Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Jest on w całości poświęcony wykorzystaniu unijnych funduszy przez dwa polskie regiony: województwo śląskie i świętokrzyskie. W każdym z artykułów znajdą Państwo informacje zarówno o doświadczeniach związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , jak również prezentację regionalnych programów operacyjnych na lata Warto zaznaczyć, że w perspektywie finansowej polskie regiony mają do dyspozycji ponad 16,6 mld euro z Funduszy Europejskich, a więc ponad pięciokrotnie więcej niż w okresie Wówczas na działania wspierające rozwój regionów z unijnych środków do wykorzystania było blisko 3 mld euro w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Można zatem uznać, że realizacja ZPORR było swego rodzaju testem przed rozpoczęciem wdrażania naprawdę dużych środków pomocowych. W perspektywie finansowej zmieniły się nie tylko finansowe nakłady, zmianie też uległ system zarządzania funduszami. Regiony uzyskały pełną samodzielność w przygotowaniu regionalnych programów operacyjnych, dzięki czemu programy są lepiej dostosowane do specyfiki i potrzeb każdego z województw. Pełna odpowiedzialność za zarządzanie programami regionalnymi i wykorzystanie całej dostępnej puli środków spoczywa teraz na zarządach województw. Jak województwa śląskie i świętokrzyskie radzą sobie z wdrażaniem ZPORR i jak zagospodarowały środki dostępne na realizacje regionalnych programów operacyjnych? Gorąco zachęcam do lektury! dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

2

3 FUNDUSZE STRUKTURALNE W REGIONACH 4 18 woj. śląskie woj. świętokrzyskie 3

4 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZPORR Na lata Polska miała do wykorzystania 12,8 mld euro funduszy unijnych. Na ogólne wykorzystanie środków pomocowych w województwach największy wpływ miała realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) około 30% dofinansowania UE wszystkich projektów. W ramach ZPORR, który oferował środki na wspieranie regionalnej polityki rozwoju, Śląsk otrzymał do wykorzystania prawie 280 mln euro. Województwo Śląskie, dzięki potencjałowi swoich mieszkańców umiejętnie pozyskało środki na rozwój regionu. Podmioty uprawnione do korzystania z tych pieniędzy zgłosiły projekty, których realizacja wymagałaby trzykrotnie większej kwoty wsparcia. Tak ogromnie zainteresowanie jest świadectwem zarówno potrzeb, jak i potencjału Śląska. Choć większość ze złożonych w ramach ZPORR projektów była ciekawa i korzystna z punktu widzenia województwa i potrzeb lokalnych, to dofinansowanie mógł otrzymać tylko co trzeci z nich. ALOKACJA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W RAMACH ZPORR W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Priorytet / działanie / Województwo Śląskie / dane w euro / Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 2 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 3 Regionalna infrastruktura społeczna Działanie 4 Rozwój turystyki i kultury Działanie 5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Priorytet 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Działanie 3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 5 Promocja przedsiębiorczości Działanie 6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 1 Obszary wiejskie Działanie 2 Obszary podlegające restrukturyzacji Działanie 3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Działanie 4 Mikroprzedsiębiorstwa Działanie 5 Lokalna infrastruktura społeczna Ogółem Inwestycje w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/ w województwie śląskim: Alokacja ,61 zł Liczba podpisanych umów 1047 Wartość podpisanych umów ,67 zł Stopień kontraktacji 103,17 % Wartość zrefundowanych wniosków ,72 zł Stopień refundacji 90,20 % / dane z 30 czerwca 2008r / 4

5 Inwestycje zrealizowane w Województwie Śląskim w ramach ZPORR Inwestycje o wymiarze regionalnym Do końca drugiego kwartału 2008 roku na przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym przeznaczono około miliarda złotych, z czego ponad 570 mln zł zostało zrefundowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycje były prowadzone między innymi w takich dziedzinach, jak: modernizacja i rozbudowa układu transportowego oraz transportu publicznego, rozwój infrastruktury ochrony środowiska, modernizacja infrastruktury społecznej /ochrona środowiska, modernizacja infrastruktury społecznej / ochrona zdrowia i edukacja /oraz rozwój turystyki i kultury. Największą grupę projektodawców stanowiły jednostki samorządu terytorialnego. Inwestycje były prowadzone również przez uczelnie wyższe, szpitale, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa prywatne. Do inwestycji o największym zaangażowaniu środków finansowych w Województwie Śląskim o wymiarze regionalnym należą: Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek R1, R2 w Rudzie Śląskiej / 252 mln zł / Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec / 73 mln zł / Budowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia / 57 mln zł / Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Lipnik i Hałcnów w Bielsku Białej / 37 mln zł / Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich W ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach przeznaczono na realizację projektów około 145 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem objęte zostały m.in.: szkolenia pozwalające podwyższyć kwalifikacje, usługi doradcze, stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bądź pochodzących z obszarów zmarginalizowanych, prowadzenie informacji zawodowej, subsydiowanie zatrudnienia, tworzenie i rozwijanie sieci w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczorozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, staże w szkołach wyższych. Największą grupę projektodawców stanowiły jednostki samorządu terytorialnego, agencje rozwoju lokalnego, samorządy zawodowe, przedsiębiorstwa prywatne oraz osoby fizyczne, które dzięki funduszom z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęły działalność gospodarczą. Inwestycje o wymiarze lokalnym Do końca drugiego kwartału 2008 roku na przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym przeznaczono około 400 mln zł, z czego ponad 236 mln zł zrefundowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Inwestycje były prowadzone między innymi w takich dziedzinach, jak: rozbudowa infrastruktury społecznej / edukacja, ochrona zdrowia /, rozwój obszarów wiejskich, rewitalizacja miast i obszarów poprzemysłowych Największą grupę projektodawców stanowiły jednostki samorządu terytorialnego. Inwestycje były prowadzone również przez szkoły, szpitale, instytucje kultury, organizacje pozarządowe Do inwestycji o największym zaangażowaniu środków finansowych w Województwie Śląskim o wymiarze lokalnym należą : Budowa krytej pływalni Nautica Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach / 22 mln zł/ Adaptacja historycznego budynku byłego teatru miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury / 18 mln zł / Budowa strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Rydułtowach / 17 mln zł / Przebudowa ul. Armii Krajowej w Bielsku Białej / 12 mln zł / Fundusze unijne stały się dla województwa śląskiego szansą nie tylko na przezwyciężenie problemów natury ekonomicznej i co za tym idzie społecznej, ale również, a może tym bardziej stworzyły i stwarzają w dalszym ciągu szansę na zmianę wizerunku tego regionu. Dzisiaj, gdy działania w ramach ZPORR poddawane są procesowi podsumowań i ewaluacji, warto wskazać te projekty, które można uznać za zakończone sukcesem. Nowa Starówka nowe szanse. Rewitalizacja bielskiej Starówki, I etap Projekt: Nowa Starówka Nowe Szanse Rewitalizacja Bielskiej Starówki I etap Wnioskodawca: Miasto Bielsko Biała Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Całkowita wartość projektu ( w PLN ) ,10 Wartość wkładu Unii Europejskiej (w PLN ) ,14 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Centra śląskich miast często przeżywają kryzys związany z degradacją społeczną i materialną. Bielsko-Biała wypracowało koncepcję ożywienia historycznej dzielnicy miasta i konsekwentnie 5

6 Nie można było robić remontów obiektów kubaturowych, poprzestając jedynie na odnowieniu elewacji czy dachów. Prace zakończono pod koniec 2006 r. W ich efekcie mały Wiedeń (jak mówi się o Bielsku-Białej) w pełni rozkwitł. Płyta rynku zyskała nowy wygląd. Obok miejsca, w którym ustawiana jest estrada podczas imprez środowiskowych, pojawiła się przeszklona ekspozycja archeologiczna fundamentów budynku wagi miejskiej z XVII w. W równie atrakcyjny sposób wyeksponowano pochodzącą również z XVII w. kamienną studnię. Kolejną ozdobą rynku jest nowa fontanna z zegarem wodnym oraz figurą Neptuna. Fontanna powstała w miejscu dawnej misy z wodą. Oryginalna figura rzymskiego boga wód, zdobiąca niegdyś to miejsce, znajduje się obecnie w Muzeum na Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) ją realizuje, wykorzystując unijne fundusze. Bielska Starówka, położona na wzgórzu w centrum miasta, zajmuje powierzchnię około 10 hektarów. Tworzą ją dwa zintegrowane obszary. Pierwszy z nich średniowieczne miasto to teren o powierzchni około 6 hektarów, którego układ lokacyjny sięga XIII wieku. Jego centralną część zajmuje rynek składający się z czterech pierzei. Drugi obszar, tzw. pierścień, obejmuje kwartały mieszkalnousługowe, mury obronne, dwa obiekty sakralne oraz zamek książąt Sułkowskich. W ostatnich latach na obszarze bielskiej Starówki w szybkim tempie postępowała degradacja infrastruktury technicznej i budowlanej. W 1998 r. miała miejsce katastrofa budowlana zawaliła się jedna z przyrynkowych kamienic. Dużym problemem jest również zubożenie ludzi mieszkających na Starówce. By rozwiązać zidentyfikowane tu problemy, władze Bielska-Białej zdecydowały się na wypracowanie ramowej koncepcji rewitalizacji, która znalazła odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych miejskiego samorządu. Jednym z nich jest Program rewitalizacji obszarów miejskich w Bielsku-Białej. Przy tworzeniu programu uwzględniono nie tylko sferę materialną, ale przede wszystkim społeczną. Wzięto pod uwagę wszystkie czynniki wyznaczające obszar zdegradowany: wysoką stopę bezrobocia, przestępczość, sytuację mieszkaniową, a także stan infrastruktury technicznej i budynków. Na programie rewitalizacji oparty został projekt odnowy bielskiej Starówki. Prace rozpoczęły się latem 2005 r. od głębokich wykopów związanych z pracami archeologicznymi. Położono również instalacje infrastruktury techniczno-sanitarnej. Projekt: SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim Wnioskodawca: Województwo Śląskie Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Całkowita wartość projektu ( w PLN ) ,42 Wartość wkładu Unii Europejskiej ( w PLN ) ,56 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ostatnich latach na Śląsku stworzono wiele ciekawych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Jednym z nich jest SEKAP efekt kilkunastomiesięcznych przygotowań, warsztatów i dyskusji przedstawicieli samorządów oraz środowisk zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Podczas spotkań i wymiany doświadczeń okazało się, że samorządy wszystkich szczebli mają wspólne potrzeby w zakresie informatyzacji, obejmujące np. standaryzację formatu dokumentów oraz przygotowanie do wdrożenia podpisu cyfrowego i elektronicznego obiegu dokumentów. W grudniu 2003 r. narodziła się koncepcja budowy wspólnego projektu, którego 6

7 realizacja była początkowo koordynowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Łącznie z Urzędem Marszałkowskim w przedsięwzięciu uczestniczą 54 jednostki samorządu terytorialnego, w tym 10 powiatów grodzkich, 7 powiatów ziemskich oraz 36 gmin. Tego typu kompleksowych przedsięwzięć dotychczas w Polsce nie było. W celu zapewnienia sprawnej koordynacji projektem Zarząd Województwa Śląskiego powołał w 2005 r. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Jednostka ta, w imieniu lidera projektu (Województwa Śląskiego), zarządza projektem oraz prowadzi działania na rzecz dalszego rozwoju informatyzacji w regionie. Projekt dedykowano mieszkańcom, przedsiębiorcom i pracownikom administracji urzędów województwa śląskiego. Oszacowano, że efektami projektu zainteresowanych jest 8,2 tys. urzędników, 100 tys. przedsiębiorców oraz ponad 3 mln obywateli z regionu liczącego prawie 5 mln mieszkańców. Dzięki SEKAP urzędnicy będą mogli efektywniej świadczyć wysokiej jakości usługi publiczne drogą elektroniczną. Mieszkańcy województwa zyskają możliwość załatwiania spraw bez konieczności odwiedzania urzędu. Przedsiębiorcy będą mogli drogą internetową realizować wiele obowiązków związanych z prowadzeniem firm. Ważny jest również fakt, że projekt poprawia dostęp do urzędów osobom starszym oraz osobom z dysfunkcją ruchową. W ramach projektu powstały: System Obiegu Dokumentów, System Bezpieczeństwa, Platforma Formularzy Elektronicznych, System Płatności, Platforma e-usług Publicznych. Początek funkcjonowania systemu SEKAP przypada na dzień 25 kwietnia 2008 roku. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej Projekt: Budowa Drogi Trasy Średnicowej Zachód odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej Wnioskodawca: Województwo Śląskie Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Poddziałnie Infrastruktura drogowa Wartość projektu (w PLN): ,10 Dofinansowanie (w PLN): , 00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej realizowany w ramach działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ZPORR jest wart ponad 215 mln zł. Na jego realizację samorząd Województwa Śląskiego pozyskał niemal 60 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. I dużo, i mało, zważywszy, że to tylko niewielka część jednego z najbardziej złożonych przedsięwzięć komunikacyjnych na Śląsku. Budowę całej DTŚ, trwającą od przeszło 20 lat, wycenia się ogółem na prawie 3 mld zł. Jest to najważniejsza część komunikacyjnego kręgosłupa konurbacji górnośląskiej, łączącego śródmieścia miast położonych wzdłuż linii Dąbrowa Górnicza Sosnowiec Katowice Gliwice. Budowane odcinki R1 i R2 o łącznej długości ponad 3 km wchodzą w zakres trasy łączącej Katowice i Gliwice. Odcinki w Rudzie Śląskiej zaprojektowano jako drogę klasy GP: dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z pasami awaryjnymi. W wyniku realizacji projektu powstały szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy dzielnicami Rudy Śląskiej a pozostałymi częściami aglomeracji śląskiej. Na całym odcinku Katowice Gliwice o 26% skróciła się droga dojazdu do miasta, a o 76% czas podróży. Zmalała wypadkowość, poprawił się stan środowiska naturalnego (zmniejszenie emisji spalin) oraz obniżą się koszty eksploatacji pojazdów. Poprawę powinni odczuć wszyscy mieszkańcy, również ci korzystający z transportu publicznego. Dzięki inwestycji wzrosła atrakcyjność Rudy Śląskiej jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej. Ważną zaletą projektu jest to, że na całej długości trasa przebiega bezkolizyjnie w stosunku do innych elementów istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego. Dla połączenia DTŚ z układem komunikacyjnym Rudy Śląskiej przewidziano dwupoziomowy węzeł z projektowaną trasą północ południe oraz dwupoziomowy węzeł z istniejąca ul. Niedurnego. W zakres inwestycji, oprócz robót drogowych, weszła budowa: 5 wiaduktów drogowych, wiaduktu drogowo-tramwajowego, 2 wiaduktów kolejowych, bezkolizyjnego przejścia dla pieszych. 7

8 Powstały mury oporowe, odwodnienie i oświetlenie trasy, ekrany akustyczne. W ramach projektu przebudowano także istniejącą infrastrukturę miejską oraz dokonano niezbędnych wyburzeń budynków. Współpraca na rzecz innowacji Projekt:,, Śląska sieć na rzecz wzornictwa Wnioskodawca: Miasto Cieszyn Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Całkowita wartość projektu ( w PLN ) ,00 Wartość wkładu Unii Europejskiej ( w PLN ) ,50 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako skutecznego narzędzia wzrostu konkurencyjności firmy. W ramach projektu odbyły się serie spotkań, seminariów, konferencji, dni otwartych i wystaw. Stworzono internetową bazę danych producentów i projektantów, umożliwiającą ich wzajemny kontakt i współpracę. Ważnymi elementami przedsięwzięcia są: biuletyn i przedsiębiorczość i design oraz konkurs Śląska Rzecz, którego głównym celem jest promocja najlepszych pod względem wzornictwa produktów wdrożonych do produkcji oraz projektów z dziedziny komunikacji wizualnej i multimediów. Projekt otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: tytuł Najlepszej inwestycji w ludzi 2007 w konkursie Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego i był nominowany do nagrody głównej w ogólnopolskim konkursie 7 Cudów Unijnych Funduszy w kategorii Wydarzenie. Ze względu na znaczenie dla regionalnej gospodarki, obszarem szczególnego zainteresowania jest również działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy. Realizowane projekty pobudzają aktywność innowacyjną przedsiębiorstw oraz sektora badawczo-rozwojowego. Współpraca tych dwóch grup podmiotów pozwala na wykorzystanie wiedzy i badań prowadzonych przez sektor B+R dla potrzeb przemysłu, co przyczynia się do podniesienia konkurencyjności gospodarki na rynku lokalnym i regionalnym i w rezultacie pozwala na realizację głównego celu działania, jakim jest podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji. Najczęściej rolę projektodawców pełnią instytucje badawczorozwojowe, natomiast przedsiębiorstwa biorą bezpośredni udział w realizowanych projektach. Wzorcowym przedsięwzięciem, które stanowić może przykład dobrych praktyk, jest z pewnością projekt Śląska sieć na rzecz wzornictwa realizowany przez Miasto Cieszyn oraz jego jednostkę budżetową Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości. Projekt jest powszechnie oceniany jako prężnie działający, cenny merytorycznie i sprawnie rozliczany. Jego celem było podniesienie poziomu innowacyjności produktowej śląskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy producentami i projektantami oraz promocja wzornictwa przemysłowego Centrum Sztuki Filmowej - przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach Projekt: Centrum Sztuki Filmowej przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach Wnioskodawca: Instytucja Filmowa,, Silesia Film w Katowicach Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Całkowita wartość projektu (w PLN) , 00 Wartość wkładu Unii Europejskiej (w PLN) ,15 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Śląsk jest regionem o rozwiniętych tradycjach filmowych. Instytucja Filmowa Silesia Film opracowała projekt stworzenia Centrum Sztuki Filmowej jako wielofunkcyjnej regionalnej placówki filmowej o rozbudowanych funkcjach naukowo-badawczych, edukacyjnych i produkcyjnych, której idea narodziła się jeszcze na początku lat 80-tych w kręgu osób związanych ze Śląskim Towarzystwem Filmowym. Zalążkiem Centrum Sztuki Filmowej była istniejąca od 2000 roku Filmoteka Śląska, której działania skupione są na pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu filmów i materiałów filmowych na wszystkich nośnikach, ich digitalizacji i konserwacji, a także gromadzeniu i udostępnianiu książek, czasopism, druków ulotnych oraz innych wydawnictw filmowych. Na siedzibę Centrum wybrano katowickie kino Kosmos, które gruntownie przebudowano i zaadaptowano do pełnienia nowych funkcji. Zakres przebudowy obejmował m.in. zmniejszenie istniejącej sali kinowej w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń dla Centrum Sztuki Filmowej. Pomieszczenia piwniczne zaadaptowano na archiwa i pracownie konserwacji wszelkich nośników filmowych. Przebudowano także część administracyjną i wejściową. W Centrum mieści się nie tylko dotychczasowe archiwum, które unowocześniono i wyposażono w najnowszy sprzęt służący do 8

9 przeszukiwania i katalagowania zbiorów. Utworzono tutaj również stanowiska do kopiowania materiałów archiwalnych we wszystkich technikach audiowizualnych. Centrum zostało także wyposażone w zaplecze produkcyjne, które umożliwia świadczenie usług w zakresie realizacji zdjęć, montażu, udźwiękowienia oraz techniki oświetleniowej. Dzięki temu, Centrum stanowi wsparcie dla studentów Wydziału Radia i Telewizji, Zakładu Filmoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz twórców z niezależnych klubów filmowych. Dzięki bardzo szerokiej ofercie edukacyjnej, przeglądom, festiwalom, warsztatom i spotkaniom Centrum jest instytucją przyjazną twórcom i widzom, szczególnie tym najbardziej wymagającym. W nowoczesnych salach audowizualnych organizowane są pokazy we wszystkich technikach projekcji, prelekcje i sesje popularno-naukowe. Centrum wyposażone jest również w ogólnie dostępne sale kinowe z szerokim repertuarem kina europejskiego i programem upowszechniania kultury filmowej. Celem projektu modernizacji kina Kosmos było przekształcenie tradycyjnego kina w nowoczesny ośrodek promujący kulturę filmową i stanowiący wsparcie dla rozwoju edukacji medialnej na Śląsku. Wdrażanie projektu zakończyło się jesienią 2006 roku. Centrum wyposażone w sprzęt filmowy najnowszej generacji, zasobne zbiory filmoteczne, wygodne sale projekcyjne, przytulną kawiarnię stanowi nowy rozdział historii związków Śląska z kinem. Według wstępnych obliczeń w imprezach organizowanych przez Centrum weźmie udział rocznie około 150 tysięcy osób. Projekt: Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA Wnioskodawca: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie Regionalna infrastruktura edukacyjna Całkowita wartość projektu (w PLN ) , 60 Wartość wkładu Unii Europejskiej ( w PLN ) ,17 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przedmiotem projektu Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA było utworzenie nowoczesnego centrum wyposażonego w salę audytoryjną o zmiennej aranżacji i akustyce, pełniącej głównie funkcję koncertową, bibliotekę i czytelnię, laboratorium dźwięku, salę do zajęć terapeutycznych, pracownię komputerową i bufet studencki. Nowopowstały obiekt, składający się z dwóch głównych bloków funkcjonalno-przestrzennych, tworzących w rzucie literę L, połączony jest formą przeszklonego atrium z istniejącym zabytkowym Budynkiem Głównym uczelni oraz zamkniętym łącznikiem z budynkiem Rektoratu. Centrum posiada formę i rozwiązania materiałowe zharmonizowane z historyczną zabudową, tworząc wraz z budynkiem Rektoratu oraz Budynkiem Głównym jedną funkcjonalną całość. Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA 9

10 Nowopowstałe Centrum wypełnia dotkliwy brak sali koncertowej Akademii Muzycznej oraz nowoczesnej infrastruktury dla muzycznych zbiorów bibliotecznych, służy rozwojowi statutowej działalności uczelni poprzez umożliwienie działalności edukacyjnej i naukowej oraz stworzenie warunków do profesjonalnego udostępniania i zabezpieczenia zbiorów muzycznych w nowej bibliotece. Obiekt jest również miejscem wzmożonej działalności koncertowej, prowadzonej przez pedagogów i studentów dla społeczności lokalnej i regionalnej. Nowa wielofunkcyjna sala audytoryjna jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce: mieści 470 słuchaczy na widowni oraz wielką orkiestrę symfoniczną i chór na estradzie. Dostosowana jest do spełniania takich funkcji dydaktycznych jak: koncerty symfoniczne i kameralne, wykłady, warsztaty, z możliwością rejestracji profesjonalnych nagrań oraz konferencji, sympozjów naukowych i uroczystości akademickich. Projekt, w ramach wkładu krajowego, był współfinansowany z budżetów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Śląskiego i Miasta Katowice. Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie Projekt: Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie Działanie: 1.4 Rozwój turystyki i kultury Całkowita wartość projektu ( w PLN) , 37 Wartość wkładu Unii Europejskiej ( w PLN ) ,06 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jednakże zaniechane i wstrzymywane przez bardzo długi okres prace renowacyjne, przyczyniły się do wielu zniszczeń jego zewnętrznego otoczenia. Celem przygotowanego przez Muzeum Zamkowe projektu p.n. Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie było przywrócenie budowli jego historycznego wyglądu. Projekt obejmował renowację elewacji, tarasów i otoczenia zamku. Prace dotyczące elewacji polegały na konserwacji i renowacji elementów kamiennych, renowacji tynków, ceramiki i blacharki, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów metalowych. Na tarasach nastąpiła renowacja systemu odwodnienia i nawierzchni, kamiennej balustrady, muru oporowego, kamiennych schodów, żeliwnych rzeźb lwów, waz i latarni oraz rekonstrukcja zieleni i ogrodzenia. Renowacja zamku zniwelowała dysonans pomiędzy charakterem zabytkowych wnętrz zamku a jego wizerunkiem zewnętrznym. Dzięki renowacji zlikwidowano zagrożenia budowlane i ułatwiono dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu umożliwiła także uzupełnienie oferty Muzeum: na tarasach przeprowadzane są koncerty plenerowe. Podniesienie walorów estetycznych zamku w istotny sposób przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania wśród zwiedzających, a tym samym wpływa na wzmocnienie sektorów handlu i usług w mieście, a w konsekwencji do wzrostu ich dochodów. W ramach I edycji ogólnopolskiego konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Unijnych Funduszy organizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, projekt Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie, zrealizowany przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie został nominowany do nagrody głównej w kategorii ZABYTEK. Pszczyna nie przypadkiem nazywana jest Perłą Górnego Śląska. Na pszczyńskiej Starówce są aż 53 obiekty wpisane do rejestru zabytków. Wśród nich wyróżnia się pszczyński zamek książęcy, siedziba Muzeum Zamkowego, zbudowany w XIV wieku. Swój obecny wygląd zawdzięcza licznym przebudowom, zwłaszcza ostatniej z lat Zamek w Pszczynie jest jednym z nielicznych muzeów w Europie Środkowo-Wschodniej, które zachowały historyczne, bogate wyposażenie odtworzone na podstawie wnikliwych badań historyków. Stypendia unijne Europejski Fundusz Społeczny Bardzo dużym zainteresowaniem społeczności lokalnych i samorządów cieszyły się projekty z zakresu działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Od początku realizacji działania podpisano ponad 200 umów, mniej więcej pół na pół w rozbiciu na stypendia dla uczniów i dla studentów. Stypendia przyznawane były również według powyższego zróżnicowania: miesięcznie do 250 zł mogli otrzymać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, natomiast studenci mogli liczyć na wsparcie w wysokości do 350 zł. Wysokość kwot była uzależniona od przedziału dochodowego, w jakim mieścił się konkretny stypendysta, oraz od liczby stypendystów korzystających z dofinansowania w ramach projektu. Mimo pojawiających się problemów, związanych przedłużającymi się terminami rozliczania wniosków o płatność, działanie 2.2 należy uznać za bardzo skutecznie realizowane, a nawet będące swego rodzaju motorem wdrażania środków EFS w ramach ZPORR tak w całym kraju, jak i w regionie śląskim. 10

11 Partner Sprawne wdrażanie funduszy unijnych zależy w dużej mierze od efektywności komunikacji między wdrażającą je administracją a beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami. Na tym polu województwo śląskie ma szereg pozytywnych doświadczeń wynikających z realizacji projektu PARTNER, nadzorowanego przez Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich (obecnie: Wydział Rozwoju Regionalnego), który w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego był odpowiedzialny za koordynację programowania i wdrażania środków Unii Europejskiej na terenie Województwa. Jest to, z jednej strony, baza koordynatorów, czyli osób wyznaczonych do kontaktu w instytucjach zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych, a z drugiej strony baza projektów, które beneficjenci planują zgłosić do dofinansowania. Głównym celem przedsięwzięcia było przygotowanie beneficjentów do efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Funduszy Strukturalnych w latach Do koordynatorów, którzy byli odpowiedzialni byli m.in. za zbieranie informacji do bazy danych, koordynowanie prac nad projektami oraz stały kontakt z pozostałymi uczestnikami przedsięwzięcia skierowanych było wiele szkoleń, konferencji, a także spotkań przybliżających możliwości finansowania i zakres ZPORR. Dzięki elektronicznemu newsletterowi na bieżąco otrzymywali najważniejsze informacje. Z kolei baza projektów, prowadzona w formie listy rankingowej z podziałem na dziedziny była dla Urzędu Marszałkowskiego cennym materiałem informacyjnym pozwalającym określić zapotrzebowanie na środki w poszczególnych działaniach programu. Pozwalała także na uruchamianie konsultacji w tematach, które dla beneficjentów były najbardziej problematyczne. W nowym okresie programowania kontynuację pierwszej edycji projektu Partner stanowi projekt Partner II. Najistotniejszym instrumentem polityki regionalnej województwa śląskiego w okresie , spajającym większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Jego głównym celem jest stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Na ostateczny kształt RPO WSL na lata istotny wpływ miały konsultacje społeczne. Fakt, iż większość uwag środowisk samorządowych, pozarządowych oraz przedsiębiorców została pozytywnie rozpatrzona, pozwala stwierdzić, że program w najwyższym stopniu odzwierciedla aspiracje i oczekiwania społeczności województwa. Wprowadzenie regionu na ścieżkę dynamicznego wzrostu niewątpliwie wymaga stworzenia korzystnych warunków do przeobrażenia gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w gospodarkę opartą na wiedzy i informacji. Sukces regionu zależy w dużej mierze również od przezwyciężenia barier stojących na drodze zrównoważonego rozwoju, takich jak: zły stan środowiska, niedrożny system transportowy, liczne zdegradowane obszary miejskie, w których kumulują się problemy społeczne i gospodarcze, czy wysoki stopień zużycia infrastruktury edukacyjnej i zdrowotnej. Wzrost gospodarczy i poprawa jakości życia wspomagana będzie także przez umiejętne wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturowego. W minionej perspektywie rola samorządowych władz województwa była ograniczona do wykonywania niektórych funkcji związanych z wdrażaniem ZPORR. Teraz Zarząd Województwa odpowiada w całości za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego jako Instytucja Zarządzająca RPO WSL. Funkcję Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia (inaczej: Instytucji Wdrażającej) w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach RPO WSL powierzono Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości, powołanemu uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego we wrześniu 2007 roku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata najważniejsze cechy RPO WŚ Województwo ,98 mln EURO EFRR CECHA Obszar wsparcia Okres obowiązywania programu Alokacja dla województwa śląskiego Finansowanie unijne Nowe perspektywy Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Zarząd Województwa Zarząd Województwa Zarząd Województwa + IP2 RPO + uszczegółowienie RPO Koordynacja MRR Opracowanie Programu Zarządzanie Programem Wdrażanie Programu Dokumenty Programu W porównaniu z poprzednim okresem programowania, zmienia się właściwie wszystko: wielkość funduszy (przeszło dwukrotny wzrost w przeliczeniu na 1 rok), ich przeznaczenie (nowe cele, priorytety i działania), a także sposób wyboru projektów i procedury aplikacyjne. ZPORR, mimo iż miał charakter programu centralnego, pozwolił regionom zdobyć szerokie doświadczenie, które okazało się przydatne przy programowaniu 16 programów regionalnych. System wdrażania ZPORR, który zestawiał po dwóch stronach instytucje odpowiedzialne za wdrażanie a z drugiej 11

12 beneficjentów, nie wykorzystywał możliwości, jakie płyną z budowania partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektów. W przypadku Śląska przełamaniem takiego podejścia stała się idea Programów Rozwoju Subregionów, które poprzez dedykowanie określonej kwoty dofinansowania w poszczególnych działaniach, pozwalają na bazie konsensusu na realizację projektów najistotniejszych z punktu widzenia beneficjentów. Uruchomienie programów subregionalnych spotkało się z entuzjazmem ze strony samorządów, a także zapoczątkowało współpracę na poziomie lokalnym, dzięki której powstają partnerskie projekty. Aby zagwarantować, iż dofinansowanie przeznaczone będzie dla najlepszych projektów, najpełniej przekładających się na realizację celów programu, przyczyniających się do wzrostu gospodarczego oraz podniesienia konkurencyjności regionu, konieczne było przygotowanie systemu oceny merytorycznotechnicznej, które umożliwia obiektywną ocenę i wyłonienie najbardziej wartościowych przedsięwzięć. Przy programie ZPORR często oceniano szereg różnych projektów przez pryzmat jednego zestawu kryteriów. Powodowało to, iż czasem dobre projekty ginęły w konkurencji z innymi, gdyż kryteria oceny nie pozwalały wykazać ich walorów. Doświadczenia te zainspirowały do zmiany podejścia w ocenie projektów i przygotowania bardziej zindywidualizowanego systemu oceny poprzez dobór kryteriów do poszczególnych typów projektów. RPO Województwa Śląskiego składa się z 9 priorytetów tematycznych i Priorytetu Pomoc Techniczna, które dzielą się na działania i poddziałania. W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata zostanie zaangażowane 1,7 mld EUR, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie projektów w ramach priorytetów RPO WSL na lata wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych, za wyjątkiem Priorytetu X. Pomoc techniczna, gdzie dofinansowanie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Podział środków na poszczególne priorytety przedstawia się następująco: Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R),innowacje i przedsiębiorczość Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie infrastruktury rozwoju gospodarczego, promocji inwestycyjnej, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje bezpośrednie i doradztwo oraz transfer technologii i innowacji. Preferowane będą projekty z obszarów technologicznych uznanych za rozwojowe w Województwie Śląskim. Działania i Podziałania w ramach Priorytetu I Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Infrastruktura rozwoju gospodarczego Promocja inwestycyjna Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Mikroprzedsiębiorstwa Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji Razem

13 Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Celem głównym priorytetu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do internetu, a także rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Działania w ramach Priorytetu II Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Razem Priorytet III. Turystyka Inwestycje turystyczne mają na celu zwiększenie zainteresowania regionem, zarówno u turystów zagranicznych, czy reprezentujących inne województwa kraju, jak również wśród mieszkańców pozostałych subregionów województwa śląskiego. Zgodnie z powyższym, w ramach priorytetu będą wspierane działania z zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego, infrastruktury okołoturystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki. Działania i Podziałania w ramach Priorytetu III Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej Działanie 3.4. Promocja turystyki Razem Priorytet IV. Kultura Czynnikiem wpływającym na atrakcyjność regionu jest stan zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego, a także aktywności instytucji kultury. Inwestowanie w obiekty kultury oraz zapewnienie i odpowiednie zaprezentowanie oferty kulturalnej przyczyni się do kształtowania pozytywnego postrzegania regionu nie tylko przez mieszkańców, ale również przez inwestorów i turystów. W ramach priorytetu wspierane będą działania z zakresu infrastruktury kultury, systemów informacji kulturalnej i promocji kultury. Działania w ramach Priorytetu IV Działanie 4.1 Infrastruktura kultury Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej Działanie 4.3 Promocja kultury Razem Priorytet V. Środowisko Cel główny priorytetu: Ochrona oraz poprawa jakości środowiska. W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarządzania środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Działania w ramach Priorytetu V Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze Razem

14 Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Cel główny priorytetu: wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych. Działania i Podziałania w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie Rewitalizacja duże miasta Poddziałanie Rewitalizacja małe miasta Razem Priorytet VII. Transport Cel główny priorytetu: ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci drogowej i transportu publicznego. Szczególne znaczenie ma połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi. Działania i Podziałania w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Działanie 7.2 Transport publiczny Razem Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie szkolnictwa wyższego, infrastruktury oświatowej i infrastruktury kształcenia ustawicznego. Ich realizacja przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji wszystkich szczebli w regionie, wykreowania społeczeństwa opartego na wiedzy oraz stworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Działania w ramach Priorytetu VIII Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego Razem Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Celem głównym priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. Wsparcie mogą zyskać projekty w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej infrastruktury sportowej. Dofinansowanie otrzymają też projekty budowy kompleksowych systemów zarządzania służbą zdrowia (informatyzacja obiektów, budowa sieci teleinformatycznych, zakup oprogramowania, komputeryzacja usług). Działania w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Razem W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata przewiduje się 3 procedury oceny i wyboru projektów: Konkursowa ścieżka wyboru projektów Procedura konkursowa, na którą przeznaczono w ramach RPO WSL ponad 942 mln euro składa się z 4 etapów: preselekcji, oce- ny formalnej, oceny merytoryczno-technicznej i wyboru projektów. Na podstawie zakończonych do tej pory konkursów można stwierdzić, że potrzeby i potencjał Beneficjentów przekraczają możliwości Programu. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej złożono wnioski na kwotę dziesięciokrotnie przewyższającą dostępną alokację na konkurs, w działaniach dotyczących promocji kultury i turystyki dwu i trzykrotnie a w działaniach związanych ze służba zdrowia prawie trzykrotnie. 14

15 Konkurs - ścieżka aplikacji Preselekcja Ocena projektu (formalna i merytoryczna) Wybór projektu i podpisywanie umów (Zarząd Województwa) Na realizację PRS Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył prawie 246,5 mln euro. W wyniku negatywnej oceny formalnej i merytorycznej odrzucono tylko 13 fiszek projektowych. Pozostałe 251 projektów otrzymało warunkowe zapewnienie dofinansowania. Do 2009 roku projektodawcy powinni przygotować i przekazać Instytucji Zarządzającej RPO WSL kompletną dokumentację. Projekty duże i kluczowe Programy Rozwoju Subregionów 20 maja 2008 roku Zarząd Województwa śląskiego przyjął warunkowo Programy Rozwoju Subregionów, które stanowią alternatywną wobec konkursowej ścieżkę wnioskowania o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata Samorządy w ramach Programów zgłosiły 264 projekty uznane za najistotniejsze dla rozwoju poszczególnych obszarów i wyłonione w drodze konsultacji. Programy Rozwoju Subregionów stanowią odpowiedź Zarządu Województwa na postulaty samorządów lokalnych zgłaszane w trakcie konsultacji RPO WSL. Należy podkreślić, że województwo śląskie, jako jedyne w kraju stworzyło z lokalnymi samorządami partnerskie zasady wyboru części projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Propozycje Projektów Kluczowych zgłoszone zostały przez Zarząd Województwa oraz przedstawicieli subregionów: Centralnego, Północnego, Zachodniego i Południowego. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych RPO WSL, został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 8 stycznia 2008 roku. To przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest istotna dla osiągnięcia strategicznych celów regionu. Wśród projektów kluczowych znalazły się trzy projekty duże, które będą podane ocenie przez Komisję Europejską. Są to: Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach, Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach, Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice. Na dofinansowanie projektów kluczowych przeznaczono łącznie ponad 524 mln euro. Lp Priorytet VI Nazwa projektu/ zakres projektu Projekty duże 1. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium 2. Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach Priorytet VII Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze 3. Gliwice Projekty kluczowe Priorytet I Gospodarcza Brama Śląska etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej 4. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w 5. Pyrzowicach centrum logistyczne Priorytet III 6. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego Orientacyjny koszt całkowity projektu (w tym maksymalny poziom dofinansowania z RPO WSL) (mln euro) 53,00 (41,68) 60,00 (51) 307,00 (75) 47,06 (40) 11,76 (10) 48,51 (40) Miejsce realizacji Miasto Gliwice Miasto Katowice Miasto Zabrze i Miasto Gliwice Gmina Jaworzno, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, powiat będziński Gmina Ożarowice Gminy powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasto Bielsko-Biała 15

16 Priorytet IV 7. Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze Priorytet V 8. Priorytet VI Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - wodnościekowa 9. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 10. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka 11. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Priorytet VII 12. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie 13. Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych 14. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej 15. Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - etap III 16. Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW ,25 (10) 23,53 (20) 46,00 (36,17) 18,08 (15) 11,76 (10) 46,10 (36,25) 40,89 (32,15) 24,51 (19,27) 23,71 (18,65) 30,00 (24) Miasto Częstochowa Gmina Ożarowice, Mierzęcice i Miasteczko Śląskie Miasto Katowice Miasto Katowice Miasto Częstochowa Miasto Jastrzębie Zdrój Gmina Mszana Województwo Śląskie Miasto Bielsko-Biała Gmina Bytom Miasto Rybnik i Miasto Żory Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenia DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią 17. w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice 18. Priorytet VIII Wydział Nauk Społecznych rozbudowa bazy naukowo dydaktycznej Akademii 19. im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego 29,42 (25) 11,76 (10) 11,76 (10) Miasto Mysłowice i Miasto Katowice Miasto Tychy Miasto Katowice Miasto Częstochowa EWA Przy pracach nad dokumentami i wytycznymi dla beneficjentów nieocenioną pomoc stanowiło doświadczenie płynące z poprzedniego okresu programowania. Starano się uprościć procedury i wdrożyć rozwiązania ułatwiające proces ubiegania o dofinansowanie projektów. Jedno z takich narzędzi - Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny (EWA), służący do składania wniosków w wersji elektronicznej, stwarza wiele korzyści, zarówno dla beneficjentów, jak i Instytucji Zarządzającej RPO. EWA umożliwia proces stałego monitorowania aktywności projektodawców oraz podgląd wniosku niemalże od momentu pomysłu, aż po jego realizację. Beneficjenci mają natomiast zapewniony dostęp do całego cyklu oceny wniosku, na każdym jego etapie. Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości składają wnioski za pomocą aplikacji Wniosek Aplikacyjny Przedsiębiorców. Podsumowanie naborów Dotychczas w ramach RPO WSL przeprowadzono konkursy do siedmiu działań: Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Nabór wniosków trwał od 29 grudnia 2007 r. do 3 marca 2008r. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 51 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania ,80 zł, przy czym wartość alokacji wynosi zł. Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Nabór wniosków przeprowadzono w terminie 29 grudnia marca Wartość wnioskowanego wsparcia wynosi ,52 zł i ponad 10 razy przekracza dostępną alokacje ( zł). W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 3 czerwca 2008r. dokumentu pt. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych termin 16

17 zakończenia oceny formalnej został przesunięty do dnia 31 lipca 2008 r. Działanie 2.4 Promocja turystyki Wnioski przyjmowano od 4 marca do 5 maja 2008r. Projektodawcy złożyli 24 wnioski a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła ,41 (wysokość alokacji: zł). Ocena formalna wniosków powinna zostać zakończona do dnia 12 sierpnia 2008 r. Działanie 4.3 Promocja kultury Nabór wniosków trwał od 4 marca do 5 maja 2008 r. Złożono 24 wnioski, a ich ocena formalna zakończy się 12 sierpnia 2008 r. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ,40 zł (wysokość alokacji: zł) Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Nabór wniosków został przeprowadzony w dniach 4 marca- 5maja 2008 r. Projektodawcy złożyli 143 wnioski. Wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła ,98 zł (przy alokacji: zł). Termin zakończenia oceny formalnej zaplanowano na 12 sierpnia 2008 r. Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Nabór wniosków trwał od 4 kwietnia do 4 czerwca 2008 r. Złożono 155 wniosków. Wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła ,62 (wysokość alokacji: zł). Termin zakończenia oceny formalnej: 11 września 2008 r. Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Wnioski przyjmowano od 4 kwietnia do 4 czerwca 2008 r. Wpłynęły 234 wnioski. Wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła ,34 zł (wysokość alokacji: zł).termin zakończeni oceny formalnej wniosków: 11 września 2008 r. Obecnie trwa nabór wniosków w zakresie: Poddziałania Mikroprzedsiębiorstwa (nabór zostanie zakończony 5 sierpnia 2008 r.) Poddziałania Promocja inwestycyjna (nabór zostanie zakończony 4 września 2008 r.) Działania 4.1 Infrastruktura kultury (nabór zostanie zakończony 4 września 2008 r.) Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, któremu powierzono funkcję Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia (Instytucji Wdrażającej) w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach RPO WSL odpowiada za wdrażanie: działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP (w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość), które obejmuje Poddziałania Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP poddziałania Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa (w ramach Priorytetu III Turystyka) poddziałania Infrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa (w ramach Priorytetu III Turystyka) ŚCP realizuje wszystkie działania związane z wdrażaniem tych działań: przeprowadza nabory i ocenę wniosków, przygotowuje i podpisuje umowy o dofinansowanie, rozlicza projekty, odpowiada za monitoring, sprawozdawczość i kontrolę oraz realizuje obowiązki związane z informacją i promocją. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka Chorzów fax: mail: Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata powierzył obowiązki związane z wdrażaniem Programu Wydziałowi Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23 (siedziba) ul. Ligonia 46 (poczta) Katowice fax:

18 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ SZANSĄ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego jest ściśle powiązany z efektywnym wykorzystaniem funduszy strukturalnych przyznanych Polsce przez Unię Europejską. W momencie akcesji Polski do Unii Europejskiej województwo świętokrzyskie borykało się z wieloma problemami natury ekonomicznej i społecznej, które osłabiały konkurencyjność regionu nie tylko na tle kraju, ale również na tle innych regionów Europy. Położone w środkowo południowej części Polski województwo świętokrzyskie, obok województw ściany wschodniej (tj. województwa lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego), zalicza się do najbiedniejszych regionów UE. W latach 90-tych województwo rozwijało się relatywnie wolniej niż reszta kraju. W okresie tym nastąpiła redukcja potencjału przemysłowego (przemysł hutniczy i zbrojeniowy), zlikwidowano państwowe gospodarstwa rolne, a także obserwowany był bardzo mały dopływ kapitału inwestycyjnego spowodowany niską atrakcyjnością województwa dla potencjalnych inwestorów. Dlatego też tak ważne dla rozwoju województwa było dołożenie wszelkich starań, aby środki pozostające w dyspozycji instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych w regionie w perspektywie finansowej zostały wydatkowane w jak najbardziej efektywny sposób. Cel ten przyświeca także działaniom Instytucji Zarządzającej RPOWŚ w obecnym okresie programowania obejmującym lata W okresie programowania województwo świętokrzyskie mogło korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej alokowanych dla Polski w ramach siedmiu programów operacyjnych: Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Programy te pozwoliły zrealizować bardzo dużo wartościowych i niezbędnych dla rozwoju województwa projektów. Wiele zadań dotyczących różnych kategorii interwencji z funduszy Unii Europejskiej zostało wspartych m.in. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Większość kompetencji związanych z wdrażaniem Programu przeniesiono na szczebel lokalny, aby przygotować samorządy do kolejnego okresu programowania, w którym miejsce ZPORR zajęło 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, realizowanych odrębnie w każdym z województw. Instytucjonalny system realizacji ZPORR w województwie świętokrzyskim objął trzy podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wykonujący zadania Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4, Wojewódzki Urząd Pracy realizujący jako Instytucja Wdrażająca Działania 2.1, 2.3 i 2.4 oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki pełniący zadania Instytucji Pośredniczącej. Podział przyznanych dla województwa świętokrzyskiego środków w ramach ZPORR na poszczególne priorytety i działania został poprzedzony szczegółową analizą sytuacji społeczno ekonomicznej województwa. Dzięki temu realizacja Programu była zgodna z przyjętą strategią rozwoju gospodarczego regionu świętokrzyskiego, a środki wydatkowano zgodnie z jego rzeczywistymi potrzebami. Ogólna alokacja środków finansowych ZPORR przyznana dla województwa świętokrzyskiego wyniosła euro. Fundusze te zostały przeznaczone na realizację działań wpisanych w następujące Priorytety: Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, (infrastruktura drogowa, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacyjna, informatyka oraz rozwój turystyki i kultury); Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich,(kształcenie, stypendia, reorientacja zawodowa); Priorytet III Rozwój lokalny,(rozwój obszarów wiejskich, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, wsparcie przedsiębiorstw oraz lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i ochrony zdrowia). Instytucje zaangażowane we wdrażanie i realizację programu w województwie miały również do dyspozycji kwotę około ,00 PLN na działania w ramach Priorytetu IV ZPORR Pomoc techniczna, której jednak nie wlicza się do ogólnej alokacji ZPORR. Środki EFRR alokowane dla województwa świętokrzyskiego pozwoliły na wsparcie projektów, których realizacja wpłynęła na poprawę stanu podstawowej infrastruktury w regionie oraz przyczyniła się do poprawy konkurencyjności województwa. W związku z powyższym wśród dofinansowanych w ramach ZPORR projektów infrastrukturalnych znalazło się najwięcej inwestycji dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia (36% wszystkich projektów Priorytetu I i III, bez Działania 3.4) oraz infrastruktury drogowej (30% ogółu projektów Priorytetu I i III, bez Działania 3.4). Wykres 1: Typy projektów wspartych w ramach Priorytetu I i III (bez Działania 3.4) ZPORR 18

19 Z kolei ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na realizację Priorytetu II ZPORR w województwie świętokrzyskim, najwięcej projektów dotyczyło podnoszenia kwalifikacji mieszkańców województwa i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb rynku pracy (Działanie 2.1) - około 37 % wszystkich projektów, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach Priorytetu II, oraz promocji przedsiębiorczości (Działanie 2.5) - około 22 % wszystkich projektów, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach ww. Priorytetu. Do końca czerwca 2008 roku w województwie świętokrzyskim w ramach Priorytetów I, II i III ZPORR do realizacji zostało wybranych 456 wniosków o łącznej wartości dofinansowania z EFRR i EFS ,52 PLN, z których zostało zawarte 447 umowy o dofinansowanie realizacji projektów na łączna kwotę środków z EFRR i EFS ,53 PLN. Wykres 2: Ilość projektów wspartych w ramach Priorytetu II ZPORR w podziale na Działania (w stosunku do ogółu zawartych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu II) W wyniku realizacji działań ZPORR, po podpisaniu aneksów do umów (po przetargach) oraz po uwzględnieniu oszczędności powstałych w ramach projektów, łączne dofinansowanie środkami Unii Europejskiej wyniosło ,93 PLN, z czego w ramach zakończonych 343 projektów wypłacono beneficjentom płatności końcowe w kwocie ,56 PLN. W podziale na poszczególne priorytety ilość i wartość dofinansowania umów przedstawia się następująco: Priorytet 1-74 umowy o łącznej kwocie dofinansowania po aneksach ,90PLN Priorytet umowy o łącznej kwocie dofinansowania po aneksach ,11PLN Priorytet umów na wartość dofinansowania po aneksach ,92 PLN W ramach ZPORR w województwie świętokrzyskim najwięcej umów zostało zawartych z beneficjentami Priorytetu III Rozwój lokalny, Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa (129 umów, łączna kwota dofinansowania z EFRR po podpisaniu aneksów do umów: ,55 PLN ) oraz Działania 3.1 Obszary wiejskie (78 umów, łączna kwota dofinansowania z EFRR po podpisaniu aneksów do umów: ,06 PLN), a także w ramach Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy (46 umów, łączna kwota dofinansowania z EFS po podpisaniu aneksów do umów: ,60 PLN). Wykres 3: Ilość podpisanych umów oraz projektów zakończonych wg. poszczególnych Działań Priorytetu I, II i III ZPORR (stan na 30 czerwca 2008r.) Wysiłek beneficjentów oraz pracowników poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację ZPORR w województwie świętokrzyskim zaowocował tym, iż do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach Priorytetu I, II i III ZPORR, jak już wyżej wspomniano, na 447 podpisanych umów o dofinansowanie zrealizowano 343 projekty (wypłacona płatność końcowa). Uplasowało to województwo świętokrzyskie na drugim miejscu w kraju pod względem poziomu płatności, co świadczy o wysokiej efektywności wdrażania funduszy w regionie. 19

20 PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE LUBELSKIE Płatności z kont programowych jako % lokacji na lata MAŁOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE OPOLSKIE LUBUSKIE WARMIŃSKI-MAZURSKIE PODKARPACKIE ŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE POMORSKIE ŁÓDZKIE WIELKOPOLSKIE MAZOWIECKIE Wykres 4 - źródło: Komitet Monitorujący ZPORR XV posiedzenie, Warszawa, 12 czerwca 2008 r. Efekty projektów zrealizowanych w ramach ZPORR w województwie świętokrzyskim są widoczne niemal w każdym zakątku regionu. W wielu miejscowościach możemy zobaczyć tablice pamiątkowe ze znakiem ZPORR informujące, iż dany projekt został wykonany przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Znacznej poprawie uległa przede wszystkim infrastruktura drogowa. Dofinansowanie ZPORR umożliwiło modernizację zarówno dróg wojewódzkich, powiatowych jaki i gminnych. Stan dróg jest niejako wizytówką województwa. Dotychczas złej jakości nawierzchnie i ogólny słaby poziom infrastruktury komunikacyjnej stanowiły poważną barierę w rozwoju regionu świętokrzyskiego. Dzięki dofinansowaniu z funduszy strukturalnych w województwie poprawił się stan infrastruktury ochrony środowiska, a także infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Podjęto również działania mające na celu pobudzenie rozwoju turystyki w regionie. Były one związane zarówno z modernizacją szeregu obiektów, jak i z promocją województwa świętokrzyskiego w Polsce oraz poza granicami kraju. Tylko w roku 2006 region świętokrzyski odwiedziło 255,6 tys. turystów, czyli o ponad 4,2 tys. turystów więcej niż przed rozpoczęciem realizacji ZPORR. Wsparcie z funduszy otrzymały również małe i średnie przedsiębiorstwa na modernizację budynków oraz zakup nowych maszyn i urządzeń. Wskaźnik obrazujący nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw na 1 tys. mieszkańców na koniec 2006 r. był o 40,3 % wyższy niż w roku 2003 (wynosił 1,22 zł). Liczba zarejestrowanych małych i średnich przedsiębiorstw na koniec 2006 r. wzrosła o 744 podmioty i wynosiła Można przypuszczać, iż dostępność funduszy unijnych była jednym z czynników zachęcających do prowadzenia działalności gospodarczej. Dofinansowanie w ramach ZPORR objęło także szereg inwestycji w kapitał ludzki. Województwo świętokrzyskie to rejon rolniczo przemysłowy, o dominującej roli tradycyjnych, schyłkowych gałęzi przemysłu oraz charakteryzujący się wysoką stopą bezrobocia. Stąd tak ważne były finansowane ze środków ZPORR szkolenia umożliwiające mieszkańcom zdobycie nowego zawodu czy podwyższenie swoich kwalifikacji. Wymierne korzyści ze wsparcia w ramach Programu są następujące: zmodernizowano i wybudowano łącznie 231,47 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; wybudowano 497,87 km sieci wodociągowych, wybudowano 381,62 km sieci kanalizacyjnych oraz wybudowano lub zmodernizowano łącznie 12 oczyszczalni ścieków i wybudowano 2 stacje uzdatniania wody; zakupiono 100 szt. urządzeń medycznych, takich jak: angiokardiografy, mammografy, aparaty USG, aparaty RTG, endoskopy; zmodernizowano ,88 m2 powierzchni obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz ,75 m2 powierzchni obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe; zmodernizowano 3 sale operacyjne w Szpitalu Dziecięcym w Kielcach, Izbę Przyjęć i Aptekę Szpitalną w Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy oraz jeden z budynków Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego w Busku Zdroju; wyremontowano i wyposażono Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ZOZ w Busku Zdroju, a także przekształcono przestarzały i zdewastowany obiekt sportowy mieszczący się przy ul. Ściegiennego w Kielcach w nowoczesny Stadion Piłkarski; odrestaurowano drewniany Kościół zabytkowy w Kossowie (gmina Radków) i Kolegiatę Św. Marcina w Opatowie; wybudowano kompleks boisk sportowych i urządzeń lekkoatletycznych w Jędrzejowie; zmodernizowano ulicę Sienkiewicza w Kielcach; zakończono remont i modernizację budynków Politechniki Świętokrzyskiej; odrestaurowano wieżę Ratusza i Bramę Opatowską oraz wyremontowano i zagospodarowano teren parku Wąwóz Piszczele i teren Małego Rynku w Sandomierzu; wybudowano Centrum Usług Rehabilitacyjnych przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie; 20

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, grudzień 2014 r. Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Strona 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2387/289/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 27213 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 27 213 Katowice, listopad

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie Katowice ul. Karłowicza 13 Tel: 32 730 2510, 32 730 2509, 32 730 2511 Dokument zrealizowany na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego Fax: 32 730 2512, biuro@ccinstitute.pl Studium możliwości wdrożenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/11 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo