Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 30 sierpnia 2004 roku godzina rozpoczęcia: zakończenia: Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu wg załączonej listy obecności. W posiedzeniu ponadto uczestniczyli: 1. Pani Romualda Łoziak - Skarbnik Powiatu, 2. Pani Janina Hulacka - Prezes Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu sp. z o.o., 3. Pani Urszula Nalewaj Główna księgowa Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu sp. z o.o., 4. Pan Włodzimierz Stefański Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu, 5. Pani Janina Koziar - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu, 6. Pani Agnieszka Woroniec Inspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu. Posiedzenie prowadził pan Lucjan Żełabowski Przewodniczący Zarządu Powiatu Lubańskiego Porządek posiedzenia: 1. Informacja finansowa NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. - c.d. 2. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku. 3. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Lubanskiego w zakresie złożenia wniosku i realizacji projektu pod nazwą Przygotowanie młodzieży dla otwartego rynku pracy w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

2 4. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży 50,32% udziału powiatu Lubanskiego w prawach własności w nieruchomości przeznaczonej na usługi komercyjne z dopuszczeniem jej adaptacji na cele mieszkaniowe, położonej w Leśnej przy ul. Sienkiewicza nr Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie powołania komisji przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania Budowa kotłowni olejowej o mocy 595 kw w Zespole Szkół Gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych we Włosieniu. 6. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 181/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach w związku z wykonaniem uchwały XXIV/123/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przekazania do prowadzenia placówki oświatowej wraz z mieniem niezbędnym do kształcenia i zarządzania placówką. 7. Zmiana planu inwestycyjnego zadania: Przebudowa drogi powiatowej Leśna - Stankowice na rzeczywiste po przetargu. 8. Upoważnienie do przeprowadzenia rokowań. 9. Wynik przetargu na zagospodarowanie klubu szkolnego. 10. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu w sprawie brakujących środków na wypłatę świadczeń społecznych rodziny zastępcze. 11. Prośba dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu o wyrażenie zgody na pracę w godzinach ponadwymiarowych. 12. Prośba dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu w sprawie zwolnienia z obowiązkowego pensum w ilości 3 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2004/ Sytuacja finansowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach. 14. Sprawy różne Ad 1. Informacja finansowa NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. - c.d.

3 Pan Lucjan Żełabowski zapytał o pozycję dotyczącą kosztów związanych z delegacjami 24 tys. zł. Pani Urszula Nalewaj odpowiedziała, że są to przeważnie wyjazdy służbowe do NFZ do Wrocławia i Jeleniej Góry oraz koszty związane z jazdą zaopatrzenia. Dwa ryczałty dla zaopatrzeniowców na duży i mały samochód prywatny każdy w wysokości 300 km. To jest tylko na terenie miasta, a jeżeli wyjeżdżają poza ten teren otrzymują delegacje. Pan Lucjan Żełabowski zapytał o płynność finansową spółki. Pani Urszula Nalewaj - spółka utraciła płynność finansową i obecnie staramy się o kredyt. Kilkakrotnie zwracaliśmy się do różnych banków o udzielenie kredytu, ale bez żadnych rezultatów. Pani Romualda Łoziak zapytała, czy to znaczy, że zobowiązania przewyższają przychody i jak w takiej sytuacji dogadujecie się z firmami. Pani Janina Hulacka zaznaczyła, że spółka nie ma płynności od samego początku. Pierwsze przychody powinniśmy otrzymać na koniec lutego ze stycznia i cały czas brakuje nam pieniędzy na półtora miesiąca. Firmy dostawcy żądają od nas płatności gotówką i tak np. olej płacimy za gotówkę tak samo jest z krwią. Pani Urszula Nalewaj - olej bierzemy co tydzień i jest on w granicach 5 tys. zł. Dostawca daje nam tydzień na zapłacenie. Jest to jedyny dostawca. Pani Janina Hulacka były dwa przetargi i żaden nie doszedł do skutku. Pan Lucjan Żełabowski zaznaczył, że należy tą kwestie wyjaśnić z radcą prawnym. Pan Zbigniew Maroń zapytał, czy w szpitalu jest punkt krwiodawstwa. Pani Janina Hulacka w szpitalu jest taka placówka, ale cała krew jest wysyłana do Wałbrzycha. W poprzednich latach był bank krwi w lubańskim punkcie, ale obecnie krwiodawstwo odmówiło tworzenia banków krwi przy punktach krwiodawstwa. Pan Zbigniew Maroń czy orientuje się pani jak u nas w powiecie wygląda krwiodawstwo, czy funkcjonuje. Pani Janina Hulacka odpowiedziała, że pod potrzeby szpitala jest niewystarczające. Krew z PCK z naszego terenu jest dostarczana do PCK w Wałbrzychu i z stamtąd spółka za odpłatnością ją sprowadza.

4 Pan Zbigniew Maroń jeśli otrzymacie kredyt liniowy w wysokości 600 tys. zł czy pozwoli on wam przywrócić płynność finansową? Pani Urszula Nalewaj - oczywiście, że tak. Pan Lucjan Żełabowski - zapytał w jakiej kwocie są należności NFZ dla spółki? Pani Urszula Nalewaj - z NFZ jest kwota ponad 1 mln. zł pozostała wykazana w sprawozdaniu kwota 700 tys. zł to dzierżawa gruntów (dializa i p.kowalski). Pani Janina Hulacka miesięcznie brakuje nam tys. zł Pani Urszula Nalewaj w bieżącym miesiącu wydatki były bardzo duże ponieważ otwierany był gabinet stomatologiczny. Pan Lucjan Żełabowski odniósł się do komputeryzacji szpitala. Komputeryzacja jest inwestycją i powinna być robiona z zysku a obecna sytuacja finansowa spółki stwarza problem. Pani Janina Hulacka - komputeryzacja robiona będzie z kredytu inwestycyjnego. Prowadzone są obecnie rozmowy z bankami. Jesteśmy po pierwszych rozmowach jednakże będziemy musieli przesunąć termin zapłaty z Computerlandem. Największa faktura jest rozłożona jest na terminy miesięczne po 14 tys. zł płatne do 2007 roku. Pani Urszula Nalewaj z chwilą gdy spółka jest właścicielem nieruchomości będziemy mieli większe dochody np. z czynszu. Pani Małgorzata Gut Twardowska zaznaczyła, że spółka musi wszystko tak bilansować, aby miesięczne wydatki równały się z przychodami. Ad 2. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku. Podstawą do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu lubańskiego za I półrocze 2004 roku jest zapis art.135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./, zgodnie z którym Zarząd

5 jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. W/w informacja została sporządzona zgodnie z Uchwałą Nr XIV/61/99 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze. Wnioski: 1. Plany dochodów własnych, które w niewielkim stopniu zależą od nieprzewidywalnych decyzji podejmowanych poza samorządem prowadzą do podejmowania koniecznych decyzji cięcia wydatków oraz obciążeń budżetu z tytułu kredytów. 2. Środki specjalne funkcjonujące przy jednostkach budżetowych- mimo zmniejszających się przychodów- odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ niejednokrotnie ratują" sytuację finansową jednostki, pokrywając ze swoich wpływów niezbędne do funkcjonowania jednostki wydatki. 3. Bieżący rok budżetowy jest bardzo trudny albowiem zły stan budżetu państwa rzutuje na budżet powiatu. Należy podkreślić, iż jednostki organizacyjne powiatu rozpoczęły rok 2004 ze zobowiązaniami niewymagalnymi, co powoduje poważne uszczuplenie im tak skromnego budżetu. 4. Angażowanie środków własnych w celu realizacji zadań inwestycyjnych prowadzi do zaciągania kredytów- dofinansowanie z funduszy następuje dopiero po uprzednim sfinansowaniu zadań ze środków własnych. 5. Należy szukać wszelkich możliwych sposobów, aby z budżetu państwa pozyskać dodatkowe środki by wspomóc budżet powiatu. 6. Należy uczulić kierowników jednostek na rozwijanie umiejętności hierarchizowania potrzeb i eliminowania wydatków zbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Działania ich powinny być skoncentrowane w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w drugiej kolejności na niezbędne wydatki bieżące, a dopiero później na doposażenie itp. Zarząd 4 głosami za podjął uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku. Uchwała powyższa zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) została przedstawiona Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Lubańskiego. (BR) Ad 3. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Lubanskiego w zakresie złożenia wniosku i realizacji projektu pod nazwą Przygotowanie młodzieży dla otwartego rynku pracy w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Zarząd 4 głosami za upoważnił panią Annę Adamską - Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Lubańskiego w zakresie złożenia wniosku i realizacji projektu pod nazwą Przygotowanie młodzieży dla otwartego rynku pracy" w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Upoważnienie zostało wydane na czas realizacji projektu. (IS)

6 Ad 4. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży 50,32% udziału Powiatu Lubanskiego w prawach własności w nieruchomości przeznaczonej na usługi komercyjne z dopuszczeniem jej adaptacji na cele mieszkaniowe, położonej w Leśnej przy ul. Sienkiewicza nr 52. Zarząd 4 głosami za powołał komisje przetargową do sprzedaży 50,32% udziału powiatu lubańskiego w sprawach własności w nieruchomości przeznaczonej na usługi komercyjne z dopuszczeniem jej adaptacji na cele mieszkaniowe, położonej w Leśnej ul. Sienkiewicza 52 w następującym składzie: 1. pan Artur Klecki przewodniczący komisji, 2. pani Urszula Barbara Zdobylak - zastępca przewodniczącego 3. pani Maria Teresa Czajka członek komisji, 4. pan Piotr Becla członek komisji. Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 21 września 2004 roku. (GK) Ad 5. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie powołania komisji przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania Budowa kotłowni olejowej o mocy 595 kw w Zespole Szkół Gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych we Włosieniu. Zarząd 4 głosami za powołał komisję przetargową w celu dokonania oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania Budowa kotłowni olejowej o mocy 595 kw w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu w następującym składzie: 1. Ryszard Pietras - przewodniczący komisji 2. Jacek Baran - z-ca przewodniczącego 3. Maria Pawłowicz - sekretarz 4. Jan Aleksandrowicz - członek 5. Urszula Barbara Zdobylak - członek (AB) Ad 6. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 181/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach w związku z wykonaniem uchwały XXIV/123/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przekazania do prowadzenia placówki oświatowej wraz z mieniem niezbędnym do kształcenia i zarządzania placówką. Zarząd 4 głosami za podjął uchwałę o następującej treści:

7 W 1 pkt 1, 3, 4 i 8 Uchwały nr 181/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach w związku z wykonaniem uchwały XXIV/123/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przekazania do prowadzenia placówki oświatowej wraz z mieniem niezbędnym do kształcenia i zarządzania placówką datę 31 sierpnia 2004 r. zastępuje się datą 30 września 2004 r. Ponadto zobowiązał dyrektora szkoły do uaktualnienia w terminie do dnia 10 września 2004 r. harmonogramu prac, o których mowa w 1 wyżej wymienionej uchwały. (IS) Ad 7. Sytuacja finansowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach. Pani Małgorzata Gut- Twardowska zapoznała członków Zarządu z odpowiedzią na pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach dotyczące sugerowanych oszczędności, które można dokonać w szkole, żeby można było przekazać szkołę Marszałkowi. Pani Zofia Rak poinformowała, że nie wszystkie przedłożone przez Zarząd propozycje są możliwe do realizacji. Rezygnacja z utworzenia jednego oddziału klasy I zaocznej od 1 września techniki i technologii drewna daje oszczędności w wysokości zł rezygnacja z pięciu godzin zajęć fakultatywnych w klasach maturalnych daje oszczędność w kwocie zł. Nie ma możliwości wykonania oszczędności w funkcjonowaniu internatu, iż praca jest tak zorganizowana, aby młodzież tam przebywająca pozostawała bez opieki wychowawców. Zmiana wymiaru godzin pensum kierownika szkolenia praktycznego daje oszczędności w wysokości zł. Zupełna rezygnacja z etatu kierownika jest niemożliwa ponieważ kształcenie zawodowe na poziomie średnim jest mocną stroną szkoły i wymaga czasochłonnego działania i sprawowania nadzoru. Pani Małgorzata Gut- Twardowska zasugerowała tutaj, że można w ramach 40 godzin pracy nauczyciela przydzielić mu takie zadanie dodając mu równocześnie większy dodatek motywacyjny. Pani dyrektor w piśmie stwierdza dalej, że liczba godzin ponadwymiarowych dyrektora i wicedyrektora jest zgodna z przepisami i nie przekracza 1,5 obowiązkowego pensum. Jeżeli chodzi o wydatki rzeczowe w stosunku do ubiegłego roku są mniejsze i stanowią 82%. W związku z tym nie będzie w stanie zaciągnąć na tę kwotę zobowiązań płatnych w styczniu. Znaczy brak występuje w 3020 na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, które gwarantuje Karta Nauczyciela. Kwota wykazanych niedoborów na wynagrodzenia i ZUS wynika z uwagi na fakt uregulowania zobowiązań niewymagalnych z tytułu pochodnych od wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2004 a nie w styczniu Jeżeli nie zaistnieje konieczność uregulowania powyższych zobowiązań w grudniu br. to przypuszczalnie środki na wynagrodzenia będą wystarczające. Ewentualne pozyskanie środka specjalnego przeznaczone będzie na ubezpieczenie mienia szkoły. Dyrektor nie ma możliwości prawnych w zakresie sprzedaży mienia szkoły. Jednocześnie informuje, że realizacja harmonogramu dotyczącego przekazania szkoły jest w toku. Pani Małgorzata Gut- Twardowska zaznaczyła, że pani Dyrektor uchwałą nr 205/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego otrzymała upoważnienie do zbycia w drodze przetargu zbędnego sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.

8 Pani Agnieszka Woroniec przedstawiła analizę wydatków szkoły po siedmiu miesiącach i tak szkoła wydatki płacowe przekroczyła o 1% (ok zł) powinno być wykonanie na poziomie 62% a szkoła ma 63%. Pani Janina Koziar poinformowała, że do dnia dzisiejszego przekazane szkole została kwota zł. Natomiast subwencja dla szkoły wynosi zł różnica to zł. Szkoła miała w harmonogramie dochodów i wydatków zaplanowane na miesiąc sierpień środki i zrezygnowała z dwóch pozycji tj. z kwoty zł twierdząc, że mają pieniądze na koncie. Pani Małgorzata Gut- Twardowska według przeprowadzanych przez Wydział Infrastruktury Społecznej analiz szkole powinno wystarczyć środków. Pani Janina Koziar - szkoła jest już zdecydowana na zejście z jednej klasy technikum technologii drewna. Wątpliwości budzi fakt, czy będzie nabór do drugiej szkoły zaocznej. Kierownicy szkolenia praktycznego zostali powołani zarządzeniem Ministra Oświaty z 1982 roku, gdzie warunkiem powołania tego stanowiska była duża liczba uczniów szkoły zasadniczej odbywających praktykę w poszczególnych zakładach pracy na tyle duże, że uniemożliwiało to kontrolę poprzez dyrekcję i z tego względu zostało powołane stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła teraz posiada ok. 4-5 oddziałów, w których uczniowie odbywają praktykę zawodową ciągła. Więc przy 13 oddziałach i dwóch osobach kadry kierowniczej to dodatkowo powoływanie kierownika szkolenia praktycznego jest nieekonomiczne i nieuzasadnione. Pani Małgorzata Gut- Twardowska - nauczyciele mają pensum 18 godzin tygodniowy wymiar czasu pracy i w ramach tych godzin można nauczycielowi zlecić opiekę nad praktykami zawodowymi i zwiększyć dodatek motywacyjny. Pani Janina Koziar - można uzyskać na płacach wynikających z tych ograniczeń co najmniej zł oszczędności. Jednak pani dyrektor nie zgadza się na rezygnację z etatu kierownika szkolenia praktycznego. Pani Agnieszka Woroniec wydatki rzeczowe mają dość wysoko wykonane 23% za dużo. Szkoła dużo pieniędzy wydaje na olej opałowy. Pani dyrektor poinformowała nas o tym, że będzie potrzebować tylko zł. Pani dyrektor ma przedstawić analizę według harmonogramu dochodów i wydatków ile środków potrzebuje do końca bieżącego roku na działalność szkoły. Ad 8. Zmiana planu inwestycyjnego zadania: Przebudowa drogi powiatowej Leśna - Stankowice na rzeczywiste po przetargu.

9 Pan Włodzimierz Stefańsaki poinformował, że w bieżącym roku w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowane zostało 550 tys. zł na inwestycje. Do niezbędnych prac jakie zostały jeszcze do wykonania na drodze nr 2466D Leśna Złoty Potok należy wykonanie chodnik na ul. Reja w Leśnej o długości 130mb oraz ustawienie barier ochronnych na długości 540 mb. PZD ułożenie chodnika może wykonać własnymi siłami pod warunkiem, że będą środki na materiał w wysokości 10 tys. zł Niezbędne jest także zabezpieczenie środków na dokumentację w tym roku na drogę Biedrzychowice Bożkowice 4,6 km. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu wystąpił dnia r. z prośbą o przesunięcie środków finansowych w wysokości ,13 zł na wykonanie robót na drodze powiatowej nr 2466D Leśna-Złoty Potok: ustawienie barier ochronnych na długości 540 mb - koszt zł ułożenie na ulicy Reja w Leśnej 130 mb chodnika - koszt zł pomalowanie linii segregacyjnej na długości 8,1 km - koszt zł o łącznej wartości zł. Powyższy etap zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej nr 2466D Leśna-Złoty Potok realizowany był w 2003 r Środki finansowe w wysokości zł stanowią różnicę pomiędzy planem wydatków (środków własnych) na 2004 r. a faktyczną wartością zadania inwestycyjnego (po przeprowadzonym przetargu) pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2466D Leśna Stankowice. realizowanego w br. Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu proponuje przeznaczyć zł na opracowanie dokumentacji technicznej celem przygotowania nowego zadania inwestycyjnego na lata następne pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2464D na odcinku Bożkowice -Biedrzychowice". W związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym i podpisanym aneksem nr l do umowy nr 63/04 z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D Leśna - Stankowice w km " firmą SKANSKA S.A. oraz zawartą umową nr 22095/ /03 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pomoc finansową należy dokonać zmianę planu zadania inwestycyjnego pn. przebudowadrogi powiatowej nr 2466D Leśna Stankowice Wartość zadania wg planu zł, w tym: dofinansowanie zł, środki własne zł Wartość zadania po przetargu i podpisanych umowach wynosi ,82 zł W tym: dofinansowanie ,95 zł, środki własne ,87 zł. Pani Romualda Łoziak skarbnik powiatu w pisemnej opinii stwierdza, że po analizie wykonania budżetu za I półrocze br. wynika, ze sytuacja budżetu powiatu jest bardzo trudna. Nie wykonanie dochodów własnych powiatu będzie skutkowało cieciami wydatków w II półroczu. Ponadto PZD finansowany jest ze środków własnych, tj. wg nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przede wszystkim częścią wyrównawczą subwencji i podatkiem dochodowym, który jest wykonany w 42,5%.

10 Nie wykonano również sprzedaży mienia dochody wyk w 11,3%. Również jednostki organizacyjne zwracają się z pismami do zarządu o zwiększenie planów finansowych celem realizacji bieżących zadań statutowych. Przykładem może być PCPR ( brak środków na rodziny zastępcze), oświata (brak wnioskowanych środków z kontraktu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Kompleksu Edukacyjnego na Osiedlu Piastów III w Lubaniu - zamiast zł jest zł) Również należy wziąć pod uwagę projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego, który ureguluje i wskaże plany inwestycyjne do realizacji. W związku z powyższym w pierwszej kolejności proponuje środki finansowe przenieść na uzupełnienie sfinansowania rodzin zastępczych, co nie doprowadzi do zaciągnięcia zobowiązań wymagalnych. Ponadto należy dokonać zmiany planu całości zadania wymienionego we wniosku PZD, w związku z kwota przyznaną z SAPARD-u. Zarząd mając powyższe na uwadze podjął decyzję o następującym podziale kwoty zł: zł na ustawienie barier ochronnych na drodze Leśna Złoty Potok, zł na materiały na ułożenie chodnika na ul Reja w Leśnej, pozostała kwota przeniesiona zostanie na uzupełnienie sfinansowania rodzin zastępczych. Wydziały Infrastruktury Społecznej Starostwa i Architektoniczno Budowlany przygotują materiał dotyczący przeniesień w/w środków na dofinansowanie świadczeń społecznych w zakresie rodzin zastępczych.(is,bf) Ad 9. Upoważnienie do przeprowadzenia rokowań. Zarząd 4 głosami za upoważnił panią Małgorzatę Gut - Twardowską i pana Lucjana Żełabowskiego do przeprowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej, położonej w Lubaniu przy ulicy torowej nr 4 o powierzchni 214 m2, oznaczonej jako działka nr 12, uregulowanej w księdze wieczystej numer Rokowania odbędą się 31 sierpnia 2004 roku. Ad 10. Wynik przetargu na zagospodarowanie klubu szkolnego. Zarząd zapoznał się z uwagami pani Elżbiety Ostrowskiej, która wygrała przetarg na zagospodarowanie klubu szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu do umowy dzierżawy lokalu. Uwagi dotyczą kwestii finansowych: 1. 3 pkt 1 projektu umowy jest czynsz płatny cały rok kalendarzowy propozycja pani Ostrowskiej: czynsz płatny w okresie pracy szkoły z wyłączeniem wakacji, ferii. Media płatne będą wg wystawionej faktury 2. 3 pkt jest czynsz płatny będzie z góry... propozycja: czynsz płatny po przepracowanym miesiącu...,

11 3. ponadto zwolnienie z płacenia czynszu przez okres przygotowania lokalu do działalności, czyli około 2-3 tygodni. Zarząd 4 głosami za zdecydował, że: 1. czynsz będzie płatny przez rok kalendarzowy z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia, w tych miesiącach wynajmujący nie będzie prowadził działalności gospodarczej, 2. czynsz płatny będzie z góry na rachunek bankowy wynajmującego, 3. przekazanie lokalu nastąpi szczegółowym protokołem zdawczo odbiorczym, czynsz naliczany będzie po siedmiu dniach od dnia przekazania lokalu. (GK) Ad 11. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu w sprawie brakujących środków na wypłatę świadczeń społecznych rodziny zastępcze. W związku z informacją PCPR w Lubaniu w sprawie brakujących środków w wysokości: ,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych w Rozdziale rodziny zastępcze, Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu przeprowadził analizę wydatkowania środków finansowych przez PCPR. Po przeprowadzeniu analizy wykonania planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu na dzień 31 lipca 2004r., Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu stwierdza, co następuje: I. wydatków w Rozdziale W Rozdziale gospodarka finansowa prowadzona jest oszczędnie. Przekroczenie wydatków w Rozdziale nastąpiło w zakup usług pozostałych i stanowi 74,49% planu (przekroczenie o 16%), ale należy zaznaczyć, iż środki zaplanowane na 2004r. wynosiły zł i były o ok. 34 % niższe od wykonania roku 2003 (15.162,85 zł) i niższe o 45% od wykonania roku 2002 (18.248,09 zł). Wykonanie w zakup energii wynosi 71,82% (przekroczenie o 13,49%) Należy rozważyć podjęcie działań ograniczających zużycie energii Wydział widzi możliwość dokonania oszczędności w Rozdziale na łąc/.ną kwotę: zł w następujących paragrafach: 1) zakup materiałów i wyposażenia; o kwotę: 200 zł, 2) różne opłaty i składki; o kwotę: 250 zł., 3) podróże krajowe; o kwotę: zł. II. wydatków w Rozdziale Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Wydział proponuje rozważenie możliwości dokonania oszczędności w Rozdziale Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (środki własne) w wysokości: 5.376,00 zł. Jednakże takie rozwiązanie wymaga konsultacji z Przewodniczącym Zespołu.

12 Proponowane rozwiązanie umożliwiłoby pozyskanie środków o łącznej wysokości: zł, które mogłyby być przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych w Rozdziale rodziny zastępcze, jednakże, z uwagi na wysoki niedobór środków finansowych na wypłatę świadczeń społecznych: ,00 zł, proponowane oszczędności nie zabezpieczą PCPR. III. wydatków w Rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze Wykonanie w Rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze na poziomie 37% sugeruje możliwości zaoszczędzenia kwoty około 20% (czyli ok zł.). Są to środki pochodzące z dotacji celowej, przeznaczonej na placówki opiekuńczo- wychowawcze. w tym na usamodzielnienia wychowanków. Ostateczna kwota przeznaczona na usamodzielnienia będzie znana w listopadzie 2004r. Niewykorzystane środki finansowe Wydział proponuje przeznaczyć na zorganizowanie posiłków dla wychowanków Świetlicy dla Młodzieży Dojeżdżającej w Lubaniu, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zarząd podjął decyzję o przesunięciu kwoty zł na wypłatę świadczeń społecznych w rozdziale rodziny zastępcze. (IS) Ad 12. Prośba dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu o wyrażenie zgody na pracę w godzinach ponadwymiarowych. Pan Zbigniew Paluch - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na pracę w godzinach ponadwymiarowych w ilości 6 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2004/2005 na prowadzenie zajęć w zakresie wychowania komunikacyjnego. Na podstawie art. 35 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela w szczególnie uzasadnionych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania nauczycielowi można przydzielić godziny ponadwymiarowe jednak w wymiarze nieprzekraczającym l/2 tygodniowego wymiaru zajęć. Projekt organizacyjny Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu na rok szkolny 2004/2005 przewiduje 12 godzin zajęć w zakresie ruchu drogowego (karta rowerowa i motorowerowa). Pan Zbigniew Paluch jest jedynym nauczycielem w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu posiadającym kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć a jego pensum wynosi 6 godzin tygodniowo. Zarząd 4 głosami za wyraził zgodę na pracę w godzinach ponadwymiarowych w ilości 6 godzin tygodniowo na prowadzenie zajęć w zakresie ruchu drogowego w roku szkolnym 2004/2005. (IS) Ad 13. Prośba dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu w sprawie zwolnienia z obowiązkowego pensum w ilości 3 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2004/2005. Pani Halina Bargiel - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zwróciła się z prośbą o zwolnienie jej z obowiązku realizacji obowiązkowego pensum w ilości 3 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2004/2005.

13 Zwolnienie dyrektora szkoły z obowiązku realizacji zajęć jest możliwe w oparciu o art. 42, ust. 6 Karty Nauczyciela, który stanowi, że : dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć... w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć". Połączenie z dniem l września 2003 r. ZSP im. A. M. w Lubaniu i ZSP Nr l w Lubaniu, zmiana siedziby szkół, związane z tym przejęcie dotychczasowych obowiązków Dyrektora ZSP nr l w Lubaniu spowodowało znaczne zwiększenie zadań związanych z organizacją i zarządzaniem Zespołem Szkół funkcjonującym w nowej strukturze. Dotychczasowy wicedyrektor ds. ekonomicznych przebywa na urlopie zdrowotnym do r., a jego obowiązki pełni Pani Halina Bargiel. Zarząd 4 głosami za podjął decyzję o zwolnieniu pani Haliny Bargiel z realizacji pensum w wymiarze 3 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2004/2005. Realizacja wniosku nastąpi w ramach własnych środków finansowych szkoły. (IS) Ad 14. Sprawy różne Zarząd odpowiedział na wniosek pana Jerzego Zielińskiego Prezesa Południowo Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na zewnętrznej ścianie budynku przy ul. Przemysłowej 4 tablicy informacyjnej o treści Dolnośląska Izba Rolnicza Biuro Rady Powiatowej w Lubaniu, Zarząd zapoznał się z przygotowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu odpowiedzią na wniosek nr 34/2004 zgłoszony przez radną panią Urszulę Grajewską Harapin w sprawie usunięcia niebezpiecznej wyrwy na przystanku PKS w Pobiednej, Zarząd odpowiedział na wniosek nr 30/2004 radnych pana Janusza Skowrońskiego i Stanisława Matkowskiego w sprawie szczególnie uroczystych obchodów 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zarząd skierował do Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz Banku Zachodniego WBK S.A. I Oddział w Lubaniu wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu bankowego. W związku z wyczerpaniem porządku prowadzący zamknął posiedzenie Zarządu. Protokolant - Iwona Majczak Przewodniczący Zarządu Powiatu Lubańskiego - Lucjan Żełabowski Członkowie Zarządu:

14 1. Małgorzata Gut - Twardowska Urszula Grajewska-Harapin Zbigniew Maroń... METRYKA Liczba odwiedzin : 10 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Edyta Tomczyk Edyta Tomczyk Czas wytworzenia: :48:03 Czas publikacji: :32:54 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku

Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku

Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku Protokół Nr 14/2005 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku godzina rozpoczęcia: 10.00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.11.2014.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. Ad. 1. 68 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO na 2004 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XIII/129/04 z dnia 25 lutego 2004 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO na 2004 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XIII/129/04 z dnia 25 lutego 2004 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO na 2004 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XIII/129/04 z dnia 25 lutego 2004 r. Na podst. art.12, pkt.5, pkt.8, lit. d, pkt.9, art.51, ust.2 i 3,ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.805,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział 60014 + 7.290,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIASTA GLIWICE zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Nr XIV/114/12 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

Nr XIV/114/12 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. Nr XIV/114/12 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. Data utworzenia 2012-06-14 Numer aktu 114 Kadencja Kadencja 2010-2014 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Komisja jednomyślnie przy 10 głosach za, przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia, który przedstawia się następująco:

Komisja jednomyślnie przy 10 głosach za, przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia, który przedstawia się następująco: P r o t o k ó ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm odbytego w dniu 29 września 2015 r. w sali Nr 1 Urzędu Miasta Chełm pod przewodnictwem Pani Ewy Suchań - Przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r. OR.0062-29/07 P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/15. z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 2/15. z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR 2/15 z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r. Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 11.30 W każdym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 133 / 2005

PROTOKÓŁ NR 133 / 2005 1 PROTOKÓŁ NR 133 / 2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 lutego 2005 roku, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 9.00 zakończono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nr 298. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.07.2005 BP.I-3012-2-37/05. Zarządzenie nr 298/2005. Prezydenta Miasta Radomia

Nr 298. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.07.2005 BP.I-3012-2-37/05. Zarządzenie nr 298/2005. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.07.2005 Nr 298 BP.I-3012-2-37/05 Zarządzenie nr 298/2005 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/481/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r.

UCHWAŁA NR LIX/481/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. UCHWAŁA NR LIX/1/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 4 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/389/214 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 9 lipca 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 214 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. b oraz art. 61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14 MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14 ST4-4820/164/2006 Zarząd Województwa Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok. Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 0151/84/2007 Wójta Gminy Łaziska z dnia 09 listopada 2007 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r. OR.0062 9/10 P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 10 marca 2010 r. Porządek obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. Na podstawie uchwały nr VI/41/2015 w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/ /10 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 11 lutego 2010 r.

Uchwała Nr III/ /10 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 11 lutego 2010 r. Uchwała Nr III/ /10 Z dnia 11 lutego 2010 r. Zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo