Polska-Gliwice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Gliwice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 081-144661. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe."

Transkrypt

1 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Gliwice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Osoba do kontaktów: Adam Bicz Gliwice POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor wodny Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap System archiwizacji dokumentacji. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gliwice. Kod NUTS PL229 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 1/15

2 2/15 II.1.4) II.1.5) Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1.Zamówienie jako część Projektu Niniejsze zamówienie pt. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap System archiwizacji dokumentacji, stanowi część Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego na lata Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Rozbudowa funkcjonującego u Zamawiającego środowiska i infrastruktury informatycznej poprzez rozbudowę istniejącego środowiska serwerowego polegającą na: -dostawie serwera zgodnie z Zakresem nr 1, -dostawie macierzy dyskowej zgodnie z Zakresem nr 2, -rozbudowie posiadanej przez Zamawiającego macierzy Fujitsu DX90s2 zgodnie z Zakresem nr 3, -dostawie serwera kopii zapasowych zgodnie z Zakresem nr 4, -dostawie dwóch sztuk przełączników zarządzalnych działających w warstwie 3 zgodnie z Zakresem nr 5, -rozbudowie posiadanych przez Zamawiającego dwóch przełączników FC Brocade 300 zgodnie z Zakresem nr 6, -dostawie oraz wdrożeniu systemu archiwizacji wraz ze skanowaniem na własnym sprzęcie maksymalnie 100 tys. stron dokumentów zgodnie z Zakresem nr 7. Opis istniejącego środowiska, które aktualnie funkcjonuje u Zamawiającego: a)dwa serwery Fujitsu Primergy RX300s7 (dwuprocesorowy). b)serwer Fujitsu Primergy RX300s6 (dwuprocesorowy). c)macierz dyskowa Fujitsu DX90s1 wyposażona w 12 dysków SAS o pojemności 600GB. d)macierz dyskowa Fujitsu DX90s2 wyposażona w 12 dysków SAS o pojemności 600GB. e)dwa przełączniki FC Brocade 300 z aktywowanymi 8 portami aktualnie wykorzystane zostały wszystkie porty. f)dwa przełączniki warstwy 3 Cisco catalyst 3750X 48 portowe. g)serwer kopii zapasowych maszyn wirtualnych. h)licencja VMware vsphere with Operations Management Enterprise dla 6 procesorów oraz VMware vcenter Server 5 Standard for vsphere 5. Serwery Fujitsu pracują w klastrze HA pod kontrolą systemu VMware vsphere with Operations Management Enterprise zarządzanym poprzez VMware vcenter Server 5 Standard for vsphere 5. Macierze pracują redundantnie pod kontrolą FUJITSU ETERNUS SF AdvancedCopy Manager. Serwery i macierze połączone są siecią SAN za pośrednictwem dwóch przełączników fibre fcannel Brocade 300. Do sieci LAN urządzenia podłączone są za pomocą dwóch przełączników Cisco Catalyst 3750x. Kopie maszyn wirtualnych tworzone są za pomocą oprogramowania VEEAM BACKUP AND REPLICATION. Posiadana przez Zamawiającego licencja zezwala na tworzenie kopi zapasowych z maszyn fizycznych posiadających 6 procesorów. W środowisku wirtualnym aktualnie pracują 24 maszyny wirtualne, w tym 6 pod kontrolą MS Windows Serwer. Powyższa konfiguracja minimalizuje przerwy w pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo danych. Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty powodującej całkowitą wymianę środowiska, które aktualnie posiada Zamawiający. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych Zakresów przedstawiony został w Części III SIWZ. 2/15

3 3/15 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. u.p.z.p. o wartości szacunkowej powyżej ,00 EUR. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: I. WADIUM 1.Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: ,00 PLN słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/ Forma wadium. 1)Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r, Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 2)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)nazwę zamówienia, c)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, d)kwotę gwarancji, e)termin ważności gwarancji, 3/15

4 4/15 f)bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 u.p.z.p. 3)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie ma być sporządzono zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy: a)nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy), którego dług poręczenie zabezpiecza oraz wskazanie ich siedzib; b)nazwę zamówienia, c)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem; d)określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem; e)termin ważności poręczenia; g)bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 u.p.z.p. 4)W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 u.p.z.p.), z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Postanowienie zdania pierwszego znajduje również zastosowanie do gwarancji w formie poręczeń. 5)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A z dopiskiem wadium do postępowania nr 01/07/2015. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 6)Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w pokoju 308, II piętro Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Rybnicka 47, a do Oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3.Termin wniesienia wadium i zwrot wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wadium będzie uważane za wniesione w terminie, jeżeli uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi przed upływem składania ofert. Wadium musi być ważne od dnia upływu terminu składania ofert do końca okresu związania ofertą. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 4.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. II.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1.Informacje ogólne. 4/15

5 5/15 III.1.2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w PLN. 2.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (z VAT) podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy. Podpisanie Umowy nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zastrzeżeń. 3.Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2)Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A z dopiskiem Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap System archiwizacji dokumentacji. Przy czym przed podpisaniem umowy musi nastąpić uznanie rachunku bankowego Zamawiającego. 3)Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 4)Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio wzór gwarancji należytego wykonania umowy zamieszczony w Części II A SIWZ lub inny wzór uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 5)Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 6)Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p. 7)Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie, winno zawierać nazwę i adres Zamawiającego i Wykonawcy oraz winno uzyskać moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego. 8)Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Część II SIWZ. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały określone w Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5/15

6 6/15 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. Zaleca się, aby umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubeigających się o udzielenie zamówienia zawierała co najmniej: a)oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia), b)oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania Umowy w sprawie zamówienia publicznego, c)oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w sprawie zamówienia publicznego, d)szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, e)wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia, f)oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i z każdego z osobna. 4.W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy, wiedza i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa. Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b)posiadania wiedzy i doświadczenia; c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d)sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z wykonawców) 6/15

7 7/15 a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 8 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania takich osób dotyczące ich niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem, e)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, f)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, g)listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. h)oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, i)w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. j)w celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym Zamawiający na podstawie 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - wymaga wskazania w nim dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia oraz złożenia w stosunku do tych dostaw dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są: 1)poświadczenie, 7/15

8 8/15 2)oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1), k)w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. l)w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: -rachunek zysków i strat za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności, z których wynikać będą roczne przychody netto ze sprzedaży za okres jak w zdaniu poprzednim, -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, ł)zamawiający wymaga, aby oferowany serwer, macierz dyskowa oraz rozbudowa macierzy posiadały potwierdzenie udzielenia warunków serwisowych przez producenta sprzętu zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ dla danego Zakresu; w celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, że oferowany przez Wykonawcę serwer, macierz dyskowa oraz rozbudowa macierzy posiadają potwierdzenie udzielenia warunków serwisowych przez producenta sprzętu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, m)zamawiający wymaga, aby oferowany serwer został wytworzony zgodnie z normami: ISO 9001 lub równoważną oraz ISO lub równoważną; na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć certyfikat jakości ISO 9001 lub równoważny dla producenta oferowanego serwera oraz certyfikat ISO lub równoważny dla producenta oferowanego serwera, n)zamawiający wymaga, aby oferowany serwer posiadał zainstalowane dwa procesory 6-rdzeniowe, 12- wątkowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 427 pkt dla konfiguracji dwuprocesorowej serwera, na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć kompletny protokół testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory. Zamawiający wymaga, aby protokół został poświadczony przez producenta serwera. 2.Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu w trybie art. 26 ust. 2 b u.p.z.p. zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności: a)zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 8/15

9 9/15 III.2.2) 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1.a), b), c) i e) powyżej składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1.d) powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 5.Dokumenty, o których mowa w pkt.3.a) i c) oraz w pkt.4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.3.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3 i pkt.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt.5 stosuje się odpowiednio. 7.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8.W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu kursów walutowych stosowanych do rozliczenia tej dostawy w PLN albo po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień zakończenia dostawy (w przypadku dostaw rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 9.W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy, wiedza i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa. 10.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej rozumiany jako: a)osiągnięcie w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej ,00 PLN. W przypadku Wykonawców uzyskujących przychody netto ze sprzedaży w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć przychody netto ze sprzedaży z danego roku obrotowego przy zastosowaniu kursu będącego średnią ze średniego kursu NBP danej waluty w stosunku do PLN z początku i końca danego roku obrotowego. b)posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej ,00 PLN (w przypadku Wykonawców zagranicznych posiadających środki finansowe w walucie innej niż złoty należy podać wartość przeliczoną na złote według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Wymagane dokumenty: 9/15

10 10/15 III.2.3) a)rachunek zysków i strat za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności, z których wynikać będą roczne przychody netto ze sprzedaży za okres jak w zdaniu poprzednim, b)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu w trybie art. 26 ust. 2 b u.p.z.p. zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności: a)zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4.W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu kursów walutowych stosowanych do rozliczenia tej dostawy w PLN albo po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień zakończenia dostawy (w przypadku dostaw rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 5.W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy, wiedza i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa. 6.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia/nie spełnia. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia rozumiany jako: wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej: a)jednego zamówienia obejmującego dostawę serwera oraz macierzy dyskowej o wartości, co najmniej ,00 PLN brutto oraz b)jednego zamówienia obejmującego dostawę zarządzalnych przełączników sieciowych działających w warstwie 3 o wartości, co najmniej ,00 PLN brutto oraz c)jednego zamówienia obejmującego dostawę i wdrożenie systemu archiwizacji dokumentacji o wartości, co najmniej ,00 PLN brutto. Zamawiający zaznacza, że na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca może wykazać się zrealizowaniem osobnych zamówień na każdy zakres określony w pkt a)-c), jednym zamówieniem obejmującym wszystkie zakresy określone w pkt a)-c), jak również dwoma lub trzema zamówieniami łącznie 10/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45001-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324889-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421836-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:304230-2012:text:pl:html PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2015/S 062-109189. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2015/S 062-109189. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109189-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2015/S 062-109189

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo