Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe."

Transkrypt

1 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Organizator postępowania: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ul. Mysia 2 Punkt kontaktowy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Departament Zakupów Osoba do kontaktów: Katarzyna Kurpiewska, Marek Banaśkiewicz Warszawa Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin PGE Systemy S.A. ul. Sienna Warszawa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa Bełchatów Bełchatów 1/13

2 2/13 PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59 A Warszawa PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca Rzeszów PGE EJ1 Sp. z o.o. ul. Mokotowska Warszawa EXATEL S.A. ul. Perkuna Warszawa MEGAZEC Sp. z o.o. ul. Energetyczna nr 6 Bydgoszcz Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne ElturSerwis Sp. z o.o. ul. Młodych Energetyków Bogatynia 3 EPORE Spółka z o.o. ul. Środkowa Bogatynia Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Dostawa licencji i uaktualnień dla posiadanych licencji stanowiskowych i serwerowych w ramach programu Microsoft Enterprise na okres 3 lat. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Kod NUTS PL Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu: 2/13

3 3/13 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa licencji i uaktualnień dla posiadanych licencji stanowiskowych i serwerowych w ramach programu Microsoft Enterprise (lub równoważnych) na okres 3 lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Zamówienie powyżej EUR. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U r., poz. 907 ze zm.) (dalej: "Ustawa Pzp" lub "Ustawa"), tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Organizatora Postępowania: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, Warszawa, Nr konta bankowego: W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do Oferty w sposób umożliwiający jej wypięcie i zwrócenie Wykonawcy po upływie terminu związania Ofertą. 5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Ustawy, a jego Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. 3/13

4 4/13 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) 6. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone. 7. Wadium powinno być wystawione na PGE S.A. działającego jako Pełnomocnik Zamawiającego. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Warunki płatności zostały określone przez Organizatora Postępowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; 3) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Organizator Postępowania może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Pzp. 2. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze Zamówienie muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. a) Wykonawca jest podmiotem autorskich praw majątkowych do oprogramowania Microsoft lub równoważnego lub jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji do korzystania z oprogramowania Microsoft lub równoważnego w imieniu lub na rzecz podmiotu autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania, w szczególności praw do korzystania z tego oprogramowania; b) Wykonawca posiada status Microsoft Licensing Solution Provider (LSP) (lub równoważny) pozwalający na oferowanie licencji na produkty Microsoft (lub równoważne) w ramach programu Enterprise Agreement (lub równoważnego) oraz posiada aktualne zaświadczenia z Microsoft potwierdzające zdolność do zrealizowania zamówienia. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4/13

5 5/13 3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) i Ustawy złożyć wraz z Ofertą: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Wykonawców w Ofercie przedmiotowe oświadczenie musi być złożone przez wszystkich członków konsorcjum lub Pełnomocnika (w imieniu całego konsorcjum). b) w przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem autorskich praw majątkowych do oprogramowania Microsoft lub równoważnego - oświadczenie producenta oprogramowania potwierdzające tę okoliczność albo - w każdym innym przypadku - umowę, pełnomocnictwo lub inne upoważnienie, potwierdzające uprawnienie Wykonawcy do udzielenia licencji do korzystania z oprogramowania Microsoft lub równoważnego w imieniu lub na rzecz podmiotu będącego podmiotem autorskich praw majątkowych do oprogramowania Microsoft lub równoważnego; c) dokument potwierdzający, iż Wykonawca posiada status Licensing Solution Provider (LSP) (lub równoważny) pozwalający na oferowanie licencji na produkty Microsoft (lub równoważne) w ramach programu Enterprise Agreement (lub równoważnego). d) aktualne zaświadczenie z Microsoft Corporation potwierdzające zdolność do zrealizowania Zamówienia; e) pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.2.1), Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3) Ogłoszenia. Wykonawców w Ofercie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu musi być złożone przez wszystkich członków konsorcjum lub Pełnomocnika (w imieniu całego konsorcjum). Jeżeli Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w Ofercie w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu oceny czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotami trzecimi gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 Ustawy Organizator Postępowania wymaga pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) i 5) Ustawy złożenia wraz z Ofertą dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawców w Ofercie przedmiotowe oświadczenie musi być złożone dla każdego z nich. 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp. Wykonawców w Ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 5/13

6 6/13 3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawców w Ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. Wykonawców w Ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawców w Ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawców w Ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 7) Informację o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku powiązań z grupą kapitałową. Wykonawców w Ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 5. Wykonawcy o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy mający swoją siedzibę na terytorium RP a osoby uprawnione do ich reprezentacji mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP w zakresie dokumentów o których mowa w pkt 4.5) powyżej niniejszego rozdziału składają w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia wymagania określone Ustawą Pzp i Specyfikacją. 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do Oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6/13

7 7/13 III.2.2) 1) zamiast dokumentów o których mowa w Pkt 4.2)-4) i 6) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert; b) oświadczenie, iż nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert; c) oświadczenie, iż nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert; 2) zamiast dokumentu o którym mowa w Pkt 4.5) powyżej - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. 9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1)-2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia dotyczące terminu wystawienia dokumentu, stosuje się odpowiednio. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator Postępowania może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 11. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązku zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają aktualne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno zdarzenie. 2. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż PLN (słownie: dwa miliony złotych). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 7/13

8 8/13 III.2.3) W celu potwierdzenia spełniania tych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą: Ad. 1. Kopię aktualnej opłaconej polisy, a w przypadku jej braku kopię innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej PLN (słownie: dwa miliony złotych) na jedno zdarzenie. Ad. 2. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż PLN (słownie: dwa miliony złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, wówczas zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień ukazania się niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadku braku średniego kursu NBP w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskazana kwota zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w najbliższym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w Ofercie w tym celu: a) pisemne zobowiązanie tego podmiotu/-ów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, b) w zależności od rodzaju i zakresu udostępnianych zasobów dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego - potwierdzające zdolności podmiotu trzeciego, na której/-ych Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żądają również dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie metodą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów/oświadczeń wskazanych powyżej. Kwalifikacje techniczne 8/13

9 9/13 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) minimum trzy (3) dostawy licencji stanowiskowych i serwerowych w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement (lub równoważnym), na kwotę nie mniejszą niż PLN każda (słownie: trzy miliony złotych). b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum jedną (1) osobą: posiadającą certyfikat potwierdzający odbycie szkoleń z zasad licencjonowania produktów Microsoft (lub równoważnych) w ramach umów licencyjnych oraz posiadającą doświadczenie w koordynacji i zarządzaniu z zakresu obsługi umowy Microsoft Enterprise Agreement (lub równoważnej) u co najmniej jednego (1) Zamawiającego w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert potwierdzone w wykazie osób stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania tych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą: Ad. a) wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) dostaw licencji Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement lub równoważnych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Ad. b) wykaz osób posiadających certyfikat potwierdzający odbycie szkoleń z zasad licencjonowania produktów Microsoft (lub równoważnych) w ramach umów licencyjnych, z podaniem dla tej osoby następujących informacji: imię i nazwisko, doświadczenie z podaniem okresu (dat wykonywania zarządzania i koordynacji umowy Microsoft Enterprise Agreement (MEA) lub równoważnej - wskazaniem miesiąca i roku), danych Zamawiającego dla którego pełnił funkcję koordynującą w zakresie obsługi umowy MEA lub równoważnej oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z załączeniem kopii certyfikatu, o którym mowa w zdaniu pierwszym (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ). W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, wówczas zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień ukazania się niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadku braku średniego kursu NBP w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskazana kwota zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w Ofercie w tym celu: a) pisemne zobowiązanie tego podmiotu/-ów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, b) w zależności od rodzaju i zakresu udostępnianych zasobów - dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego - potwierdzające zdolności podmiotu trzeciego, na której/-ych Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 9/13

10 10/13 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żądają również dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie metodą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów/oświadczeń wskazanych powyżej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Rodzaj procedury Otwarty Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: PZW/1/2015 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Do: Warunki otwarcia ofert Data: :30 10/13

11 11/13 Miejscowość Warszawa, ul. Mysia 2, sala 600. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe: 1. Opis sposobu przygotowania Oferty: 1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę Wraz z Ofertą powinny być złożone: 1.2.1) oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami Sekcji III.2) Ogłoszenia o zamówieniu, 1.2.2) /jeśli dotyczy/ pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 1.2.3) pełnomocnictwo do podpisania Oferty (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z Ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z Ofertą Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy; 1.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na Ofertę powinien być czytelny; 1.5. Każdy dokument składany wraz z Ofertą sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski; 1.6. Każda poprawka w treści Oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione; 1.7. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z Ofertą, z wyjątkiem pełnomocnictwa, wymagane postanowieniami Sekcji III.2) Ogłoszenia o zamówieniu (za wyjątkiem formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, które musi zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w Sekcji III.2.3) Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów, które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Zaleca się złożenie Oferty jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzory Formularza wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Organizatora Postępowania pod adresem od dniu publikacji niniejszego ogłoszenia. 1.9 Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami musi być sporządzona w 1 egzemplarzu (oryginał) oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF na płycie CD/DVD z możliwością drukowania; Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 11/13

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421836-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:304230-2012:text:pl:html PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305693-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260714-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: "PKP Intercity" S.A.

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: PKP Intercity S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: usługę windykacji należności wynikających

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142872-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274408-2011:text:pl:html PL-Nowy Sącz: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 2011/S 166-274408 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo