EKONOMETRIA PRZESTRZENNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMETRIA PRZESTRZENNA"

Transkrypt

1 EKONOMETRIA PRZESTRZENNA Wstęp podstawy ekonometrii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

2 EKONOMETRIA wybrane definicje (Osińska) Ekonometria dziedzina ekonomii wykorzystująca modele i sposoby wnioskowania statystyki matematycznej do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych; głównym celem ekonometrii jest analiza zjawisk w aspekcie teoretycznym oraz empirycznym 2

3 EKONOMETRIA wybrane definicje (Maddala) Ekonometria zastosowanie metod statystycznych i matematycznych do analizy danych ekonomicznych w celu nadania teoriom ekonomicznym kontekstu empirycznego oraz ich potwierdzenia bądź odrzucenia 3

4 Podział ze względu na aspekt wykorzystywanych metod teoria ekonometrii (metody dostosowane do potrzeb badań ilościowych w ekonomii) ekonometria stosowana (zastosowania do konkretnych badaniach na podstawie danych statystycznych ) 4

5 Podział ze względu na charakter wykorzystywanych danych ekonometria danych przekrojowych (obserwacje dotyczące wielu jednostek w jednym okresie czasowym) ekonometria dynamiczna (dane szeregów czasowych, zależności w czasie opisane najczęściej za pomocą układów równań różnicowych) ekonometria panelowa (powtarzane w czasie obserwacje tych samych jednostek) ekonometria przestrzenna (wykorzystanie informacji przestrzennej dotyczącej położenia obiektu) 5

6 Podział ze względu na obszar zastosowań mikroekonometria makroekonometria ekonometria finansowa badania operacyjne (dziedzina pokrewna) 6

7 Podział ze względu na procedurę wnioskowania wnioskowanie klasyczne (częstościowe frequentist approach) wnioskowanie bayesowskie (Bayesian Econometrics) 7

8 EKONOMETRIA PRZESTRZENNA Modele przestrzenne są rozszerzeniem klasycznych modeli ekonometrycznych. Wykorzystują one dane GIS (Geographic Information System) dotyczące geograficznego położenia jednostki. W modelach uwzględniane są efekty przestrzenne: przestrzenna zależność i przestrzenna heterogeniczność. 8

9 Przykłady analiz przestrzennych przestrzenna analiza rozwoju społeczno-gospodatczego jednostek terytorialnych (np. poziomu bezrobocia, wydatków itd.) przestrzenna analiza cen (np. nieruchomości), przestrzenna analiza wyników matur Przykładowe narzędzia (modele ekonometryczne) wykorzystywane w analizach przestrzennych: model autoregresji przestrzennej (SAR - Spatial autoregressive model) model VAR (vector autoregressive model) oraz VECM (vector error correction model) metody analizy skupień (taksonometrii) 9

10 KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ 10

11 Klasyczny model regresji liniowej (KMRL) KMRL opisuje dla rozważanej populacji liniową zależność zmiennej zależnej (objaśnianej) Y od: 1) jednej zmiennej niezależnej (objaśniającej, regresora) X w przypadku prostej regresji liniowej: Y 0 1 X 11

12 Klasyczny model regresji liniowej przy czym (KMRL) 0 jest wyrazem wolnym modelu 1 jest parametrem kierunkowym modelu jest składnikiem losowym modelu (o rozkładzie normalnym KMNRL) 12

13 Klasyczny model regresji liniowej (KMRL) 2) wielu zmiennych niezależnych X j (j=1,2,,k) - w przypadku wielorakiej regresji liniowej: Y X... przy czym 0 jest wyrazem wolnym modelu 1,..., k są parametrami kierunkowymi odpowiadającymi poszczególnym regresorom modelu jest składnikiem losowym modelu k X k 13

14 Regresja wieloraka zapis skalarny rozważmy zbiór obiektów i=1,2,,n (np. przedsiębiorstw, powiatów itd.), zależność liniową warunkowego rozkładu zmiennej zależnej Y i dla i-tego obiektu, opisanego przez wartości X ij (j=1,2,,k) zmiennych niezależnych można zapisać: Y i X... X 0 1 i1 k ik i i 1,2,..., n 14

15 Regresja wieloraka zapis macierzowy 15 ξ Xβ y n y n y y y k n nk n k k x x x x x x X k k β n n ξ

16 Regresja wieloraka zapis macierzowy gdzie y wektor (nx1) zmiennej zależnej X macierz (nx(k+1)) zmiennych objaśniających β wektor ((k+1)x1) parametrów modelu ξ wektor (nx1) składników losowych (w skrócie wektor losowy) 16

17 Warunkowa wartość oczekiwana przy założeniu, że E zmiennej zależnej E i 0 Y i EY X i1 xi 1,..., X ik xik 0 1xi 1... k xik (i=1,2,,n), mamy (i=1,2,,n), warunkowa wartość oczekiwana (wartość przeciętna) zmiennej objaśnianej E(Y i ) zależy liniowo od wartości przyjmowanych przez zmienne objaśniające dla i-tego obiektu, tzn. x i1,,x ik 17

18 Twierdzenie Gaussa-Markowa o KMRL Założenia (w skrócie): 1) niezmienniczość modelu Y i =f i (X i1,,x ik ) ze względu na kolejne obserwacje i=1,2,,n, tzn. f 1 =f 2 = =f n =f, 2) model jest liniowy względem parametrów: Yi 0 1X i1... k Xik i i 1,2,..., n lub w zapisie macierzowym: y Xβ ξ 3) zmienne objaśniające X j (j=1,,k) są nielosowe, w związku z czym są niekorelowane ze T T składnikiem losowym: EX ξ X Eξ 0 18

19 Twierdzenie Gaussa-Markowa o KMRL Założenia c.d. 4) macierz zmiennych objaśniających ma pełny rząd kolumnowy rz(x)=k+1 5) wektor losowy jest sferyczny, tzn. charakteryzuje się 2 wielowymiarowym rozkładem normalnym ξ ~ N0, I n gdzie I n macierzą jednostkową n-tego stopnia, co jest równoznaczne z istnieniem heteroskedastyczności składników losowych oraz brakiem ich autokorelacji 6) informacje zawarte w próbie są jedynymi informacjami, będącymi jedyną podstawą estymacji modelu 19

20 Teza twierdzenia Gaussa-Markowa o KMRL Jeżeli spełnione są założenia schematu Gaussa-Markowa, to Teza Estymator KMNK T 1 βˆ T X X X y jest najlepszym nieobciążonym estymatorem liniowym (BLUE best linear unbiased estimator) parametrów modelu β 20

21 Założenia KMRL ujęcie graficzne 21

22 Estymator Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów (KMNK) Wartość estymatora odpowiada wartości minimalizującej błąd średniokwadratowy (funkcję celu S): βˆ T arg min Sβ y Xβ y Xβ β WK istnienia minimum lokalnego funkcji S (zerowanie się gradientu funkcji celu): T 1 T S βˆ 0 βˆ X X X y WW istnienia minimum lokalnego (dodatnia określoność hesjanu w punkcie stacjonarnym): T Hβ 2X X jest dodatnio określony w całej dziedzinie, więc w βˆ istnieje globalne minimum funkcji celu S 22

23 Idea KMNK - minimalizacja sumy kwadratów odchyleń: n n 2 y yˆ y x 2 i i i 0 1 i i1 i1 23

24 Wykres rozrzutu danych empirycznych w przypadku istnienia zależności liniowej 24

25 Weryfikacja założeń po oszacowaniu modelu Spełnienie założeń schematu Gaussa-Markowa weryfikuje się po oszacowaniu modelu Brak ich spełnienia skłania do respecyfikacji modelu (bądź też w szczególnych przypadkach do zachowania bieżącego modelu i zastosowania estymatorów odpornych macierzy kowariancji w celach wnioskowania na temat wielkości parametrów w populacji) 25

26 Procedura budowy KMRL 1) dobór zmiennych objaśniających modelu (m.in. metoda optymalizacji kryterium informacyjnego AIC lub BIC, metody krokowe postępująca lub wsteczna) 2) weryfikacja założeń modelu KMRL (przy braku ich spełnienia ewentualna jego respecyfikacja) 3) badanie istotności wpływu regresorów oraz ocena stopnia dopasowania oszacowanego modelu do danych empirycznych 4) analiza merytoryczna wartości oszacowań parametrów modelu 26

27 Wykorzystanie zbudowanego KMRL Opis zależności warunkowej wartości zmiennej objaśnianej w zależności od wartości cech objaśniających zaobserwowanych dla obiektów należących do zbioru służącego za podstawę estymacji modelu Prognozowanie na podstawie modelu (liniowa ekstrapolacja zależności dla innych obiektów nie wchodzących w skład próby użytej przy estymacji) 27

28 Oprogramowanie ekonometryczne gretl STATISTICA R język i środowisko programowania dla obliczeń statystycznych Eviews MATLAB GAUSS MS Excel + dodatki + VBA 28

29 Przykład analiza regresji stopy bezrobocia w powiatach Obiektami analizy są powiaty województwa małopolskiego oraz śląskiego (tworzących region południowy w ramach klasyfikacji NUTS). Dane dla roku 2010 zaczerpnięto z Banku Danych Lokalnych GUS. n=58 liczba obiektów (powiatów) Zmienna zależna: Y - stopa bezrobocia (w %) 29

30 Przykład analiza regresji stopy bezrobocia w powiatach Potencjalne regresory modelu: X 1 województwo (zmienna zero-jedynkowa: 1 małopolskie, 0 śląskie) X 2 przeciętne wynagrodzenie (w PLN) X 3 udział osób zatrudnionych w rolnictwie (w %) X 4 liczba jednostek gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców X 5 inwestycje jednostek gospodarczych przypadające na 1 mieszkańca (w PLN) 30

31 Analiza w STATISTICA Wykorzystujemy moduł Regresja wieloraka z menu Statystyka 31

32 Analiza w STATISTICA W tym celu można również wykorzystać moduł Ogólne modele regresji z menu Statystyka podmenu Zaawansowane modele liniowe i nieliniowe 32

33 Analiza w STATISTICA Przydatny w wizualizacji wyników analiz przestrzennych pomocny może być dodatek STATISTICA Mapy 33

34 Analiza w gretl Wykorzystujemy funkcję Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów z menu Model 34

35 Wykorzystanie danych GIS Rozszerzenie analizy bezrobocia z wykorzystaniem danych przestrzennych (dane GIS w układzie xy): Artykuł: Müller-Frączek I., Pietrzak M.B., Analiza stopy bezrobocia w Polsce z wykorzystaniem przestrzennego modelu MESS Dane GIS: geoportal 35

36 Literatura podstawy ekonometrii (m.in. KMRL) Literatura podstawowa: Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie (KMRL rozdział 1 i 2) Górecki B., Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Literatura dodatkowa: Goldberger G.A., Teoria ekonometrii Greene W.H., Econometric analysis, (wydanie szóste lub nowsze) (rozdziały 1-7 w wydaniu szóstym) 36

37 Literatura podstawy ekonometrii (m.in. KMRL) Analizy ekonometryczne z wykorzystaniem oprogramowania gretl: Osińska M. (red.), Ekonometria współczesna Kufel T., Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL Analizy ekonometryczne z wykorzystaniem programu STATISTICA: Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka 37

38 Literatura ekonometria Literatura podstawowa: przestrzenna Suchecki B., Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych Literatura dodatkowa: LeSage J.P., Spatial Econometrics LeSage J.P., The Theory and Practice of Spatial Econometrics Suchecki B., Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane 38

39 Literatura ekonometria przestrzenna Analizy przestrzenne z wykorzystaniem programu statystycznego R: Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN Task Views: Spatial analysis 39

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 40

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne w Polsce analiza z wykorzystaniem przestrzennego modelu SUR

Migracje zagraniczne w Polsce analiza z wykorzystaniem przestrzennego modelu SUR Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 30/2013 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Migracje zagraniczne w Polsce analiza z wykorzystaniem przestrzennego modelu SUR Streszczenie W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ekonometryczne

Modelowanie ekonometryczne Barbara Gładysz Jacek Mercik Modelowanie ekonometryczne Studium przypadku Wydanie II Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 007 Recenzent Paweł DITTMANN Opracowanie redakcyjne i korekta Alina

Bardziej szczegółowo

Metody oceny potencjałów lotnisk. Studium magisterskie. Kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne Forma studiów: stacjonarne

Metody oceny potencjałów lotnisk. Studium magisterskie. Kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne Forma studiów: stacjonarne Studium magisterskie Kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne Forma studiów: stacjonarne Błażej Kmieć Nr albumu: 39741 Metody oceny potencjałów lotnisk Praca magisterska napisana w

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 19 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 19 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 19 N U M B E R 3 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 1 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW od roku 2012/2013 Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 4 Analiza wielowymiarowa... 7 Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wiele zjawisk i procesów występujących w otaczającej nas rzeczywistości ma

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy

Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy Bank i Kredyt 41 (1), 2010, 99 128 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy Emilia Tomczyk*, Marta Widłak # Nadesłany: 22 września

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Moduł 4. Badanie, czy trend zjawiska jest liniowy lub wykładniczy.

Janusz Górczyński. Moduł 4. Badanie, czy trend zjawiska jest liniowy lub wykładniczy. Materiały pomocnicze do e-learningu Prognozowanie i symulacje Janusz Górczyński Moduł 4. Badanie, czy trend zjawiska jest liniowy lub wykładniczy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2012

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining

Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 Program kształcenia zatwierdzony przez Radę Wydziału Matematyki

Bardziej szczegółowo

MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Anna Adamczak Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Sopot 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA JADWIGA SUCHECKA, MACIEJ JEWCZAK I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EKONOMETRIA PRZESTRZENNA I REGIONALNE ANALIZY EKONOMICZNE

SPRAWOZDANIA JADWIGA SUCHECKA, MACIEJ JEWCZAK I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EKONOMETRIA PRZESTRZENNA I REGIONALNE ANALIZY EKONOMICZNE PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 4 2010 SPRAWOZDANIA JADWIGA SUCHECKA, MACIEJ JEWCZAK I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EKONOMETRIA PRZESTRZENNA I REGIONALNE ANALIZY EKONOMICZNE W dniach 22-23 czerwca

Bardziej szczegółowo

Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych

Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich

Bardziej szczegółowo

Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010 Copyright by Małgorzata Fic

Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010 Copyright by Małgorzata Fic Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie Autor: Małgorzata Fic Artykuł opublikowany w Annales. Etyka w życiu gospodarczym 010, vol. 13, nr 1, s. 01-11 Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie Stable URL: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/010/010_01_fic_01_11.pdf

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie ryzyka bankructwa przedsiębiorstw z branży transportu drogowego towarów

Prognozowanie ryzyka bankructwa przedsiębiorstw z branży transportu drogowego towarów Sławomir Juszczyk, Rafał Balina Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Prognozowanie ryzyka bankructwa przedsiębiorstw z branży transportu drogowego

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Ramowy program badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Warszawa, lipiec 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament

Bardziej szczegółowo

ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO

ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 006 Bogusław GUZIK ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO W artykule sformułowano standardowy układ założeń stochastycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI ZADANIA VII - WYNIKI Badanie wpływu światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawiska

Bardziej szczegółowo

Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia

Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia Renata Jaworska * Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia Wstęp Problematyka zdrowia publicznego obecna jest w Unii Europejskiej (UE) od

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ Ewa Miłoś 1 Streszczenie Celem opracowania jest analiza zasadności wykorzystania metody Valua at Risk

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami

Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami Rafał Zbyrowski * Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami Wstęp Nieruchomości uznawane są za jedno z podstawowych dóbr, leżących w docelowym zainteresowaniu większości

Bardziej szczegółowo

Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce

Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce Tomasz Siudek Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce

Bardziej szczegółowo