CA Clarity PPM. Podręcznik do produktu Akcelerator PMO. Wydanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CA Clarity PPM. Podręcznik do produktu Akcelerator PMO. Wydanie 14.1.00"

Transkrypt

1 CA Clarity PPM Podręcznik do produktu Akcelerator PMO Wydanie

2 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja ), jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i może zostad zmodyfikowana lub wycofana przez CA w dowolnym czasie. Ponieważ niniejsza Dokumentacja zawiera zastrzeżone informacje firmy CA, zabrania się jej kopiowania, przekazywania, powielania, ujawniania, modyfikowania i duplikowania w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody CA. Użytkownik będący jednocześnie licencjobiorcą oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, jest uprawniony do drukowania lub udostępniania w inny sposób kopii niniejszej Dokumentacji w uzasadnionych ilościach, dla potrzeb wewnętrznego użytku własnego oraz swoich pracowników w związku z tym oprogramowaniem, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierad wszystkie oznaczenia i stosowne informacje o prawach autorskich CA. Prawo do drukowania i udostępniania w inny sposób kopii Dokumentacji ogranicza się do okresu obowiązywania odpowiedniej licencji na takie oprogramowanie. W przypadku wygaśnięcia licencji z jakiegokolwiek powodu obowiązkiem użytkownika jest przedstawienie CA pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że wszelkie kopie pełne i częściowe Dokumentacji zostały zwrócone CA lub zniszczone. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CA UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ONA ZNAJDUJE, ORAZ NIE UDZIELA GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU NA CA NIE CIĄŻY ODPOWIEDZIALNOŚD WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ INWESTYCJI, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, USZCZERBEK NA DOBRYM IMIENIU ANI UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI CA ZOSTAŁA UPRZEDNIO WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. Zasady korzystania z oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, reguluje stosowna umowa licencyjna, której postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie modyfikują w jakikolwiek sposób. Producentem niniejszej Dokumentacji jest CA. Dokumentacja podlega Prawom Zastrzeżonym. Jej wykorzystanie, powielanie i ujawnianie przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega, w zakresie w jakim ma to zastosowanie, ograniczeniom określonym w klauzulach , i (c)(1) - (2) przepisów FAR oraz w klauzuli (b)(3) przepisów DFARS, bądź w przepisach je zastępujących. Copyright 2014 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, nazwy towarowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własnośd odpowiednich firm.

3 Kontakt z pomoc techniczn Dla Aby uzyska pomoc techniczn w trybie online i zapozna si z pen list lokalizacji oraz godzin pracy serwisw, a take uzyska odpowiednie numery telefonw, skontaktuj si z dziaem pomocy technicznej w witrynie WWW pod adresem

4

5 Spis treści Rozdział 1: Przegląd 11 Informacje o dodatku Dodatek Akcelerator PMO Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 13 Informacje o cyklu życia projektu Procesy cyklu życia projektu Szablony projektów Jak pracowad z procesem Przegląd idei Tworzenie idei Jak pracowad z procesem Utwórz główny projekt Jak pracowad z procesem Przegląd dokumentu Przekazywanie i przesyłanie dokumentów do przeglądu Tworzenie projektu z szablonu projektu Jak pracowad z procesem Przegląd i eskalacja zagadnienia Tworzenie szczegółowego zagadnienia Rozdział 3: Dopasowanie działalności, kategoryzacja portfela i raporty o stanie 29 Informacje o dopasowywaniu działalności, kategoryzacji portfela i raportach o stanie Definiowanie współczynników dopasowania Definiowanie kategorii portfela Tworzenie raportu o stanie Rozdział 4: Strony i portlety ogólne 37 Sponsor Portlet Kluczowe wskaźniki wydajności projektu według SPO Portlet Harmonogram projektu Portlet Planowany koszt według typu projektu Pulpit nawigacyjny programu Portlet Pulpit nawigacyjny kosztów dla menedżera programu Portlet Pulpit nawigacyjny harmonogramu dla menedżera programu Alerty ZP Portlet Wykonanie harmonogramu Portlet Kamienie milowe Portlet Bieżące zagadnienia Spis treści 5

6 Portlet Przydział personelu Pulpit nawigacyjny projektu Portlet Pulpit nawigacyjny harmonogramu Portlet Pulpit nawigacyjny kosztu i nakładów pracy Czynniki ryzyka, zagadnienia i zmiany Portlet Zarządzanie ryzykiem Portlet Zarządzanie zagadnieniami Portlet Zarządzanie żądaniami zmiany Rozdział 5: Strony i portlety portfela 93 Pulpit nawigacyjny portfela Koszty i korzyści Role Koszt i kondycja Analiza celu Analiza inwestycji Kapitałowe i operacyjne PMO Pulpit nawigacyjny inwestycji portfela Karta wyników Analiza Zdolności produkcyjne Finansowe Rozdział 6: Strony i portlety programów i projektów 147 Informacje o widokach pulpitu nawigacyjnego Układ strony Stan programu PMO Portlet Przegląd kosztów i harmonogramu Portlet Harmonogram i postęp Portlet Wykorzystanie zasobu Układ strony Stan projektu PMO Portlet Wskaźniki projektu Portlet Nadchodzące kamienie milowe Portlet Plany bazowe projektu Portlet Wskaźniki raportu o stanie Portlet Wartości rzeczywiste według typu transakcji Portlet Wykorzystanie zespołu Układ strony Scenopis projektu PMO Portlet Zdolności produkcyjne zespołu Portlet Nadchodzące kamienie milowe Portlet Zagadnienia według priorytetu Strona Szczegółowa analiza zagadnieo Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

7 Portlet Analiza wartości wypracowanej według fazy Rozdział 7: Przegląd raportów o stanie 171 Informacje o przeglądzie raportów o stanie Lista raportów o stanie Portlet Lista raportów o stanie Opóźnione i brakujące raporty o stanie Portlet Opóźnione raporty o stanie Portlet Brakujące raporty o stanie Rozdział 8: Portlety zarządzania zasobami 179 Omówienie grafiku Portlet Podsumowanie grafiku inwestycji Portlet Przegląd grafiku inwestycji Portlet Uwagi do grafiku Portlet Przegląd oczekujących wartości szacunkowych Portlet Przegląd grafiku Rozdział 9: Portlety zarządzania finansowego 189 Informacje o portletach zarządzania finansowego Portlet Przegląd zaksięgowanych transakcji Portlet Przegląd zaksięgowanych transakcji *Poziom inwestycji Rozdział 10: Dodatkowe portlety 197 Informacje o dodatkowych portletach Portlet Opóźnione zadania i kamienie milowe Portlet Moje grafiki Portlet Wąskie gardła procesu Portlet Analiza projektów Portlet Analiza długości cyklu projektu Portlet Przegląd dokumentów projektu Portlet Przegląd cyklu życia projektu Portlet Procentowe wykorzystanie zasobu wg miesiąca Portlet Podsumowanie zadao członka zespołu Rozdział 11: Obiekt Mapowanie słownika 215 Informacje o mapowaniu słownika Tworzenie listy mapowania słownika Usuwanie listy mapowania słownika Spis treści 7

8 Rozdział 12: Grupy dostępu 217 Informacje o grupach dostępu Osoba przeglądająca na stanowisku kierowniczym PMO Osoba przeglądająca na stanowisku kierowniczym PMO - rozszerzony Administrator finansowy PMO Twórca idei PMO Recenzent idei PMO Twórca inwestycji PMO Osoba przeglądająca inwestycję PMO - rozszerzone Menedżer portfeli PMO Menedżer programu PMO Twórca projektów PMO Kierownik projektu PMO Kierownik projektu PMO - rozszerzony Osoba przeglądająca projekt PMO Administrator zasobów PMO Menedżer ds. zasobów PMO Menedżer ds. zasobów PMO - rozszerzony Administrator systemu PMO Członek zespołu PMO Administrator grafiku PMO Zarządzanie dostawcami PMO Rozdział 13: Przykładowe dane 255 Informacje o przykładowych danych Struktury podziału organizacji (SPO) SPO departamentu firmy SPO lokalizacji firmy SPO organizacyjne SPO pula zasobów SPO zabezpieczeo SPO stron Grupy dostępu IT partycja PMO Menedżer procesu PMO Zasoby Usługi Środki trwałe Aplikacje Idee Inne prace Szablony projektów Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

9 Projekty Programy Portfele Dodatek A: Widoki obiektów dodatku Dodatek Akcelerator PMO 271 Informacje o widokach obiektów dodatku Dodatek Akcelerator PMO Przydział Właściwości przydziału Widoki listy przydziałów Plan bazowy Właściwości planu bazowego Widoki listy planów bazowych Widoki filtru planu bazowego Żądanie zmiany Właściwości żądania zmiany Widoki Lista żądania zmiany Widoki Filtr żądania zmiany Plan kosztów i korzyści Właściwości planu kosztów i Właściwości planu korzyści Widoki list planów kosztów i korzyści Widoki filtru planów kosztów i korzyści Alokacja KG i Kredyt zasobu Właściwości widoków Alokacja KG i Kredyt zasobu Widoki Lista alokacji KG i Lista kredytów zasobów Widoki Filtr alokacji KG i Filtr kredytów zasobów Inwestycje Właściwości inwestycji Widoki list inwestycji Widoku filtru inwestycji Zagadnienie Właściwości zagadnienia Widoki Lista zagadnieo Widoki Filtr zagadnienia Projekt Właściwości projektu Widoki listy projektów Widoki filtru projektów Zasób Właściwości zasobu Widoki listy zasobów Widoki filtru zasobów Spis treści 9

10 Ryzyko Właściwości ryzyka Widoki Lista ryzyka Widoki Filtr ryzyka Zadanie Właściwości zadania Widoki listy zadao Widoki filtru zadao Zespół Właściwości zespołu Widoki listy zespołów Widoki filtru zespołu Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

11 Rozdział 1: Przegląd Ta sekcja zawiera następujące tematy: Informacje o dodatku Dodatek Akcelerator PMO (na stronie 11) Informacje o dodatku Dodatek Akcelerator PMO Dodatek Dodatek Akcelerator PMO stanowi kolekcję zawartości i konfiguracji widoków przeznaczonych do zarządzania portfelem projektów niepowiązanych z żadną konkretną branżą. Dodatek Dodatek Akcelerator PMO udostępnia kolekcję zawartości przygotowanej do użycia w programie CA Clarity PPM, dzięki czemu nie trzeba jej tworzyd samodzielnie we własnej organizacji. Użycie dodatku zapewnia obsługę stosowanych operacji z zakresu biura zarządzania programem (PMO Program Management Office). Dodatek przydaje się do dokładnej analizy danych dotyczących wykonania portfeli, programów i projektów, a także do zarządzania tym wykonaniem. W poszczególnych tematach opisano kolekcję zawartości i podano szczegółowe informacje dotyczące następujących elementów dodatku: Strony pulpitu nawigacyjnego Portlety Procesy Konfiguracje widoków Grupy dostępu Dodatek PMO Accelerator zawiera przykładowe dane, które można opcjonalnie zainstalowad w środowiskach innych niż produkcyjne. Tych przykładowych danych nie należy nigdy instalowad w środowisku produkcyjnym. Przykładowe dane obejmują portfele, programy, projekty, idee, aplikacje, środki trwałe, usługi, inne elementy pracy, zasoby, role zasobów, szablony, plany finansowe oraz struktury podziału organizacji (SPO). Przykładowe dane zawierają również minimalną konfigurację administracyjną wymaganą dla tej zawartości. Rozdział 1: Przegląd 11

12 Informacje o dodatku Dodatek Akcelerator PMO W podręczniku do produktu Akcelerator PMO pojawiają się odwołania do następujących dostępnych podręczników dotyczących programu CA Clarity PPM: Podręcznik instalacji Podręcznik administracyjny Podręcznik dewelopera programu Studio Podręcznik użytkownika Podstawy Uwaga: Zawartośd publikacji Podręcznik użytkownika Personalizowanie programu CA Clarity została dołączona do publikacji Podręcznik użytkownika Podstawy. Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami 12 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

13 Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu Ta sekcja zawiera następujące tematy: Informacje o cyklu życia projektu (na stronie 13) Procesy cyklu życia projektu (na stronie 13) Szablony projektów (na stronie 14) Jak pracowad z procesem Przegląd idei (na stronie 16) Jak pracowad z procesem Utwórz główny projekt (na stronie 19) Jak pracowad z procesem Przegląd dokumentu (na stronie 21) Tworzenie projektu z szablonu projektu (na stronie 23) Jak pracowad z procesem Przegląd i eskalacja zagadnienia (na stronie 26) Informacje o cyklu życia projektu Idea może przejśd przez proces zatwierdzania lub może zostad w trybie przyspieszonym przekazana od razu do etapu tworzenia projektu. Kiedy idea jest gotowa do przekonwertowania, proces Przegląd idei powoduje rozpoczęcie procesu tworzenia projektu. Proces zależy od następujących kombinacji typu i kategorii idei. W procesie tworzenia projektu następuje przekonwertowanie idei na projekt przy użyciu odpowiedniego szablonu projektu. Wartości pól są kopiowane z idei do projektu. Typ idei Kategoria idei Proces tworzenia projektu Projekt główny Nie dotyczy Utwórz projekt główny Wdrożenie infrastruktury Nie dotyczy Utwórz projekt infrastruktury Zmiana aplikacji Ulepszenie Utwórz projekt zmiany aplikacji Zmiana aplikacji Ocena oprogramowani a COTS Utwórz projekt COTS dotyczący aplikacji Szablon projektu Szablon Projekt główny Szablon Wdrożenie infrastruktury Szablon Zmiana aplikacji Szablon COTS aplikacji Procesy cyklu życia projektu Dostępne są następujące zautomatyzowane procesy, które ułatwiają zarządzanie cyklem życia projektu od przeglądu i zatwierdzenia idei do utworzenia projektu: Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 13

14 Szablony projektów Przegląd dokumentu Proces przeglądu dokumentu zarządza przepływem pracy związanym z przeglądem dokumentów typu Propozycja lub Operacje. Przegląd idei Idee umożliwiają przeprowadzenie dokładniejszych analiz na wczesnym etapie. Analizy te mają na celu wyeliminowanie słabszych lub niekorzystnych finansowo idei zanim staną się one inwestycjami. Idee można śledzid oraz konwertowad na możliwości inwestycji. Przegląd i eskalacja zagadnienia Proces Przegląd i eskalacja zagadnienia zarządza przepływem pracy dotyczącym przeglądu zagadnieo o wysokim priorytecie związanych z projektem. Utwórz projekt zmiany aplikacji W procesie Utwórz projekt zmiany aplikacji projekt jest tworzony na podstawie szablonu zmiany aplikacji. Utwórz projekt COTS dotyczący aplikacji W procesie Utwórz projekt COTS dotyczący aplikacji projekt jest tworzony na podstawie szablonu COTS aplikacji. Utwórz projekt infrastruktury W procesie Utwórz projekt infrastruktury projekt jest tworzony na podstawie szablonu Wdrożenie infrastruktury. Utwórz projekt główny Projekt w procesie Utwórz główny projekt jest tworzony na podstawie szablonu projektu głównego. Szablony projektów Szablony projektów umożliwiają tworzenie projektów na podstawie standardowych przydziałów zadao i ról dla danego typu projektu. Użycie szablonów pozwala zapewnid spójnośd projektów i przyspiesza ich tworzenie. W procesie Przegląd idei używane są poniższe szablony w celu automatycznego utworzenia projektów odpowiednich typów. Użytkownik może także tworzyd projekty samodzielnie, korzystając z tych szablonów. 14 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

15 Szablony projektów Szablony można modyfikowad stosownie do potrzeb i wymagao organizacji. Szablony można także powielad, aby utworzyd nowe szablony odpowiednie do każdego z typów projektów stosowanych w organizacji. Ważne! Aby korzystad z procesów zatwierdzenia i przeglądu kontynuacyjnego projektu głównego, można zmienid nazwy i właściwości ostatnich zadao w każdej fazie. Nie należy jednak zmieniad ich identyfikatorów. Proces przeglądu kontynuacyjnego rozpoczyna się po ukooczeniu zadao o określonych identyfikatorach. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Dostępne są następujące szablony projektów: Zmiana aplikacji Szablon Zmiana aplikacji ułatwia zarządzanie projektami mającymi na celu zmianę aplikacji. Ten szablon projektu jest używany przez proces Utwórz projekt zmiany aplikacji. Proces ten udostępnia zautomatyzowany przepływ pracy służący do tworzenia projektów. Nowe projekty zmiany aplikacji może tworzyd także użytkownik, korzystając z szablonu. COTS aplikacji Szablon COTS aplikacji jest przeznaczony do zarządzania wyborem aplikacji COTS (Commercial Off-the-Shelf). Można go użyd do zarządzania działaniami związanymi z wyborem dostawcy nowego produktu. Ten szablon projektu jest używany przez proces Utwórz projekt COTS dotyczący aplikacji. Proces ten udostępnia zautomatyzowany przepływ pracy służący do tworzenia projektów. Projekty COTS dotyczące aplikacji może tworzyd także użytkownik, korzystając z szablonu. Wdrożenie infrastruktury Szablon Wdrożenie infrastruktury ułatwia zarządzanie wdrażaniem ulepszeo infrastruktury. Ten szablon projektu jest używany przez proces Utwórz projekt infrastruktury. Proces ten udostępnia zautomatyzowany przepływ pracy służący do tworzenia projektów. Projekty wdrożenia infrastruktury informatycznej może tworzyd także użytkownik, korzystając z tego szablonu. Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 15

16 Jak pracować z procesem Przegląd idei Projekt główny Szablon Projekt główny udostępnia strukturę na potrzeby procesów ulepszania i opracowywania aplikacji. Szablon ułatwia kierownikowi projektu przeprowadzenie projektu ze wszystkimi przeglądami kontynuacyjnymi. Ten szablon projektu jest używany przez proces Utwórz główny projekt. Proces ten udostępnia zautomatyzowany przepływ pracy służący do tworzenia projektów oraz do zarządzania przepływami pracy zatwierdzania i przeglądów kontynuacyjnych. Projekty może tworzyd także użytkownik, korzystając z tego szablonu. Ten szablon zawiera przykładową strukturę podziału pracy (SPP). W SPP występuje sześd głównych faz, a każda z nich zawiera podzadania. Jak pracować z procesem Przegląd idei Z procesem Przegląd idei są związane następujące zadania: 1. Osoba zgłaszająca żądanie wykonuje następujące czynności: a. Tworzy ideę. (na stronie 17) b. Kiedy idea jest gotowa, przesyła ją. (na stronie 17) 2. Uruchamiany się proces przeglądu idei, w którym wykonywana jest jedna z następujących operacji: Przejście w trybie przyspieszonym do tworzenia projektu. Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Tryb przyspieszony, uruchomiany jest proces tworzenia projektu na podstawie wybranej kombinacji typu idei i kategorii idei. Tworzone są SPP i plan bazowy. Następuje zakooczenie procesu w przypadku wszystkich procesów tworzenia projektu, z wyjątkiem procesu Utwórz główny projekt. Uruchomienie procesu przeglądu idei. Jeśli pole wyboru Tryb przyspieszony jest wyczyszczone, do właściciela biznesowego jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu przejrzenia idei. 16 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

17 Jak pracować z procesem Przegląd idei 3. Właściciel biznesowy ocenia korzyści funkcjonalne i techniczne oraz analizuje koszty i korzyści wynikające z idei. Właściciel biznesowy wybiera jedną z następujących opcji czynności do wykonania: Odrzud. Stan idei jest ustawiany na wartośd Odrzucone i następuje zakooczenie procesu. Niekompletne. Stan idei jest ustawiany na Niekompletne. Do źródłowej osoby zgłaszającej żądanie jest wysyłana czynnośd w celu zaktualizowania idei przez podanie dodatkowych informacji. Ponadto stan czynności do wykonania ma zostad zmieniony na Gotowe. Do właściciela biznesowego idei jest wysyłana nowa czynnośd w celu przejrzenia idei. Zatwierdź. Stan idei jest ustawiany na Zatwierdzone. Do źródłowej osoby zgłaszającej żądanie jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu zmiany stanu czynności do wykonania na Gotowe. 4. Rozpoczyna się proces tworzenia projektu. Typ rozpoczynanego procesu zależy od kombinacji typu i kategorii idei. Tworzone są SPP i plan bazowy. Proces tworzenia projektu kooczy się, z wyjątkiem projektów głównych. 5. W przypadku projektu głównego rozpoczyna się proces przeglądu kontynuacyjnego. (na stronie 19) Tworzenie idei Do tworzenia idei służy strona Idee. Gdy idea już jest gotowa do zatwierdzenia, można ją zapisad i przesład. Ewentualnie w trybie przyspieszonym można pominąd proces zatwierdzania i konwertowad ideę od razu na projekt. Przed utworzeniem idei należy skonfigurowad automatyczne numerowanie na potrzeby identyfikatora projektu. Aby uzyskad więcej informacji, skontaktuj się z administratorem programu CA Clarity PPM lub przejrzyj Podręcznik administracyjny. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie zapotrzebowaniem kliknij opcję Idee. Zostanie wyświetlona strona Idee. 2. Kliknij opcję Nowy. Zostanie wyświetlona strona tworzenia. Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 17

18 Jak pracować z procesem Przegląd idei 3. Wypełnij poniższe pola: Temat Zawiera podsumowanie lub nazwę idei. Temat łączy inwestycję z ideą po przekonwertowaniu idei na inwestycję. Po konwersji temat staje się opisem inwestycji. Identyfikator idei Typ idei Określa unikatowy identyfikator idei. Określa typ idei. Wartości: Projekt główny, Wdrożenie infrastruktury lub Zmiana aplikacji Wymagane: nie Kategoria idei Określa kategorię idei. Dostępne wartości zależą od wybranego typu idei. Skojarzenia pól definiuje administrator programu CA Clarity PPM. Wartości: Nowe opracowanie, Zgodnośd/przepisy, Nowy produkt lub usługa, Inne, Ulepszenie, Ocena oprogramowania COTS, Rozłożone, Sied/telekomunikacja lub Pulpit Wymagane: nie Priorytet idei Określa priorytet idei. Wartości: Niski, Średni i Wysoki Tryb przyspieszony Wskazuje, że idea zostanie przekonwertowana na projekt z pominięciem etapu przeglądu i zatwierdzania w procesie Przegląd idei. Domyślnie: wyczyszczone Wymagane: nie Cel Określa cel idei. Ograniczenia: 200 znaków Osoba zgłaszająca żądanie Określa nazwę zasobu, od którego pochodzi idea. Domyślnie: nazwa aktualnie zalogowanego zasobu 18 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

19 Jak pracować z procesem Utwórz główny projekt Właściciel firmy Określa nazwę osoby, która jest właścicielem biznesowym idei i zatwierdza jej konwersję na projekt. Po konwersji idei właściciel biznesowy idei staje się właścicielem biznesowym projektu. Uwaga: Jeśli nie jest zaznaczone pole wyboru Tryb przyspieszony, w procesie Przegląd idei jest wymagane podanie wartości tego pola. Menedżer Określa nazwę zasobu, który będzie właścicielem idei i będzie nią zarządzad. Menedżer idei ma dostęp do właściwości budżetu i harmonogramu idei. Data rozpoczęcia Określa datę rozpoczęcia idei. Data zakooczenia Określa datę zakooczenia idei. Cel Określa cel idei. Ograniczenia: 200 znaków Organizacyjne Określa organizacyjny obiekt SPO idei. Departament Określa obiekt SPO departamentu dla idei. 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: Zapisz ideę. Kliknij opcję Prześlij do zatwierdzenia, aby rozpocząd proces przeglądu idei. Idea zostaje utworzona. Jak pracować z procesem Utwórz główny projekt Zarządzanie projektami głównymi odbywa się przy użyciu następujących procesów: Proces Utwórz główny projekt informatyczny. Rozpoczyna się po utworzeniu projektu przy użyciu szablonu Projekt główny. Podproces Przegląd kontynuacyjny projektu. Zarządza przepływem pracy podczas przeglądu kontynuacyjnego wszystkich projektów głównych. Ten proces jest uruchamiany trzykrotnie w procesie Utwórz główny projekt i służy do zarządzania przeglądami kontynuacyjnymi przy przechodzeniu projektu do etapów planowania, budowania i zamykania. Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 19

20 Jak pracować z procesem Utwórz główny projekt Z zarządzaniem cyklem życia projektu głównego przy użyciu zautomatyzowanego procesu są związane następujące zadania: 1. Po rozpoczęciu procesu Utwórz główny projekt i utworzeniu projektu kierownik może zdefiniowad interesariusza biura zarządzania projektem. W otwartym projekcie należy przejśd do strony właściwości i w sekcji Interesariusze wybrad interesariusza biura zarządzania projektem. Następnie należy kliknąd opcję Prześlij. Do interesariusza biura zarządzania projektem jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu przejrzenia i zatwierdzenia projektu. 2. Interesariusz biura zarządzania projektem wybiera jedną z następujących opcji czynności do wykonania: Zatwierdzone. Do kierownika projektu jest wysyłana czynnośd do wykonania wskazująca, że zatwierdzono projekt. Stan projektu jest ustawiany na Zatwierdzone. W procesie Utwórz główny projekt jest inicjowany etap Planowanie. Odrzucone. Do kierownika projektu jest wysyłana czynnośd do wykonania wskazująca, że odrzucono projekt. Stan projektu jest ustawiany na Odrzucone. 3. Po zakooczeniu ostatniego zadania w fazie Planowanie kierownik projektu aktualizuje zadanie. Ponadto wartośd w polu % ukooczenia zmienia się na 100 procent, a wartośd pola Stan na Ukooczono. Do interesariusza biura zarządzania projektem jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu uzyskania zatwierdzenia umożliwiającego przejście do następnego etapu. 4. Interesariusz biura zarządzania projektem wybiera jedną z następujących opcji czynności do wykonania: Zatwierdzone. Podproces Przegląd kontynuacyjny projektu inicjuje następną fazę. Czynnośd do wykonania jest wysyłana do każdej z następujących osób: Źródłowa osoba zgłaszająca żądanie otrzymuje powiadomienie, że interesariusz biura zarządzania projektem zatwierdził projekt. Kierownik projektu. Po ukooczeniu ostatniego zadania w bieżącej fazie wartośd w polu % ukooczenia zmienia się na 100 procent. Stan ostatniego zadania bieżącej fazy zmienia się na Ukooczono. Odrzucone. Prześlij ponownie. Do kierownika projektu jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu skorygowania informacji o projekcie. Po ukooczeniu tej czynności do wykonania kierownik projektu zmienia jej stan na Gotowe. Do interesariusza biura zarządzania projektem jest wysyłana czynnośd do wykonania w celu zatwierdzenia projektu i zainicjowania następnej fazy. 20 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

21 Jak pracować z procesem Przegląd dokumentu 5. Podproces Przegląd kontynuacyjny projektu jest powtarzany dla pozostałych faz. 6. Po ukooczeniu fazy Zamykanie kierownik projektu zamyka projekt. Jak pracować z procesem Przegląd dokumentu W procesie Przegląd dokumentu przesłana propozycja lub dokumentacja operacyjna przechodzi następujący cykl przeglądu: 1. Członek zespołu przekazuje propozycję lub dokumentację operacyjną i przesyła gotowy dokument do przeglądu. Czynnośd do wykonania jest wysyłana do kierownika projektu. 2. Kierownik projektu przegląda dokument i aktualizuje stan czynności do wykonania: Zatwierdź. Ustawia stan dokumentu na Zatwierdzone. Odrzud. Ustawia stan dokumentu na Odrzucone. Do właściciela dokumentu jest wysyłana czynnośd stanowiąca powiadomienie o decyzji kierownika projektu. Przekazywanie i przesyłanie dokumentów do przeglądu W procesie Przegląd dokumentu powiązane z projektem dokumenty są przeglądane i zatwierdzane. Proces rozpoczyna się, gdy kategoria zostanie ustawiona na Propozycja lub Operacje, a stan dokumentu na Przesłane. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz projekt. Zostanie wyświetlona strona właściwości. 2. Kliknij opcję Współpraca. Zostanie wyświetlona strona współpracy. 3. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Dodaj dokumenty. Zostanie wyświetlona strona dodawania wielu dokumentów. 4. Wypełnij następujące pola na tej stronie: Bieżąca lokalizacja Wskazuje bieżącą lokalizację dokumentu. Wybierz pliki Określa pliki dodawane do folderu. Ograniczenia: jednocześnie pięd plików Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 21

22 Jak pracować z procesem Przegląd dokumentu Stan Określa stan dokumentu. Wartości: Przesłane, Zatwierdzone lub Odrzucone Rozpoczęcie procesu przeglądu: Przesłane Kategoria Określa kategorię dokumentu. Wartości: Propozycja, Planowanie, Opracowywanie, Implementacja lub Operacje Rozpoczęcie procesu przeglądu: Propozycja lub Operacje Data utworzenia Wskazuje datę przekazania dokumentu. Właściciel Dostęp Wskazuje właściciela zarządzającego dokumentem. Zasób weryfikuje, czy dokument jest odpowiednio zarządzany i śledzony w całym cyklu życia. Wskazuje typ dostępu do dokumentu. Wartości: Wszyscy uczestnicy. Wskazuje nadanie wszystkim uczestnikom grupy dostępu do odczytu/zapisu danego folderu. Wybierz uczestników. Wskazuje, że konkretne zasoby pochodzą z istniejącej grupy uczestników. Domyślnie: Wszyscy uczestnicy Zezwalaj osobom innym niż uczestnicy na dostęp do dokumentu Wskazuje, czy użytkownicy niebędący uczestnikami mogą mied dostęp do dokumentu. Domyślnie: wyczyszczone Włącz wyewidencjonowanie Wskazuje, czy zasoby z odpowiednim dostępem mogą wyewidencjonowad dokument oraz go edytowad. Domyślnie: zaznaczone Włącz zarządzanie wersjami Wskazuje, czy zasoby z odpowiednim dostępem mogą tworzyd inne wersje dokumentu. Domyślnie: zaznaczone 22 Podręcznik do produktu Akcelerator PMO

23 Tworzenie projektu z szablonu projektu Powiadom zasoby/grupy Opis Wskazuje, czy zasoby mające dostęp do plików są powiadamiane o dodaniu dokumentów. Domyślnie: wyczyszczone Zawiera opis dokumentu. Komentarze Zawiera dowolne komentarze na temat dokumentu. 5. kliknij przycisk Dodaj. Dokument zostaje przekazany i przesłany do przeglądu. Tworzenie projektu z szablonu projektu Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Projekty. Zostanie wyświetlona strona listy. 2. Kliknij opcję Nowy z szablonu. Zostanie wyświetlona strona wyboru. 3. Wybierz jeden z następujących szablonów i kliknij opcję Dalej: Szablon Zmiana aplikacji Szablon COTS aplikacji Szablon Wdrożenie infrastruktury Szablon Projekt główny Zostanie wyświetlona strona tworzenia projektu. 4. Wypełnij poniższe pola: Nazwa projektu Określa nazwę projektu. Ograniczenia: 80 znaków Wymagane: tak Rozdział 2: Cykl życia i procesy projektu 23

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 13.2.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 13.2.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Demand Wydanie 13.2.00 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Demand Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 14.1.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Demand. Wydanie 14.1.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Demand Wydanie 14.1.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.1.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.1.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 14.1.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Zagadnienie Czas trwania 1. Definiowanie harmonogramu projektu 1,5 godziny 2. Kalendarze projektu 1,5 godziny 3. Zadania w harmonogramie projektu wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft

Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft Kwiecień 2006 Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 Uwaga! Przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Pojęcia i implementacja

AssetCenter Pojęcia i implementacja Peregrine AssetCenter Pojęcia i implementacja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01025-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w ninieszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013 Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Narzędzie administracyjne...7 Powiadomienia Opóźnione w stanie...7 Równoległe

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM Wersja 2.5 Warszawa, Sierpieo 2011 TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 55 Wprowadzenie do Aurea BPM... 4 Opis produktu... 4 Funkcjonalnośd systemu... 6 Modelowanie procesów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT DYNAMICS NAV KSIĘGA GŁÓWNA Moduł Księga Główna w ramach Zarządzania finansami w systemie Microsoft Dynamics NAV stanowi centralne miejsce przechowywania wszystkich informacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika W Windows Itelix ischool 2 System ischool jest zaawansowanym systemem obsługi firm zajmujących się prowadzeniem kursów i szeroko pojętą działalnością szkoleniową. Pozwala centralnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo