Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A."

Transkrypt

1 Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013) 1

2 Wstęp Przedmiot poniższej prognozy finansowej elementów sprawozdania finansowego na 2013 rok stanowi spółka akcyjna Synthos z siedzibą w Oświęcimiu. Przedsiębiorstwo powstało w 1 września 1946 roku jako państwowa Fabryka Paliw Syntetycznych w Dworach. Firma zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 20 grudnia 2004 roku. Synthos S.A zarządza dwiema spółkami produkcyjnymi Synthos Dwory zlokalizowaną w Oświęcimiu oraz spółką Synthos Karlupy zlokalizowaną na terenie Czech. Synthos specjalizuje się od lat w branży chemicznej. Jest jednym z największych producentów chemicznych w Polsce, a także pierwszym producentem kauczuków emulsyjnych w Europie oraz trzecim europejskim wytwórcą polistyrenu do spieniania. Działalność przedsiębiorstwa opiera się na trzech grupach produktowych: kauczukach i lateksach syntetycznych, które generują około 50% przychodów i na tworzywach styrenowych oraz dyspersji winylowych i kopolimerowych. Zaspokajanie potrzeb odbiorców w zakresie surowców, półproduktów i produktów chemicznych przeznaczonych do dalszego przetwarzania na wyroby finalne" to misja firmy Synthos. Poprzez zastosowywanie nowoczesnych technologii spółka dostarcza najwyższej jakości produkty. 2

3 3 Ważniejsze komunikaty ze spółki w roku 2012: Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Synthos S.A. i OMV Refining and Marketing GmbH na dostawy butadienu z OMH do Grupy Kapitałowej Synthos S.A. do roku na kwotę zł Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Synthos S.A i The Goodyear Tire & Rubber Company na dostawę kauczuków do 2018 roku na kwotę złotych emisja obligacji na kwotę złotych.

4 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA OBROTOWE RAZEM AKTYWA TRWAŁE RAZEM AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY AKTYWA RAZEM Dane historyczne Dane zamieszczone w tabelach są w tysiącach złotych. AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje długoterminowe Udziały w jednostkach ujmowanych metodą praw własności Aktywa Aktywa z tytułu AKTYWA finansowe podatku TRWAŁE dostępne do odroczonego RAZEM sprzedaży Inwestycje krótkoterminowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności z Należności z tytułu podatku tytułu dostaw i dochodowego usług oraz pozostałe KAPITAŁ WŁASNY Kapitał zakładowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane KAPITAŁ WŁASNY AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Udziały mniejszości

5 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych długoterminowe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Instrumenty pochodne ZOBOWIĄZANIA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY RAZEM PASYWA RAZEM Zobowiązania Przychody Koszt własny sprzedaży ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata na nabyciu rzeczowych aktywów trwałych Dywidendy Zysk na sprzedaży udziałów ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Przychody finansowe Koszty finansowe Koszty/przychody finansowe netto Nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto jednostki zależnej nad kosztem nabycia Udział w stratach jednostek ujmowanych metodą praw własności ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM Podatek dochodowy ZYSK NETTO

6 Prognoza Rachunku zysków i strat 2012 Przychody Koszt własny sprzedaży ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY Liniowy model trendu Wynikowo Wynikowo Pozostałe przychody operacyjne Średnia ruchoma Koszty sprzedaży Liniowy model trendu; y=22095, ,8*t Koszty ogólnego zarządu Średnia z 3 ostatnich lat; podobny poziom we wszystkich latach Pozostałe koszty operacyjne Przyszły poziom PKO będzie wyznaczany poprzez zmienna prognozowaną, która będzie stale się zmieniać o stałą wielkość równą ostatnio zrealizowanemu przyrostowi Zysk/strata na nabyciu rzeczowych aktywów trwałych 2028 Z zeszłego roku, gdyż nie ma żadnej informacji czy spółka będzie nabywać aktywa trwałe Dywidendy 0 Z zeszłego roku Zysk na sprzedaży udziałów 3317 Z zeszłego roku ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Wynikowo Przychody finansowe Koszty finansowe Koszty/przychody finansowe netto Nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto jednostki zależnej nad kosztem nabycia Średnia z 5 ostatnich lat Średnia z 5 ostatnich lat Wynikowo 0 Z zeszłego roku; Udział w stratach jednostek ujmowanych metodą praw własności Z zeszłego roku; Synthos Karlupy podpisały długoterminową umowę z Goodyear do 2019 na dostawy kauczuku do produkcji opon ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM Udział zysku netto w zysku brutto; średnia geometryczna; zysk netto/0,9026 Podatek dochodowy Wynikowo; zysk netto-zysk brutto ZYSK NETTO Liniowy model trendu Opis zastosowanych metod prognostycznych poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat Przychody - wykorzystano liniowy model trendu, ponieważ w ostatnich latach występuje trend wzrostowy. Pozostałe przychody operacyjne - do prognozowania zastosowano średnią ruchomą uśredniającą przyrost. W analizowanych latach występuje trend wzrostowy, a uśrednienie poziomu w przypadku trendu wzrostowego zaniża prognozę. Koszty sprzedaży - zastosowano liniowy model trendu. Koszty ogólnego zarządu - średnia z trzech ostatnich lat - ze względu na podobny poziom kosztów. Zysk/strata na nabyciu rzeczowych aktywów 6 trwałych - nie ma informacji dotyczących nabywania przez spółkę aktywów trwałych w kolejnych latach, dlatego przyjęto poziom z roku poprzedniego.

7 Dywidendy - spółka nie będzie wypłacać dywidend dla akcjonariuszy. Przychody finansowe- stanowią średnią arytmetyczną z 5 pięciu poprzednich lat ze względu na podobny poziom. Koszty finansowe - stanowią średnią arytmetyczną z 5 pięciu poprzednich lat ze względu na podobny poziom. Nadwyżka wartości godziwej aktywów nad kosztem nabycia - wartość 0, ponieważ nie będą przejmowane aktywa. Udział w stratach jednostek ujmowanych metodą praw własności - w 2011 roku wartość ta była wyższa niż we wszystkich wcześniejszych latach. Założono, iż wielkość strat nie będzie ulegać zmianie, gdyż Butadien Karlupy podpisało długoterminową umowę na dostawę kauczuków z Goodyear do 2018 roku. Zysk netto -liniowy model trendu, ponieważ w ostatnich latach zysk netto wzrasta w sposób liniowy. 7

8 Prognoza bilansu AKTYWA PASYWA Rzeczowe aktywa trwałe Kapitał zakładowy Wartości niematerialne Kapitał z aktualizacji wyceny Nieruchomości inwestycyjne Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Inwestycje długoterminowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Udziały w jednostkach ujmowanych metodą Pozostałe kapitały rezerwowe praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zyski zatrzymane Aktywa z tytułu podatku odroczonego Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Aktywa trwałe razem Udziały mniejszości Inwestycje krótkoterminowe Kapitał własny razem Zapasy Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych długoterminowe Należności z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Należności z tytułu dostaw i usług oraz Rezerwy pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe razem Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych krótkoterminowe Aktywa przeznaczone do sprzedaży Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Aktywa razem Instrumenty pochodne Zobowiązania razem RÓŻNICA A-P Pasywa razem

9 Opis metod prognostycznych poszczególnych pozycji bilansu AKTYWA Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Reglinw % ze sprzedaży Nieruchomości inwestycyjne Średnia z 3 ostatnich lat, ponieważ jest podobny poziom we wszystkich latach Inwestycje długoterminowe Udziały w jednostkach ujmowanych metodą praw własności Średnia ruchoma uśredniająca przyrost; średnia ważona przyrostów zmiennej jako miara trendu odfiltrowana z powodu zaburzenia w 2007 roku % ze sprzedaży Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Średnia ruchoma z trzech ostatnich lat Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Średnia, ze względu na podobny poziom we wszystkich latach Wynikowo Inwestycje krótkoterminowe Z zeszłego roku Zapasy % ze sprzedaży Należności z tytułu podatku dochodowego Z zeszłego roku Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem % ze sprzedaży % ze sprzedaży Wynikowo Z zeszłego roku Wynikowo PASYWA Kapitał zakładowy Z zeszłego roku, ponieważ nie będzie żadnych zmian w kapitale zakładowym. Kapitał z aktualizacji wyceny Średnia Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Średnia Z zeszłego roku; nie będzie emisji akcji w 2012 roku. Pozostałe kapitały rezerwowe Z zeszłego roku Zyski zatrzymane Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały mniejszości Kapitał własny razem Zeszły rok +zysk netto bieżący; korygujemy zyski zatrzymane tylko o zaprognozowany zysk netto z 2012 roku Wynikowo Średnia, ze względu na podobny poziom we wszystkich latach Wynikowo

10 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych długoterminowe Średnia ruchoma z 3 ostatnich lat Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Spółka przewiduje wzrost wynagrodzeń o 2,8% Rezerwy Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Średnia Średnia ruchoma z 3 ostatnich lat Średnia ruchoma z 3 ostatnich lat % ze sprzedaży Instrumenty pochodne Średnia z 3 ostatnich lat Zobowiązania razem Pasywa razem Wynikowo Wynikowo Korekta bilansu i RZiS (pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych) Aby skorygować różnicę między wartością aktywów i pasywów spółka SYNTHOS S.A. zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 10% rocznie (10%* = ). Stopa podatku dochodowego w analizowanym przykładzie wyniosła około 9,74% (1-0,9026- z RZiS).

11 Prognoza bilansu po uwzględnieniu pozyskania dodatkowych środków pieniężnych AKTYWA PASYWA Rzeczowe aktywa trwałe Kapitał zakładowy Wartości niematerialne Kapitał z aktualizacji wyceny Nieruchomości inwestycyjne Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Inwestycje długoterminowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Udziały w jednostkach ujmowanych Pozostałe kapitały rezerwowe metodą praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zyski zatrzymane Aktywa z tytułu podatku odroczonego Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Aktywa trwałe razem Udziały mniejszości Inwestycje krótkoterminowe Kapitał własny razem Zapasy Zobowiązania z tytułu kredytów, = pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych długoterminowe (powiększone o nowe zobowiązania długoterminowe) Należności z tytułu podatku Zobowiązania z tytułu świadczeń dochodowego pracowniczych Należności z tytułu dostaw i usług oraz Rezerwy pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe razem Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych krótkoterminowe Aktywa przeznaczone do sprzedaży Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Aktywa razem Instrumenty pochodne Zobowiązania razem RÓŻNICA A-P 0 Pasywa razem

12 Prognoza rachunku zysków i strat po uwzględnieniu pozyskania dodatkowych środków pieniężnych Prognoza bez uwzględniania pozyskania dodatkowych środków pieniężnych 2012 Nowa prognoza z uwzględnieniem dodatkowych środków pieniężnych 2012 Przychody Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata na nabyciu rzeczowych aktywów trwałych Dywidendy - - Zysk na sprzedaży udziałów Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe = Koszty/przychody finansowe netto Nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto jednostki zależnej nad kosztem nabycia Udział w stratach jednostek ujmowanych metodą praw własności Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A.

Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A. Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A. Sprawozdanie z działalności SYNTHOS S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zarząd SYNTHOS S.A...... Tomasz Kalwat Prezes Zarządu..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.: - PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY... - WICEPREZES ZARZĄDU. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE ROK 1. Spółka Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c wpisana

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Końskie, 19 marca 2015 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PBG

GRUPA KAPITAŁOWA PBG GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2005 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2005. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Wieluń, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007

Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Grupa Kapitałowa zastosowała w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo