CA Clarity PPM. Podręcznik do produktu Akcelerator PMO. Wydanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CA Clarity PPM. Podręcznik do produktu Akcelerator PMO. Wydanie 14.1.00"

Transkrypt

1 CA Clarity PPM Podręcznik do produktu Akcelerator PMO Wydanie

2 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja ), jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i może zostad zmodyfikowana lub wycofana przez CA w dowolnym czasie. Ponieważ niniejsza Dokumentacja zawiera zastrzeżone informacje firmy CA, zabrania się jej kopiowania, przekazywania, powielania, ujawniania, modyfikowania i duplikowania w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody CA. Użytkownik będący jednocześnie licencjobiorcą oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, jest uprawniony do drukowania lub udostępniania w inny sposób kopii niniejszej Dokumentacji w uzasadnionych ilościach, dla potrzeb wewnętrznego użytku własnego oraz swoich pracowników w związku z tym oprogramowaniem, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierad wszystkie oznaczenia i stosowne informacje o prawach autorskich CA. Prawo do drukowania i udostępniania w inny sposób kopii Dokumentacji ogranicza się do okresu obowiązywania odpowiedniej licencji na takie oprogramowanie. W przypadku wygaśnięcia licencji z jakiegokolwiek powodu obowiązkiem użytkownika jest przedstawienie CA pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że wszelkie kopie pełne i częściowe Dokumentacji zostały zwrócone CA lub zniszczone. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CA UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ONA ZNAJDUJE, ORAZ NIE UDZIELA GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU NA CA NIE CIĄŻY ODPOWIEDZIALNOŚD WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ INWESTYCJI, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, USZCZERBEK NA DOBRYM IMIENIU ANI UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI CA ZOSTAŁA UPRZEDNIO WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. Zasady korzystania z oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, reguluje stosowna umowa licencyjna, której postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie modyfikują w jakikolwiek sposób. Producentem niniejszej Dokumentacji jest CA. Dokumentacja podlega Prawom Zastrzeżonym. Jej wykorzystanie, powielanie i ujawnianie przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega, w zakresie w jakim ma to zastosowanie, ograniczeniom określonym w klauzulach , i (c)(1) - (2) przepisów FAR oraz w klauzuli (b)(3) przepisów DFARS, bądź w przepisach je zastępujących. Copyright 2014 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własnośd odpowiednich firm.

3 Kontakt z pomoc techniczn Dla Aby uzyska pomoc techniczn w trybie online i zapozna si z pen list lokalizacji oraz godzin pracy serwisw, a take uzyska odpowiednie numery telefonw, skontaktuj si z dziaem pomocy technicznej w witrynie WWW pod adresem

4

5 Spis treści Rozdział 1: Przegląd 11 Informacje o dodatku Dodatek Akcelerator PMO Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 13 Informacje o cyklu życia projektu Procesy cyklu życia projektu Szablony projektów Jak pracowad z procesem Przegląd idei Tworzenie idei Jak pracowad z procesem Utwórz główny projekt Jak pracowad z procesem Przegląd dokumentu Przekazywanie i przesyłanie dokumentów do przeglądu Tworzenie projektu z szablonu projektu Jak pracowad z procesem Przegląd i eskalacja zagadnienia Tworzenie szczegółowego zagadnienia Rozdział 3: Dopasowanie działalności, kategoryzacja portfela i raporty o stanie 29 Informacje o dopasowywaniu działalności, kategoryzacji portfela i raportach o stanie Definiowanie współczynników dopasowania Definiowanie kategorii portfela Tworzenie raportu o stanie Rozdział 4: Strony i portlety ogólne 37 Sponsor Portlet Kluczowe wskaźniki wydajności projektu według SPO Portlet Harmonogram projektu Portlet Planowany koszt według typu projektu Pulpit nawigacyjny programu Portlet Pulpit nawigacyjny kosztów dla menedżera programu Portlet Pulpit nawigacyjny harmonogramu dla menedżera programu Alerty ZP Portlet Wykonanie harmonogramu Portlet Kamienie milowe Portlet Bieżące zagadnienia Spis treści 5

6 Portlet Przydział personelu Pulpit nawigacyjny projektu Portlet Pulpit nawigacyjny harmonogramu Portlet Pulpit nawigacyjny kosztu i nakładów pracy Czynniki ryzyka, zagadnienia i zmiany Portlet Zarządzanie ryzykiem Portlet Zarządzanie zagadnieniami Portlet Zarządzanie żądaniami zmiany Rozdział 5: Strony i portlety portfela 93 Pulpit nawigacyjny portfela Koszty i korzyści Role Koszt i kondycja Analiza celu Analiza inwestycji Kapitałowe i operacyjne PMO Pulpit nawigacyjny inwestycji portfela Karta wyników Analiza Zdolności produkcyjne Finansowe Rozdział 6: Strony i portlety programów i projektów 147 Informacje o widokach pulpitu nawigacyjnego Układ strony Stan programu PMO Portlet Przegląd kosztów i harmonogramu Portlet Harmonogram i postęp Portlet Wykorzystanie zasobu Układ strony Stan projektu PMO Portlet Wskaźniki projektu Portlet Nadchodzące kamienie milowe Portlet Plany bazowe projektu Portlet Wskaźniki raportu o stanie Portlet Wartości rzeczywiste według typu transakcji Portlet Wykorzystanie zespołu Układ strony Scenopis projektu PMO Portlet Zdolności produkcyjne zespołu Portlet Nadchodzące kamienie milowe Portlet Zagadnienia według priorytetu Strona Szczegółowa analiza zagadnieo Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

7 Portlet Analiza wartości wypracowanej według fazy Rozdział 7: Przegląd raportów o stanie 171 Informacje o przeglądzie raportów o stanie Lista raportów o stanie Portlet Lista raportów o stanie Opóźnione i brakujące raporty o stanie Portlet Opóźnione raporty o stanie Portlet Brakujące raporty o stanie Rozdział 8: Portlety zarządzania zasobami 179 Omówienie grafiku Portlet Podsumowanie grafiku inwestycji Portlet Przegląd grafiku inwestycji Portlet Uwagi do grafiku Portlet Przegląd oczekujących wartości szacunkowych Portlet Przegląd grafiku Rozdział 9: Portlety zarządzania finansowego 189 Informacje o portletach zarządzania finansowego Portlet Przegląd zaksięgowanych transakcji Portlet Przegląd zaksięgowanych transakcji *Poziom inwestycji Rozdział 10: Dodatkowe portlety 197 Informacje o dodatkowych portletach Portlet Opóźnione zadania i kamienie milowe Portlet Moje grafiki Portlet Wąskie gardła procesu Portlet Analiza projektów Portlet Analiza długości cyklu projektu Portlet Przegląd dokumentów projektu Portlet Przegląd cyklu życia projektu Portlet Procentowe wykorzystanie zasobu wg miesiąca Portlet Podsumowanie zadao członka zespołu Rozdział 11: Obiekt Mapowanie słownika 215 Informacje o mapowaniu słownika Tworzenie listy mapowania słownika Usuwanie listy mapowania słownika Spis treści 7

8 Rozdział 12: Grupy dostępu 217 Informacje o grupach dostępu Osoba przeglądająca na stanowisku kierowniczym PMO Osoba przeglądająca na stanowisku kierowniczym PMO - rozszerzony Administrator finansowy PMO Twórca idei PMO Recenzent idei PMO Twórca inwestycji PMO Osoba przeglądająca inwestycję PMO - rozszerzone Menedżer portfeli PMO Menedżer programu PMO Twórca projektów PMO Kierownik projektu PMO Kierownik projektu PMO - rozszerzony Osoba przeglądająca projekt PMO Administrator zasobów PMO Menedżer ds. zasobów PMO Menedżer ds. zasobów PMO - rozszerzony Administrator systemu PMO Członek zespołu PMO Administrator grafiku PMO Zarządzanie dostawcami PMO Rozdział 13: Przykładowe dane 255 Informacje o przykładowych danych Struktury podziału organizacji (SPO) SPO departamentu firmy SPO lokalizacji firmy SPO organizacyjne SPO pula zasobów SPO zabezpieczeo SPO stron Grupy dostępu IT partycja PMO Menedżer procesu PMO Zasoby Usługi Środki trwałe Aplikacje Idee Inne prace Szablony projektów Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

9 Projekty Programy Portfele Dodatek A: Widoki obiektów dodatku Dodatek Akcelerator PMO 271 Informacje o widokach obiektów dodatku Dodatek Akcelerator PMO Przydział Właściwości przydziału Widoki listy przydziałów Plan bazowy Właściwości planu bazowego Widoki listy planów bazowych Widoki filtru planu bazowego Żądanie zmiany Właściwości żądania zmiany Widoki Lista żądania zmiany Widoki Filtr żądania zmiany Plan kosztów i korzyści Właściwości planu kosztów i Właściwości planu korzyści Widoki list planów kosztów i korzyści Widoki filtru planów kosztów i korzyści Alokacja KG i Kredyt zasobu Właściwości widoków Alokacja KG i Kredyt zasobu Widoki Lista alokacji KG i Lista kredytów zasobów Widoki Filtr alokacji KG i Filtr kredytów zasobów Inwestycje Właściwości inwestycji Widoki list inwestycji Widoku filtru inwestycji Zagadnienie Właściwości zagadnienia Widoki Lista zagadnieo Widoki Filtr zagadnienia Projekt Właściwości projektu Widoki listy projektów Widoki filtru projektów Zasób Właściwości zasobu Widoki listy zasobów Widoki filtru zasobów Spis treści 9

10 Ryzyko Właściwości ryzyka Widoki Lista ryzyka Widoki Filtr ryzyka Zadanie Właściwości zadania Widoki listy zadao Widoki filtru zadao Zespół Właściwości zespołu Widoki listy zespołów Widoki filtru zespołu Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

11 Rozdział 1: Przegląd Ta sekcja zawiera następujące tematy: Informacje o dodatku Dodatek Akcelerator PMO (na stronie 11) Informacje o dodatku Dodatek Akcelerator PMO Dodatek Dodatek Akcelerator PMO stanowi kolekcję zawartości i konfiguracji widoków przeznaczonych do zarządzania portfelem projektów niepowiązanych z żadną konkretną branżą. Dodatek Dodatek Akcelerator PMO udostępnia kolekcję zawartości przygotowanej do użycia w programie CA Clarity PPM, dzięki czemu nie trzeba jej tworzyd samodzielnie we własnej organizacji. Użycie dodatku zapewnia obsługę stosowanych operacji z zakresu biura zarządzania programem (PMO Program Management Office). Dodatek przydaje się do dokładnej analizy danych dotyczących wykonania portfeli, programów i projektów, a także do zarządzania tym wykonaniem. W poszczególnych tematach opisano kolekcję zawartości i podano szczegółowe informacje dotyczące następujących elementów dodatku: Strony pulpitu nawigacyjnego Portlety Procesy Konfiguracje widoków Grupy dostępu Dodatek PMO Accelerator zawiera przykładowe dane, które można opcjonalnie zainstalowad w środowiskach innych niż produkcyjne. Tych przykładowych danych nie należy nigdy instalowad w środowisku produkcyjnym. Przykładowe dane obejmują portfele, programy, projekty, idee, aplikacje, środki trwałe, usługi, inne elementy pracy, zasoby, role zasobów, szablony, plany finansowe oraz struktury podziału organizacji (SPO). Przykładowe dane zawierają również minimalną konfigurację administracyjną wymaganą dla tej zawartości. Rozdział 1: Przegląd 11

12 Informacje o dodatku Dodatek Akcelerator PMO W podręczniku do produktu Akcelerator PMO pojawiają się odwołania do następujących dostępnych podręczników dotyczących programu CA Clarity PPM: Podręcznik instalacji Podręcznik administracyjny Podręcznik dewelopera programu Studio Podręcznik użytkownika Podstawy Uwaga: Zawartośd publikacji Podręcznik użytkownika Personalizowanie programu CA Clarity została dołączona do publikacji Podręcznik użytkownika Podstawy. Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami 12 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

13 Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu Ta sekcja zawiera następujące tematy: Informacje o cyklu życia projektu (na stronie 13) Procesy cyklu życia projektu (na stronie 13) Szablony projektów (na stronie 14) Jak pracowad z procesem Przegląd idei (na stronie 16) Jak pracowad z procesem Utwórz główny projekt (na stronie 19) Jak pracowad z procesem Przegląd dokumentu (na stronie 21) Tworzenie projektu z szablonu projektu (na stronie 23) Jak pracowad z procesem Przegląd i eskalacja zagadnienia (na stronie 26) Informacje o cyklu życia projektu Idea może przejśd przez proces zatwierdzania lub może zostad w trybie przyspieszonym przekazana od razu do etapu tworzenia projektu. Kiedy idea jest gotowa do przekonwertowania, proces Przegląd idei powoduje rozpoczęcie procesu tworzenia projektu. Proces zależy od następujących kombinacji typu i kategorii idei. W procesie tworzenia projektu następuje przekonwertowanie idei na projekt przy użyciu odpowiedniego szablonu projektu. Wartości pól są kopiowane z idei do projektu. Typ idei Kategoria idei Proces tworzenia projektu Projekt główny Nie dotyczy Utwórz projekt główny Wdrożenie infrastruktury Nie dotyczy Utwórz projekt infrastruktury Zmiana aplikacji Ulepszenie Utwórz projekt zmiany aplikacji Zmiana aplikacji Ocena oprogramowani a COTS Utwórz projekt COTS dotyczący aplikacji Szablon projektu Szablon Projekt główny Szablon Wdrożenie infrastruktury Szablon Zmiana aplikacji Szablon COTS aplikacji Procesy cyklu życia projektu Dostępne są następujące zautomatyzowane procesy, które ułatwiają zarządzanie cyklem życia projektu od przeglądu i zatwierdzenia idei do utworzenia projektu: Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 13

14 Szablony projektów Przegląd dokumentu Proces przeglądu dokumentu zarządza przepływem pracy związanym z przeglądem dokumentów typu Propozycja lub Operacje. Przegląd idei Idee umożliwiają przeprowadzenie dokładniejszych analiz na wczesnym etapie. Analizy te mają na celu wyeliminowanie słabszych lub niekorzystnych finansowo idei zanim staną się one inwestycjami. Idee można śledzid oraz konwertowad na możliwości inwestycji. Przegląd i eskalacja zagadnienia Proces Przegląd i eskalacja zagadnienia zarządza przepływem pracy dotyczącym przeglądu zagadnieo o wysokim priorytecie związanych z projektem. Utwórz projekt zmiany aplikacji W procesie Utwórz projekt zmiany aplikacji projekt jest tworzony na podstawie szablonu zmiany aplikacji. Utwórz projekt COTS dotyczący aplikacji W procesie Utwórz projekt COTS dotyczący aplikacji projekt jest tworzony na podstawie szablonu COTS aplikacji. Utwórz projekt infrastruktury W procesie Utwórz projekt infrastruktury projekt jest tworzony na podstawie szablonu Wdrożenie infrastruktury. Utwórz projekt główny Projekt w procesie Utwórz główny projekt jest tworzony na podstawie szablonu projektu głównego. Szablony projektów Szablony projektów umożliwiają tworzenie projektów na podstawie standardowych przydziałów zadao i ról dla danego typu projektu. Użycie szablonów pozwala zapewnid spójnośd projektów i przyspiesza ich tworzenie. W procesie Przegląd idei używane są poniższe szablony w celu automatycznego utworzenia projektów odpowiednich typów. Użytkownik może także tworzyd projekty samodzielnie, korzystając z tych szablonów. 14 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

15 Szablony projektów Szablony można modyfikowad stosownie do potrzeb i wymagao organizacji. Szablony można także powielad, aby utworzyd nowe szablony odpowiednie do każdego z typów projektów stosowanych w organizacji. Ważne! Aby korzystad z procesów zatwierdzenia i przeglądu kontynuacyjnego projektu głównego, można zmienid nazwy i właściwości ostatnich zadao w każdej fazie. Nie należy jednak zmieniad ich identyfikatorów. Proces przeglądu kontynuacyjnego rozpoczyna się po ukooczeniu zadao o określonych identyfikatorach. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Dostępne są następujące szablony projektów: Zmiana aplikacji Szablon Zmiana aplikacji ułatwia zarządzanie projektami mającymi na celu zmianę aplikacji. Ten szablon projektu jest używany przez proces Utwórz projekt zmiany aplikacji. Proces ten udostępnia zautomatyzowany przepływ pracy służący do tworzenia projektów. Nowe projekty zmiany aplikacji może tworzyd także użytkownik, korzystając z szablonu. COTS aplikacji Szablon COTS aplikacji jest przeznaczony do zarządzania wyborem aplikacji COTS (Commercial Off-the-Shelf). Można go użyd do zarządzania działaniami związanymi z wyborem dostawcy nowego produktu. Ten szablon projektu jest używany przez proces Utwórz projekt COTS dotyczący aplikacji. Proces ten udostępnia zautomatyzowany przepływ pracy służący do tworzenia projektów. Projekty COTS dotyczące aplikacji może tworzyd także użytkownik, korzystając z szablonu. Wdrożenie infrastruktury Szablon Wdrożenie infrastruktury ułatwia zarządzanie wdrażaniem ulepszeo infrastruktury. Ten szablon projektu jest używany przez proces Utwórz projekt infrastruktury. Proces ten udostępnia zautomatyzowany przepływ pracy służący do tworzenia projektów. Projekty wdrożenia infrastruktury informatycznej może tworzyd także użytkownik, korzystając z tego szablonu. Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 15

16 Jak pracować z procesem Przegląd idei Projekt główny Szablon Projekt główny udostępnia strukturę na potrzeby procesów ulepszania i opracowywania aplikacji. Szablon ułatwia kierownikowi projektu przeprowadzenie projektu ze wszystkimi przeglądami kontynuacyjnymi. Ten szablon projektu jest używany przez proces Utwórz główny projekt. Proces ten udostępnia zautomatyzowany przepływ pracy służący do tworzenia projektów oraz do zarządzania przepływami pracy zatwierdzania i przeglądów kontynuacyjnych. Projekty może tworzyd także użytkownik, korzystając z tego szablonu. Ten szablon zawiera przykładową strukturę podziału pracy (SPP). W SPP występuje sześd głównych faz, a każda z nich zawiera podzadania. Jak pracować z procesem Przegląd idei Z procesem Przegląd idei są związane następujące zadania: 1. Osoba zgłaszająca żądanie wykonuje następujące czynności: a. Tworzy ideę. (na stronie 17) b. Kiedy idea jest gotowa, przesyła ją. (na stronie 17) 2. Uruchamiany się proces przeglądu idei, w którym wykonywana jest jedna z następujących operacji: Przejście w trybie przyspieszonym do tworzenia projektu. Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Tryb przyspieszony, uruchomiany jest proces tworzenia projektu na podstawie wybranej kombinacji typu idei i kategorii idei. Tworzone są SPP i plan bazowy. Następuje zakooczenie procesu w przypadku wszystkich procesów tworzenia projektu, z wyjątkiem procesu Utwórz główny projekt. Uruchomienie procesu przeglądu idei. Jeśli pole wyboru Tryb przyspieszony jest wyczyszczone, do właściciela biznesowego jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu przejrzenia idei. 16 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

17 Jak pracować z procesem Przegląd idei 3. Właściciel biznesowy ocenia korzyści funkcjonalne i techniczne oraz analizuje koszty i korzyści wynikające z idei. Właściciel biznesowy wybiera jedną z następujących opcji czynności do wykonania: Odrzud. Stan idei jest ustawiany na wartośd Odrzucone i następuje zakooczenie procesu. Niekompletne. Stan idei jest ustawiany na Niekompletne. Do źródłowej osoby zgłaszającej żądanie jest wysyłana czynnośd w celu zaktualizowania idei przez podanie dodatkowych informacji. Ponadto stan czynności do wykonania ma zostad zmieniony na Gotowe. Do właściciela biznesowego idei jest wysyłana nowa czynnośd w celu przejrzenia idei. Zatwierdź. Stan idei jest ustawiany na Zatwierdzone. Do źródłowej osoby zgłaszającej żądanie jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu zmiany stanu czynności do wykonania na Gotowe. 4. Rozpoczyna się proces tworzenia projektu. Typ rozpoczynanego procesu zależy od kombinacji typu i kategorii idei. Tworzone są SPP i plan bazowy. Proces tworzenia projektu kooczy się, z wyjątkiem projektów głównych. 5. W przypadku projektu głównego rozpoczyna się proces przeglądu kontynuacyjnego. (na stronie 19) Tworzenie idei Do tworzenia idei służy strona Idee. Gdy idea już jest gotowa do zatwierdzenia, można ją zapisad i przesład. Ewentualnie w trybie przyspieszonym można pominąd proces zatwierdzania i konwertowad ideę od razu na projekt. Przed utworzeniem idei należy skonfigurowad automatyczne numerowanie na potrzeby identyfikatora projektu. Aby uzyskad więcej informacji, skontaktuj się z administratorem programu CA Clarity PPM lub przejrzyj Podręcznik administracyjny. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie zapotrzebowaniem kliknij opcję Idee. Zostanie wyświetlona strona Idee. 2. Kliknij opcję Nowy. Zostanie wyświetlona strona tworzenia. Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 17

18 Jak pracować z procesem Przegląd idei 3. Wypełnij poniższe pola: Temat Zawiera podsumowanie lub nazwę idei. Temat łączy inwestycję z ideą po przekonwertowaniu idei na inwestycję. Po konwersji temat staje się opisem inwestycji. Identyfikator idei Typ idei Określa unikatowy identyfikator idei. Określa typ idei. Wartości: Projekt główny, Wdrożenie infrastruktury lub Zmiana aplikacji Wymagane: nie Kategoria idei Określa kategorię idei. Dostępne wartości zależą od wybranego typu idei. Skojarzenia pól definiuje administrator programu CA Clarity PPM. Wartości: Nowe opracowanie, Zgodnośd/przepisy, Nowy produkt lub usługa, Inne, Ulepszenie, Ocena oprogramowania COTS, Rozłożone, Sied/telekomunikacja lub Pulpit Wymagane: nie Priorytet idei Określa priorytet idei. Wartości: Niski, Średni i Wysoki Tryb przyspieszony Wskazuje, że idea zostanie przekonwertowana na projekt z pominięciem etapu przeglądu i zatwierdzania w procesie Przegląd idei. Domyślnie: wyczyszczone Wymagane: nie Cel Określa cel idei. Ograniczenia: 200 znaków Osoba zgłaszająca żądanie Określa nazwę zasobu, od którego pochodzi idea. Domyślnie: nazwa aktualnie zalogowanego zasobu 18 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

19 Jak pracować z procesem Utwórz główny projekt Właściciel firmy Określa nazwę osoby, która jest właścicielem biznesowym idei i zatwierdza jej konwersję na projekt. Po konwersji idei właściciel biznesowy idei staje się właścicielem biznesowym projektu. Uwaga: Jeśli nie jest zaznaczone pole wyboru Tryb przyspieszony, w procesie Przegląd idei jest wymagane podanie wartości tego pola. Menedżer Określa nazwę zasobu, który będzie właścicielem idei i będzie nią zarządzad. Menedżer idei ma dostęp do właściwości budżetu i harmonogramu idei. Data rozpoczęcia Określa datę rozpoczęcia idei. Data zakooczenia Określa datę zakooczenia idei. Cel Określa cel idei. Ograniczenia: 200 znaków Organizacyjne Określa organizacyjny obiekt SPO idei. Departament Określa obiekt SPO departamentu dla idei. 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: Zapisz ideę. Kliknij opcję Prześlij do zatwierdzenia, aby rozpocząd proces przeglądu idei. Idea zostaje utworzona. Jak pracować z procesem Utwórz główny projekt Zarządzanie projektami głównymi odbywa się przy użyciu następujących procesów: Proces Utwórz główny projekt informatyczny. Rozpoczyna się po utworzeniu projektu przy użyciu szablonu Projekt główny. Podproces Przegląd kontynuacyjny projektu. Zarządza przepływem pracy podczas przeglądu kontynuacyjnego wszystkich projektów głównych. Ten proces jest uruchamiany trzykrotnie w procesie Utwórz główny projekt i służy do zarządzania przeglądami kontynuacyjnymi przy przechodzeniu projektu do etapów planowania, budowania i zamykania. Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 19

20 Jak pracować z procesem Utwórz główny projekt Z zarządzaniem cyklem życia projektu głównego przy użyciu zautomatyzowanego procesu są związane następujące zadania: 1. Po rozpoczęciu procesu Utwórz główny projekt i utworzeniu projektu kierownik może zdefiniowad interesariusza biura zarządzania projektem. W otwartym projekcie należy przejśd do strony właściwości i w sekcji Interesariusze wybrad interesariusza biura zarządzania projektem. Następnie należy kliknąd opcję Prześlij. Do interesariusza biura zarządzania projektem jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu przejrzenia i zatwierdzenia projektu. 2. Interesariusz biura zarządzania projektem wybiera jedną z następujących opcji czynności do wykonania: Zatwierdzone. Do kierownika projektu jest wysyłana czynnośd do wykonania wskazująca, że zatwierdzono projekt. Stan projektu jest ustawiany na Zatwierdzone. W procesie Utwórz główny projekt jest inicjowany etap Planowanie. Odrzucone. Do kierownika projektu jest wysyłana czynnośd do wykonania wskazująca, że odrzucono projekt. Stan projektu jest ustawiany na Odrzucone. 3. Po zakooczeniu ostatniego zadania w fazie Planowanie kierownik projektu aktualizuje zadanie. Ponadto wartośd w polu % ukooczenia zmienia się na 100 procent, a wartośd pola Stan na Ukooczono. Do interesariusza biura zarządzania projektem jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu uzyskania zatwierdzenia umożliwiającego przejście do następnego etapu. 4. Interesariusz biura zarządzania projektem wybiera jedną z następujących opcji czynności do wykonania: Zatwierdzone. Podproces Przegląd kontynuacyjny projektu inicjuje następną fazę. Czynnośd do wykonania jest wysyłana do każdej z następujących osób: Źródłowa osoba zgłaszająca żądanie otrzymuje powiadomienie, że interesariusz biura zarządzania projektem zatwierdził projekt. Kierownik projektu. Po ukooczeniu ostatniego zadania w bieżącej fazie wartośd w polu % ukooczenia zmienia się na 100 procent. Stan ostatniego zadania bieżącej fazy zmienia się na Ukooczono. Odrzucone. Prześlij ponownie. Do kierownika projektu jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu skorygowania informacji o projekcie. Po ukooczeniu tej czynności do wykonania kierownik projektu zmienia jej stan na Gotowe. Do interesariusza biura zarządzania projektem jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu zatwierdzenia projektu i zainicjowania następnej fazy. 20 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

21 Jak pracować z procesem Przegląd dokumentu 5. Podproces Przegląd kontynuacyjny projektu jest powtarzany dla pozostałych faz. 6. Po ukooczeniu fazy Zamykanie kierownik projektu zamyka projekt. Jak pracować z procesem Przegląd dokumentu W procesie Przegląd dokumentu przesłana propozycja lub dokumentacja operacyjna przechodzi następujący cykl przeglądu: 1. Członek zespołu przekazuje propozycję lub dokumentację operacyjną i przesyła gotowy dokument do przeglądu. Czynnośd do wykonania jest wysyłana do kierownika projektu. 2. Kierownik projektu przegląda dokument i aktualizuje stan czynności do wykonania: Zatwierdź. Ustawia stan dokumentu na Zatwierdzone. Odrzud. Ustawia stan dokumentu na Odrzucone. Do właściciela dokumentu jest wysyłana czynnośd stanowiąca powiadomienie o decyzji kierownika projektu. Przekazywanie i przesyłanie dokumentów do przeglądu W procesie Przegląd dokumentu powiązane z projektem dokumenty są przeglądane i zatwierdzane. Proces rozpoczyna się, gdy kategoria zostanie ustawiona na Propozycja lub Operacje, a stan dokumentu na Przesłane. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz projekt. Zostanie wyświetlona strona właściwości. 2. Kliknij opcję Współpraca. Zostanie wyświetlona strona współpracy. 3. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Dodaj dokumenty. Zostanie wyświetlona strona dodawania wielu dokumentów. 4. Wypełnij następujące pola na tej stronie: Bieżąca lokalizacja Wskazuje bieżącą lokalizację dokumentu. Wybierz pliki Określa pliki dodawane do folderu. Ograniczenia: jednocześnie pięd plików Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 21

22 Jak pracować z procesem Przegląd dokumentu Stan Określa stan dokumentu. Wartości: Przesłane, Zatwierdzone lub Odrzucone Rozpoczęcie procesu przeglądu: Przesłane Kategoria Określa kategorię dokumentu. Wartości: Propozycja, Planowanie, Opracowywanie, Implementacja lub Operacje Rozpoczęcie procesu przeglądu: Propozycja lub Operacje Data utworzenia Wskazuje datę przekazania dokumentu. Właściciel Dostęp Wskazuje właściciela zarządzającego dokumentem. Zasób weryfikuje, czy dokument jest odpowiednio zarządzany i śledzony w całym cyklu życia. Wskazuje typ dostępu do dokumentu. Wartości: Wszyscy uczestnicy. Wskazuje nadanie wszystkim uczestnikom grupy dostępu do odczytu/zapisu danego folderu. Wybierz uczestników. Wskazuje, że konkretne zasoby pochodzą z istniejącej grupy uczestników. Domyślnie: Wszyscy uczestnicy Zezwalaj osobom innym niż uczestnicy na dostęp do dokumentu Wskazuje, czy użytkownicy niebędący uczestnikami mogą mied dostęp do dokumentu. Domyślnie: wyczyszczone Włącz wyewidencjonowanie Wskazuje, czy zasoby z odpowiednim dostępem mogą wyewidencjonowad dokument oraz go edytowad. Domyślnie: zaznaczone Włącz zarządzanie wersjami Wskazuje, czy zasoby z odpowiednim dostępem mogą tworzyd inne wersje dokumentu. Domyślnie: zaznaczone 22 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

23 Tworzenie projektu z szablonu projektu Powiadom zasoby/grupy Opis Wskazuje, czy zasoby mające dostęp do plików są powiadamiane o dodaniu dokumentów. Domyślnie: wyczyszczone Zawiera opis dokumentu. Komentarze Zawiera dowolne komentarze na temat dokumentu. 5. kliknij przycisk Dodaj. Dokument zostaje przekazany i przesłany do przeglądu. Tworzenie projektu z szablonu projektu Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Projekty. Zostanie wyświetlona strona listy. 2. Kliknij opcję Nowy z szablonu. Zostanie wyświetlona strona wyboru. 3. Wybierz jeden z następujących szablonów i kliknij opcję Dalej: Szablon Zmiana aplikacji Szablon COTS aplikacji Szablon Wdrożenie infrastruktury Szablon Projekt główny Zostanie wyświetlona strona tworzenia projektu. 4. Wypełnij poniższe pola: Nazwa projektu Określa nazwę projektu. Ograniczenia: 80 znaków Wymagane: tak Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 23

CA Clarity PPM. Podręcznik do produktu Akcelerator PMO. Wydanie 03.3.00

CA Clarity PPM. Podręcznik do produktu Akcelerator PMO. Wydanie 03.3.00 CA Clarity PPM Podręcznik do produktu Akcelerator PMO Wydanie 03.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Śledzenie projektu Plan bazowy Plan bazowy jest zapisanym planem oryginalnym projektu, jest trwałym zapisem harmonogramu i kosztów. Plan bazowy zawiera główny

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.1.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.1.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT Wydanie 14.1.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie portfelem. Wydanie 13.1.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie portfelem. Wydanie 13.1.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie portfelem Wydanie 13.1.00 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Wydanie

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Wydanie CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami Wydanie 13.2.00 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Personalizowanie programu CA Clarity PPM. Wydanie

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Personalizowanie programu CA Clarity PPM. Wydanie CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Personalizowanie programu CA Clarity PPM Wydanie 13.2.00 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie finansami. Wydanie

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie finansami. Wydanie CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie finansami Wydanie 13.2.00 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Uruchamianie programu Microsoft Project Interfejs użytkownika Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie finansami. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie finansami. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie finansami Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Podstawy. Wydanie

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Podstawy. Wydanie CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Podstawy Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

W.Stachowski Wielkości w analizie kosztowej Strona 1

W.Stachowski Wielkości w analizie kosztowej Strona 1 W.Stachowski Wielkości w analizie kosztowej Strona 1 BKPH Opis Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego, poniesione do daty stanu

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28 Spis treści Lekcja 1: Podstawy projektu 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Rozpoczynanie pracy w programie Microsoft Project 3 Tworzenie planu projektu 5 Otwieranie nowego planu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zapotrzebowaniem. Wydanie

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zapotrzebowaniem. Wydanie CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie zapotrzebowaniem Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami Wydanie 13.1.00 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zapotrzebowaniem. Wydanie

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zapotrzebowaniem. Wydanie CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie zapotrzebowaniem Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5 Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer ii Hiring Sample Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Projekty Przewodnik Szybki start Śledzenie zadań Lista zadań programu SharePoint umożliwia śledzenie wszystkich zadań, które muszą zostać wykonane w ramach projektu. Możesz dodać daty rozpoczęcia i daty

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Proces ROOT owania oraz tworzenia kopii zapasowej/przywracania danych na tablecie PLUG 10.1

Proces ROOT owania oraz tworzenia kopii zapasowej/przywracania danych na tablecie PLUG 10.1 Proces ROOT owania oraz tworzenia kopii zapasowej/przywracania danych na tablecie PLUG 10.1 OSTRZEŻENIE 1. Niniejszy przewodnik powstał w odpowiedzi na prośby użytkowników tabletu Plug 10.1. Systrade sp.

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A.

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. SI BIG InfoMonitor Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi IBM TRIRIGA - Tworzenie zleceń usług

Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi IBM TRIRIGA - Tworzenie zleceń usług Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi IBM TRIRIGA - Tworzenie zleceń usług ii Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi IBM TRIRIGA - Tworzenie zleceń usług Spis treści Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r.

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona1 INSTRUKCJA DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja programu... 4 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign Spis treści 1. SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign... 2 2. Otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem... 2 3. Podpisywanie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Tworzenie Raportów transakcyjnych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu KROK 1 Wybierz pozycję Moje Strona Moje zamówienia zakupu umożliwia: 1) Zarządzanie zamówieniami zakupu przesłanymi do systemu Tungsten Network przez Twojego klienta. Kliknij pozycję Moje KROK 2 Nowe 2)

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie ix 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2016 1 Rozpoczynanie pracy w programie SharePoint

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Jedną z podstawowych czynności jakie musi wykonad administrator zaraz po instalacji usługi domenowej w usłudze Active Directory jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Okno główne programu... 4 4. Tworzenie receptury, generowanie etykiety wartości odżywczych...

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Skrypt wideo Pierwsze kroki z IBM TRIRIGA - Obiekty biznesowe i formularze

Skrypt wideo Pierwsze kroki z IBM TRIRIGA - Obiekty biznesowe i formularze Skrypt wideo Pierwsze kroki z IBM TRIRIGA - Obiekty biznesowe i formularze ii Skrypt wideo Pierwsze kroki z IBM TRIRIGA - Obiekty biznesowe i formularze Spis treści Skrypt wideo Pierwsze kroki z IBM TRIRIGA

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. PMO Accelerator informacje o wersji On Demand. Wydanie

CA Clarity PPM. PMO Accelerator informacje o wersji On Demand. Wydanie CA Clarity PPM PMO Accelerator informacje o wersji On Demand Wynie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w lszej

Bardziej szczegółowo

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013! Odkryj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transakcjami dot. nieruchomości Podręcznik użytkownika

Zarządzanie transakcjami dot. nieruchomości Podręcznik użytkownika IBM TRIRIGA Wersja 10.2 Zarządzanie transakcjami dot. nieruchomości Podręcznik użytkownika Copyright IBM Corp. 2011 i Uwaga Przed użyciem niniejszych informacji i produktu, którego one dotyczą, należy

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych System UONET+ może być wykorzystywany do dokumentowania zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych. Ponieważ w szkołach tych słuchacze

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przykładowy test egzaminacyjny Zasady oceny testu Test zawiera 32 zadania (6 teoretycznych i 26 praktycznych) za które można uzyskać maksymalnie 36 punktów. Aby zaliczyć test

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17 października 2008 r. Novell GroupWise Calendar Publishing Host User SZYBKI START www.novell.com PRZEGLĄD Novell GroupWise Calendar Publishing Host User to

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo