Protokół posiedzenia Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych odbytego w dniu 18 września 2007 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół posiedzenia Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych odbytego w dniu 18 września 2007 roku."

Transkrypt

1 Protokół posiedzenia Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych odbytego w dniu 18 września 2007 roku. Lista obecności dołączona do protokołu. Obecni: 1. prof. UKSW dr hab. Kazimierz Alster 2. prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski 3. dr Ewa Gnatowska 4. prof. dr hab. Robert Hołyst 5. prof. UKSW dr hab. Bohdan Korybut-Daszkiewicz 6. prof. dr hab. Henryk Kotlarski 7. prof. UKSW dr hab. Marek Kowalski 8. prof. UKSW dr hab. Michał Krynicki 9. prof. dr hab. Władysław Kulpa 10. prof. dr hab. Marek Kuś 11. prof. dr hab. Włodzimierz Kutner 12. dr Mirosław Łukaszewski 13. prof. dr hab. Wiesław Macek 14. prof. dr hab. Jan Mostowski 15. prof. dr hab. Joanna Nowicka-Taraszewska 16. prof. dr hab. Marcin Opałło 17. prof. dr hab. Kazimierz RząŜewski 18. prof. dr hab. Tadeusz Skośkiewicz 19. prof. dr hab. Maciej Skwarczyński 20. prof. dr hab. Lesław Socha 21. prof. UKSW dr hab. Marian Turzański 22. prof. dr hab. Jacek Waluk 23. prof. UKSW dr hab. Aleksander Wittlin 24. prof. UKSW dr hab. Magdalena Załuska-Kotur Przedstawiciele młodszych pracowników naukowych 25. dr Kazimierz Jezuita 26. dr Sławomir Michalik 27. dr Lidia Waśko Przedstawiciele studentów 28. Arkadiusz Cichocki 29. Łukasz Nowicki

2 Porządek dzienny: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RW 2. Otwarcie przewodów doktorskich 3. Modyfikacja programów studiów na kierunku informatyka i ekonometria 4. Rozstrzygniecie konkursów 5. Zaopiniowanie wniosku o powołanie prof. Marcina Opałły na kierownika Katedry Chemii 6. Sprawa wniosku o doktorat honorowy UKSW dla prof. Andrzeja Grzegorczyka 7. Propozycje zmian w statucie UKSW 8. Ustalenie zasad powtarzania ostatniego roku studiów w przypadku niezłoŝenia pracy dyplomowej w wymaganym terminie 9. Zaopiniowanie wniosku o otwarcie na Wydziale studiów na kierunku inŝynieria środowiska 10. Projekt zmian struktury Wydziału - dyskusja 11. Sprawy z ostatniej chwili oraz róŝne i wolne wnioski 12. Informacje Dziekana 13. Propozycje Senatu. Ad 1: Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. Ad 2: Prodziekan dr M. Łukaszewski przedstawił temat rozprawy pisanej pod kierunkiem prof. M. Turzańskiego i dorobek mgr Przemysława Tkacza. Sylwetki oraz tematy i stan zaawansowania prac doktorskich magistrów Marka Szczepańskiego i Michała Cholewy przedstawił ich promotor prof. Marek Kowalski. Następnie odbyły się tajne głosowania, w których wzięły udział 22 osoby, co stanowiło wymagane kworum. Za otwarciem przewodu doktorskiego mgr Przemysława Tkacza na temat: Metody twierdzeń szachowych w teorii punktów stałych algorytmy i powołaniem na promotora prof. M. Turzańskiego głosowały 22 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 0. Za otwarciem przewodu doktorskiego mgr Marka Szczepańskiego na temat: Algorytmy wyszukiwania wzorca i ich wykorzystanie w systemie wykrywania plagiatów oraz powołaniem na jego promotora prof. Marka Kowalskiego głosowało 21 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1. Za otwarciem przewodu doktorskiego mgr Michała Cholewy na temat: Analiza błędu średniego w algorytmach aproksymacji sygnałów o ograniczonym paśmie czołowymi funkcjami kulistymi oraz powołaniem na jego promotora prof. Marka Kowalskiego głosowały 22 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 0. Za powołaniem komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr M. Szczepańskiego w składzie: a) w zakresie matematyki jako dyscypliny podstawowej 1. prof. UKSW dr hab. Kazimierz Alster 2. prof. dr hab. Henryk Kotlarski 3. prof. UKSW dr hab. Michał Krynicki 4. prof. dr hab. Lesław Socha 5. prof. UKSW dr hab. Dariusz Zagrody

3 b) w zakresie informatyki jako dyscypliny dodatkowej 1. prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski c) w zakresie języka angielskiego jako języka obcego nowoŝytnego 1. mgr Agnieszka Burakowska głosowały 22 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 0. Za powołaniem komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr M. Cholewy w składzie: a) w zakresie matematyki jako dyscypliny podstawowej 1. prof. UKSW dr hab. Kazimierz Alster 2. prof. dr hab. Henryk Kotlarski 3. prof. UKSW dr hab. Michał Krynicki 4. prof. dr hab. Lesław Socha 5. prof. UKSW dr hab. Dariusz Zagrody b) w zakresie informatyki jako dyscypliny dodatkowej 1. prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski c) w zakresie języka angielskiego jako języka obcego nowoŝytnego 1. mgr Agnieszka Burakowska głosowały 22 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 0. Ad 3: Prodziekan dr E. Gnatowska poinformowała zebranych, Ŝe zmiany w programie studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria są wymuszone wymogami nowych standardów nauczania i dotyczą głównie przedmiotów ekonomicznych. Szczegółowo kaŝdy mógł się zapoznać z proponowanymi nowymi programami na stronie internetowej Wydziału. Nowy program ma wyglądać następująco: INFORMATYKA I EKONOMETRIA - STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA rok / semestr / przedmiot liczba godzin punkty egz./zal. obowiązuje ćw. łącznie ECTS w. Rok I zaliczenie roku Semestr 1 w. ćw zaliczenie semestru Algebra liniowa E ocena Analiza matematyczna I E ocena Mikroekonomia E ocena Wstęp do informatyki E ocena Lab. komp. I (intensywny kurs Z programowania) Semestr 2 w. ćw zaliczenie semestru Analiza matematyczna II E ocena Makroekonomia E ocena Programowanie komputerów Z ocena Projektowanie systemów informatycznych E ocena Statystyka opisowa J Z Laboratorium komputerowe II (alg. analizy i algebry) Z

4 Rok II zaliczenie roku Semestr 3 w. ćw zaliczenie semestru Finanse E ocena Podstawy zarządzania E ocena Rachunkowość E ocena Technologie informacyjne E ocena Zajęcia humanizujące Z Laboratorium komputerowe III (Excel, VBA) Z Języki obce Z WF Z Semestr 4 w. ćw zaliczenie semestru Badania operacyjne E ocena Projekt indywidualny Z Prawo Z Rachunek prawdopodobieństwa E ocena Zajęcia humanizujące Z Zajecia fakultatywne (specjalnościowe) E ocena Języki obce Z WF Z Rok III zaliczenie roku Semestr 5 w. ćw zaliczenie semestru Analiza systemów informatycznych Z Ekonometria I E ocena Statystyka matematyczna E ocena Zajęcia fakultatywne (specjalnościowe) E ocena Zajęcia fakultatywne (specjalnościowe) E ocena Seminarium licencj ackie Z ocena Projekt zbiorowy Z Języki obce Z WF Z Semestr 6 w. ćw zaliczenie semestru Bazy danych Z Zajęcia fakultatywne (specjalnościowe) E ocena Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa E ocena Zajęcia monograficzne (specjalnościowe) Z ocena Sieci komputerowe Z Laboratorium komputerowe IV Z Języki obce E ocena Seminarium licencj ackie Z ocena RAZEM obrona pracy dyplomowej INFORMATYKA I EKONOMETRIA - STUDIA STACJ ONARNE DRUGIEGO STOPNIA rok / semestr / przedmiot liczba godzin punkty egz./zal. obowiązuje w. ćw. łącznie ECTS ROK I zaliczenie roku Semestr 1 w. ćw zaliczenie semestru

5 Ekonomia matematyczna E ocena Ekonometria E ocena Finanse i bankowość Z ocena Metody aktuarialne E ocena Zajęcia fakultatywne E ocena Seminarium Z ocena Semestr 2 w. ćw zaliczenie semestru Badania operacyjne II Z ocena Statystyka E ocena Prawo gospodarcze E ocena Prognozowanie gospodarcze E ocena Zajęcia monograficzne E ocena Seminarium Z ocena ROK II zaliczenie roku Semestr 3 w. ćw zaliczenie semestru Prognozowanie i symulacje E ocena Zajęcia fakultatywne E ocena Zajęcia monograficzne E ocena Zajęcia monograficzne E ocena Seminarium magisterskie Z ocena Semestr 4 w. ćw zaliczenie semestru kształcenia ogólnego) E ocena Zajecia monograficzne E ocena Seminarium magisterskie Z ocena RAZEM obrona pracy dyplomowej Prodziekan prof. M. Krynicki zaproponował, aby studenci matematyki studiów zaocznych II-go stopnia mieli obowiązek zaliczenia na I-szym roku sześciu wykładów i dwóch seminariów, a na II-im roku czterech wykładów i dwóch seminariów. Studentów studiów eksternistycznych powinien obowiązywać program taki, jaki obowiązuje na studiach dziennych. Obie propozycje, tzn. zmiany w programie studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz obowiązki studentów zaocznych i eksternistycznych kierunku Matematyka, Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie. Ad 4 i 5: Przewodniczący Komisji Konkursowej prodziekan dr M. Łukaszewski przedstawił wyniki pracy Komisji i opisując dorobek kandydatów powiedział, Ŝe Komisja postanowiła zarekomendować na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii dr hab. Roberta Kołosa, na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Filozofii Matematyki dr hab. Tadeusza Dobrowolskiego, na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Informatyki dr hab. Ewę Bednarczuk, na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizyki dr hab. Grzegorza Grabeckiego i na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizyki dr Martę Aleszkiewicz. Dziekan prof. T. Skośkiewicz powiedział, Ŝe prof. Z. Karpiński zrezygnował z pełnienia funkcji kierownika Katedry Chemii i zaproponował na to stanowisko prof. M. Opałłę. Następnie odbyły się tajne głosowania, w których wzięło udział 26 osób. Za zatrudnieniem dr hab. Roberta Kołosa na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii głosowało 26 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

6 Za zatrudnieniem dr hab. Tadeusza Dobrowolskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Filozofii Matematyki głosowało 18 osób, przeciw 1, wstrzymało się 7. Za zatrudnieniem dr hab. Ewy Bednarczuk na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Informatyki głosowały 24 osoby, przeciw 1, wstrzymała się 1. Za zatrudnieniem dr hab. Grzegorza Grabeckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizyki głosowało 25 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1. Za zatrudnieniem dr Marty Aleszkiewicz na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizyki głosowało 25 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1. Za powołaniem prof. dr hab. Marcina Opałły na kierownika Katedry Chemii głosowały 24 osoby, przeciw 0, wstrzymały się 2. Ad 6: Uzasadniając wniosek, aby nadać tytuł doktora honoris causa UKSW profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi prof. Michał Krynicki powiedział, Ŝe prof. A. Grzegorczyk jest nestorem polskich logików matematycznych; wybitnym uczonym o światowej sławie, a takŝe wzorem profesora uniwersytetu świadczącym o wartościach całą postawą Ŝyciową. W podobnym duchu wypowiadali się inni członkowie Rady Wydziału. Członkowie Rady jednogłośnie poparli wniosek o woli nadania tytuły doktora honoris causa prof. Andrzejowi Grzegorczykowi i zwróceniu się do Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z prośbą, aby wystąpiła z takim wnioskiem do Senatu. Ad 7: Dziekan prof. T. Skośkiewicz zaproponował, aby Rada Wydziału wystąpiła do Senatu z wnioskiem o zmianę uchwalonego w Statucie UKSW ograniczenia na funkcję dziekana, której nie moŝe obecnie pełnić doktor, a jedynie profesor lub doktor habilitowany. Po krótkiej dyskusji Rada wniosek przyjęła 24-ma głosami za przy 1 przeciw i 4 wstrzymujących się. Kolejna propozycja koniecznych zmian w statucie dotyczyła składu Rady Wydziału, która obecnie teoretycznie musi posiadać 20% przedstawicieli studentów, co jest niemoŝliwe, gdyŝ moŝe oznaczać np. 4,6 studenta. Ad 8: Rada Wydziału postanowiła 25-ma głosami za przy 2-ch głosach wstrzymujących się i bez głosów przeciw, Ŝe w przypadku niezłoŝenia przez studenta pracy dyplomowej w wymaganym terminie zostanie on skierowany na powtarzanie ostatniego roku studiów, w czasie którego musi jedynie napisać pracę. Rada postanowiła jednocześnie 26-ma głosami za przy 1-ym głosie wstrzymującym się i bez głosów przeciw zaproponować Rektorowi, aby w takiej sytuacji opłata za powtarzanie ostatniego roku była taka jak przy 1 lub 2 niezdanych egzaminach. Ad 9: Dziekan prof. T. Skośkiewicz przedstawił propozycję, aby na naszym Wydziale otworzyć nowy kierunek: InŜynieria Środowiska. Program takich studiów licencjackich opracowany przez prof. M. Kałuską-Kontur, prof. R. Hołysta i prof. M. Gajdę przedstawiła prof. M. Załuska-Kontur. Po dłuŝszej dyskusji odbyło się głosowanie. Za utworzeniem nowego kierunku głosowało 26 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1. Ad 10: Dziekan prof. T. Skośkiewicz przedstawił propozycję zmiany struktury Wydziału tak, aby odpowiadała ona kierunkom studiów. Zaproponował, Ŝeby na Wydziale były tylko cztery

7 katedry: Katedra Fizyki, Katedra Chemii, Katedra Informatyki i Ekonometrii oraz Katedra Matematyki. Wniosek wywołał dyskusję, w której większość osób, a wśród nich prorektor prof. M. Kowalski i prodziekan prof. M.Krynicki go poparła, dodając własne argumenty. Przeciw wnioskowi wypowiadał się prof. M. Skwarczyński. Przed głosowaniem dr K. Jezuita złoŝył wniosek formalny, aby głosowanie przenieść na następne posiedzenie Rady Wydziału. Za tym wnioskiem formalnym głosowały 3 osoby, przeciw 12 osób, wstrzymało się 8 osób. Następnie poddano pod głosowanie wniosek o zmianę struktury Wydziału. Za głosowało 20 osób przeciw 1 osoba, wstrzymały się 4 osoby. Ad 11: Prof. M. Skwarczyński przedstawił propozycję współpracy przy opracowaniu kompleksowego programu kształcenia w ciągu pierwszych trzech lat studiów, z jaką zwrócił się do kierowników Katedr. Prof. L. Socha zaapelował o składanie sprawozdań z wykonanych zajęć. Ad 12: Dziekan poinformował zebranych, Ŝe kierunek Informatyka i Ekonometria uzyskał 3 letnią akredytację, a Fizyka oraz Chemia uzyskały 6 letnią. Remont budynku nr 12 ma potrwać do 15 października, ale niestety nawet ten termin najprawdopodobniej zostanie sporo przekroczony. Ad 13: Dziekan przedstawił projekty uchwał, jakie Senat zaproponował Radzie Wydziału. Propozycję, aby moŝna było przedłuŝyć studia niestacjonarne II-go stopnia o semestr lub o dwa semestry, jeśli kandydat przychodzi z kierunku nietoŝsamego z tym, na którym chce studiować oraz propozycję, aby seminarium licencjacie mogły prowadzić osoby, które nie posiadają stopnia doktora, Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Rady Wydziału zakończono. Warszawa, 11 października 2007

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 13 maja 2015 r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 13 maja 2015 r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 13 maja 2015 r. Załączniki: 1. Lista obecności 2. Program posiedzenia Rady Wydziału Chemii 3. Uchwała nr 4/15 4. Uchwała nr 25/N/15 5. Uchwała nr 26/N/15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r. ! \ PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r. Dnia 27 czerwca 2013 roku w Sali Senackiej odbyło się posiedzenie Senatu Uczelni. Obradom

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 6 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r. PROTOKÓŁ NR 6 /2011 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 22 - obecnych 11 przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne i postanowienia ogólne

Informacje wstępne i postanowienia ogólne JEDNOLITY TEKST REGULAMINU PROWADZENIA PRZEWODÓW DO UZYSKANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMII NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Informacje wstępne i postanowienia ogólne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

~, AłO\.D~MIA POMORSKA w SŁUPSKU REKTORAT

~, AłO\.D~MIA POMORSKA w SŁUPSKU REKTORAT ~, AłO\.D~MIA POMORSKA w SŁUPSKU REKTORAT 76-200 SŁUPSK ul. Boh Westerplatte 64 Protokół tel. 59 84 05 930. fax 59 84 05 935 z 25. posiedzenia zwyczajnego XIII kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r.

Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r. Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Rektor PW prof. W. KURNIK, otwierając trzydzieste szóste

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

IV. Wydział Społeczno-Techniczny

IV. Wydział Społeczno-Techniczny IV. Wydział Społeczno-Techniczny 1. Informacje ogólne W roku akademickim 2012/2013 Wydziałem Społeczno-Technicznym kierował dziekan dr Artur Zimny. Funkcję zastępcy dziekana pełnił prodziekan dr Janusz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 6 (2013/2014) luty 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo