Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013"

Transkrypt

1 Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013 Kraków, dnia r. W związku z realizacją projektu pt. Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców na podstawie umowy nr WND-POKL /11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kursy zawodowe dla uczestników projektu (kod CPV: ) w następujących tematach: Lp. Tematyka kursu zawodowego 1 Kurs księgowości komputerowej 2 Kurs administracyjno-biurowy/kancelaryjny z elementami kadr i płac 3 Kurs komputerowy z obsługą programów MS Office 4 Kurs Excel Programowanie w języku VBA 5 Kurs opieki nad osobami starszymi 6 Kurs operatora maszyn - spawacz 7 Kurs Komputerowej obsługi baz danych, w tym m.in. tworzenie katalogów bibliotecznych 1. WPROWADZENIE: 1.1 Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. 1.2 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2012 roku. 1.3 Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z póź. zm.) i wynosi powyżej EURO. 1.4 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. ZAMAWIAJĄCY: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Kraków, ul. Szlak 73a, Tel. (12) , Fax. (12) , NIP: , KRS: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 3.1. Przedmiotem postępowania jest zakup usługi: kursy zawodowe dla uczestników projektu pt. Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców (kod CPV: ), na które składają się następujące części: Lp. Tematyka kursu zawodowego Planowana liczba uczestników 1 Kurs księgowości komputerowej 4 osoby 2 Kurs administracyjno-biurowy/kancelaryjny z elementami 2 osoby Strona 1 z 7 1

2 kadr i płac 3 Kurs komputerowy z obsługą programów MS Office 2 osoby 4 Kurs Excel Programowanie w języku VBA 1 osoba 5 Kurs opieki nad osobami starszymi 1 osoba 6 Kurs operatora maszyn - spawacz 1 osoba 7 Kurs Komputerowej obsługi baz danych, w tym m.in. tworzenie katalogów bibliotecznych 2 osoby 3.2. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się skierowanie na kurs wskazanej w zapytaniu ofertowym liczby osób, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na kurs lub rezygnacji z kursu Wykonawca zapewni kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje i umiejętności wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonego kursu. W sytuacjach losowych, jakie mogą wystąpić po stronie kadry dydaktycznej dopuszcza się możliwość dokonania zmian w składzie kadry dydaktycznej, w takim przypadku wykonawca zapewni osoby na zastępstwo o co najmniej równorzędnych kwalifikacjach po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego Realizacja kursu powinna odbywać się w oparciu o nowoczesne metody i techniki dydaktyczno-pedagogiczne Dodatkowo preferowana będzie: 1) Oferta, w której w programie kursu Oferent uwzględni możliwość odbycia przez uczestników praktyki w przedmiocie kursu. 2) Możliwość certyfikowania i/lub potwierdzenia zdobytych przez uczestnika kwalifikacji do wykonywania zawodu w przedmiocie kursu przez uprawnione do tego podmioty Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego udostępnić wszystkie dokumenty związane z realizowaną usługą (zarówno w miejscu realizacji projektu jak i dostarczyć je Zamawiającemu) Wykonawca nie może pobierać od uczestnika żadnych opłat Wykonawca jest zobowiązany do: 1) przeprowadzenia kursu zgodnie z treścią oferty oraz szczegółowym programem, 2) prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad przebiegiem kursu, 3) informowania Zamawiającego o wszelkich planowanych i niezbędnych zmianach w harmonogramie zajęć, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, 4) starannego prowadzenia dokumentacji zajęć, a w szczególności do sporządzania i prowadzenia: a) listy obecności uczestnika na kursie zawierającej: datę dzienną i podpis uczestnika kursu, przy czym podstawą zaliczenia kursu przez uczestnika będzie obecność na co najmniej 80% godzin dydaktycznych, b) dziennika zajęć ze wskazaniem dat i godzin prowadzonego kursu oraz z podpisami członków kadry dydaktycznej potwierdzającej realizację kursu, c) imiennej listy z podpisem uczestnika kursu potwierdzającego odbiór materiałów szkoleniowych, d) protokołu z przeprowadzonego egzaminu pisemnego na zakończenie kursu (o ile kurs kończy się egzaminem), 5) sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestnika oraz bieżącego informowania Zamawiającego w formie ustnej, telefonicznej lub pisemnej o każdej nieobecności uczestnika, 6) ubezpieczenia uczestnika kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ubezpieczenia będzie obowiązywać przez cały okres trwania kursu, 7) przeprowadzenia wśród uczestnika ankiety oceniającej kurs i jego organizację oraz przekazania jej Zamawiającemu. Strona 2 z 7 2

3 8) przedłożenia w terminie 14 dni od zakończenia zajęć sprawozdania merytorycznego lub raportu z realizacji zajęć zawierającego w szczególności: omówienie nabytych przez uczestników umiejętności i kwalifikacji (opis uzyskanych rezultatów, ocena postępów uczestników kursu), 9) wydania uczestnikowi na zakończenie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu oraz przekazania Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii tych zaświadczeń, 10) oznakowania pomieszczeń i sal, w których realizowany kurs zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 11) przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację usługi przez okres do r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, 12) realizowania i przestrzegania pozostałych kryteriów ogólnych i szczegółowych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części i dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie jednej lub kilku części postępowania. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Planowany termin realizacji kursu: Grudzień 2013 Styczeń 2014 Oferent zaproponuje w ofercie (Załącznik Nr 4) czas trwania kursy (nie mniejszy niż 60 godzin), sposób organizacji kursu i tryb zajęć (codzienny, weekendowy, zaoczny, inny), przy czym każdy kurs nie powinien trwać dłużej niż do końca r. W wyjątkowych sytuacjach, wskazanych przez Oferenta, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji kursu w dłuższym okresie czasu. 5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH USŁUGI: 5.1. Miejsce realizacji usługi: 1) Wykonawca zapewni bazę dydaktyczną, zlokalizowaną na terenie Miasta Krakowa, z dogodną komunikacją miejską/publiczną do miejsca odbywania kursu. 2) Wykonawca na czas realizacji zajęć zobowiązany jest zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne i wskazać miejsce odbywania się zajęć, dostosowane odpowiednio do wymogów szkolenia (pomieszczenia, warunki i środowisko pracy niezbędne do przeprowadzenia zajęć, wyposażone w odpowiedni sprzęt dydaktyczny (rzutnik, tablica, pomoce itp.), z odpowiednim zapleczem, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniającymi odpowiednie warunki sanitarne, jakościowe i BHP) 5.2. Wykonawca podczas realizacji usługi jest zobowiązany do zagwarantowania uczestnikowi kursu: 1) Materiałów szkoleniowych, 2) Sprzętu niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu zamówienia) oraz zapewnienia sali odpowiednio przygotowanej do przeprowadzenia zajęć. 3) Wyżywienia w postaci: serwisu kawowego (kawa/herbata, woda mineralna, ciastka) oraz lunchu składającego się z jednego ciepłego posiłku w czasie przerw w zajęciach. 4) Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwego wypadku powstałych w związku z uczestnictwem w kursie. 5) Ubrania ochronnego, o ile istnieje wymóg posiadania takiego ubrania przez uczestnika danego kursu. Strona 3 z 7 3

4 5.3. Wykonawca zapewni doświadczonych wykładowców z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i dydaktycznym. 6. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. OFERTY WARIANTOWE 6.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub kilka części postępowania Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 7.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej niniejszym zapytaniem ofertowym; 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3) Posiada zdolność (płynność) finansową potrzebną do niezakłóconej realizacji zamówienia Oferent składa ofertę na wzorze zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (na zasadzie spełnia nie spełnia ) dokonana będzie w oparciu o dokumenty, które ma dostarczyć Oferent. 8. OPIS I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 8.1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Do oferty należy dołączyć: 1) Założenia programowe i realizacyjne kursu zawodowego przygotowane wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego ; 2) Harmonogram zajęć kursu zawodowego przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego - w przypadku gdy Oferent składa ofertę na kilka kursów należy przedstawić odrębny harmonogram dla każdego kursu zawodowego 3) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego - w przypadku gdy Oferent składa ofertę na kilka kursów, należy przedstawić odrębny wykaz osób przewidzianych do realizacji każdego kursu zawodowego 4) Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających przedmiotowi zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego ; 5) Referencje i certyfikaty potwierdzające należyte wykonanie usług z usług tożsamych lub odpowiadające przedmiotowi zamówienia 8.3. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały. 9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ WYKONAWCY UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący Strona 4 z 7 4

5 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 2. Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydanego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy (jeżeli dotyczy). 4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, wymagane przez odpowiednie przepisy prawne, do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności (Stosowne zezwolenia, pozwolenia, certyfikaty, jeśli są takie wymogi, do prowadzenia nauki w ramach oferowanego kursu zawodowego). 10. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: Oferty stanowiące odpowiedz na zapytanie należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako OFERTA i opatrzonej numerem sprawy (17/REZON/2013) do dnia , do godziny 15:30 w siedzibie Zamawiającego FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, Kraków, Sekretariat. Decyduje data wpływu Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta, aby Zamawiający w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofania mógł zwrócić Oferentowi nienaruszoną ofertę Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub otwarcie oferty w przypadku, gdy nie zostanie ona oznakowana lub opieczętowana zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Oferent określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto, netto i podatku VAT. Ceny należy podać w polskich złotych Wszelkie cła, podatki inne należności zostaną uwzględnione przez Oferenta w kwocie oferty W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru zamówienia: 1) Cena brutto waga 50% Przez kryterium cena brutto zamawiający rozumie określoną przez Oferenta zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 12 i wpisaną w formularzu oferty cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium Cena brutto (Cb) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: Cb = (Cbn/Cbo) x 50 Cbn oznacza najniższą cenę zaproponowaną brutto, Cbo oznacza cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej, Cb liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 2) Założenia programowe i realizacyjne kursu zawodowego, harmonogram zajęć kursu zawodowego, miejsce i warunki techniczne waga 30% Strona 5 z 7 5

6 Ocenie Zamawiającego podlegać będzie zaproponowany przez Oferenta program i harmonogram kursu zawodowego do wymagań stawianych w Zapytaniu, stopień kwalifikacji zawodowych, jakie uzyska uczestnik w wyniku udziału w kursie oraz miejsce i warunki techniczne realizacji kursu. W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 30. 3) Doświadczenie oferenta i osób przewidzianych do realizacji zamówienia 20% Ocenie Zamawiającego podlegać będzie doświadczenie Oferenta w zakresie realizacji usług tożsamych lub odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z potwierdzeniem należytego wykonania usług oraz doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia. W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do Ocena ofert ma charakter niejawny. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami Zamawiający ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana w pierwszej kolejności za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn. 14. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTEM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 1) pisemnie na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, Kraków 2) faksem na numer: (12) ) drogą elektroniczną na adres: Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym sprawy tj.: 17/REZON/ Do porozumiewania się z Oferentem w sprawach związanych z postępowaniem upoważnione są osoby: Pani Aldona Okraszewska, tel. (12) , wew INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej Oferenta, którego ofertę wybrano, Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dzień od dnia zawiadomienia o wyborze zwycięskiej oferty. Oferent stawi się i podpisze umowę w wyznaczonym miejscu i terminie. 16. INNE POSTANOWIENIA Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji postępowania (zapytania ofertowego wraz z załącznikami). O wprowadzonych Strona 6 z 7 6

7 zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania (bądź jego części) bez podawania przyczyn Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń Z postępowania wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta. Na potwierdzenie braku tych powiązań Oferent składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty. 17. WARUNKI PŁATNOŚCI: Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia i umowy nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie: faktury wystawionej przez Wykonawcę, po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania zleconej usługi. Podstawą wystawienia rachunku jest protokół odbioru wykonanej usługi Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płacone w terminie do 30 dni od daty wpływu od Wykonawcy faktury VAT wystawionej na Zamawiającego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 18. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SĄ NASTEPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI: Załącznik Nr 1 Formularz oferty Załącznik Nr 2 Oświadczenia Oferenta Załącznik Nr 3 - Założenia programowe i realizacyjne kursu zawodowego Załącznik Nr 4 - Harmonogram zajęć kursu zawodowego Załącznik Nr 5 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia Załącznik Nr 6 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających przedmiotowi zamówienia Strona 7 z 7 7

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub-Dobrzyń, skrytka pocztowa 90, tel. (056) 683-52-31

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy 1.Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ul. Lubelska 2G 24-100 Puławy tel.: 81 886

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znak sprawy: ZP.1.2015 Gmina Masłów Masłów, dnia 13.04.2015 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo