczenia następuje z chwilą przekazania kontroli nad składnikiem aktywów (towarem lub usługą) klientowi. Połączenie praw i obowiązków spełnienia świadczenia doprowadzi do powstania umownego składnika aktywów netto (gdy pozostałe prawa przewyższają pozostałe obowiązki) lub umownego zobowiązania netto (gdy pozostałe obowiązki przewyższają pozostałe prawa). Stanowi to podstawę bilansowego podejścia Rad do rozpoznawania przychodów. Podejście to zakłada, że przychód stanowi albo zwiększenie umownego składnika aktywów netto, albo zmniejszenie umownego zobowiązania netto w wyniku spełnienia obowiązku świadczenia. Wróćmy do naszego sprzedawcy hot dogów. Jeśli przygotowanie hot doga byłoby skomplikowaną operacją nakładającą się na koniec okresu obrotowego, sprzedawca otrzymałby zapłatę i ujął obowiązek świadczenia, ale nie rozpoznałby przychodu zanim nie wydałby hot doga. Przychód byłby rozpoznawany dopiero po wydaniu hot doga i spełnieniu świadczenia, które powodowałyby zmniejszenie umownego zobowiązania. Cena transakcji w umowie z klientem jest przypisywana do każdego obowiązku świadczenia w umowie na podstawie ich pojedynczych relatywnych cen sprzedaży, faktycznych lub oszacowanych. Wyobraźmy sobie, że nasz sprzedawca hot dogów oferuje zestawy składające się z napoju, frytek i hot doga za 5$. Jeśli poszczególne składniki zestawu byłyby wydawane w różnych momentach, cenę 5$ należałoby alokować na podstawie relatywnych jednostkowych cen poszczególnych składników. Ponownie, nie jest to skomplikowane w przypadku sprzedawcy hot dogów, gdzie cały zestaw jest wydawany podczas przerwy obiadowej, a każdy element zestawu ma osobną cenę. Istotna trudność pojawiłaby się, gdyby poszczególne elementy nie były dostępne osobno lub byłyby dostarczane w różnym czasie. Cena transakcji stanowi ważony prawdopodobieństwem szacunek zapłaty otrzymanej od klienta, skorygowany o wartość pieniądza w czasie (o ile jest istotna) oraz oczekiwane straty kredytowe. Obejmuje ona wynagrodzenie warunkowe, chyba, że jego kwoty nie da się wiarygodnie oszacować. Nasz sprzedawca hot dogów zawarł duży kontrakt na dostawę hot dogów do wszystkich dyrektorów w pobliskim biurowcu. Zdecydował się na wystawianie faktur raz w roku i cenę opartą na wielkości sprzedaży od innych klientów. Jego przychód należy skorygować do zdyskontowanej wartości bieżącej w styczniu sprzedawca zarobi więc mniej, bo jeszcze przez rok nie otrzyma zapłaty. Nasz sprzedawca musi z góry oszacować wysokość potencjalnych strat kredytowych czy firma będzie jeszcze istnieć, gdy przyjdzie czas rozliczenia? W miarę możliwości sprzedawca powinien też oszacować wpływ korekty związanej z wielkością sprzedaży na określane przez niego ceny. Analiza wybranych obszarów zainteresowania kluczowych dla jednostek sektora sprzedaży detalicznej i dóbr powszechnego użytku Gwarancje Oczekiwany model może wymagać znaczących zmian w rachunkowości standardowych gwarancji. Zobowiązania z tytułu gwarancji będą traktowane jako nieudana sprzedaż, z której przychód jest odraczany, a nie bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu wymiany towaru na nowy. Oczekiwany model stanowi modyfikację rozwiązania zaproponowanego w dokumencie do dyskusji, które zakładało traktowanie wszelkich gwarancji jako obowiązku spełnienia świadczenia. Rady wstępnie zdecydowały, że jeśli celem gwarancji jest pokrycie klientom strat z tytułu nieujawnionych wad (wad istniejących w momencie sprzedaży), to wówczas gwarancja nie powoduje powstania odrębnego obowiązku świadczenia. Jednostka nie spełniła pierwotnego obowiązku świadczenia polegającego na dostarczeniu składnika aktywów, więc nie uznaje się przychodu w odniesieniu do aktywów (lub ich części), które muszą zostać wymienione. Gwarancje obejmujące wady, które wystąpiły po sprzedaży produktu (tj. niewystępujące w pierwotnym produkcie) przypominają ubezpieczenie i stanowią osobny obowiązek świadczenia; przypadająca na ten obowiązek świadczenia część ceny transakcji jest odraczana i rozpoznawana jako przychód w momencie zrealizowania usługi. Jest to poważna zmiana w stosunku do obecnych wymogów dotyczących gwarancji na pokrycie nieujawnionych wad, które dziś są ujmowane jako rezerwy. Rozpoznawana jest całość zapłaty klienta, a oczekiwany koszt gwarancji jest rozliczany międzyokresowo w momencie sprzedaży produktu. Proponowane rozwiązania zwiększą kwotę zobowiązania z tytułu kosztu naprawy do wartości towarów podlegających wymianie lub wartości usługi naprawy, przy czym wpływ będzie przedstawiany jako zmniejszenie przychodów. Nasz sprzedawca hot dogów będzie musiał odroczyć część swojego przychodu dotyczącą tych klientów, którzy mogą zwrócić hot doga i domagać się zwrotu pieniędzy lub wymiany hot doga. Wpływ propozycji Rad nie jest tak znaczący w przypadku wielu osobno wycenianych gwarancji, które w sensie ekonomicznym dają ochronę ubezpieczeniową, ponieważ w ich przypadku przychód już został odroczony. Prawo do zwrotu towaru Rachunkowość zwrotów w proponowanym modelu pozostanie zasadniczo niezmieniona, choć proponuje się ubruttowienie bilansu w celu uwzględnienia obowiązku zwrotu pieniędzy i składnika aktywów dotyczącego prawa do zwróconych towarów. Rady doszły do następujących wniosków: Jednostka nie powinna rozpoznawać przychodu z tytułu towarów, których zwrotu oczekuje; powinna natomiast ująć zobowiązanie z tytułu zwrotu pieniędzy w odniesieniu do oczekiwanej (ważonej prawdopodobieństwem) kwoty zwrotu dla klienta. 4

5 Następnie jednostka powinna uaktualnić zobowiązanie z tytułu zwrotu pieniędzy o zmiany oczekiwań co do kwoty zwrotu; drugostronnie zaś powinna skorygować kwotę przypisaną do obowiązku świadczenia. Jednostka powinna ująć składnik aktywów (i drugostronnie korektę wartości sprzedanych towarów i materiałów) z tytułu przysługującego jej prawa do odzyskania towarów od klienta w momencie uregulowania zobowiązania do zwrotu pieniędzy, wyceniany początkowo w wysokości pierwotnego kosztu towarów (tj. uprzedniej wartości bilansowej zapasów). Nie należy ujmować przyrzeczonego zwrotu usługi jako osobnego obowiązku świadczenia dodatkowo do obowiązku zwrotu pieniędzy. Zapłata klienta płatności premiowe Nie oczekuje się, by proponowany model miał znaczący wpływ na bieżące ujęcie księgowe płatności premiowych zgodnie z MSSF. Kwota, którą płaci klient, może się zmieniać ze względu na zniżki, rabaty, zwroty, płatności premiowe, nagrody/kary za wyniki, zdarzenia warunkowe i inne korekty. Sprzedawca detaliczny lub producent artykułów powszechnego użytku mogą przekazywać klientowi gotówkę, kredyt lub inne artykuły, które można skompensować z kwotą należną sprzedającemu. Takie premie mogą obejmować proste programy lojalnościowe kup dziewięć hot dogów, a dziesiątego dostaniesz za darmo ale także skomplikowane i wyrafinowane porozumienia pomiędzy producentami artykułów powszechnego użytku a wielkimi sprzedawcami detalicznymi. Producent artykułów powszechnego użytku sprzedający swoje produkty dużemu detaliście może zaproponować rabaty ilościowe, świadczenia marketingowe lub wydłużony okres płatności. Propozycja sugeruje, by kierownictwo stosowało subiektywny osąd w celu ustalenia, czy kwoty te stanowią: (a) zmniejszenie ceny transakcji i przychodów (rabat od towarów lub usług jednostki); (b) płatność za konkretne towary lub usługi, które jednostka otrzymuje od klienta (tj. klient działa równocześnie jako dostawca jednostki); czy (c) kombinację (a) i (b). W przypadku trzeciego scenariusza jednostka pomniejsza cenę transakcji o kwotę wynagrodzenia wypłaconego klientowi powyżej wartości godziwej towarów lub usług otrzymanych od klienta. Jeśli na przykład nasz sprzedawca hot dogów udzieli kredytu swojemu klientowi w zamian za usługi reklamowe, będzie musiał określić wartość godziwą tych usług. Jeśli wartość godziwa będzie niższa niż udzielony kredyt, nadwyżka kredytu obniży przychód uzyskany od tego klienta. Wynagrodzenie klienta wpływ ryzyka kredytowego Aktualne propozycje w zakresie wpływu ryzyka kredytowego mogą oznaczać potencjalnie znaczącą zmianę w stosunku do obowiązującej praktyki, zwłaszcza w przypadku sprzedaży do jednostek o większym ryzyku niewypełnienia zobowiązań. Wysokość przychodu rozpoznanego w takich przypadkach będzie się prawdopodobnie różnić od kwoty otrzymanej zapłaty. Różnica pomiędzy wysokością przychodu i otrzymanej kwoty będzie ujmowana jako zysk lub strata finansowa. Kwota szacowanych strat kredytowych stanowi pomniejszenie przychodu. Jeśli cała kwota wpłynie, kwota straty kredytowej stanie się zyskiem finansowym. Obecnie MSSF wymagają uprawdopodobnienia korzyści ekonomicznych, by możliwe było ujęcie przychodu. Kryterium to zapobiega ujmowaniu przychodów w przypadku sprzedaży do klientów obarczonych wysokim ryzykiem kredytowym. Przychód rozpoznaje się dopiero wtedy, gdy korzyść staje się prawdopodobna, czyli np. kiedy klient zapłaci. Proponowany model będzie wymagał korekty ceny transakcji w celu odzwierciedlenia ryzyka kredytowego klienta, nie zaś opóźnienia momentu ujęcia przychodu. W momencie spełnienia obowiązku świadczenia, jednostka ujmuje przychód w kwocie, którą spodziewa się uzyskać czyli w kwocie oczekiwanej ważonej prawdopodobieństwem. Późniejsze oceny zdolności klienta do regulowania płatności są ujmowane odrębnie od przychodów. Dalsze kroki Ten projekt stanowi radykalną zmianę dotychczasowych wytycznych w zakresie przychodów, a proponowany model może obejmować także inne zagadnienia wpływające na jednostki z sektora sprzedaży detalicznej i dóbr powszechnego użytku. Proponowany standard będzie na przykład zawierać wytyczne w zakresie wpływu oferowania klientowi opcji i przedłużeń oraz ujęcia księgowego produktów darmowych lub o obniżonych cenach. Zasada ujęcia w momencie przekazania kontroli, a nie ryzyka i pożytków również może mieć wpływ na niektóre transakcje. Kierownictwo powinno nadal monitorować propozycje obu Rad. Rady spodziewają się, że projekt standardu zostanie wydany w drugim kwartale 2010 r. Okres nadsyłania komentarzy potrwa prawdopodobnie cztery miesiące. Tak więc nowy standard może pojawić się w połowie roku 2011 r., z prawdopodobną datą wejścia w życie nie wcześniej niż w 2014 r. Zachęcamy spółki do niespiesznego przeanalizowania propozycji Rad i zastanowienia się, jaki wpływ będą one miały na bieżące transakcje i praktyki biznesowe. Zachęcamy kierownictwo spółek, które uważają, że pewne aspekty proponowanego modelu należałoby zmienić lub objaśnić, do nadsyłania propozycji ulepszeń w ramach uwag do propozycji Rad. Niniejszy artykuł porusza zaledwie dwa z projektów, którymi obecnie zajmuje się RMSR. Trwają prace nad kilkoma innymi, które również mogą mieć wpływ na jednostki sektora sprzedaży detalicznej i artykułów powszechnego użytku. Są to projekty dotyczące wspólnych przedsięwzięć, emerytur, rezerw, prezentacji sprawozdań finansowych oraz instrumentów finansowych, w tym rachunkowości zabezpieczeń. Niektóre z tych projektów mają się zakończyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy (wspólne przedsięwzięcia i rezerwy), zaś ukończenie pozostałych planowane jest w 2011 r. 5

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r.

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r.

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika aktywów, na pewien

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r.

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r.

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. www.pwcacademy.pl MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. 1 Zasady rachunkowości i zmiany zasad rachunkowości 2 Zakres

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2. *connectedthinking. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik*

Aktualności MSSF. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2. *connectedthinking. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Dodatek 66 - wrzesień 2008 r. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2 Jest to drugi z serii dwóch dodatków prezentujących pytania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe MSSF 9

Instrumenty finansowe MSSF 9 www.pwcacademy.pl Instrumenty finansowe MSSF 9 Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. MSSF 9 wprowadzenie Potrzeba uproszczenia przepisów rachunkowości dotyczących instrumentów finansowych Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe: Oczekiwane straty kredytowe Projekt standardu z marca 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r.

Instrumenty finansowe: Oczekiwane straty kredytowe Projekt standardu z marca 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. www.pwc.pl Instrumenty finansowe: Oczekiwane straty kredytowe Projekt standardu z marca 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. Agenda 1. Harmonogram prac nad MSSF 9 2. Zakres Projektu Standardu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Leasing główne założenia projektu nowego standardu oraz komentarze Rady (IASB i FASB)

Leasing główne założenia projektu nowego standardu oraz komentarze Rady (IASB i FASB) www.pwc.com Leasing główne założenia projektu nowego standardu oraz komentarze Rady (IASB i FASB) ZPL, 29 marca 2011 Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP..................................................... 11 Rozdział 1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI........................................

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF - nowe standardy i status prac nad aktualnymi projektami

Aktualności MSSF - nowe standardy i status prac nad aktualnymi projektami www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe standardy i status prac nad aktualnymi projektami Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. Aktualnie uchwalone / obowiązujące standardy 2 MSSF obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych

www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych www.pwc.com Aktualności MSSF - nowe i zmienione MSSF obowiązujące od roku 2011 i w latach kolejnych MSSF obowiązujące w roku 2011 Obowiązujące od Od 1 stycznia 2011 Nowe standardy MSR 24 Ujawnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE MVA Green Energy Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 5028/2010 z dnia 28.07.2010 roku. Spółka jest wpisana

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 19.12.2015 L 333/97 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2406 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Andrzej Gałkowski Partner 24 października 2014 kpmg.pl Spis treści Strona Obszary objęte Rekomendacją U wpływ na działalność Banku 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych instrukta z przyk³adami Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci 1. Zagadnienia wstępne...4

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 627716 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo