Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 128-235547. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa 57 Osoba do kontaktów: Piotr Chęciński Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób prawnych, innych państwowych jednostek organizacyjnych Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Aktualizacja systemu informacji prawnej. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57 oraz siedziby jednostek terenowych NIK zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. S128 1/12

2 2/12 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Kod NUTS PL127 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa aktualizacji polegająca na dostawie aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego systemu informacji prawnej. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązywać będzie: 1) dostarczanie tygodniowych aktualizacji Bazy Lex lub produktu równoważnego w łącznej ilości 50 aktualizacji rocznie i wprowadzanie ich na dedykowanym serwerze w sieci intranet Zamawiającego; 2) dostarczanie miesięcznych aktualizacji Omegi lub produktu równoważnego w łącznej ilości 48 aktualizacji dla 150 instalacji jednostanowiskowych; 3) dostarczenie i przeniesienie na Zamawiającego własności nowego, przygotowanego odpowiednio serwera wirtualnego, dla posiadanego przez Zamawiającego środowiska wirtualnego VMware, na potrzeby funkcjonowania Bazy Lex lub produktu równoważnego w sieci intranet Zamawiającego w miejsce dotychczas eksploatowanego serwera fizycznego; 4) świadczenie opieki informatycznej; 5) świadczenie usług gwarancyjnych na dostarczony serwer wirtualny, dostarczone aktualizacje oraz opiekę informatyczną. 2. Wymagany termin realizacji: a) usługa aktualizacji polegająca na dostawie cotygodniowej aktualizacji Bazy Lex lub produktu równoważnego oraz na dostawie comiesięcznej aktualizacji Omegi lub produktu równoważnego: od do ; b) dostawa serwera wirtualnego do ; c) świadczenie opieki informatycznej: od do ; d) świadczenie usług gwarancyjnych: na dostarczony serwer od dnia odbioru do , na dostarczane aktualizacje: od dnia odbioru do , opieki informatycznej do Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Informacje o opcjach Informacje o wznowieniach Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie S128 2/12

3 3/12 Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości PLN. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu (zł) na konto NIK w NBP O/O Warszawa nr konta (kwota wadium musi być na koncie Zamawiającego w ww. terminie) albo w tym samym terminie do Sekretariatu Biura Rachunkowości NIK (pok. nr 23) w formie oryginałów: poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014, poz. 1804). 3. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednocześnie wynikać: 4.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib; 4.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 4.3 kwota gwarancji/poręczenia; 4.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składnia ofert; 4.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy z Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej ustawą. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego postępowania na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny ofertowej, którą stanowić będzie łączna kwota wynagrodzenia brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na rachunek bankowy podany w pkt I.2; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; S128 3/12

4 4/12 III.1.2) III.1.3) e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4. Sposób zwrotu zabezpieczenia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednocześnie wynikać: 5.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib; 5.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 5.3 kwota gwarancji/poręczenia; 5.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy od dnia zawarcia umowy wraz z okresem rękojmi za wady; 5.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową. 6. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy. 7. Zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia, musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Cenę ofertową stanowi suma cen brutto wszystkich aktualizacji, tj. 50 aktualizacji tygodniowych rocznie, dla produktu Lex (lub produktu równoważnego) oraz 48 aktualizacji miesięcznych, dla produktu Omega (lub produktu równoważnego). 2. Do wyliczenia cen brutto, Wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. 3. Wynagrodzenie, za wykonaną usługę, będzie realizowane w drodze polecenia przelewu, w ciągu 21 dni po dostarczeniu Zamawiającemu: 1) wszystkich zaktualizowanych wersji Bazy Lex lub produktu równoważnego i Omegi lub produktu równoważnego, za dany kwartał, zgodnie z właściwym dla danego kwartału kalendarium aktualizacji; 2) kopii wszystkich protokołów odbioru za dany kwartał; 3) kopii potwierdzenia odbiorów aktualizacji Omegi lub produktu równoważnego, w jednostkach terenowych Zamawiającego za dany kwartał; 4) prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT, dostarczonej po wypełnieniu ww. warunków z pkt 1), 2) i 3), w terminie zgodnym z ramowym harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy. Za datę płatności uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 4. Kwota wynagrodzenia, wymieniona w ust. 1, nie podlega zmianie z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług), dojazdy serwisu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego oraz inne koszty znane Wykonawcy. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. S128 4/12

5 5/12 III.1.4) III.2) III.2.1) 2. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców muszą być poświadczone własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych Wykonawców (przez osobę/osoby uprawnioną/e). 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązani będą przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika lub przez jednego z Wykonawców (osoba/osoby uprawniona/e). 5. Umowa, o której mowa w pkt 4 nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. Inne szczególne warunki Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (dalej zwane: oświadczeniem). 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, S128 5/12

6 6/12 III.2.2) f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; h) informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. 4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt 3 b), c), d) i f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 3 e) i g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy. 4.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1.1) litera a i c oraz w pkt 4.1.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.3 Dokument, o którym mowa w pkt 4.1.1) litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia zawarte w pkt 4.2 oraz pkt 4.3 stosuje się odpowiednio. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż PLN lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż PLN. S128 6/12

7 7/12 III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; oraz b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż PLN lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: dwa zamówienia obejmujące dostawę aktualizacji systemu informacji prawnej dla co najmniej 500 użytkowników, o wartości co najmniej PLN brutto każde. 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) oświadczenie; oraz b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że przedstawione w wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie jako główne zamówienia należy wskazać jedynie zamówienia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej w pkt III.2.3.1). Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena ofertowa. Waga Dostęp on-line do bazy Lex (lub równoważnej). Waga 5 Informacje na temat aukcji elektronicznej S128 7/12

8 8/12 IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: BGO-BGZ Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :30 Miejscowość: Warszawa, ul. Filtrowa 57. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe I. Zamawiający informuje, że w Najwyższej Izbie Kontroli, występującej w przedmiotowym postępowaniu jako Zamawiający, wdrożony został system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004. Obowiązująca Polityka środowiskowa Najwyższej Izby Kontroli jest dostępna na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli (www.nik.gov.pl/nik-o-ochronie-srodowiska/). Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką środowiskową Najwyższej Izby Kontroli. II. Jeżeli Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa, itp.) oraz ew. dokumenty określone w pkt. III.2.2) 2. b) (informacja finansowa) i III.2.3) 2. b) (wykaz zamówień). Wykaz zamówień musi być podpisany przez Wykonawcę. III. Podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia traktowane będą jako podmioty, które będą brały udział w realizacji części zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą S128 8/12

9 9/12 wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. IV. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty. V. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązania równoważne, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. V.1 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie elementy składowe systemu pochodzą od jednego producenta lub oświadczenie Wykonawcy o pełnej wzajemnej kompatybilności elementów składowych systemu wytworzonych na potrzeby Przedmiotu Zamówienia i o przyjęciu odpowiedzialności w zakresie usuwania możliwych problemów powstałych w związku z zastosowaniem elementów składowych nie pochodzących od jednego producenta, oświadczenie Wykonawcy, że oprogramowanie wraz z komponentami wchodzące w skład oferty jest oprogramowaniem wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ lub oświadczenie Wykonawcy, że całe oprogramowanie lub część oprogramowania wraz z komponentami wchodzące w skład oferty jest oprogramowaniem równoważnym o parametrach minimalnych spełniających wymagania zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku części oprogramowania Wykonawca wskaże w oświadczeniu, których części oprogramowania wraz z komponentami dotyczy oświadczenie o spełnieniu wymogów parametrów minimalnych. V.2 Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, ( ) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w OPZ, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania pełnej zgodności oferowanych rozwiązań równoważnych z wymogami Zamawiającego. Powyższe może być przeprowadzone w okresie po otwarciu ofert, a przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przez: A) sprawdzenie przez Zamawiającego. Sprawdzenie to, będzie polegać na wielokrotnym przeprowadzeniu przez Zamawiającego testów w warunkach produkcyjnych na sprzęcie Zamawiającego, z użyciem urządzeń peryferyjnych Zamawiającego, na arkuszach, bazach danych i plikach Zamawiającego. W tym celu Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty przekazania mu wezwania, zgodnie z danymi do kontaktu wskazanymi w ofercie Wykonawcy, po jednym egzemplarzu wskazanego, oferowanego przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do oprogramowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania się do oficjalnych, publicznie dostępnych stron internetowych producenta weryfikowanego przedmiotu oferty. Po wykonaniu testów, dostarczony w celu ich przeprowadzenia egzemplarz testowy oferowanego przedmiotu zamówienia, zostanie niezwłocznie zwrócony Wykonawcy. Koszty związane z dostawą oraz zwrotem egzemplarza testowego oferowanego przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Uwaga: 1) dostarczenie przez wezwanego Wykonawcę 1 egzemplarza testowego oferowanego przedmiotu zamówienia, który nie potwierdzi pełnej zgodności oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych z wymogami opisanymi w SIWZ, w szczególności w OPZ oraz ofertą Wykonawcy zostanie potraktowane jako negatywny wynik testów; S128 9/12

10 10/12 2) niedostarczenie przez wezwanego Wykonawcę 1 egzemplarza testowego oferowanego przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni od daty przekazania Wykonawcy ww. wezwania zostanie potraktowane jako negatywny wynik testów. Negatywny wynik przeprowadzonych testów lub wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt 1) lub 2), skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodnej z treścią SIWZ; B) przeprowadzenie przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57, w terminie do 5 dni od dnia przekazania mu wezwania, zgodnie z danymi do kontaktu wskazanymi w ofercie Wykonawcy. W prezentacji musi uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Dostarczona wersja testowa oprogramowania musi być w pełni zgodna z OPZ oraz ofertą Wykonawcy. Prezentacja odbędzie się zgodnie z następującą procedurą: 1) podpisanie listy obecności przez uczestników prezentacji; 2) prezentacja przez przedstawicieli Wykonawcy kolejno wszystkich wymagań o których mowa w OPZ; 3) ocena spełnienia przez oferowane oprogramowanie każdego z wymagań będzie realizowana w systemie tak/ nie (spełnione/niespełnione), przy czym niepełna realizacja wymagania oznacza nie (niespełnione); 4) z przebiegu prezentacji sporządzony zostanie protokół weryfikacji wymagań; 5) brak lub odmowa podpisania protokołu przez przedstawicieli Wykonawcy (uprawnionych do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy) oznacza negatywny wynik prezentacji; 6) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego, jednokrotnego zaprezentowania przez Wykonawcę niespełnionych wymagań w uzgodnionym terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu weryfikacji wymagań; 7) przewidywany czas trwania prezentacji 1 dzień roboczy w godzinach 9:00 15:00, w razie potrzeb czas trwania prezentacji może zostać wydłużony. Uwaga: a) przeprowadzenie prezentacji oferowanego przedmiotu zamówienia, która nie potwierdzi pełnej zgodności oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych z wymogami opisanymi w SIWZ, w szczególności w OPZ oraz ofertą Wykonawcy zostanie potraktowane jako negatywny wynik prezentacji, z zastrzeżeniem pkt 6); b) niewykonanie przez wezwanego Wykonawcę prezentacji oferowanego przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni od daty przekazania Wykonawcy ww. wezwania zostanie potraktowane jako negatywny wynik prezentacji. Negatywny wynik przeprowadzonej prezentacji lub wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt a) lub b), skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodnej z treścią SIWZ. VI. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności w przypadku: a. wprowadzenia przez producenta lub Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającego produktowi będącemu przedmiotem umowy; b. zakończenia produkcji zaoferowanych produktów lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium RP; c. upadłości albo likwidacji Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta; S128 10/12

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 02 056 WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL. 22 444 5714, FAX 22 444 5415 Znak: BGO/BGZ 271 016/2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:304230-2012:text:pl:html PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421836-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2015/S 062-109189. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2015/S 062-109189. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109189-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2015/S 062-109189

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45001-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260714-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo