KARTA PRZEDMIOTU (syllabus)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU (syllabus)"

Transkrypt

1 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Prowadzący przedmiot: Liczba godzin: Wykład i ćwiczenia: Piotrowski Robert, dr inż. Laboratorium: Banach Grażyna, mgr inż.; Szymczyk Robert, mgr inż.; Cimiński Arkadiusz, mgr inż. Punkty ECTS: 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 1 4 Konsultacje: po zajęciach 0,5 godziny Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Semestr: 5 i 6 Dane kontaktowe: Przygotowanie studentów do: C1. Definiowania, podziału i podawania przykładów systemów i procesów produkcyjnych; charakterystyki i rozróżniania między pojęciami: mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja C. Budowy modeli matematycznych wybranych obiektów/procesów dynamicznych C3. Charakterystyki cech i elementów wybranych systemów sterowania procesami przemysłowymi C4. Znajomości podstawowych urządzeń sterujących i systemów SCADA stosowanych w praktyce przemysłowej C5. Znajomości podstawowych narzędzi komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAD/CAM) C6. Charakterystyki wybranych elastycznych systemów produkcyjnych C7. Znajomości podstawowych rodzajów robotów przemysłowych i obszarów ich przemysłowego i pozaprzemysłowego zastosowania Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1. Wiedza z zakresu procesów produkcyjnych Treści programowe: TP1. Wprowadzenie do przedmiotu. System, system produkcyjny podstawowe informacje. Proces produkcyjny i jego elementy składowe. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja wprowadzenie. TP. Modele liniowych obiektów sterowania. TP3. Układ/system sterowania. Cechy i przykłady elementów składowych układu sterowania. Charakterystyka i przykłady rożnych urządzeń sterujących. TP4. Podstawy programowania sterowników programowalnych PLC. Charakterystyka systemów SCADA. TP5. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (CAD/CAM). TP6. Elastyczne systemy produkcyjne. TP7. Robotyzacja w systemach produkcyjnych. Efekty kształcenia: wiedza W1. Definiować i charakteryzować system produkcyjny i wymieniać jego elementy

2 składowe. W. Wymienić, krótko scharakteryzować i podać przykłady różnych rodzajów procesów produkcyjnych. W3. Przedstawić czego dotyczy i co obejmuje mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja. W4. Charakteryzować modele matematyczne prostych obiektów/procesów sterowania. W5. Wymienić, scharakteryzować i podać przykłady poszczególnych elementów składowych systemu sterowania. W6. Podać przykłady i opisać różne rodzaje urządzeń sterujących. W7. Charakteryzować systemy SCADA. W8. Wymieniać i krótko charakteryzować systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich. W9. Definiować, dokonywać podziału i charakteryzować manipulatory (roboty) stosowane w systemach produkcyjnych; opisywać wybrane układy sterowania robotami przemysłowymi. W10. Przedstawiać główne obszary zastosowań i kierunki rozwoju robotów przemysłowych. W11. Podawać przykłady przemysłowych i pozaprzemysłowych obszarów zastosowań robotyzacji. umiejętności U1. Podawać różnice między mechanizacją, automatyzacją a robotyzacją. U. Budować matematycznie liniowe modele obiektów/procesów. U3. Rozróżniać wielkości wejściowe, sterowane i sterujące w systemie sterowania. U4. Umiejętność podstaw programowania sterowników PLC. U5. Budować proste układy cyfrowe. U6. Rozróżniać i podawać przykłady komputerowych systemów wspomagania prac inżynierskich. U7. Podawać cechy charakterystyczne i przykłady elastycznych systemów produkcyjnych. U8. Wskazywać cechy i obszary zastosowań robotów przemysłowych. kompetencje społeczne (postawy) K1. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych. K. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera. K3. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Narzędzia dydaktyczne: 1. metoda podająca - prezentacja multimedialna. aktywne uczestnictwo studentów w zajęciach: dyskusja, rozwiązywanie zadań związanych z tematyką zajęć (przygotowany wcześniej zestaw zadań ćwiczeniowych i laboratoryjnych), badania laboratoryjne prostych układów automatyki 3. studia literaturowe Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca): F1. Systematyczna kontrola prac wykonywanych samodzielnie przez studentów na zajęciach ćwiczeniowych, w oparciu o przygotowane wcześniej zestawy zadań F. Bieżąca kontrola realizacji poleceń i rozwiązywania problemów na zajęciach laboratoryjnych w oparciu o przygotowane wcześniej zestawy zagadnień P1. Kontrola obecności na zajęciach P. Zaliczenie na ocenę zajęć ćwiczeniowych na podstawie wykonania zadań cząstkowych P3. Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych na podstawie wykonania zadań cząstkowych P4. Pisemny egzamin na koniec semestru w formie pytań/zagadnień otwartych i zamkniętych oraz części zadaniowej Czas trwania: 70 minut Formy oceny szczegóły: Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta następuje zawsze zgodnie z Systemem weryfikacji efektów kształcenia studentów GSW, określonym w Zarządzeniu Nr 5/013 Rektora Gdańskiej Szkoły Wyższej. Ocena Wartość cyfrowa % uzyskanych przez studenta efektów wymagany dla danej oceny Bardzo dobry 5,0 90,1-100 Dobry plus 4,5 80,1-90 Dobry 4,0 70,1-80 Dostateczny plus 3,5 60,1-70 Dostateczny 3,0 50,1-60 Niedostateczny, syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s.

3 Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Odniesienie do KEK * Sposób oceny W1 C1 TP1 KZIP_W1 F1 W C1 TP1 KZIP_W1 F1 W3 C1 TP1 KZIP_W1 F1 W4 C TP KZIP_W1 F1, P1, P, P4 W5 C3 TP3 KZIP_W1 F1, F, P3, P4 W6 C4 TP3 KZIP_W1 F1, F, P3, P4 W7 C4 TP4 KZIP_W1 F1, F, P3, P4 W8 C5, C6 TP5, TP6 KZIP_W1 F, P3, P4 W9 C7 TP7 KZIP_W1 F1, P4 W10 C7 TP7 KZIP_W1 F1, P4 W11 C7 TP7 KZIP_W1 F1, P4 U1 C1 TP1 KZIP_U0 KZIP_U08 F1 U C TP KZIP_U08 KZIP_U13 F1, P1, P, P4 U3 C3 TP3 KZIP_U08 KZIP_U13 F1, F, P4 U4 C4 TP4 KZIP_U08 KZIP_U13 F1, F, P3, P4 U5 C4 TP4 KZIP_U08 KZIP_U13 F1, F, P3, P4 U6 C5, C6 TP5, TP6 KZIP_U08 KZIP_U13 F, P3, P4 U7 C5, C6 TP5, TP6 KZIP_U08 KZIP_U13 F, P3, P4 U8 C7 TP7 KZIP_U08 KZIP_U13 F1, P4 K1 C3, C4, C7 TP3, TP4, TP7 KZIP_K01 P4 K C1, C TP1, TP KZIP_K05 P4 K3 C5, C6, C7 TP5, TP6, TP7 KZIP_K06 P4 * KEK kierunkowe efekty kształcenia zdefiniowane dla całego programu studiów na danym kierunku Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 Przygotowanie się do zajęć 45 Przygotowanie się do egzaminu 150 SUMA 40 Zalecana literatura Podstawowa: 1. Gawlik J., Plichta J., Świć A. Procesy produkcyjne. PWE, Warszawa Karpiński T. Inżynieria produkcji. WNT, Warszawa Kost G., Łebkowski P., Węsierski Ł. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. PWE, Warszawa 014. Uzupełniająca: 1. Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. WNT, Warszawa Honczarenko J. Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie. WNT, Warszawa 004. Inne informacje o przedmiocie: 3 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 3

4 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (sylabus) Nazwa przedmiotu: BADANIA OPERACYJNE W INŻYNIERII Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Prowadzący przedmiot: Piotrowski Robert, dr inż. Liczba godzin: Punkty ECTS: 3 Konsultacje: po każdych zajęciach 1 godz. Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 4 Semestr: III oraz VII Przygotowanie studentów do: C1. Budowy modeli matematycznych wybranych problemów decyzyjnych C. Charakterystyki modeli decyzyjnych C3. Rozwiązywania liniowych problemów decyzyjnych metodą graficzną i Simplex C4. Charakterystyki głównych pojęć związanych z programowaniem nieliniowym C5. Rozwiązywania problemów decyzyjnych metodami programowania dynamicznego i sieciowego C6. Znajomości podstawowych programów komputerowych z zakresu badań operacyjnych Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1. Wiedza z zakresu matematyki wyższej Treści programowe: TP1. Wprowadzenie do przedmiotu. Wprowadzenie do badań operacyjnych. Wybrane modele decyzyjne. TP. Programowanie liniowe. Metody rozwiązywania wybranych problemów decyzyjnych. Wprowadzenie do programowania nieliniowego. TP3. Programowanie dynamiczne podstawowe informacje. Rozwiązywanie wybranych problemów decyzyjnych metodami programowania dynamicznego. TP4. Przedsięwzięcie (definicja, misja, cele, zakres...). Rodzaje przedsięwzięć, podział przedsięwzięć i ich cechy charakterystyczne. Project Management Institute i jego rola w zarządzania przedsięwzięciami. TP5. Planowanie przedsięwzięć w oparciu o metodę CPM. TP6. Przykładowe programy komputerowe z obszaru badań operacyjnych Efekty kształcenia: wiedza W1. Charakteryzować badania operacyjne jako dziedzinę wiedzy i wymienić jej zakres W. Charakteryzować problemy decyzyjne W3. Dzielić i charakteryzować metody rozwiązywania wybranych modeli decyzyjnych W4. Charakteryzować i podać przykłady decyzyjnych problemów wielokryterialnych W5. Formułować liniowe problemy decyzyjne oraz podać przykładowe metody ich rozwiązywania W6. Wymienić i scharakteryzować podstawowe pojęcia związane z programowaniem nieliniowym i dynamicznym W7. Podać i wytłumaczyć zasadę optymalności Bellmana W8. Znać zastosowanie wykresów sieciowych w planowaniu przedsięwzięć W9. Znać metodologię metody CPM W10. Podać przykłady programów komputerowych z zakresu badań operacyjnych

5 Umiejętności U1. Budować liniowe modele decyzyjne U. Rozwiązywać problemy liniowe wybranymi metodami: graficzna i Simplex U3. Korzystać z zasady optymalności Bellmana w rozwiązywaniu wybranych modeli dynamicznych U4. Budować i interpretować wykresy sieciowe U5. Rozwiązywać zagadnienia planowania przedsięwzięć metodą CPM U6. Charakteryzować wybrane programy komputerowe związane z badaniami operacyjnymi kompetencje społeczne (postawy) K1. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych K. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę i jest gotowy ponosić za nią odpowiedzialność K3. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Narzędzia dydaktyczne: 1. metoda podająca - prezentacja multimedialna. aktywne uczestnictwo studentów w zajęciach: dyskusja, rozwiązywanie zadań związanych z tematyką zajęć (przygotowany wcześniej zestaw zadań ćwiczeniowych) Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca): F1. Systematyczna kontrola prac wykonywanych samodzielnie przez studentów na zajęciach ćwiczeniowych, w oparciu o przygotowane wcześniej zestawy zadań F. Kontrola obecności na zajęciach P1. Zaliczenie na ocenę zajęć ćwiczeniowych na podstawie wykonania zadań cząstkowych P. Pisemny egzamin na koniec semestru w formie pytań/zagadnień otwartych i zamkniętych oraz części zadaniowej Czas trwania: minut Formy oceny szczegóły: Ocena Wartość cyfrowa % uzyskanych przez studenta efektów wymagany dla danej oceny Bardzo dobry 5,0 90,1-100% Dobry plus 4,5 80,1-90% Dobry 4,0 70,1-80% Dostateczny plus 3,5 60,1-70% Dostateczny 3, % Niedostateczny,0 <50% Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Odniesienie do KEK * syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 5 Sposób oceny W1 C1 TP1 KZIP_W03 P W C1 TP1 KZIP_W03 P W3 C TP KZIP_W03 P W4 C TP KZIP_W03 P W5 C3 TP KZIP_W03 P W6 C4, C5 TP3 KZIP_W03 P W7 C5 TP3 KZIP_W03 P W8 C5 TP4 KZIP_W03 P W9 C5 TP5 KZIP_W03 P W10 C6 TP6 KZIP_W03 KZIP_W14 P U1 C1, C TP1 KZIP_U08 KZIP_U17 F1, P1 U C3 TP KZIP_U17 F1, P1 U3 C5 TP3 KZIP_U17 F1, P1 U4 C5 TP4 KZIP_U17 F1, P1 U5 C5 TP5 KZIP_U17 F1, P1 U6 C6 TP6 KZIP_U17 F1, P1 K1 C6 TP6 KZIP_K01 F K C1 TP1 KZIP_K04 F K3 C5 TP5 KZIP_K06 F * KEK kierunkowe efekty kształcenia zdefiniowane dla całego programu studiów na danym kierunku

6 Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 30+5 Przygotowanie się do zajęć bez nauczyciela: Studia literaturowe, analiza 30 wykładów i ćwiczeń Rozwiązywanie zadań ćwiczeniowych, w tym zadań 30 domowych Przygotowanie do pisemnego egzaminu 30 SUMA 15 Zalecana literatura podstawowa: 1. Bellman R.E., Dreyfus S.E. Programowanie dynamiczne (zastosowanie). Warszawa 1967 (tłumaczenie).. Gass S.I. Programowanie liniowe. Metody i zastosowania. Warszawa 1976 (tłumaczenie). 3. Ignasiak E. Badania operacyjne. Warszawa Jędrzejczyk Z., Skrzypek J., Kukuła K., Walkosz A. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Warszawa Praca zbiorowa (pod red. Sikory W.). Badania operacyjne. Warszawa Sysło M.M., Deo N., Kowalik J.S. Algorytmy optymalizacji dyskretnej. Warszawa Trzaskalik T. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Warszawa Wagner H.M. Badania operacyjne. Warszawa Witkowska D. Wprowadzenie do badań operacyjnych. Łódź uzupełniająca: 1. Hillier F.S., Lieberman G.I. Introduction to Operations Research. New York Ignasiak E. Teoria grafów i planowanie sieciowe. Warszawa Porębski Z., Jarosławski K. Metody analizy drogi krytycznej i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa Sysło M.M., Deo N., Kowalik J.S. Algorytmy optymalizacji dyskretnej. Warszawa Zawadzka L. Metody ilościowe w organizacji i zarządzaniu. Część I. Gdańsk Zawadzka L. Metody ilościowe w organizacji i zarządzaniu. Część II. Gdańsk Inne informacje o przedmiocie: Brak 3 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 6

7 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: Ekologia i zarządzanie środowiskowe Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Prowadzący przedmiot: Wykład: dr Ewa Jakusik Liczba godzin: Ćwiczenia: dr inż. Tomasz Nozdryń Laboratorium: dr inż. Tomasz Nozdryń mgr Iwona Krzemińska Punkty ECTS: 3 1 Konsultacje: Przed każdym wykładem Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Semestr: 3 i 4 Dane kontaktowe: C1. Celem przedmiotu jest przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z ochroną środowiska i kształtowanie postaw proekologicznych. C.. Program przedmiotu obejmuje kompleksowe zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami wstępującymi pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym oraz przekonanie do słuszności rozwiązań i unormowań prawnych gwarantujących ochronę środowiska naturalnego człowieka. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Przystępując do realizacji kursu student powinieneś umieć: wymieniać podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa ochrony środowiska, takimi jak ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, dyrektywa, posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny ochrony środowiska (m.in. takie pojęcia, jak zanieczyszczenie środowiska, skażenie, degradacja, główne źródła zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza), obsługiwać komputer na poziomie podstawowym, korzystać z różnych źródeł informacji. Treści programowe: TP1. Podstawowe pojęcia zakres badań ekologii TP. Czynniki środowiska ograniczające występowanie organizmów TP3. Populacja TP4. Biocenoza TP5. Biomy kuli ziemskiej TP6. Polityka zrównoważonego rozwoju TP7. Podstawy zarządzania środowiskiem TP8. Instytucje związane z ochroną środowiska TP9. Struktura organizacyjna ochrony środowiska w Polsce oraz kompetencje administracji publicznej w dziedzinie zarządzania środowiskiem TP10. Organizacje pozarządowe TP11. Mechanizmy finansowania inwestycji ekologicznych 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 7

8 Efekty kształcenia: wiedza W1. Student zapozna się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ekologii, ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego W. Student pozyska wiedzę o Systemach Zarządzania Środowiskowego - Norma ISO w przedsiębiorstwie produkcyjnym W3. Student pozna zasady wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego umiejętności U1. Student będzie potrafił analizować środowisko naturalne i środowisko pracy U. Student będzie potrafił zarządzać przedsiębiorstwem z dbałością o środowisko kompetencje społeczne (postawy) K1. Student będzie potrafił identyfikować zagrożenia ekologiczne K. Student będzie potrafił realizować działania w celu zmniejszenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko poprzez odpowiednie planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym K3. Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania Narzędzia dydaktyczne: 1. wykład z elementami dyskusji. studiowanie literatury 3. eseje/referaty Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca): F1. Frekwencja na zajęciach F. Aktywność w dyskusji P1. Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte) z prezentowanych w trakcie realizacji przedmiotu treści (zaliczenie wykładu) P. Wygłoszenie przygotowanej przez studenta prezentacji multimedialnej na wybrany temat (zaliczenie ćwiczeń) Formy oceny szczegóły: Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta następuje zawsze zgodnie z Systemem weryfikacji efektów kształcenia studentów GSW, określonym w Zarządzeniu Nr 5/013 Rektora Gdańskiej Szkoły Wyższej. Ocena Wartość cyfrowa % uzyskanych przez studenta efektów wymagany dla danej oceny Bardzo dobry 5, Dobry plus 4, Dobry 4, Dostateczny plus 3, Dostateczny 3, Niedostateczny, Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Odniesienie do KEK * syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 8 Sposób oceny W1 C1-C TP1, TP7,TP1 KZIP_W05 F1, F, P1, P W C1 C TP13-TP18 KZIP_W05 F1, F, P1, P W3 C1 C TP9 KZIP_W05 F1, F, P1, P U1 C1-C TP1, TP0 KZIP_U01 F1, F, P1, P U C1-C TP6-TP11 KZIP_U03 F1, F, P1, P K1 C1-C TP13-TP0 KZIP_K0 F1, F, P1, P K C1-C TP1 TP6, TP1- F1, F, P1, P KZIP_K04 TP3 K3 C1 C TP1-TP3 KZIP_K01 F1, F, P1, P * KEK kierunkowe efekty kształcenia zdefiniowane dla całego programu studiów na danym kierunku Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 45

9 Przygotowanie się do zajęć 45 Przygotowanie się do egzaminu 90 SUMA 180 Zalecana literatura podstawowa: 1. A. Misiołek, E. Kowal, A. Kucińska Landwójtowicz: Ekologia. PWE, Kowal E., Kucińska Landwójtowicz A., Misiołek A.: Zarządzanie środowiskowe. PWE, R. Paczuski: Prawo ochrony środowiska. Bydgoszcz W. Nierzwicki: Zarządzanie środowiskowe. PWE, Warszawa Ch. Krebs: Ekologia. Warszawa Red. K. Małachowski Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa J. Weiner: Życie i ewolucja biosfery. Warszawa S. Więckowski: Toksykologia środowiska człowieka. Bydgoszcz B. Poskrobka: Zarządzanie środowiskiem. Warszawa D. Burzyńska, I. Fila: Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Warszawa 007. uzupełniająca: 1. M. Siemiński: Fizyka zagrożeń środowiska. PWN, Warszawa J. Winpeny: Wartość środowiska. PWN, Warszawa A. Delom: Wprowadzenie do zagadnień polityki ekologicznej. Wyd. Politechniki, Wrocław S. Więckowski: Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska. Wydawnictwo autora. Kielce Miesięcznik AURA. 6. M. Górski: Ochrona środowiska jako zadanie administracji publicznej. Łódź W. Radecki: Odpowiedzialność cywilna w ochronie środowiska. Ossolineum, Warszawa Inne informacje o przedmiocie: - 3 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 9

10 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (sylabus) Nazwa przedmiotu: EKONOMIA Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Prowadzący przedmiot: dr Waldemar Polak Liczba godzin: Punkty ECTS: + 3+ Konsultacje: Piątek Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Semestr: I-II oraz VI-VII C1. Zapoznanie z definicjami i opisami ekonomicznymi C. Wykształcenie umiejętności zaprezentowania i interpretowania procesów ekonomicznych C3. Nabycie postawy wyrażania sądów w sprawach ekonomicznych Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Podstawy przedsiębiorczości Treści programowe: TP1. Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową, mikroekonomiczne podstawy gospodarowania TP. Ruch okrężny w gospodarce makroekonomiczne podstawy gospodarowania TP3. Dochód narodowy w gospodarce TP4. Polityka budżetowa i monetarna w modelach makroekonomicznych TP5. Pieniądz, polityka monetarna i bank centralny TP6. Teorie cyklu koniunkturalnego TP7. Przegląd teorii rozwoju i wzrostu gospodarczego TP8. Główne problemy makroekonomicznego rozwoju Polski w latach 90. i ich ocena TP9. Aktualna i przyszłościowa polityka ekonomiczna Polski TP10. Mechanizm rynkowy TP11. Teoria zachowania konsumenta TP1. Teoria i koszty produkcji TP13. Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji niedoskonałej i doskonałej TP14. Czynniki produkcji TP15. Charakterystyka rynku pracy TP16. Rynek kapitału TP17. Polityka mikroekonomiczna państwa Efekty kształcenia: Wiedza W1. Student potrafi definiować i opisać rynek W. Student potrafi definiować i opisać podmioty gospodarujące W3. Student potrafi definiować i opisać i opisać decyzje konsumenta W4. Student potrafi definiować i opisać decyzje producenta W5. Student potrafi definiować i opisać rynek kapitałowy W6. Student potrafi definiować i opisać państwo jako podmiot regulujący gospodarkę umiejętności 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 10

11 U1. Student potrafi zaprezentować i interpretować rynek U. Student potrafi zaprezentować i interpretować podmioty gospodarujące U3. Student potrafi zaprezentować i interpretować decyzje konsumenta U4. Student potrafi zaprezentować i interpretować decyzje producenta U5. Student potrafi zaprezentować i interpretować rynek kapitałowy U6. Student potrafi zaprezentować i interpretować państwo jako podmiot regulujący gospodarkę kompetencje społeczne (postawy) K1. Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy ekonomiczne związane z zawodem inżyniera i organizatora produkcji K. Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Narzędzia dydaktyczne: 1. wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny. dyskusja 3. rozwiązywanie zadań i problemów Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca): F1. obecność na zajęciach F. aktywność w dyskusji i podczas rozwiązywania zadań P1. kolokwium zaliczające ćwiczenia P. egzamin ustny Formy oceny szczegóły: Ocena Wartość cyfrowa % uzyskanych przez studenta efektów wymagany dla danej oceny Bardzo dobry 5, Dobry plus 4, Dobry 4, Dostateczny plus 3, Dostateczny 3, Niedostateczny, Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Odniesienie do KEK * Sposób oceny W1 C1 TP1 TP10 KZIP_W04 P1, P W C1 TP KZIP_W04 P1, P W3 C1 TP11 KZIP_W04 P1, P W4 C1 TP1 TP13 KZIP_W04 P1, P TP14 W5 C1 TP5 TP16 KZIP_W04 P1, P W6 C1 TP3 TP4 TP6 TP7 TP8 KZIP_W04 P1, P TP9 TP15 TP17 U1 C TP1 TP10 KZIP_U01 F1, P1 U C TP KZIP_U01 F1, P1 U3 C TP11 KZIP_U01 F1, P1 U4 C TP1 TP13 KZIP_U01 F1, P1 TP14 U5 C TP5 TP16 KZIP_U01 F1, P1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 11

12 U6 C TP3 TP4 TP6 TP7 TP8 KZIP_U01 F1, P1 TP9 TP15 TP17 K1 C3 TP1-TP17 KZIP_K05 F1, F K C3 TP1-TP17 KZIP_K06 F1, F * KEK kierunkowe efekty kształcenia zdefiniowane dla całego programu studiów na danym kierunku Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 60+5 Przygotowanie się do zajęć 65 Przygotowanie się do kolokwium i egzaminu 100 SUMA 50 Zalecana literatura podstawowa: 1. Czyżewski A., Matuszczak A. (red.), Ekonomia i jej społeczne otoczenie, 01. Froeb L., McCann B., Ekonomia menedżerska, Jasiński L., Ekonomia i etyka, Krawczyk M. (red.), Ekonomia eksperymentalna, Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, 01 uzupełniająca: 1. Callahan G., Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, 01. Guzek M., Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Rudolf S. (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, Waśniewska A., Skrzeszewska K., Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami, Zawiślińska I. (red.), Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, 01 Inne informacje o przedmiocie: 3 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 1

13 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: FIZYKA Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Prowadzący przedmiot: Wykład: Prof. dr hab. Adam Cenian Ćwiczenia i laboratorium: dr inż. Sebastian Bielski Liczba godzin: 0 (10+10) 0 (10+10) 0 (10+10) Punkty ECTS: 5 (+3) 3 (1+) (1+1) Konsultacje: Przed każdym wykładem lub w innym uzgodnionym terminie Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 13 Semestr: II-III Dane kontaktowe: C1. Przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu fizyki współczesnej, ze szczególnym naciskiem na umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań. C. Przygotowanie podstaw do opanowania przedmiotów inżynierskich t.j.: mechaniki technicznej, nauki o materiałach, elektrotechniki i innych. C3. Przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania doświadczenia fizycznego: zapoznanie z teorią dot. badanego zjawiska, przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów, opracowanie danych pomiarowych (obliczenia wielkości i ich niepewności, wykresy), analiza wyników, wskazywanie możliwości poprawiania dokładności oraz usprawnienia stanowiska pomiarowego Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1. znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej. podstawy rachunku różniczkowego 3. umiejętność obliczania pochodnych i całek w zakresie podstawowym Treści programowe: TP1. Fizyka wstęp: pojęcia podstawowe; skalary, wektory, tensory, operatory różniczkowe; oddziaływania, główne teorie fizyczne; układ jednostek SI; metodologia fizyki; problemy gnoseologiczne. TP. Kinematyka punktu materialnego: pojęcia wstępne; podstawowe zasady; definicje podstawowych wielkości; klasyfikacja ruchów; ruchy prostoliniowe (postępowe): jednostajny, jednostajnie przyspieszony i opóźniony; ruchy krzywoliniowe - po okręgu; ruch dwuwymiarowy rzut ukośny. TP3. Dynamika: pojęcia wstępne; pojęcie siły; prawa Newtona; siły kontaktowe (tarcia) i działające na odległość; przykłady; zasada zachowania pędu; silniki odrzutowe TP4. Energia, praca, moc: energia kinetyczna; energia potencjalna; zasada zachowania energii; zderzenia; równowaga TP5. Dynamika ruchu obrotowego ciała sztywnego: ciało doskonale sztywne; momenty pędu i siły; obrót względem osi; twierdzenie Steinera; zasada zachowania momentu pędu; tensor momentu bezwładności TP6. Nieinercjalne układy odniesienia: definicje; układy inercjalne; dynamika ruchu

14 względnego; siły bezwładności: unoszenia i Coriolisa; siła odśrodkowa TP7. Kinetyczna teoria gazów: definicja kinetycznej teorii gazów; stan równowagi termodynamicznej; temperatura - rozkład Maxwella; temperatura skale; ciśnienie; prawo gazów doskonałych; pomiar ciśnienia i temperatury; ciepło, energia wewnętrzna, praca; I i II zasada termodynamiki; przemiany gazowe, cykl Carnota maszyny cieplne; pompy ciepła; entropia TP8. Ruch drgający: drgania harmoniczne; drgania harmoniczne przykłady: wahadło matematyczne, fizyczne, sprężyna, obwód LC; składanie drgań harmonicznych; analiza harmoniczna;składanie prostopadłych drgań harmonicznych; drgania tłumione (gasnące); drgania wymuszone TP9. Fale: poprzeczna, podłużna, harmoniczna, płaska, kulista, sprężysta, biegnąca, stojąca; równanie falowe; przykład fali biegnącej po strunie; związki między prędkością, okresem i długością fali; nakładanie się fal; paczka fal; prędkość (grupowa) paczki fal, fazowa; odbicie fali od granicy ośrodków; generowanie fal stojących; energia fal TP10. Elektrostatyka: Ładunek elektryczny; równania Maxwella; prawo Coulomba; natężenie i linie sił pola elektrycznego; praca sił i potencjał pola elektrycznego; potencjał a natężenie pola elektrycznego; strumień wektora natężenia pola; prawo Gaussa; przewodniki w polu elektrycznym; natężenie pola w pobliżu powierzchni przewodnika; dipol elektryczny; pojemność elektryczna; kondensatory: dielektryki polarne i niepolarne TP11. Magnetostatyka: Pole magnetyczne wokół przewodu prostoliniowego; prawo Biota-Savarta; siła Lorentza; siła Biota-Savarta TP1. Fale elektromagnetyczne: równania Maxwella; równania materiałowe; fala elektromagnetyczna w dielektryku; równania falowe; energia pola - wektor Poyntinga; pęd pola promieniowania; oddziaływanie fali elektro-magnetycznej z materią; odbicie fali EM od przewodnika; dyspersja fal EM; zasada Fermata; zasada Huyghensa; prawo Sneliusa; odbicie fal od granicy ośrodków; doświadczenie Younga; dyfrakcja, interferencja i polaryzacja fal EM; efekt fotoelektryczny; zjawisko Comptona; widmo fal EM TP13 Mechanika kwantowa: równania klasyczne Hamiltona, równanie Schroedingera, zasada nieoznaczoności Heisenberga, TP14. Atomy, cząsteczki, promieniowanie: atom wodoru, rotacyjne, wibracyjne i elektronowe poziomy energetyczne cząsteczek; rozproszenie Rahmana TP15. Zjawiska transportu: przewodnictwo elektryczne i cieplne w gazach, metalach i dielektrykach; prawa Ohma, Kirkhoffa, Fouriera. TP16. Metale, półprzewodniki, izolatory, nadprzewodnictwo. TP17. Lasery: CO, półprzewodnikowe, na ciele stałym i światłowodowe oraz ich zastosowania TP18. Magnetyczne właściwości materii: diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki; temperatura Curie TP19. Kinematyka relatywistyczna: doświadczenie Michelsona i Morleya; zasada względności; dylatacja czasu; transformacje Galileusza i Lorentza; czasoprzestrzeń -interwał czasoprzestrzenny TP0. Dynamika relatywistyczna: pęd, siła i energia relatywistyczna; równoważność masy i energii TP1. Wykonanie 4 doświadczeń (np. ćwiczenie wstępne niepewności pomiarowe, badanie wahadła matematycznego, badanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów, badanie pojemności cieplnej naczynia i ciepła właściwego wybranej substancji), opracowanie wyników Efekty kształcenia: Wiedza W1. Student ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę ciała stałego, w tym wiedzę pozwalającą na oszacowanie różnych wielkości fizycznych. W. Student ma wiedzę o metodach i narzędziach fizyki, pozwalających na analizę, modelowanie, rozwiązywanie prostych zadań i wdrażanie procesów z wykorzystaniem maszyn i urządzeń mechanicznych i optycznych. W3. Wie jak przeprowadzać pomiary podstawowych wielkości fizycznych, rozumie, że każdy pomiar wielkości fizycznej obarczony jest niepewnością pomiarową, potrafi wskazywać źró- syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 14

15 dła niepewności pomiarowej. Umiejętności U1. Student potrafi uzyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł o procesach fizycznych; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. U. Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości fizycznych i technicznych i ocenę ich niepewności. U3. Student potrafi wskazywać zależności przyczynowo skutkowe w obserwowanych zjawiskach/procesach, opierając się na prawach fizyki. kompetencje społeczne (postawy) K1. Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II stopnia, podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych K. Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera i organizatora produkcji. Narzędzia dydaktyczne: 1. wykład z elementami dyskusji;. rozwiązywanie zadań; 3. wykonywanie pomiarów podstawowych wielkości fizycznych oraz opracowanie wyników; 4. studiowanie literatury Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca): F1. udział studentów w dyskusjach F. ocena prac laboratoryjnych P1. zaliczenie pisemne P. zaliczenie pisemne i egzamin Formy oceny szczegóły: Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta następuje zawsze zgodnie z Systemem weryfikacji efektów kształcenia studentów GSW, określonym w Zarządzeniu Nr 5/013 Rektora Gdańskiej Szkoły Wyższej. Ocena Wartość cyfrowa % uzyskanych przez studenta efektów wymagany dla danej oceny Bardzo dobry 5, Dobry plus 4, Dobry 4, Dostateczny plus 3, Dostateczny 3, Niedostateczny, Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Odniesienie do KEK * Sposób oceny W1 C1, C TP1 - TP0 KZIP_W01 KZIP_W0 F1,P1,P W C1, C TP-TP18 KZIP_W01 KZIP_W0 F1,P1,P W3 C3 TP1 KZIP_W16 F U1 C, C3 TP1-TP1 KZIP_U01 F1,P1,P U C3 TP1 KZIP_U11 F U3 C1-C3 TP1-TP0 KZIP_U1 F1,P1,P 3 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 15

16 KZIP_U11 K1 C1 - C3 TP1-TP1 KZIP_K01 F1,P1 K C1 - C3 TP1 - TP1 KZIP_K05 F1,P * KEK kierunkowe efekty kształcenia zdefiniowane dla całego programu studiów na danym kierunku Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 (30+30) Przygotowanie się do zajęć 100 (50+50) Przygotowanie się do egzaminu 140 (70+70) SUMA 300 ( ) Zalecana literatura Podstawowa: 1. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Podstawy Fizyki. PWN, Warszawa, Woźniak W. A., Wykład Fizyka 1, Uzupełniająca: 1. Feynman R. P.: Wykłady z fizyki. PWN, Warszawa, Bujko A.: Zadania z fizyki z rozwiązaniami i komentarzami. WNT, Warszawa, Lista 90 zadań przygotowanych na ćwiczenia 4. Opisy ćwiczeń laboratoryjnych. 5. Araminowicz J.: Zbiór zadań z fizyki. PWN, Warszawa, Taylor J. R.: Wstęp do analizy błędu pomiarowego. WNT, Warszawa Inne informacje o przedmiocie: - 4 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 16

17 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (sylabus) Nazwa przedmiotu: GRAFIKA INŻYNIERSKA Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Projekt Prowadzący przedmiot: dr Sławomir Radomski mgr Waldemar Żeleźnik Liczba godzin: Punkty ECTS: Konsultacje: przed zajęciami - 1 godz. Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Semestr: 4 i 5 C1. Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw geometrii wykreślnej oraz zapisu konstrukcji (rysunku technicznego). C. Studenci powinni samodzielnie opanować wskazany system CAD, który w ogólnym zakresie zostanie zaprezentowany na wykładach. C3. Uzyskana wiedza ma umożliwić czytanie rysunku technicznego oraz schematów i projektów technicznych. Nabyte umiejętności pozwolą na efektywne wykorzystanie dostępnych plików oraz innych analogowych nośników danych do stworzenia parametrycznego projektu technicznego. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1. Ogólna znajomość obsługi komputera osobistego z systemem operacyjnym Windows Treści programowe: A. Problematyka wykładu TP1. Wprowadzenie do grafiki inżynierskiej. Rola grafiki w działalności inżynierskiej. TP. Szkic odręczny. Wykorzystanie szkiców na różnych etapach powstawania i istnienia maszyny jako wyrobu (koncepcja, opracowanie projektu, wykonanie, marketing, sprzedaż, złomowanie, recykling). TP3. Wykorzystanie metod graficznych do obrazowania stanu obciążeń naprężeń, nacisków i odkształceń w elementach maszyn. Wykorzystanie metod graficznych w optymalizacji stanu naprężeń i nacisków. TP4. Zapis konstrukcji rodzaje i elementy rysunku technicznego wykorzystywanego w projektowaniu maszyn i w innych dziedzinach. TP5. Interfejs wybranego programu CAD B. Problematyka ćwiczeń TP6. Komputerowy system do projektowania zależności geometrycznych typu CAD TP7. Konwersje i przystosowanie formatów różnych plików w systemach CAD C. Problematyka zajęć z projektowania TP8. Powstawanie projektu w przestrzeni programu CAD TP9. Skalowanie i wymiarowanie elementów rysunku technicznego Efekty kształcenia: wiedza 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 17

18 W1. Zna podstawy rysunku technicznego oraz posiada umiejętność czytania projektów technicznych W. Zna dostępne metody wykorzystania danych technicznych do wygenerowania projektu technicznego W3. Potrafi dokonać charakterystyki podstawowych modułów systemu CAD i zna ich zastosowanie W4. Potrafi przetwarzać dostępne dane w celu wygenerowania projektu opartego na zadanych parametrach W5. Potrafi zbudować projekt wybranego elementu od podstaw W6. Potrafi opisać projekt opierając się na standardach opisu technicznego - wymiarowanie, skalowanie umiejętności U1. Samodzielnie porusza się w przestrzeni wskazanych programów CAD, zna podstawowe funkcje interfejsu do projektowania parametrycznego U. Wykorzystuje system CAD do wygenerowania parametrycznego projektu technicznego U3 Umiejętność wykorzystania dowolnych danych - cyfrowych i analogowych do kreowania własnego projektu kompetencje społeczne (postawy) K1. Wykorzystując narzędzie informatyczne typu CAD potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę stałego dokształcania się K. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny Narzędzia dydaktyczne: 1. wykład: wykład z prezentacją multimedialną. ćwiczenia: omawianie złożonych funkcji programów CAD przy komputerze z wykorzystaniem interfejsu CAD oraz przykładowych projektów 3. projektowanie: samodzielna praca z wybranym systemem CAD, wykorzystanie pobocznych narzędzi do pozyskiwania danych projektowych, samodzielne opracowanie projektu Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca): F1. Systematyczna kontrola prac wykonywanych samodzielnie przez studentów w oparciu o przygotowane wcześniej zestawy zadań F. Kontrola obecności na zajęciach P1. Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych (ćwiczeń) na podstawie wykonania zadań cząstkowych P. Ocena samodzielnie przygotowanego projektu na podstawie jego stopnia komplikacji, zastosowania narzędzi, prawidłowego opisu, sprawdzenia poprawności warunków geometrycznych oraz zastosowania wcześniej podanych parametrów rysunku prototypowego. Formy oceny szczegóły: Ocena Wartość cyfrowa % uzyskanych przez studenta efektów wymagany dla danej oceny Bardzo dobry 5,0 90,1-100% Dobry plus 4,5 80,1-90% Dobry 4,0 70,1-80% Dostateczny plus 3,5 60,1-70% Dostateczny 3, % Niedostateczny,0 <50% Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Odniesienie do KEK * syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 18 Sposób oceny W1 C1,C3 TP1-TP KZIP_W01 P1, P W C3 TP3 KZIP_W08 P1, P W3 C,C3 TP5 KZIP_W07 P1, P KZIP_W08 W4 C3 TP3,TP4 KZIP_W14 P1, P W5 C3 TP5 KZIP_W14 P1, P W6 C3 TP6 KZIP_W14 P1, P U1 C TP5 KZIP_U10 F1, F, P1, P

19 TP6,TP7, F1, F, P1, P U C,C3 KZIP_U10 TP8 U3 C3 TP7 KZIP_U10 F1, F, P1, P TP6,TP7, KZIP_K01 F1, F, P1, P K1 C3 TP8 KZIP_K05 K C TP7,TP9 KZIP_K06 F1, F, P1, P * KEK kierunkowe efekty kształcenia zdefiniowane dla całego programu studiów na danym kierunku Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 45+5 Przygotowanie się do zajęć 50 Przygotowanie projektu na zaliczenie 55 SUMA 155 Zalecana literatura podstawowa: 1. A.Pikoń, Autocad 011 PL. Pierwsze kroki, wyd. Helion, 011. A.Jaskulski, AutoCAD 010/LT010+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego D i 3D wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 009 uzupełniająca: 1. M.Sydor Wprowadzenie do CAD - Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania wyd. Mikom, 009. Kłosowski P., Ćwiczenia w kreśleniu rysunków w systemie AutoCAD 010 PL i 011 PL, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk A. Bałach Inżynierska geometria wykreślna. Podstawy i zastosowania, wyd. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 011 Inne informacje o przedmiocie: - 3 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 19

20 Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: INFORMATYKA I KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Rodzaj studiów: niestacjonarne I stopnia Status przedmiotu: obowiązkowy Forma zajęć: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Prowadzący przedmiot: dr inż.robert Piotrowski Liczba godzin: 35 ( ) 15 (0+0+15) 55 (0+0+15) Punkty ECTS: 4 (1+1+) 1 (0+0+1) 3 (1+1+1) Konsultacje: po każdym wykładzie 0,5 godziny Cele przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Semestr:, 3 i 4 Dane kontaktowe: Przygotowanie studentów do: C1. Operowania podstawowymi pojęciami z obszaru informatyki i metod numerycznych C. Opisu podstawowych błędów i systemów liczbowych stosowanych w maszynie cyfrowej i wskazywania różnic między nimi C3. Sprawdzania dobrego/złego uwarunkowania zadania/algorytmu C4. Umiejętności zapisu algorytmów różnymi metodami C5. Rozróżniania i charakterystyki różnych języków programowania C6. Używania instrukcji sterujących w językach programowania; rozróżniania między iteracją a rekurencją C7. Numerycznego rozwiązywania równań i układów równań (liniowe i nieliniowe) C8. Posługiwania się narzędziem Solver (środowisko MS Excel) C9. Numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych C10. Nagrywania prostych makr w środowisku Excel C11. Operowania podstawowymi pojęciami związanymi z bazami danych i systemami zarządzania bazą danych; rozróżniania różnych rodzajów baz danych C1. Budowy i opisu diagramów związków encji i ich elementów składowych C13. Charakterystyki elementów relacyjnego modelu danych C14. Tworzenia podstawowych obiektów w środowisku MS Access, w tym lista rozwijalna i maska wprowadzania C15. Definiowania relacji, kwerend, formularzy, raportów, formantów w środowisku MS Access Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 1. Wiedza z zakresu matematyki wyższej. Wiedza z zakresu technologii informacyjnych Treści programowe: TP1. Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawy informacji i wprowadzenie do informatyki. Od mikroprocesora do komputera. Generacje komputerów. Podstawy budowy komputera ogólna charakterystyka. TP. Ogólne i informacje związane z metodami numerycznymi. Charakterystyka błędów obliczeń numerycznych. Systemy liczbowe. Sposoby zapisu znaków w maszynie cyfrowej. Uwarunkowanie zadania/algorytmu. TP3. Podstawy algorytmiki. Metody zapisu algorytmów. Języki programowania. Iteracja a rekurencja. 1 syllabusy - zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia [wer ], s. 0

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CHWYTAKI, NAPĘDY I CZUJNIKI URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH Grippers, driver and sensors of mechatronic devices Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka w ochronie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZiIP.D1F.15.27. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: Projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PROJEKT INŻYNIERSKI Engineer s project

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Seminarium BHP w spawalnictwie Health and safety in welding Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU NORMOWANIE PRAC SPAWALNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Mechanika klasyczna i relatywistyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE ROBOTÓW Programming of robots Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA, Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Nazwa przedmiotu: Kształtowanie środowiska wewnętrznego Forming of internal environment Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 5.4.3 Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: II obieralny,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Fizyka Kod przedmiotu: ZDI_B_0_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS: 4 Kierunek : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie Auto Cad w wizualizacji przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Zaawansowane projektowanie inżynierskie 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 1 Nazwa w j. ang. Process Engineering 1. Kod Punktacja ECTS* Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo