Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 190 Osoba do kontaktów: Bożena Wegner Łódź POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Środowisko Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa, wdrożenie i asysta techniczna informatycznego Systemu Księgowego w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Łódź. Kod NUTS PL113 1/13

2 2/13 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa informatycznego Systemu Księgowego składającego się z części Finansowo Księgowej (FK) i części dotyczącej Środków Trwałych i Inwentaryzacji (ST); b) wdrożenie systemu, o którym mowa w ppkt. a); c) asysta techniczna systemu, o którym mowa w ppkt. a). Charakterystyka ogólna: Część FK ma zapewnić pełną obsługę operacji księgowych w Spółce, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, rejestrów VAT i CIT, obsługi kasowej, opracowania i generowania sprawozdań finansowych, windykacji należności, gospodarki magazynowej oraz umożliwiać generowanie raportów dla celów sprawozdawczych i zarządczych. Część ST ma służyć szeroko rozumianej ewidencji środków trwałych w ramach bazy danych i zarządzaniu trwałymi aktywami Zamawiającego, w tym w szczególności naliczaniu amortyzacji i podatku od nieruchomości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdować się będzie w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym przez Zamawiającego do składania ofert. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji w dniach: 1460 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT. 2/13

3 3/13 III.1.2) III.1.3) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po zakończeniu realizacji zamówienia (umowy). 70 % wartości zabezpieczenia Zamawiający zatrzyma na okres gwarancji. 3. Szczegółowe informacje nt. wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdować się będą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym przez Zamawiającego do składania ofert. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zgodnie z warunkami umowy, które znajdować się będą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym przez Zamawiającego do składania ofert, Zamawiający przewiduje następujący harmonogram płatności: 1. po odbiorze końcowym części FK 90 % wartości wynagrodzenia brutto części FK 2. po odbiorze końcowym części ST 90 % wartości wynagrodzenia brutto części ST 3. rozliczenie końcowe po dniu protokolarnego odbioru końcowego całości Systemu Księgowego bez uwag: 10 % wartości wynagrodzenia brutto części FK, 10 % wartości wynagrodzenia brutto części ST; 4. asysta techniczna: comiesięczna płatność w kwocie 1/36 całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za 36-miesięczną asystę techniczną. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej), zamiast oryginału w/w pełnomocnictwa, mogą przedłożyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu kserokopię aktualnej umowy spółki cywilnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez każdego ze wspólników spółki cywilnej lub jej odpis notarialnie potwierdzony, jeżeli wynikać z niej będzie pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest Pełnomocnik. 4. Wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składany przez Wykonawców musi być sporządzony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. 5. Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje oświadczenia, informacje, korespondencję, itp. 6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zobowiązani są oni przedstawić Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, nie później jednak niż w dniu jej podpisania, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 8. Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na następujących zasadach: a) poniższe dokumenty składają wszystkie podmioty ( każdy z osobna) składające wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: 3/13

4 4/13 III.1.4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór załącznik nr 5 dostępny na stronie internetowej zamawiającego), aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U.2013, poz. 90, z późn. zm dalej ustawa ) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 oraz ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. b) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.2.2) i III.2.3) wykonawcy mogą wspólnie wykazać spełnianie warunków. Dokument jest składany wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 9. Ponadto każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz w wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 6 dostępny na stronie internetowej zamawiającego). 10. Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyjątkiem dokumentu o którym mowa w pkt 8 oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia winny być złożone w formie oryginału). Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: za zgodność z oryginałem (lub innego o tożsamym znaczeniu) wraz z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Z zastrzeżeniem, iż dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak Opis szczególnych warunków: Uwaga do Sekcji II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach: 4/13

5 5/13 III.2) III.2.1) 1. Dostawa i wdrożenie części FK w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podpisania umowy. Skrócenie czasu dostawy i wdrożenia części FK jest jednym z kryteriów oceny ofert, które zostały opisane w Sekcji VI.3) pkt. 4 niniejszego ogłoszenia. 2. Dostawa i wdrożenie części ST w terminie nie dłuższym niż 365 dni od dnia podpisania umowy. 3. Świadczenie usługi asysty technicznej w terminie nie dłuższym niż 1095 dni (36 miesięcy), po dostawie i wdrożeniu części ST oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego całości Systemu Księgowego (FK + ST). Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). 2) posiadania wiedzy i doświadczenia opisane w pkt III.2.3) niniejszego ogłoszenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opisane w pkt III.2.3) niniejszego ogłoszenia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej opisane w pkt. III.2.2) niniejszego ogłoszenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły spełnia nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wzory dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp, Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 5/13

6 6/13 z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8) oraz ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 7) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia (wzór dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). 3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: 1) w ust. 2 pkt 2) 4) i 6) niniejszego rozdziału składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) w ust. 2 pkt 5) niniejszego punktu składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) 8) ustawy Pzp; 3) dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2) niniejszego ustępu, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 4) dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. b) niniejszego ustępu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 5) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; (wymogi pkt 3) i 4) niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio); 6) jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 6/13

7 7/13 III.2.2) III.2.3) wniosków z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp a) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; b) a podmioty te będą brały udział w realizacji części Zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 5. Dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 6. Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia o których mowa w pkt. 2.1) i 2.7) winny być złożone w formie oryginału. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: za zgodność z oryginałem (lub innego o tożsamym znaczeniu) wraz z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Z zastrzeżeniem, iż dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 Wniosku (wzór dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadania wiedzy i doświadczenia, polegający na wykonaniu (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania) w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, łącznie: a1) co najmniej 2 zamówień (umów) z których każde polegało na dostawie i wdrożeniu systemu finansowoksięgowych i środków trwałych jednego producenta u jednego Zamawiającego. Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem w/w zamówień na rzecz rożnych Zamawiających oraz a2)co najmniej 2 zamówień (umów) z których każde polegało na dostawie i wdrożeniu systemu do obsługi środków trwałych u Zamawiającego z rozproszonym majątkiem trwałym (tj. na terenie minimum 2 gmin) 7/13

8 8/13 podlegającym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Każdy z w/w Zamawiających musi posiadać bazę minimum 40 tyś. środków trwałych, w tym minimum 15 tyś. środków podlegających amortyzacji. Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem w/w zamówień na rzecz rożnych Zamawiających. Przez wdrożenie systemu/systemów o którym mowa w pkt. a1) i a2) należy rozumieć: przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, opracowanie projektu systemu, dostarczenie oprogramowania, konfigurację, testowanie i uruchomienie zakończone przekazaniem systemu do użytkowania b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polegającym na dysponowaniu osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniającymi następujące wymagania: 1) kierownikiem projektu posiadającym doświadczenie w kierowaniu informatycznymi projektami wdrożeniowymi: tj. pełnił rolę kierownika projektu przynajmniej w 5 zrealizowanych projektach obejmujących wdrożenie systemu informatycznego, którego zakres funkcjonalny obejmował łącznie co najmniej: ewidencję księgową i środki trwałe. 2) minimum 1 wdrożeniowcem posiadającym doświadczenie we wdrożeniu systemu FK: tj. uczestniczył w minimum 2 zrealizowanych projektach polegających na wdrożeniu systemu FK 3) minimum 1 wdrożeniowcem posiadającym doświadczenie we wdrożeniu systemu ST: tj. uczestniczył w minimum 2 zrealizowanych projektach polegających na wdrożeniu systemu ST 4) 1 osobą do asysty technicznej posiadającą doświadczenie przy serwisowaniu oprogramowania obejmującego co najmniej 1 system F-K i co najmniej 1 system do obsługi środków trwałych. Wykazane doświadczenie nie może dotyczyć jednej usługi świadczonej w ramach jednej umowy wdrożeniowej zrealizowanej u jednego klienta. Osoby proponowane na wyżej wymienione stanowiska muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim, wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza przez okres realizacji zamówienia, co umożliwi swobodny kontakt ze specjalistą. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika projektu przez osoby, o których mowa w pkt. 2) albo 3) albo 4) powyżej. Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę stanowisk, o których mowa w pkt 2) i 3); 3 ) i 4); 2) i 4) powyżej. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa niżej. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonaniu zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1) ppkt. 2 2) niniejszego ogłoszenia, również od tych podmiotów. 5. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: 8/13

9 9/13 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) a) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór Załącznik nr 2 dostępny na stronie internetowej zamawiającego); b) wykazu wykonanych głównych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór Załącznik nr 3 dostępny na stronie internetowej zamawiającego). c) wykazu osób, które będą realizować zadanie wraz ze wskazaniem posiadanych kompetencji i doświadczenia oraz wskazaniem roli, jaką będą pełnić podczas realizacji zadania wzór Załącznik nr 4 dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). 6. Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: za zgodność z oryginałem (lub innego o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 7. Dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) Rodzaj procedury Ograniczona Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Przewidywana liczba wykonawców: 7 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Jeśli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskali największą ilość punktów, będzie mniejsza lub równa 7, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają te warunki.2. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 7, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, których wnioski uzyskają największą ilość punktów za spełnienie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, określonych w Sekcji III 2.3) ogłoszenia. 3. Zamawiający zastosuje kwalifikację w postaci przyznania każdemu Wykonawcy punktów zgodnie z poniższą zasadą:a) po 2 punkty za każde zamówienie (ponad wymagane minimum w Sekcji III.2.3) pkt. 1a1) niniejszego ogłoszenia;b) po 2 punkty za każde zamówienie (ponad wymagane minimum w Sekcji III.2.3) pkt. 1a2) niniejszego ogłoszenia;4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 7, Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznawanych wg wyżej wymienionych zasad.5. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez siódmego i kolejnych Wykonawców, Zamawiający zakwalifikuje wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali liczbę punktów wyższą i równą jak siódmy Wykonawca. 6. Każde ze wskazanych w wykazie wykonanych głównych usług zamówień musi zostać potwierdzone dokumentem 9/13

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182720-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215012-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421836-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142872-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260714-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: "PKP Intercity" S.A.

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: PKP Intercity S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: usługę windykacji należności wynikających

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287816-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo