Przyszłość cross-compliance w świetle dyskusji o systemie płatności bezpośrednich po 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyszłość cross-compliance w świetle dyskusji o systemie płatności bezpośrednich po 2013 r."

Transkrypt

1 FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30 Pokój Warszawa tel. (+48 22) fax. (+48 22) Przyszłość cross-compliance w świetle dyskusji o systemie płatności bezpośrednich po 2013 r. Autor: Agnieszka Korycińska WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 R.

2 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Cele mechanizmu cross compliance 4 3. Opinie o cross compliance na forum unijnym 5 4. Czy cross compliance jest mechanizmem właściwym? 6 5. Czy mechanizm cross compliance jest efektywny? Ocena stopnia zgodności z legislacją Uniknięcie masowego porzucania ziemi rolniczej Zachowanie określonej powierzchni trwałych użytków zielonych Promowanie rolnictwa zrównoważonego Cross compliance a problem nierównego traktowania rolników Czy i jak mechanizm cross compliance powinien zostać zmieniony, by poprawić skuteczność osiągania celów? Czy cross compliance zawiera wystarczająco szeroki zakres standardów, by podjąć nowe wyzwania w przyszłości? Czy cross compliance powinien służyć dostarczaniu dóbr publicznych? Podsumowanie 15 2

3 1. Wstęp Jednym z głównych zadań stojących przed najbliższą reformą Wspólnej Polityki Rolnej określającą jej kształt po roku 2013 jest znalezienie właściwej dla niej legitymizacji. W porównaniu do II filara WPR, płatności bezpośrednie w ramach I filara uznawane są za wyraźnie słabiej uzasadnione i ukierunkowane. Powiązanie uprawnień do płatności bezpośrednich z kryteriami historycznymi sprawia, że system nie realizuje właściwie celów przed nim postawionych (dochodowego, środowiskowego) prowadząc do niesprawiedliwej dystrybucji wsparcia. Pociąga to za sobą konieczność poszukiwania nowych, bardziej sprawiedliwych kryteriów jego podziału. Ze względu na ścisłe powiązanie pomiędzy uzyskaniem uzasadnienia wydatków na WPR a ich akceptacją ze strony podatników, poszukiwania nowych kryteriów powinny również brać pod uwagę rosnące oczekiwania społeczeństwa co do jakości życia. Z drugiej strony, wydaje się, że właściwe dla WPR uzasadnienie powinny tworzyć nowe wyzwania globalne, jakim europejskie rolnictwo musi stawić czoła. Chodzi tu głównie o rosnącą skalę problemów związanych z procesem zmian klimatycznych, znikaniem bioróżnorodności czy niedoborem wody. Jako uzasadnienie dla przyszłej WPR coraz częściej wskazuje się koncepcję dóbr publicznych 1 realizującą z jednej strony oczekiwania społeczeństwa w zakresie przyszłej roli rolnictwa i obszarów wiejskich w dostępie do pożądanych dóbr i usług, a z drugiej pozwalającą podkreślić znaczenie pełnionych przez rolnictwo funkcji środowiskowych w walce z wyzwaniami globalnymi. Powstaje zatem pytanie: jak zmienić system płatności bezpośrednich, aby był postrzegany jako sprawiedliwy, aby stanowił istotne wsparcie dochodów rolników i aby był gwarantem dostarczania społeczeństwu dób publicznych. Jedną z możliwości stopniowego przechodzenia z systemu opartego na uprawnieniach do systemu wynagradzającego za dostarczane dobra publiczne jest towarzyszący obecnemu systemowi płatności mechanizm cross compliance. Hipotetycznie rzecz ujmując, poszerzenie zakresu wymogów tego mechanizmu mogłoby zapewnić społeczeństwu dostęp do pożądanych dóbr czy też mogłoby stanowić znaczący wkład rolnictwa w zapobieganie zmianom klimatycznym. Czy cross compliance może być w przyszłości dobrym narzędziem do realizacji powyższych celów? Czy oprzeć uprawnienia do płatności bezpośrednich na wypełnianiu wymogów cross compliance? Czy należałoby wprowadzić dodatkowe wymogi współzależności? Czy owo poszerzenie wymogów wzajemnej zgodności zapewni, że skutki zmian klimatycznych będą mniej odczuwalne a społeczeństwo uzyska pożądane dobra? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania należałoby w pierwszej kolejności określić, jak mechanizm cross compliance realizował dotąd swoje podstawowe cele, w tym zwłaszcza czy dotychczasowe wypełnianie wymogów wzajemnej zgodności przyniosło choć po części założony efekt środowiskowy. 1 Dobra publiczne dobra pożądane przez społeczeństwo, a których mechanizm rynkowy nie jest w stanie dostarczyć. Są to dobra o następujących cechach: a) nikt nie jest wyłączany z korzyści wynikających z ich użytkowania (brak wyłączenia z konsumpcji); b) powiększenie się liczby użytkowników nie eliminuje ani nie pomniejsza możliwości korzystania z danego dobra przez wszystkich użytkowników (nie są konkurencyjne w konsumpcji). /Źródło: SAEPR, Koncepcja dóbr publicznych w dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej za za Samuelson P.A. The pure theory of public expenditure, 1954/. 3

4 2. Cele mechanizmu cross compliance Wprowadzenie w 2003 r. płatności jednolitej powiązanej z wypełnianiem wymogów crosscompliance rozpoczęło proces tzw. zielenienia się I filaru WPR 2. Mechanizm cross compliance zmierza bowiem do ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Jego głównym celem jest nadanie rolnictwu bardziej zrównoważonego charakteru 3, w tym zintegrowanie celów polityki rolnej i środowiskowej, zminimalizowanie negatywnych skutków oddzielenia płatności od produkcji, tzw. decouplingu (porzucanie ziemi), a także zwiększenie stopnia respektowania przez rolników unijnego prawa 4. Tym samym, od 2005 r. bezpośrednie wsparcie rolnictwa służy nie tylko zapewnieniu dochodu rolniczego, ale również prowadzeniu produkcji rolnej przyjaznej dla środowiska. Wprowadzenie cross compliance spowodowało wzmocnienie legitymizacji wydatków na płatności bezpośrednie, co z kolei przełożyło się na wyższy stopień akceptacji tej polityki przez społeczeństwo 5. Realizowanie głównych celów mechanizmu cross compliance odbywa się poprzez: 1) zachęcenie do respektowania unijnych standardów na poziomie gospodarstwa wprowadzenie obowiązkowej zgodności z podstawowymi wymogami zarządzania z zakresu środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin (SMR) na podstawie istniejących wcześniej unijnych regulacji prawnych (Aneks III Rozporządzenia Rady 1782/2003), a także obowiązkowego utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC, Aneks IV rozporządzenia Rady 1782/2003) według priorytetów określonych w prawodawstwie krajowym (tzw. zarządzanie gruntami rolnymi); 2) zapobieganie masowemu porzucaniu ziemi rolniczej (tzw. land abandonment) głównie poprzez realizację wymogów GAEC; 3) uniknięcie niekorzystnych zmian środowiskowych poprzez utrzymanie powierzchni trwałych użytków zielonych na poziomie z roku referencyjnego 6. Wprowadzeniu obowiązkowego mechanizmu cross compliance towarzyszyło wiele oczekiwań, co do jego przyszłych efektów środowiskowych 7. Założono, że wypełnianie wymogów wzajemnej zgodności powinno mieć pozytywny wpływ zwłaszcza na takie kwestie, jak jakość wód, gleb, bioróżnorodność czy ochrona krajobrazu. Obecnie, w większości unijnych krajów cross compliance traktowany jest jako kluczowy mechanizm gwarantujący stosowanie podstawowych standardów środowiskowych w produkcji rolnej. Należy jednak pamiętać, że realizowanie obowiązujących w 2 Obowiązek spełniania wymogów cross compliance w krajach UE 15 wdrażany był stopniowo w latach W przypadku nowych państw członkowskich (UE 10) obowiązek ten został wprowadzony w styczniu 2009 r., a wdrażanie wymogów z poszczególnych obszarów będzie trwało do roku Rozporządzenie Rady 1782/2003, paragraf 24 Preambuły. 4 Realizacja zadań w ramach cross compliance polegająca na nakładaniu na rolników pewnych zobowiązań powoduje, że mechanizm cross compliance jest sposobem na osiągnięcie określonych standardów w każdym gospodarstwie rolnym. 5 Według Komisarz Mariann Fischer Boel, sposobem na zaakceptowanie przez podatników wsparcia w postaci płatności bezpośrednich było uzasadnienie, że jego celem jest wynagradzanie rolników za realizowane przez nich funkcje środowiskowe. 6 Rozporządzenie Komisji 796/ Liczono, że efektywne wdrożenie wymogów wzajemnej zgodności będzie skutkowało znacznymi, w porównaniu do innych instrumentów WPR, korzyściami środowiskowymi (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji pt. Integration of environment into EU agriculture policy the IRENA indicatorbased assessment report, EEA Report, No 2/2006, str. 39). 4

5 ramach tego mechanizmu wymogów nie jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do płatności bezpośrednich. 3. Opinie o cross compliance na forum unijnym Obecnie cross compliance jest mechanizmem budzącym wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród środowisk rolniczych, które dość krytycznie odnoszą się do kwestii obciążeń administracyjnych z jego tytułu. Zdaniem COPA COGECA 8, cross compliance dubluje istniejące wymogi, przez co stwarza bałagan prawny. Ponadto, mechanizm cross compliance na skutek stosowania różnych wymogów w poszczególnych krajach prowadzi do różnicowania warunków konkurencji gospodarstw rolnych wewnątrz UE. Powoduje obciążenie producentów dodatkowymi kosztami, a stosowany system sankcji jest niesprawiedliwy. Stosowane kary są bowiem znacznie zróżnicowane w stosunku do podobnych przewinień w różnych krajach. Co więcej, według COPA COGECA trudno również uznać, że tak niewielkie, wręcz podstawowe wymogi środowiskowe mogą być uzasadnieniem dla wypłaty tak znacznych środków finansowych dla rolnictwa. Z drugiej jednak strony, organizacje rolnicze sprzeciwiają się poszerzeniu zakresu obowiązków ze względu na obawę wzrostu obciążeń administracyjnych, które w rezultacie mogą spowodować wycofywanie się rolników z działalności rolniczej. Mechanizm cross compliance krytykowany jest również z powodu dość nikłego wkładu w poprawę standardów środowiskowych i dobrostanu zwierząt. Swoje niezadowolenie z jego funkcjonowania wyraził również Europejski Trybunał Obrachunkowy, który stwierdził zupełny brak skuteczności mechanizmu w tym zakresie 9. Istnieje jednak możliwość, że rzeczywiste efekty tego mechanizmu są bardziej znaczące niż ich wstępne, dość krytyczne szacunki 10. Istniejące trudności w pełnej ocenie efektów uniemożliwiają jednak jednoznaczne stwierdzenie tego faktu. O możliwych korzystnych efektach tej polityki świadczyć mogą pozytywne opinie o cross compliance, które zresztą nietrudno odnaleźć pośród głosów krytyki. Według DEFRA 11, istnieją ewidentne dowody na to, że cross compliance dostarcza wyraźnych korzyści środowiskowych 12. Pochlebna ocena mechanizmu cross compliance towarzyszyła również ostatniemu przeglądowi Wspólnej Polityki Rolnej Health Check, w którym jednoznacznie stwierdzono, że dzięki zasadzie współzależności WPR odgrywa coraz większą rolę w zapobieganiu ryzyku związanemu z degradacją środowiska naturalnego oraz w dostarczaniu dóbr publicznych, których oczekuje społeczeństwo. Ze względu jednak na brak obowiązku raportowania przez kraje członkowskie oraz dość krótki okres obowiązywania wymogów, kompleksowa ocena korzyści na obecnym etapie wydaje się być ograniczona. Na podstawie dotychczasowych ocen i analiz podjęto jednak próbę wskazania największych zalet i wad tego mechanizmu. Z pewnością posłużą one do określenia stopnia, w jakim 8 COPA COGECA COPA to skrót ang. nazwy Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych, COGECA Generalny Komitet Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej (www.copa cogeca.be). 9 Czy zasada współzależności jest skuteczna, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie Specjalne nr 8/2008, Luksemburg Dla przykładu, widocznym obecnie pozytywnym rezultatem cross compliance jest znacząca poprawa we wdrażaniu szerokiego zakresu przepisów unijnych dotyczących ochrony środowiska przez gospodarstwa rolne. 11 DEFRA skrót od ang. Department for Environment, Food and Rural Affairs, to departament rządu Wielkiej Brytanii zajmujący się sprawami środowiska, żywności i obszarów wiejskich. 12 The future of the Common Agricultural Policy, Seventh Report, House of Lords, 2008, 5

6 mechanizm cross compliance jest polityką właściwą w realizacji celów dziś przed nim postawionych oraz czy będzie mógł efektywnie działać również w przyszłości, stawiając czoła nowym wyzwaniom. 4. Czy cross compliance jest mechanizmem właściwym? Podczas, gdy obecnie możliwe jest wskazanie pewnych korzyści z cross compliance 13, nie do końca wiadomo czy podejmowane przez rolników działania są wystarczające do zupełnego osiągnięcia celów tego mechanizmu. Należałoby zadać sobie pytanie: jak obowiązkowe wymogi wobec rolników zostały sformułowane i czy ich spełnienie na poziomie gospodarstwa gwarantuje zrealizowanie głównych jego celów? Przed uzyskaniem odpowiedzi, należałoby jednak najpierw przyjrzeć się celom postawionym przed cross compliance. Okazuje się bowiem, że sposób ich sformułowania również poddawany jest ostrej krytyce. Ocenia się 14, że cele są zbyt ogólnikowe, niejasne i słabo weryfikowalne, co sprawia dodatkowe trudności w ocenie dotychczasowych efektów mechanizmu. Trudno więc, w związku z tym jednoznacznie ocenić prawidłowość sformułowania obowiązkowych wymogów dla rolników. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zdając sobie sprawę ze znacznego zróżnicowania zakresu wymogów na poziomie poszczególnych państw członkowskich, nie dziwi fakt, że zdania na temat stawianych wymogów są dość rozbieżne. Szczegółowe opinie o cross compliance zaprezentowano w Tab. 1. Tab. 1. Wybrane oceny zasady współzależności pod kątem właściwego formułowania wymogów, należytego ich wdrożenia oraz skuteczności mechanizmu cross compliance. Nazwa organizacji Opinia Alliance Environment 15 Bird Life International zakres obowiązków w ramach dobrej kultury rolnej (GAEC) został w większości krajów właściwie zdefiniowany, a ich wypełnienie skutkować będzie osiągnięciem zamierzonych celów; na skutek utrzymania określonej powierzchni trwałych użytków zielonych wystąpi pozytywny efekt środowiskowy. zasady cross compliance zostały wdrożone w UE w dość zróżnicowany i jednocześnie nie do końca poprawny sposób (np. wymogi dotyczące bioróżnorodności czy ochrony krajobrazu) 16 ; niedbałość w stosowaniu zasad cross compliance i brak odpowiednich sankcji w postaci proporcjonalnego do poczynionych szkód obniżenia poziomu płatności bezpośrednich powodują, że w większości krajów członkowskich mechanizm ten ma bardzo niewielki wpływ na ochronę siedlisk flory i fauny; większość krajów członkowskich koncentruje się na formalnym wypełnianiu wymogów zamiast na osiąganiu określonych celów 13 Patrz przypis Europejski Trybunał Obrachunkowy Czy zasada współzależności jest skuteczna, Sprawozdanie specjalne nr 8, 2008, str ; LEI CROSS COMPLIANCE, Facilitating the CAP reform: Compliance and competitiveness of European agriculture, Synthesis report, Specific Targeted Research or Innovation Project (STREP) Integrating and Strengthening the European Research Area, Deliverable 9 : Mandatory standards in 7 EU countries and 3 non EU countries, December 31, 2006, str Alliance Environment, Groupement Européen d'intérêt Economique Evaluation of the application of cross compliance as foreseen under Regulation 1782/2003, Deliverable prepared for DG Agriculture, July fine now what about more effective/ 6

7 COPA COGECA Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) European Environmental Bureau Institute for European Environment Policy (IEEP) WWF 19 Źródło: Opracowanie własne. środowiskowych; w większości krajów nie wprowadzono krajowych wymogów związanych z realizacją Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz ograniczono zakres standardów związanych z realizacją wymogów GAEC; wydaje się, że zasada współzależności jest jedynie dodatkiem i została wprowadzona tylko po to, by wspomóc uzasadnienie istniejących płatności bezpośrednich; niejasno określone cele środowiskowe nie pozwalają ani na precyzyjny monitoring ich realizacji ani na określenie wynikających z nich korzyści 17 wiele zasad SMRs jest niejasnych i trudnych do zmierzenia, co w rezultacie sprawia, że wydawanie decyzji kontrolnych odbywa się na zasadzie uznaniowości. wymogi postawione przed gospodarstwami rolnymi nie zostały odpowiednio sformułowane; poza tym ich charakter jest czysto formalny, stąd nie można oczekiwać, że przyniosą one jakiekolwiek rezultaty; niemal wszystkie wymogi wprowadzone zasadą cross compliance stosowane były dotychczas, a zatem wprowadzenie zasady współzależności nie spowodowało żadnej zmiany w stosowanych praktykach rolniczych; kraje członkowskie nie przełożyły wszystkich norm zasady współzależności wynikających z prawa europejskiego na wymogi na poziomie gospodarstwa, co zasadniczo obniża skuteczność tej polityki. istniejące wymogi legislacyjne są bardzo słabo wdrożone, właściwa implementacja wymogów cross compliance powinna prowadzić do bardziej zrównoważonego rozwoju rolnictwa 18 wymogi w ramach cross compliance nie stanowią obecnie wyższych standardów niż te, które dotychczas wymagane były przez prawo; cross compliance wprowadza dość niewiele nowych wymagań wobec rolników, a raczej pełni rolę motywującą rolników do dostosowania się do istniejącego prawa; cross compliance jako program pro środowiskowy jest dość słabo ukierunkowany, zwłaszcza w porównaniu z płatnościami rolnośrodowiskowymi II filaru; pewną niekompletność zobowiązań rolników w stosunku do wymogów dyrektyw unijnych stwierdzono w przypadku wymogów SMRs; obecny kształt płatności bezpośrednich powiązanych z cross compliance nie pozwala na stawianie czoła najważniejszym wyzwaniom I połowy XXI wieku, jakie stoją przed europejskim rolnictwem; wymogi cross compliance są dość słabo ukierunkowane na dostarczanie dóbr publicznych i nieskuteczne w walce ze zmianami klimatu. Poza ustaleniem odpowiednich standardów zapewniających skuteczność mechanizmu, kluczowego znaczenia dla efektywności nabiera również sposób ich wdrożenia. Okazuje się, że właściwa implementacja tych wymogów do prawa krajowego również jest problemem. Wśród wielu krajów obserwuje się tendencję określania wymogów cross compliance na poziomie niższym niż w unijnych dyrektywach. Dzieje się tak nie tylko w celu zminimalizowania kosztów administracyjnych, 17 Cross compliance failing to deliver promised benefits, Agra Europe Weekly z 27 listopada 2009 r., str European Environmental Bureau, EEb s Vision For Europaen Agriculture, , October 2008, str WWF position on sustainable agriculture and CAP reforms, July

8 ale również w celu uniknięcia ryzyka ich niespełnienia przez rolników, a tym samym utraty pewnej części wsparcia bezpośredniego w danym kraju. Według danych IEEP, zaledwie trzy kraje 20 członkowskie ustanowiły obowiązki odnoszące się do wszystkich wymogów SMR, co powoduje, że jedynie te kraje miałyby szansę osiągnięcia głównego celu cross compliance. W większości krajów UE 27 w dalszym ciągu pomija się pewne aspekty zrównoważonego rolnictwa, jak np. bezpieczeństwo żywności, ochronę dzikiego ptactwa czy naturalnych siedlisk. W związku z tym, istnieje obawa, że wprowadzenie wyższych standardów, przy utrzymaniu zasady definiowania wymogów na poziomie krajowym, wiązałoby się z ryzykiem nikłego ich przełożenia na poziom gospodarstwa, a tym samym na ostateczny efekt. 5. Czy mechanizm cross compliance jest efektywny? Najwłaściwszym sposobem oceny cross compliance byłoby określenie jego skuteczności i efektywności, czyli stwierdzenie czy i w jaki sposób mechanizm cross compliance przyczynia się do osiągania postawionych przed nim celów. Ze względu jednak na brak pełnych informacji co do wysokości kosztów transakcyjnych, ocena efektywności tego instrumentu zostanie ograniczona do stwierdzenia jego skuteczności w stosunku do celów szczegółowych przed nim postawionych Ocena stopnia zgodności z legislacją Ze względu na to, że jednym z najbardziej pożądanych celów mechanizmu współzależności było raczej zwiększenie stopnia zgodności rolników z wymogami już istniejącymi niż wprowadzanie nowych obowiązków, stąd też główne korzyści tej polityki powinny być mierzone w postaci poprawy dostosowania się do wymogów już istniejących. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że zarówno w przypadku GAEC, jak i SMRs zaobserwowano dość wysoki stopień zgodności z wymogami 22, a wysoka skuteczność w zapobieganiu naruszeniom standardów uważana jest za jedną z najbardziej widocznych zalet dotychczasowej polityki cross compliance 23 (). Wysoki stopień zgodności (89,1%) wynika po części z faktu, że większość wymogów istniała zanim włączono je do obowiązkowego cross compliance. A zatem niektórzy rolnicy zdążyli dostosować swoje gospodarstwa do standardów, zanim w 2005 r. wdrożono obowiązek ich przestrzegania. W przypadku gospodarstw, które nie dostosowały się w tym czasie do standardów, kluczowy wpływ na decyzje w zakresie spełniania obowiązków wynikających z mechanizmu 20 Niemcy, Wielka Brytania i Irlandia. Szczegółowe dane na ten temat również w opracowaniu Alliance Environment, Groupement Européen d'intérêt Economique Evaluation of the application of cross compliance as foreseen under Regulation 1782/2003, Part I Desriptive Report, July 2007, str. 22, tab Patrz rozdział Spośród ponad 240 tys. kontroli na miejscu, przeprowadzonych w roku 2005 (kontrolą objęto 4,92% unijnych gospodarstw) w przypadku 11,9% gospodarstw dokonano cięć w płatnościach. Całkowita suma redukcji płatnosci wyniosła wówczas 9,84 mln EUR (średnio 344 EUR/gospodarstwo, w którym wykryto naruszenia). Najczęściej występujące sankcje (ponad 2/3) to redukcje 1% kwoty otrzymywanych płatnosci bezpośrednich Największy stopień niezgodności (71%) dotyczył identyfikacji i rejestracji zwierząt. 13% owy stopień niezgodności zaobserwowano w przypadku wymogów GAEC, tj. głównie wymogów dotyczących erozji gleb. 10% owy stopień niezgodności dotyczył również dyrektywy azotanowej (Źródło: Alliance Environment, Groupement Européen d'intérêt Economique Evaluation of the application of cross compliance as foreseen under Regulation 1782/2003, Part II: Replies to evaluation qustions, Deliverable prepared for DG Agriculture, July 2007, str. 138). 23 Patrz: przypis 10. 8

9 współzależności ma stosunek korzyści płynących ze zgodności do korzyści wynikających z niezgodności z tymi wymogami. Jeżeli ryzyko inspekcji lub nałożenia kary jest niewielkie wówczas bardziej prawdopodobne jest zaniechanie przez rolników dokonania odpowiednich działań. W rezultacie istotnego znaczenia dla osiągnięcia tak wysokiego poziomu zgodności miały również takie czynniki jak: prawdopodobieństwo wykrycia niezgodności (właściwy system kontroli) czy wysokość i częstotliwość kar (skuteczny system sankcji). Należy jednak mieć na uwadze, że dążenie do zapewnienia jeszcze wyższego zakresu zgodności poprzez zwiększenie częstotliwości inspekcji niekoniecznie przełoży się na poprawę stopnia zgodności, a możliwe jest, że pociągnie za sobą wyłącznie wzrost kosztów administrowania mechanizmem. Dość wysoki stopień zgodności oznacza również, że cross compliance funkcjonując w obecnej postaci (z obecnym zakresem wymogów GAEC i SMR) w przyszłości będzie miał niewielki potencjał do zwiększenia zgodności, a zatem niewielkie będzie pole do uzyskania dodatkowych korzyści środowiskowych z tytułu funkcjonowania tego mechanizmu w obecnej postaci w przyszłości. 5.2 Uniknięcie masowego porzucania ziemi rolniczej Oddzielenie w 2003 r. płatności bezpośrednich od produkcji (decoupling) spowodowało, że zmniejszył się zewnętrzny nacisk na producentów rolnych w celu utrzymywania produkcji rolnej na dotychczasowym poziomie. Większość decyzji rolników w tym zakresie uzależniona została od sygnałów rynkowych. W związku z tym, grunty mało urodzajne czy sektory wrażliwe zostały narażone na zaprzestanie produkcji. Skutki masowego wyłączania ich z produkcji mogłyby doprowadzić do utraty potencjału produkcji rolnej, wyludniania się obszarów wiejskich, a także do niekorzystnych zmian środowiskowych (w tym do utraty bioróżnorodności 24 ). Mechanizm cross compliance, a w szczególności niektóre wymogi w ramach GAEC miały na celu zachęcenie rolników do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej, czyli w gotowości do produkcji. I choć mechanizm cross compliance nie jest jedynym ani najważniejszym czynnikiem wpływającym na ilość porzucanych gruntów, jego wpływ w tym zakresie uznaje się za znaczący 25. Można spotkać się również z zarzutami, że minimalne wymogi utrzymania ziemi w GAEC wyznaczono na zbyt niskim poziomie. Należy jednak pamiętać, że ustalenie w ramach crosscompliance nieco wyższych wymogów mogło spowodować, że będą one zbyt wygórowane lub zbyt restrykcyjne. W rezultacie efekty mogłyby być zupełnie odwrotne od zamierzonych, tzn. zamiast unikać porzucania ziemi nastąpiłoby wycofywanie się z produkcji rolnej gospodarstw najsłabszych ekonomicznie 26. Doskonałym przykładem zbyt restrykcyjnego egzekwowania wymogów GAEC są nowe kraje członkowskie, w których do uzyskania płatności bezpośrednich kwalifikowano grunty 24 Utrata bioróżnorodności mogłaby nastąpić m.in. na skutek masowego przekształcania terenów o charakterze rolniczym w obszary zurbanizowane. Porzucanie ziemi rolniczej może wiązać się również z pozytywnym oddziaływaniem na bioróżnorodność. Sytuacja taka będzie miała miejsce wyłącznie w sytuacji wyłączenia z uprawy gruntów ornych dotychczas użytkowanych intensywnie (np. obowiązkowe odłogowanie). 25 Na decyzje rolników co do użytkowania gruntów rolnych największy wpływ wywiera decoupling, czyli oddzielenie wsparcia od produkcji. Równocześnie uwzględniając fakt, że oprócz decouplingu i cross compliance stosuje się również inne instrumenty (np. programy rolno środowiskowe czy wsparcie do gruntów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA)) trudno jest obecnie wskazać wyłączne zasługi crosscompliance w celu unikania masowego porzucania gruntów rolnych. 26 Jiri Moravec Cross compliance and land abandonment IEEP,

10 nieporośnięte przez niepożądaną roślinność. Należy zdawać sobie sprawę, że takie działanie prowadziło często do niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych Zachowanie określonej powierzchni trwałych użytków zielonych Długoletni proces zwiększania się udziału gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych w UE następował głównie kosztem powierzchni trwałych użytków zielonych. W rezultacie, wpływ TUZ na zachowanie wysokich wartości krajobrazowych, utrzymanie większej absorpcji wody w glebie czy chociażby wyższy poziom sekwestracji węgla w glebie z biegiem lat znacznie zmalał. Wprowadzenie odpowiednich wymogów w ramach cross compliance miało na celu objęcie ochroną użytków zielonych przed dalszym rozwojem tego niekorzystnego procesu. Wymogi cross compliance wymuszające na krajach członkowskich utrzymanie odpowiedniego udziału TUZ w powierzchni użytków rolnych dopuszczają jego 10% spadek w stosunku do jego wartości z roku referencyjnego 28. W razie wystąpienia mniejszego spadku nie ma obowiązku podejmowania działań zaradczych. Tymczasem w niektórych regionach zaledwie niewielki spadek tego wskaźnika powoduje znaczny spadek bioróżnorodności. Dopiero redukcja tego wskaźnika w stopniu większym niż 10% stwarza w krajach członkowskich konieczność podjęcia pewnych czynności, jak np. konwersję gruntów ornych na TUZ. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że działania krajów członkowskich w tym zakresie przyniosły oczekiwane rezultaty 29, gdyż w większości krajów zanotowano wzrost powierzchni TUZ w porównaniu do roku referencyjnego. W rzeczywistości okazuje się jednak, że nieuwzględnienie w wymogach wartości środowiskowej łąk i pastwisk prowadzi do zaorywania najcenniejszych pod względem bioróżnorodności użytków zielonych, natomiast w ich miejsce poprzez przekształcanie gruntów ornych powstają łąki o ubogich wartościach środowiskowych. W ten sposób zachowany zostaje zielony dla oka krajobraz, lecz spadku bioróżnorodności w dalszym ciągu nie udaje się zahamować Promowanie rolnictwa zrównoważonego Oceniając dotychczasowe efekty stosowania mechanizmu cross compliance należy podkreślić, iż wielokrotnie wskazuje się również na zwiększenie świadomości rolników o możliwym wpływie ich działalności na środowisko naturalne 31. Już dziś można stwierdzić, że powiązanie płatnosci bezpośrednich z wymogami środowiskowymi nakłoniło dotychczas niechętnych rolników do wypełniania zobowiązań prawnych z zakresu ochrony środowiska. Dowodzi to skuteczności tej polityki w zakresie promocji rolnictwa zrównoważonego. Zdaniem Alliance Environment, duży wpływ na ten stan rzeczy miało wprowadzenie skutecznych systemów informowania rolników o obowiązkach wynikających z cross compliance oraz efektywnego systemu doradztwa. 27 Bird Life International, Through the green smokescreen. How is CAP cross compliance delivering for biodiversity?, November Dla UE 15 rokiem referencyjnym jest rok 2003, natomiast dla nowych krajów członkowskich (UE 10) 2005 r. 29 W latach zanotowano zwiększenie się powierzchni trwałych użytków zielonych aż w 11 krajach UE (Źródło: ALLIANCE ENVIRONNEMENT Groupement Européen d'intérêt Economique, Evaluation of the application of cross compliance as forsees under regulation 1782/2003, Part I: Descriptive report, July 2007, Deliverable prepared for DG Agriculture, str. 71, tab. 4.1.) 30 fine now what about more effective/ 31 House of Lords, European Union Minutes of Evidence (12 December 2007:Q870, 17 October 2007: Q173) 10

11 Również w Polsce, pomimo ograniczenia zakresu obowiązkowych standardów 32, widoczna stała się dbałość rolników o zasoby środowiskowe 33. Z badań przeprowadzonych w woj. opolskim 34 wynika, że rolnicy posiadają bardzo dużą znajomość obowiązujących wymogów i zdecydowana ich większość opowiada się za koniecznością pełnego ich wdrożenia. W opinii większości rolników przestrzeganie podstawowych wymogów współzależności przełoży się również na pozytywne skutki środowiskowe. I choć większość unijnych krajów poparła stwierdzenie, że poprawa świadomości rolników jest jedną z korzyści systemu, to należy zaznaczyć, że nie wszędzie efekt ten osiągany jest na tym samym poziomie. Wzrostowi świadomości rolników o ich obowiązkach niekoniecznie towarzyszy wzrost zrozumienia i akceptacji tych wymogów. W krajach UE 15, gdzie system płatności bezpośrednich oparto na plonach historycznych powiązanie tego systemu z wymogami cross compliance postrzegane jest przez rolników jako swego rodzaju ograniczenie w stosunku do przysługujących wcześniej praw do płatnosci, a towarzyszący instrumentowi system dodatkowych kontroli nie sprzyja uzyskaniu jego pełnego poparcia ze strony rolników Cross compliance a problem nierównego traktowania rolników Brak pełnej akceptacji tego mechanizmu w środowisku rolniczym wynika również z nierównego traktowania unijnych rolników. Europejski Trybunał Obrachunkowy uznał ten fakt za jedną z poważniejszych wad mechanizmu cross compliance 36. Okazuje się bowiem, że w różnych krajach wobec rolników stojących przed tymi samymi problemami środowiskowymi stawia się różne wymogi 37. Ustalenie wspólnych i jednolitych dla UE standardów środowiskowych uznano, po pierwsze za niewykonalne, ze względu na zróżnicowaną w tym zakresie sytuację państw członkowskich 38, a po drugie za mało efektywne w porównaniu do polityk krajowych. W rezultacie, istniejące obecnie wymogi znacznie różnią się w poszczególnych krajach członkowskich. Efektem jest sytuacja, w której w jednym państwie rolnicy mogą otrzymywać rekompensaty (wsparcie z II filara) za spełnienie pewnych wymogów, a z kolei w innym państwie ich spełnienie może być wymuszane bez żadnych rekompensat (cross compliance). Znakomity przykład takiej sytuacji stanowią Strefy buforowe, które w niektórych krajach zostały uznane za wymóg GAEC, a w niektórych zostały włączone do programów rolno środowiskowych. Jest to doskonały przykład konfliktu między zasadą współzależności a działaniami rolno środowiskowymi: rolnik nie może bowiem otrzymywać płatności z programów rolno środowiskowych za spełnienie wymogów współzależności. Płatności rolno środowiskowe powinny zostać przyznane jedynie pod warunkiem 32 Obowiązek przestrzegania dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska wprowadzony został wraz z wejściem Polski do UE. Dopiero od 1 stycznia 2009 r. nałożono na polskich rolników dodatkowy obowiązek spełniania niektórych wymogów SMR. 33 UKIE 5 lat Polski w Unii Europejskiej, 2009 r. 34 Bisaga A., Wpływ zasady cross compliance na kształtowanie nowej ekonomiki rolnictwa na przykładzie badań w województwie opolskim, Journal of Agribusiness and Rural Development 2(12) 2009, 27 34, 35 Bureau Jean Christophe, Mahe Louis Pascal, CAP reform Beyond 2013: An idea for a long view, Notre Europe 36 Opinię tą popiera również Bird Life International: fine now what aboutmore effective/. 37 Zróżnicowanie to nie wynika jednak ze zróżnicowania systemów płatności bezpośrednich. 38 O ile, w pewnym stopniu zróżnicowanie to wynika z pewnej swobody, którą pozostawiono krajom członkowskim w określaniu krajowego zakresu wymogów (GAEC), o tyle zależy ono również od przeszłych wysiłków tych krajów podejmowanych na rzecz poprawy warunków środowiskowych. 11

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Krajowa Rada Izb Rolniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Strategia jednolitego rynku cyfrowego

Bardziej szczegółowo

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 7.12.2005 COM(2005) 627 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} PL PL SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej Sylwia Luc Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej Streszczenie Zasada pomocniczości (nazywana również zasadą subsydiarności) jest jedną z podstawowych reguł prowadzenia polityki

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku

Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku Instytut na rzecz Ekorozwoju Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku Raport 2/2001 pod redakcją Wojciecha Stodulskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne

Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo... MARIETTA JANOWICZ-LOMOTT, KRZYSZTOF ŁYSKAWA Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne Zainicjowanie, a następnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Sprawozdanie opracowane przez: Jean-Claude a Junckera w ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem Jeroenem Dijsselbloemem Mario Draghim i Martinem

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom 4

NAUKI EKONOMICZNE tom 4 NAUKI EKONOMICZNE tom 4 Zeszyty Naukowe Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w P ocku NAUKI EKONOMICZNE tom 4 P OCK 2005 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją naukową Aleksandry Chlebickiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Jan Stoksik 1 Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Grunty rolne stanowią podstawowy składnik majątkowy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 21.4.2015 PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE (wstępne) do Narodowego Programu Leśnego piątego panelu ekspertów ROZWÓJ: Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju Po doświadczeniach gospodarki

Bardziej szczegółowo

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 1.1. Hałas lotniczy jako źródło negatywnych skutków funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Warszawa, marzec 2012 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo