Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 30 sierpnia 2004 roku godzina rozpoczęcia: zakończenia: Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu wg załączonej listy obecności. W posiedzeniu ponadto uczestniczyli: 1. Pani Romualda Łoziak - Skarbnik Powiatu, 2. Pani Janina Hulacka - Prezes Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu sp. z o.o., 3. Pani Urszula Nalewaj Główna księgowa Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu sp. z o.o., 4. Pan Włodzimierz Stefański Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu, 5. Pani Janina Koziar - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu, 6. Pani Agnieszka Woroniec Inspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu. Posiedzenie prowadził pan Lucjan Żełabowski Przewodniczący Zarządu Powiatu Lubańskiego Porządek posiedzenia: 1. Informacja finansowa NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. - c.d. 2. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku. 3. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Lubanskiego w zakresie złożenia wniosku i realizacji projektu pod nazwą Przygotowanie młodzieży dla otwartego rynku pracy w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

2 4. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży 50,32% udziału powiatu Lubanskiego w prawach własności w nieruchomości przeznaczonej na usługi komercyjne z dopuszczeniem jej adaptacji na cele mieszkaniowe, położonej w Leśnej przy ul. Sienkiewicza nr Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie powołania komisji przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania Budowa kotłowni olejowej o mocy 595 kw w Zespole Szkół Gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych we Włosieniu. 6. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 181/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach w związku z wykonaniem uchwały XXIV/123/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przekazania do prowadzenia placówki oświatowej wraz z mieniem niezbędnym do kształcenia i zarządzania placówką. 7. Zmiana planu inwestycyjnego zadania: Przebudowa drogi powiatowej Leśna - Stankowice na rzeczywiste po przetargu. 8. Upoważnienie do przeprowadzenia rokowań. 9. Wynik przetargu na zagospodarowanie klubu szkolnego. 10. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu w sprawie brakujących środków na wypłatę świadczeń społecznych rodziny zastępcze. 11. Prośba dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu o wyrażenie zgody na pracę w godzinach ponadwymiarowych. 12. Prośba dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu w sprawie zwolnienia z obowiązkowego pensum w ilości 3 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2004/ Sytuacja finansowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach. 14. Sprawy różne Ad 1. Informacja finansowa NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. - c.d.

3 Pan Lucjan Żełabowski zapytał o pozycję dotyczącą kosztów związanych z delegacjami 24 tys. zł. Pani Urszula Nalewaj odpowiedziała, że są to przeważnie wyjazdy służbowe do NFZ do Wrocławia i Jeleniej Góry oraz koszty związane z jazdą zaopatrzenia. Dwa ryczałty dla zaopatrzeniowców na duży i mały samochód prywatny każdy w wysokości 300 km. To jest tylko na terenie miasta, a jeżeli wyjeżdżają poza ten teren otrzymują delegacje. Pan Lucjan Żełabowski zapytał o płynność finansową spółki. Pani Urszula Nalewaj - spółka utraciła płynność finansową i obecnie staramy się o kredyt. Kilkakrotnie zwracaliśmy się do różnych banków o udzielenie kredytu, ale bez żadnych rezultatów. Pani Romualda Łoziak zapytała, czy to znaczy, że zobowiązania przewyższają przychody i jak w takiej sytuacji dogadujecie się z firmami. Pani Janina Hulacka zaznaczyła, że spółka nie ma płynności od samego początku. Pierwsze przychody powinniśmy otrzymać na koniec lutego ze stycznia i cały czas brakuje nam pieniędzy na półtora miesiąca. Firmy dostawcy żądają od nas płatności gotówką i tak np. olej płacimy za gotówkę tak samo jest z krwią. Pani Urszula Nalewaj - olej bierzemy co tydzień i jest on w granicach 5 tys. zł. Dostawca daje nam tydzień na zapłacenie. Jest to jedyny dostawca. Pani Janina Hulacka były dwa przetargi i żaden nie doszedł do skutku. Pan Lucjan Żełabowski zaznaczył, że należy tą kwestie wyjaśnić z radcą prawnym. Pan Zbigniew Maroń zapytał, czy w szpitalu jest punkt krwiodawstwa. Pani Janina Hulacka w szpitalu jest taka placówka, ale cała krew jest wysyłana do Wałbrzycha. W poprzednich latach był bank krwi w lubańskim punkcie, ale obecnie krwiodawstwo odmówiło tworzenia banków krwi przy punktach krwiodawstwa. Pan Zbigniew Maroń czy orientuje się pani jak u nas w powiecie wygląda krwiodawstwo, czy funkcjonuje. Pani Janina Hulacka odpowiedziała, że pod potrzeby szpitala jest niewystarczające. Krew z PCK z naszego terenu jest dostarczana do PCK w Wałbrzychu i z stamtąd spółka za odpłatnością ją sprowadza.

4 Pan Zbigniew Maroń jeśli otrzymacie kredyt liniowy w wysokości 600 tys. zł czy pozwoli on wam przywrócić płynność finansową? Pani Urszula Nalewaj - oczywiście, że tak. Pan Lucjan Żełabowski - zapytał w jakiej kwocie są należności NFZ dla spółki? Pani Urszula Nalewaj - z NFZ jest kwota ponad 1 mln. zł pozostała wykazana w sprawozdaniu kwota 700 tys. zł to dzierżawa gruntów (dializa i p.kowalski). Pani Janina Hulacka miesięcznie brakuje nam tys. zł Pani Urszula Nalewaj w bieżącym miesiącu wydatki były bardzo duże ponieważ otwierany był gabinet stomatologiczny. Pan Lucjan Żełabowski odniósł się do komputeryzacji szpitala. Komputeryzacja jest inwestycją i powinna być robiona z zysku a obecna sytuacja finansowa spółki stwarza problem. Pani Janina Hulacka - komputeryzacja robiona będzie z kredytu inwestycyjnego. Prowadzone są obecnie rozmowy z bankami. Jesteśmy po pierwszych rozmowach jednakże będziemy musieli przesunąć termin zapłaty z Computerlandem. Największa faktura jest rozłożona jest na terminy miesięczne po 14 tys. zł płatne do 2007 roku. Pani Urszula Nalewaj z chwilą gdy spółka jest właścicielem nieruchomości będziemy mieli większe dochody np. z czynszu. Pani Małgorzata Gut Twardowska zaznaczyła, że spółka musi wszystko tak bilansować, aby miesięczne wydatki równały się z przychodami. Ad 2. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku. Podstawą do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu lubańskiego za I półrocze 2004 roku jest zapis art.135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./, zgodnie z którym Zarząd

5 jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. W/w informacja została sporządzona zgodnie z Uchwałą Nr XIV/61/99 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze. Wnioski: 1. Plany dochodów własnych, które w niewielkim stopniu zależą od nieprzewidywalnych decyzji podejmowanych poza samorządem prowadzą do podejmowania koniecznych decyzji cięcia wydatków oraz obciążeń budżetu z tytułu kredytów. 2. Środki specjalne funkcjonujące przy jednostkach budżetowych- mimo zmniejszających się przychodów- odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ niejednokrotnie ratują" sytuację finansową jednostki, pokrywając ze swoich wpływów niezbędne do funkcjonowania jednostki wydatki. 3. Bieżący rok budżetowy jest bardzo trudny albowiem zły stan budżetu państwa rzutuje na budżet powiatu. Należy podkreślić, iż jednostki organizacyjne powiatu rozpoczęły rok 2004 ze zobowiązaniami niewymagalnymi, co powoduje poważne uszczuplenie im tak skromnego budżetu. 4. Angażowanie środków własnych w celu realizacji zadań inwestycyjnych prowadzi do zaciągania kredytów- dofinansowanie z funduszy następuje dopiero po uprzednim sfinansowaniu zadań ze środków własnych. 5. Należy szukać wszelkich możliwych sposobów, aby z budżetu państwa pozyskać dodatkowe środki by wspomóc budżet powiatu. 6. Należy uczulić kierowników jednostek na rozwijanie umiejętności hierarchizowania potrzeb i eliminowania wydatków zbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Działania ich powinny być skoncentrowane w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w drugiej kolejności na niezbędne wydatki bieżące, a dopiero później na doposażenie itp. Zarząd 4 głosami za podjął uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku. Uchwała powyższa zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) została przedstawiona Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Lubańskiego. (BR) Ad 3. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Lubanskiego w zakresie złożenia wniosku i realizacji projektu pod nazwą Przygotowanie młodzieży dla otwartego rynku pracy w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Zarząd 4 głosami za upoważnił panią Annę Adamską - Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Lubańskiego w zakresie złożenia wniosku i realizacji projektu pod nazwą Przygotowanie młodzieży dla otwartego rynku pracy" w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Upoważnienie zostało wydane na czas realizacji projektu. (IS)

6 Ad 4. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży 50,32% udziału Powiatu Lubanskiego w prawach własności w nieruchomości przeznaczonej na usługi komercyjne z dopuszczeniem jej adaptacji na cele mieszkaniowe, położonej w Leśnej przy ul. Sienkiewicza nr 52. Zarząd 4 głosami za powołał komisje przetargową do sprzedaży 50,32% udziału powiatu lubańskiego w sprawach własności w nieruchomości przeznaczonej na usługi komercyjne z dopuszczeniem jej adaptacji na cele mieszkaniowe, położonej w Leśnej ul. Sienkiewicza 52 w następującym składzie: 1. pan Artur Klecki przewodniczący komisji, 2. pani Urszula Barbara Zdobylak - zastępca przewodniczącego 3. pani Maria Teresa Czajka członek komisji, 4. pan Piotr Becla członek komisji. Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 21 września 2004 roku. (GK) Ad 5. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie powołania komisji przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania Budowa kotłowni olejowej o mocy 595 kw w Zespole Szkół Gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych we Włosieniu. Zarząd 4 głosami za powołał komisję przetargową w celu dokonania oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania Budowa kotłowni olejowej o mocy 595 kw w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu w następującym składzie: 1. Ryszard Pietras - przewodniczący komisji 2. Jacek Baran - z-ca przewodniczącego 3. Maria Pawłowicz - sekretarz 4. Jan Aleksandrowicz - członek 5. Urszula Barbara Zdobylak - członek (AB) Ad 6. Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 181/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach w związku z wykonaniem uchwały XXIV/123/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przekazania do prowadzenia placówki oświatowej wraz z mieniem niezbędnym do kształcenia i zarządzania placówką. Zarząd 4 głosami za podjął uchwałę o następującej treści:

7 W 1 pkt 1, 3, 4 i 8 Uchwały nr 181/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach w związku z wykonaniem uchwały XXIV/123/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przekazania do prowadzenia placówki oświatowej wraz z mieniem niezbędnym do kształcenia i zarządzania placówką datę 31 sierpnia 2004 r. zastępuje się datą 30 września 2004 r. Ponadto zobowiązał dyrektora szkoły do uaktualnienia w terminie do dnia 10 września 2004 r. harmonogramu prac, o których mowa w 1 wyżej wymienionej uchwały. (IS) Ad 7. Sytuacja finansowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach. Pani Małgorzata Gut- Twardowska zapoznała członków Zarządu z odpowiedzią na pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach dotyczące sugerowanych oszczędności, które można dokonać w szkole, żeby można było przekazać szkołę Marszałkowi. Pani Zofia Rak poinformowała, że nie wszystkie przedłożone przez Zarząd propozycje są możliwe do realizacji. Rezygnacja z utworzenia jednego oddziału klasy I zaocznej od 1 września techniki i technologii drewna daje oszczędności w wysokości zł rezygnacja z pięciu godzin zajęć fakultatywnych w klasach maturalnych daje oszczędność w kwocie zł. Nie ma możliwości wykonania oszczędności w funkcjonowaniu internatu, iż praca jest tak zorganizowana, aby młodzież tam przebywająca pozostawała bez opieki wychowawców. Zmiana wymiaru godzin pensum kierownika szkolenia praktycznego daje oszczędności w wysokości zł. Zupełna rezygnacja z etatu kierownika jest niemożliwa ponieważ kształcenie zawodowe na poziomie średnim jest mocną stroną szkoły i wymaga czasochłonnego działania i sprawowania nadzoru. Pani Małgorzata Gut- Twardowska zasugerowała tutaj, że można w ramach 40 godzin pracy nauczyciela przydzielić mu takie zadanie dodając mu równocześnie większy dodatek motywacyjny. Pani dyrektor w piśmie stwierdza dalej, że liczba godzin ponadwymiarowych dyrektora i wicedyrektora jest zgodna z przepisami i nie przekracza 1,5 obowiązkowego pensum. Jeżeli chodzi o wydatki rzeczowe w stosunku do ubiegłego roku są mniejsze i stanowią 82%. W związku z tym nie będzie w stanie zaciągnąć na tę kwotę zobowiązań płatnych w styczniu. Znaczy brak występuje w 3020 na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, które gwarantuje Karta Nauczyciela. Kwota wykazanych niedoborów na wynagrodzenia i ZUS wynika z uwagi na fakt uregulowania zobowiązań niewymagalnych z tytułu pochodnych od wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2004 a nie w styczniu Jeżeli nie zaistnieje konieczność uregulowania powyższych zobowiązań w grudniu br. to przypuszczalnie środki na wynagrodzenia będą wystarczające. Ewentualne pozyskanie środka specjalnego przeznaczone będzie na ubezpieczenie mienia szkoły. Dyrektor nie ma możliwości prawnych w zakresie sprzedaży mienia szkoły. Jednocześnie informuje, że realizacja harmonogramu dotyczącego przekazania szkoły jest w toku. Pani Małgorzata Gut- Twardowska zaznaczyła, że pani Dyrektor uchwałą nr 205/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego otrzymała upoważnienie do zbycia w drodze przetargu zbędnego sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.

8 Pani Agnieszka Woroniec przedstawiła analizę wydatków szkoły po siedmiu miesiącach i tak szkoła wydatki płacowe przekroczyła o 1% (ok zł) powinno być wykonanie na poziomie 62% a szkoła ma 63%. Pani Janina Koziar poinformowała, że do dnia dzisiejszego przekazane szkole została kwota zł. Natomiast subwencja dla szkoły wynosi zł różnica to zł. Szkoła miała w harmonogramie dochodów i wydatków zaplanowane na miesiąc sierpień środki i zrezygnowała z dwóch pozycji tj. z kwoty zł twierdząc, że mają pieniądze na koncie. Pani Małgorzata Gut- Twardowska według przeprowadzanych przez Wydział Infrastruktury Społecznej analiz szkole powinno wystarczyć środków. Pani Janina Koziar - szkoła jest już zdecydowana na zejście z jednej klasy technikum technologii drewna. Wątpliwości budzi fakt, czy będzie nabór do drugiej szkoły zaocznej. Kierownicy szkolenia praktycznego zostali powołani zarządzeniem Ministra Oświaty z 1982 roku, gdzie warunkiem powołania tego stanowiska była duża liczba uczniów szkoły zasadniczej odbywających praktykę w poszczególnych zakładach pracy na tyle duże, że uniemożliwiało to kontrolę poprzez dyrekcję i z tego względu zostało powołane stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła teraz posiada ok. 4-5 oddziałów, w których uczniowie odbywają praktykę zawodową ciągła. Więc przy 13 oddziałach i dwóch osobach kadry kierowniczej to dodatkowo powoływanie kierownika szkolenia praktycznego jest nieekonomiczne i nieuzasadnione. Pani Małgorzata Gut- Twardowska - nauczyciele mają pensum 18 godzin tygodniowy wymiar czasu pracy i w ramach tych godzin można nauczycielowi zlecić opiekę nad praktykami zawodowymi i zwiększyć dodatek motywacyjny. Pani Janina Koziar - można uzyskać na płacach wynikających z tych ograniczeń co najmniej zł oszczędności. Jednak pani dyrektor nie zgadza się na rezygnację z etatu kierownika szkolenia praktycznego. Pani Agnieszka Woroniec wydatki rzeczowe mają dość wysoko wykonane 23% za dużo. Szkoła dużo pieniędzy wydaje na olej opałowy. Pani dyrektor poinformowała nas o tym, że będzie potrzebować tylko zł. Pani dyrektor ma przedstawić analizę według harmonogramu dochodów i wydatków ile środków potrzebuje do końca bieżącego roku na działalność szkoły. Ad 8. Zmiana planu inwestycyjnego zadania: Przebudowa drogi powiatowej Leśna - Stankowice na rzeczywiste po przetargu.

9 Pan Włodzimierz Stefańsaki poinformował, że w bieżącym roku w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowane zostało 550 tys. zł na inwestycje. Do niezbędnych prac jakie zostały jeszcze do wykonania na drodze nr 2466D Leśna Złoty Potok należy wykonanie chodnik na ul. Reja w Leśnej o długości 130mb oraz ustawienie barier ochronnych na długości 540 mb. PZD ułożenie chodnika może wykonać własnymi siłami pod warunkiem, że będą środki na materiał w wysokości 10 tys. zł Niezbędne jest także zabezpieczenie środków na dokumentację w tym roku na drogę Biedrzychowice Bożkowice 4,6 km. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu wystąpił dnia r. z prośbą o przesunięcie środków finansowych w wysokości ,13 zł na wykonanie robót na drodze powiatowej nr 2466D Leśna-Złoty Potok: ustawienie barier ochronnych na długości 540 mb - koszt zł ułożenie na ulicy Reja w Leśnej 130 mb chodnika - koszt zł pomalowanie linii segregacyjnej na długości 8,1 km - koszt zł o łącznej wartości zł. Powyższy etap zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej nr 2466D Leśna-Złoty Potok realizowany był w 2003 r Środki finansowe w wysokości zł stanowią różnicę pomiędzy planem wydatków (środków własnych) na 2004 r. a faktyczną wartością zadania inwestycyjnego (po przeprowadzonym przetargu) pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2466D Leśna Stankowice. realizowanego w br. Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu proponuje przeznaczyć zł na opracowanie dokumentacji technicznej celem przygotowania nowego zadania inwestycyjnego na lata następne pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2464D na odcinku Bożkowice -Biedrzychowice". W związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym i podpisanym aneksem nr l do umowy nr 63/04 z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2466D Leśna - Stankowice w km " firmą SKANSKA S.A. oraz zawartą umową nr 22095/ /03 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pomoc finansową należy dokonać zmianę planu zadania inwestycyjnego pn. przebudowadrogi powiatowej nr 2466D Leśna Stankowice Wartość zadania wg planu zł, w tym: dofinansowanie zł, środki własne zł Wartość zadania po przetargu i podpisanych umowach wynosi ,82 zł W tym: dofinansowanie ,95 zł, środki własne ,87 zł. Pani Romualda Łoziak skarbnik powiatu w pisemnej opinii stwierdza, że po analizie wykonania budżetu za I półrocze br. wynika, ze sytuacja budżetu powiatu jest bardzo trudna. Nie wykonanie dochodów własnych powiatu będzie skutkowało cieciami wydatków w II półroczu. Ponadto PZD finansowany jest ze środków własnych, tj. wg nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przede wszystkim częścią wyrównawczą subwencji i podatkiem dochodowym, który jest wykonany w 42,5%.

10 Nie wykonano również sprzedaży mienia dochody wyk w 11,3%. Również jednostki organizacyjne zwracają się z pismami do zarządu o zwiększenie planów finansowych celem realizacji bieżących zadań statutowych. Przykładem może być PCPR ( brak środków na rodziny zastępcze), oświata (brak wnioskowanych środków z kontraktu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Kompleksu Edukacyjnego na Osiedlu Piastów III w Lubaniu - zamiast zł jest zł) Również należy wziąć pod uwagę projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego, który ureguluje i wskaże plany inwestycyjne do realizacji. W związku z powyższym w pierwszej kolejności proponuje środki finansowe przenieść na uzupełnienie sfinansowania rodzin zastępczych, co nie doprowadzi do zaciągnięcia zobowiązań wymagalnych. Ponadto należy dokonać zmiany planu całości zadania wymienionego we wniosku PZD, w związku z kwota przyznaną z SAPARD-u. Zarząd mając powyższe na uwadze podjął decyzję o następującym podziale kwoty zł: zł na ustawienie barier ochronnych na drodze Leśna Złoty Potok, zł na materiały na ułożenie chodnika na ul Reja w Leśnej, pozostała kwota przeniesiona zostanie na uzupełnienie sfinansowania rodzin zastępczych. Wydziały Infrastruktury Społecznej Starostwa i Architektoniczno Budowlany przygotują materiał dotyczący przeniesień w/w środków na dofinansowanie świadczeń społecznych w zakresie rodzin zastępczych.(is,bf) Ad 9. Upoważnienie do przeprowadzenia rokowań. Zarząd 4 głosami za upoważnił panią Małgorzatę Gut - Twardowską i pana Lucjana Żełabowskiego do przeprowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej, położonej w Lubaniu przy ulicy torowej nr 4 o powierzchni 214 m2, oznaczonej jako działka nr 12, uregulowanej w księdze wieczystej numer Rokowania odbędą się 31 sierpnia 2004 roku. Ad 10. Wynik przetargu na zagospodarowanie klubu szkolnego. Zarząd zapoznał się z uwagami pani Elżbiety Ostrowskiej, która wygrała przetarg na zagospodarowanie klubu szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu do umowy dzierżawy lokalu. Uwagi dotyczą kwestii finansowych: 1. 3 pkt 1 projektu umowy jest czynsz płatny cały rok kalendarzowy propozycja pani Ostrowskiej: czynsz płatny w okresie pracy szkoły z wyłączeniem wakacji, ferii. Media płatne będą wg wystawionej faktury 2. 3 pkt jest czynsz płatny będzie z góry... propozycja: czynsz płatny po przepracowanym miesiącu...,

11 3. ponadto zwolnienie z płacenia czynszu przez okres przygotowania lokalu do działalności, czyli około 2-3 tygodni. Zarząd 4 głosami za zdecydował, że: 1. czynsz będzie płatny przez rok kalendarzowy z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia, w tych miesiącach wynajmujący nie będzie prowadził działalności gospodarczej, 2. czynsz płatny będzie z góry na rachunek bankowy wynajmującego, 3. przekazanie lokalu nastąpi szczegółowym protokołem zdawczo odbiorczym, czynsz naliczany będzie po siedmiu dniach od dnia przekazania lokalu. (GK) Ad 11. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu w sprawie brakujących środków na wypłatę świadczeń społecznych rodziny zastępcze. W związku z informacją PCPR w Lubaniu w sprawie brakujących środków w wysokości: ,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych w Rozdziale rodziny zastępcze, Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu przeprowadził analizę wydatkowania środków finansowych przez PCPR. Po przeprowadzeniu analizy wykonania planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu na dzień 31 lipca 2004r., Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu stwierdza, co następuje: I. wydatków w Rozdziale W Rozdziale gospodarka finansowa prowadzona jest oszczędnie. Przekroczenie wydatków w Rozdziale nastąpiło w zakup usług pozostałych i stanowi 74,49% planu (przekroczenie o 16%), ale należy zaznaczyć, iż środki zaplanowane na 2004r. wynosiły zł i były o ok. 34 % niższe od wykonania roku 2003 (15.162,85 zł) i niższe o 45% od wykonania roku 2002 (18.248,09 zł). Wykonanie w zakup energii wynosi 71,82% (przekroczenie o 13,49%) Należy rozważyć podjęcie działań ograniczających zużycie energii Wydział widzi możliwość dokonania oszczędności w Rozdziale na łąc/.ną kwotę: zł w następujących paragrafach: 1) zakup materiałów i wyposażenia; o kwotę: 200 zł, 2) różne opłaty i składki; o kwotę: 250 zł., 3) podróże krajowe; o kwotę: zł. II. wydatków w Rozdziale Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Wydział proponuje rozważenie możliwości dokonania oszczędności w Rozdziale Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (środki własne) w wysokości: 5.376,00 zł. Jednakże takie rozwiązanie wymaga konsultacji z Przewodniczącym Zespołu.

12 Proponowane rozwiązanie umożliwiłoby pozyskanie środków o łącznej wysokości: zł, które mogłyby być przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych w Rozdziale rodziny zastępcze, jednakże, z uwagi na wysoki niedobór środków finansowych na wypłatę świadczeń społecznych: ,00 zł, proponowane oszczędności nie zabezpieczą PCPR. III. wydatków w Rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze Wykonanie w Rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze na poziomie 37% sugeruje możliwości zaoszczędzenia kwoty około 20% (czyli ok zł.). Są to środki pochodzące z dotacji celowej, przeznaczonej na placówki opiekuńczo- wychowawcze. w tym na usamodzielnienia wychowanków. Ostateczna kwota przeznaczona na usamodzielnienia będzie znana w listopadzie 2004r. Niewykorzystane środki finansowe Wydział proponuje przeznaczyć na zorganizowanie posiłków dla wychowanków Świetlicy dla Młodzieży Dojeżdżającej w Lubaniu, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zarząd podjął decyzję o przesunięciu kwoty zł na wypłatę świadczeń społecznych w rozdziale rodziny zastępcze. (IS) Ad 12. Prośba dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu o wyrażenie zgody na pracę w godzinach ponadwymiarowych. Pan Zbigniew Paluch - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na pracę w godzinach ponadwymiarowych w ilości 6 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2004/2005 na prowadzenie zajęć w zakresie wychowania komunikacyjnego. Na podstawie art. 35 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela w szczególnie uzasadnionych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania nauczycielowi można przydzielić godziny ponadwymiarowe jednak w wymiarze nieprzekraczającym l/2 tygodniowego wymiaru zajęć. Projekt organizacyjny Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu na rok szkolny 2004/2005 przewiduje 12 godzin zajęć w zakresie ruchu drogowego (karta rowerowa i motorowerowa). Pan Zbigniew Paluch jest jedynym nauczycielem w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu posiadającym kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć a jego pensum wynosi 6 godzin tygodniowo. Zarząd 4 głosami za wyraził zgodę na pracę w godzinach ponadwymiarowych w ilości 6 godzin tygodniowo na prowadzenie zajęć w zakresie ruchu drogowego w roku szkolnym 2004/2005. (IS) Ad 13. Prośba dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu w sprawie zwolnienia z obowiązkowego pensum w ilości 3 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2004/2005. Pani Halina Bargiel - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu zwróciła się z prośbą o zwolnienie jej z obowiązku realizacji obowiązkowego pensum w ilości 3 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2004/2005.

13 Zwolnienie dyrektora szkoły z obowiązku realizacji zajęć jest możliwe w oparciu o art. 42, ust. 6 Karty Nauczyciela, który stanowi, że : dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć... w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć". Połączenie z dniem l września 2003 r. ZSP im. A. M. w Lubaniu i ZSP Nr l w Lubaniu, zmiana siedziby szkół, związane z tym przejęcie dotychczasowych obowiązków Dyrektora ZSP nr l w Lubaniu spowodowało znaczne zwiększenie zadań związanych z organizacją i zarządzaniem Zespołem Szkół funkcjonującym w nowej strukturze. Dotychczasowy wicedyrektor ds. ekonomicznych przebywa na urlopie zdrowotnym do r., a jego obowiązki pełni Pani Halina Bargiel. Zarząd 4 głosami za podjął decyzję o zwolnieniu pani Haliny Bargiel z realizacji pensum w wymiarze 3 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2004/2005. Realizacja wniosku nastąpi w ramach własnych środków finansowych szkoły. (IS) Ad 14. Sprawy różne Zarząd odpowiedział na wniosek pana Jerzego Zielińskiego Prezesa Południowo Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na zewnętrznej ścianie budynku przy ul. Przemysłowej 4 tablicy informacyjnej o treści Dolnośląska Izba Rolnicza Biuro Rady Powiatowej w Lubaniu, Zarząd zapoznał się z przygotowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu odpowiedzią na wniosek nr 34/2004 zgłoszony przez radną panią Urszulę Grajewską Harapin w sprawie usunięcia niebezpiecznej wyrwy na przystanku PKS w Pobiednej, Zarząd odpowiedział na wniosek nr 30/2004 radnych pana Janusza Skowrońskiego i Stanisława Matkowskiego w sprawie szczególnie uroczystych obchodów 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zarząd skierował do Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz Banku Zachodniego WBK S.A. I Oddział w Lubaniu wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu bankowego. W związku z wyczerpaniem porządku prowadzący zamknął posiedzenie Zarządu. Protokolant - Iwona Majczak Przewodniczący Zarządu Powiatu Lubańskiego - Lucjan Żełabowski Członkowie Zarządu:

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

BR.0022.18.2015.MW. Protokół Nr 23/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 11 maja 2015 roku Strona 1 z 12

BR.0022.18.2015.MW. Protokół Nr 23/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 11 maja 2015 roku Strona 1 z 12 Protokół Nr 23 /2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego w dniu 11 maja 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

LZG 4114-003-01/2014 I/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4114-003-01/2014 I/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4114-003-01/2014 I/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. PROTOKÓŁ Nr 1/2015 posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu w dniu 28 stycznia 2015 roku, godz.13.00 Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od dwóch lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo