SYSTEM PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH (SPJ): PROBLEMY, KTÓRE NALEŻY ROZWIĄZAĆ, ABY UZYSKAĆ POPRAWĘ W ZAKRESIE NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH (SPJ): PROBLEMY, KTÓRE NALEŻY ROZWIĄZAĆ, ABY UZYSKAĆ POPRAWĘ W ZAKRESIE NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI"

Transkrypt

1 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Sprawozdanie specjalne nr 5 ISSN SYSTEM PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH (SPJ): PROBLEMY, KTÓRE NALEŻY ROZWIĄZAĆ, ABY UZYSKAĆ POPRAWĘ W ZAKRESIE NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI PL

2

3 Sprawozdanie specjalne nr SYSTEM PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH (SPJ): PROBLEMY, KTÓRE NALEŻY ROZWIĄZAĆ, ABY UZYSKAĆ POPRAWĘ W ZAKRESIE NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI (przedstawione na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE) EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

4 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luksemburg LUKSEMBURG Tel Faks Internet: Sprawozdanie specjalne nr Wiele informacji o Unii Europejskiej znajduje się w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu niniejszej publikacji. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011 ISBN doi: /20528 Unia Europejska, 2011 Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Printed in Luxembourg

5 SPIS TREŚCI 3 PUNKT SKRÓTY GLOSARIUSZ I XII STRESZCZENIE 1 16 WPROWADZENIE 1 3 WPROWADZENIE 4 7 REFORMA WPR Z 2003 R. WPROWADZIŁA SYSTEM PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH 8 14 GŁÓWNE ELEMENTY SPJ I MODELE WDRAŻANIA ZMIANY WPROWADZONE W ZWIĄZKU Z PRZEGLĄDEM WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (TZW. HEALTH CHECK ) Z 2008 R ZAKRES I CELE KONTROLI ORAZ PODEJŚCIE KONTROLNE UWAGI BENEFICJENCI POLITYKI, WARUNKI DOSTĘPU DO PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH ORAZ USTANOWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW SYSTEMU DEFINICJE GOSPODARST WA, DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ORAZ GRUNTÓW POZOSTAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI ROLNIKA PŁATNOŚĆ NA RZECZ EMERYTOWANYCH ROLNIKÓW ZA SPEŁNIANIE MINIMALNYCH WYMOGÓW DKR NOWI BENEFICJENCI PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE W BARDZO RÓŻNY SPOSÓB WPROWADZAJĄ GŁÓWNE ELEMENTY SYSTEMU SPJ DOSTĘP NOWYCH BENEFICJENTÓW DO SPJ ZALEŻY W GŁÓWNEJ MIERZE OD ROZWIĄZAŃ WDROŻENIOWYCH PRZYJĘTYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DEFINICJA KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ GRUNTÓW I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ PRZYNAJMNIEJ W MINIMALNYM WYMIARZE NIE ZAWSZE BYŁY PRECYZYJNE 38 TYMCZASOWE WYKORZYSTYWANIE GRUNTÓW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ NEGATYWNE SKUTKI KONSOLIDACJI UPRAWNIEŃ DO PŁATNOŚCI

6 WYSOKI ODSETEK POMOCY Z SPJ TRAFIA DO WIĘKSZYCH GOSPODARSTW, A SYSTEM TEN W OGRANICZONYM STOPNIU SPRZYJA ROLNICTWU PRZYJAZNEMU DLA ŚRODOWISKA POMOC Z SPJ STANOWI ISTOTNĄ CZĘŚĆ DOCHODÓW ROLNIKÓW, ALE NIE WPROWADZA SIĘ ROZRÓŻNIENIA MIĘDZY ROLNIKAMI O NISKICH I WYSOKICH DOCHODACH ANALIZA ROZDZIAŁU POMOCY: POMOC Z SPJ TRAFIA W GŁÓWNEJ MIERZE DO NIEWIELKIEGO GRONA DUŻYCH BENEFICJENTÓW WSPARCIE Z SPJ NIE ODZWIERCIEDLA ANI KOSZTÓW UTRZYMANIA GRUNTÓW, ANI POZYTYWNYCH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNYCH EFEKTY ZAŁOŻEŃ KONCEPCYJNYCH I PRZYJĘTYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE POLITYK WDRAŻANIA SYSTEMU RÓŻNORODNOŚĆ MODELI, WARIANTÓW I POLITYK WDRAŻANIA SYSTEMU W PAŃST WACH CZŁONKOWSKICH WRAZ Z UPŁYWEM CZASU MODEL HISTORYCZNY ODDZIELONO OD PRODUKCJI ALE MODEL REGIONALNY MA NEGATYWNE SKUTKI WPROWADZENIE SPJ WYMAGAŁO SKOMPLIKOWANYCH OBLICZEŃ I DOPROWADZIŁO DO POWSTANIA BŁĘDÓW WNIOSKI I ZALECENIA BENEFICJENCI, KWALIFIKUJĄCE SIĘ GRUNTY I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ROZDZIAŁ POMOCY Z SPJ EFEKTY FUNKCJONOWANIA POSZCZEGÓLNYCH MODELI WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK I - WDROŻENIE MODELI PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH, PRZYSZŁA INTEGRACJA WSPARCIA POWIĄZANEGO Z WIELKOŚCIĄ PRODUKCJI I WSPARCIA SPECJALNEGO ZAŁĄCZNIK II - PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMU PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH (KAMPANIE LATA BUDŻETOWE ) ZAŁĄCZNIK III - ROZDZIAŁ WSPARCIA DOCHODU W RAMACH SPJ (ROK SKŁADANIA WNIOSKÓW ) ODPOWIEDZI KOMISJI

7 SKRÓTY 5 CATS: baza danych związanych z płatnościami z funduszy rolnych UE (z ang. Clearance Audit Trail System) DKR: dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska EFRG: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji EFRROW: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Eurostat: urząd statystyczny Unii Europejskiej JPO: system jednolitej płatności obszarowej LSU: jednostka żywego inwentarza (z ang. livestock unit) ONW: obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania SMR: podstawowe wymogi w zakresie zarządzania (z ang. Statutory Management Requirements) SPJ: system płatności jednolitych URAA: Porozumienie w sprawie rolnictwa zawarte w ramach Rundy Urugwajskiej (z ang. Uruguay Round Agreement on Agriculture) WPR: Wspólna Polityka Rolna WTO: Światowa Organizacja Handlu (z siedzibą w Genewie)

8 GLOSARIUSZ 6 Agenda 2000: W ramach tej reformy WPR oparto na dwóch głównych filarach. Są one finansowane z budżetu Wspólnoty poprzez dwa europejskie fundusze rolne. Pierwszy filar (Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)) obejmuje działania dotyczące rynków oraz wsparcie dochodu w formie płatności bezpośrednich. W ramach drugiego filaru (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)) współfinansowane są: działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w dziedzinie rolnośrodowiskowej, w zakresie promocji jakości żywności, wyższych standardów technicznych i dobrostanu zwierząt. Dochód czynników produkcji rolniczej: Wskazuje wartość dodaną netto działalności rolniczej ( jak również nieodłączną pozarolniczą działalność wtórną) po koszcie czynnika. Jest on obliczany poprzez odjęcie zużycia pośredniego, zużycia środków trwałych oraz podatków od wartości produkcji rolnej w cenach bazowych i dodanie wartości (innych) dopłat do produkcji. Gospodarstwa często uzyskują dochód z innych źródeł (działalność pozarolnicza, wynagrodzenie, świadczenia społeczne, dochód z własności), a zatem dochód z rolnictwa nie musi pokrywać się z faktycznym dochodem gospodarstwa rolnego. Dochód przedsiębiorcy rolnego: Dochód z działalności rolniczej wykorzystywany do pokrycia własnych czynników produkcji (praca i/lub przedsiębiorstwo, kapitał własny i posiadane grunty). Odpowiada on dochodowi czynników produkcji pomniejszonemu o koszty związane z pożyczaniem kapitału i zatrudnianiem siły roboczej. Porozumienie w sprawie rolnictwa zawarte w ramach WTO: Wynik negocjacji prowadzonych w latach w ramach Rundy Urugwajskiej: kraje członkowskie WTO zgodziły się poprawić dostęp do rynku i ograniczyć dotacje dla rolnictwa mające negatywny wpływ na handel. Przegląd polityki rolnej - (ang. Health Check): Dokonany w 2008 r. przegląd reformy WPR z 2003 r. Przyjęcie przygotowanych przez Komisję wniosków dotyczących dalszego uniezależnienia pomocy bezpośredniej od produkcji i dodatkowej elastyczności SPJ, przekazywania większych środków na rozwój obszarów wiejskich, zmian w systemie interwencji, wzrostu kwot mlecznych i innych działań dotyczących poszczególnych sektorów. Reforma z 1992 r.: Pierwsza duża reforma WPR (reforma MacSharry ego), w ramach której obniżono ceny interwencyjne w sektorach roślin uprawnych i wołowiny. Jako rekompensatę za oczekiwaną utratę dochodu w ramach reformy wprowadzono płatności bezpośrednie dla producentów roślin uprawnych oraz za grunty, na których zaprzestano produkcji (odłogowane). Reforma z 2003 r.: Reforma WPR (przegląd śródokresowy) miała na celu zredukowanie wsparcia cen i zrekompensowanie tego bezpośrednim wsparciem dochodu, co było kontynuacją procesu, który rozpoczął się w 1992 r. (reforma MacSharry ego) i został potwierdzony w 1999 r. (Agenda 2000). Reforma z 2003 r. wprowadziła uniezależnienie pomocy od produkcji i zasadę wzajemnej zgodności oraz wzmocniła pomoc w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Uniezależnienie płatności od wielkości produkcji: Proces oddzielania płatności pomocy bezpośredniej od faktycznej produkcji rolnej.

9 7 STRESZCZENIE I. System płatności jednolitych (SPJ ) stanowi p o d s t a w o w y e l e m e n t r e f o r m y w s p ó l n e j p o l i t y k i r o l n e j z r. J e g o c e l e m j e s t w s p i e r a n i e r o l n i k ó w w d o s t o s o w a n i u s i ę do popytu r ynkowego oraz wspieranie ich d o c h o d ó w. O b e c n i e S PJ j e s t s t o s o w a n y w 1 7 s p o ś r ó d 2 7 k r a j ó w U n i i, a w r. w yd atk i w ramach tego s ystemu w y n i o s ł y ok. 28,8 mld euro. II. Pr z e p r o w a d z o n a p r z e z Tr y b u n a ł k o n t r o l a objęła następujące główne element y : ŪŪ beneficjentów polit yk i, dostęp do płatności jednolitych oraz definicję gruntów k walifikując ych się do płatności; ŪŪ p r z y c z y n i a n i e s i ę p r z e z s y s t e m d o r e - a l i z a c j i c e l ó w w s p i e r a n i a d o c h o d ó w l u d n o ś c i r o l n i c z e j o r a z u t r z y m y w a n i a gruntów w dobrej kulturze rolnej zgod - nej z ochroną środowisk a; ŪŪ efekty funkcjonowania poszczególnych modeli wdrażania systemu. III. Beneficjentami SPJ są rolnic y prowadząc y d z i a ł a l n o ś ć r o l n i c z ą o r a z p o s i a d a j ą c y d o s w o j e j d y s p o z y c j i k w a l i f i k u j ą c e s i ę g r u n t y. J e d n a k ż e n i e p r e c y z y j n e d e f i n i - c j e t yc h terminów o raz s p o s ó b wd rażania z wiązanych z nimi postanowień umożliwiły o s o b o m l u b i n ny m p o d m i o tom n i e p rowa - d z ą c y m d z i a ł a l n o ś c i r o l n i c z e j l u b p r o w a - d z ą c y m j ą j e d y n i e w m a rginalny m w y m i a- r ze, otrz ymy wanie płatności z SPJ.

10 8 STRESZCZENIE IV. W r. K o m i s j a i R a d a p r z e p r o w a d z i ł y przegląd WPR, tz w. Health Check, w w yniku k t ó r e g o u z n a n o, ż e p o m o c u d z i e l a n a w r a m a c h S PJ n i e p o w i n n a b y ć p r z y z n a - w a n a o s o b o m f i z y c z n y m l u b p r a w n y m, któr ych działalność rolnicza stanowi tylko n i e z n a c z ą c ą c z ę ś ć o g ó ł u i c h d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a rc zej l u b k tór yc h g ł ówna d z i a ł a l - ność gospodarcza lub pr zedmiot działalno - ści nie polegają na prowadzeniu działalno - ś c i rolniczej. J e d n a k że d o tej p o r y ż a d n e p a ń s t w o c z ł o n k o w s k i e n i e s k o r z y s t a ł o z tego zapisu, by dok ładniej ok reślić grupę beneficjentów pomoc y w ramach SPJ. V. Dostęp do systemu SPJ dla now ych beneficjentów był niek iedy ograniczony. Ponadto k r y t e r i a k w a l i f i k o w a l n o ś c i g r u n t ó w n i e były wystarczająco jasne, a wymóg prowadzenia działalności rolniczej prz ynajmniej w w y m i a r z e m i n i m a l n y m n i e b y ł c z a s e m zachow y wany. VI. P ł a t n o ś c i b e z p o ś r e d n i e, o b e j m u j ą c e S PJ i p o m o c p o w i ą z a n ą z w i e l k o ś c i ą p r o d u k - cji, stanowią dużą część dochodów gospo - d a r s t w. W i ę k s z o ś ć t e j p o m o c y t r a f i a d o niewielk iego grona duż ych beneficjentów, p o d c z a s g d y z n a c z n a w i ę k s z o ś ć b e n e f i - cjentów otrz ymuje jedynie drobne k woty. VII. O t r z y m a n i e p o m o c y w r a m a c h S PJ j e s t uzależnione od spełnienia w ymogów wzajemnej zgodności. Tr ybunał zauważ ył jedn a k, ż e n i e m a b e z p o ś r e d n i e g o p o w i ą z a - n i a m i ę d z y p ł a t n o ś c i a m i z S PJ i k o s z t a m i p o n o s z o n y m i p r z e z r o l n i k ó w w z w i ą z k u z koniecznością spełnienia t ych w ymogów. Po d o b n i e n i e j e s t m ożliwe u s t a l e n i e b e z- p o ś r e d n i e g o p o w i ą z a n i a m i ę d z y p o m o c ą z SPJ a poz ytywnymi społecznymi uwarunk owaniami, k tóre w y n i k a j ą z p rowadzenia działalności rolniczej. VIII. P a ń s t w o m c z ł o n k o w s k i m u d o s t ę p n i o n o s z e r e g r o z w i ą z a ń ( m o d e l i ) w z a k r e s i e w d r a ż a n i a S PJ. W y b ó r p o s z c z e g ó l n y c h m o d e l i w i s totny s p o s ó b w p ł y wał n a s p o - s ó b r o z d z i a ł u p o m o c y w e w n ą t r z p a ń s t w c z ł o n k o w s k i c h ( w ś r ó d r o l n i k ó w ). W e fe k- c i e o b e c n i e S PJ s t a n owi s ł a b o u k i e r u n k o - w a n y m e c h a n i z m w s p i e r a n i a d o c h o d ó w rolników. IX. W i ę k s z o ś ć p a ń s t w c z ł o n k o w s k i c h, k t ó r e w p rowadziły d o t ą d S PJ, z a c h owała m o d e l h i s t o r y c z n y, w k t ó r y m k w o t y p o m o c y o p i e r a j ą s i ę z a s a d n i c z o n a p a r a m e t r a c h o k r e ś l o n y c h w l a t a c h , k t ó r e n i e o d p o w i a d a j ą j u ż o b e c n i e p r o w a d z o - n e j d z i a ł a l n o ś c i. O i l e p a ń s t w a c z ł o n - k o w s k i e n i e u s t a n o w i ł y o d p o w i e d n i c h r e s t r y k c j i, w m o d e l u t y m m o g ą t a k ż e w y s t ę p ować s p e k u l a c y j n e p r zek a z y w a n i e i k umulacja uprawnień do płatności przez beneficjentów. X. M o d e l regionalny c h a r a k t e r y z u j e s i ę b a r - d z i e j w y r ó w n a n y m r o z d z i a ł e m p o m o c y. W y k a z a n o j e d n a k, ż e z w i ę k s z a o n k a p i - t a l i z a c j ę p o m o c y w cenach gruntów i i c h d z i e r ż a w y. Ta k a k a p i t a l i z a c j a w y s t ę p u j e w e w s z y s t k i c h s y s t e m a c h p o m o c y o p a r - t ych na powierzchni uprawianych gruntów, a l e w w i ę k s z y m s t o p n i u w r e g i o n a l n y m modelu wdrażania SPJ. XI. C h o c i a ż S PJ p r z y c z y n i ł s i ę d o r e a l i z a c j i c e l ó w W P R, w s z c z e g ó l n o ś c i p o m a g a j ą c rolnikom w l e p s z y m d o s t o s owaniu s i ę d o p o pytu r y n k owe g o o raz p o p r zez wspiera - n i e d o c h o d ó w s e k t o r a rolnego j a k o c a ł o - ś c i, Tr y b u n a ł z w raca s i ę d o K o m i s j i o roz - ważenie, cz y aspektów t ych nie należałoby p o n ownie p r zeanalizować w ś w i e t l e s fo r - mułowanych poniżej zaleceń.

11 9 STRESZCZENIE XII. Tr ybunał formułuje następujące zalecenia: ŪŪ ŪŪ n a l e ż y z m i e n i ć o b e c n e p r z e p i s y, a b y zagwarantować, że pomoc z SPJ będzie k i e r o w a n a d o r o l n i k ó w p r o w a d z ą c y c h c z y n n ą d z i a ł a l n o ś ć, w s z c z e g ó l n o ś c i z w y k l u c z e n i e m b e n e f i c j e n t ów, k t ó r z y nie prowadzą działalności rolniczej lub p r o w a d z ą j ą j e d y n i e w n i e z n a c z n y m w ymiarze; należ y prec yz yjniej zdefiniować pojęcia k walifikując yc h s i ę gruntów o raz d z i a- ł a l n o ś c i ro l n i c zej, a by n i e d o p u ś c i ć d o p r zeznaczania p o m o c y z S PJ n a grunt y n i e rolnicze i d z i a ł a l n o ś ć p ozarolniczą, która nie prz ycz ynia się do z większania w yd a j n o ś c i ro l n i c t wa ( a r t. 3 9 Traktatu, z o b. p r z y p i s 5 ) l u b w s p o s ó b a k t y w n y nie wpły wa na utr z ymanie środowisko - wej war tości gruntów ; ŪŪ n a l e ż y z m i e n i ć s p o s ó b n a l i c z a n i a p o - m o c y z S PJ, a b y w w i ę k s z y m s t o p n i u dostosować k woty pomoc y do kosztów środowiskow ych i innych uwarunkowań zewnętrznych; ŪŪ ŪŪ w ymogi DKR powinny ok reślać konk retn e i regularne c z y n n o ś c i, k t ó re m u s z ą b y ć p r z e p r o w a d z a n e p r z e z r o l n i k ó w, a b y m o g l i o n i o t r z y m a ć p o m o c w p e ł - nej wysokości. Redukcje płatności w następstwie niespełnienia w ymogów wzajemnej zgodności powinny być bardziej dotk liwe; należ y dąż yć do bardziej w yrównanego rozdziału pomocy międz y rolników, albo dzięk i większemu modulowaniu płatno - ś c i, a l b o w p rowadzając l i m i t y w ysokoś c i i n d y w i d u a l n y c h p ł a t n o ś c i, l u b t e ż u w z g l ę d n i a j ą c i n d y w i d u a l n ą s y t u a c j ę rolników ; ŪŪ naliczania uprawnień do płatności nale - ż y dokonywać w sposób uwzględniając y w a r u n k i g o s p o d a rowania w y s t ę p u j ą c e w różnych regionach.

12 10 WPROWADZENIE W P R O WA D Z E N I E 1. Pr zed reformą z 1992 r. WPR opierała się na systemie wspiera - nia cen w większości sektorów rolnych, działaniach inter wenc y j nyc h n a r y n k a c h ro l nych o raz o c h ro n i e p r zed i m p o r tem 1. Wsparcie cenowe zaczęło generować niemal bezustannie nad - wyżk i najważniejsz ych produktów rolnych i równowaga r ynkowa mogła zostać osiągnięta t ylko prz y duż ym obciążeniu dla budżetu, za pomocą środków tak ich jak pr y watne przechow y- wanie, dopłat y do zbytu nadw yżek, dotacje w y wozowe, a nawet niszczenie produktów rolnych. Ponadto wsparcie cenowe było s ystemat ycznie k r y t y k owane w r a m a c h w i e l o s t ronnych negocjacji handlow ych. 2. W ramach reformy WPR z 1992 r. obniżono ceny inter wenc yj - ne na zboża i wołowinę oraz zobowiązano większe gospodarstwa do odłogowania części gruntów wchodzących w ich skład. J e d n o c z e ś n i e w p rowadzono ś rodk i t o w a r z y s z ą c e d o t yczące ochrony środowiska, wcześniejsze emer ytur y dla rolników oraz działania z wiązane z zalesianiem. Jako rekompensatę za ocze - k iwaną utratę dochodów w w yniku obniżenia cen zbóż i woło - winy, producenci otrz ymali płatności bezpośrednie, które były zależne od wielkości obsianych gruntów lub liczby z wierząt. Całkowite k woty tych płatności ograniczono, ustalając dla po - s z c z e g ó l nych s e k t o rów l i m i t y n a p o z i o m i e regionalny m l u b k rajow ym. 1 W niektórych sektorach rolnych wprowadzono płatności bezpośrednie w celu zwiększenia dochodów producentów rolnych. Jako przykład może służyć rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów, które wprowadziło dopłaty do produkcji oliwy z oliwek i oliwek stołowych (Dz.U. 172 z , s. 3025/66). W sektorze bawełny producenci otrzymywali wsparcie pośrednio, dzięki pomocy udzielanej podmiotom zajmującym sie odziarnianiem. R A M K A 1 W S PA R C I E D O C H O D U G O S P O D A R S T W R O L N YC H A M I Ę D Z Y N A R O D O W E ZO B O W I Ą Z A N I A U N I I E U R O P E J S K I E J W 1994 r. Unia Europejska i kraje członkowskie Światowej Organizacji Handlu podpisały w ramach Rundy Urugwajskiej Porozumienie w sprawie rolnictwa (URAA). Porozumienie to klasyfikuje różne formy wsparcia gospodarstw rolnych w zależności od jego wpływu na zakłócenia handlu międzynarodowego. Bezpośrednie wsparcie cenowe uważa się za mechanizm powodujący wyjątkowo duże zakłócenia handlu i kraje członkowskie WTO zobowiązały się do zredukowania tej formy wsparcia. Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją uznaje się za niezakłócające handlu, i z tego względu są dozwolone 2. 2 Porozumienie w sprawie rolnictwa (Dz.U. L 336 z , s. 22) dopuszcza publiczne wsparcie gospodarstw rolnych pod pewnymi warunkami. Według załącznika 2 do tego porozumienia, dopuszczalność płatności w ramach wsparcia dochodu należy ustalać na podstawie kryteriów takich jak poziom dochodów, posiadanie statusu producenta lub właściciela gruntów, wykorzystanie czynników produkcji lub poziom produkcji w okresie referencyjnym. Kwota takich płatności w którymkolwiek roku nie może być związana z rodzajem lub wielkością produkcji (w tym liczbą zwierząt) po okresie referencyjnym ani z cenami wytwarzanych produktów. Płatności nie mogą być także być uzależnione od czynników produkcji wykorzystanych w którymkolwiek roku po okresie referencyjnym, a rolników nie można zobowiązywać do produkcji jako warunku otrzymania wsparcia.

13 11 3. W 1999 r. na posiedzeniu R ady Europejsk iej w Berlinie uzgodn iono d a l s z ą re fo r m ę W P R. Ws p a rc i e ro l n i c t wa zorganizowa - no wokół dwóch głównych filarów, finansowanych z budżetu w s p ó l n o t o wego p o p r z e z d w a f u n d u s z e. E u ropejsk i Fu n d u s z Rolnicz y Gwarancji (EFRG) kont ynuuje finansowanie środków r y n k ow yc h i o b e j m u j e wsparc i e d o c h o d u w fo r m i e p ł atności bezpośrednich powiązanych z wielkością produkcji. Europejsk i Fundusz Rolny na rzecz Roz woju Obszarów Wiejskich (EFRROW ) współfinansuje ś rodk i roz woju o b s z a rów w i e j s k i c h t a k i e j a k ochrona środowisk a i zrównoważone rolnic t wo, promowanie w ysok iej jakości ż y wności, poprawa standardów technicznych i dobrostanu z wierząt. R E F O R M A W P R Z 2003 R. W P R O WA D Z I Ł A S YS T E M P Ł AT N O Ś C I J E D N O L I T YC H 4. Wd r a ż a n i e U R A A i z m i e n i a j ą c e s i ę p r i o r y t e t y p o l i t yczne d o - p rowadziły w r. d o refo r my W P R. R e fo r m a t a m i a ł a z a - chęcić rolników do dostosow y wania się do popytu r ynkowego i promować praktyk i rolne uznawane za sprz yjające ochronie środowisk a. 5. J e ż e l i c h o d z i o p i e r w s z y f i l a r W P R ( E F R G ), z k t ó r e g o f i n a n - sowane są środk i r ynkowe i płatności bezpośrednie, reforma z 2003 r. obejmowała czter y główne element y : 3 Płatności bezpośrednie zmniejszono o 3 % w 2005 r., o 4 % w 2006 r. i 5 % począwszy od roku Od roku 2009 roczne obniżki w ramach modulacji będą dalej pomniejszane: z 7 % w 2009 r. do 10 % w roku. Reforma wynikająca z Agendy 2000 wprowadziła już mechanizm dobrowolnej modulacji, pozwalający państwom członkowskim na modulację do 20 % całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Jedynie Zjednoczone Królestwo, Francja, Niemcy i Hiszpania zdecydowały się na zastosowanie tego mechanizmu. Na podstawie reformy WPR z 2003 r. państwa członkowskie mogą stosować taką dobrowolną modulację oprócz modulacji obowiązkowej. Obecnie ma to miejsce w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Portugalii. ŪŪ Wprowadzenie systemu płatności jednolitych (SPJ ). System ten zastępuje większość dotychczasowych płatności bezpo - średnich. W ramach SPJ otrz ymanie pomoc y przestaje być uwarunkowane w ytworzeniem produktów. ŪŪ Pr z y z n a n i e p ł a t n o ś c i b e z p o ś r e d n i c h w p e ł n e j w y s o k o ś c i u warunkowane j e s t u t r z y my waniem p r zez ro l n i k ów gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowisk a ( DKR) i pr zestr zeganiem pr zez nich podstawow ych w ymog ó w w z a k r e s i e z a r z ą d z a n i a ( S M R ). Z a s a d a t a z n a n a j e s t j a k o z a s a d a w z a j e m n e j z g o d n o ś c i. D K R i S M R w p r o w a - dzają obowiązek lub zak az stosowania praktyk z wiązanych z ochroną potencjału produkc yjnego gruntów rolnych, śro - dowisk iem, zdrowiem i dobrostanem z wier ząt, zdrowotno - ścią roślin i bezpieczeństwem ż y wności. ŪŪ Wp rowadzenie o b owiązkowe g o m e c h a n i z m u p o m n i e j s z a - j ą c e g o w s z y s t k i e p ł a t n o ś c i b e z p o ś r e d n i e p r z e k r a c z a j ą c e 5000 euro w roku kalendarzowym o określoną część procentową (tz w. modulacja) 3. Środk i finansowe uz ysk ane dzięk i modulacji są przesuwane do EFRROW.

14 12 ŪŪ Mechanizm dysc ypliny finansowej, mając y zagwarantować, że uzgodnione k woty przeznaczone na finansowanie I filar u W P R n i e zostaną w d a ny m ro k u p r zek ro c zone 4. M e c h a - n i z m ten w p rowadzono w r., a l e n i e został o n d o t ą d w ykorz ystany. 4 Art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z , s. 1). 6. SPJ ma być spójny z głównymi celami wspólnej polityk i rolnej: z większeniem w ydajności rolnic t wa i zapewnieniem w ten s p o s ó b o d p o w i e d n i e g o p o z i o m u ż y c i a l u d n o ś c i w i e j s k i e j, z właszcza przez podniesienie indy widualnego dochodu osób pracując ych w rolnic t wie 5. A zatem dochody rolników, które stanowiły jedną z głównych kwestii, na któr ych koncentrowała się WPR od czasu jej wprowadzenia, pozostały ważnym elemen - tem tej polityk i. 7. Jeżeli chodzi o k ampanię 2008 r. (rok budżetow y 2009), pułapy k rajowe przeznaczone na rozdział uprawnień do płatności w 1 7 p a ń s t w a c h c z ł o n k o w s k i c h, k t ó re w p rowadziły S PJ, w y - n i o s ł y d o t ą d ł ą c z n i e 3 1, 5 m l d e u r o 6. W b u d ż e c i e n a r. p ł atności w ramach S PJ s t a n owiły 7 2, 1 % p ł atności wsparc i a bezpośredniego UE i 49, 8 % budżetu pr zeznaczonego na rolnic t wo i roz wój obszarów wiejsk ich. 5 Art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Traktatu z Lizbony): 1. Celami wspólnej polityki rolnej są: a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej; b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie; c) stabilizacja rynków; d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw; e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów. 2. Przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej i specjalnych środków służących jej realizacji uwzględnia się: a) szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury społecznej rolnictwa oraz z różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi regionami rolniczymi; b) potrzebę stopniowego wprowadzania odpowiednich środków dostosowawczych; c) fakt, że w Państwach Członkowskich rolnictwo jest sektorem ściśle powiązanym z całą gospodarką. 6 Art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i załącznik VIII do tego rozporządzenia (do r.) (Dz. U. L 270 z , s. 1) oraz załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (od r.) (Dz. U. L 30 z , s. 16). Kwoty w załączniku VIII są obliczane przy założeniu, że wszystkie płatności bezpośrednie są całkowicie niezależne od wielkości produkcji. Jeżeli państwo członkowskie wybrało opcję jedynie częściowego uniezależnienia płatności od produkcji, pułap w ramach SPJ jest obniżany, a pułap środków dostępnych na płatności związane z wielkością produkcji odpowiednio rośnie (zob. np. załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 674/2008 (Dz. U. L 89 z , s. 5) zmieniającego załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego pułapy budżetowe dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitych).

15 13 TA B E L A 1 R O C Z N E P U Ł A PY B U D Ż E TO W E D L A S YS T E M U P Ł AT N O Ś C I J E D N O L I T YC H (1 000 euro) Państwo członkowskie Rok kampanii Belgia Dania Niemcy Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Luksemburg Malta Niderlandy Austria Portugalia Słowenia Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Razem

16 14 G ŁÓ W N E E L E M E N T Y S PJ I M O D E L E W D R A Ż A N I A 8. Jak już wsk azano, SPJ był zasadnicz ym punktem reformy WPR z r. i z a s tępował w i ę k s zość d o t yc h c z a s ow yc h p ł atności bezpośrednich 7. Do SPJ k walifikują się w yłącznie rolnic y. We - dług definicji rolnik to osoba prowadząca działalność rolniczą. D z i a ł a l n o ś ć rolnicza z d e f i n i o w a n a j e s t j a k o h o d o w l a roślin, chów z wierząt i utrz ymy wanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowisk a (DKR) Aby zostać objętym pomocą z SPJ, rolnik musi posiadać uprawn i e n i a d o p ł atności i d ysponować k walifikując y m i s i ę gruntami rolnymi. K ażde uprawnienie do płatności zadek larowane wraz z jednym hektarem kwalifikując ych się gruntów uprawnia do otrz ymania płatności z SPJ równej war tości jednostkowej zadek larowanego uprawnienia do płatności 9. Uprawnienia do płatności stanowią zasadniczo warunkowe prawo do otrz ymania wsparcia dochodu z UE, cz yli stanowią składnik majątkowy. Mogą zostać oddzielone od ziemi i być niezależnym przedmiotem w ymiany handlowej. 10. Uprawnienia do płatności w ydają organy k rajowe. Pułapy k ra - jowe odpowiadają war tości wsz ystk ich dostępnych uprawnień d o p ł a t n o ś c i, k t ó re rolnic y m o g ą a k t y wować w r a z z k w a l i f i- k ując ymi się gruntami na ter ytor ium danego państ wa człon - kowsk iego. War tość ta jest w yższa niż k woty r zecz y wiście w y- płacane, ponieważ wsz ystk ie płatności bezpośrednie na r zecz rolników, w tym płatności SPJ, są obniżane w wyniku modulacji ( n p. o 5 % w r. ), p a ń s t wa c z ł o n k owsk i e n i e p r z yd z i e l i ł y wsz ystk ich dostępnych k wot, rolnic y nie w ykor z ystali ( akt y- wowali ) wsz ystk ich uprawnień do płatności ( np. gdyż w dany m roku u p rawiali m n i e j h e k t a rów n i ż w y n o s i l i c z b a p o s i a - danych przez nich uprawnień) lub ponieważ płatności uległy o b n i ż e n i u w w y n i k u s a n k c j i a d m i n i s t r a c y j nych ( n p. w p r z y- padku spóźnionego złożenia wniosków o płatności). Tak więc w s z y s t k i e p ł a t n o ś c i d o k o n a n e w r a m a c h s y s t e m u w y n i o s ł y 28,8 mld euro w roku budżetow ym Szczegółowe informacje na temat systemów wsparcia włączonych do SPJ znajdują się w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1782/ Zob. art. 1 i art. 2 lit. a) i c) rozporządzenia (WE) nr 1782/ Wyjątek stanowią jedynie niektórzy producenci wołowiny, mleka oraz hodowcy owiec i kóz niedysponujący gruntami. Ci producenci otrzymują wsparcie dochodu pod warunkiem, że utrzymują minimalny poziom swojej historycznej produkcji zwierzęcej. Rolnicy zajmujący się produkcją roślin uprawnych otrzymali specjalne uprawnienia do płatności na wypełnienie swoich zobowiązań w zakresie odłogowania. 10 Szczegółowe informacje na temat dokonanych w ramach SPJ płatności na rzecz wsparcia dochodu rolników, zob. załącznik II.

17 Belgia, Dania, N iemc y, I rlandia, Włochy, Luksemburg, Austria, Por tugalia, Sz wecja i Zjednoczone K rólestwo wprowadziły SPJ w 2005 r. Hiszpania, Francja, Niderlandy, Finlandia i Grecja skorz ystały z ok resu przejściowego i wprowadziły SPJ rok później, w 2006 r. 12. S zczególne z a s a d y o b owiązują n owe p a ń s t wa c z ł o n k owsk i e, k tóre p r z ystąpiły d o U E w l u b r. K raje te z a s a d n i - c z o m o g ł y w p rowadzić S PJ t a k j a k i n n e p a ń s t w a U E, a l e d o - t ą d z robiły t o j e d y n i e M a l t a i S ł owenia - w r. B u ł g a r i a, R epublik a C zesk a, Estonia, Cypr, Łot wa, Lit wa, Węgr y, Rumu - nia, Polsk a i Słowacja w ybrały roz wiązanie, które poz wala im o d ł oż yć w p rowadzenie S PJ d o r. D o tego c z a s u s tosują one uproszczony system pomoc y obszarowej ( JPO) 11. System JPO nie został objęty zak resem kontroli będącej przedmiotem niniejszego sprawozdania. 11 Art. 122 rozporządzenia (WE) nr 73/ Art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1782/ W sektorze oliwy z oliwek obowiązywały szczególne przepisy: okres referencyjny obejmował lata gospodarcze 1999/2000, 2000/01, 2001/02 and 2002/ W z a k resie n a l i c z a n i a i p r z ydzielania u p r a w n i e ń d o p ł a t n o - ś c i p a ń s t wom c z ł o n k o w s k i m u d o s t ę p n i o n o d o w y b o r u k i l k a roz wiązań wdrożeniow ych - tz w. modeli : model histor yczny, model regionalny ( r yczałtow y) oraz modele mieszane, stano - wiące połączenie dwóch pier wsz ych. a) M o d e l h i s tor yc z ny 1 2 : K a żdy ro l n i k o t r z y m u j e u p rawnienia do płatności, które są z w yk le naliczane na podstawie średn i e j k woty p ł a t n o ś c i o t r z y my w a nych w t r z y l e t n i m ( , i r. ) o k resie refe renc y j ny m ( h i s t o r yczna k wota referenc yjna) oraz średniej liczby hektarów gruntów uprawianych w t ym ok resie w ramach jak iegokolwiek wcześniej o b o w i ą z u j ą c e g o s y s t e m u w s p a rcia z w i ą z a n e g o z w i e l k o - ś c i ą p r o d u k c j i ( o b s z a r r e f e r e n c y j n y ) 1 3. Ta k w i ę c w a r t o ś ć j e d n o s t k owa u p rawnienia d o p ł atności j e s t równa k wo c ie referenc yjnej podzielonej przez liczbę uprawnień. Ta metoda obliczeniowa prowadzi do znacznych różnic w war tości jednostkowej uprawnień do płatności, ponieważ w ok resie r e f e r e n c y j n y m p o s z c z e g ó l n e s e k t o r y r o l n e o t r z y m y w a ł y wsparcie w różnej w ysokości.

18 16 b) M o d e l r e g i o n a l ny ( r y c z a ł t o w y ) 1 4 : W m o d e l u r e g i o n a l ny m wsz ystk ie uprawnienia do płatności prz yznawane rolnikom z danego regionu/subregionu mają tak ą samą war tość ( r y- czałt ), a k ażdy rolnik otrz ymuje uprawnienie do płatności z a k a żdy k walifikując y s i ę h e k t a r gruntów z a d e k l a rowany w p i e r w s z y m r o k u z ł o ż e n i a w n i o s k u, l u b t e ż w o s t a t n i m roku popr zedzając ym rok wprowadzenia SPJ. c) M o d e l e m i e s z a n e ( h y b r y d o w e ) : M o d e l e t e ł ą c z ą w s o - b i e e l e m e n t y m o d e l u h i s t o r ycznego i regionalnego. R o l - n i c y o t r z y m u j ą p o d s t awową k wo tę r yc z a ł tową z a k w a l i f i- k u j ą c y s i ę h e k t a r p l u s s t a ł ą c z ę ś ć p r o c e n t o w ą p ł a t n o ś c i, k t ó r e o t r z y m y w a l i w o k r e s i e r e f e r e n c y j n y m. M o d e l e h y - b r y d o w e m o g ą b y ć s t a t y c z n e l u b d y n a m i c z n e, t z n. k o m - b i n a c j a w a r t o ś c i h i s t o r y c z n y c h i r y c z a ł t o w y c h m o ż e pozostawać tak a sama lub też zmieniać się w czasie i ewo - l u ować w k i e r u n k u m o d e l u regionalnego - r yczałtowego. M o d e l e w y b rane p r zez 1 7 p a ń s t w c z ł o n k owsk i c h s tosują - c ych SPJ do celów naliczania i prz yznawania uprawnień do płatności pr zedstawiono w załączniku I. 14 Art. 58 i 59 rozporządzenia (WE) nr 1782/ Państwom członkowskim, które od 2005 r. jedynie częściowo wprowadziły SPJ, pozwolono jednak utrzymać związane z wielkością produkcji premie za krowy mamki oraz premie za owce i kozy. 14. Pa ń s t wa c z ł o n k owsk i e u z ysk a ł y m ożliwo ś ć p r zesunięcia c zę - ś c i p ł a t n o ś c i h i s t o r ycznych d o r e z e r w y k r a j o w e j, k t ó r a m oże być w ykorz ystywana do prz yznawania płatności now ym rolnikom, którz y rozpoczęli działalność po ok resie referenc yjnym, r o l n i k o m z n a j d u j ą c y m s i ę w s z c z e g ó l n e j s y t u a c j i l u b r o l n i - kom dotk niętych restruktur yzacją albo objęt ych programami roz wojow ymi. Z M I A N Y W P R O WA D ZO N E W Z W I Ą Z K U Z P R Z E G L Ą D E M W S P Ó L N E J P O L I T Y K I R O L N E J ( T Z W. H E A LT H C H E C K ) Z 2008 R. 15. W 2008 r. Komisja i Rada przeprowadziły przegląd WPR znany jako Health Check. Rada prz yjęła propoz ycje Komisji dotyczące dalszego uniezależnienia systemów wsparcia bezpośrednie - go, które były nadal z wiązane z produkcją 15. Pozostałe systemy pomoc y powiązane z wielkością produkcji - w zak resie suszu paszowego, skrobi, lnu i konopi - zostaną także uniezależnione o d p ro d u k c j i i w ł ą c zone d o S PJ d o r. Po n a d to p r zegląd WPR doprowadził do dalszego uproszczenia zasad i zniesienia o b owiązku u g o rowania p r zez ro l n i k ów c zęści gruntów ( o b o- wiązkowe odłogowanie).

19 R ada upoważniła też państwa członkowsk ie do zrewidowania p o d j ę t e j p r z e z n i e d e c y z j i o w y b o r z e d a n e g o m o d e l u wdraż a n i a S PJ. Pa ń s t w a, k t ó re w y b r a ł y m o d e l h i s t o r yczny, m o g ą albo zdec ydować się zmniejsz yć różnice w war tości jednostkowej uprawnień do płatności, albo zmienić model wdrażania n a ( p e ł ny l u b hy b r ydow y ) m o d e l regionalny. Pa ń s t w a, k tóre wprowadziły już wcześniej hybr ydowy model regionalny, mogą zdec ydować o ograniczeniu histor ycznego komponentu wart o ś c i u p r a w n i e ń d o p ł a t n o ś c i i w t e n s p o s ó b d o s t o s o w a ć j e w większ ym stopniu do war tości regionalnej. Państ wa członkowsk ie mogą także zmienić sk ład regionów 16. Ponadto pańs t w a c z ł o n k o w s k i e o t r z y m a ł y p o z wolenie n a w y k o r z y s t a n i e do 10 % swoich pułapów k rajow ych na ok reślone szczególne cele Art rozporządzenia (WE) nr 73/ Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w załączniku I.

20 ZAKRES I CELE KONTROLI ORAZ PODEJŚCIE KONTROLNE Tr ybunał kontrolował już wdrożenie SPJ w 17 państwach członkowsk ich stosując ych ten system od 2006 r. Wynik i t ych kontroli przedstawiano w sprawozdaniach rocznych. 18. Tr ybunał zdec ydował też o przeprowadzeniu uzupełniając ych prac kontrolnych w 2009 i 2010 r. do celów niniejszego spra - wozdania. Objęły one wiz yty kontrolne w Komisji Europejsk iej i trzech państwach członkowskich ( Francji, Zjednoczonym Królestwie i Włoszech) oraz analizę dokumentacji i przegląd opracowań i ocen. 19. N i n i e j s z e s p r a w o z d a n i e k o n c e n t r u j e s i ę n a n a s t ę p u j ą c y c h k westiach: ŪŪ d e f i n i c j i b e n e f i c j e n t ó w p o l i t y k i, d o s t ę p i e d o p ł a t n o ś c i j e d n o l i t yc h o raz d e f i n i c j i gruntów k w a l i f i k u j ą c yc h s i ę d o płatności; ŪŪ prz ycz yniania się przez system do realizacji założonych ce - l ów z w i ę k s z a n i a d o c h o d ów l u d n o ś c i ro l n i c zej o raz u t r z y - mywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowisk a; ŪŪ e fe k tów f u n k c j o n owania p o s zczególnych m o d e l ów wdrażania systemu; ŪŪ błędów w ynik ając ych ze skomplikowanych obliczeń w yma - ganych do celów ustanowienia uprawnień do płatności.

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Agnieszka Różańska KZPBC Płatność cukrowa Oddzielna płatność z tytułu cukru, tzw. płatność cukrowa została wprowadzona do WPR w 2006 roku w ramach reformy rynku cukru

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r.

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. I. Płatności bezpośrednie w 2014 r. Zgodnie z procedowanym obecnie projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.8.2014 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim Kto i na jakie wsparcie może liczyć na polskiej wsi w latach 2015 2020 -System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Spotkanie z ministrem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Pytanie - Umiejscowienie jednostek należących do gospodarstwa objętych ograniczeniami ze względu na zazielenianie

Pytanie - Umiejscowienie jednostek należących do gospodarstwa objętych ograniczeniami ze względu na zazielenianie Płatności bezpośrednie w 2015 roku - więcej informacji na stronie ARiMR Zazielenienie pytania i odpowiedzi W odniesieniu do systemu płatności bezpośrednich, stosowanie przez rolników instrumentów wymaganych

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY: p o d n i e s i e n i e ś w i a d o m o ś ć k a d r B + R i s t u d e n t ó w o z n a c z e n i u w s p ó ł p r a c y n a u k i i

CEL GŁÓWNY: p o d n i e s i e n i e ś w i a d o m o ś ć k a d r B + R i s t u d e n t ó w o z n a c z e n i u w s p ó ł p r a c y n a u k i i Nauk a w służbie środowisk a i gospodark i Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze śro dków Europejsk iego Funduszu Społecznego w ramach Pro gramu Operac yjnego Kapitał Ludzk i Działanie 4.2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Grudzień 2012 Plan prezentacji I. Cele strategiczne WPR do 2020 roku; II. Zasady ogólne - propozycje III. Filar I: płatności bezpośrednie zmiany ogólne, 1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 07.10.2006. Cele działania Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu

Bardziej szczegółowo

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 07.10.2006. Cele działania - utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków roślin, zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 PL L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Sekcji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. -go filaru na rolnictwo aktywne 2% + + 2% + 13% dodatkowe 8,3% = 25,3% Kontynuowanie uproszczonego systemu SAPS. Komponenty systemu: - jednolita obszarowa

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UPROSZCZONY DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W POLSCE FUNKCJONOWANIE I WSTĘPNE SZACUNKI STAWEK DOPŁAT

SYSTEM UPROSZCZONY DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W POLSCE FUNKCJONOWANIE I WSTĘPNE SZACUNKI STAWEK DOPŁAT FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30 Pokój 338 00-930 Warszawa http://www.fapa.com.pl/saepr tel. (+48 22) 623-10-01 623-26-07 fax. (+48 22)

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wkład systemu płatności bezpośrednich i działań powierzchniowych PROW w latach 2015-2020 w realizację SZRWRiR Joanna Czapla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Styczeń 2015 r. 1 Kalendarz prac nad nowym

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW)

WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW) WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW) 1. Co to jest pomoc ONW? Jest to pomoc finansowa udzielana gospodarstwom rolnym położonych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. System płatności ł ś ibezpośrednichś w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Intencją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wykorzystanie środków pochodzących z II-go filaru na rolnictwo aktywne

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Grudzień 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz : Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Bardziej szczegółowo

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca)

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność ta jest w 100% finansowana z budżetu krajowego. Płatność uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 10 01 00-930 Warszawa fax. (+48 22) 623 17 07 http://www.fapa.com.pl/saepr

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR PIERWSZY FILAR WPR: I WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKÓW PRODUKTÓW ROLNYCH (WORR) WORR obejmuje środki rynkowe przewidziane w WPR. Kolejne reformy doprowadziły w 2007 r. do połączenia 21 WORR w jedną WORR dla

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Promotor: dr Magdalena Cyrek Mariola Banach STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 przedstawienie istoty ubóstwa i wykluczenia

Bardziej szczegółowo

L 325/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 325/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.10.2004 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent DZIAŁAIE AIE 214 PROGRAM ROLOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY Stefania Czekaj Ekonomia; III rok SGGW 26.11.2009 r. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Program stanowi finansowe wsparcie dla rolników gospodarujących

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej. Marek Zagórski

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej. Marek Zagórski Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej Marek Zagórski Rolnictwo w UE kraj liczba gospodarstw (tys.) średnia powierzchnia Czechy 39 89,3 Dania 45 59,7 Niemcy 371 45,7 Francja 527 52,1 Włochy 1 679 7,6 Bułgaria

Bardziej szczegółowo

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE Ewa Szymborska Kołobrzeg, 22-23 czerwca 2010 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMY UE wspierające

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy

Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy jest realizowany w ramach Osi II PROW 2007-2013 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Działanie to ma przyczynić się do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyczyny reformy WPR Wyzwania: Gospodarcze -Bezpieczeństwo żywnościowe (UE i globalnie), zmienność cen, kryzys gospodarczy; FAO Populacja na świecie wzrośnie

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w.

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. VI PROF. DR HAB. INŻ. WALDEMAR MICHNA MGRINŻ. DANUTA LIDKĘ DR INŻ. DOMINIK ZALEWSKI ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 2 Stan prawny. Ogólne założenia zawarte w Programie

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE dr Zbigniew Floriańczyk Pułtusk, 30 listopada 2 grudnia 2009 roku Zakres badania Kompilacja Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa - RER Analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji mleka w latach oraz projekcja do 2020 roku

Opłacalność produkcji mleka w latach oraz projekcja do 2020 roku Opłacalność produkcji mleka w latach 2014-2015 oraz projekcja do 2020 roku Seminarium, IERiGŻ-PIB, 02.09.2016 r. dr inż. Aldona Skarżyńska mgr Konrad Jabłoński Koszty ekonomiczne i dochód z zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku 05 listopada 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r.

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r. Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE 13 maja 2014 r. Stan realizacji PROW 2007-2013 Liczba złożonych wniosków 6 409 046 (w tym 5 246 151 na

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r.

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r. Program rolnośrodowiskowy rodowiskowy dziś i jutro Anna Klisowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament PłatnoP atności Bezpośrednich Falenty, 8-98 9 grudnia 2010 r. Zawartość prezentacji Programy

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? .pl https://www..pl Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Stalenga Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB, Puławy

Jarosław Stalenga Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB, Puławy Rolnictwo ekologiczne przyjazne środowisku naturalnemu Jarosław Stalenga Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB, Puławy 1. Rolnictwo ekologiczne w realizacji celów KPR 2. Status rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 26.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/83 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW 2014-2020 Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (M06) Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałania Premie dla młodych rolników ułatwianie wejścia

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy jako instrument wspierania pro-środowiskowej działalności gospodarczej Marek Jobda Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Program rolnośrodowiskowy jako instrument wspierania pro-środowiskowej działalności gospodarczej Marek Jobda Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Program rolnośrodowiskowy jako instrument wspierania pro-środowiskowej działalności gospodarczej Marek Jobda Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków European Commission Enterprise and Industry Title of

Bardziej szczegółowo

wraz z odpowiedziami Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Rady i Komisji

wraz z odpowiedziami Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Rady i Komisji Sprawozdanie sporządzone zgodnie z art. 92 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 dotyczące wszelkich zobowiązań warunkowych (dotyczących Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji,

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las.

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. będzie przyjmować wnioski o wsparcie od rolników,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo