Polska-Warszawa: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2015/S 144-266479. Ogłoszenie o zamówieniu."

Transkrypt

1 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 Osoba do kontaktów: Agnieszka Markiewicz Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Główny przedmiot lub przedmioty działalności Porządek i bezpieczeństwo publiczne Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, Warszawa. 1/13

2 2/13 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Kod NUTS PL127 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zaprojektowanie i wytworzenie systemu KREPTD. 2) Konfiguracja systemu KREPTD i wdrożenie na infrastrukturze sprzętowej dostarczonej przez Zamawiającego dla KREPTD. 3) Wytworzenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej systemu KREPTD. 4) Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i operatorów systemu KREPTD wraz z dostarczeniem instruktaży. 5) Świadczenie usług utrzymania i rozwoju w zakresie rozwiązania KREPTD. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wskazany jest Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: ,49 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 50 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wadium 1.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium: w wysokości PLN (sto tysięcy złotych) 1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr , jako tytuł przelewu wskazując: Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój KREPTD. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy wskazany w Części II SIWZ; 2) poręczeniach bankowych; 2/13

3 3/13 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej w postępowaniu wysokości, we wskazanej formie lub formach, zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jeżeli jest wymagane po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 2.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ta ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i zabezpieczać pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kar umownych oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody, jaką Zamawiający poniósł 3/13

4 4/13 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) w związku z koniecznością powierzenia realizacji Umowy innemu wykonawcy w razie rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy. Gwarancja nie będzie zawierała postanowień uzależniających wypłatę sumy gwarancyjnej od jakichkolwiek innych działań czy czynności Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy lub wystawcy gwarancji za wyjątkiem złożenia oświadczenia przez Zamawiającego w stosunku do wystawcy gwarancji z należytym potwierdzeniem autentyczności/tożsamości osoby podpisującej na oświadczeniu, a umocowanej do reprezentacji Zamawiającego. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści, w szczególności w zakresie cech gwarancji określonych powyżej w niniejszym punkcie. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): (i) nazwę i adres Zamawiającego, (ii) oznaczenie (numer) postępowania. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Szczegóły zawarte sa w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) IV część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak Opis szczególnych warunków: Realizacja zamówienia będzie przebiegała w oparciu o przepisy polskie. Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy Pzp. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotów trzecich, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia, żaden z Wykonawców i żaden z tych podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy Pzp. 3. Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu powinien on złożyć następujące dokumenty: 3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne z wzorem określonym formularzem nr DP.1; 3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4/13

5 5/ aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.8. Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodną ze wzorem określonym formularzem DP Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 4.1. żądanych przez Zamawiającego: aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie z zastrzeżeniem, że jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp jeżeli, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2 winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5/13

6 6/13 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 3 lub 4 powinien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie lub W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków jest on zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając: 6.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 6.2. dokumentów dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 7. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. II. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał opisu sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu wzakresie określonym w Sekcji III.2.2) i III.2.3) ogłoszenia. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia ospełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z wzorem określonym w formularzu nr DP. 2 (dostępnyna stronie internetowej) oraz dokumentów i oświadczeń wymienionych w Sekcji III.2.2) i III.2.3) ogłoszenia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 2 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, natomiast pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w Sekcji III.2.2) i III.2.3) mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, np. poprzez pisemne zobowiązanie tego podmiotu, że podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji zamówienia. Ponadto, zobowiązany jest wykazać, przedkładając dokumenty i oświadczenia wymienionew punkcie I niniejszej Sekcji ogłoszenia, że nie podlega on wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne. III. 6/13

7 7/13 III.2.2) III.2.3) Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania opisanego przez zamawiającego warunku dotyczącego posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej, wraz ofertą należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj. sprawozdania finansowego, jego części (bilansu i rachunku zysków i strat) lub informacji banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, to może przedstawić inny dokument pozwalający na ocenę, czy spełnia warunki określone przez Zamawiającego. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawca powinien posiadać zdolność ekonomiczną i finansową potwierdzoną posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie co najmniej PLN (dwóch milionów złotych). Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Następujące dokumenty i oświadczenia stanowić będą podstawę dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z wzorem określonym formularzem nr DP.2; 2 Wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usług zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodny ze wzorem określonym formularzem nr DP.3 ( Wykaz wykonanych zamówień ); Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie. Przez główne usługi Zamawiający uznaje usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia określone w Części II pkt A.1.1 SIWZ. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zgodny ze wzorem określonym formularzem nr DP.4 (Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia) wraz z wymaganymi do oceny spełnienia warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, uprawnień, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 7/13

8 8/13 doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia umożliwiającymi ocenę spełniania warunku w zakresie potencjału kadrowego. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając: 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 2) dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, natomiast pozostałe wymienione dokumenty mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy lub Wykonawców spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne oraz np. poprzez pisemne zobowiązanie tego podmiotu wykazać, że podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej: projekty o wartości wykonania i wdrożenia nie mniejszej niż PLN (słownie: cztery miliony złotych) brutto, polegające na budowie lub rozbudowie systemu informatycznego, które obejmowały wykonanie i wdrożenie oprogramowania spełniającego łącznie wymagania: a) system został wykonany z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych; b) system realizuje integrację danych dostarczanych przez min. 3 niezależnych dostawców, przy czym integracja danych realizowana jest przy użyciu standardów SOAP lub REST, zaimplementowanych na platformie ESB. c) system weryfikuje kompletność i poprawność danych zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami; d) w systemie istnieje możliwość wygenerowania przekrojowych raportów; e) w systemie zarejestrowanych jest min (siedemdziesiąt tysięcy) obsługiwanych podmiotów; f) system realizuje funkcjonalności aplikacji przeglądarkowej; g) system realizuje funkcjonalności hurtowni danych (jako element/moduł systemu) wspierając wielowymiarowe struktury danych (ROLAP, MOLAP) projekty, obejmujące utrzymanie systemu informatycznego, spełniające wymagania określone w pkt lit a) powyżej, przy czym wartość usług utrzymania systemu wynosiła co najmniej PLN (czterysta tysięcy złotych) brutto rocznie a zadania wykonawcy obejmowały co najmniej: a) obsługę zgłoszeń incydentów od użytkowników systemu; b) usuwanie wad w utrzymywanym systemie; 8/13

9 9/13 c) administrowanie systemem, zarządzanie uprawnieniami; d) system jest objęty obsługą serwisową w trybie 24 h/7 dni w tygodniu dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi posiadać potencjał kadrowy potwierdzony dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi udokumentowane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zapewni zespół osób zdolnych do realizacji zamówienia o kwalifikacjach nie gorszych niż: (jeden) Koordynator projektu, posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi, potwierdzone udziałem, w realizacji co najmniej czterech projektów informatycznych w tym przynajmniej jednego, który spełnia wymagania określone w pkt Posiada certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważny (jeden) Projektant-architekt, posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w zakresie projektowania systemów informatycznych, potwierdzone udziałem jako Projektant-architekt, w realizacji co najmniej trzech projektów informatycznego w tym przynajmniej jednego, który spełnia wymagania określone w pkt , oraz posiadający praktyczną znajomość modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0, projektowania architektury korporacyjnej zgodnie ze standardem TOGAF, notacji UML2.0 i wyższej, zasad projektowania architektury w modelu SOA. umiejętność projektowania architektury oprogramowania w sposób umożliwiający jego wymiarowanie przy użyciu parametrycznych miar złożoności oprogramowania (np. metoda punktów funkcyjnych) (jeden) Projektant użyteczności, posiadający minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania projektu GUI oraz prototypów ekranów, potwierdzone udziałem jako Projektant użyteczności, w realizacji co najmniej jednego projektu informatycznego, spełniających wymagania określone w pkt lit. od a do g (jeden) Koordynator ds. kontaktów z podmiotami zewnętrznymi posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w roli koordynatora projektów oraz znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1, który będzie odpowiedzialny za kontakty i uzgodnienia w zakresie organizacji testów z podmiotami zewnętrznymi, podłączania podmiotów do Systemu (czterech) Programistów posiadających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia oprogramowania, spełniającego wymagania określone w pkt lit. od a do g (dwóch) Kierowników zespołów będących zarazem liderami prac programistycznych, posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia systemów informatycznych, spełniających wymagania określone w pkt lit. od a do g (dwóch) Analityków biznesowych, posiadających minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych, potwierdzone udziałem jako Analityk, w realizacji co najmniej 4 projektów informatycznych, z których jeden spełnia wymagania określone w pkt Ponadto posiadających praktyczną znajomość modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 oraz znajomość notacji UML 2.0 lub wyższej, (dwóch) Specjalistów ds. migracji danych, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji analizy struktur baz danych i programowania skryptów/narzędzi migracji danych pomiędzy systemami, potwierdzone udziałem w tej roli w realizacji co najmniej jednego projektu informatycznego, który spełnia wymagania określone w pkt , oraz posiadających praktyczną znajomość projektowania procesów ETL (dwóch) Specjalistów ds. testów, posiadający minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie testowania systemów informatycznych, potwierdzone udziałem jako Tester, w realizacji co najmniej jednego projektu informatycznego, który spełnia wymagania określone w pkt , oraz posiadających certyfikat ISTQB Foundation Level lub równoważny 9/13

10 10/13 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) (jeden) Specjalista ds. dokumentacji, posiadających minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w branży informatycznej oraz posiadających znajomość systemów do tworzenia materiałów elearnigowych (jeden) Pracownik Biura projektu, posiadający minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w branży informatycznej, bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office, narzędzi wspomagających zarządzanie projektami oraz bardzo dobrej znajomości metodyki PRINCE (jeden) Administrator systemów informatycznych, posiadający minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w charakterze Administratora systemów informatycznych, z których co najmniej jeden spełnia wymagania określone w pkt lit. od a do g (dwóch) Trenerów/wykładowców, posiadających minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w branży informatycznej oraz doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w co najmniej dwóch projektach informatycznych, z których przynajmniej jeden spełnia wymagania określone w pkt Każdy członek zespołu musi posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie lub Wykonawca zapewni stałą i profesjonalną obsługę tłumaczy. Wszelkie dokumenty formalne podlegające zatwierdzeniu muszą być przekazywane Zamawiającemu w języku polskim. Nie dopuszcza się aby jakakolwiek ze wskazanych wyżej osób pełniła więcej niż jedną z powyższych ról. Zamawiający zastrzega wymóg realizowania Przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę w Formularzu numer DP.4. na zasadach określonych w umowie. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat, który jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako: a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat; b) analogiczny stopień poziomu kompetencji; c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu; d) potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone) sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi posiadać zdolność ekonomiczną i finansową potwierdzoną posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie co najmniej PLN (dwa miliony złotych). Uwaga: Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według podawanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących kursów średnich walut obcych na dzień składania ofert. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia 10/13

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287293-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2015/S 062-109189. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2015/S 062-109189. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109189-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2015/S 062-109189

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421836-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45001-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz... - 49215-2015

Zamówienie publicz... - 49215-2015 1 z 11 2015-02-12 14:13 Zamówienie publicz... - 49215-2015 11/02/2015 S29 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo