Zeszyty naukowe nr 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 8"

Transkrypt

1 Zeszyty naukowe nr 8 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2010 Agnieszka Kiszka Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2009 roku Wprowadzenie Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uchodzi wśród podatników i ekspertów prawa podatkowego za niezwykle skomplikowaną i niejasną. Ci ostatni twierdzą, że od czasu jej wprowadzenia w 1991 roku była ona nowelizowana już ponad sto razy. Ostatni jednolity tekst tejże ustawy wydano w 2000 roku, od tamtej pory nowelizacje miały miejsce kilkanaście razy w ciągu każdego roku. Podatnik chcący stosować ustawę zmuszony jest w chwili obecnej sięgać nie tylko do jej tekstu, ale do licznych Dzienników Ustaw zawierających przepisy przejściowe oraz poprzednich jej wersji. Przepisy ustawy są ponadto trudne do zinterpretowania, co może częstokroć pozbawić podatnika możliwości skorzystania z licznych ulg czy zwolnień. 1 stycznia 2009 roku przyniósł niestety wiele kolejnych zmian w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmieniła się nie tylko skala PIT, ale także sposób odliczania ulgi prorodzinnej, pojawiła się możliwość odliczania składek ubezpieczeniowych opłacanych za granicą, uszczegółowiono zasady przekazywania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, zlikwidowano ulgę meldunkową. Niektóre z tych zmian niewątpliwie działają na korzyść podatnika, inne wprowadzono raczej w celu uporządkowania przepisów i rozwiania dotychczasowych wątpliwości dotyczących niektórych z nich. Kolejna nowelizacja ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, która nigdy nie miała charakteru regulacji wyczerpującej, jako że prawa i obowiązki podatnika wynikają nie tylko z tejże ustawy, ale także z postanowień Konstytucji RP, wielu innych ustaw oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń wykonawczych Ministerstwa Finansów 1, miała również na celu m.in. dostosowanie polskich przepisów podatkowych do prawa traktatowego oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Praca poniższa ma na celu przybliżenie najbardziej istotnych dla podatni-

2 30 ka zmian, ze szczególnym uwzględnieniem nowej skali podatkowej, zwłaszcza w kontekście pojawiającej się od paru lat dyskusji na temat podatku liniowego. 1. Wspólne opodatkowanie małżonków Zmianie uległa m.in. treść art. 6 ustawy dotyczącego wspólnego opodatkowania małżonków. Do tej pory przywilej wspólnego opodatkowania przypadał jedynie tym małżonkom, którzy podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie, zgodnie z art. 6 ust. 3a wspólnie rozliczyć się mogą także małżonkowie, mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, a także ci, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Oczywiście możliwość wspólnego opodatkowania w tychże przypadkach obwarowana jest pewnymi ściśle określonymi warunkami, a mianowicie małżonkowie musieli osiągnąć podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu osiągniętego przez nich oboje w danym roku podatkowym oraz udokumentować certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych 2. Tak więc od 2009 roku małżonkowie oboje nierezydenci oraz małżonkowie z których jeden jest rezydentem, a drugi nierezydentem, pod warunkiem, że osiągnęli 75 proc. wszystkich przychodów w Polsce, mogą rozliczyć się na zasadach identycznych jak rezydenci (podwójna wysokość podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów uzyskanych przez małżonków w danym roku podatkowym). Podobne regulacje wprowadzono dla osób samotnie wychowujących dzieci 3. Zmiany wprowadzone w zasadach wspólnego opodatkowania małżonków są niewątpliwie korzystne z punktu widzenia podatnika, jako że kładą kres uprzywilejowaniu tylko i wyłącznie rezydentów, dając możliwość skorzystania z prawa do wspólnego opodatkowania szerszej grupie podatników. 2. Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości Kolejna zmiana dotyczy ulgi meldunkowej, która z początkiem 2009 roku przestała obowiązywać. Wcześniej osoba sprzedająca mieszkanie zakupione po 1 stycznia 2007 roku, w przypadku, gdy była w nim zameldowana przez co naj-

3 mniej 12 miesięcy, nie płaciła podatku. Teraz ulgę zastąpiło zwolnienie podatkowe podatku nie zapłaci osoba, która w ciągu dwóch lat od sprzedaży mieszkania wyda pieniądze pochodzące z tej sprzedaży na inny cel mieszkaniowy (zakup mieszkania, domu, działki budowlanej itp.). Wolne od podatku są dochody w wysokości odpowiadającej iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przy czym udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się tylko do wysokości przychodu 4. W związku z tą zmianą sposób opodatkowania sprzedaży mieszkania lub domu zależy w chwili obecnej od momentu nabycia zbywanej nieruchomości. I tak: - przychód z nieruchomości zakupionej do 31 grudnia 2006 roku opodatkowany jest podatkiem w wysokości 10 proc., rozliczenie z fiskusem nastąpić musi w ciągu 14 dni od zbycia nieruchomości, a wolna od PIT jest m.in. sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku lub darowiźnie oraz w przypadku, gdy pieniądze ze sprzedaży w ciągu dwóch lat zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe; - dochód ze sprzedaży z nieruchomości nabytej miedzy 1 stycznia 2007 roku a 31 grudnia 2008 roku opodatkowany jest podatkiem w wysokości 19 proc., a rozliczenie z fiskusem następuje przy złożeniu rocznego zeznania podatkowego (do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym), tu właśnie wciąż możliwa jest do wykorzystania wyżej wspomniana ulga meldunkowa; - i wreszcie dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytej po 1 stycznia 2009 roku objęty jest 19 proc. podatku, a po zakończeniu roku podatkowego podatnik zobowiązany jest w zeznaniu podatkowym wykazać dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości uzyskane w roku podatkowym, ale w przypadku, gdy pieniądze ze sprzedaży mieszkania w ciągu dwóch lat przeznaczone zostaną na inne cele mieszkaniowe, nie trzeba płacić PIT 5. Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się zgodnie z art. 21 ust. 25 m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu czy udziału w gruncie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, a także wydatki poniesione m.in. na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej 6. Nie wiadomo, jakie były faktyczne intencje ustawodawcy, ale uzależnie- 31

4 32 nie sposobu opodatkowania sprzedaży nieruchomości od momentu jej nabycia i wprowadzenie w związku z tym trzech różnych metod opodatkowania znacznie komplikuje system i nie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. 3. Zmiany w uldze prorodzinnej Od 2009 roku zmienił się także sposób rozliczania ulgi prorodzinnej. Dotąd odliczyć można było kwotę będącą iloczynem liczby posiadanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym progu podatkowym nawet w przypadku, gdy dziecko urodziło się ostatniego dnia roku podatkowego, jako że ustawodawca nie stawiał wymogu posiadania dziecka przez cały rok podatkowy. Obecnie, zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma prawo od podatku dochodowego odliczyć na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego (o ile dziecko z nim mieszkało), sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, kwotę stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym dzieckiem się opiekował. Jeśli dziecko wstąpiło w związek małżeński bądź umieszczono je w instytucji zapewniającej utrzymanie, odliczenie przestaje przysługiwać 7. Nie wystarczy już więc wychowywać dziecka jeden dzień w roku, by móc odliczyć ulgę, gdyż limit będzie ustalany proporcjonalnie do liczby miesięcy, w trakcie których podatnik wychowywał dziecko 8, co wydaje się być rozwiązaniem sprawiedliwszym niż dotychczasowe. Plusem jest to, że ulgę rozszerzono na opiekunów prawnych i rodziny zastępcze. Obie te zmiany w połączeniu oznaczają, iż jeśli w praktyce zdarzy się sytuacja, w której przez jedną część roku dzieckiem opiekują się rodzice, a przez drugą część rodzina zastępcza, nie istnieje ryzyko, iż jedno dziecko kreuje podwójną ulgę. Maksymalna kwota ulgi na dziecko wynosi w 2009 roku 1112,04 zł (w porównaniu do 1173,70 zł z roku 2008) 1/12 dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek co oznacza, że za każdy miesiąc wychowywania dziecka od podatku można odliczyć 92,67 zł. 4. Organizacje pożytku publicznego Zmiany, jakie zaszły w zakresie przekazywania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, mają na celu przede wszystkim usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących obowiązku przekazywania tej kwoty na konto wskazanej przez podatnika organizacji przez naczelnika urzędu skarbowego,

5 33 w mniejszym stopniu natomiast wpływają na samych podatników. Do ustawy dodano art. 45c zasady przekazywania 1 proc. pozostały bez zmian, natomiast wykaz organizacji pożytku publicznego prowadzony jest teraz w formie elektronicznej, a nie jak dotychczas w formie obwieszczenia ogłaszanego w Monitorze Polskim, co pozwala na jego bieżącą aktualizację. Dodatkowo wskazanie organizacji pożytku publicznego możliwe jest również w przypadku złożenia przez podatnika korekty zeznania, pod warunkiem, że będzie ona dokonana w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania 9. Warunkiem przekazania 1 proc. jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia tejże kwoty nie później niż w terminie dwóch miesięcy od momentu, w którym upływa termin dla złożenia zeznania podatkowego. W razie, gdy podatnik wyrazi wolę poinformowania organizacji o swoich danych, naczelnik urzędu skarbowego może przekazać informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu podatnika oraz wysokości przekazanej kwoty Zmiany w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Kolejna zmiana dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone w innym kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zmieniona na korzyść podatników ustawa pozwala na odliczenie ich od dochodu pod warunkiem, że nie zostały już odliczone od dochodu lub podatku w państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz że podstawą ich wymiaru nie jest dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Odliczenie dotyczy tylko tych składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód podlegający opodatkowaniu. Warto zaznaczyć, iż zgodnie w wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 roku 11, art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są niezgodne z Konstytucją w zakresie, w jakim nie pozwalają na odliczenie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne zapłaconych poza terenem Polski, łamią bowiem art. 32 Konstytucji o niedyskryminacji ( 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny 12 ). Ponieważ przepisy wymienione w wyroku straciły moc z dniem 30 listopada 2008 roku, już od 1 grudnia 2008 roku podatnicy zyskali możliwość uwzględnienia w swoich rozliczeniach zagranicznych składek ubezpieczeniowych.

6 34 6. Ulga odsetkowa oraz opodatkowanie zysków niepodzielonych w spółkach kapitałowych Znowelizowana ustawa stawia w korzystnym położeniu osoby spłacające kredyty mieszkaniowe objęte podatkową ulgą odsetkową, jako że od 2009 roku ulgą zostały objęte również kredyty refinansowe. Dotąd, gdy podatnik zmieniał bank i refinansował kredyt, tracił prawo do ulgi, z początkiem 2009 roku kredyty refinansowe będą objęte ulgą odsetkową i to wstecznie od 2002 roku. Również kredyty konsolidacyjne, zaciągane na spłatę kilku innych, starych kredytów, w tym mieszkaniowego, z ulgi skorzystać mogą, przy czym odpis obejmuje tylko i wyłącznie odsetki przypadające na część mieszkaniową, co rozwiewa dotychczasowe wątpliwości dotyczące odliczania odsetek od tego rodzaju kredytów. Zgodnie z przyjętą przez Sejm, niewątpliwie korzystną poprawką do rządowego projektu ustawy ulga dotyczy także kredytu (pożyczki) zaciągniętego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej 13. Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie art. 24 ust. 5 pkt 8, który mówi, że wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych na dzień przekształcenia tych spółek w spółki osobowe podlega opodatkowaniu. Przekształcenia takie stały się ostatnio bardzo popularne zwłaszcza ze względu na to, że zyski osoby fizycznej z tytułu udziału w spółce kapitałowej są opodatkowane dwukrotnie na poziomie spółki oraz w momencie wypłaty dywidendy. Dotychczas przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, któremu towarzyszyło przeniesienie niepodzielonych zysków, traktowane było jako transakcja neutralna podatkowo, budząc kontrowersje w przypadkach, gdy część z tych niepodzielonych zysków przekazywana była na pokrycie wkładów w spółce osobowej, bowiem organy podatkowe twierdziły często, iż po stronie podatnika dochodzi do powstania przychodu w postaci udziałów kapitałowych bądź akcji. Stanowiska tego nie podzielił jednak NSA, który w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 roku stwierdził, że niepodzielony zysk spółki kapitałowej przeznaczony na kapitał podstawowy spółki osobowej nie stanowi przychodu udziałowców, wspólnicy nie muszą więc płacić podatku dochodowego 14, jednak z dniem 1 stycznia 2009 roku ustawodawca wprowadził obowiązek opodatkowywania zysków niepodzielonych na moment przekształcenia, likwidując wszelkie kontrowersje z nimi związane. Dodatkowo ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki i dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody pochodzące z odpłatnego zbycia tychże obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, a także darowizny przekazane na rzecz organizacji pożytku

7 35 publicznego pochodzące z nagród za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz z tytułu działalności na rzecz praw człowieka przyznane przez krajowe i zagraniczne organy władzy czy krajowe i międzynarodowe organizacje Zmiana stawek i progów podatkowych Najistotniejsza jednak zmiana w ustawie dotyczy stawek i progów podatkowych, zlikwidowano bowiem dotychczasowe trzy stawki (19 proc., 30 proc. i 40 proc.) i od stycznia 2009 roku zastąpiono je dwoma (18 proc. i 32 proc.), a wysokość progu podatkowego ustalono na poziomie zł. Nowa, spłaszczona skala podatku dochodowego od osób fizycznych wygląda więc następująco: Źródło: Art. 27 ust. 1 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.(dz.u Nr 69, poz. 587). Kwota wolna od podatku zmieniła się niezauważalnie, bo z 3089 zł do 3091 zł, natomiast pracownicze koszty uzyskania przychodu pozostały na tym samym poziomie. Zmiany w skali to swego rodzaju rewolucja, jako że nowy próg podatkowy, po przekroczeniu którego podatnik zapłaci 32 proc. równy jest wysokości progu trzeciej stawki podatkowej obowiązującej do końca 2008 roku, gdzie podatnik płacił już 40 proc. podatku. Przeciwnicy przekonują, iż jest to zmiana niedobra, gdyż skorzystają z niej jedynie najbogatsi, a więc nieco ponad 5 proc. osób rozliczających PIT, które płaciły dotychczas podatki według stawek 30 i 40 proc, a skutek, jak szacują eksperci, będzie taki, że do budżetu wpłacimy około 8 do 10 mld zł mniej niż dotychczas. Faktem jest, że odsetek podatników znajdujących się w drugim i trzecim progu podatkowym zawsze był niski (5,23 proc. w 2004 roku, 5,54 proc. w 2005 roku, 6,66 proc. w 2006 roku, 5,34 proc w 2007 roku wg Ministerstwa Finansów) i to właśnie oni odczują zmianę w największym stopniu, ponieważ dla osób nieprzekraczających dotychczas pierwszego pułapu skali podatkowej podatek zmaleje jedynie o 1 proc., co przy miesięcznym wynagrodzeniu brutto w wysokości

8 zł prowadzić będzie do miesięcznej zmiany dochodów netto o około 20 zł, ale zmiana mimo wszystko warta jest ryzyka. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynikało, iż głównym celem tejże zmiany jest przede wszystkim zmniejszenie obciążeń podatkowych, a w konsekwencji zmniejszenie ubóstwa. Wyższe dochody gospodarstw domowych mają zwiększyć konsumpcję, a tym samym zakładany spadek dochodów budżetowych spowodowany zmniejszeniem skali zrekompensowany powinien zostać większymi wpływami z tytułu podatku od towarów i usług. Takie oczekiwanie wydaje się być tym bardziej uzasadnione, że osoby o najwyższych dochodach przeznaczają zwykle większe środki na nabycie dóbr i usług opodatkowanych podatkami pośrednimi, zwłaszcza VAT 16. Co więcej podatnicy uzyskujący najwyższe dochody tak czy siak odprowadzają zwykle podatek z zastosowaniem liniowej stawki podatkowej określonej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, tj. równy 19 proc., więc obniżenie stawek należy oceniać pozytywnie, zwłaszcza w obliczu faktu, że nawet przy niższych niż w innych państwach Europy stawkach podatkowych, same obciążenia podatkowe wciąż pozostają w Polsce jednymi z najwyższych, co wynika m.in. z tego, że u nas najwyższa stawka podatkowa stosowana jest do dochodów znacznie niższych niż w innych krajach, a i możliwości odliczeń podatkowych są u nas znacznie mniejsze 17. Nowa skala przy jednoczesnym braku zmian w obowiązującej stawce liniowej PIT dla przedsiębiorstw (19 proc.) oznacza, że dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza małych, korzystniejszy może być wybór opodatkowania na zasadach ogólnych. W wielu przypadkach liniowy PIT może po prostu nie mieć sensu, zwłaszcza, że powrót do opodatkowania na zasadach ogólnych przywraca przedsiębiorcom przywileje, z których rezygnować muszą w ramach podatku liniowego, jak choćby możliwość wspólnego opodatkowania małżonków, czy też wykorzystanie ulgi na dziecko. Oczywiście przed podjęciem decyzji o powrocie do rozliczania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych konieczne jest dokonanie kalkulacji opłacalności takiego kroku. Rozliczanie na zasadach ogólnych będzie opłacalne dla osób, które uzyskują niewielkie dochody z działalności gospodarczej, a więc te, których dochody nie przekroczą pierwszego progu skali podatkowej. Zmian dla przedsiębiorców nie uwzględniono zmieniając skalę podatkową PIT, ale jak w styczniu 2009 roku w rozmowie z Gazetą Prawną 18, przekonywał wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki, Maciej Grabowski nie oznacza to wcale, iż przedsiębiorcy są w dużo gorszej sytuacji, jako że każdy podatnik, decydując się na określoną formę opodatkowania, zawsze wybierze opcję najbardziej dla siebie korzystną, czy to będzie liniowy PIT w wysokości 19 proc., czy opodatkowanie na zasadach ogólnych. Uzasadniając decyzję o wprowadzeniu dwóch stawek podatkowych,

9 Ministerstwo Finansów stwierdziło także, iż obniżenie podatków może przyczynić się do zmniejszenia szarej strefy, zachęcając Polaków do podjęcia legalnej pracy. Argument ten bardzo często wysuwają zwolennicy podatku liniowego, a zważywszy na fakt, iż dotychczas każda obniżka podatków nie skutkowała zmniejszeniem wpływów do budżetu, co może być dowodem na to, że krytyczny punkt na krzywej Laffera, w którym wpływy z podatków zaczynają spadać, już dawno został w Polsce przekroczony 19, argument wydaje się być w pełni uzasadniony. W związku z zaistniałym kryzysem i niepewnością co do wzrostu gospodarczego w 2009 roku, trudno przewidzieć, jakie faktycznie będą dalsze kroki Ministerstwa Finansów w zakresie opodatkowania osób fizycznych i prawnych, czy w najbliższych latach zostanie obniżona stawka CIT i czy PIT po następnych obniżkach rzeczywiście stanie się liniowy, czy też rząd powróci do trójstopniowej skali, ale nie ulega wątpliwości, że obecna zmiana w skali podatkowej zbliża nas o krok do grupy państw, które wprowadziły liniowy PIT, jak Estonia (od 1991 roku), Litwa i Łotwa (od 1994 roku), Rosja (od 2001 roku), Ukraina i Serbia (od 2003 roku), Słowacja (od 2004 roku),czechy i Bułgaria (od 2008 roku) i kilka innych, choćby z tego względu, że w obliczu nowych stawek niemal 99 proc. podatników znajdzie się w pierwszym progu podatkowym, a więc zapłaci podatek według jednej stawki 18 proc. Wysokość stawek podatku kształtuje się w wymienionych wyżej państwach na różnych poziomach (od 10 proc. w Bułgarii, przez 13 proc. w Rosji, po 21 proc. w Estonii), różne są także zasady jego płacenia (różne kwoty wolne od podatku, czy różny wachlarz ulg i zwolnień), w większości jednak przypadków ważne jest to, że reformy podatkowe podjęte przed laty miały charakter kompleksowy, polegający na zniesieniu licznych barier w handlu zagranicznym, wprowadzeniu w pełni wymienialnej waluty, poddaniu systemu bankowego wolnej konkurencji. Przeciwnicy podatku liniowego argumentują swą do niego niechęć m.in. tym, iż jest on z natury niesprawiedliwy dla biednych i klasy średniej, czyniąc z bogatych grupę uprzywilejowaną, pomijając tak znaczące fakty, jak to, że ludzi bogatych z zasady stać na rzesze doradców podatkowych, których głównym zadaniem jest praca na rzecz uniknięcia konieczności płacenia zbyt wysokich podatków. W dyskusji o podatku liniowym zasadne wydaje się również pytanie, dlaczego zawsze opiera się ją na stwierdzeniu, iż jest on niesprawiedliwy czy za niesprawiedliwe należy uznać to, że ludzie zdolni, mający chęć i umiejętności skutecznego zarządzania własnymi finansami i kierowania własnym życiem zawodowym, zarabiają więcej? Co sprawiedliwego jest w tym, że zmusza się ich do oddawania dużej części dochodów na biednych nie zawsze pokrzywdzonych przez los, ale często tych, którzy z założenia nie podejmują starań o podniesienie kwalifikacji, bądź znalezienie pracy, zakładając, że łatwiej żyć ze świadczeń państwowych? 37

10 38 Nie należy również zapominać o ujemnych skutkach progresji, której nadmierne wykorzystywanie może prowadzić do osłabienia motywacji do pracy, hamowania przedsiębiorczości i zmniejszenia skłonności do oszczędzania 20. W miarę jej wzrostu podatnicy zaczynają traktować podatek jako niesprawiedliwy i nabierają skłonności do popełniania wykroczeń i przestępstw finansowych 21. Stawka liniowa z zasady prostsza i tańsza, nie wymaga profesjonalnych konsultacji, może więc sprawić, że ludzie przestaną obsesyjnie zastanawiać się nad tym, jak zapłacić możliwie najniższe podatki, a zaczną myśleć o wytwarzaniu dóbr i usług oraz zwiększeniu wydajności. Póki co jednak w Polsce obowiązują dwie stawki podatkowe i choć 99 proc. podatników mieści się w pierwszym progu podatkowym, wciąż mamy do czynienia z podatkiem progresywnym, a nie proporcjonalnym. Prawdziwe skutki tej zmiany poznamy dopiero w 2010 roku, bo choć eksperci szacowali, że budżet straci z tego powodu 8 do 10 mld zł, trudno przewidzieć jak będzie naprawdę nie tylko ze względu na to, że straty mogą zostać częściowo zrekompensowane przez większe wpływy z podatków pośrednich, ale przede wszystkim ze względu na kryzys gospodarczy, który spowolni gospodarkę i może zmniejszyć wpływy budżetowe jeszcze bardziej, niż zakładano w związku ze zmianą w PIT. Podsumowanie Wprowadzenie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych miało przede wszystkim ujednolicić dotychczasowe regulacje oraz dostosować polskie przepisy podatkowe do prawa traktatowego i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Część z wprowadzonych przepisów działa niewątpliwie na korzyść podatnika, wystarczy wspomnieć nowe zasady wspólnego rozliczania małżonków, które obejmują od 2009 roku także małżonków nierezydentów, bądź pary, w których jedna osoba jest rezydentem, a druga nierezydentem, czy też możliwość uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym zagranicznych składek ubezpieczeniowych. Inne, jak likwidacja ulgi meldunkowej, niosą za sobą niejaką komplikację systemu podatkowego, jako że wiążą się z wprowadzeniem trzech różnych sposobów rozliczania sprzedaży nieruchomości, zależnie od momentu jej nabycia. Jeszcze inne, jak zmiana regulacji dotyczących przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, wprowadzono raczej ze względu na konieczność usunięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych. Najważniejsza jednak zmiana dotyczy skali podatkowej i likwidacji dotychczasowych trzech progów na rzecz dwóch nowych 18 i 32 proc. oraz ustalenia progu podatkowego na wysokości zł. Rzeczywiste skutki tej zmiany i jej wpływ na wysokość dochodów Skarbu Państwa będzie można ocenić dopiero po zakończeniu pierwszego roku kalendarzowego obowiązywania zmienionych przepisów podatkowych,

11 ale już teraz można stwierdzić, że z punktu widzenia samych podatników zmiana jest korzystna, jako że skorzystają z niej wszyscy w różnym stopniu oczywiście, bo najwięcej zyskają podatnicy, którzy do tej pory znajdowali się w drugim i trzecim progu podatkowym, niemniej jednak, nie można zaprzeczyć, że i ci z pierwszego progu będą mieli nieco wyższe dochody. System z dwoma stawkami jest również niewątpliwie prostszy niż poprzedni, a doświadczenie innych krajów uczy, że mniejsze obciążenia podatkowe z zasady ożywiają gospodarkę i w konsekwencji w długofalowej perspektywie zwiększają wpływy gospodarcze. Czy tak się stanie i u nas, zobaczymy za parę lat. Niezależnie od kierunku zmian dokonywanych w ustawie a więc niezależnie od tego, czy działają one na korzyść podatnika, czy też w jakimś sensie utrudniają mu życie ilość tychże zmian dokonywana w ustawie rok rocznie czyni prawo podatkowe skomplikowanym i bardzo zawiłym dla przeciętnego obywatela, nastręczając wiele trudności interpretacyjnych i częstokroć przez stopień komplikacji pozbawiając tegoż podatnika możliwości skorzystania z przywilejów, jakie w swych przepisach często niesie ustawa. 39

12 40 Bibliografia 1. Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Praca zbiorowa pod redakcją Głuchowskiego J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa Krajewska A., Podatki Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie, PWE, Warszawa Akty prawne 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, tekst uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. 2. Ustawa z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U Nr 69, poz. 587). Orzecznictwo sądowe 1. Wyrok NSA z dnia 08 sierpnia 2008, sygn. akt II FSK 871/ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007, sygn. akt K 18/06. Artykuły prasowe 1. Matyszewska E., Cała obniżka PIT wróci do fiskusa, Gazeta Prawna, nr 7, 12 stycznia Matyszewska E., Na nowej skali PIT zyska tylko 5 proc. podatników, Gazeta Prawna, nr 165, 25 sierpnia Matyszewska E., Zmiany w podatkach od 2009 roku, Gazeta Prawna, nr 199 (2321), 10 października Nie planujemy zmiany stawki podatku liniowego, wywiad z M.Grabowskim, Gazeta Prawna, nr 7, 12 stycznia Skwirowski P., Rewolucja w podatku PIT, Gazeta Wyborcza, nr 250, 24 października 2008.

13 41 Przypisy 1 Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, s , Warszawa Art. 6 ust. 3a pkt 1-2 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.(dz.u Nr 69, poz. 587). 3 Art. 6 ust. 4a pkt 1-3 tejże ustawy. 4 Art. 21 ust. 1 pkt 131 tejże ustawy. 5 Matyszewska E., Zmiany w podatkach od 2009 roku, Gazeta Prawna, nr 199 (2321), 10 października 2008, Niezbędnik, s. E-E3. 6 Art. 21 ust. 25 pkt.1-2 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U Nr 69, poz. 587). 7 Art. 27f ust. 1-2 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U Nr 69, poz. 587). 8 Skwirowski P., Rewolucja w podatku PIT, Gazeta Wyborcza, nr 250, 24 października 2008, s Matyszewska E., Zmiany w podatkach od 2009 roku, Gazeta Prawna, nr 199 (2321), 10 października 2008, Niezbędnik, s. E-E3. 10 Art. 45c ust. 5 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U Nr 69, poz. 587). 11 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007, sygn. akt K 18/ Art. 32 pkt 1-2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tekst uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. 13 Art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U Nr 69, poz. 587). 14 Wyrok NSA z dnia 08 sierpnia 2008, sygn. akt II FSK 871/ Art. 21 ust.1 pkt 130 i 132 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U Nr 69, poz. 587). 16 Matyszewska E., Na nowej skali PIT zyska tylko 5 proc. podatników, Gazeta Prawna, nr 165, 25 sierpnia 2008, s Tamże. 18 Nie planujemy zmiany stawki podatku liniowego, wywiad z M.Grabowskim, Gazeta Prawna, nr 7, 12 stycznia 2009, s Matyszewska E., Cała obniżka PIT wróci do fiskusa, Gazeta Prawna, nr 7, 12 stycznia 2009, s Krajewska A., Podatki Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie, PWE, s. 59, Warszawa Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Praca zbiorowa pod redakcją Głuchowskiego J., Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 18, Warszawa 2002.

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

we ra Podatek dochodowy od osób fizycznych po zmianach z komentarzem ekspertów

we ra Podatek dochodowy od osób fizycznych po zmianach z komentarzem ekspertów o we ra Podatek dochodowy od osób fizycznych po zmianach z komentarzem ekspertów forsal.pl finansowe strony Gazety Prawnej Codziennie najświeższe, wiarygodne i kompletne informacje ze świata finansów,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: 13.01.2009 Autor: MONIKA POGROSZEWSKA Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania NIERUCHOMOŚCI I Z początkiem 2009 r. zmieniły się zasady rozliczenia dochodu ze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI * Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2009 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą.

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Problemy podatników z wyborem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 77 06 161, fax. 22 77 06 160, e-mail: us1406@mz.mofnet.gov.pl KARTA INFORMACYJNA K- 034/2 Obowiązuje od 03.11.2015r.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

ULGA NA DZIECI. www.mf.gov.pl

ULGA NA DZIECI. www.mf.gov.pl ULGA NA DZIECI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA NA DZIECI 1 Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko.

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPIT) uprawnia do szeregu ulg obniżających nasze

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2008 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

2. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

2. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Jakie zmiany wprowadza ta nowelizacja od 1 stycznia 2009 roku? 1. Wprowadzenie Od 1.1.2009 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska Podatki samotnej matki Natalia Kuchnowska Osoba samotnie wychowująca dziecko panna/kawaler wdowa/wdowiec rozwódka/rozwodnik osoba, w stosunku do której orzeczono separację osoba w związku małżeńskim, jeżeli

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r.

Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r. Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r. * U W A G A Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota.

Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota. Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota. System podatkowy w Polsce spełnia szereg funkcji. Poza

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D MINISTERSTWO FINANSÓW SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2007 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe. Podstawa prawna Art. 26 ust 1 pkt 2 PIT PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28. współpracujących, w

Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe. Podstawa prawna Art. 26 ust 1 pkt 2 PIT PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28. współpracujących, w Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe Ubezpieczenie społeczne - zagraniczne Zwrócone nienależnie pobrane świadczenia Cele Podstawa prawna pkt 2 PIT pkt 2a PIT pkt 5 PIT pkt 6 PIT Odliczenia

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Podatnicy, którzy w 2008 roku ponosili wydatki na internet, mogą odliczyć je od dochodu w zeznaniu PIT za 2008 rok. Wszystkie zarobione w roku

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r.

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r. LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r. na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać?

Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Jeśli inwestujesz na giełdzie, to niezależnie od tego, czy w 2009 r. osiągnąłeś zysk czy poniosłeś

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-06-30 17:39:15

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-06-30 17:39:15 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-06-30 17:39:15 2 Osoby fizyczne w Belgii obciążone są tzw. nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Większość dochodów podlega dopisaniu do łącznej bazy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury październikowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE PO 01.01.2009 r.

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE PO 01.01.2009 r. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE PO 01.01.2009 r. - art. 30 e updof - art. 21 ust. 1 pkt 131, ust. 25-30 updof - art. 22 ust. 6c 6f - art. 45 ust. 1a pkt 3 w brzmieniu obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 2 Ustawa Nr 586/1992 o podatkach dochodowych z późniejszymi zmianami (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), zwana dalej UPD reguluje podatek

Bardziej szczegółowo

ULGA NA DZIECI. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA NA DZIECI. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA NA DZIECI Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA NA DZIECI 1 Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r. Lp. Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi 1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zbycia nieruchomości

Opodatkowanie zbycia nieruchomości Opodatkowanie zbycia nieruchomości mieszkalnych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest w okresie minionych kilku lat poddawane najczęstszym zmianom. Opodatkowanie zbycia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH uprzejmie przypomina osobom zobowiązanym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2010 roku o konieczności złożenia tego zeznania w terminie do Zeznanie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37.

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37. ULGI MIESZKANIOWE KONTYNUACJA PRAW NABYTYCH Ulgi mieszkaniowe polegające na odliczeniu wydatków inwestycyjnych bądź od dochodu, bądź od podatku funkcjonują jedynie w zakresie praw nabytych, tzn. podatnicy,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT?

Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT? Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT? Pytanie Matka samotnie wychowywała dziecko przez pierwsze 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz z dnia 2 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 2180 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian w PIT ZDR3plus Poszerzenie zakresu stosowania odliczeń podatkowych związanych z wychowaniem dzieci

Projekt zmian w PIT ZDR3plus Poszerzenie zakresu stosowania odliczeń podatkowych związanych z wychowaniem dzieci Poszerzenie zakresu stosowania odliczeń podatkowych Konferencja Wsparcie rodzin z dziećmi na utrzymaniu w rozwiązaniach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych jako element polityki rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z dnia.. 2008 r. o dofinansowaniu rodzin wychowujących dzieci. Art. 1.

USTAWA Z dnia.. 2008 r. o dofinansowaniu rodzin wychowujących dzieci. Art. 1. Projekt USTAWA Z dnia.. 2008 r. o dofinansowaniu rodzin wychowujących dzieci Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady dofinansowania z budżetu państwa rodzin wychowujących dzieci, 2) tryb składania wniosków o

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE Przyznawana na podstawie: - art. 27c updof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. - art. 53 uzpdof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. polega na obniżeniu

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw 1) Projekt z dnia 30 czerwca 2008 r. Ustawa z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH [Wnioskodawca] [NIP] [miejscowość, data] Naczelnik [nazwa i adres urzędu skarbowego] WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Na podstawie art. 75 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Projekt USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000 000

Bardziej szczegółowo

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej 1 Bydgoszcz, dnia 12.01.2009r. Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie KOMUNIKAT NR 1/2009 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej za miesiąc styczeń, luty 2009r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo