KARTA PRZEDMIOTU (syllabus)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU (syllabus)"

Transkrypt

1 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Prowadzący przedmiot: Liczba godzin: Wykład i ćwiczenia: Piotrowski Robert, dr inż. Laboratorium: Banach Grażyna, mgr inż.; Szymczyk Robert, mgr inż.; Cimiński Arkadiusz, mgr inż. Punkty ECTS: 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 1 4 Konsultacje: po zajęciach 0,5 godziny Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Semestr: 5 i 6 Dane kontaktowe: Przygotowanie studentów do: C1. Definiowania, podziału i podawania przykładów systemów i procesów produkcyjnych; charakterystyki i rozróżniania między pojęciami: mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja C. Budowy modeli matematycznych wybranych obiektów/procesów dynamicznych C3. Charakterystyki cech i elementów wybranych systemów sterowania procesami przemysłowymi C4. Znajomości podstawowych urządzeń sterujących i systemów SCADA stosowanych w praktyce przemysłowej C5. Znajomości podstawowych narzędzi komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAD/CAM) C6. Charakterystyki wybranych elastycznych systemów produkcyjnych C7. Znajomości podstawowych rodzajów robotów przemysłowych i obszarów ich przemysłowego i pozaprzemysłowego zastosowania Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1. Wiedza z zakresu procesów produkcyjnych Treści programowe: TP1. Wprowadzenie do przedmiotu. System, system produkcyjny podstawowe informacje. Proces produkcyjny i jego elementy składowe. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja wprowadzenie. TP. Modele liniowych obiektów sterowania. TP3. Układ/system sterowania. Cechy i przykłady elementów składowych układu sterowania. Charakterystyka i przykłady rożnych urządzeń sterujących. TP4. Podstawy programowania sterowników programowalnych PLC. Charakterystyka systemów SCADA. TP5. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (CAD/CAM). TP6. Elastyczne systemy produkcyjne. TP7. Robotyzacja w systemach produkcyjnych. Efekty kształcenia: wiedza W1. Definiować i charakteryzować system produkcyjny i wymieniać jego elementy

2 składowe. W. Wymienić, krótko scharakteryzować i podać przykłady różnych rodzajów procesów produkcyjnych. W3. Przedstawić czego dotyczy i co obejmuje mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja. W4. Charakteryzować modele matematyczne prostych obiektów/procesów sterowania. W5. Wymienić, scharakteryzować i podać przykłady poszczególnych elementów składowych systemu sterowania. W6. Podać przykłady i opisać różne rodzaje urządzeń sterujących. W7. Charakteryzować systemy SCADA. W8. Wymieniać i krótko charakteryzować systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich. W9. Definiować, dokonywać podziału i charakteryzować manipulatory (roboty) stosowane w systemach produkcyjnych; opisywać wybrane układy sterowania robotami przemysłowymi. W10. Przedstawiać główne obszary zastosowań i kierunki rozwoju robotów przemysłowych. W11. Podawać przykłady przemysłowych i pozaprzemysłowych obszarów zastosowań robotyzacji. umiejętności U1. Podawać różnice między mechanizacją, automatyzacją a robotyzacją. U. Budować matematycznie liniowe modele obiektów/procesów. U3. Rozróżniać wielkości wejściowe, sterowane i sterujące w systemie sterowania. U4. Umiejętność podstaw programowania sterowników PLC. U5. Budować proste układy cyfrowe. U6. Rozróżniać i podawać przykłady komputerowych systemów wspomagania prac inżynierskich. U7. Podawać cechy charakterystyczne i przykłady elastycznych systemów produkcyjnych. U8. Wskazywać cechy i obszary zastosowań robotów przemysłowych. kompetencje społeczne (postawy) K1. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych. K. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera. K3. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Narzędzia dydaktyczne: 1. metoda podająca - prezentacja multimedialna. aktywne uczestnictwo studentów w zajęciach: dyskusja, rozwiązywanie zadań związanych z tematyką zajęć (przygotowany wcześniej zestaw zadań ćwiczeniowych i laboratoryjnych), badania laboratoryjne prostych układów automatyki 3. studia literaturowe Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca): F1. Systematyczna kontrola prac wykonywanych samodzielnie przez studentów na zajęciach ćwiczeniowych, w oparciu o przygotowane wcześniej zestawy zadań F. Bieżąca kontrola realizacji poleceń i rozwiązywania problemów na zajęciach laboratoryjnych w oparciu o przygotowane wcześniej zestawy zagadnień P1. Kontrola obecności na zajęciach P. Zaliczenie na ocenę zajęć ćwiczeniowych na podstawie wykonania zadań cząstkowych P3. Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych na podstawie wykonania zadań cząstkowych P4. Pisemny egzamin na koniec semestru w formie pytań/zagadnień otwartych i zamkniętych oraz części zadaniowej Czas trwania: 70 minut Formy oceny szczegóły: Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta następuje zawsze zgodnie z Systemem weryfikacji efektów kształcenia studentów GSW, określonym w Zarządzeniu Nr 5/013 Rektora Gdańskiej Szkoły Wyższej. Ocena Wartość cyfrowa % uzyskanych przez studenta efektów wymagany dla danej oceny Bardzo dobry 5,0 90,1-100 Dobry plus 4,5 80,1-90 Dobry 4,0 70,1-80 Dostateczny plus 3,5 60,1-70 Dostateczny 3,0 50,1-60 Niedostateczny, syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s.

3 Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Odniesienie do KEK * Sposób oceny W1 C1 TP1 KZIP_W1 F1 W C1 TP1 KZIP_W1 F1 W3 C1 TP1 KZIP_W1 F1 W4 C TP KZIP_W1 F1, P1, P, P4 W5 C3 TP3 KZIP_W1 F1, F, P3, P4 W6 C4 TP3 KZIP_W1 F1, F, P3, P4 W7 C4 TP4 KZIP_W1 F1, F, P3, P4 W8 C5, C6 TP5, TP6 KZIP_W1 F, P3, P4 W9 C7 TP7 KZIP_W1 F1, P4 W10 C7 TP7 KZIP_W1 F1, P4 W11 C7 TP7 KZIP_W1 F1, P4 U1 C1 TP1 KZIP_U0 KZIP_U08 F1 U C TP KZIP_U08 KZIP_U13 F1, P1, P, P4 U3 C3 TP3 KZIP_U08 KZIP_U13 F1, F, P4 U4 C4 TP4 KZIP_U08 KZIP_U13 F1, F, P3, P4 U5 C4 TP4 KZIP_U08 KZIP_U13 F1, F, P3, P4 U6 C5, C6 TP5, TP6 KZIP_U08 KZIP_U13 F, P3, P4 U7 C5, C6 TP5, TP6 KZIP_U08 KZIP_U13 F, P3, P4 U8 C7 TP7 KZIP_U08 KZIP_U13 F1, P4 K1 C3, C4, C7 TP3, TP4, TP7 KZIP_K01 P4 K C1, C TP1, TP KZIP_K05 P4 K3 C5, C6, C7 TP5, TP6, TP7 KZIP_K06 P4 * KEK kierunkowe efekty kształcenia zdefiniowane dla całego programu studiów na danym kierunku Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 Przygotowanie się do zajęć 45 Przygotowanie się do egzaminu 150 SUMA 40 Zalecana literatura Podstawowa: 1. Gawlik J., Plichta J., Świć A. Procesy produkcyjne. PWE, Warszawa Karpiński T. Inżynieria produkcji. WNT, Warszawa Kost G., Łebkowski P., Węsierski Ł. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. PWE, Warszawa 014. Uzupełniająca: 1. Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. WNT, Warszawa Honczarenko J. Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie. WNT, Warszawa 004. Inne informacje o przedmiocie: 3 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 3

4 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (sylabus) Nazwa przedmiotu: BADANIA OPERACYJNE W INŻYNIERII Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Prowadzący przedmiot: Piotrowski Robert, dr inż. Liczba godzin: Punkty ECTS: 3 Konsultacje: po każdych zajęciach 1 godz. Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 4 Semestr: III oraz VII Przygotowanie studentów do: C1. Budowy modeli matematycznych wybranych problemów decyzyjnych C. Charakterystyki modeli decyzyjnych C3. Rozwiązywania liniowych problemów decyzyjnych metodą graficzną i Simplex C4. Charakterystyki głównych pojęć związanych z programowaniem nieliniowym C5. Rozwiązywania problemów decyzyjnych metodami programowania dynamicznego i sieciowego C6. Znajomości podstawowych programów komputerowych z zakresu badań operacyjnych Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1. Wiedza z zakresu matematyki wyższej Treści programowe: TP1. Wprowadzenie do przedmiotu. Wprowadzenie do badań operacyjnych. Wybrane modele decyzyjne. TP. Programowanie liniowe. Metody rozwiązywania wybranych problemów decyzyjnych. Wprowadzenie do programowania nieliniowego. TP3. Programowanie dynamiczne podstawowe informacje. Rozwiązywanie wybranych problemów decyzyjnych metodami programowania dynamicznego. TP4. Przedsięwzięcie (definicja, misja, cele, zakres...). Rodzaje przedsięwzięć, podział przedsięwzięć i ich cechy charakterystyczne. Project Management Institute i jego rola w zarządzania przedsięwzięciami. TP5. Planowanie przedsięwzięć w oparciu o metodę CPM. TP6. Przykładowe programy komputerowe z obszaru badań operacyjnych Efekty kształcenia: wiedza W1. Charakteryzować badania operacyjne jako dziedzinę wiedzy i wymienić jej zakres W. Charakteryzować problemy decyzyjne W3. Dzielić i charakteryzować metody rozwiązywania wybranych modeli decyzyjnych W4. Charakteryzować i podać przykłady decyzyjnych problemów wielokryterialnych W5. Formułować liniowe problemy decyzyjne oraz podać przykładowe metody ich rozwiązywania W6. Wymienić i scharakteryzować podstawowe pojęcia związane z programowaniem nieliniowym i dynamicznym W7. Podać i wytłumaczyć zasadę optymalności Bellmana W8. Znać zastosowanie wykresów sieciowych w planowaniu przedsięwzięć W9. Znać metodologię metody CPM W10. Podać przykłady programów komputerowych z zakresu badań operacyjnych

5 Umiejętności U1. Budować liniowe modele decyzyjne U. Rozwiązywać problemy liniowe wybranymi metodami: graficzna i Simplex U3. Korzystać z zasady optymalności Bellmana w rozwiązywaniu wybranych modeli dynamicznych U4. Budować i interpretować wykresy sieciowe U5. Rozwiązywać zagadnienia planowania przedsięwzięć metodą CPM U6. Charakteryzować wybrane programy komputerowe związane z badaniami operacyjnymi kompetencje społeczne (postawy) K1. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych K. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę i jest gotowy ponosić za nią odpowiedzialność K3. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Narzędzia dydaktyczne: 1. metoda podająca - prezentacja multimedialna. aktywne uczestnictwo studentów w zajęciach: dyskusja, rozwiązywanie zadań związanych z tematyką zajęć (przygotowany wcześniej zestaw zadań ćwiczeniowych) Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca): F1. Systematyczna kontrola prac wykonywanych samodzielnie przez studentów na zajęciach ćwiczeniowych, w oparciu o przygotowane wcześniej zestawy zadań F. Kontrola obecności na zajęciach P1. Zaliczenie na ocenę zajęć ćwiczeniowych na podstawie wykonania zadań cząstkowych P. Pisemny egzamin na koniec semestru w formie pytań/zagadnień otwartych i zamkniętych oraz części zadaniowej Czas trwania: minut Formy oceny szczegóły: Ocena Wartość cyfrowa % uzyskanych przez studenta efektów wymagany dla danej oceny Bardzo dobry 5,0 90,1-100% Dobry plus 4,5 80,1-90% Dobry 4,0 70,1-80% Dostateczny plus 3,5 60,1-70% Dostateczny 3, % Niedostateczny,0 <50% Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Odniesienie do KEK * syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 5 Sposób oceny W1 C1 TP1 KZIP_W03 P W C1 TP1 KZIP_W03 P W3 C TP KZIP_W03 P W4 C TP KZIP_W03 P W5 C3 TP KZIP_W03 P W6 C4, C5 TP3 KZIP_W03 P W7 C5 TP3 KZIP_W03 P W8 C5 TP4 KZIP_W03 P W9 C5 TP5 KZIP_W03 P W10 C6 TP6 KZIP_W03 KZIP_W14 P U1 C1, C TP1 KZIP_U08 KZIP_U17 F1, P1 U C3 TP KZIP_U17 F1, P1 U3 C5 TP3 KZIP_U17 F1, P1 U4 C5 TP4 KZIP_U17 F1, P1 U5 C5 TP5 KZIP_U17 F1, P1 U6 C6 TP6 KZIP_U17 F1, P1 K1 C6 TP6 KZIP_K01 F K C1 TP1 KZIP_K04 F K3 C5 TP5 KZIP_K06 F * KEK kierunkowe efekty kształcenia zdefiniowane dla całego programu studiów na danym kierunku

6 Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 30+5 Przygotowanie się do zajęć bez nauczyciela: Studia literaturowe, analiza 30 wykładów i ćwiczeń Rozwiązywanie zadań ćwiczeniowych, w tym zadań 30 domowych Przygotowanie do pisemnego egzaminu 30 SUMA 15 Zalecana literatura podstawowa: 1. Bellman R.E., Dreyfus S.E. Programowanie dynamiczne (zastosowanie). Warszawa 1967 (tłumaczenie).. Gass S.I. Programowanie liniowe. Metody i zastosowania. Warszawa 1976 (tłumaczenie). 3. Ignasiak E. Badania operacyjne. Warszawa Jędrzejczyk Z., Skrzypek J., Kukuła K., Walkosz A. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Warszawa Praca zbiorowa (pod red. Sikory W.). Badania operacyjne. Warszawa Sysło M.M., Deo N., Kowalik J.S. Algorytmy optymalizacji dyskretnej. Warszawa Trzaskalik T. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Warszawa Wagner H.M. Badania operacyjne. Warszawa Witkowska D. Wprowadzenie do badań operacyjnych. Łódź uzupełniająca: 1. Hillier F.S., Lieberman G.I. Introduction to Operations Research. New York Ignasiak E. Teoria grafów i planowanie sieciowe. Warszawa Porębski Z., Jarosławski K. Metody analizy drogi krytycznej i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa Sysło M.M., Deo N., Kowalik J.S. Algorytmy optymalizacji dyskretnej. Warszawa Zawadzka L. Metody ilościowe w organizacji i zarządzaniu. Część I. Gdańsk Zawadzka L. Metody ilościowe w organizacji i zarządzaniu. Część II. Gdańsk Inne informacje o przedmiocie: Brak 3 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 6

7 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: Ekologia i zarządzanie środowiskowe Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Prowadzący przedmiot: Wykład: dr Ewa Jakusik Liczba godzin: Ćwiczenia: dr inż. Tomasz Nozdryń Laboratorium: dr inż. Tomasz Nozdryń mgr Iwona Krzemińska Punkty ECTS: 3 1 Konsultacje: Przed każdym wykładem Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Semestr: 3 i 4 Dane kontaktowe: C1. Celem przedmiotu jest przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z ochroną środowiska i kształtowanie postaw proekologicznych. C.. Program przedmiotu obejmuje kompleksowe zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami wstępującymi pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym oraz przekonanie do słuszności rozwiązań i unormowań prawnych gwarantujących ochronę środowiska naturalnego człowieka. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Przystępując do realizacji kursu student powinieneś umieć: wymieniać podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa ochrony środowiska, takimi jak ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, dyrektywa, posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny ochrony środowiska (m.in. takie pojęcia, jak zanieczyszczenie środowiska, skażenie, degradacja, główne źródła zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza), obsługiwać komputer na poziomie podstawowym, korzystać z różnych źródeł informacji. Treści programowe: TP1. Podstawowe pojęcia zakres badań ekologii TP. Czynniki środowiska ograniczające występowanie organizmów TP3. Populacja TP4. Biocenoza TP5. Biomy kuli ziemskiej TP6. Polityka zrównoważonego rozwoju TP7. Podstawy zarządzania środowiskiem TP8. Instytucje związane z ochroną środowiska TP9. Struktura organizacyjna ochrony środowiska w Polsce oraz kompetencje administracji publicznej w dziedzinie zarządzania środowiskiem TP10. Organizacje pozarządowe TP11. Mechanizmy finansowania inwestycji ekologicznych 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 7

8 Efekty kształcenia: wiedza W1. Student zapozna się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ekologii, ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego W. Student pozyska wiedzę o Systemach Zarządzania Środowiskowego - Norma ISO w przedsiębiorstwie produkcyjnym W3. Student pozna zasady wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego umiejętności U1. Student będzie potrafił analizować środowisko naturalne i środowisko pracy U. Student będzie potrafił zarządzać przedsiębiorstwem z dbałością o środowisko kompetencje społeczne (postawy) K1. Student będzie potrafił identyfikować zagrożenia ekologiczne K. Student będzie potrafił realizować działania w celu zmniejszenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko poprzez odpowiednie planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym K3. Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania Narzędzia dydaktyczne: 1. wykład z elementami dyskusji. studiowanie literatury 3. eseje/referaty Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca): F1. Frekwencja na zajęciach F. Aktywność w dyskusji P1. Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte) z prezentowanych w trakcie realizacji przedmiotu treści (zaliczenie wykładu) P. Wygłoszenie przygotowanej przez studenta prezentacji multimedialnej na wybrany temat (zaliczenie ćwiczeń) Formy oceny szczegóły: Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta następuje zawsze zgodnie z Systemem weryfikacji efektów kształcenia studentów GSW, określonym w Zarządzeniu Nr 5/013 Rektora Gdańskiej Szkoły Wyższej. Ocena Wartość cyfrowa % uzyskanych przez studenta efektów wymagany dla danej oceny Bardzo dobry 5, Dobry plus 4, Dobry 4, Dostateczny plus 3, Dostateczny 3, Niedostateczny, Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Odniesienie do KEK * syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 8 Sposób oceny W1 C1-C TP1, TP7,TP1 KZIP_W05 F1, F, P1, P W C1 C TP13-TP18 KZIP_W05 F1, F, P1, P W3 C1 C TP9 KZIP_W05 F1, F, P1, P U1 C1-C TP1, TP0 KZIP_U01 F1, F, P1, P U C1-C TP6-TP11 KZIP_U03 F1, F, P1, P K1 C1-C TP13-TP0 KZIP_K0 F1, F, P1, P K C1-C TP1 TP6, TP1- F1, F, P1, P KZIP_K04 TP3 K3 C1 C TP1-TP3 KZIP_K01 F1, F, P1, P * KEK kierunkowe efekty kształcenia zdefiniowane dla całego programu studiów na danym kierunku Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 45

9 Przygotowanie się do zajęć 45 Przygotowanie się do egzaminu 90 SUMA 180 Zalecana literatura podstawowa: 1. A. Misiołek, E. Kowal, A. Kucińska Landwójtowicz: Ekologia. PWE, Kowal E., Kucińska Landwójtowicz A., Misiołek A.: Zarządzanie środowiskowe. PWE, R. Paczuski: Prawo ochrony środowiska. Bydgoszcz W. Nierzwicki: Zarządzanie środowiskowe. PWE, Warszawa Ch. Krebs: Ekologia. Warszawa Red. K. Małachowski Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa J. Weiner: Życie i ewolucja biosfery. Warszawa S. Więckowski: Toksykologia środowiska człowieka. Bydgoszcz B. Poskrobka: Zarządzanie środowiskiem. Warszawa D. Burzyńska, I. Fila: Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Warszawa 007. uzupełniająca: 1. M. Siemiński: Fizyka zagrożeń środowiska. PWN, Warszawa J. Winpeny: Wartość środowiska. PWN, Warszawa A. Delom: Wprowadzenie do zagadnień polityki ekologicznej. Wyd. Politechniki, Wrocław S. Więckowski: Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska. Wydawnictwo autora. Kielce Miesięcznik AURA. 6. M. Górski: Ochrona środowiska jako zadanie administracji publicznej. Łódź W. Radecki: Odpowiedzialność cywilna w ochronie środowiska. Ossolineum, Warszawa Inne informacje o przedmiocie: - 3 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 9

10 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (sylabus) Nazwa przedmiotu: EKONOMIA Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Prowadzący przedmiot: dr Waldemar Polak Liczba godzin: Punkty ECTS: + 3+ Konsultacje: Piątek Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Semestr: I-II oraz VI-VII C1. Zapoznanie z definicjami i opisami ekonomicznymi C. Wykształcenie umiejętności zaprezentowania i interpretowania procesów ekonomicznych C3. Nabycie postawy wyrażania sądów w sprawach ekonomicznych Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Podstawy przedsiębiorczości Treści programowe: TP1. Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową, mikroekonomiczne podstawy gospodarowania TP. Ruch okrężny w gospodarce makroekonomiczne podstawy gospodarowania TP3. Dochód narodowy w gospodarce TP4. Polityka budżetowa i monetarna w modelach makroekonomicznych TP5. Pieniądz, polityka monetarna i bank centralny TP6. Teorie cyklu koniunkturalnego TP7. Przegląd teorii rozwoju i wzrostu gospodarczego TP8. Główne problemy makroekonomicznego rozwoju Polski w latach 90. i ich ocena TP9. Aktualna i przyszłościowa polityka ekonomiczna Polski TP10. Mechanizm rynkowy TP11. Teoria zachowania konsumenta TP1. Teoria i koszty produkcji TP13. Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji niedoskonałej i doskonałej TP14. Czynniki produkcji TP15. Charakterystyka rynku pracy TP16. Rynek kapitału TP17. Polityka mikroekonomiczna państwa Efekty kształcenia: Wiedza W1. Student potrafi definiować i opisać rynek W. Student potrafi definiować i opisać podmioty gospodarujące W3. Student potrafi definiować i opisać i opisać decyzje konsumenta W4. Student potrafi definiować i opisać decyzje producenta W5. Student potrafi definiować i opisać rynek kapitałowy W6. Student potrafi definiować i opisać państwo jako podmiot regulujący gospodarkę umiejętności 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 10

11 U1. Student potrafi zaprezentować i interpretować rynek U. Student potrafi zaprezentować i interpretować podmioty gospodarujące U3. Student potrafi zaprezentować i interpretować decyzje konsumenta U4. Student potrafi zaprezentować i interpretować decyzje producenta U5. Student potrafi zaprezentować i interpretować rynek kapitałowy U6. Student potrafi zaprezentować i interpretować państwo jako podmiot regulujący gospodarkę kompetencje społeczne (postawy) K1. Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy ekonomiczne związane z zawodem inżyniera i organizatora produkcji K. Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Narzędzia dydaktyczne: 1. wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny. dyskusja 3. rozwiązywanie zadań i problemów Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca): F1. obecność na zajęciach F. aktywność w dyskusji i podczas rozwiązywania zadań P1. kolokwium zaliczające ćwiczenia P. egzamin ustny Formy oceny szczegóły: Ocena Wartość cyfrowa % uzyskanych przez studenta efektów wymagany dla danej oceny Bardzo dobry 5, Dobry plus 4, Dobry 4, Dostateczny plus 3, Dostateczny 3, Niedostateczny, Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Odniesienie do KEK * Sposób oceny W1 C1 TP1 TP10 KZIP_W04 P1, P W C1 TP KZIP_W04 P1, P W3 C1 TP11 KZIP_W04 P1, P W4 C1 TP1 TP13 KZIP_W04 P1, P TP14 W5 C1 TP5 TP16 KZIP_W04 P1, P W6 C1 TP3 TP4 TP6 TP7 TP8 KZIP_W04 P1, P TP9 TP15 TP17 U1 C TP1 TP10 KZIP_U01 F1, P1 U C TP KZIP_U01 F1, P1 U3 C TP11 KZIP_U01 F1, P1 U4 C TP1 TP13 KZIP_U01 F1, P1 TP14 U5 C TP5 TP16 KZIP_U01 F1, P1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 11

12 U6 C TP3 TP4 TP6 TP7 TP8 KZIP_U01 F1, P1 TP9 TP15 TP17 K1 C3 TP1-TP17 KZIP_K05 F1, F K C3 TP1-TP17 KZIP_K06 F1, F * KEK kierunkowe efekty kształcenia zdefiniowane dla całego programu studiów na danym kierunku Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 60+5 Przygotowanie się do zajęć 65 Przygotowanie się do kolokwium i egzaminu 100 SUMA 50 Zalecana literatura podstawowa: 1. Czyżewski A., Matuszczak A. (red.), Ekonomia i jej społeczne otoczenie, 01. Froeb L., McCann B., Ekonomia menedżerska, Jasiński L., Ekonomia i etyka, Krawczyk M. (red.), Ekonomia eksperymentalna, Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, 01 uzupełniająca: 1. Callahan G., Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, 01. Guzek M., Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Rudolf S. (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, Waśniewska A., Skrzeszewska K., Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami, Zawiślińska I. (red.), Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, 01 Inne informacje o przedmiocie: 3 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 1

13 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: FIZYKA Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Prowadzący przedmiot: Wykład: Prof. dr hab. Adam Cenian Ćwiczenia i laboratorium: dr inż. Sebastian Bielski Liczba godzin: 0 (10+10) 0 (10+10) 0 (10+10) Punkty ECTS: 5 (+3) 3 (1+) (1+1) Konsultacje: Przed każdym wykładem lub w innym uzgodnionym terminie Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 13 Semestr: II-III Dane kontaktowe: C1. Przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu fizyki współczesnej, ze szczególnym naciskiem na umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań. C. Przygotowanie podstaw do opanowania przedmiotów inżynierskich t.j.: mechaniki technicznej, nauki o materiałach, elektrotechniki i innych. C3. Przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania doświadczenia fizycznego: zapoznanie z teorią dot. badanego zjawiska, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów, opracowanie danych pomiarowych (obliczenia wielkości i ich niepewności, wykresy), analiza wyników, wskazywanie możliwości poprawiania dokładności oraz usprawnienia stanowiska pomiarowego Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1. znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej. podstawy rachunku różniczkowego 3. umiejętność obliczania pochodnych i całek w zakresie podstawowym Treści programowe: TP1. Fizyka wstęp: pojęcia podstawowe; skalary, wektory, tensory, operatory różniczkowe; oddziaływania, główne teorie fizyczne; układ jednostek SI; metodologia fizyki; problemy gnoseologiczne. TP. Kinematyka punktu materialnego: pojęcia wstępne; podstawowe zasady; definicje podstawowych wielkości; klasyfikacja ruchów; ruchy prostoliniowe (postępowe): jednostajny, jednostajnie przyspieszony i opóźniony; ruchy krzywoliniowe - po okręgu; ruch dwuwymiarowy rzut ukośny. TP3. Dynamika: pojęcia wstępne; pojęcie siły; prawa Newtona; siły kontaktowe (tarcia) i działające na odległość; przykłady; zasada zachowania pędu; silniki odrzutowe TP4. Energia, praca, moc: energia kinetyczna; energia potencjalna; zasada zachowania energii; zderzenia; równowaga TP5. Dynamika ruchu obrotowego ciała sztywnego: ciało doskonale sztywne; momenty pędu i siły; obrót względem osi; twierdzenie Steinera; zasada zachowania momentu pędu; tensor momentu bezwładności TP6. Nieinercjalne układy odniesienia: definicje; układy inercjalne; dynamika ruchu

14 względnego; siły bezwładności: unoszenia i Coriolisa; siła odśrodkowa TP7. Kinetyczna teoria gazów: definicja kinetycznej teorii gazów; stan równowagi termodynamicznej; temperatura - rozkład Maxwella; temperatura skale; ciśnienie; prawo gazów doskonałych; pomiar ciśnienia i temperatury; ciepło, energia wewnętrzna, praca; I i II zasada termodynamiki; przemiany gazowe, cykl Carnota maszyny cieplne; pompy ciepła; entropia TP8. Ruch drgający: drgania harmoniczne; drgania harmoniczne przykłady: wahadło matematyczne, fizyczne, sprężyna, obwód LC; składanie drgań harmonicznych; analiza harmoniczna;składanie prostopadłych drgań harmonicznych; drgania tłumione (gasnące); drgania wymuszone TP9. Fale: poprzeczna, podłużna, harmoniczna, płaska, kulista, sprężysta, biegnąca, stojąca; równanie falowe; przykład fali biegnącej po strunie; związki między prędkością, okresem i długością fali; nakładanie się fal; paczka fal; prędkość (grupowa) paczki fal, fazowa; odbicie fali od granicy ośrodków; generowanie fal stojących; energia fal TP10. Elektrostatyka: Ładunek elektryczny; równania Maxwella; prawo Coulomba; natężenie i linie sił pola elektrycznego; praca sił i potencjał pola elektrycznego; potencjał a natężenie pola elektrycznego; strumień wektora natężenia pola; prawo Gaussa; przewodniki w polu elektrycznym; natężenie pola w pobliżu powierzchni przewodnika; dipol elektryczny; pojemność elektryczna; kondensatory: dielektryki polarne i niepolarne TP11. Magnetostatyka: Pole magnetyczne wokół przewodu prostoliniowego; prawo Biota-Savarta; siła Lorentza; siła Biota-Savarta TP1. Fale elektromagnetyczne: równania Maxwella; równania materiałowe; fala elektromagnetyczna w dielektryku; równania falowe; energia pola - wektor Poyntinga; pęd pola promieniowania; oddziaływanie fali elektro-magnetycznej z materią; odbicie fali EM od przewodnika; dyspersja fal EM; zasada Fermata; zasada Huyghensa; prawo Sneliusa; odbicie fal od granicy ośrodków; doświadczenie Younga; dyfrakcja, interferencja i polaryzacja fal EM; efekt fotoelektryczny; zjawisko Comptona; widmo fal EM TP13 Mechanika kwantowa: równania klasyczne Hamiltona, równanie Schroedingera, zasada nieoznaczoności Heisenberga, TP14. Atomy, cząsteczki, promieniowanie: atom wodoru, rotacyjne, wibracyjne i elektronowe poziomy energetyczne cząsteczek; rozproszenie Rahmana TP15. Zjawiska transportu: przewodnictwo elektryczne i cieplne w gazach, metalach i dielektrykach; prawa Ohma, Kirkhoffa, Fouriera. TP16. Metale, półprzewodniki, izolatory, nadprzewodnictwo. TP17. Lasery: CO, półprzewodnikowe, na ciele stałym i światłowodowe oraz ich zastosowania TP18. Magnetyczne właściwości materii: diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki; temperatura Curie TP19. Kinematyka relatywistyczna: doświadczenie Michelsona i Morleya; zasada względności; dylatacja czasu; transformacje Galileusza i Lorentza; czasoprzestrzeń -interwał czasoprzestrzenny TP0. Dynamika relatywistyczna: pęd, siła i energia relatywistyczna; równoważność masy i energii TP1. Wykonanie 4 doświadczeń (np. ćwiczenie wstępne niepewności pomiarowe, badanie wahadła matematycznego, badanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów, badanie pojemności cieplnej naczynia i ciepła właściwego wybranej substancji), opracowanie wyników Efekty kształcenia: Wiedza W1. Student ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę ciała stałego, w tym wiedzę pozwalającą na oszacowanie różnych wielkości fizycznych. W. Student ma wiedzę o metodach i narzędziach fizyki, pozwalających na analizę, modelowanie, rozwiązywanie prostych zadań i wdrażanie procesów z wykorzystaniem maszyn i urządzeń mechanicznych i optycznych. W3. Wie jak przeprowadzać pomiary podstawowych wielkości fizycznych, rozumie, że każdy pomiar wielkości fizycznej obarczony jest niepewnością pomiarową, potrafi wskazywać źró- syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 14

15 dła niepewności pomiarowej. Umiejętności U1. Student potrafi uzyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł o procesach fizycznych; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. U. Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości fizycznych i technicznych i ocenę ich niepewności. U3. Student potrafi wskazywać zależności przyczynowo skutkowe w obserwowanych zjawiskach/procesach, opierając się na prawach fizyki. kompetencje społeczne (postawy) K1. Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II stopnia, podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych K. Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera i organizatora produkcji. Narzędzia dydaktyczne: 1. wykład z elementami dyskusji;. rozwiązywanie zadań; 3. wykonywanie pomiarów podstawowych wielkości fizycznych oraz opracowanie wyników; 4. studiowanie literatury Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca): F1. udział studentów w dyskusjach F. ocena prac laboratoryjnych P1. zaliczenie pisemne P. zaliczenie pisemne i egzamin Formy oceny szczegóły: Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta następuje zawsze zgodnie z Systemem weryfikacji efektów kształcenia studentów GSW, określonym w Zarządzeniu Nr 5/013 Rektora Gdańskiej Szkoły Wyższej. Ocena Wartość cyfrowa % uzyskanych przez studenta efektów wymagany dla danej oceny Bardzo dobry 5, Dobry plus 4, Dobry 4, Dostateczny plus 3, Dostateczny 3, Niedostateczny, Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Odniesienie do KEK * Sposób oceny W1 C1, C TP1 - TP0 KZIP_W01 KZIP_W0 F1,P1,P W C1, C TP-TP18 KZIP_W01 KZIP_W0 F1,P1,P W3 C3 TP1 KZIP_W16 F U1 C, C3 TP1-TP1 KZIP_U01 F1,P1,P U C3 TP1 KZIP_U11 F U3 C1-C3 TP1-TP0 KZIP_U1 F1,P1,P 3 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 15

16 KZIP_U11 K1 C1 - C3 TP1-TP1 KZIP_K01 F1,P1 K C1 - C3 TP1 - TP1 KZIP_K05 F1,P * KEK kierunkowe efekty kształcenia zdefiniowane dla całego programu studiów na danym kierunku Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 (30+30) Przygotowanie się do zajęć 100 (50+50) Przygotowanie się do egzaminu 140 (70+70) SUMA 300 ( ) Zalecana literatura Podstawowa: 1. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Podstawy Fizyki. PWN, Warszawa, Woźniak W. A., Wykład Fizyka 1, Uzupełniająca: 1. Feynman R. P.: Wykłady z fizyki. PWN, Warszawa, Bujko A.: Zadania z fizyki z rozwiązaniami i komentarzami. WNT, Warszawa, Lista 90 zadań przygotowanych na ćwiczenia 4. Opisy ćwiczeń laboratoryjnych. 5. Araminowicz J.: Zbiór zadań z fizyki. PWN, Warszawa, Taylor J. R.: Wstęp do analizy błędu pomiarowego. WNT, Warszawa Inne informacje o przedmiocie: - 4 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 16

17 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (sylabus) Nazwa przedmiotu: GRAFIKA INŻYNIERSKA Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Projekt Prowadzący przedmiot: dr Sławomir Radomski mgr Waldemar Żeleźnik Liczba godzin: Punkty ECTS: Konsultacje: przed zajęciami - 1 godz. Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Semestr: 4 i 5 C1. Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw geometrii wykreślnej oraz zapisu konstrukcji (rysunku technicznego). C. Studenci powinni samodzielnie opanować wskazany system CAD, który w ogólnym zakresie zostanie zaprezentowany na wykładach. C3. Uzyskana wiedza ma umożliwić czytanie rysunku technicznego oraz schematów i projektów technicznych. Nabyte umiejętności pozwolą na efektywne wykorzystanie dostępnych plików oraz innych analogowych nośników danych do stworzenia parametrycznego projektu technicznego. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1. Ogólna znajomość obsługi komputera osobistego z systemem operacyjnym Windows Treści programowe: A. Problematyka wykładu TP1. Wprowadzenie do grafiki inżynierskiej. Rola grafiki w działalności inżynierskiej. TP. Szkic odręczny. Wykorzystanie szkiców na różnych etapach powstawania i istnienia maszyny jako wyrobu (koncepcja, opracowanie projektu, wykonanie, marketing, sprzedaż, złomowanie, recykling). TP3. Wykorzystanie metod graficznych do obrazowania stanu obciążeń naprężeń, nacisków i odkształceń w elementach maszyn. Wykorzystanie metod graficznych w optymalizacji stanu naprężeń i nacisków. TP4. Zapis konstrukcji rodzaje i elementy rysunku technicznego wykorzystywanego w projektowaniu maszyn i w innych dziedzinach. TP5. Interfejs wybranego programu CAD B. Problematyka ćwiczeń TP6. Komputerowy system do projektowania zależności geometrycznych typu CAD TP7. Konwersje i przystosowanie formatów różnych plików w systemach CAD C. Problematyka zajęć z projektowania TP8. Powstawanie projektu w przestrzeni programu CAD TP9. Skalowanie i wymiarowanie elementów rysunku technicznego Efekty kształcenia: wiedza 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 17

18 W1. Zna podstawy rysunku technicznego oraz posiada umiejętność czytania projektów technicznych W. Zna dostępne metody wykorzystania danych technicznych do wygenerowania projektu technicznego W3. Potrafi dokonać charakterystyki podstawowych modułów systemu CAD i zna ich zastosowanie W4. Potrafi przetwarzać dostępne dane w celu wygenerowania projektu opartego na zadanych parametrach W5. Potrafi zbudować projekt wybranego elementu od podstaw W6. Potrafi opisać projekt opierając się na standardach opisu technicznego - wymiarowanie, skalowanie umiejętności U1. Samodzielnie porusza się w przestrzeni wskazanych programów CAD, zna podstawowe funkcje interfejsu do projektowania parametrycznego U. Wykorzystuje system CAD do wygenerowania parametrycznego projektu technicznego U3 Umiejętność wykorzystania dowolnych danych - cyfrowych i analogowych do kreowania własnego projektu kompetencje społeczne (postawy) K1. Wykorzystując narzędzie informatyczne typu CAD potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę stałego dokształcania się K. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny Narzędzia dydaktyczne: 1. wykład: wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia: omawianie złożonych funkcji programów CAD przy komputerze z wykorzystaniem interfejsu CAD oraz przykładowych projektów 3. projektowanie: samodzielna praca z wybranym systemem CAD, wykorzystanie pobocznych narzędzi do pozyskiwania danych projektowych, samodzielne opracowanie projektu Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca): F1. Systematyczna kontrola prac wykonywanych samodzielnie przez studentów w oparciu o przygotowane wcześniej zestawy zadań F. Kontrola obecności na zajęciach P1. Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych (ćwiczeń) na podstawie wykonania zadań cząstkowych P. Ocena samodzielnie przygotowanego projektu na podstawie jego stopnia komplikacji, zastosowania narzędzi, prawidłowego opisu, sprawdzenia poprawności warunków geometrycznych oraz zastosowania wcześniej podanych parametrów rysunku prototypowego. Formy oceny szczegóły: Ocena Wartość cyfrowa % uzyskanych przez studenta efektów wymagany dla danej oceny Bardzo dobry 5,0 90,1-100% Dobry plus 4,5 80,1-90% Dobry 4,0 70,1-80% Dostateczny plus 3,5 60,1-70% Dostateczny 3, % Niedostateczny,0 <50% Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Odniesienie do KEK * syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 18 Sposób oceny W1 C1,C3 TP1-TP KZIP_W01 P1, P W C3 TP3 KZIP_W08 P1, P W3 C,C3 TP5 KZIP_W07 P1, P KZIP_W08 W4 C3 TP3,TP4 KZIP_W14 P1, P W5 C3 TP5 KZIP_W14 P1, P W6 C3 TP6 KZIP_W14 P1, P U1 C TP5 KZIP_U10 F1, F, P1, P

19 TP6,TP7, F1, F, P1, P U C,C3 KZIP_U10 TP8 U3 C3 TP7 KZIP_U10 F1, F, P1, P TP6,TP7, KZIP_K01 F1, F, P1, P K1 C3 TP8 KZIP_K05 K C TP7,TP9 KZIP_K06 F1, F, P1, P * KEK kierunkowe efekty kształcenia zdefiniowane dla całego programu studiów na danym kierunku Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 45+5 Przygotowanie się do zajęć 50 Przygotowanie projektu na zaliczenie 55 SUMA 155 Zalecana literatura podstawowa: 1. A.Pikoń, Autocad 011 PL. Pierwsze kroki, wyd. Helion, 011. A.Jaskulski, AutoCAD 010/LT010+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego D i 3D wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 009 uzupełniająca: 1. M.Sydor Wprowadzenie do CAD - Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania wyd. Mikom, 009. Kłosowski P., Ćwiczenia w kreśleniu rysunków w systemie AutoCAD 010 PL i 011 PL, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk A. Bałach Inżynierska geometria wykreślna. Podstawy i zastosowania, wyd. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 011 Inne informacje o przedmiocie: - 3 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 19

20 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: INFORMATYKA I KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Prowadzący przedmiot: dr inż.robert Piotrowski Liczba godzin: 35 ( ) 15 (0+0+15) 55 (0+0+15) Punkty ECTS: 4 (1+1+) 1 (0+0+1) 3 (1+1+1) Konsultacje: po każdym wykładzie 0,5 godziny Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Semestr:, 3 i 4 Dane kontaktowe: Przygotowanie studentów do: C1. Operowania podstawowymi pojęciami z obszaru informatyki i metod numerycznych C. Opisu podstawowych błędów i systemów liczbowych stosowanych w maszynie cyfrowej i wskazywania różnic między nimi C3. Sprawdzania dobrego/złego uwarunkowania zadania/algorytmu C4. Umiejętności zapisu algorytmów różnymi metodami C5. Rozróżniania i charakterystyki różnych języków programowania C6. Używania instrukcji sterujących w językach programowania; rozróżniania między iteracją a rekurencją C7. Numerycznego rozwiązywania równań i układów równań (liniowe i nieliniowe) C8. Posługiwania się narzędziem Solver (środowisko MS Excel) C9. Numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych C10. Nagrywania prostych makr w środowisku Excel C11. Operowania podstawowymi pojęciami związanymi z bazami danych i systemami zarządzania bazą danych; rozróżniania różnych rodzajów baz danych C1. Budowy i opisu diagramów związków encji i ich elementów składowych C13. Charakterystyki elementów relacyjnego modelu danych C14. Tworzenia podstawowych obiektów w środowisku MS Access, w tym lista rozwijalna i maska wprowadzania C15. Definiowania relacji, kwerend, formularzy, raportów, formantów w środowisku MS Access Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1. Wiedza z zakresu matematyki wyższej. Wiedza z zakresu technologii informacyjnych Treści programowe: TP1. Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawy informacji i wprowadzenie do informatyki. Od mikroprocesora do komputera. Generacje komputerów. Podstawy budowy komputera ogólna charakterystyka. TP. Ogólne i informacje związane z metodami numerycznymi. Charakterystyka błędów obliczeń numerycznych. Systemy liczbowe. Sposoby zapisu znaków w maszynie cyfrowej. Uwarunkowanie zadania/algorytmu. TP3. Podstawy algorytmiki. Metody zapisu algorytmów. Języki programowania. Iteracja a rekurencja. 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 0

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Sylabus modułu: Fizyka (1OS_04) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa Talik rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Proponowany kierunek studiów: Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią Postgraduate Studies in Physics and Astronomy Jednostka mająca prowadzić studia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Audyt energetyczny Nazwa w języku angielskim: Energy audit Kierunek studiów: Energetyka Specjalność: Energetyka cieplna Stopień

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 6 269 Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program

Bardziej szczegółowo