SYSTEM PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH (SPJ): PROBLEMY, KTÓRE NALEŻY ROZWIĄZAĆ, ABY UZYSKAĆ POPRAWĘ W ZAKRESIE NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH (SPJ): PROBLEMY, KTÓRE NALEŻY ROZWIĄZAĆ, ABY UZYSKAĆ POPRAWĘ W ZAKRESIE NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI"

Transkrypt

1 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Sprawozdanie specjalne nr 5 ISSN SYSTEM PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH (SPJ): PROBLEMY, KTÓRE NALEŻY ROZWIĄZAĆ, ABY UZYSKAĆ POPRAWĘ W ZAKRESIE NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI PL

2

3 Sprawozdanie specjalne nr SYSTEM PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH (SPJ): PROBLEMY, KTÓRE NALEŻY ROZWIĄZAĆ, ABY UZYSKAĆ POPRAWĘ W ZAKRESIE NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI (przedstawione na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE) EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

4 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luksemburg LUKSEMBURG Tel Faks Internet: Sprawozdanie specjalne nr Wiele informacji o Unii Europejskiej znajduje się w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu niniejszej publikacji. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011 ISBN doi: /20528 Unia Europejska, 2011 Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Printed in Luxembourg

5 SPIS TREŚCI 3 PUNKT SKRÓTY GLOSARIUSZ I XII STRESZCZENIE 1 16 WPROWADZENIE 1 3 WPROWADZENIE 4 7 REFORMA WPR Z 2003 R. WPROWADZIŁA SYSTEM PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH 8 14 GŁÓWNE ELEMENTY SPJ I MODELE WDRAŻANIA ZMIANY WPROWADZONE W ZWIĄZKU Z PRZEGLĄDEM WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (TZW. HEALTH CHECK ) Z 2008 R ZAKRES I CELE KONTROLI ORAZ PODEJŚCIE KONTROLNE UWAGI BENEFICJENCI POLITYKI, WARUNKI DOSTĘPU DO PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH ORAZ USTANOWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW SYSTEMU DEFINICJE GOSPODARST WA, DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ORAZ GRUNTÓW POZOSTAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI ROLNIKA PŁATNOŚĆ NA RZECZ EMERYTOWANYCH ROLNIKÓW ZA SPEŁNIANIE MINIMALNYCH WYMOGÓW DKR NOWI BENEFICJENCI PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE W BARDZO RÓŻNY SPOSÓB WPROWADZAJĄ GŁÓWNE ELEMENTY SYSTEMU SPJ DOSTĘP NOWYCH BENEFICJENTÓW DO SPJ ZALEŻY W GŁÓWNEJ MIERZE OD ROZWIĄZAŃ WDROŻENIOWYCH PRZYJĘTYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DEFINICJA KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ GRUNTÓW I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ PRZYNAJMNIEJ W MINIMALNYM WYMIARZE NIE ZAWSZE BYŁY PRECYZYJNE 38 TYMCZASOWE WYKORZYSTYWANIE GRUNTÓW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ NEGATYWNE SKUTKI KONSOLIDACJI UPRAWNIEŃ DO PŁATNOŚCI

6 WYSOKI ODSETEK POMOCY Z SPJ TRAFIA DO WIĘKSZYCH GOSPODARSTW, A SYSTEM TEN W OGRANICZONYM STOPNIU SPRZYJA ROLNICTWU PRZYJAZNEMU DLA ŚRODOWISKA POMOC Z SPJ STANOWI ISTOTNĄ CZĘŚĆ DOCHODÓW ROLNIKÓW, ALE NIE WPROWADZA SIĘ ROZRÓŻNIENIA MIĘDZY ROLNIKAMI O NISKICH I WYSOKICH DOCHODACH ANALIZA ROZDZIAŁU POMOCY: POMOC Z SPJ TRAFIA W GŁÓWNEJ MIERZE DO NIEWIELKIEGO GRONA DUŻYCH BENEFICJENTÓW WSPARCIE Z SPJ NIE ODZWIERCIEDLA ANI KOSZTÓW UTRZYMANIA GRUNTÓW, ANI POZYTYWNYCH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNYCH EFEKTY ZAŁOŻEŃ KONCEPCYJNYCH I PRZYJĘTYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE POLITYK WDRAŻANIA SYSTEMU RÓŻNORODNOŚĆ MODELI, WARIANTÓW I POLITYK WDRAŻANIA SYSTEMU W PAŃST WACH CZŁONKOWSKICH WRAZ Z UPŁYWEM CZASU MODEL HISTORYCZNY ODDZIELONO OD PRODUKCJI ALE MODEL REGIONALNY MA NEGATYWNE SKUTKI WPROWADZENIE SPJ WYMAGAŁO SKOMPLIKOWANYCH OBLICZEŃ I DOPROWADZIŁO DO POWSTANIA BŁĘDÓW WNIOSKI I ZALECENIA BENEFICJENCI, KWALIFIKUJĄCE SIĘ GRUNTY I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ROZDZIAŁ POMOCY Z SPJ EFEKTY FUNKCJONOWANIA POSZCZEGÓLNYCH MODELI WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK I - WDROŻENIE MODELI PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH, PRZYSZŁA INTEGRACJA WSPARCIA POWIĄZANEGO Z WIELKOŚCIĄ PRODUKCJI I WSPARCIA SPECJALNEGO ZAŁĄCZNIK II - PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMU PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH (KAMPANIE LATA BUDŻETOWE ) ZAŁĄCZNIK III - ROZDZIAŁ WSPARCIA DOCHODU W RAMACH SPJ (ROK SKŁADANIA WNIOSKÓW ) ODPOWIEDZI KOMISJI

7 SKRÓTY 5 CATS: baza danych związanych z płatnościami z funduszy rolnych UE (z ang. Clearance Audit Trail System) DKR: dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska EFRG: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji EFRROW: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Eurostat: urząd statystyczny Unii Europejskiej JPO: system jednolitej płatności obszarowej LSU: jednostka żywego inwentarza (z ang. livestock unit) ONW: obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania SMR: podstawowe wymogi w zakresie zarządzania (z ang. Statutory Management Requirements) SPJ: system płatności jednolitych URAA: Porozumienie w sprawie rolnictwa zawarte w ramach Rundy Urugwajskiej (z ang. Uruguay Round Agreement on Agriculture) WPR: Wspólna Polityka Rolna WTO: Światowa Organizacja Handlu (z siedzibą w Genewie)

8 GLOSARIUSZ 6 Agenda 2000: W ramach tej reformy WPR oparto na dwóch głównych filarach. Są one finansowane z budżetu Wspólnoty poprzez dwa europejskie fundusze rolne. Pierwszy filar (Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)) obejmuje działania dotyczące rynków oraz wsparcie dochodu w formie płatności bezpośrednich. W ramach drugiego filaru (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)) współfinansowane są: działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w dziedzinie rolnośrodowiskowej, w zakresie promocji jakości żywności, wyższych standardów technicznych i dobrostanu zwierząt. Dochód czynników produkcji rolniczej: Wskazuje wartość dodaną netto działalności rolniczej ( jak również nieodłączną pozarolniczą działalność wtórną) po koszcie czynnika. Jest on obliczany poprzez odjęcie zużycia pośredniego, zużycia środków trwałych oraz podatków od wartości produkcji rolnej w cenach bazowych i dodanie wartości (innych) dopłat do produkcji. Gospodarstwa często uzyskują dochód z innych źródeł (działalność pozarolnicza, wynagrodzenie, świadczenia społeczne, dochód z własności), a zatem dochód z rolnictwa nie musi pokrywać się z faktycznym dochodem gospodarstwa rolnego. Dochód przedsiębiorcy rolnego: Dochód z działalności rolniczej wykorzystywany do pokrycia własnych czynników produkcji (praca i/lub przedsiębiorstwo, kapitał własny i posiadane grunty). Odpowiada on dochodowi czynników produkcji pomniejszonemu o koszty związane z pożyczaniem kapitału i zatrudnianiem siły roboczej. Porozumienie w sprawie rolnictwa zawarte w ramach WTO: Wynik negocjacji prowadzonych w latach w ramach Rundy Urugwajskiej: kraje członkowskie WTO zgodziły się poprawić dostęp do rynku i ograniczyć dotacje dla rolnictwa mające negatywny wpływ na handel. Przegląd polityki rolnej - (ang. Health Check): Dokonany w 2008 r. przegląd reformy WPR z 2003 r. Przyjęcie przygotowanych przez Komisję wniosków dotyczących dalszego uniezależnienia pomocy bezpośredniej od produkcji i dodatkowej elastyczności SPJ, przekazywania większych środków na rozwój obszarów wiejskich, zmian w systemie interwencji, wzrostu kwot mlecznych i innych działań dotyczących poszczególnych sektorów. Reforma z 1992 r.: Pierwsza duża reforma WPR (reforma MacSharry ego), w ramach której obniżono ceny interwencyjne w sektorach roślin uprawnych i wołowiny. Jako rekompensatę za oczekiwaną utratę dochodu w ramach reformy wprowadzono płatności bezpośrednie dla producentów roślin uprawnych oraz za grunty, na których zaprzestano produkcji (odłogowane). Reforma z 2003 r.: Reforma WPR (przegląd śródokresowy) miała na celu zredukowanie wsparcia cen i zrekompensowanie tego bezpośrednim wsparciem dochodu, co było kontynuacją procesu, który rozpoczął się w 1992 r. (reforma MacSharry ego) i został potwierdzony w 1999 r. (Agenda 2000). Reforma z 2003 r. wprowadziła uniezależnienie pomocy od produkcji i zasadę wzajemnej zgodności oraz wzmocniła pomoc w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Uniezależnienie płatności od wielkości produkcji: Proces oddzielania płatności pomocy bezpośredniej od faktycznej produkcji rolnej.

9 7 STRESZCZENIE I. System płatności jednolitych (SPJ ) stanowi p o d s t a w o w y e l e m e n t r e f o r m y w s p ó l n e j p o l i t y k i r o l n e j z r. J e g o c e l e m j e s t w s p i e r a n i e r o l n i k ó w w d o s t o s o w a n i u s i ę do popytu r ynkowego oraz wspieranie ich d o c h o d ó w. O b e c n i e S PJ j e s t s t o s o w a n y w 1 7 s p o ś r ó d 2 7 k r a j ó w U n i i, a w r. w yd atk i w ramach tego s ystemu w y n i o s ł y ok. 28,8 mld euro. II. Pr z e p r o w a d z o n a p r z e z Tr y b u n a ł k o n t r o l a objęła następujące główne element y : ŪŪ beneficjentów polit yk i, dostęp do płatności jednolitych oraz definicję gruntów k walifikując ych się do płatności; ŪŪ p r z y c z y n i a n i e s i ę p r z e z s y s t e m d o r e - a l i z a c j i c e l ó w w s p i e r a n i a d o c h o d ó w l u d n o ś c i r o l n i c z e j o r a z u t r z y m y w a n i a gruntów w dobrej kulturze rolnej zgod - nej z ochroną środowisk a; ŪŪ efekty funkcjonowania poszczególnych modeli wdrażania systemu. III. Beneficjentami SPJ są rolnic y prowadząc y d z i a ł a l n o ś ć r o l n i c z ą o r a z p o s i a d a j ą c y d o s w o j e j d y s p o z y c j i k w a l i f i k u j ą c e s i ę g r u n t y. J e d n a k ż e n i e p r e c y z y j n e d e f i n i - c j e t yc h terminów o raz s p o s ó b wd rażania z wiązanych z nimi postanowień umożliwiły o s o b o m l u b i n ny m p o d m i o tom n i e p rowa - d z ą c y m d z i a ł a l n o ś c i r o l n i c z e j l u b p r o w a - d z ą c y m j ą j e d y n i e w m a rginalny m w y m i a- r ze, otrz ymy wanie płatności z SPJ.

10 8 STRESZCZENIE IV. W r. K o m i s j a i R a d a p r z e p r o w a d z i ł y przegląd WPR, tz w. Health Check, w w yniku k t ó r e g o u z n a n o, ż e p o m o c u d z i e l a n a w r a m a c h S PJ n i e p o w i n n a b y ć p r z y z n a - w a n a o s o b o m f i z y c z n y m l u b p r a w n y m, któr ych działalność rolnicza stanowi tylko n i e z n a c z ą c ą c z ę ś ć o g ó ł u i c h d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a rc zej l u b k tór yc h g ł ówna d z i a ł a l - ność gospodarcza lub pr zedmiot działalno - ści nie polegają na prowadzeniu działalno - ś c i rolniczej. J e d n a k że d o tej p o r y ż a d n e p a ń s t w o c z ł o n k o w s k i e n i e s k o r z y s t a ł o z tego zapisu, by dok ładniej ok reślić grupę beneficjentów pomoc y w ramach SPJ. V. Dostęp do systemu SPJ dla now ych beneficjentów był niek iedy ograniczony. Ponadto k r y t e r i a k w a l i f i k o w a l n o ś c i g r u n t ó w n i e były wystarczająco jasne, a wymóg prowadzenia działalności rolniczej prz ynajmniej w w y m i a r z e m i n i m a l n y m n i e b y ł c z a s e m zachow y wany. VI. P ł a t n o ś c i b e z p o ś r e d n i e, o b e j m u j ą c e S PJ i p o m o c p o w i ą z a n ą z w i e l k o ś c i ą p r o d u k - cji, stanowią dużą część dochodów gospo - d a r s t w. W i ę k s z o ś ć t e j p o m o c y t r a f i a d o niewielk iego grona duż ych beneficjentów, p o d c z a s g d y z n a c z n a w i ę k s z o ś ć b e n e f i - cjentów otrz ymuje jedynie drobne k woty. VII. O t r z y m a n i e p o m o c y w r a m a c h S PJ j e s t uzależnione od spełnienia w ymogów wzajemnej zgodności. Tr ybunał zauważ ył jedn a k, ż e n i e m a b e z p o ś r e d n i e g o p o w i ą z a - n i a m i ę d z y p ł a t n o ś c i a m i z S PJ i k o s z t a m i p o n o s z o n y m i p r z e z r o l n i k ó w w z w i ą z k u z koniecznością spełnienia t ych w ymogów. Po d o b n i e n i e j e s t m ożliwe u s t a l e n i e b e z- p o ś r e d n i e g o p o w i ą z a n i a m i ę d z y p o m o c ą z SPJ a poz ytywnymi społecznymi uwarunk owaniami, k tóre w y n i k a j ą z p rowadzenia działalności rolniczej. VIII. P a ń s t w o m c z ł o n k o w s k i m u d o s t ę p n i o n o s z e r e g r o z w i ą z a ń ( m o d e l i ) w z a k r e s i e w d r a ż a n i a S PJ. W y b ó r p o s z c z e g ó l n y c h m o d e l i w i s totny s p o s ó b w p ł y wał n a s p o - s ó b r o z d z i a ł u p o m o c y w e w n ą t r z p a ń s t w c z ł o n k o w s k i c h ( w ś r ó d r o l n i k ó w ). W e fe k- c i e o b e c n i e S PJ s t a n owi s ł a b o u k i e r u n k o - w a n y m e c h a n i z m w s p i e r a n i a d o c h o d ó w rolników. IX. W i ę k s z o ś ć p a ń s t w c z ł o n k o w s k i c h, k t ó r e w p rowadziły d o t ą d S PJ, z a c h owała m o d e l h i s t o r y c z n y, w k t ó r y m k w o t y p o m o c y o p i e r a j ą s i ę z a s a d n i c z o n a p a r a m e t r a c h o k r e ś l o n y c h w l a t a c h , k t ó r e n i e o d p o w i a d a j ą j u ż o b e c n i e p r o w a d z o - n e j d z i a ł a l n o ś c i. O i l e p a ń s t w a c z ł o n - k o w s k i e n i e u s t a n o w i ł y o d p o w i e d n i c h r e s t r y k c j i, w m o d e l u t y m m o g ą t a k ż e w y s t ę p ować s p e k u l a c y j n e p r zek a z y w a n i e i k umulacja uprawnień do płatności przez beneficjentów. X. M o d e l regionalny c h a r a k t e r y z u j e s i ę b a r - d z i e j w y r ó w n a n y m r o z d z i a ł e m p o m o c y. W y k a z a n o j e d n a k, ż e z w i ę k s z a o n k a p i - t a l i z a c j ę p o m o c y w cenach gruntów i i c h d z i e r ż a w y. Ta k a k a p i t a l i z a c j a w y s t ę p u j e w e w s z y s t k i c h s y s t e m a c h p o m o c y o p a r - t ych na powierzchni uprawianych gruntów, a l e w w i ę k s z y m s t o p n i u w r e g i o n a l n y m modelu wdrażania SPJ. XI. C h o c i a ż S PJ p r z y c z y n i ł s i ę d o r e a l i z a c j i c e l ó w W P R, w s z c z e g ó l n o ś c i p o m a g a j ą c rolnikom w l e p s z y m d o s t o s owaniu s i ę d o p o pytu r y n k owe g o o raz p o p r zez wspiera - n i e d o c h o d ó w s e k t o r a rolnego j a k o c a ł o - ś c i, Tr y b u n a ł z w raca s i ę d o K o m i s j i o roz - ważenie, cz y aspektów t ych nie należałoby p o n ownie p r zeanalizować w ś w i e t l e s fo r - mułowanych poniżej zaleceń.

11 9 STRESZCZENIE XII. Tr ybunał formułuje następujące zalecenia: ŪŪ ŪŪ n a l e ż y z m i e n i ć o b e c n e p r z e p i s y, a b y zagwarantować, że pomoc z SPJ będzie k i e r o w a n a d o r o l n i k ó w p r o w a d z ą c y c h c z y n n ą d z i a ł a l n o ś ć, w s z c z e g ó l n o ś c i z w y k l u c z e n i e m b e n e f i c j e n t ów, k t ó r z y nie prowadzą działalności rolniczej lub p r o w a d z ą j ą j e d y n i e w n i e z n a c z n y m w ymiarze; należ y prec yz yjniej zdefiniować pojęcia k walifikując yc h s i ę gruntów o raz d z i a- ł a l n o ś c i ro l n i c zej, a by n i e d o p u ś c i ć d o p r zeznaczania p o m o c y z S PJ n a grunt y n i e rolnicze i d z i a ł a l n o ś ć p ozarolniczą, która nie prz ycz ynia się do z większania w yd a j n o ś c i ro l n i c t wa ( a r t. 3 9 Traktatu, z o b. p r z y p i s 5 ) l u b w s p o s ó b a k t y w n y nie wpły wa na utr z ymanie środowisko - wej war tości gruntów ; ŪŪ n a l e ż y z m i e n i ć s p o s ó b n a l i c z a n i a p o - m o c y z S PJ, a b y w w i ę k s z y m s t o p n i u dostosować k woty pomoc y do kosztów środowiskow ych i innych uwarunkowań zewnętrznych; ŪŪ ŪŪ w ymogi DKR powinny ok reślać konk retn e i regularne c z y n n o ś c i, k t ó re m u s z ą b y ć p r z e p r o w a d z a n e p r z e z r o l n i k ó w, a b y m o g l i o n i o t r z y m a ć p o m o c w p e ł - nej wysokości. Redukcje płatności w następstwie niespełnienia w ymogów wzajemnej zgodności powinny być bardziej dotk liwe; należ y dąż yć do bardziej w yrównanego rozdziału pomocy międz y rolników, albo dzięk i większemu modulowaniu płatno - ś c i, a l b o w p rowadzając l i m i t y w ysokoś c i i n d y w i d u a l n y c h p ł a t n o ś c i, l u b t e ż u w z g l ę d n i a j ą c i n d y w i d u a l n ą s y t u a c j ę rolników ; ŪŪ naliczania uprawnień do płatności nale - ż y dokonywać w sposób uwzględniając y w a r u n k i g o s p o d a rowania w y s t ę p u j ą c e w różnych regionach.

12 10 WPROWADZENIE W P R O WA D Z E N I E 1. Pr zed reformą z 1992 r. WPR opierała się na systemie wspiera - nia cen w większości sektorów rolnych, działaniach inter wenc y j nyc h n a r y n k a c h ro l nych o raz o c h ro n i e p r zed i m p o r tem 1. Wsparcie cenowe zaczęło generować niemal bezustannie nad - wyżk i najważniejsz ych produktów rolnych i równowaga r ynkowa mogła zostać osiągnięta t ylko prz y duż ym obciążeniu dla budżetu, za pomocą środków tak ich jak pr y watne przechow y- wanie, dopłat y do zbytu nadw yżek, dotacje w y wozowe, a nawet niszczenie produktów rolnych. Ponadto wsparcie cenowe było s ystemat ycznie k r y t y k owane w r a m a c h w i e l o s t ronnych negocjacji handlow ych. 2. W ramach reformy WPR z 1992 r. obniżono ceny inter wenc yj - ne na zboża i wołowinę oraz zobowiązano większe gospodarstwa do odłogowania części gruntów wchodzących w ich skład. J e d n o c z e ś n i e w p rowadzono ś rodk i t o w a r z y s z ą c e d o t yczące ochrony środowiska, wcześniejsze emer ytur y dla rolników oraz działania z wiązane z zalesianiem. Jako rekompensatę za ocze - k iwaną utratę dochodów w w yniku obniżenia cen zbóż i woło - winy, producenci otrz ymali płatności bezpośrednie, które były zależne od wielkości obsianych gruntów lub liczby z wierząt. Całkowite k woty tych płatności ograniczono, ustalając dla po - s z c z e g ó l nych s e k t o rów l i m i t y n a p o z i o m i e regionalny m l u b k rajow ym. 1 W niektórych sektorach rolnych wprowadzono płatności bezpośrednie w celu zwiększenia dochodów producentów rolnych. Jako przykład może służyć rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów, które wprowadziło dopłaty do produkcji oliwy z oliwek i oliwek stołowych (Dz.U. 172 z , s. 3025/66). W sektorze bawełny producenci otrzymywali wsparcie pośrednio, dzięki pomocy udzielanej podmiotom zajmującym sie odziarnianiem. R A M K A 1 W S PA R C I E D O C H O D U G O S P O D A R S T W R O L N YC H A M I Ę D Z Y N A R O D O W E ZO B O W I Ą Z A N I A U N I I E U R O P E J S K I E J W 1994 r. Unia Europejska i kraje członkowskie Światowej Organizacji Handlu podpisały w ramach Rundy Urugwajskiej Porozumienie w sprawie rolnictwa (URAA). Porozumienie to klasyfikuje różne formy wsparcia gospodarstw rolnych w zależności od jego wpływu na zakłócenia handlu międzynarodowego. Bezpośrednie wsparcie cenowe uważa się za mechanizm powodujący wyjątkowo duże zakłócenia handlu i kraje członkowskie WTO zobowiązały się do zredukowania tej formy wsparcia. Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją uznaje się za niezakłócające handlu, i z tego względu są dozwolone 2. 2 Porozumienie w sprawie rolnictwa (Dz.U. L 336 z , s. 22) dopuszcza publiczne wsparcie gospodarstw rolnych pod pewnymi warunkami. Według załącznika 2 do tego porozumienia, dopuszczalność płatności w ramach wsparcia dochodu należy ustalać na podstawie kryteriów takich jak poziom dochodów, posiadanie statusu producenta lub właściciela gruntów, wykorzystanie czynników produkcji lub poziom produkcji w okresie referencyjnym. Kwota takich płatności w którymkolwiek roku nie może być związana z rodzajem lub wielkością produkcji (w tym liczbą zwierząt) po okresie referencyjnym ani z cenami wytwarzanych produktów. Płatności nie mogą być także być uzależnione od czynników produkcji wykorzystanych w którymkolwiek roku po okresie referencyjnym, a rolników nie można zobowiązywać do produkcji jako warunku otrzymania wsparcia.

13 11 3. W 1999 r. na posiedzeniu R ady Europejsk iej w Berlinie uzgodn iono d a l s z ą re fo r m ę W P R. Ws p a rc i e ro l n i c t wa zorganizowa - no wokół dwóch głównych filarów, finansowanych z budżetu w s p ó l n o t o wego p o p r z e z d w a f u n d u s z e. E u ropejsk i Fu n d u s z Rolnicz y Gwarancji (EFRG) kont ynuuje finansowanie środków r y n k ow yc h i o b e j m u j e wsparc i e d o c h o d u w fo r m i e p ł atności bezpośrednich powiązanych z wielkością produkcji. Europejsk i Fundusz Rolny na rzecz Roz woju Obszarów Wiejskich (EFRROW ) współfinansuje ś rodk i roz woju o b s z a rów w i e j s k i c h t a k i e j a k ochrona środowisk a i zrównoważone rolnic t wo, promowanie w ysok iej jakości ż y wności, poprawa standardów technicznych i dobrostanu z wierząt. R E F O R M A W P R Z 2003 R. W P R O WA D Z I Ł A S YS T E M P Ł AT N O Ś C I J E D N O L I T YC H 4. Wd r a ż a n i e U R A A i z m i e n i a j ą c e s i ę p r i o r y t e t y p o l i t yczne d o - p rowadziły w r. d o refo r my W P R. R e fo r m a t a m i a ł a z a - chęcić rolników do dostosow y wania się do popytu r ynkowego i promować praktyk i rolne uznawane za sprz yjające ochronie środowisk a. 5. J e ż e l i c h o d z i o p i e r w s z y f i l a r W P R ( E F R G ), z k t ó r e g o f i n a n - sowane są środk i r ynkowe i płatności bezpośrednie, reforma z 2003 r. obejmowała czter y główne element y : 3 Płatności bezpośrednie zmniejszono o 3 % w 2005 r., o 4 % w 2006 r. i 5 % począwszy od roku Od roku 2009 roczne obniżki w ramach modulacji będą dalej pomniejszane: z 7 % w 2009 r. do 10 % w roku. Reforma wynikająca z Agendy 2000 wprowadziła już mechanizm dobrowolnej modulacji, pozwalający państwom członkowskim na modulację do 20 % całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Jedynie Zjednoczone Królestwo, Francja, Niemcy i Hiszpania zdecydowały się na zastosowanie tego mechanizmu. Na podstawie reformy WPR z 2003 r. państwa członkowskie mogą stosować taką dobrowolną modulację oprócz modulacji obowiązkowej. Obecnie ma to miejsce w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Portugalii. ŪŪ Wprowadzenie systemu płatności jednolitych (SPJ ). System ten zastępuje większość dotychczasowych płatności bezpo - średnich. W ramach SPJ otrz ymanie pomoc y przestaje być uwarunkowane w ytworzeniem produktów. ŪŪ Pr z y z n a n i e p ł a t n o ś c i b e z p o ś r e d n i c h w p e ł n e j w y s o k o ś c i u warunkowane j e s t u t r z y my waniem p r zez ro l n i k ów gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowisk a ( DKR) i pr zestr zeganiem pr zez nich podstawow ych w ymog ó w w z a k r e s i e z a r z ą d z a n i a ( S M R ). Z a s a d a t a z n a n a j e s t j a k o z a s a d a w z a j e m n e j z g o d n o ś c i. D K R i S M R w p r o w a - dzają obowiązek lub zak az stosowania praktyk z wiązanych z ochroną potencjału produkc yjnego gruntów rolnych, śro - dowisk iem, zdrowiem i dobrostanem z wier ząt, zdrowotno - ścią roślin i bezpieczeństwem ż y wności. ŪŪ Wp rowadzenie o b owiązkowe g o m e c h a n i z m u p o m n i e j s z a - j ą c e g o w s z y s t k i e p ł a t n o ś c i b e z p o ś r e d n i e p r z e k r a c z a j ą c e 5000 euro w roku kalendarzowym o określoną część procentową (tz w. modulacja) 3. Środk i finansowe uz ysk ane dzięk i modulacji są przesuwane do EFRROW.

14 12 ŪŪ Mechanizm dysc ypliny finansowej, mając y zagwarantować, że uzgodnione k woty przeznaczone na finansowanie I filar u W P R n i e zostaną w d a ny m ro k u p r zek ro c zone 4. M e c h a - n i z m ten w p rowadzono w r., a l e n i e został o n d o t ą d w ykorz ystany. 4 Art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z , s. 1). 6. SPJ ma być spójny z głównymi celami wspólnej polityk i rolnej: z większeniem w ydajności rolnic t wa i zapewnieniem w ten s p o s ó b o d p o w i e d n i e g o p o z i o m u ż y c i a l u d n o ś c i w i e j s k i e j, z właszcza przez podniesienie indy widualnego dochodu osób pracując ych w rolnic t wie 5. A zatem dochody rolników, które stanowiły jedną z głównych kwestii, na któr ych koncentrowała się WPR od czasu jej wprowadzenia, pozostały ważnym elemen - tem tej polityk i. 7. Jeżeli chodzi o k ampanię 2008 r. (rok budżetow y 2009), pułapy k rajowe przeznaczone na rozdział uprawnień do płatności w 1 7 p a ń s t w a c h c z ł o n k o w s k i c h, k t ó re w p rowadziły S PJ, w y - n i o s ł y d o t ą d ł ą c z n i e 3 1, 5 m l d e u r o 6. W b u d ż e c i e n a r. p ł atności w ramach S PJ s t a n owiły 7 2, 1 % p ł atności wsparc i a bezpośredniego UE i 49, 8 % budżetu pr zeznaczonego na rolnic t wo i roz wój obszarów wiejsk ich. 5 Art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Traktatu z Lizbony): 1. Celami wspólnej polityki rolnej są: a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej; b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie; c) stabilizacja rynków; d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw; e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów. 2. Przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej i specjalnych środków służących jej realizacji uwzględnia się: a) szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury społecznej rolnictwa oraz z różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi regionami rolniczymi; b) potrzebę stopniowego wprowadzania odpowiednich środków dostosowawczych; c) fakt, że w Państwach Członkowskich rolnictwo jest sektorem ściśle powiązanym z całą gospodarką. 6 Art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i załącznik VIII do tego rozporządzenia (do r.) (Dz. U. L 270 z , s. 1) oraz załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (od r.) (Dz. U. L 30 z , s. 16). Kwoty w załączniku VIII są obliczane przy założeniu, że wszystkie płatności bezpośrednie są całkowicie niezależne od wielkości produkcji. Jeżeli państwo członkowskie wybrało opcję jedynie częściowego uniezależnienia płatności od produkcji, pułap w ramach SPJ jest obniżany, a pułap środków dostępnych na płatności związane z wielkością produkcji odpowiednio rośnie (zob. np. załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 674/2008 (Dz. U. L 89 z , s. 5) zmieniającego załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego pułapy budżetowe dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitych).

15 13 TA B E L A 1 R O C Z N E P U Ł A PY B U D Ż E TO W E D L A S YS T E M U P Ł AT N O Ś C I J E D N O L I T YC H (1 000 euro) Państwo członkowskie Rok kampanii Belgia Dania Niemcy Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Luksemburg Malta Niderlandy Austria Portugalia Słowenia Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Razem

16 14 G ŁÓ W N E E L E M E N T Y S PJ I M O D E L E W D R A Ż A N I A 8. Jak już wsk azano, SPJ był zasadnicz ym punktem reformy WPR z r. i z a s tępował w i ę k s zość d o t yc h c z a s ow yc h p ł atności bezpośrednich 7. Do SPJ k walifikują się w yłącznie rolnic y. We - dług definicji rolnik to osoba prowadząca działalność rolniczą. D z i a ł a l n o ś ć rolnicza z d e f i n i o w a n a j e s t j a k o h o d o w l a roślin, chów z wierząt i utrz ymy wanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowisk a (DKR) Aby zostać objętym pomocą z SPJ, rolnik musi posiadać uprawn i e n i a d o p ł atności i d ysponować k walifikując y m i s i ę gruntami rolnymi. K ażde uprawnienie do płatności zadek larowane wraz z jednym hektarem kwalifikując ych się gruntów uprawnia do otrz ymania płatności z SPJ równej war tości jednostkowej zadek larowanego uprawnienia do płatności 9. Uprawnienia do płatności stanowią zasadniczo warunkowe prawo do otrz ymania wsparcia dochodu z UE, cz yli stanowią składnik majątkowy. Mogą zostać oddzielone od ziemi i być niezależnym przedmiotem w ymiany handlowej. 10. Uprawnienia do płatności w ydają organy k rajowe. Pułapy k ra - jowe odpowiadają war tości wsz ystk ich dostępnych uprawnień d o p ł a t n o ś c i, k t ó re rolnic y m o g ą a k t y wować w r a z z k w a l i f i- k ując ymi się gruntami na ter ytor ium danego państ wa człon - kowsk iego. War tość ta jest w yższa niż k woty r zecz y wiście w y- płacane, ponieważ wsz ystk ie płatności bezpośrednie na r zecz rolników, w tym płatności SPJ, są obniżane w wyniku modulacji ( n p. o 5 % w r. ), p a ń s t wa c z ł o n k owsk i e n i e p r z yd z i e l i ł y wsz ystk ich dostępnych k wot, rolnic y nie w ykor z ystali ( akt y- wowali ) wsz ystk ich uprawnień do płatności ( np. gdyż w dany m roku u p rawiali m n i e j h e k t a rów n i ż w y n o s i l i c z b a p o s i a - danych przez nich uprawnień) lub ponieważ płatności uległy o b n i ż e n i u w w y n i k u s a n k c j i a d m i n i s t r a c y j nych ( n p. w p r z y- padku spóźnionego złożenia wniosków o płatności). Tak więc w s z y s t k i e p ł a t n o ś c i d o k o n a n e w r a m a c h s y s t e m u w y n i o s ł y 28,8 mld euro w roku budżetow ym Szczegółowe informacje na temat systemów wsparcia włączonych do SPJ znajdują się w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1782/ Zob. art. 1 i art. 2 lit. a) i c) rozporządzenia (WE) nr 1782/ Wyjątek stanowią jedynie niektórzy producenci wołowiny, mleka oraz hodowcy owiec i kóz niedysponujący gruntami. Ci producenci otrzymują wsparcie dochodu pod warunkiem, że utrzymują minimalny poziom swojej historycznej produkcji zwierzęcej. Rolnicy zajmujący się produkcją roślin uprawnych otrzymali specjalne uprawnienia do płatności na wypełnienie swoich zobowiązań w zakresie odłogowania. 10 Szczegółowe informacje na temat dokonanych w ramach SPJ płatności na rzecz wsparcia dochodu rolników, zob. załącznik II.

17 Belgia, Dania, N iemc y, I rlandia, Włochy, Luksemburg, Austria, Por tugalia, Sz wecja i Zjednoczone K rólestwo wprowadziły SPJ w 2005 r. Hiszpania, Francja, Niderlandy, Finlandia i Grecja skorz ystały z ok resu przejściowego i wprowadziły SPJ rok później, w 2006 r. 12. S zczególne z a s a d y o b owiązują n owe p a ń s t wa c z ł o n k owsk i e, k tóre p r z ystąpiły d o U E w l u b r. K raje te z a s a d n i - c z o m o g ł y w p rowadzić S PJ t a k j a k i n n e p a ń s t w a U E, a l e d o - t ą d z robiły t o j e d y n i e M a l t a i S ł owenia - w r. B u ł g a r i a, R epublik a C zesk a, Estonia, Cypr, Łot wa, Lit wa, Węgr y, Rumu - nia, Polsk a i Słowacja w ybrały roz wiązanie, które poz wala im o d ł oż yć w p rowadzenie S PJ d o r. D o tego c z a s u s tosują one uproszczony system pomoc y obszarowej ( JPO) 11. System JPO nie został objęty zak resem kontroli będącej przedmiotem niniejszego sprawozdania. 11 Art. 122 rozporządzenia (WE) nr 73/ Art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1782/ W sektorze oliwy z oliwek obowiązywały szczególne przepisy: okres referencyjny obejmował lata gospodarcze 1999/2000, 2000/01, 2001/02 and 2002/ W z a k resie n a l i c z a n i a i p r z ydzielania u p r a w n i e ń d o p ł a t n o - ś c i p a ń s t wom c z ł o n k o w s k i m u d o s t ę p n i o n o d o w y b o r u k i l k a roz wiązań wdrożeniow ych - tz w. modeli : model histor yczny, model regionalny ( r yczałtow y) oraz modele mieszane, stano - wiące połączenie dwóch pier wsz ych. a) M o d e l h i s tor yc z ny 1 2 : K a żdy ro l n i k o t r z y m u j e u p rawnienia do płatności, które są z w yk le naliczane na podstawie średn i e j k woty p ł a t n o ś c i o t r z y my w a nych w t r z y l e t n i m ( , i r. ) o k resie refe renc y j ny m ( h i s t o r yczna k wota referenc yjna) oraz średniej liczby hektarów gruntów uprawianych w t ym ok resie w ramach jak iegokolwiek wcześniej o b o w i ą z u j ą c e g o s y s t e m u w s p a rcia z w i ą z a n e g o z w i e l k o - ś c i ą p r o d u k c j i ( o b s z a r r e f e r e n c y j n y ) 1 3. Ta k w i ę c w a r t o ś ć j e d n o s t k owa u p rawnienia d o p ł atności j e s t równa k wo c ie referenc yjnej podzielonej przez liczbę uprawnień. Ta metoda obliczeniowa prowadzi do znacznych różnic w war tości jednostkowej uprawnień do płatności, ponieważ w ok resie r e f e r e n c y j n y m p o s z c z e g ó l n e s e k t o r y r o l n e o t r z y m y w a ł y wsparcie w różnej w ysokości.

18 16 b) M o d e l r e g i o n a l ny ( r y c z a ł t o w y ) 1 4 : W m o d e l u r e g i o n a l ny m wsz ystk ie uprawnienia do płatności prz yznawane rolnikom z danego regionu/subregionu mają tak ą samą war tość ( r y- czałt ), a k ażdy rolnik otrz ymuje uprawnienie do płatności z a k a żdy k walifikując y s i ę h e k t a r gruntów z a d e k l a rowany w p i e r w s z y m r o k u z ł o ż e n i a w n i o s k u, l u b t e ż w o s t a t n i m roku popr zedzając ym rok wprowadzenia SPJ. c) M o d e l e m i e s z a n e ( h y b r y d o w e ) : M o d e l e t e ł ą c z ą w s o - b i e e l e m e n t y m o d e l u h i s t o r ycznego i regionalnego. R o l - n i c y o t r z y m u j ą p o d s t awową k wo tę r yc z a ł tową z a k w a l i f i- k u j ą c y s i ę h e k t a r p l u s s t a ł ą c z ę ś ć p r o c e n t o w ą p ł a t n o ś c i, k t ó r e o t r z y m y w a l i w o k r e s i e r e f e r e n c y j n y m. M o d e l e h y - b r y d o w e m o g ą b y ć s t a t y c z n e l u b d y n a m i c z n e, t z n. k o m - b i n a c j a w a r t o ś c i h i s t o r y c z n y c h i r y c z a ł t o w y c h m o ż e pozostawać tak a sama lub też zmieniać się w czasie i ewo - l u ować w k i e r u n k u m o d e l u regionalnego - r yczałtowego. M o d e l e w y b rane p r zez 1 7 p a ń s t w c z ł o n k owsk i c h s tosują - c ych SPJ do celów naliczania i prz yznawania uprawnień do płatności pr zedstawiono w załączniku I. 14 Art. 58 i 59 rozporządzenia (WE) nr 1782/ Państwom członkowskim, które od 2005 r. jedynie częściowo wprowadziły SPJ, pozwolono jednak utrzymać związane z wielkością produkcji premie za krowy mamki oraz premie za owce i kozy. 14. Pa ń s t wa c z ł o n k owsk i e u z ysk a ł y m ożliwo ś ć p r zesunięcia c zę - ś c i p ł a t n o ś c i h i s t o r ycznych d o r e z e r w y k r a j o w e j, k t ó r a m oże być w ykorz ystywana do prz yznawania płatności now ym rolnikom, którz y rozpoczęli działalność po ok resie referenc yjnym, r o l n i k o m z n a j d u j ą c y m s i ę w s z c z e g ó l n e j s y t u a c j i l u b r o l n i - kom dotk niętych restruktur yzacją albo objęt ych programami roz wojow ymi. Z M I A N Y W P R O WA D ZO N E W Z W I Ą Z K U Z P R Z E G L Ą D E M W S P Ó L N E J P O L I T Y K I R O L N E J ( T Z W. H E A LT H C H E C K ) Z 2008 R. 15. W 2008 r. Komisja i Rada przeprowadziły przegląd WPR znany jako Health Check. Rada prz yjęła propoz ycje Komisji dotyczące dalszego uniezależnienia systemów wsparcia bezpośrednie - go, które były nadal z wiązane z produkcją 15. Pozostałe systemy pomoc y powiązane z wielkością produkcji - w zak resie suszu paszowego, skrobi, lnu i konopi - zostaną także uniezależnione o d p ro d u k c j i i w ł ą c zone d o S PJ d o r. Po n a d to p r zegląd WPR doprowadził do dalszego uproszczenia zasad i zniesienia o b owiązku u g o rowania p r zez ro l n i k ów c zęści gruntów ( o b o- wiązkowe odłogowanie).

19 R ada upoważniła też państwa członkowsk ie do zrewidowania p o d j ę t e j p r z e z n i e d e c y z j i o w y b o r z e d a n e g o m o d e l u wdraż a n i a S PJ. Pa ń s t w a, k t ó re w y b r a ł y m o d e l h i s t o r yczny, m o g ą albo zdec ydować się zmniejsz yć różnice w war tości jednostkowej uprawnień do płatności, albo zmienić model wdrażania n a ( p e ł ny l u b hy b r ydow y ) m o d e l regionalny. Pa ń s t w a, k tóre wprowadziły już wcześniej hybr ydowy model regionalny, mogą zdec ydować o ograniczeniu histor ycznego komponentu wart o ś c i u p r a w n i e ń d o p ł a t n o ś c i i w t e n s p o s ó b d o s t o s o w a ć j e w większ ym stopniu do war tości regionalnej. Państ wa członkowsk ie mogą także zmienić sk ład regionów 16. Ponadto pańs t w a c z ł o n k o w s k i e o t r z y m a ł y p o z wolenie n a w y k o r z y s t a n i e do 10 % swoich pułapów k rajow ych na ok reślone szczególne cele Art rozporządzenia (WE) nr 73/ Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w załączniku I.

20 ZAKRES I CELE KONTROLI ORAZ PODEJŚCIE KONTROLNE Tr ybunał kontrolował już wdrożenie SPJ w 17 państwach członkowsk ich stosując ych ten system od 2006 r. Wynik i t ych kontroli przedstawiano w sprawozdaniach rocznych. 18. Tr ybunał zdec ydował też o przeprowadzeniu uzupełniając ych prac kontrolnych w 2009 i 2010 r. do celów niniejszego spra - wozdania. Objęły one wiz yty kontrolne w Komisji Europejsk iej i trzech państwach członkowskich ( Francji, Zjednoczonym Królestwie i Włoszech) oraz analizę dokumentacji i przegląd opracowań i ocen. 19. N i n i e j s z e s p r a w o z d a n i e k o n c e n t r u j e s i ę n a n a s t ę p u j ą c y c h k westiach: ŪŪ d e f i n i c j i b e n e f i c j e n t ó w p o l i t y k i, d o s t ę p i e d o p ł a t n o ś c i j e d n o l i t yc h o raz d e f i n i c j i gruntów k w a l i f i k u j ą c yc h s i ę d o płatności; ŪŪ prz ycz yniania się przez system do realizacji założonych ce - l ów z w i ę k s z a n i a d o c h o d ów l u d n o ś c i ro l n i c zej o raz u t r z y - mywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowisk a; ŪŪ e fe k tów f u n k c j o n owania p o s zczególnych m o d e l ów wdrażania systemu; ŪŪ błędów w ynik ając ych ze skomplikowanych obliczeń w yma - ganych do celów ustanowienia uprawnień do płatności.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Sprawozdanie specjalne nr 13 ISSN 1831-0923 2011 CZY MECHANIZMY KONTROLNE STOSOWANE W PROCEDURZE CELNEJ 42 ZAPOBIEGAJĄ UCHYLANIU SIĘ OD PODATKU VAT I UMOŻLIWIAJĄ WYKRYCIE

Bardziej szczegółowo

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Krajowa Rada Izb Rolniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1122/2009 z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 23.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368/15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom 4

NAUKI EKONOMICZNE tom 4 NAUKI EKONOMICZNE tom 4 Zeszyty Naukowe Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w P ocku NAUKI EKONOMICZNE tom 4 P OCK 2005 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne

Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo... MARIETTA JANOWICZ-LOMOTT, KRZYSZTOF ŁYSKAWA Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne Zainicjowanie, a następnie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Jan Stoksik 1 Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Grunty rolne stanowią podstawowy składnik majątkowy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (8) 2011 Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie 1. Pomoc de minimis w rolnictwie należy do stosunkowo nowych zagadnień w polskim prawie rolnym. Związana jest

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/C 6/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/C 6/05) 11.1.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 6/5 Komunikat Komisji Tymczasowe unijne ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /

PROJEKT - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2013) XXX draft Projekt rozporządzenie Komisji z dnia XXX r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie

2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie 2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie Pieniądza nie należy gonić, trzeba wyjść mu naprzeciw Arystoteles Onassis SPIS TREŚCI Ziemia rolna w Polsce - Raport Opis Funduszu Determinanty wzrostu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

PL 2014. Sprawozdanie specjalne EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

PL 2014. Sprawozdanie specjalne EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY PL 2014 nr 16 Sprawozdanie specjalne Skuteczność łączenia dotacji z regionalnych instrumentów inwestycyjnych z pożyczkami z instytucji finansowych w celu wsparcia polityki zewnętrznej UE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 7.12.2005 COM(2005) 627 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} PL PL SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo