REGULAMIN świadczenia usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN świadczenia usług"

Transkrypt

1 REGULAMIN świadczenia usług Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie pośrednictwa w doręczaniu przesyłek wykonywanych przez firmę Arkadis Media Group ( właściciel marki Kurier Polska ) Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. Postanowienia ogólne: 1. Składający zamówienie klient oświadcza, że zapoznał się z poniższym regulaminem. Klient składający zamówienie oświadcza, iż zapoznał się również z postanowieniami regulaminów świadczenia usług transportowych znajdujących się na stronach przewoźników: K-Ex (dawny Kolporter) pod adresem: oraz GLS Poland (w zakresie przesyłek zagranicznych) dostępny TUTAJ Definicje: 2. Określenia użyte w dalszych częściach regulaminu, rozumieć należy następująco: a. Przewoźnik zewnętrzna, wyspecjalizowana firma kurierska ( K-EX, GLS ) b. Klient osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej zlecająca usługę dystrybutorowi c. Przesyłka różnego rodzaju koperty, paczki, palety i inne przesyłki, objęte usługą w ramach jednego dowodu nadania d. Usługa - udostępnienie przez Dystrybutora usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika e. Dowód nadania - wypisany na dostarczonym przez Dystrybutora wzorze dowód nadania przesyłki. List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Klientem, Dystrybutorem i firmą kurierską. Dystrybutor zastrzega sobie możliwość dostarczania Klientowi listów przewozowych drogą elektroniczną. f. Strona internetowa - służąca do zamawiania usług kurierskich i zarządzania przesyłkami platforma internetowa dostępna pod adresem g. Przewoźnik zewnętrzna, wyspecjalizowana firma kurierska 1 Dane dystrybutora / pośrednika Arkadis Media Group właściciel marki Kurier Polska, Koszalin, ul Kołątaja 13/1, NIP , Reg , zarejestrowany jako operator pocztowy przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem B-00495, zwany dalej dystrybutorem świadczy na zlecenie osób prawnych, osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej zleceniodawcą usługi pośrednictwa w zakresie przewozu towarów, polegające na przyjmowaniu i realizowaniu zleceń w zakresie doręczania przesyłek w obrocie krajowym za pośrednictwem firmy K-Ex. 2 Oferowane usługi Przesyłka expresowa: Usługa polegająca na przewozie przesyłki od nadawcy do odbiorcy przy wykorzystaniu terminali przewoźników oraz linii połączeń międzyterminalowych. Usługa dla przesyłek, których waga jednostkowego opakowania nie przekracza 30 kg. Przewidywany termin dostawy następnego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki. Podany termin odbioru i doręczenia jest orientacyjny, nie jest gwarantowany. Czas dostawy może wydłużyć się z przyczyn niezależnych do 72 godz. niż podany w tabeli na stronie. Przesyłka międzynarodowa: Usługi spedycyjne świadczone przez GLS w obrocie międzynarodowym. Szczegółowe warunki wykonywania usług przewozu międzynarodowego określone są na stronie przewoźnika. 3 Złożenie zamówienia 1. Kurier Polska przyjmuje zamówienia wyłącznie za pośrednictwem Internetu poprzez stronę internetową Informacje telefoniczne dotyczące działalności Kurier Polska udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do godziny 16:00 pod numerem telefonu : Kurier Polska po zawarciu umowy o świadczenie usług przewozowych przesyła klientowi wypełniony formularz listu przewozowego 4 Dane niezbędne do zrealizowania zamówienia 1. Obowiązkiem nadawcy jest prawidłowe wypełnienie zamówienia kuriera w serwisie lub innego dokumentu zlecającego Kurier Polska usługę przewozową. W szczególności dane na zamówieniu powinny zawierać: a) dane nadawcy i odbiorcy imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, dokładny adres, imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz numer telefonu, adres mail. b) dane odbiorcy nazwa firmy, NIP, dokładny adres, imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej;

2 c) dane płatnika nazwa firmy lub osoby, NIP, dokładny adres; d) wagę przesyłki rzeczywistą i przeliczeniową oraz wymiary przesyłki; e) ilość opakowań; f) opis zawartości przesyłki ( Art 65 Ustawy z dnia dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe - Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek - Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały z przyczyny nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością ) g) wartość przesyłki; 2. Nadawca zobowiązany jest do podpisania listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego nadanie przesyłki(-ek) 5 Warunki przyjęcia przesyłki do przewozu 1. Nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. 2. Nadawca jest zobowiązany do właściwego opakowanie przesyłki, w szczególności : a) dopasowanie opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i wagi przesyłki; b) umieszczenie wewnątrz opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz opakowania; c) odpowiednie oznakowanie przesyłki ze względu na specjalny charakter przewozu lub właściwości jej zawartości (naklejki typu ostrożnie szkło, góra/dół ); d) dobór opakowania, które zabezpieczy zawartość przesyłki przed uszkodzeniem oraz dostępem do zawartości osób nieuprawnionych i możliwością uszkodzenia innych przesyłek w czasie przewozu. 3. Sprzęt RTV, odbiorniki TV, wieże, itp. należy przesyłać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. W przeciwnym razie w przypadku uszkodzenia firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania. 4. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. 5. Kurier ( przewoźnik) ma prawo odmówić odebrania przesyłki, jeżeli: - przesyłka będzie o większych niż podane przy zamówieniu wymiarach lub/i wadze, - przesyłka nie będzie spełniała wymogów pakowania i zabezpieczenia określonych przez obowiązujące prawo i regulamin przewoźnika 6 Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Nadawca nie przekazuje do przewozu rzeczy, które są wyłączone z przewozu na podstawie regulaminów przewoźników i przepisów obowiązującego prawa. ( W szczególności Art. 36 Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe ) 2. Zakazane jest przekazywanie do transportu: 1) zwłok lub szczątek ludzkich; 2) dzieł sztuki oraz przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmioty mające wartość kolekcjonerską. 3) metale i kamienie szlachetne 4) materiały promieniotwórcze. 5) przesyłki uszkodzone lub zdekompletowane w momencie przyjmowania do przewozu, 6) gotówkę i inne wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężna, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, 7) nośniki zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej 8) rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu; 9) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody przewoźnika na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego. 10) broń i amunicję; 11) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego, chyba, że są one dopuszczone Polityką dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych w drogowej sieci kurierskiej, 12) przedmioty, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy; 13) rzeczy przewożone pod plombą celną; 14) mienie przesiedleńcze; 15) inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji przewoźnika; 16) adresowanych na numery skrytek pocztowych;

3 17) przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi; 18) w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz z późniejszymi zmianami). 19) przesyłek, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. K-EX może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w regulaminie lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez Zleceniodawcę/Nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki. 20) przesyłek o wartości deklarowanej powyżej zł 21) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, 22) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi, 23) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych. Przewoźnik może odstąpić od wykonania transportu, jeżeli: 1) nie są spełnione wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone w Prawie pocztowym lub w przepisach wydanych na jego podstawie, a także w regulaminach wykonywania usług pocztowych; 2) zawartość lub opakowanie przesyłki z korespondencją naraża osoby trzecie lub przewoźnika na szkodę; 3) na opakowaniu przesyłki z korespondencją lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo, 4) usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym zezwoleniem lub wpisem do rejestru; 5) przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki z korespondencją jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów. 7 Rozpoczęcie realizacji usługi, terminy realizacji 1. Zleceniodawca jest zobowiązany przesłać w dniu nadania wszelkie niezbędne dane do systemu informatycznego Kurier Polska jeżeli zlecenie usługi dokonywane jest elektronicznie ( ). 2. Nadawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za usługę kurierską przed przyjęciem przesyłki przez kuriera. 3. W momencie zaksięgowania wpłaty kurier bezzwłocznie udaje się po przesyłkę. 4. Zaksięgowana wpłata za usługę kurierską do godziny 11:00 (poniedziałek piątek) skutkuje pojawieniem się kuriera w wyznaczonym przez zleceniodawcę miejscu w dniu zaksięgowania wpłaty lub w następnym dniu roboczym, celem odebrania przesyłki i dostarczeniem jej następnego dnia roboczego. W innym wypadku czyli zaksięgowanie wpłaty po 11:00 - kurier pojawi się we wskazanym przez zleceniodawcę miejscu w dniu następnym a przesyłka dotrze do celu dzień później. Z uwagi na różne uwarunkowania (miejscowości oddalone, pogoda, awarie techniczne) w/w terminy są orientacyjne i nie są gwarantowane. 5. Kurier Polska oraz przewoźnicy dokładają wszelkich starań, aby przesyłki trafiały do odbiorców na drugi dzień po nadaniu. 8 Przesyłki pobraniowe 1. W przypadku przesyłek pobraniowych, kwota pobrania zostanie przekazana na konto nadawcy 3-go lub 7-go dnia roboczego od daty doręczenia przesyłki bezpośrednio z konta przewoźnika. W razie opóźnień należy zwrócić się do odpowiedniego działu przewoźnika, podając numer zlecenia. Aktualny spis numerów telefonów zawsze podajemy przy potwierdzeniu zamówienia. 9 Prawo zastawu 1. [ Art. 57. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe 1. Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, z wyjątkiem przesyłek organów władzy i administracji państwowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania. 2. Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki przesyłka znajduje się u przewoźnika lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów. ] 10 Wynagrodzenie, opłaty 1. Wysokość wynagrodzenia dla Kurier Polska za usługi podstawowe, dodatkowe oraz inne czynności wynika z aktualnego cennika dostępnego na stronie: 2. Zapłata za przesyłkę następuje w formie przelewu bankowego na konto Kurier Polska (numer konta na stronie w zakładce "Dane do przelewu") poprzez system płatności on-line lub w dowolnej placówce finansowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem i zakresem wykonanej całkowitej usługi przewozowej przez Kurier Polska.

4 11 Odpowiedzialność Kurier Polska 1. Art. 65. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe : Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.] 12 Odpowiedzialność przewoźnika Zakres odpowiedzialności K-Ex S.A. określa Regulamin dostępny na stronie oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe [Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek ] 13 Odpowiedzialność nadawcy 1. Nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z: a) podania w liście przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych, b) wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych. 2. Nadawca ponosi także koszty związane z przeładunkiem przesyłki w przypadku, gdy dane dotyczące masy przesyłki, zawarte w liście przewozowym, są niezgodne ze stanem faktycznym. 14 Ubezpieczenia przesyłek krajowych 1. Wyciąg z Umowy ubezpieczenia pomiędzy przewoźnikiem a Ubezpieczycielem jest dostępny dla Zleceniodawcy/Nadawcy na żądanie. 2. Wszystkie przesyłki przesyłane przez przewoźnika K-EX są ubezpieczone do kwoty 500 zł w cenie. Opłata za dodatkowe ubezpieczenie (ponad 500 zł) znajduje się w cenniku na stronie 3. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone przez przewoźnika zgodnie z deklarowaną w zleceniu wartością. ZAWSZE należy podać w zamówieniu rzeczywistą wartość towaru. Jest to niezbędne w sytuacji ubiegania się o odszkodowanie. Jeżeli przesyłka jest wyceniona przez nadawcę na wyższą kwotę niż 500 zł., należy dokupić dodatkowe ubezpieczenie po obowiązującej stawce zgodnie z cennikiem Kurier Polska. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia przesyłek znajdują się na stronach przewoźnika. 4. Przesyłane dokumenty mogą być ubezpieczone jedynie do ich wartości odtworzeniowej (dotyczy umowy przewozu regulowanej ustawą - Prawo przewozowe). 5. W stosunku do klientów nie będących osobami fizycznymi w przypadku przesyłek o znacznej wartości Kurier ma prawo zażądać otwarcia paczki celem potwierdzenia zawartości. W przypadku odmowy zlecenie zostanie anulowane. UWAGA! 6. Przesyłki międzynarodowe w cenie ubezpieczone są do kwoty 6 tys. PLN. Po kontakcie z Kurier Polska Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. 15 UPUSTY 1. Kurier Polska przyznaje rabaty i upusty swoim stałym klientom. Stawki ustalane są indywidualnie. 2. Maksymalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia otrzymania kwoty do zapłaty. 16 Reklamacje 1. Uprawniony do składania reklamacji jest nadawca, odbiorca, zleceniodawca lub płatnik. Reklamacja powinna zawierać dane niezbędne do jej rozpatrzenia np. imię i nazwisko oraz opis przedmiotu reklamacji. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona przez przewoźnika niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez niego reklamacji. O wynikach postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony natychmiast po otrzymaniu informacji od przewoźnika. 2. Szczegółowe warunki i zasady składania reklamacji uregulowane są Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

5 Zachęcamy 3. Zachęcamy aby reklamacje związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem usług przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres na firmowych drukach przewoźników, które można pobrać ze strony internetowej (zakładka Reklamacje). 4. Zachęcamy aby w razie podejrzenia uszkodzenia przesyłki, odbiorca poinformował o powyższym kuriera. 17 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych Nadawca wraz z akceptacją regulaminu, wyraża zgodę, aby Arkadis Media Group właściciel marki Kurier Polska przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. 18 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy: a) Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.); b) Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 189, poz z późn. zm.); c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). d) Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), 3. W stosunku do przedsiębiorców spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby dystrybutora. 4. W stosunku do osób nie będących konsumentami Kurier Polska zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikowania i rozszerzania niniejszego Regulaminu w każdym czasie według własnego uznania. 5. Dochodzenie roszczeń przez przedsiębiorców w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie. 6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.), klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 bez podania przyczyn. 7. Regulamin obowiązuje od Biuro Obsługi Kurier Polska: ul. Mieszka I-go 22 b, Koszalin, tel.: , faks: , Sprawdzono pod względem prawnym Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE BUSINESS PACK SERVICE Arkadiusz Jarząb, z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 209, zwana dalej BPS zarejestrowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania Usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Klienta. 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK 1 REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH Świadczenia usług w zakresie przesyłania, przewozu i doręczania Przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla przez P.H.U. D.L.M. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o. 1. 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) świadczenia usług w obrocie międzynarodowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi DPD Polska sp. z o.o. się posługuje przy wykonywaniu usługi i jej

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM Strona 1 z 6 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi się posługuje przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK 1. Niniejsze Warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek ( Warunki ) określają zasady współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM A) Definicje Paczka - rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Fresh Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, przy ul. Zbożowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

PoniŜsze terminy uŝyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

PoniŜsze terminy uŝyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie: Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki świadczenia usług spedycyjnych przez firmę CREATIVE-IT w ramach serwisu internetowego centrumkurierskie.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.k. stanowią wzorzec umowy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Medseven

Regulamin sklepu Medseven Regulamin sklepu Medseven 1. Informacje wstępne Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.medseven.eu, prowadzony jest przez Medseven sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 12/12a, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O. (ZWANE DALEJ OGÓLNYMI WARUNKAMI ) Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r.

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r. Regulamin sklepu internetowego Qtalbums.com Sklep internetowy działający pod adresem get.qtalbums.com (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internetu Towarów, w szczególności fotoalbumów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

3. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

3. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca. 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.bielizna-body.pl jest : FIRMA HANDLOWA DOROTA SITKO UL. T. BOYA ŻELEŃSKIEGO 83 40-750 KATOWICE NIP: 954-000-78-32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O. (ZWANE DALEJ OGÓLNYMI WARUNKAMI ) Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Omida

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo