ZNACZENIE PODA Y PIENI DZA W DZIA ALNOŒCI KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH. Emilia Stola

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZNACZENIE PODA Y PIENI DZA W DZIA ALNOŒCI KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH. Emilia Stola"

Transkrypt

1 ZNACZENIE PODA Y ROCZNIKI PIENI DZA NAUK W DZIA ALNOŒCI ROLNICZYCH, KREDYTOWEJ SERIA G, T. 96, BANKÓW z. 3, 2009KOMERCYJNYCH 41 ZNACZENIE PODA Y PIENI DZA W DZIA ALNOŒCI KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH Emilia Stola Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. Henryk Runowski S³owa kluczowe: banki komercyjne, elastyczny pieni¹dz, kredyty bankowe Key words: commercial banks, money supply, bank s credits S y n o p s i s. W opracowaniu okreœlono zale noœci pomiêdzy kszta³towaniem siê wielkoœci poda y pieni¹dza, a poziomem udzielonych kredytów przez banki komercyjne w Polsce, oraz dokonano identyfikacji cech wp³ywaj¹cych na poziom poda y pieni¹dza. Na podstawie analizy prostej regresji liniowej i regresji wielorakiej oraz analizy wariancji, potwierdzono statystyczn¹ istotnoœæ zale noœci pomiêdzy wzrostem wolumenu udzielonych kredytów, a zwiêkszeniem siê poziomu poda y pieni¹dza. WSTÊP Efektywny system gospodarczy wymaga odpowiedniej iloœci pieni¹dza w obiegu. Wed³ug definicji Milewskiego [1999], poda pieni¹dza jest to iloœæ pieni¹dza, jaka znajduje siê aktualnie w obiegu. W celu osi¹gniêcia równowagi nastêpuj¹ okresowe zmiany wielkoœci poda y, regulowane przez bank centralny. Zmiany te dokonywane s¹ zazwyczaj na podstawie predykcji wzrostu dochodu narodowego, poziomu cen oraz mo liwoœci zmiany prêdkoœci obiegu pieni¹dza gotówkowego [Marciniak 2005]. Wed³ug iloœciowej teorii Fishera równowaga w obiegu zachodzi wtedy, gdy iloczyn zasobów pieni¹dza i tempa jego obiegu jest równy cenom dóbr i us³ug wchodz¹cych w sk³ad produktu narodowego brutto pomno onymi przez wielkoœæ ich produkcji [za: Marciniak 2005]. Pojêcie pieni¹dza jest stosunkowo szerokie i obejmuje wszystkie p³ynne aktywa, które po minimalnym koszcie mo na zamieniæ na gotówkê, bez utraty ich wartoœci. Zdecydowanie wê szym pojêciem jest kategoria bazy monetarnej, która obejmuje ca³oœæ wyemitowanego pieni¹dza gotówkowego, w tym bilonu oraz wartoœæ rezerw obowi¹zkowych w banku centralnym. W Polsce wystêpuj¹ cztery kategorie bazy monetarnej: M0, M1, M2 i M3 [Kazimierczak 2008]. Kategoria M0 obejmuje pieni¹dz o najwy szym stopniu p³ynnoœci, tj. pieni¹dz gotówkowy wyemitowany przez bank centralny oraz wartoœæ rachunków bie ¹cych i rachunków rezerw obowi¹zkowych banków komercyjnych w Narodowym Banku Polskim (NBP). Baza monetarna M1 jest sum¹ M0 oraz wartoœci depozytów na ¹danie, jak równie ksi¹ eczek oszczêdnoœciowych a vista osób fizycznych, przedsiêbiorstw oraz niebankowych instytucji finansowych zgromadzonych w bankach komercyjnych. Kolejna kategoria, M2, oprócz wartoœci

2 42 E. STOLA M1 dodatkowo obejmuje pozosta³e depozyty o terminie zwrotu do dwóch lat. Natomiast do M3 wlicza siê analogicznie M2 oraz wartoœæ zobowi¹zañ banków komercyjnych z tytu³u operacji z przyrzeczeniem wykupu z podmiotami niebankowymi [Kazimierczak 2008]. W celu zdefiniowania czynników kszta³tuj¹cych poda pieni¹dza nale y rozpatrzeæ jej poszczególne sk³adowe. Wykorzystuj¹c wzór mno nika pieniê nego, poda pieni¹dza mo na wyraziæ jako iloczyn mno nika pieniê nego i bazy monetarnej [Milewski 1999]. Wielkoœæ mno - nika bezpoœrednio zale y od bazy monetarnej, na któr¹ z kolei najsilniejsze oddzia³ywanie ma bank centralny. G³ównie dokonuje tego przez kana³ poœredni transmisji polityki pieniê nej, co oznacza nak³adanie na banki komercyjne obowi¹zku odprowadzania rezerwy obowi¹zkowej oraz przez ustalanie przez Radê Polityki Pieniê nej (RPP) poziomu stóp procentowych dla transakcji realizowanych z bankami komercyjnymi. W polskim systemie bankowym wystêpuj¹ cztery podstawowe stopy procentowe: lombardowa, redyskontowa, referencyjna oraz depozytowa. Poziom powy szych stóp kszta³tuje wysokoœæ oprocentowania wszystkich transakcji depozytowo-kredytowych na rynku [Zaleska 2007]. Wzrost poziomu stóp procentowych, powoduje wzrost ceny pieni¹dza i tym samym ogranicza dostêp do kredytów. Natomiast w przypadku rezerw obowi¹zkowych banków komercyjnych, bank centralny zwiêkszaj¹c ich poziom prowadzi do zwiêkszenia rezerw gotówkowych tych banków i tym samym zmniejsza mo liwoœæ kreacji pieni¹dza, czyli jego poda. Obecnie rezerwy nie s¹ jednak najwa niejszym czynnikiem, za pomoc¹ którego bank centralny reguluje poziom poda y pieni¹dza. Sytuacja ta wynika g³ównie ze stabilnej p³ynnoœci i wyp³acalnoœci banków komercyjnych [Zaleska, 2007]. Dodatkowo wed³ug Bernake a [Bernake, Blinder 1988] na poda pieni¹dza wp³ywa stopa ubytku gotówki z sektora bankowego, niekontrolowana przez bank centralny, ale zale na od sk³onnoœci ludnoœci do trzymania gotówki. Na znaczenie poda y pieni¹dza w dzia³alnoœci kredytowej banków komercyjnych, w badaniach empirycznych, pierwsi zwrócili uwagê Friedman i Schwartz w 1963 r. [za: Freixas i in. 2007]. Potwierdzili oni statycznie istnienie korelacji dodatniej pomiêdzy poda ¹ pieni¹dza, produktem krajowym brutto oraz wartoœci¹ udzielanych kredytów. Tym samym autorzy stwierdzili, i dzia³alnoœæ banków ma znaczenie tylko wtedy kiedy kreuj¹ one pieni¹dz, czyli udzielaj¹ kredytów. Wnioski Friedmana i Schwartza zosta³y potwierdzone makromodelem Keynesa IS-LM 1, w którym zak³ada siê kontrolowanie poda y pieni¹dza przez bank centralny. W kolejnych badaniach, Friedman i Schwartz wprowadzili pojêcie pojemnoœci finansowej gospodarki, mierzonej zagregowanym wolumenem kredytów [Freixas i in. 2007]. Zale - noœci te potwierdzi³ amerykañski ekonomista Mishkin. W 1978 r. opublikowa³ on wyniki badañ, przeprowadzanych w amerykañskich bankach w latach najwiêkszego kryzysu bankowego w Ameryce ( ). Badania te dowodzi³y, i najwa niejszym czynnikiem kszta³tuj¹cym poda pieni¹dza w gospodarce jest kredyt bankowy [Mishkin 1995]. Kolejne badania w tym zakresie przeprowadzili Bernake oraz Blinder. Na podstawie przeprowadzonych wyliczeñ, stwierdzili oni, i poda pieni¹dza kszta³towana jest g³ównie przez finansowe aktywa, które tworz¹ rezerwy, obligacje oraz kredyty bankowe [Qiong, Zhiwei 2008]. Ponadto, bazuj¹c na modelu CC-MM 2 autorstwa Stiglitza i Weissa z 1981 r., Bernake oraz Blinder potwierdzili statystycznie znaczenie kana³u kredytowego w kreowaniu poda y pieni¹dza. 1 Model IS-LM opisuje równowagê na rynku dóbr (IS) i rynku pieni¹dza (LM) [Kazimierczak 2008]. 2 Model CC-MM zak³ada, i poda kredytów jest uwarunkowana ryzykiem, jakie przedstawiaj¹ poszczególni kredytobiorcy. Jednoczeœnie wszyscy kredytobiorcy charakteryzuj¹ siê t¹ sam¹ wartoœci¹ zabezpieczenia, st¹d cecha ta nie mo e byæ u yta jako narzêdzie negatywnej selekcji kredytobiorców [Stiglitz, Weiss 1981].

3 ZNACZENIE PODA Y PIENI DZA W DZIA ALNOŒCI KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH 43 Przez kolejne lata zale noœæ pomiêdzy poda ¹ pieni¹dza, a dzia³alnoœci¹ kredytow¹ banków stanowi³a niewielki udzia³ w badaniach naukowych na œwiecie. Najwa niejsze prace z tego zakresu prezentowali m.in. Bernake ( ) oraz Mishkin ( ). Nieliczne badania w tym kierunku potwierdzi³y wystêpowanie wp³ywu poda y pieni¹dza na dzia- ³alnoœæ kredytow¹ banków. Jednak istniej¹ce badania w tym zakresie, skoncentrowane by³y g³ównie na analizie systemów finansowych zorientowanych kapita³owo, a nie bankowo, tak jak to jest w przypadku Polski. Nie mo na równie jednoznacznie odpowiedzieæ na pytanie o si³ê wp³ywu tych zjawisk na siebie oraz o rodzaj wystêpuj¹cej zale noœci pomiêdzy nimi, jak równie wskazaæ czynniki determinuj¹ce to oddzia³ywanie, co stwarza potrzebê analizy w tym kierunku. METODYKA BADAÑ Celem opracowania jest okreœlenie zale noœci pomiêdzy kszta³towaniem siê wielkoœci poda y pieni¹dza, a poziomem udzielonych kredytów przez banki komercyjne w Polsce, jak równie identyfikacja zmiennych, maj¹cych bezpoœredni wp³yw na kszta³towanie siê poziomu poda y pieni¹dza. Podjête badania w tym zakresie ukazuj¹ zale noœæ pomiêdzy popytem na pieni¹dz, przejawiaj¹cym siê w wolumenie kredytów, a poda ¹ pieni¹dza, regulowan¹ przez pañstwo. W badaniach dokonano oceny si³y, kszta³tu oraz kierunku powi¹zañ pomiêdzy przyjêtymi zmiennymi oraz przeprowadzono regresjê krokow¹ wsteczn¹ w celu oszacowania jednorównaniowego modelu regresyjnego. Do budowy modelu wykorzystano zmienne mog¹ce mieæ wp³yw na kszta³towanie siê poda y pieni¹dza, które nastêpnie eliminowano z modelu w zale noœci od dopasowania danych do modelu regresyjnego. Przeprowadzono równie analizê autokorelacji reszt estymowanego modelu oraz ocenê dopasowania danych do modelu z wykorzystaniem analizy wariancji. W opracowaniu wykorzystano dane empiryczne, udzielone przez Narodowy Bank Polski (NBP) oraz dane z raportów Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Przeprowadzone badania obejmuj¹ lata , próba badawcza obejmowa³a 51 banków komercyjnych, dzia³aj¹cych w polskim sektorze bankowym. Wszystkie obliczenia wykonano w programie STATISTICA 8. WYNIKI BADAÑ Do weryfikacji hipotezy o istnieniu zwi¹zku pomiêdzy poziomem poda y pieni¹dza wyra onej kategori¹ bazy monetarnej M3, a wolumenem kredytów udzielonych przez banki komercyjne zosta³a przeprowadzona analiza korelacyjna. Do zmierzenia si³y i kierunku zale - noœci pomiêdzy wybranymi zmiennymi, zastosowano klasyczne miary statystyczne, które odzwierciedlaj¹ wspó³zale noœæ przyjêtych do analizy zmiennych, tj. wspó³czynnik korelacji Pearsona oraz wspó³czynnik korelacji cz¹stkowej. Oszacowane zosta³y równie dwa modele ekonometryczne. Pierwszy, model regresji liniowej prostej, który okreœla zale noœæ pomiêdzy wzrostem kredytów, a zwiêkszaniem siê poda y pieni¹dza. Drugi, liniowy model regresji wielorakiej, definiuj¹cy zmiennoœæ poziomu bazy monetarnej M3 zmiennoœci¹ wybranych czynników j¹ kszta³tuj¹cych. 3 Okres do r.

4 44 E. STOLA W celu zmierzenia wp³ywu analizowanych zmiennych na siebie zastosowano wspó³czynnik korelacji wielorakiej. WskaŸnik ten mierzy si³ê zwi¹zku pomiêdzy zmienn¹ zale n¹ oraz ³¹cznym wp³ywem pozosta³ych zmiennych niezale nych. Wspó³czynnik ten przyjmuje wartoœci z przedzia³u [0,1] [Kot i in. 2007]. W tym przypadku, wspó³czynnik ten wynosi 0,97. Wartoœæ ta wskazuje na bardzo du ¹ si³ê oddzia³ywania wartoœci udzielanych kredytów na zwiêkszanie siê poda y pieni¹dza, regulowan¹ przez pañstwo. Wspó³czynnik korelacji Persona, który przyjmuje wartoœci z przedzia³u [-1,1], mierzy si³ê oraz kierunek zwi¹zku korelacyjnego miêdzy par¹ zmiennych. Wartoœci wspó³czynnika bliskie krañcom przedzia³u zmiennoœci, oznaczaj¹ silniejszy zwi¹zek miêdzy analizowanymi cechami [Kot i in. 2007]. W zale - noœci M3 wolumen kredytów, wspó³czynnik Pearsona wynosi³ 0,98. Tak wysoki poziom tego wspó³czynnika wskazuje na wystêpowanie silnego, prawie liniowego zwi¹zku pomiêdzy przyjêtymi zmiennymi. W kolejnym kroku analizy zale noœci M3 wolumen kredytów by³o oszacowanie modelu regresji liniowej prostej, który przyj¹³ nastêpuj¹c¹ postaæ: š 0.5('<7< Wielkoœæ wspó³czynnika regresji przy zmiennej niezale nej kredyty, oznacza, i ka dy przyrost wartoœci udzielonych kredytów przez banki komercyjne o 1 mln z³ powoduje zwiêkszenie bazy monetarnej M3 o oko³o 900 tys. z³, z b³êdem pomiaru o oko³o ± 50 tys. z³. Tabela 1. Wyniki analizy regresji liniowej prostej dla zmiennej zale nej poda pieni¹dza Oceny modelu Zmienna zale na: M3 BETA* R=, R^ 2 =, Skorygowany R =, Poziom p<,00000 B³¹d standardowy estymacji: 281 b³¹d stand. BETA B b³¹d stand. B statystyka t poziom p Wyraz wolny , ,12 7,53 0,0000 Kredyty_BK 0,9858 0,0505 0, 9 0,05 19,51 0,0000 * wspólczynnik po standaryzacji wszystkich zmiennych do œredniej 0 i odchylenia standardowego 1. W praktyce wielkoœci BETA pozwalaj¹ na porównywanie ró nego rodzaju zmiennych niezale nych w danym modelu ród³o: obliczenia w³asne na podstawie szacowanego modelu. W ocenie dobroci dopasowania prostego modelu regresji do danych rzeczywistych wykorzystano wspó³czynnik determinacji (R^2) oraz b³¹d standardowy (tab. 1). Wartoœæ R^2 wynosz¹ca 0,97 wskazuje, i model wyjaœnia zmiennoœæ poda y pieni¹dza w 97%. Natomiast pozosta³e 3% zmiennoœci tej cechy wyjaœniaj¹ czynniki, które nie zosta³y uwzglêdnione w tym modelu. Tak wysoka wartoœæ wskazuje na dobre zdefiniowanie modelu. Do oceny dopasowania danych do modelu zastosowano tak e b³¹d standardowy estymacji. Dla badanego modelu b³¹d ten wynosi³ ponad 280 mln z³, co oznacza mo liwoœæ pomy³ki œrednio o tê kwotê przy ustalaniu poziomu kategorii poda y pieni¹dza M3. Bior¹c pod uwagê wielkoœci poda y pieni¹dza w mld z³, uzyskana wartoœæ b³êdu nie jest znacz¹ca. W celu potwierdzenia braku zjawiska autokorelacji sk³adników resztowych oszacowanego modelu liniowego regresji prostej zastosowano test Shapiro-Wilka (S-W). Normalnoœæ rozk³adu reszt estymowanego modelu analizowano w formie addytywnej jako hipotezê zerow¹ (H 0 ), z za³o eniem o normalnoœci rozk³adu oraz braku zjawiska autokorelacji z równoczesnym sformu³owaniem hipotezy przeciwnej alternatywnej (H 1 ). Do zweryfiko-

5 ZNACZENIE PODA Y PIENI DZA W DZIA ALNOŒCI KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH 45 wania postawionych hipotez pos³u ono siê wartoœci¹ p, przyjmuj¹c za kryterium poziom istotnoœci a = 0,05. Wartoœæ szukanej statystyki S-W wynios³a 0,95 z poziomem wartoœci p, równej 0,7440, a wiêc zdecydowanie wy szej od przyjêtego poziomu krytycznego 0,05. Tak wiêc parametry istotnie ró ni³y siê od zera, st¹d brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o braku zjawiska autokorelacyjnego. Do zbadania wielowymiarowoœci powi¹zañ pomiêdzy poda ¹ pieni¹dza, a zmiennymi j¹ kszta³tuj¹cymi zastosowano model regresji. W przeprowadzonej analizie postawiono nastêpuj¹ce pytanie: w jakim stopniu zmiennoœæ poda y pieni¹dza (zmienna zale na) jest okreœlona zmiennoœci¹ zmiennych niezale nych 4. Jako miarê odwzorowuj¹c¹ poda pieni¹dza przyjêto poziom bazy monetarnej M3. Przeprowadzono analizê regresji wielorakiej, sprowadzonej do postaci nastêpuj¹cego jednorównaniowego modelu liniowego [Kot i in. 2007]: < ; D ; < D < [ gdzie: ay 1, ay 2 parametry strukturalne funkcji regresji wielorakiej, x sk³adnik losowy. Do szacowania parametrów strukturalnych zastosowano klasyczn¹ metodê najmniejszych kwadratów (KMNK). Model wynikowy zosta³ przyjêty w nastêpuj¹cej formie addytywnej: š 0 '(32=<7< 5(=(5:< 2%/,*$&-( Przyjmuj¹c za poziom istotnoœci a < 0,05 oraz formu³uj¹c dwustronne hipotezy alternatywne, wszystkie 3 hipotezy zerowe o istotnoœci statystycznej parametrów przy zmiennych: depozyty, rezerwy oraz obligacje, nie zosta³y odrzucone. Wyniki przeprowadzonej analizy regresji wielorakiej umieszczono w tabeli 2. Wspó³czynnik regresji cz¹stkowej (ay x1. x2 ) przy zmiennej objaœniaj¹cej depozyty w bankach komercyjnych, wynosi 1,27, co oznacza, e na ka dy 1 mln z³ wzrostu bazy monetarnej przypada przeciêtne zwiêkszenie wartoœci depozytów w bankach komercyjnych o oko³o 1,27 mln z³, przy jednoczesnym za³o eniu sta³oœci pozosta³ych parametrów. Ocena punktowa tego parametru charakteryzuje siê œrednim b³êdem losowym równym ± 20, co œwiadczy o mo liwoœci pomy³ki w ustalaniu wartoœci bazy monetarnej w tym przypadku œrednio o 20 tys. z³. Drugi z szacowanych wspó³czynników regresji cz¹stkowej, wynosi³ 125,34, co wskazuje na spadek wartoœci bazy monetarnej M3 o oko³o 125,34 mln z³ w przypadku zwiêkszenia poziomu rezerw banków komercyjnych w banku centralnym o 1 mln z³, z za³o eniem ceteris paribus pozosta³ych parametrów w modelu. Œredni b³¹d losowy przy tej zmiennej kszta³towa³ siê na poziomie ± 17,61 mln z³, a wiêc jest zdecydowanie wy szy ni w przypadku parametru przy zmiennej depozyty. Ostatni w modelu wspó³czynnik regresji cz¹stkowej przy zmiennej obligacje Skarbu Pañstwa (SP), kszta³towa³ siê na poziomie 0,54. Oznacza to, i wraz ze wzrostem wartoœci emisji obligacji SP o 1 mln z³, nastêpuje spadek poziomu bazy monetarnej M3, przeciêtnie o oko³o 540 tys. z³, przy niezmienionych wartoœciach pozosta³ych parametrów. Dodatkowo wspó³czynnik ten wystêpuje ze œrednim losowym b³êdem, wynosz¹cym ± 0,11, co wskazuje na mo liwoœæ pomy³ki œrednio o 110 tys. z³ przy ustalaniu wartoœci poda y pieni¹dza, wyra onego kategori¹ M3. Punktowe oszacowanie 4 Zmienne objaœniaj¹ce (niezale ne) poddane analizie regresji: wolumen kredytów udzielonych przez banki komercyjne (w mln z³), wartoœæ produktu narodowego brutto (w mln z³), wartoœæ depozytów krótko- i d³ugoterminowych w bankach komercyjnych (w mln z³), wartoœæ obligacji Skarbu Pañstwa (w mln z³), wartoœæ rezerw banków komercyjnych w banku centralnym (w mln z³), liczba banków komercyjnych, poziom inflacji (w %).

6 46 E. STOLA Tabela 2. Wyniki liniowej regresji wielorakiej dla zmiennej zale nej poda pieni¹dza (M3) Oceny modelu Zmienna zale na: M3 Wyraz wolny Depozyty BK Rezerwy BK Obligacje SP BETA 1,08-0,05-0,07 R= 0, R^ 2 = 0, Skorygowany R =, Poziom p<,00000 B³¹d standardowy estymacji: 281 b³¹d stand. BETA B b³¹d stand. B 0,0145 0,0071 0, ,25 1,27-125,34-0,54 ród³o: obliczenia w³asne na podstawie szacowanego modelu. 3714,62 0,02 17,61 0,11 statystyka t 2, ,2814-7,1169-4,8725 poziom p 0,0615 0,0001 0,0021 0,0082 wyrazu wolnego (9572,25) wystêpuje ze œrednim b³êdem losowym równym 3714,62 mln z³ i uznane jest na deklarowanym poziomie prawdopodobieñstwa a = 0,05, jako ocena statystycznie nieistotna. Analiza dobroci dopasowania danych do modelu zosta³a przeprowadzona analogicznie, jak w prostym modelu regresji liniowej, przy wykorzystaniu wspó³czynnika determinacji (R^2) oraz b³êdu standardowego estymacji. W badanym modelu R^2 wynosi³ 0,99. Oznacza to, i zmiennoœæ poda y pieni¹dza jest wyjaœniona przez oszacowany model w 99%. Pozosta³e 1% zmiennoœci tej cechy stanowi¹ zmienne nieuwzglêdnione w modelu, w tym sk³adniki losowe. B³¹d standardowy estymacji ukszta³towa³ siê na poziomie 476,8. Wskazuje to na mo liwoœci pomy³ki w ustaleniu poziomu poda y pieni¹dza œrednio o oko³o ± 477 mln z³. Do oceny istotnoœci ³¹cznego efektu oddzia³ywania zmiennych objaœniaj¹cych (X 1, X 2, X 3 ) na zmienn¹ objaœnian¹ (Y) poda pieni¹dza, przeprowadzono analizê wariancji. Do weryfikacji hipotezy zerowej (H 0 ), o istotnoœci tego efektu oddzia³ywania wybranych zmiennych objaœniaj¹cych na zmienn¹ objaœnian¹ oraz przeciwnej hipotezy alternatywnej, wykorzystano test Fishera-Snedecora (F) [Matthews, Thompson 2006]. Statystyka F wynosi³a w tym przypadku 7520,2 dla stopni swobody równych odpowiednio s 1 =3 oraz s 2 =4. Wartoœæ wyliczonego testu jest tak wysoka, i krytyczny poziom istotnoœci jest minimalny (poni ej 0, ), co wskazuje, i znajduje siê on poza zbiorem odrzucenia H 0, a wiêc ³¹czne oddzia- ³ywanie zmiennych niezale nych jest nie tylko istotne, ale jednoczeœnie bardzo silne. W celu oceny w³aœciwego doboru zmiennych oraz zbadania istotnoœci korelacji pomiêdzy zmiennymi niezale nymi (X 1, X 2, X 3 ), a zmienn¹ zale n¹ (Y), wykorzystano macierz liniowych wspó³czynników (tab. 3). Wszystkie korelacje miêdzy zmiennymi by³y statystycznie istotne dla poziomu a = 0,05. Zale noœæ pomiêdzy zmienn¹ zale n¹ poda pieni¹dza, a zmiennymi niezale nymi depozyty, rezerwy, obligacje, wynosi³a odpowiednio, oraz 0,87, co wskazuje na s³abe wzajemne oddzia³ywanie zmiennych na siebie w pierwszych Tabela 3. Macierz liniowych wspó³czynników korelacji prostej Zmienna Depozyty Rezerwy Obligacje M3 depozyty 1,00 0,33 0,88 0,99 ród³o: obliczenia w³asne szacowanego modelu. Korelacje rezerwy 0,33 1,00 na podstawie obligacj e M3 0,85 1,00 0,87 0,87 1,00 dwóch przypadkach, w ostatnim natomiast oddzia³ywanie miêdzy tymi zmiennymi by³o zdecydowanie silniejsze (0,89). Pod wzglêdem oddzia³ywania zmiennych niezale nych na siebie, najsilniej skorelowane miêdzy sob¹ by³y zmienne obligacje i depozyty (0,85). W pozosta³ych przypadkach wzajemne oddzia³ywanie zmiennych objaœniaj¹cych na siebie by³o s³abe (ok. 0,3). Do zweryfikowania wystêpowania zjawiska autokorelacji sk³adników resztowych oszacowa-

7 ZNACZENIE PODA Y PIENI DZA W DZIA ALNOŒCI KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH 47 nego jednorównaniowego modelu regresji wielorakiej zastosowano test Durbina-Watsona (D-W) oraz w celu potwierdzenia wyników, test Shapiro-Wilka (S-W). Wartoœæ statystyki D-W wynios³a 3,13, tak wiêc przy 14 stopniach swobody oraz poziomie krytycznym a = 0,05, przedzia³ odrzuceñ hipotezy zerowej (H 0 ) o rozk³adzie normalnym reszt kszta³towa³ siê nastêpuj¹co: 0,77; 1,78. Statystyka D-W nie znalaz³a siê w zbiorze odrzuceñ H 0, tak wiêc brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy o rozk³adzie normalnym reszt, st¹d mo na uznaæ, i na poziomie istotnoœci 0,05, zaobserwowane zjawisko autokorelacji sk³adników resztowych mia³o charakter czysto losowy. Wyliczenia te potwierdza test S-W, którego statystyka wynios³a 0,88 z poziomem wartoœci p = 0,2315. Przyjmuj¹c analogicznie za kryterium poziom istotnoœci a = 0,05, nie ma podstaw do odrzucenia H 0 o normalnoœci rozk³adu oraz braku zjawiska autokorelacji. Tak wiêc estymowane parametry istotnie ró ni³y siê od zera. WNIOSKI Na podstawie przeprowadzonej analizy materia³ów empirycznych oraz analizy statystycznej w zakresie okreœlenia zale noœci pomiêdzy kszta³towaniem siê wielkoœci poda y pieni¹dza a poziomem udzielonych kredytów przez banki komercyjne w Polsce, sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski: 1. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ dotychczasowe rozwa ania w tym zakresie, wskazuj¹c na kana³ kredytowy banków komercyjnych jako jeden z wa niejszych w kreowaniu poda y pieni¹dza. Wyj¹tek stanowi fakt, i przeprowadzona analiza nie wykaza³a istotnego statystycznie zwi¹zku pomiêdzy poda ¹ pieni¹dza a poziomem PKB, jak to mia³o miejsce w krajach wysoko rozwiniêtych. 2. Stwierdza siê, i pomiêdzy badanymi zmiennymi wystêpuje liniowy zwi¹zek statystycznie istotny (wspó³czynnik Pearsona ok. 0,98). Ponadto, miêdzy analizowanymi cechami wystêpowa³a korelacja dodatnia, a wiêc zwiêkszanie wartoœci udzielonych kredytów w bankach komercyjnych silnie wp³ywa na zwiêkszenie poda y pieni¹dza, co jest zgodne z ogóln¹ teori¹ w tym zakresie. Dodatkowo badane zmienne charakteryzuje bardzo du a si³a wzajemnego wp³ywu na siebie, co potwierdzaj¹ tak e dosyæ wysokie wartoœci wspó³czynników, m.in. korelacji wielorakiej (0,97). Taka silna zale noœæ pomiêdzy kredytami a M3, mo e byæ wykorzystywana przez banki komercyjne do regulowania poda- y pieni¹dza przez m.in. podwy szenie kosztu kredytów, co powoduje ograniczanie dostêpnoœci kredytów w gospodarce i jest zjawiskiem niekorzystnym. 3. Oszacowany model regresji wielorakiej (tj. drugi z modeli) potwierdza ogóln¹ teoriê dotycz¹c¹ czynników kszta³tuj¹cych poda pieni¹dza, wskazuj¹c jako g³ówne jego determinanty: poziom zgromadzonych depozytów w bankach centralnych, wartoœæ rezerw bankowych w banku centralnym oraz wartoœæ wyemitowanych obligacji SP. Dodatkowo zmienne rezerwy oraz obligacje wystêpuj¹ w korelacji ujemnej ze zmienna objaœnian¹ poda pieni¹dza, co wskazuje na obni enie wartoœci M3 na skutek wzrostu emisji obligacji przez Ministerstwo Finansów lub zwiêkszenie poziomu rezerw banków komercyjnych w NBP, co równie jest zgodne z teori¹. Model ten tak e charakteryzuje siê wysokim dopasowaniem danych do modelu (R^2 powy ej 99%) oraz oczekiwanymi w³asnoœciami rozk³adu reszt, bez zjawiska autokorelacji, a zmienne zawarte w modelu zosta³y dobrane w sposób prawid³owy.

8 48 E. STOLA 4. Badania potwierdzaj¹ statystycznie istnienie œcis³ego zwi¹zku pomiêdzy poziomem poda y pieni¹dza w Polsce a wolumenem udzielonych kredytów w bankach komercyjnych w badanym okresie. Analizowane zale noœci s¹ jednoczesne i istotne ze statystycznego punktu widzenia. Pod wzglêdem oceny parametrów modelu oraz ocen dopasowania danych do modelu mo na stwierdziæ, i model ten mo e s³u yæ do dalszej diagnostyki oraz kwalifikuje siê do m.in. do statystycznej predykcji. LITERATURA Bernake B., Blinder A. 1988: Credit, money and aggregate demand. American Economic Review, vol. 78, issue 2, s Freixas X., Rochet J. C. 2007: Mikroekonomia bankowa. CeDeWu, Warszawa, s Hill T., Lewicki T. 2006: Statistics. Methods and applications. StatSoft, Tulsa, The United States of America. KaŸmierczak A. 2008: Polityka pieniê na w gospodarce otwartej. PWN, Warszawa, s , Kot S., Jakubowski J., Soko³owski A. 2007: Statystyka. Difin, Warszawa, s. 309, 302, 317. Marciniak S. (red.) 2005: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. PWN, Warszawa, s. 396, 397. Matthes K., Thompson J. 2008: The economics of banking. Willey, London, s Milewski R. (red.) 1999: Elementarne zagadnienia z ekonomii. PWN, Warszawa, s. 355, 361. Mishkin F. 1995: Symposium on the monetary transmission mechanism. Journal of Economic Perspectives, vol. 9, issue 4, s. 4. Stiglitz J. E., Weiss A. 1981: Credit rationing in markets with imperfect information. American Economic Review, vol. 6, s. 89. Qiong L., Zhiwei W. 2008: The relationship among money supply, banking lending and aggregate demand in China Journal of Economics of China, s Zaleska M. (red.) 2007: Wspó³czesna bankowoœæ. Difin, Warszawa, s Emilia Stola MEANING OF MONEY SUPPLY IN COMMERCIAL BANK'S LENDING ACTIVIT Summary The aim of elaborations was determination of dependence among forming of money supply, and level of loans in commercial banks in polish banking sector. The elaborations presents also identification of factors which have influence on level of money supply. the research in this range shows statistic irrelevance of dependence incrementation between volume of credits and money supply.. Adres do korespondencji: mgr Emilia Stola Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw ul. Nowoursynowska Waarszawa tel. (0 22)

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Danuta Zawadzka* Agnieszka Strzelecka** Ewa Szafraniec-Siluta*** Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta

Bardziej szczegółowo

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Unia Europejska Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wroc³awska Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wroc³aw 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Sebastian Skuza* Hanna Or³owska** Leszek Or³owski*** Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Ocena znaczenia i wartoœci

Bardziej szczegółowo

Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe...

Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe... Marcin Gospodarowicz * Marcin Gospodarowicz Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe... Wstêp System gwarantowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda SPIS TREŒCI Wstêp 11 I Pieni¹dz krajowy i pieni¹dz miêdzynarodowy (Gra yna Krasowska-Walczak) 13 1 Istota i funkcje pieni¹dza Organizacja obiegu pieniê nego 13 11 Ewolucja i znaczenie pieni¹dza Teorie

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych Mo liwoœci dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji...

Mo liwoœci dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych Mo liwoœci dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji... Anna Kasprzak-Czelej * Anna Kasprzak-Czelej Mo liwoœci dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych Mo liwoœci dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji... Wstêp Zmienna sytuacja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 1(58)

ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 1(58) IMPLEMENTACJA POLSKIE DYREKTYWY TOWARZYSTWO INSPIRE W TEMACIE ZAGOSPODAROWANIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSKA NIKI... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 1(58) 7 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY INSPIRE W

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki

Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Gra yna Ancyparowicz * Gra yna Ancyparowicz Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Wstêp Polska nale y do grupy najwy ej rozwiniêtych krajów, lecz w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo