Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Jest on w całości poświęcony wykorzystaniu unijnych funduszy przez dwa polskie regiony: województwo śląskie i świętokrzyskie. W każdym z artykułów znajdą Państwo informacje zarówno o doświadczeniach związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , jak również prezentację regionalnych programów operacyjnych na lata Warto zaznaczyć, że w perspektywie finansowej polskie regiony mają do dyspozycji ponad 16,6 mld euro z Funduszy Europejskich, a więc ponad pięciokrotnie więcej niż w okresie Wówczas na działania wspierające rozwój regionów z unijnych środków do wykorzystania było blisko 3 mld euro w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Można zatem uznać, że realizacja ZPORR było swego rodzaju testem przed rozpoczęciem wdrażania naprawdę dużych środków pomocowych. W perspektywie finansowej zmieniły się nie tylko finansowe nakłady, zmianie też uległ system zarządzania funduszami. Regiony uzyskały pełną samodzielność w przygotowaniu regionalnych programów operacyjnych, dzięki czemu programy są lepiej dostosowane do specyfiki i potrzeb każdego z województw. Pełna odpowiedzialność za zarządzanie programami regionalnymi i wykorzystanie całej dostępnej puli środków spoczywa teraz na zarządach województw. Jak województwa śląskie i świętokrzyskie radzą sobie z wdrażaniem ZPORR i jak zagospodarowały środki dostępne na realizacje regionalnych programów operacyjnych? Gorąco zachęcam do lektury! dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

2

3 FUNDUSZE STRUKTURALNE W REGIONACH 4 18 woj. śląskie woj. świętokrzyskie 3

4 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZPORR Na lata Polska miała do wykorzystania 12,8 mld euro funduszy unijnych. Na ogólne wykorzystanie środków pomocowych w województwach największy wpływ miała realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) około 30% dofinansowania UE wszystkich projektów. W ramach ZPORR, który oferował środki na wspieranie regionalnej polityki rozwoju, Śląsk otrzymał do wykorzystania prawie 280 mln euro. Województwo Śląskie, dzięki potencjałowi swoich mieszkańców umiejętnie pozyskało środki na rozwój regionu. Podmioty uprawnione do korzystania z tych pieniędzy zgłosiły projekty, których realizacja wymagałaby trzykrotnie większej kwoty wsparcia. Tak ogromnie zainteresowanie jest świadectwem zarówno potrzeb, jak i potencjału Śląska. Choć większość ze złożonych w ramach ZPORR projektów była ciekawa i korzystna z punktu widzenia województwa i potrzeb lokalnych, to dofinansowanie mógł otrzymać tylko co trzeci z nich. ALOKACJA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W RAMACH ZPORR W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Priorytet / działanie / Województwo Śląskie / dane w euro / Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 2 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 3 Regionalna infrastruktura społeczna Działanie 4 Rozwój turystyki i kultury Działanie 5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Priorytet 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Działanie 3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 5 Promocja przedsiębiorczości Działanie 6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 1 Obszary wiejskie Działanie 2 Obszary podlegające restrukturyzacji Działanie 3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Działanie 4 Mikroprzedsiębiorstwa Działanie 5 Lokalna infrastruktura społeczna Ogółem Inwestycje w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/ w województwie śląskim: Alokacja ,61 zł Liczba podpisanych umów 1047 Wartość podpisanych umów ,67 zł Stopień kontraktacji 103,17 % Wartość zrefundowanych wniosków ,72 zł Stopień refundacji 90,20 % / dane z 30 czerwca 2008r / 4

5 Inwestycje zrealizowane w Województwie Śląskim w ramach ZPORR Inwestycje o wymiarze regionalnym Do końca drugiego kwartału 2008 roku na przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym przeznaczono około miliarda złotych, z czego ponad 570 mln zł zostało zrefundowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycje były prowadzone między innymi w takich dziedzinach, jak: modernizacja i rozbudowa układu transportowego oraz transportu publicznego, rozwój infrastruktury ochrony środowiska, modernizacja infrastruktury społecznej /ochrona środowiska, modernizacja infrastruktury społecznej / ochrona zdrowia i edukacja /oraz rozwój turystyki i kultury. Największą grupę projektodawców stanowiły jednostki samorządu terytorialnego. Inwestycje były prowadzone również przez uczelnie wyższe, szpitale, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa prywatne. Do inwestycji o największym zaangażowaniu środków finansowych w Województwie Śląskim o wymiarze regionalnym należą: Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek R1, R2 w Rudzie Śląskiej / 252 mln zł / Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec / 73 mln zł / Budowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia / 57 mln zł / Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Lipnik i Hałcnów w Bielsku Białej / 37 mln zł / Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich W ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach przeznaczono na realizację projektów około 145 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem objęte zostały m.in.: szkolenia pozwalające podwyższyć kwalifikacje, usługi doradcze, stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bądź pochodzących z obszarów zmarginalizowanych, prowadzenie informacji zawodowej, subsydiowanie zatrudnienia, tworzenie i rozwijanie sieci w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczorozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, staże w szkołach wyższych. Największą grupę projektodawców stanowiły jednostki samorządu terytorialnego, agencje rozwoju lokalnego, samorządy zawodowe, przedsiębiorstwa prywatne oraz osoby fizyczne, które dzięki funduszom z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęły działalność gospodarczą. Inwestycje o wymiarze lokalnym Do końca drugiego kwartału 2008 roku na przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym przeznaczono około 400 mln zł, z czego ponad 236 mln zł zrefundowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Inwestycje były prowadzone między innymi w takich dziedzinach, jak: rozbudowa infrastruktury społecznej / edukacja, ochrona zdrowia /, rozwój obszarów wiejskich, rewitalizacja miast i obszarów poprzemysłowych Największą grupę projektodawców stanowiły jednostki samorządu terytorialnego. Inwestycje były prowadzone również przez szkoły, szpitale, instytucje kultury, organizacje pozarządowe Do inwestycji o największym zaangażowaniu środków finansowych w Województwie Śląskim o wymiarze lokalnym należą : Budowa krytej pływalni Nautica Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach / 22 mln zł/ Adaptacja historycznego budynku byłego teatru miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury / 18 mln zł / Budowa strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Rydułtowach / 17 mln zł / Przebudowa ul. Armii Krajowej w Bielsku Białej / 12 mln zł / Fundusze unijne stały się dla województwa śląskiego szansą nie tylko na przezwyciężenie problemów natury ekonomicznej i co za tym idzie społecznej, ale również, a może tym bardziej stworzyły i stwarzają w dalszym ciągu szansę na zmianę wizerunku tego regionu. Dzisiaj, gdy działania w ramach ZPORR poddawane są procesowi podsumowań i ewaluacji, warto wskazać te projekty, które można uznać za zakończone sukcesem. Nowa Starówka nowe szanse. Rewitalizacja bielskiej Starówki, I etap Projekt: Nowa Starówka Nowe Szanse Rewitalizacja Bielskiej Starówki I etap Wnioskodawca: Miasto Bielsko Biała Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Całkowita wartość projektu ( w PLN ) ,10 Wartość wkładu Unii Europejskiej (w PLN ) ,14 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Centra śląskich miast często przeżywają kryzys związany z degradacją społeczną i materialną. Bielsko-Biała wypracowało koncepcję ożywienia historycznej dzielnicy miasta i konsekwentnie 5

6 Nie można było robić remontów obiektów kubaturowych, poprzestając jedynie na odnowieniu elewacji czy dachów. Prace zakończono pod koniec 2006 r. W ich efekcie mały Wiedeń (jak mówi się o Bielsku-Białej) w pełni rozkwitł. Płyta rynku zyskała nowy wygląd. Obok miejsca, w którym ustawiana jest estrada podczas imprez środowiskowych, pojawiła się przeszklona ekspozycja archeologiczna fundamentów budynku wagi miejskiej z XVII w. W równie atrakcyjny sposób wyeksponowano pochodzącą również z XVII w. kamienną studnię. Kolejną ozdobą rynku jest nowa fontanna z zegarem wodnym oraz figurą Neptuna. Fontanna powstała w miejscu dawnej misy z wodą. Oryginalna figura rzymskiego boga wód, zdobiąca niegdyś to miejsce, znajduje się obecnie w Muzeum na Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) ją realizuje, wykorzystując unijne fundusze. Bielska Starówka, położona na wzgórzu w centrum miasta, zajmuje powierzchnię około 10 hektarów. Tworzą ją dwa zintegrowane obszary. Pierwszy z nich średniowieczne miasto to teren o powierzchni około 6 hektarów, którego układ lokacyjny sięga XIII wieku. Jego centralną część zajmuje rynek składający się z czterech pierzei. Drugi obszar, tzw. pierścień, obejmuje kwartały mieszkalnousługowe, mury obronne, dwa obiekty sakralne oraz zamek książąt Sułkowskich. W ostatnich latach na obszarze bielskiej Starówki w szybkim tempie postępowała degradacja infrastruktury technicznej i budowlanej. W 1998 r. miała miejsce katastrofa budowlana zawaliła się jedna z przyrynkowych kamienic. Dużym problemem jest również zubożenie ludzi mieszkających na Starówce. By rozwiązać zidentyfikowane tu problemy, władze Bielska-Białej zdecydowały się na wypracowanie ramowej koncepcji rewitalizacji, która znalazła odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych miejskiego samorządu. Jednym z nich jest Program rewitalizacji obszarów miejskich w Bielsku-Białej. Przy tworzeniu programu uwzględniono nie tylko sferę materialną, ale przede wszystkim społeczną. Wzięto pod uwagę wszystkie czynniki wyznaczające obszar zdegradowany: wysoką stopę bezrobocia, przestępczość, sytuację mieszkaniową, a także stan infrastruktury technicznej i budynków. Na programie rewitalizacji oparty został projekt odnowy bielskiej Starówki. Prace rozpoczęły się latem 2005 r. od głębokich wykopów związanych z pracami archeologicznymi. Położono również instalacje infrastruktury techniczno-sanitarnej. Projekt: SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim Wnioskodawca: Województwo Śląskie Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Całkowita wartość projektu ( w PLN ) ,42 Wartość wkładu Unii Europejskiej ( w PLN ) ,56 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ostatnich latach na Śląsku stworzono wiele ciekawych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Jednym z nich jest SEKAP efekt kilkunastomiesięcznych przygotowań, warsztatów i dyskusji przedstawicieli samorządów oraz środowisk zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Podczas spotkań i wymiany doświadczeń okazało się, że samorządy wszystkich szczebli mają wspólne potrzeby w zakresie informatyzacji, obejmujące np. standaryzację formatu dokumentów oraz przygotowanie do wdrożenia podpisu cyfrowego i elektronicznego obiegu dokumentów. W grudniu 2003 r. narodziła się koncepcja budowy wspólnego projektu, którego 6

7 realizacja była początkowo koordynowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Łącznie z Urzędem Marszałkowskim w przedsięwzięciu uczestniczą 54 jednostki samorządu terytorialnego, w tym 10 powiatów grodzkich, 7 powiatów ziemskich oraz 36 gmin. Tego typu kompleksowych przedsięwzięć dotychczas w Polsce nie było. W celu zapewnienia sprawnej koordynacji projektem Zarząd Województwa Śląskiego powołał w 2005 r. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Jednostka ta, w imieniu lidera projektu (Województwa Śląskiego), zarządza projektem oraz prowadzi działania na rzecz dalszego rozwoju informatyzacji w regionie. Projekt dedykowano mieszkańcom, przedsiębiorcom i pracownikom administracji urzędów województwa śląskiego. Oszacowano, że efektami projektu zainteresowanych jest 8,2 tys. urzędników, 100 tys. przedsiębiorców oraz ponad 3 mln obywateli z regionu liczącego prawie 5 mln mieszkańców. Dzięki SEKAP urzędnicy będą mogli efektywniej świadczyć wysokiej jakości usługi publiczne drogą elektroniczną. Mieszkańcy województwa zyskają możliwość załatwiania spraw bez konieczności odwiedzania urzędu. Przedsiębiorcy będą mogli drogą internetową realizować wiele obowiązków związanych z prowadzeniem firm. Ważny jest również fakt, że projekt poprawia dostęp do urzędów osobom starszym oraz osobom z dysfunkcją ruchową. W ramach projektu powstały: System Obiegu Dokumentów, System Bezpieczeństwa, Platforma Formularzy Elektronicznych, System Płatności, Platforma e-usług Publicznych. Początek funkcjonowania systemu SEKAP przypada na dzień 25 kwietnia 2008 roku. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej Projekt: Budowa Drogi Trasy Średnicowej Zachód odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej Wnioskodawca: Województwo Śląskie Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Poddziałnie Infrastruktura drogowa Wartość projektu (w PLN): ,10 Dofinansowanie (w PLN): , 00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej realizowany w ramach działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ZPORR jest wart ponad 215 mln zł. Na jego realizację samorząd Województwa Śląskiego pozyskał niemal 60 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. I dużo, i mało, zważywszy, że to tylko niewielka część jednego z najbardziej złożonych przedsięwzięć komunikacyjnych na Śląsku. Budowę całej DTŚ, trwającą od przeszło 20 lat, wycenia się ogółem na prawie 3 mld zł. Jest to najważniejsza część komunikacyjnego kręgosłupa konurbacji górnośląskiej, łączącego śródmieścia miast położonych wzdłuż linii Dąbrowa Górnicza Sosnowiec Katowice Gliwice. Budowane odcinki R1 i R2 o łącznej długości ponad 3 km wchodzą w zakres trasy łączącej Katowice i Gliwice. Odcinki w Rudzie Śląskiej zaprojektowano jako drogę klasy GP: dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z pasami awaryjnymi. W wyniku realizacji projektu powstały szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy dzielnicami Rudy Śląskiej a pozostałymi częściami aglomeracji śląskiej. Na całym odcinku Katowice Gliwice o 26% skróciła się droga dojazdu do miasta, a o 76% czas podróży. Zmalała wypadkowość, poprawił się stan środowiska naturalnego (zmniejszenie emisji spalin) oraz obniżą się koszty eksploatacji pojazdów. Poprawę powinni odczuć wszyscy mieszkańcy, również ci korzystający z transportu publicznego. Dzięki inwestycji wzrosła atrakcyjność Rudy Śląskiej jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej. Ważną zaletą projektu jest to, że na całej długości trasa przebiega bezkolizyjnie w stosunku do innych elementów istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego. Dla połączenia DTŚ z układem komunikacyjnym Rudy Śląskiej przewidziano dwupoziomowy węzeł z projektowaną trasą północ południe oraz dwupoziomowy węzeł z istniejąca ul. Niedurnego. W zakres inwestycji, oprócz robót drogowych, weszła budowa: 5 wiaduktów drogowych, wiaduktu drogowo-tramwajowego, 2 wiaduktów kolejowych, bezkolizyjnego przejścia dla pieszych. 7

8 Powstały mury oporowe, odwodnienie i oświetlenie trasy, ekrany akustyczne. W ramach projektu przebudowano także istniejącą infrastrukturę miejską oraz dokonano niezbędnych wyburzeń budynków. Współpraca na rzecz innowacji Projekt:,, Śląska sieć na rzecz wzornictwa Wnioskodawca: Miasto Cieszyn Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Całkowita wartość projektu ( w PLN ) ,00 Wartość wkładu Unii Europejskiej ( w PLN ) ,50 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako skutecznego narzędzia wzrostu konkurencyjności firmy. W ramach projektu odbyły się serie spotkań, seminariów, konferencji, dni otwartych i wystaw. Stworzono internetową bazę danych producentów i projektantów, umożliwiającą ich wzajemny kontakt i współpracę. Ważnymi elementami przedsięwzięcia są: biuletyn i przedsiębiorczość i design oraz konkurs Śląska Rzecz, którego głównym celem jest promocja najlepszych pod względem wzornictwa produktów wdrożonych do produkcji oraz projektów z dziedziny komunikacji wizualnej i multimediów. Projekt otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: tytuł Najlepszej inwestycji w ludzi 2007 w konkursie Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego i był nominowany do nagrody głównej w ogólnopolskim konkursie 7 Cudów Unijnych Funduszy w kategorii Wydarzenie. Ze względu na znaczenie dla regionalnej gospodarki, obszarem szczególnego zainteresowania jest również działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy. Realizowane projekty pobudzają aktywność innowacyjną przedsiębiorstw oraz sektora badawczo-rozwojowego. Współpraca tych dwóch grup podmiotów pozwala na wykorzystanie wiedzy i badań prowadzonych przez sektor B+R dla potrzeb przemysłu, co przyczynia się do podniesienia konkurencyjności gospodarki na rynku lokalnym i regionalnym i w rezultacie pozwala na realizację głównego celu działania, jakim jest podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji. Najczęściej rolę projektodawców pełnią instytucje badawczorozwojowe, natomiast przedsiębiorstwa biorą bezpośredni udział w realizowanych projektach. Wzorcowym przedsięwzięciem, które stanowić może przykład dobrych praktyk, jest z pewnością projekt Śląska sieć na rzecz wzornictwa realizowany przez Miasto Cieszyn oraz jego jednostkę budżetową Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości. Projekt jest powszechnie oceniany jako prężnie działający, cenny merytorycznie i sprawnie rozliczany. Jego celem było podniesienie poziomu innowacyjności produktowej śląskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy producentami i projektantami oraz promocja wzornictwa przemysłowego Centrum Sztuki Filmowej - przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach Projekt: Centrum Sztuki Filmowej przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach Wnioskodawca: Instytucja Filmowa,, Silesia Film w Katowicach Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Całkowita wartość projektu (w PLN) , 00 Wartość wkładu Unii Europejskiej (w PLN) ,15 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Śląsk jest regionem o rozwiniętych tradycjach filmowych. Instytucja Filmowa Silesia Film opracowała projekt stworzenia Centrum Sztuki Filmowej jako wielofunkcyjnej regionalnej placówki filmowej o rozbudowanych funkcjach naukowo-badawczych, edukacyjnych i produkcyjnych, której idea narodziła się jeszcze na początku lat 80-tych w kręgu osób związanych ze Śląskim Towarzystwem Filmowym. Zalążkiem Centrum Sztuki Filmowej była istniejąca od 2000 roku Filmoteka Śląska, której działania skupione są na pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu filmów i materiałów filmowych na wszystkich nośnikach, ich digitalizacji i konserwacji, a także gromadzeniu i udostępnianiu książek, czasopism, druków ulotnych oraz innych wydawnictw filmowych. Na siedzibę Centrum wybrano katowickie kino Kosmos, które gruntownie przebudowano i zaadaptowano do pełnienia nowych funkcji. Zakres przebudowy obejmował m.in. zmniejszenie istniejącej sali kinowej w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń dla Centrum Sztuki Filmowej. Pomieszczenia piwniczne zaadaptowano na archiwa i pracownie konserwacji wszelkich nośników filmowych. Przebudowano także część administracyjną i wejściową. W Centrum mieści się nie tylko dotychczasowe archiwum, które unowocześniono i wyposażono w najnowszy sprzęt służący do 8

9 przeszukiwania i katalagowania zbiorów. Utworzono tutaj również stanowiska do kopiowania materiałów archiwalnych we wszystkich technikach audiowizualnych. Centrum zostało także wyposażone w zaplecze produkcyjne, które umożliwia świadczenie usług w zakresie realizacji zdjęć, montażu, udźwiękowienia oraz techniki oświetleniowej. Dzięki temu, Centrum stanowi wsparcie dla studentów Wydziału Radia i Telewizji, Zakładu Filmoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz twórców z niezależnych klubów filmowych. Dzięki bardzo szerokiej ofercie edukacyjnej, przeglądom, festiwalom, warsztatom i spotkaniom Centrum jest instytucją przyjazną twórcom i widzom, szczególnie tym najbardziej wymagającym. W nowoczesnych salach audowizualnych organizowane są pokazy we wszystkich technikach projekcji, prelekcje i sesje popularno-naukowe. Centrum wyposażone jest również w ogólnie dostępne sale kinowe z szerokim repertuarem kina europejskiego i programem upowszechniania kultury filmowej. Celem projektu modernizacji kina Kosmos było przekształcenie tradycyjnego kina w nowoczesny ośrodek promujący kulturę filmową i stanowiący wsparcie dla rozwoju edukacji medialnej na Śląsku. Wdrażanie projektu zakończyło się jesienią 2006 roku. Centrum wyposażone w sprzęt filmowy najnowszej generacji, zasobne zbiory filmoteczne, wygodne sale projekcyjne, przytulną kawiarnię stanowi nowy rozdział historii związków Śląska z kinem. Według wstępnych obliczeń w imprezach organizowanych przez Centrum weźmie udział rocznie około 150 tysięcy osób. Projekt: Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA Wnioskodawca: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie Regionalna infrastruktura edukacyjna Całkowita wartość projektu (w PLN ) , 60 Wartość wkładu Unii Europejskiej ( w PLN ) ,17 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przedmiotem projektu Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA było utworzenie nowoczesnego centrum wyposażonego w salę audytoryjną o zmiennej aranżacji i akustyce, pełniącej głównie funkcję koncertową, bibliotekę i czytelnię, laboratorium dźwięku, salę do zajęć terapeutycznych, pracownię komputerową i bufet studencki. Nowopowstały obiekt, składający się z dwóch głównych bloków funkcjonalno-przestrzennych, tworzących w rzucie literę L, połączony jest formą przeszklonego atrium z istniejącym zabytkowym Budynkiem Głównym uczelni oraz zamkniętym łącznikiem z budynkiem Rektoratu. Centrum posiada formę i rozwiązania materiałowe zharmonizowane z historyczną zabudową, tworząc wraz z budynkiem Rektoratu oraz Budynkiem Głównym jedną funkcjonalną całość. Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA 9

10 Nowopowstałe Centrum wypełnia dotkliwy brak sali koncertowej Akademii Muzycznej oraz nowoczesnej infrastruktury dla muzycznych zbiorów bibliotecznych, służy rozwojowi statutowej działalności uczelni poprzez umożliwienie działalności edukacyjnej i naukowej oraz stworzenie warunków do profesjonalnego udostępniania i zabezpieczenia zbiorów muzycznych w nowej bibliotece. Obiekt jest również miejscem wzmożonej działalności koncertowej, prowadzonej przez pedagogów i studentów dla społeczności lokalnej i regionalnej. Nowa wielofunkcyjna sala audytoryjna jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce: mieści 470 słuchaczy na widowni oraz wielką orkiestrę symfoniczną i chór na estradzie. Dostosowana jest do spełniania takich funkcji dydaktycznych jak: koncerty symfoniczne i kameralne, wykłady, warsztaty, z możliwością rejestracji profesjonalnych nagrań oraz konferencji, sympozjów naukowych i uroczystości akademickich. Projekt, w ramach wkładu krajowego, był współfinansowany z budżetów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Śląskiego i Miasta Katowice. Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie Projekt: Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie Działanie: 1.4 Rozwój turystyki i kultury Całkowita wartość projektu ( w PLN) , 37 Wartość wkładu Unii Europejskiej ( w PLN ) ,06 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jednakże zaniechane i wstrzymywane przez bardzo długi okres prace renowacyjne, przyczyniły się do wielu zniszczeń jego zewnętrznego otoczenia. Celem przygotowanego przez Muzeum Zamkowe projektu p.n. Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie było przywrócenie budowli jego historycznego wyglądu. Projekt obejmował renowację elewacji, tarasów i otoczenia zamku. Prace dotyczące elewacji polegały na konserwacji i renowacji elementów kamiennych, renowacji tynków, ceramiki i blacharki, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów metalowych. Na tarasach nastąpiła renowacja systemu odwodnienia i nawierzchni, kamiennej balustrady, muru oporowego, kamiennych schodów, żeliwnych rzeźb lwów, waz i latarni oraz rekonstrukcja zieleni i ogrodzenia. Renowacja zamku zniwelowała dysonans pomiędzy charakterem zabytkowych wnętrz zamku a jego wizerunkiem zewnętrznym. Dzięki renowacji zlikwidowano zagrożenia budowlane i ułatwiono dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu umożliwiła także uzupełnienie oferty Muzeum: na tarasach przeprowadzane są koncerty plenerowe. Podniesienie walorów estetycznych zamku w istotny sposób przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania wśród zwiedzających, a tym samym wpływa na wzmocnienie sektorów handlu i usług w mieście, a w konsekwencji do wzrostu ich dochodów. W ramach I edycji ogólnopolskiego konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Unijnych Funduszy organizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, projekt Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie, zrealizowany przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie został nominowany do nagrody głównej w kategorii ZABYTEK. Pszczyna nie przypadkiem nazywana jest Perłą Górnego Śląska. Na pszczyńskiej Starówce są aż 53 obiekty wpisane do rejestru zabytków. Wśród nich wyróżnia się pszczyński zamek książęcy, siedziba Muzeum Zamkowego, zbudowany w XIV wieku. Swój obecny wygląd zawdzięcza licznym przebudowom, zwłaszcza ostatniej z lat Zamek w Pszczynie jest jednym z nielicznych muzeów w Europie Środkowo-Wschodniej, które zachowały historyczne, bogate wyposażenie odtworzone na podstawie wnikliwych badań historyków. Stypendia unijne Europejski Fundusz Społeczny Bardzo dużym zainteresowaniem społeczności lokalnych i samorządów cieszyły się projekty z zakresu działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Od początku realizacji działania podpisano ponad 200 umów, mniej więcej pół na pół w rozbiciu na stypendia dla uczniów i dla studentów. Stypendia przyznawane były również według powyższego zróżnicowania: miesięcznie do 250 zł mogli otrzymać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, natomiast studenci mogli liczyć na wsparcie w wysokości do 350 zł. Wysokość kwot była uzależniona od przedziału dochodowego, w jakim mieścił się konkretny stypendysta, oraz od liczby stypendystów korzystających z dofinansowania w ramach projektu. Mimo pojawiających się problemów, związanych przedłużającymi się terminami rozliczania wniosków o płatność, działanie 2.2 należy uznać za bardzo skutecznie realizowane, a nawet będące swego rodzaju motorem wdrażania środków EFS w ramach ZPORR tak w całym kraju, jak i w regionie śląskim. 10

11 Partner Sprawne wdrażanie funduszy unijnych zależy w dużej mierze od efektywności komunikacji między wdrażającą je administracją a beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami. Na tym polu województwo śląskie ma szereg pozytywnych doświadczeń wynikających z realizacji projektu PARTNER, nadzorowanego przez Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich (obecnie: Wydział Rozwoju Regionalnego), który w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego był odpowiedzialny za koordynację programowania i wdrażania środków Unii Europejskiej na terenie Województwa. Jest to, z jednej strony, baza koordynatorów, czyli osób wyznaczonych do kontaktu w instytucjach zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych, a z drugiej strony baza projektów, które beneficjenci planują zgłosić do dofinansowania. Głównym celem przedsięwzięcia było przygotowanie beneficjentów do efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Funduszy Strukturalnych w latach Do koordynatorów, którzy byli odpowiedzialni byli m.in. za zbieranie informacji do bazy danych, koordynowanie prac nad projektami oraz stały kontakt z pozostałymi uczestnikami przedsięwzięcia skierowanych było wiele szkoleń, konferencji, a także spotkań przybliżających możliwości finansowania i zakres ZPORR. Dzięki elektronicznemu newsletterowi na bieżąco otrzymywali najważniejsze informacje. Z kolei baza projektów, prowadzona w formie listy rankingowej z podziałem na dziedziny była dla Urzędu Marszałkowskiego cennym materiałem informacyjnym pozwalającym określić zapotrzebowanie na środki w poszczególnych działaniach programu. Pozwalała także na uruchamianie konsultacji w tematach, które dla beneficjentów były najbardziej problematyczne. W nowym okresie programowania kontynuację pierwszej edycji projektu Partner stanowi projekt Partner II. Najistotniejszym instrumentem polityki regionalnej województwa śląskiego w okresie , spajającym większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Jego głównym celem jest stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Na ostateczny kształt RPO WSL na lata istotny wpływ miały konsultacje społeczne. Fakt, iż większość uwag środowisk samorządowych, pozarządowych oraz przedsiębiorców została pozytywnie rozpatrzona, pozwala stwierdzić, że program w najwyższym stopniu odzwierciedla aspiracje i oczekiwania społeczności województwa. Wprowadzenie regionu na ścieżkę dynamicznego wzrostu niewątpliwie wymaga stworzenia korzystnych warunków do przeobrażenia gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w gospodarkę opartą na wiedzy i informacji. Sukces regionu zależy w dużej mierze również od przezwyciężenia barier stojących na drodze zrównoważonego rozwoju, takich jak: zły stan środowiska, niedrożny system transportowy, liczne zdegradowane obszary miejskie, w których kumulują się problemy społeczne i gospodarcze, czy wysoki stopień zużycia infrastruktury edukacyjnej i zdrowotnej. Wzrost gospodarczy i poprawa jakości życia wspomagana będzie także przez umiejętne wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturowego. W minionej perspektywie rola samorządowych władz województwa była ograniczona do wykonywania niektórych funkcji związanych z wdrażaniem ZPORR. Teraz Zarząd Województwa odpowiada w całości za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego jako Instytucja Zarządzająca RPO WSL. Funkcję Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia (inaczej: Instytucji Wdrażającej) w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach RPO WSL powierzono Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości, powołanemu uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego we wrześniu 2007 roku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata najważniejsze cechy RPO WŚ Województwo ,98 mln EURO EFRR CECHA Obszar wsparcia Okres obowiązywania programu Alokacja dla województwa śląskiego Finansowanie unijne Nowe perspektywy Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Zarząd Województwa Zarząd Województwa Zarząd Województwa + IP2 RPO + uszczegółowienie RPO Koordynacja MRR Opracowanie Programu Zarządzanie Programem Wdrażanie Programu Dokumenty Programu W porównaniu z poprzednim okresem programowania, zmienia się właściwie wszystko: wielkość funduszy (przeszło dwukrotny wzrost w przeliczeniu na 1 rok), ich przeznaczenie (nowe cele, priorytety i działania), a także sposób wyboru projektów i procedury aplikacyjne. ZPORR, mimo iż miał charakter programu centralnego, pozwolił regionom zdobyć szerokie doświadczenie, które okazało się przydatne przy programowaniu 16 programów regionalnych. System wdrażania ZPORR, który zestawiał po dwóch stronach instytucje odpowiedzialne za wdrażanie a z drugiej 11

12 beneficjentów, nie wykorzystywał możliwości, jakie płyną z budowania partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektów. W przypadku Śląska przełamaniem takiego podejścia stała się idea Programów Rozwoju Subregionów, które poprzez dedykowanie określonej kwoty dofinansowania w poszczególnych działaniach, pozwalają na bazie konsensusu na realizację projektów najistotniejszych z punktu widzenia beneficjentów. Uruchomienie programów subregionalnych spotkało się z entuzjazmem ze strony samorządów, a także zapoczątkowało współpracę na poziomie lokalnym, dzięki której powstają partnerskie projekty. Aby zagwarantować, iż dofinansowanie przeznaczone będzie dla najlepszych projektów, najpełniej przekładających się na realizację celów programu, przyczyniających się do wzrostu gospodarczego oraz podniesienia konkurencyjności regionu, konieczne było przygotowanie systemu oceny merytorycznotechnicznej, które umożliwia obiektywną ocenę i wyłonienie najbardziej wartościowych przedsięwzięć. Przy programie ZPORR często oceniano szereg różnych projektów przez pryzmat jednego zestawu kryteriów. Powodowało to, iż czasem dobre projekty ginęły w konkurencji z innymi, gdyż kryteria oceny nie pozwalały wykazać ich walorów. Doświadczenia te zainspirowały do zmiany podejścia w ocenie projektów i przygotowania bardziej zindywidualizowanego systemu oceny poprzez dobór kryteriów do poszczególnych typów projektów. RPO Województwa Śląskiego składa się z 9 priorytetów tematycznych i Priorytetu Pomoc Techniczna, które dzielą się na działania i poddziałania. W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata zostanie zaangażowane 1,7 mld EUR, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie projektów w ramach priorytetów RPO WSL na lata wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych, za wyjątkiem Priorytetu X. Pomoc techniczna, gdzie dofinansowanie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Podział środków na poszczególne priorytety przedstawia się następująco: Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R),innowacje i przedsiębiorczość Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie infrastruktury rozwoju gospodarczego, promocji inwestycyjnej, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje bezpośrednie i doradztwo oraz transfer technologii i innowacji. Preferowane będą projekty z obszarów technologicznych uznanych za rozwojowe w Województwie Śląskim. Działania i Podziałania w ramach Priorytetu I Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Infrastruktura rozwoju gospodarczego Promocja inwestycyjna Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Mikroprzedsiębiorstwa Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji Razem

13 Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Celem głównym priorytetu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do internetu, a także rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Działania w ramach Priorytetu II Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Razem Priorytet III. Turystyka Inwestycje turystyczne mają na celu zwiększenie zainteresowania regionem, zarówno u turystów zagranicznych, czy reprezentujących inne województwa kraju, jak również wśród mieszkańców pozostałych subregionów województwa śląskiego. Zgodnie z powyższym, w ramach priorytetu będą wspierane działania z zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego, infrastruktury okołoturystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki. Działania i Podziałania w ramach Priorytetu III Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej Działanie 3.4. Promocja turystyki Razem Priorytet IV. Kultura Czynnikiem wpływającym na atrakcyjność regionu jest stan zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego, a także aktywności instytucji kultury. Inwestowanie w obiekty kultury oraz zapewnienie i odpowiednie zaprezentowanie oferty kulturalnej przyczyni się do kształtowania pozytywnego postrzegania regionu nie tylko przez mieszkańców, ale również przez inwestorów i turystów. W ramach priorytetu wspierane będą działania z zakresu infrastruktury kultury, systemów informacji kulturalnej i promocji kultury. Działania w ramach Priorytetu IV Działanie 4.1 Infrastruktura kultury Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej Działanie 4.3 Promocja kultury Razem Priorytet V. Środowisko Cel główny priorytetu: Ochrona oraz poprawa jakości środowiska. W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarządzania środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Działania w ramach Priorytetu V Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze Razem

14 Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Cel główny priorytetu: wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych. Działania i Podziałania w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie Rewitalizacja duże miasta Poddziałanie Rewitalizacja małe miasta Razem Priorytet VII. Transport Cel główny priorytetu: ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci drogowej i transportu publicznego. Szczególne znaczenie ma połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi. Działania i Podziałania w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Działanie 7.2 Transport publiczny Razem Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie szkolnictwa wyższego, infrastruktury oświatowej i infrastruktury kształcenia ustawicznego. Ich realizacja przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji wszystkich szczebli w regionie, wykreowania społeczeństwa opartego na wiedzy oraz stworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Działania w ramach Priorytetu VIII Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego Razem Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Celem głównym priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. Wsparcie mogą zyskać projekty w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej infrastruktury sportowej. Dofinansowanie otrzymają też projekty budowy kompleksowych systemów zarządzania służbą zdrowia (informatyzacja obiektów, budowa sieci teleinformatycznych, zakup oprogramowania, komputeryzacja usług). Działania w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Razem W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata przewiduje się 3 procedury oceny i wyboru projektów: Konkursowa ścieżka wyboru projektów Procedura konkursowa, na którą przeznaczono w ramach RPO WSL ponad 942 mln euro składa się z 4 etapów: preselekcji, oce- ny formalnej, oceny merytoryczno-technicznej i wyboru projektów. Na podstawie zakończonych do tej pory konkursów można stwierdzić, że potrzeby i potencjał Beneficjentów przekraczają możliwości Programu. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej złożono wnioski na kwotę dziesięciokrotnie przewyższającą dostępną alokację na konkurs, w działaniach dotyczących promocji kultury i turystyki dwu i trzykrotnie a w działaniach związanych ze służba zdrowia prawie trzykrotnie. 14

15 Konkurs - ścieżka aplikacji Preselekcja Ocena projektu (formalna i merytoryczna) Wybór projektu i podpisywanie umów (Zarząd Województwa) Na realizację PRS Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył prawie 246,5 mln euro. W wyniku negatywnej oceny formalnej i merytorycznej odrzucono tylko 13 fiszek projektowych. Pozostałe 251 projektów otrzymało warunkowe zapewnienie dofinansowania. Do 2009 roku projektodawcy powinni przygotować i przekazać Instytucji Zarządzającej RPO WSL kompletną dokumentację. Projekty duże i kluczowe Programy Rozwoju Subregionów 20 maja 2008 roku Zarząd Województwa śląskiego przyjął warunkowo Programy Rozwoju Subregionów, które stanowią alternatywną wobec konkursowej ścieżkę wnioskowania o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata Samorządy w ramach Programów zgłosiły 264 projekty uznane za najistotniejsze dla rozwoju poszczególnych obszarów i wyłonione w drodze konsultacji. Programy Rozwoju Subregionów stanowią odpowiedź Zarządu Województwa na postulaty samorządów lokalnych zgłaszane w trakcie konsultacji RPO WSL. Należy podkreślić, że województwo śląskie, jako jedyne w kraju stworzyło z lokalnymi samorządami partnerskie zasady wyboru części projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Propozycje Projektów Kluczowych zgłoszone zostały przez Zarząd Województwa oraz przedstawicieli subregionów: Centralnego, Północnego, Zachodniego i Południowego. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych RPO WSL, został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 8 stycznia 2008 roku. To przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest istotna dla osiągnięcia strategicznych celów regionu. Wśród projektów kluczowych znalazły się trzy projekty duże, które będą podane ocenie przez Komisję Europejską. Są to: Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach, Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach, Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice. Na dofinansowanie projektów kluczowych przeznaczono łącznie ponad 524 mln euro. Lp Priorytet VI Nazwa projektu/ zakres projektu Projekty duże 1. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium 2. Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach Priorytet VII Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze 3. Gliwice Projekty kluczowe Priorytet I Gospodarcza Brama Śląska etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej 4. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w 5. Pyrzowicach centrum logistyczne Priorytet III 6. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego Orientacyjny koszt całkowity projektu (w tym maksymalny poziom dofinansowania z RPO WSL) (mln euro) 53,00 (41,68) 60,00 (51) 307,00 (75) 47,06 (40) 11,76 (10) 48,51 (40) Miejsce realizacji Miasto Gliwice Miasto Katowice Miasto Zabrze i Miasto Gliwice Gmina Jaworzno, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, powiat będziński Gmina Ożarowice Gminy powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasto Bielsko-Biała 15

16 Priorytet IV 7. Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze Priorytet V 8. Priorytet VI Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - wodnościekowa 9. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 10. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka 11. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Priorytet VII 12. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie 13. Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych 14. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej 15. Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - etap III 16. Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW ,25 (10) 23,53 (20) 46,00 (36,17) 18,08 (15) 11,76 (10) 46,10 (36,25) 40,89 (32,15) 24,51 (19,27) 23,71 (18,65) 30,00 (24) Miasto Częstochowa Gmina Ożarowice, Mierzęcice i Miasteczko Śląskie Miasto Katowice Miasto Katowice Miasto Częstochowa Miasto Jastrzębie Zdrój Gmina Mszana Województwo Śląskie Miasto Bielsko-Biała Gmina Bytom Miasto Rybnik i Miasto Żory Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenia DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią 17. w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice 18. Priorytet VIII Wydział Nauk Społecznych rozbudowa bazy naukowo dydaktycznej Akademii 19. im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego 29,42 (25) 11,76 (10) 11,76 (10) Miasto Mysłowice i Miasto Katowice Miasto Tychy Miasto Katowice Miasto Częstochowa EWA Przy pracach nad dokumentami i wytycznymi dla beneficjentów nieocenioną pomoc stanowiło doświadczenie płynące z poprzedniego okresu programowania. Starano się uprościć procedury i wdrożyć rozwiązania ułatwiające proces ubiegania o dofinansowanie projektów. Jedno z takich narzędzi - Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny (EWA), służący do składania wniosków w wersji elektronicznej, stwarza wiele korzyści, zarówno dla beneficjentów, jak i Instytucji Zarządzającej RPO. EWA umożliwia proces stałego monitorowania aktywności projektodawców oraz podgląd wniosku niemalże od momentu pomysłu, aż po jego realizację. Beneficjenci mają natomiast zapewniony dostęp do całego cyklu oceny wniosku, na każdym jego etapie. Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości składają wnioski za pomocą aplikacji Wniosek Aplikacyjny Przedsiębiorców. Podsumowanie naborów Dotychczas w ramach RPO WSL przeprowadzono konkursy do siedmiu działań: Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Nabór wniosków trwał od 29 grudnia 2007 r. do 3 marca 2008r. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 51 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania ,80 zł, przy czym wartość alokacji wynosi zł. Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Nabór wniosków przeprowadzono w terminie 29 grudnia marca Wartość wnioskowanego wsparcia wynosi ,52 zł i ponad 10 razy przekracza dostępną alokacje ( zł). W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 3 czerwca 2008r. dokumentu pt. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych termin 16

17 zakończenia oceny formalnej został przesunięty do dnia 31 lipca 2008 r. Działanie 2.4 Promocja turystyki Wnioski przyjmowano od 4 marca do 5 maja 2008r. Projektodawcy złożyli 24 wnioski a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła ,41 (wysokość alokacji: zł). Ocena formalna wniosków powinna zostać zakończona do dnia 12 sierpnia 2008 r. Działanie 4.3 Promocja kultury Nabór wniosków trwał od 4 marca do 5 maja 2008 r. Złożono 24 wnioski, a ich ocena formalna zakończy się 12 sierpnia 2008 r. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ,40 zł (wysokość alokacji: zł) Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Nabór wniosków został przeprowadzony w dniach 4 marca- 5maja 2008 r. Projektodawcy złożyli 143 wnioski. Wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła ,98 zł (przy alokacji: zł). Termin zakończenia oceny formalnej zaplanowano na 12 sierpnia 2008 r. Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Nabór wniosków trwał od 4 kwietnia do 4 czerwca 2008 r. Złożono 155 wniosków. Wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła ,62 (wysokość alokacji: zł). Termin zakończenia oceny formalnej: 11 września 2008 r. Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Wnioski przyjmowano od 4 kwietnia do 4 czerwca 2008 r. Wpłynęły 234 wnioski. Wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła ,34 zł (wysokość alokacji: zł).termin zakończeni oceny formalnej wniosków: 11 września 2008 r. Obecnie trwa nabór wniosków w zakresie: Poddziałania Mikroprzedsiębiorstwa (nabór zostanie zakończony 5 sierpnia 2008 r.) Poddziałania Promocja inwestycyjna (nabór zostanie zakończony 4 września 2008 r.) Działania 4.1 Infrastruktura kultury (nabór zostanie zakończony 4 września 2008 r.) Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, któremu powierzono funkcję Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia (Instytucji Wdrażającej) w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach RPO WSL odpowiada za wdrażanie: działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP (w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość), które obejmuje Poddziałania Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP poddziałania Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa (w ramach Priorytetu III Turystyka) poddziałania Infrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa (w ramach Priorytetu III Turystyka) ŚCP realizuje wszystkie działania związane z wdrażaniem tych działań: przeprowadza nabory i ocenę wniosków, przygotowuje i podpisuje umowy o dofinansowanie, rozlicza projekty, odpowiada za monitoring, sprawozdawczość i kontrolę oraz realizuje obowiązki związane z informacją i promocją. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka Chorzów fax: mail: Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata powierzył obowiązki związane z wdrażaniem Programu Wydziałowi Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23 (siedziba) ul. Ligonia 46 (poczta) Katowice fax:

18 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ SZANSĄ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego jest ściśle powiązany z efektywnym wykorzystaniem funduszy strukturalnych przyznanych Polsce przez Unię Europejską. W momencie akcesji Polski do Unii Europejskiej województwo świętokrzyskie borykało się z wieloma problemami natury ekonomicznej i społecznej, które osłabiały konkurencyjność regionu nie tylko na tle kraju, ale również na tle innych regionów Europy. Położone w środkowo południowej części Polski województwo świętokrzyskie, obok województw ściany wschodniej (tj. województwa lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego), zalicza się do najbiedniejszych regionów UE. W latach 90-tych województwo rozwijało się relatywnie wolniej niż reszta kraju. W okresie tym nastąpiła redukcja potencjału przemysłowego (przemysł hutniczy i zbrojeniowy), zlikwidowano państwowe gospodarstwa rolne, a także obserwowany był bardzo mały dopływ kapitału inwestycyjnego spowodowany niską atrakcyjnością województwa dla potencjalnych inwestorów. Dlatego też tak ważne dla rozwoju województwa było dołożenie wszelkich starań, aby środki pozostające w dyspozycji instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych w regionie w perspektywie finansowej zostały wydatkowane w jak najbardziej efektywny sposób. Cel ten przyświeca także działaniom Instytucji Zarządzającej RPOWŚ w obecnym okresie programowania obejmującym lata W okresie programowania województwo świętokrzyskie mogło korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej alokowanych dla Polski w ramach siedmiu programów operacyjnych: Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Programy te pozwoliły zrealizować bardzo dużo wartościowych i niezbędnych dla rozwoju województwa projektów. Wiele zadań dotyczących różnych kategorii interwencji z funduszy Unii Europejskiej zostało wspartych m.in. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Większość kompetencji związanych z wdrażaniem Programu przeniesiono na szczebel lokalny, aby przygotować samorządy do kolejnego okresu programowania, w którym miejsce ZPORR zajęło 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, realizowanych odrębnie w każdym z województw. Instytucjonalny system realizacji ZPORR w województwie świętokrzyskim objął trzy podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wykonujący zadania Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4, Wojewódzki Urząd Pracy realizujący jako Instytucja Wdrażająca Działania 2.1, 2.3 i 2.4 oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki pełniący zadania Instytucji Pośredniczącej. Podział przyznanych dla województwa świętokrzyskiego środków w ramach ZPORR na poszczególne priorytety i działania został poprzedzony szczegółową analizą sytuacji społeczno ekonomicznej województwa. Dzięki temu realizacja Programu była zgodna z przyjętą strategią rozwoju gospodarczego regionu świętokrzyskiego, a środki wydatkowano zgodnie z jego rzeczywistymi potrzebami. Ogólna alokacja środków finansowych ZPORR przyznana dla województwa świętokrzyskiego wyniosła euro. Fundusze te zostały przeznaczone na realizację działań wpisanych w następujące Priorytety: Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, (infrastruktura drogowa, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacyjna, informatyka oraz rozwój turystyki i kultury); Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich,(kształcenie, stypendia, reorientacja zawodowa); Priorytet III Rozwój lokalny,(rozwój obszarów wiejskich, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, wsparcie przedsiębiorstw oraz lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i ochrony zdrowia). Instytucje zaangażowane we wdrażanie i realizację programu w województwie miały również do dyspozycji kwotę około ,00 PLN na działania w ramach Priorytetu IV ZPORR Pomoc techniczna, której jednak nie wlicza się do ogólnej alokacji ZPORR. Środki EFRR alokowane dla województwa świętokrzyskiego pozwoliły na wsparcie projektów, których realizacja wpłynęła na poprawę stanu podstawowej infrastruktury w regionie oraz przyczyniła się do poprawy konkurencyjności województwa. W związku z powyższym wśród dofinansowanych w ramach ZPORR projektów infrastrukturalnych znalazło się najwięcej inwestycji dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia (36% wszystkich projektów Priorytetu I i III, bez Działania 3.4) oraz infrastruktury drogowej (30% ogółu projektów Priorytetu I i III, bez Działania 3.4). Wykres 1: Typy projektów wspartych w ramach Priorytetu I i III (bez Działania 3.4) ZPORR 18

19 Z kolei ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na realizację Priorytetu II ZPORR w województwie świętokrzyskim, najwięcej projektów dotyczyło podnoszenia kwalifikacji mieszkańców województwa i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb rynku pracy (Działanie 2.1) - około 37 % wszystkich projektów, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach Priorytetu II, oraz promocji przedsiębiorczości (Działanie 2.5) - około 22 % wszystkich projektów, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach ww. Priorytetu. Do końca czerwca 2008 roku w województwie świętokrzyskim w ramach Priorytetów I, II i III ZPORR do realizacji zostało wybranych 456 wniosków o łącznej wartości dofinansowania z EFRR i EFS ,52 PLN, z których zostało zawarte 447 umowy o dofinansowanie realizacji projektów na łączna kwotę środków z EFRR i EFS ,53 PLN. Wykres 2: Ilość projektów wspartych w ramach Priorytetu II ZPORR w podziale na Działania (w stosunku do ogółu zawartych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu II) W wyniku realizacji działań ZPORR, po podpisaniu aneksów do umów (po przetargach) oraz po uwzględnieniu oszczędności powstałych w ramach projektów, łączne dofinansowanie środkami Unii Europejskiej wyniosło ,93 PLN, z czego w ramach zakończonych 343 projektów wypłacono beneficjentom płatności końcowe w kwocie ,56 PLN. W podziale na poszczególne priorytety ilość i wartość dofinansowania umów przedstawia się następująco: Priorytet 1-74 umowy o łącznej kwocie dofinansowania po aneksach ,90PLN Priorytet umowy o łącznej kwocie dofinansowania po aneksach ,11PLN Priorytet umów na wartość dofinansowania po aneksach ,92 PLN W ramach ZPORR w województwie świętokrzyskim najwięcej umów zostało zawartych z beneficjentami Priorytetu III Rozwój lokalny, Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa (129 umów, łączna kwota dofinansowania z EFRR po podpisaniu aneksów do umów: ,55 PLN ) oraz Działania 3.1 Obszary wiejskie (78 umów, łączna kwota dofinansowania z EFRR po podpisaniu aneksów do umów: ,06 PLN), a także w ramach Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy (46 umów, łączna kwota dofinansowania z EFS po podpisaniu aneksów do umów: ,60 PLN). Wykres 3: Ilość podpisanych umów oraz projektów zakończonych wg. poszczególnych Działań Priorytetu I, II i III ZPORR (stan na 30 czerwca 2008r.) Wysiłek beneficjentów oraz pracowników poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację ZPORR w województwie świętokrzyskim zaowocował tym, iż do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach Priorytetu I, II i III ZPORR, jak już wyżej wspomniano, na 447 podpisanych umów o dofinansowanie zrealizowano 343 projekty (wypłacona płatność końcowa). Uplasowało to województwo świętokrzyskie na drugim miejscu w kraju pod względem poziomu płatności, co świadczy o wysokiej efektywności wdrażania funduszy w regionie. 19

20 PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE LUBELSKIE Płatności z kont programowych jako % lokacji na lata MAŁOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE OPOLSKIE LUBUSKIE WARMIŃSKI-MAZURSKIE PODKARPACKIE ŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE POMORSKIE ŁÓDZKIE WIELKOPOLSKIE MAZOWIECKIE Wykres 4 - źródło: Komitet Monitorujący ZPORR XV posiedzenie, Warszawa, 12 czerwca 2008 r. Efekty projektów zrealizowanych w ramach ZPORR w województwie świętokrzyskim są widoczne niemal w każdym zakątku regionu. W wielu miejscowościach możemy zobaczyć tablice pamiątkowe ze znakiem ZPORR informujące, iż dany projekt został wykonany przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Znacznej poprawie uległa przede wszystkim infrastruktura drogowa. Dofinansowanie ZPORR umożliwiło modernizację zarówno dróg wojewódzkich, powiatowych jaki i gminnych. Stan dróg jest niejako wizytówką województwa. Dotychczas złej jakości nawierzchnie i ogólny słaby poziom infrastruktury komunikacyjnej stanowiły poważną barierę w rozwoju regionu świętokrzyskiego. Dzięki dofinansowaniu z funduszy strukturalnych w województwie poprawił się stan infrastruktury ochrony środowiska, a także infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Podjęto również działania mające na celu pobudzenie rozwoju turystyki w regionie. Były one związane zarówno z modernizacją szeregu obiektów, jak i z promocją województwa świętokrzyskiego w Polsce oraz poza granicami kraju. Tylko w roku 2006 region świętokrzyski odwiedziło 255,6 tys. turystów, czyli o ponad 4,2 tys. turystów więcej niż przed rozpoczęciem realizacji ZPORR. Wsparcie z funduszy otrzymały również małe i średnie przedsiębiorstwa na modernizację budynków oraz zakup nowych maszyn i urządzeń. Wskaźnik obrazujący nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw na 1 tys. mieszkańców na koniec 2006 r. był o 40,3 % wyższy niż w roku 2003 (wynosił 1,22 zł). Liczba zarejestrowanych małych i średnich przedsiębiorstw na koniec 2006 r. wzrosła o 744 podmioty i wynosiła Można przypuszczać, iż dostępność funduszy unijnych była jednym z czynników zachęcających do prowadzenia działalności gospodarczej. Dofinansowanie w ramach ZPORR objęło także szereg inwestycji w kapitał ludzki. Województwo świętokrzyskie to rejon rolniczo przemysłowy, o dominującej roli tradycyjnych, schyłkowych gałęzi przemysłu oraz charakteryzujący się wysoką stopą bezrobocia. Stąd tak ważne były finansowane ze środków ZPORR szkolenia umożliwiające mieszkańcom zdobycie nowego zawodu czy podwyższenie swoich kwalifikacji. Wymierne korzyści ze wsparcia w ramach Programu są następujące: zmodernizowano i wybudowano łącznie 231,47 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; wybudowano 497,87 km sieci wodociągowych, wybudowano 381,62 km sieci kanalizacyjnych oraz wybudowano lub zmodernizowano łącznie 12 oczyszczalni ścieków i wybudowano 2 stacje uzdatniania wody; zakupiono 100 szt. urządzeń medycznych, takich jak: angiokardiografy, mammografy, aparaty USG, aparaty RTG, endoskopy; zmodernizowano ,88 m2 powierzchni obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz ,75 m2 powierzchni obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe; zmodernizowano 3 sale operacyjne w Szpitalu Dziecięcym w Kielcach, Izbę Przyjęć i Aptekę Szpitalną w Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy oraz jeden z budynków Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego w Busku Zdroju; wyremontowano i wyposażono Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ZOZ w Busku Zdroju, a także przekształcono przestarzały i zdewastowany obiekt sportowy mieszczący się przy ul. Ściegiennego w Kielcach w nowoczesny Stadion Piłkarski; odrestaurowano drewniany Kościół zabytkowy w Kossowie (gmina Radków) i Kolegiatę Św. Marcina w Opatowie; wybudowano kompleks boisk sportowych i urządzeń lekkoatletycznych w Jędrzejowie; zmodernizowano ulicę Sienkiewicza w Kielcach; zakończono remont i modernizację budynków Politechniki Świętokrzyskiej; odrestaurowano wieżę Ratusza i Bramę Opatowską oraz wyremontowano i zagospodarowano teren parku Wąwóz Piszczele i teren Małego Rynku w Sandomierzu; wybudowano Centrum Usług Rehabilitacyjnych przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie; 20

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Warszawa, listopada 2010 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Warszawa, listopada 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Warszawa, 24-25 listopada 2010 r. Województwo śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz w perspektywie Katowice, 12 lutego 2009 r.

Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz w perspektywie Katowice, 12 lutego 2009 r. Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz w perspektywie 2013+ Katowice, 12 lutego 2009 r. Charakterystyka województwa śląskiego najwyŝsza w kraju

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE WNIOSKI. merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt rozliczony).

ZŁOŻONE WNIOSKI. merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt rozliczony). Miejski System Informacji Turystycznej w Gminie Dąbrowa Górnicza (04.02.2010r. złożono wniosek o dofinansowanie pozytywna ocena formalna i merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Kielce, luty 2016 r.

Kielce, luty 2016 r. Kielce, luty 2016 r. POROZUMIENIE Kielecki Obszar Funkcjonalny podpisane 11 maja 2015 r. określa zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wojewódzka samorządowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku Możliwości dofinansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa śląskiego w świetle projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Katowice roku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Katowice roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice 9.05.2016 roku Muzeum Śląskie - Katowice REWITALIZACJA To proces wieloletni prowadzony we współpracy z lokalną społecznością,

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna Stan przygotowań do realizacji inwestycji Rybnik, 16 listopada 2015 r Dlaczego niemożliwe stało się możliwe? do listopada 2014 dziś Budowa drogi nie jest możliwa z

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL

Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Nowy instrument służący: Koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin, 29 czerwca 2015 r. Źródło: www.wzp.pl ZIT jako nowy instrument finansowy W okresie 2014

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

Załącznik nr 8. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Załącznik nr 8 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, luty 2009 r. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1972 /375/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 28.10.2014 r. Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo