MATURA 2016 Wewnątrzszkolne procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATURA 2016 Wewnątrzszkolne procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 MATURA 2016 Wewnątrzszkolne procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/ kwietnia 2016 r. 1

2 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. Obieg dokumentacji związanej z egzaminem maturalnym. 1. Deklaracje zdających opracowuje zbiorczo wychowawca klasy i przekazuje do sekretariatu szkoły w terminie: do 30 września - deklaracja wstępna, do 07 lutego - deklaracja ostateczna. Absolwenci, którzy chcą poprawić wynik egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych osobiście składają deklaracje w sekretariacie szkoły. 2. Wnioski o dostosowanie egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać u pedagoga szkolnego w terminie do 7 lutego. 3. Decyzja przewodniczącego SZE w sprawie dostosowania egzaminu wydawana jest w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 4. Zmian w deklaracji zdający/absolwenci mogą dokonywać wyłącznie przed 7 lutego. 5. Wszelkie działania związane z egzaminem maturalnym są określone w szkolnym Terminarzu działań związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016, który jest ogłaszany w 1 dekadzie września. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej wynikająca z liczby zdających, warunków technicznych szkoły i potrzeb zdających I. Przeszkolenie i przydział zadań dla członków ZN: 1. Wszyscy powołani przez przewodniczącego SZE członkowie ZN zobowiązani są do udziału w szkoleniu zgodnie z terminarzem egzaminu maturalnego obowiązującym w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie. Udział w szkoleniu poświadczają podpisem w dokumencie Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego (zał. 8a). 2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem / dyrektorami pozostałych szkół ponadgimnazjalnych w Koninie powołuje po 1 członku ZN z tych szkół do każdego szkolnego ZN w poszczególnych dniach egzaminu maturalnego. Porozumienie zostaje zawarte co najmniej na 3 miesiące przed terminem egzaminu (w uzasadnionych sytuacjach, można podpisać porozumienie w terminie późniejszym). 3. Zewnętrzni członkowie ZN uczestniczą w szkoleniu w swoich macierzystych szkołach, z tym, że mają obowiązek zapoznać się z Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego obowiązującą w I Liceum Ogólnokształcącym. II. Planowanie czynności organizacyjnych przed egzaminem: 2

3 W dniach 4, 5, 6, maja wszyscy członkowie zespołów nadzorujących zgłaszają się do pokoju nauczycielskiego, w pozostałe dni ZN zgłaszają się do Silentium odpowiednio wcześniej, tj. godzinę przed egzaminem (8:00/13:00 ) za wyjątkiem egzaminu z matematyki P i j.polskiego P odbywających się w hali sportowej - zbiórka ZN o godz Przewodniczący SZE (dyrektor) lub jego zastępca odczytuje skład ZN wyznaczonych do poszczególnych sal oraz wręcza przewodniczącym dokumentację według wykazu (imienne listy zdających, formularze protokołów, kody zdających, wewnątrzszkolne instrukcje), przypomina ZN o przestrzeganiu obowiązków wynikających z powierzonej im funkcji, po czym ZN udają się do wyznaczonych sal egzaminacyjnych. UWAGA: wymagana jest bezwzględna punktualność. Rozpoczęcie pracy ZN po odprawie ZN niezwłocznie udają się do wyznaczonych sal egzaminacyjnych. 1. Przed rozpoczęciem czynności organizacyjnych przewodniczący sprawdza obecność wszystkich członków komisji (komisja nie może rozpocząć pracy w niepełnym składzie!), przydziela zadania oraz sektor do nadzoru również członkowi spoza szkoły. 2. O godzinie wyznaczonej w wewnątrzszkolnych procedurach zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej wg listy OKE lub wewnątrzszkolnej listy zdających. Zdający zobowiązani są do posiadania i okazania dowodu tożsamości, zdający skierowani przez OKE dodatkowo okazują oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 3. Imienne listy OKE uzupełnia przewodniczący ZN wg instrukcji, m.in. odnotowuje zdających, którzy nie stawili się na egzamin (symbol N). Uczniowie niepromowani zostają skreśleni z listy OKE im również nie wpisujemy symbolu N. UWAGA: listy zdających skierowanych przez OKE umieszczone są w odrębnej teczce z dokumentacją przebiegu egzaminu w danej sali. 4. Przed umożliwieniem zdającym wejścia na salę członkowie ZN sprawdzają, czy zdający nie wnoszą na salę przedmiotów i rzeczy zabronionych, tj. urządzeń telekomunikacyjnych, pomocy dydaktycznych innych, niż dopuszczonych przez CKE - nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. UWAGA: Bezwzględny zakaz wnoszenia/korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych dotyczy również przewodniczącego oraz wszystkich członków ZN (w tym obserwatora, jeśli uczestniczy).uwaga: urządzeniem telekomunikacyjnym jest też smartwatch. W salach egzaminacyjnych są zegary umożliwiające kontrolę czasu egzaminu. 5. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną wyłącznie z przyborami do pisania oraz mogą wnieść małą butelkę wody (mniej niż 1litr) - nie wnoszą na salę egzaminacyjną słodyczy, przekąsek, etc. Uwaga! Obowiązuje zakaz stawiania wody na stoliku! Wszelkie akcesoria muszą złożyć w 3

4 miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego (zaleca się, aby zdający posiadali własną podpisaną kopertę, w której będzie można złożyć np. telefon, smartwatch lub klucze). UWAGA: Wszelkie akcesoria winny być złożone poza salą egzaminacyjną. 6. Członkowie ZN przekazują zdającym imienne koperty z naklejkami z nadanym przez OKE indywidualnym kodem, zawierające m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr każdy zdający sprawdza poprawność cyfrowego zapisu nr PESEL, co potwierdza podpisem na liście OKE UWAGA: Błąd w nr PESEL zdający koryguje na liście OKE (korektę należy nanieść kolorem czerwonym) oraz umieszcza na niej adnotację o stwierdzeniu błędu, po czym podpisuje listę w miejscu do tego wyznaczonym. Naklejki z błędnym nr PESEL ZN odbiera od zdającego w takiej sytuacji zdający wpisuje odręcznie swój prawidłowy nr PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem, natomiast członek ZN dopisuje w/w miejscach identyfikator szkoły. Wszelkie korekty na liście OKE winny być podpisane przez dyrektora szkoły oraz uwierzytelnione małą, okrągłą pieczęcią szkoły. 7. Zdający dokonują losowania miejsca w sali egzaminacyjnej i zajmują je przy stoliku z wylosowanym numerem. UWAGA: zdający zabiera kartkę z wylosowanym numerem do stolika wylosowany numer zostaje odnotowany przez ZN na liście zdających OKE, (członkowie ZN zbierają kartki z numerem stolika w sektorze, który nadzorują przed rozdaniem arkuszy egzaminacyjnych) UWAGA: na egzaminie łączymy 2 typy egzaminu w jednej sali, co oznacza, iż zdający losują miejsca oznaczone różnymi kolorami, np.: NOWA Matura: karteczki z numerem koloru białego STARA Matura: poziom podstawowy karteczki z numerem koloru np. żółtego, poziom rozszerzony karteczki z numerem koloru np. zielonego 8. Zdający przystępujący do różnych typów egzaminu na różnych poziomach w tej samej sali zajmują miejsca w różnych sektorach np. poziom podstawowy kolor żółty - sektor stolików ustawionych przy wyjściu, poziom rozszerzony kolor zielony sektor stolików ustawionych bliżej okien. Sektory powinny znajdować się w takiej odległości, aby zdający opuszczający salę po zakończeniu pracy z arkuszem z poziomu podstawowego nie zakłócali pracy pozostającym w sali. 9. Zdającemu, który jest chory (jeżeli wynika to z zaświadczenia lekarskiego), w czasie trwania egzaminu maturalnego umożliwia się korzystanie ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę w wyznaczonym miejscu poza salą egzaminacyjną 4

5 (wydłużenie czasu o przerwy do 30 min) zdający ci są wyłączeni z losowania miejsca, zajmują stolik wskazany przez przewodniczącego ZN jak najbliżej wyjścia z sali. 10. Zdający słabowidzący, niewidomi, niepełnosprawni poruszający się na wózku inwalidzkim oraz zdający z niedosłuchem lub orzeczonym w stosownej opinii są wyłączeni z losowania miejsca w sali egzaminacyjnej ze względu na specjalne potrzeby zdającego zajmują stolik wskazany przez przewodniczącego ZN. UWAGA: Jeżeli zdający korzysta z przedłużenia czasu egzaminu w części pisemnej z informatyki, czas rozpoczęcia części drugiej egzaminu przesuwa się odpowiednio. 11. Po wejściu wszystkich zdających do sali członkowie ZN przypominają o: obowiązku zapoznania się z instrukcją na 1 str. Arkusza konieczności sprawdzenia kompletności arkusza sposobie kodowania arkusza i karty odpowiedzi, zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu 12. Członkowie ZN są rozmieszczeni w sali w taki sposób, aby mieli możliwość nadzorowania wszystkich zdających w sektorze, który został im przyporządkowany, zgodnie z planem sali uwzględniającym rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów. Członkowie ZN i obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej dla zapewnienia samodzielności zdających, w sposób niezakłócający ich pracy, bez zaglądania do ich prac. 13. Czynności porządkowo-organizacyjne należy zakończyć odpowiednio o godz. 8:40/8:50, 13:40 13:50 przewodniczący ZN wraz z przedstawicielem/przedstawicielami zdających oraz z przedstawicielem skierowanych przez OKE udaje się do sekretariatu szkoły po odbiór materiałów egzaminacyjnych. III. Przygotowanie sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego 1. Sprzęt odtwarzający na egzamin z języków obcych nowożytnych należy przygotować odpowiednio wcześniej: j. angielski do 29 kwietnia 2016 r., j. niemiecki w przeddzień egzaminu (tj. 11 maja 2016 r.). Za przygotowanie sprzętu odpowiedzialny jest przewodniczący danego ZN. 2. Odpowiednio wcześniej (j/w) należy zdeponować w szkolnym punkcie ksero odtwarzacze płyt (uwzględniając odtwarzacze zapasowe na wypadek nieprzewidzianej awarii sprzętu w dniu egzaminu, tj. 14+3) osoba odpowiedzialna p. Magdalena Hepner. 3. Wyznaczony członek ZN ponownie sprawdza działanie sprzętu odtwarzającego w dniu egzaminu o godz. 8.50/13.50, wykorzystując do tego celu płytę z poprzednich sesji. 5

6 4. W razie awarii sprzętu po otwarciu materiałów egzaminacyjnych należy postępować zgodnie z instrukcją postępowania w sytuacjach awaryjnych zawartą w Instrukcji postępowania z materiałami niejawnymi. 5. W przypadku wystąpienia usterki płyty CD należy postępować zgodnie z instrukcją ujętą w Procedurach awaryjnych IV. Zgromadzenie pomocy, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu z poszczególnych przedmiotów 1. Przewodniczący ZN w poszczególnych salach egzaminacyjnych w dniu egzaminu sprawdzają pomoce dydaktyczne dopuszczone zarządzeniem CKE na danym egzaminie. 2. Odpowiednia ilość pomocy dydaktycznych na poszczególne egzaminy zgromadzona jest w bibliotece szkolnej/sekretariacie szkoły. Słowniki na egzamin z j. polskiego należy złożyć w sekretariacie szkoły 29 kwietnia 2016 r. (wskazani członkowie ZN po odprawie pobierają słowniki z sekretariatu i przenoszą je do sali egzaminacyjnej). Tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne (stara matura), fizykochemiczne do pobrania w sekretariacie wraz z arkuszami w dniu egzaminu. 3. Pomoce dydaktyczne z j. polskiego (słowniki ortograficzne oraz poprawnej polszczyzny) dostępne są w wyznaczonym i łatwo dostępnym miejscu sali egzaminacyjnej w takiej ilości, aby 1 słownik przypadał na maksimum 25 zdających. Słowniki rozłożone są na stolikach stojących w odległości, która uniemożliwia zdającym kontaktowanie się w czasie korzystania z nich. 4. Zdający zgłasza przewodniczącemu ZN potrzebę skorzystania ze słownika w wydzielonym miejscu sali egzaminacyjnej przez podniesienie ręki. Przewodniczący ZN zezwala na podejście do pomocy w taki sposób, aby zdający nie kontaktował się z innymi zdającymi korzystającymi z pomocy dydaktycznych. Zdający może zabrać do stolika z pomocami dydaktycznymi swój arkusz egzaminacyjny. 5. Pomoce dydaktyczne z pozostałych przedmiotów dopuszczone przez CKE typu kalkulatory proste, przyrządy geometryczne zdający okazuje przy wejściu do sali egzaminacyjnej. Przybory i materiały pomocnicze: Każdy zdający powinien mieć obowiązkowo na egzaminie: długopis/pióro tylko z czarnym tuszem lub atramentem linijkę matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka cyrkiel matematyka kalkulator prosty matematyka, biologia ( nowa matura), chemia, fizyka, fizyka i astronomia ( stara matura), informatyka 6

7 Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących pomocy: słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny (zapewnia szkoła - 1 na 25 zdających) wybrane wzory matematyczne (zapewnia szkoła dla każdego zdającego) tablice chemiczne, karta wybranych wzorów i stałych fizycznych stara matura, (zapewnia szkoła dla każdego zdającego) wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin z biologii, chemii i fizyki nowa matura (zapewnia szkoła dla każdego zdającego) kalkulator prosty wiedza o społeczeństwie nowa matura kalkulator prosty umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia; można też obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb linijka biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia ( stara matura) lupa geografia, historia, historia sztuki Nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną ani używać korektora, ołówka ani gumki. UWAGA: każdy zdający winien posiadać własne przybory (kalkulator, linijkę, lupę, cyrkiel) nie dopuszcza się użyczania przyborów podczas egzaminu. UWAGA: korzystanie z innego typu kalkulatora oraz próba wypożyczenia kalkulatora lub innych przyborów od innego zdającego jest podstawą do przerwania i unieważnienia egzaminu. V. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu dla zdających z informatyki, którzy korzystają z komputera 1. Zdający w przeddzień egzaminu, tj. w poniedziałek 18 maja 2015 r., ma prawo (w ciągu 1 godziny) sprawdzić poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania, co poświadcza w stosownym oświadczeniu. (załącznik 19a). Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego. 2. Komputer na stanowisku egzaminacyjnym zdającego powinien być sprawny, a jego konfiguracja musi spełniać wymagania dotyczące środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych, które zostały wybrane przez zdającego spośród znajdujących się na liście ogłoszonej przez dyrektora CKE i dostępnych w szkole. 3. Egzamin maturalny z informatyki składa się z dwóch części przedzielonych półgodzinną przerwą. 4. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według takich samych zasad jak w przypadku pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych. Jeżeli rozwiązanie zadania lub jego części polega na przedstawieniu algorytmu, to zdający zapisuje go w wybranej przez siebie notacji: listy kroków, 7

8 schematu blokowego lub języka programowania, który wybrał na egzamin z listy ogłoszonej 7 września 2015 r. przez dyrektora CKE ( 5. W części drugiej egzaminu z informatyki zdający zajmują miejsca w sali przy autonomicznych stanowiskach komputerowych, które uprzednio sprawdzili. Zdający może korzystać wyłącznie z programów, danych zapisanych na dysku twardym i na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym. Nie jest dozwolone korzystanie z tych samych zasobów na różnych komputerach i komunikowanie się zdających między sobą oraz zdających z innymi osobami. Niedozwolony jest bezpośredni dostęp do sieci lokalnej oraz zasobów Internetu. 6. W czasie egzaminu: a) każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE zawierający pliki do zadań tego arkusza egzaminacyjnego, b) zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań i nie może zadawać pytań dotyczących ich rozumienia i interpretacji, a członkowie zespołu nadzorującego oraz administrator (opiekun pracowni) nie mają prawa odpowiadać zdającym na ewentualne pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji, c) zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych w plikach do zadań egzaminacyjnych; są one poprawne, d) obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL znajdującym się na pulpicie, oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku. 6. Zdający zobowiązany jest dokumentować egzamin w następujący sposób: a) wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL, foldery o innych nazwach nie będą kopiowane do sprawdzania b) jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub program komputerowy, to zdający zapisuje go w tym języku programowania, który wybrał przed egzaminem, (zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części egzaminu) c) jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, zdający zobowiązany jest umieścić w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej (nieskompilowanej), d) pliki oddawane do oceny zdający nazywa dokładnie tak, jak polecono w treściach zadań lub zapisuje pod nazwami (wraz z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym oprogramowaniem), jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym; pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane przez egzaminatorów, e) przed upływem czasu przeznaczonego na egzamin zdający zapisuje w katalogu (folderze) 8

9 o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL ostateczną wersję plików przeznaczonych do oceny, w tym pliki z komputerową realizacją rozwiązań utworzone przez zdającego w programach użytkowych bądź języku programowania. 7. Nie jest dozwolone korzystanie z tych samych zasobów na różnych komputerach i komunikowanie się zdających między sobą oraz zdających z innymi osobami. Niedozwolony jest bezpośredni dostęp do sieci lokalnej oraz zasobów Internetu. 8. Zdający nie może samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów wchodzących w skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych; nie może również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora (opiekuna) pracowni. 9. Zdający nie może samodzielnie instalować, a także żądać zainstalowania przez administratora (opiekuna) pracowni, dodatkowego oprogramowania na komputerze przydzielonym mu do egzaminu. 10. W pracowni, w której odbywa się egzamin, jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania (opisy oprogramowania dostarczone z licencjami lub pełne wersje oprogramowania z plikami pomocy), z której może korzystać zdający. 11. W czasie drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki w sali egzaminacyjnej jest obecny przez cały czas administrator (opiekun) pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego. Administrator (opiekun) pracowni może być wychowawcą zdających, jeżeli jest jedynym administratorem pracowni w tej szkole. 12. W przypadku awarii komputera zdający natychmiast informuje o tym zespół nadzorujący. Jeśli próba usunięcia awarii nie powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do zapasowego stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej (wyposażonego w takie samo oprogramowanie). W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle dodatkowego czasu, ile trwała przerwa w pracy tj. czas od zgłoszenia awarii do momentu ponownego podjęcia pracy. 13. Zdający, niezwłocznie po zakończeniu pracy z arkuszem w części drugiej egzaminu i nagraniu przez administratora (opiekuna) pracowni płyty CD R dokumentującej pracę zdającego, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD R z napisem WYNIKI katalogu (folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL wraz ze wszystkimi plikami, które przekazał do oceny. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 19b). VII. Techniczne warunki przeprowadzenia egzaminu z informatyki 1. W pracowni, w której odbywa się egzamin, znajdują się sprawne komputery przeznaczone do pracy dla zdających i komputer operacyjny. 9

10 2. Konfiguracja każdego komputera dla zdającego musi spełniać wymagania dotyczące środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych, którymi dysponuje szkoła, a które zostały wybrane przez danego zdającego z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE. 3. Komputer operacyjny jest wyposażony w nagrywarkę płyt CD. Jest on przeznaczony do nagrywania wyników egzaminu na płyty CD i kopiowania danych na potrzeby egzaminu. 4. Liczba komputerów przeznaczonych do pracy dla zdających jest większa od liczby zdających. Na każdych pięciu zdających przypada przynajmniej jeden komputer zapasowy. 5. Konfiguracja (oprogramowanie) komputera zapasowego musi umożliwiać zdającemu kontynuowanie pracy, przerwanej z powodu awarii komputera. 6. Oprogramowanie wykorzystywane podczas zdawania egzaminu musi być w pełni licencjonowane. 7. W pracowni, w której odbywa się egzamin, znajdują się: a) pamięć USB (pendrive) do tymczasowego zapisu plików dla każdego zdającego, b) zapasowe płyty CD R, c) pisak niezmywalny do opatrzenia płyt CD R napisem, d) zewnętrzny nośnik danych, np. pendrive, przenośny dysk twardy. 8. W pracowni, w której odbywa się egzamin, jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania dostarczona z licencjami. 9. System informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi, a ustawienie komputerów musi zapewniać samodzielność pracy zdających. VIII. Zadania administratora (opiekuna) pracowni komputerowej 1. Administrator odpowiedzialny jest za zgodne z procedurami prawidłowe przygotowanie pracowni, sprawny przebieg egzaminu od strony technicznej oraz zarchiwizowanie prac przeznaczonych do oceny. 2. Najpóźniej dwa dni przed terminem egzaminu maturalnego z informatyki (tj. 13 maja 2016 r.) administrator (opiekun) przygotowuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie w pracowni w celu sprawnego przeprowadzenia drugiej części egzaminu, tzn.: a) stanowiska komputerowe dla zdających przygotowuje do pracy jako autonomiczne, uniemożliwiające zdającym: - łączenie się z informatyczną siecią lokalną i z sieciami teleinformatycznymi - korzystanie na różnych komputerach z tych samych zasobów - komunikowanie się zdających między sobą oraz z innymi osobami za pomocą komputera - podglądanie ekranu komputera innych zdających, b) konfiguruje komputery tak, aby każdy komputer przydzielony danemu zdającemu posiadał pełną wersję oprogramowania, które ten zdający wybrał z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE, (na 10

11 komputerze, z którego zdający korzysta podczas egzaminu, jest zainstalowana tylko jedna wersja programu MS Office), c) sprawdza (i jeśli zachodzi potrzeba ustawia) na komputerach aktualną datę i czas systemowy, d) na każdym z komputerów zdających zakłada konto użytkownika lokalnego o nazwie matura_n, gdzie n oznacza nr stanowiska zdającego, e) sprawdza dostępność podstawowej dokumentacji oprogramowania dostarczonej z licencjami, f) konfiguruje zapasowe stanowiska komputerowe tak, aby umożliwiały kontynuację pracy w przypadku ewentualnej awarii komputera któregokolwiek ze zdających, g) przygotowuje komputer operacyjny, na którym sprawdza m.in. sprawność nagrywania płyt CD R, h) stwierdza na piśmie, że sprzęt w pracowni komputerowej został przygotowany zgodnie z wymogami. 3. W przeddzień egzaminu wraz z członkiem zespołu nadzorującego: a) asystuje podczas sprawdzania komputerów i oprogramowania przez zdających, b) tworzy na pulpicie każdego komputera dla zdającego katalog (folder) o nazwie zgodnej z numerem PESEL zdającego, c) odpowiada na pytania zdających i wyjaśnia ewentualne wątpliwości, d) odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem o sprawdzeniu komputera i oprogramowania (załącznik 19a) i przekazuje oświadczenie przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 4. W czasie drugiej części egzaminu jest obecny w pracowni, w której odbywa się egzamin, i pozostaje do dyspozycji zespołu nadzorującego (nie wchodzi w jego skład). 5. Nie ma prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji. 6. W przypadku ewentualnej awarii komputera zdającego, na wniosek przewodniczącego zespołu nadzorującego, niezwłocznie i w miarę swoich możliwości usuwa usterki, które spowodowały awarię, lub udostępnia komputer zapasowy. 7. Niezwłocznie po drugiej części egzaminu, używając zewnętrznego nośnika (np. pendrive a), kopiuje do komputera operacyjnego wszystkie katalogi (foldery) o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością z poszczególnych stanowisk egzaminacyjnych. 8. Nagrywa na płytę CD R z napisem WYNIKI wszystkie katalogi (foldery) wymienione w punkcie Sprawdza, w obecności poszczególnych zdających, poprawność nagrania na płycie CD R z napisem WYNIKI wszystkich katalogów (folderów) oznaczonych ich numerami PESEL wraz ze wszystkimi plikami przekazanymi do oceny oraz odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem (załącznik 19b). Załącznik 19b przekazuje przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 10. Tworzy kopię zapasową płyty CD R z napisem WYNIKI na płycie CD R z napisem KOPIA WYNIKI. 11. Nagrane płyty podpisuje kodem szkoły przy pomocy odpowiedniego pisaka i przekazuje przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który pakuje je wraz z arkuszami zdających do 11

12 zwrotnej koperty. 12. Po nagraniu płyt i sprawdzeniu poprawności ich nagrania, usuwa z komputera operacyjnego i komputerów zdających wszystkie katalogi (foldery) o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością. UWAGA: Płyty CD-R z napisem WYNIKI i KOPIA WYNIKI będą dostarczone przez dystrybutora wraz z arkuszami egzaminacyjnymi (po jednym komplecie do każdej sali egzaminacyjnej). Na płytach CD-R nie wolno naklejać żadnych naklejek. IX. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych uczniowie słabosłyszący 1. Egzamin maturalny dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa się w oddzielnej sali - absolwenci słabo widzący, absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, absolwenci z chorobami przewlekłymi (jeżeli zdający zamierza skorzystać z przysługujących mu dostosowań, co zostało potwierdzone we wniosku złożonym wraz z deklaracją ostateczną). 2. Po okazaniu dowodu tożsamości zdający zajmuje miejsce wyznaczone przez przewodniczącego ZN 3. O godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE, ZN udostępnia arkusz zdającym (1 zdający słabosłyszący korzysta z dostosowanych arkuszy egzaminacyjnych A3 z wszystkich przedmiotów - dostosowanie polega na przedłużeniu czasu trwania egzaminu nie więcej niż o 30 minut (przedłużenie jest uwzględnione na 1. stronie arkusza)., arkusz z j. obcego (j. angielski) dostosowany Arkusz egzaminacyjny A3 bez odsłuchu; 4. Zdający zapoznaje się z instrukcją na 1 str. Arkusza, koduje arkusz, tj. wpisuje nr PESEL oraz nakleja naklejki z kodem zdającego w miejscach do tego przeznaczonych na 1 stronie arkusza oraz na karcie odpowiedzi. 5. Zdający może korzystać z odpowiednich pomocy dopuszczonych przez dyrektora CKE. 6. Arkusze standardowe z języka obcego nowożytnego z możliwością korzystania z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu (słuchawki). W przypadku wyboru tej opcji zdającemu automatycznie przyznawana jest płyta CDz dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie). 7. Czas trwania egzaminu w tym przypadku powinien być przedłużony o 30 minut (przedłużenie nie jest uwzględnione na stronie tytułowej arkusza, należy uwzględnić je na poziomie szkoły). Zdający przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali. Czas egzaminu może być wydłużony odpowiednio: dla zdających z chorobami przewlekłymi nie więcej niż o 30 minut (w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego, tj. w przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym zarówno w części pierwszej jak i w drugiej) 12

13 dodatkowy czas może być przeznaczony na wykonanie zadań lub przerwy, w zależności od potrzeb. X. Wydawanie materiałów egzaminacyjnych/przebieg egzaminu. 1. Wydawanie materiałów egzaminacyjnych przewodniczącemu/przewodniczącym ZN a. Przewodniczący ZN wraz z przedstawicielem zdających/skierowanych przed każdą częścią egzaminu udaje się w wyznaczonym czasie: minut przed rozpoczęciem egzaminu (odpowiednio: o godz. 8:50/8:40 komisja przedpołudniowa, 13:40 13:50 komisja popołudniowa)/kolejnej części egzaminu (j. obce poziom rozszerzony stara matura, informatyka II część egzaminu), do przewodniczącego SZE w celu pobrania materiałów egzaminacyjnych. Przewodniczący ZN i przedstawiciele zdających/skierowanych sprawdzają nienaruszalność pakietu z materiałami egzaminacyjnymi. Przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali egzaminacyjnej. Odbierając arkusze egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora), Przewodniczący Zespołu Nadzorującego (PZN) sprawdza wraz z przedstawicielem zdających oznaczenia arkuszy i strony tytułowe widoczne w pakietach, upewniając się, że otrzymuje arkusze do właściwego egzaminu dla właściwej grupy maturzystów. b. Przewodniczący ZN i przedstawiciele zdających/skierowanych niezwłocznie udają się do swoich sal egzaminacyjnych. c. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych wszystkim zdającym, którzy zobowiązani są do ich sprawdzenia i zgłoszenia przewodniczącemu ZN wszelkich nieprawidłowości. W razie sytuacji awaryjnej przewodniczący ZN postępuje zgodnie z instrukcją zawartą w Wewnątrzszkolnej instrukcji postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. d. Przewodniczący ZN przypomina zdającym o: - obowiązku zapoznania się z instrukcją na 1 stronie arkusza - obowiązku sprawdzenia kompletności arkuszy egzaminacyjnych - obowiązku i sposobie kodowania prac - obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy zadań zamkniętych z: j. obcych p. podstawowy oraz rozszerzony ( stara matura - w cz. II), matematyki p. podstawowy, - zasadach zachowania się podczas egzaminu - zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu 13

14 UWAGA: Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych przed zerwaniem przez zdających zabezpieczeń arkusza (kolorowych banderoli) zdający są proszeni o odczytanie tytułu arkusza i sprawdzenie, czy otrzymali na dany egzamin właściwy arkusz, zapoznają się z instrukcją na 1 str. Arkuszy. Następnie otwierają je i sprawdzają czy są kompletne zauważone braki zgłaszają przewodniczącemu ZN, który wymienia arkusze na kompletne, co odnotowuje się w protokole, a zdający potwierdza podpisem. Następnie zdający starannie kodują swój arkusz umieszczają w odpowiednich miejscach naklejki z kodem oraz wpisują nr PESEL. UWAGA: dyslektycy winni zamalować pole, nie zaznaczają okienka znakiem X. e. Przewodniczący zapisuje na tablicy godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Czas trwania egzaminu jest liczony od momentu zapisania go na tablicy. UWAGA: w przypadku łączonych typów egzaminów ( stara i nowa matura) oraz poziomów w jednej sali czas zapisujemy na różnych tablicach odrębnie dla każdego poziomu/typu egzaminu. W przypadku egzaminu z języków obcych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym ( stara matura - w części drugiej), po zapisaniu czasu na tablicy odtworzone zostaje nagranie z płyty CD. 2. Ustalenie sposobu odbierania prac od zdających po każdej części egzaminu: a. Na 10 minut przed upływem czasu przeznaczonego egzamin: Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę dotyczy zadań zamkniętych z: j. obcych p. podstawowy oraz rozszerzony ( stara matura - w cz. II), matematyki p. podstawowy b. Zdający, którzy ukończyli pracę przed czasem sygnalizują ten fakt przez podniesienie ręki, następnie członek ZN nadzorujący dany sektor sprawdza poprawność kodowania arkusza egzaminacyjnego oraz przeniesienia odpowiedzi na kartę. c. Po sprawdzeniu poprawności kodowania pracy oraz przeniesienia odpowiedzi na kartę, przewodniczący ZN zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Zamknięty arkusz egzaminacyjny pozostaje na stoliku zdającego do zakończenia egzaminu w wyznaczonym czasie. Zespół nadzorujący zaznacza fakt odbioru arkusza oraz karty odpowiedzi od zdającego na liście OKE. Zaznaczenia dokonuje się przy pomocy znaku w rubryce Odbiór prac egzaminacyjnych. Zdający opuszcza salę nie zakłócając pracy pozostałym zdającym. d. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań z arkusza danego poziomu przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu (lub jego części) - zdający odkładają prace na brzeg stolika i pozostają na miejscach oczekując na odbiór prac - członkowie komisji nadzorujący wskazany w planie sektor sprawdzają, w obecności zdającego, czy 14

15 arkusz jest kompletny, czy został poprawnie zakodowany i czy wypełniono kartę odpowiedzi, następnie, za przyzwoleniem przewodniczącego, zdający opuszcza salę egzaminacyjną. Adnotacje o odbiorze prac od zdających j/w. UWAGA: jeżeli zdający zaznaczył na 1 str. arkusza, iż jest dyslektykiem, należy sprawdzić, czy nazwisko widnieje w wykazie załączonym do dokumentacji oraz czy jest stosowne oznaczenie na liście OKE, jeżeli zdający zaznaczył okienko, pomimo tego, że nie jest uwzględniony w wykazie, należy dokonać korekty na 1 str. Arkusza, tzn. błędne oznaczenie otoczyć kółkiem. e. Po zakończeniu każdej części egzaminu w danej sali, zespół nadzorujący: sprawdza kompletność podpisów zdających egzamin i prawidłowość adnotacji na listach OKE, porządkuje i pakuje prace zdających osobno dla każdego poziomu i typu egzaminu maksymalnie 20 prac w jedną bezpieczną kopertę (arkusze niestandardowe A3 pakowane są oddzielnie), opisuje bezpieczna kopertę i nakleja naklejkę z kodem kreskowym zawierającym identyfikator szkoły zgodnie z wzorem załączonym do procedur. UWAGA: prace skierowanych przez OKE pakowane są odrębnie, na bezpieczne koperty należy nakleić naklejkę z kodem kreskowym identyfikatora ośrodka zdawania oraz stosownie je opisać UWAGA: sprawdzenie poprawności kodowania prac oraz właściwe ich spakowanie i opisanie bezpiecznych kopert ma w istotne znaczenie z tego powodu, że koperty zostaną otwarte dopiero przez egzaminatorów oceniających prace zdających. f. W przypadku egzaminu z informatyki oraz j. obcych na poziomie rozszerzonym ( stara matura), przewodniczący ZN dokładnie określa długość przerwy w taki sposób, aby wszyscy zdający, mogli punktualne rozpocząć II część egzaminu. UWAGA: Jeżeli zdający korzysta z przedłużenia czasu egzaminu w części pisemnej z informatyki albo z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym ( stara matura), czas rozpoczęcia części drugiej egzaminu przesuwa się odpowiednio. 3. Ustalenie sposobu przystąpienia do II części egzaminu a) O wyznaczonej godzinie zdający egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym ( stara matura), wchodzą na salę egzaminacyjną po sprawdzeniu przez członka ZN dowodów tożsamości. Zdający zajmują miejsca wylosowane przed I częścią egzaminu. W przypadku egzaminu z informatyki, zdający zajmują stanowiska uprzednio przez siebie sprawdzone. b) W razie niestawienia się zdającego na kolejną część egzaminu przewodniczący ZN odnotowuje ten fakt na liście obecności OKE i w protokole. 15

16 XI. Ustalenie sposobu kontaktowania się w sytuacjach szczególnych 1. W razie zaistnienia sytuacji szczególnej wymagającej kontaktu przewodniczącego ZN z przewodniczącym SZE dyrektorem szkoły (m.in. awarie, przerwanie egzaminu z powodu niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania trybu egzaminu, tzn. opuszczenia sali lub miejsca bez zezwolenia, porozumiewania się z innymi zdającymi, wygłaszania głośnych uwag i komentarzy, zadawania pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, korzystania ze środków łączności, korzystania z niedozwolonych pomocy, itp.): a. w przypadku przerwania egzaminu - przewodniczący ZN za pośrednictwem członka ZN wzywa na salę egzaminacyjną dyrektora szkoły, który przerywa egzamin zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenie sali. Dyrektor szkoły w obecności zdającego opisuje zaistniałą sytuację w protokole przerwania egzaminu i unieważnienia pracy (załącznik L_12), przewodniczący ZN odnotowuje unieważnienie egzaminu zdającego w protokole przebiegu egzaminu (załącznik 18). b. Do protokołu załącza arkusz egzaminacyjny zdającego. Przewodniczący SZE informuje zdającego o prawie przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w kolejnej sesji egzaminacyjnej. UWAGA: arkusza zdającego któremu przerwano egzamin nie pakujemy do bezpiecznych kopert, przekazujemy dyrektorowi szkoły wraz z dokumentacją przebiegu egzaminu. c. w pozostałych przypadkach - przewodniczący ZN opuszcza salę egzaminacyjną w celu skontaktowania się dyrektorem szkoły w wyznaczonym przez niego miejscu (sekretariat szkoły) w celu przeanalizowania okoliczności zdarzenia. Fakt opuszczenia przez przewodniczącego ZN sali egzaminacyjnej zostaje odnotowany w protokole, przewodniczący ZN na czas opuszczenia sali egzaminacyjnej wyznacza swego zastępcę spośród członków ZN. Dyrektor szkoły podejmuje stosowną decyzję zgodnie z trybem awaryjnym obowiązującym w procedurach OKE. XII. Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu 1. Dyrektor szkoły po otrzymaniu z OKE wyników części pisemnej egzaminu niezwłocznie ogłasza je z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Szczegółowy harmonogram wydawania świadectwa dojrzałości jest ogłaszany na tablicy ogłoszeń po otrzymaniu informacji z OKE oraz na stronie internetowej szkoły. 3. Świadectwa dojrzałości wraz z odpisem, aneksy i duplikaty wydawane są wyłącznie za imiennym potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego 05 lipca 2016 r. (w sesji poprawkowej 12 września 2016 r.). 16

17 Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu (egzamin wewnętrzny) I. Przeszkolenie i przydział zadań dla członków PZE: 1. Wszyscy powołani przez przewodniczącego SZE członkowie PZE zobowiązani są do udziału w szkoleniu przeprowadzonym przez wyznaczonych nauczycieli (j. polski, j. obce nowożytne egzaminatorzy OKE), którzy przeprowadzają szkolenie dla wszystkich nauczycieli danej szkoły powołanych do PZE w terminie do 15 kwietnia 2016r. Udział w szkoleniu poświadczają podpisem na liście obecności. 2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem / dyrektorami pozostałych szkół ponadgimnazjalnych w Koninie, powołuje na piśmie po 1 członku PZE z tych szkół do każdego szkolnego PZE w poszczególnych dniach ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków obcych nowożytnych. 3. Zewnętrzni członkowie PZE uczestniczą w szkoleniu w swoich macierzystych szkołach, z tym, że mają obowiązek zapoznać się z Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego obowiązującą w I Liceum Ogólnokształcącym. Za przygotowanie zewnętrznych członków zespołu do egzaminu odpowiada przewodniczący PZE w dniu egzaminu: 30 minut przed jego rozpoczęciem j. obce 60 minut przed jego rozpoczęciem j. polski. II. Opracowanie i ogłoszenie szczegółowego terminarza części ustnej egzaminu maturalnego 1. Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego zostaje ogłoszony w szkole na 2 miesiące przed terminem egzaminu pisemnego, tj. do 4 marca 2016 r. 2. W harmonogramie przestrzega się zasady, że zdający w jednym dniu może zdawać tylko 1 egzamin. 3. Harmonogram zostaje przesłany do OKE w terminie ustalonym przez jej dyrektora oraz do dyrektorów szkół, z których pochodzą uczniowie skierowani na egzamin. III. Planowanie czynności organizacyjnych przed częścią ustną egzaminu: 1. Język polski - Matura w NOWEJ formule wyłącznie forma papierowa 5 maja 2016 r. dyrektor szkoły otrzymuje wraz z przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu maturalnego płytę z zadaniami do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i postępuje zgodnie z instrukcją. w dniu egzaminu, nie wcześniej niż 1,5 godziny przed egzaminem przewodniczący zespołu egzaminacyjnego udostępnia członkom przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego zadania egzaminacyjne 2 komplety zestawów w ilości liczba zdających plus 2; zestaw zadań egzaminacyjnych zależy od godziny rozpoczęcia egzaminu zgodnie z instrukcją OKE, 17

18 przewodniczący PZE ma obowiązek sprawdzić, czy został mu wydany właściwy zestaw zadań egzaminacyjnych! Zdającym należy zapewnić czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi. Należy ich również poinformować, że niedozwolone jest robienie jakichkolwiek notatek na wydrukach zadań. 2. Matura w starej formule: a. Dla absolwentów z lat ubiegłych oraz dla osób skierowanych obowiązuje lista tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego z roku szkolnego Tematy zostają udostępnione w/w zdającym w sekretariacie szkoły lub droga pocztową. b. Zdający przekazują bibliografię - niezbędną do prezentacji dyrektorowi szkoły najpóźniej do 4 kwietnia 2016r. UWAGA: Jeżeli zdający nie dostarczy bibliografii w terminie nie jest dopuszczony do egzaminu. c. Plan prezentacji zdający okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu. Objętość planu nie powinna przekraczać 1 strony formatu A4. (nie jest wymagane wcześniejsze dostarczenie planu) UWAGA! Samowolna zmiana lub przeformułowanie tematu prezentacji dyskwalifikuje zdającego. d. Dyrektor szkoły zabezpiecza i przechowuje bibliografie w warunkach uniemożliwiających ujawnienie tych materiałów, natomiast wykaz sprzętu niezbędnego do prezentacji przekazuje za pośrednictwem p. P.Piekarczyka przewodniczącym PZE, którzy są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie sal egzaminacyjnych, w tym zapewnienie odpowiedniego sprzętu do prezentacji. Przewodniczący PZE niezwłocznie informują przewodniczącego SZE o trudnościach w zgromadzeniu sprzętu wskazanego w wykazie. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje. Nie dopuszcza się korzystania z prywatnego sprzętu zdającego podczas prezentacji. 3. W dniu egzaminu zewnętrzni członkowie zespołów PZE, zapoznają się z bibliografiami zdających egzamin w danym dniu na 60 minut przed rozpoczęciem egzaminu - j. polski, na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu - j. obce 4. Obowiązkowy wgląd do materiałów z języków obcych przez szkolny zespół egzaminacyjny odbywa się w czasie wyznaczonym i pod nadzorem dyrektora szkoły lub jego zastępcy: 10 maja 2016 r. wtorek, godz. 9:45-14:30 (sala 135 lub gabinet dyrektora) 5. Wgląd członków PZE (zewnętrzni członkowie) do materiałów egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego (zestawy zadań, kryteria oceniania) jest organizowany na zasadach opisanych w punkcie W dniu egzaminu przewodniczący PZE odbiera od dyrektora szkoły zestawy zadań w ilości odpowiadającej liczbie zdających plus 2 nowa matura, bibliografie zdających stara matura j.polski, a w przypadku egzaminu z języka obcego zestawy zadań w ilości 18

19 odpowiadającej liczbie zdających plus 5; oraz dokumentację egzaminu (listę zdających, indywidualne protokoły zdających) na 60/30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. IV. Egzamin z języka obcego dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 1. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście / w harmonogramie (jako pierwszy lub ostatni na liście), losuje zestaw egzaminacyjny. 2. Zdający z chorobami przewlekłymi oraz słabosłyszący mogą skorzystać z przedłużenia czasu trwania egzaminu o łącznym czasie nieprzekraczającym 15 minut. V. Ustalenie sposobu kontaktowania się z Dyrektorem szkoły w sytuacjach szczególnych 1. W sytuacjach szczególnych (awarie, przerwanie egzaminu, zakłócenie trybu egzaminu) przewodniczący PZE przerywa egzamin odnotowując ten fakt w protokole. 2. Na czas wyjścia z sali egzaminacyjnej zastępstwo obejmuje członek komisji. 3. Przewodniczący PZE kontaktuje się z dyrektorem szkoły, który po wyjaśnieniu okoliczności podejmuje decyzję, przewodniczący PZE postępuje zgodnie z decyzją dyrektora i odnotowuje ten fakt w protokole. Zasady przekazywania dyrektorowi szkoły materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej, a także ich rozliczania po przeprowadzonym egzaminie. 1. Po zakończeniu każdej z części egzaminu pisemnego członkowie ZN we wskazanym do nadzoru sektorze sprawdzają poprawność kodowania prac zdających w ich obecności, zanim opuszczą salę egzaminacyjną; porządkują i kompletują arkusze egzaminacyjne zgodnie z instrukcją OKE. Kompletowanie i pakowanie arkuszy egzaminacyjnych wraz z kartami odpowiedzi odbywa się w obecności wytypowanych 2 zdających, których nazwiska należy odnotować w protokole. Arkusze z różnych typów/poziomów egzaminu należy spakować oddzielnie. UWAGA: sprawdzenie poprawności kodowania prac oraz właściwe ich spakowanie i opisanie bezpiecznych kopert ma istotne znaczenie z tego powodu, że koperty zostaną otwarte dopiero przez egzaminatorów oceniających prace zdających. 2. Przewodniczący ZN kompletuje i prawidłowo uzupełnia dokumentację egzaminu - listy zdających OKE (na każdej stronie), protokół przebiegu egzaminu oraz z plan sali winny być podpisane czytelnie przez wszystkich członków ZN, (obserwatorzy i eksperci składają podpis w protokole przebiegu egzaminu). 3. Prace zdających skierowanych przez OKE pakowane są oddzielnie, według odrębnej instrukcji. Dokumentacja przebiegu egzaminu jest wypełniana i porządkowana odrębnie. 19

20 4. Przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne (wykorzystane i niewykorzystane) spakowane zgodnie z instrukcją OKE wraz z dokumentacją dyrektorowi szkoły. 5. Po zakończeniu egzaminu w części ustnej przewodniczący PZE niezwłocznie przekazuje uporządkowane materiały egzaminacyjne oraz dokumentację egzaminu dyrektorowi szkoły (protokoły indywidualne, karty ocen - wg wewnątrzszkolnej listy zdających). 6. Po zakończeniu części ustnej egzaminu z języka polskiego karty zadań egzaminacyjnych oraz notatki zdających ( nowa matura), bibliografie i plany prezentacji ( stara matura) zostają zabezpieczone i przechowane zgodnie z instrukcją OKE/ instrukcją kancelaryjną. 7. Dyrektor szkoły niezwłocznie po zakończeniu wszystkich egzaminów ustnych z języków obcych nowożytnych przekazuje materiały egzaminacyjne (wykorzystane i niewykorzystane) do OKE wraz z dokumentacją egzaminów. Zasady obiegu informacji 1. Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego są łatwo dostępne dla uczniów, rodziców i nauczycieli: a. dla uczniów i rodziców: na tablicy ogłoszeń, u wychowawców klas, na stronie internetowej b. dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim c. wszelkie informacje dotyczące maturzystów oraz egzaminów pojawiają się sukcesywnie już od początku września w gablocie informacyjnej pod hasłem MATURA oraz na stornie internetowej szkoły w zakładce MATURA. 2. Materiały do ćwiczeń (dostęp do bazy internetowej) zapewnia szkolne Centrum Multimedialne. 3. Nauczyciele przedmiotów mogą organizować konsultacje dla maturzystów w ramach czasu pozalekcyjnego, terminy konsultacji, dodatkowych zajęć z danego przedmiotu są wywieszone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły. 4. Uczniowie mają zapewnioną możliwość uczestniczenia w próbie maturalnej organizowanej zgodnie z harmonogramem OKE. Koszty organizacji próby maturalnej ponosi wyłącznie szkoła. UWAGA: w przypadku wielokrotnego przystąpienia do próby maturalnej, zdający może partycypować w kosztach poniesionych na przygotowanie/zakup próbnych arkuszy egz. 5. Terminy i tryb zgłaszania przez uczniów wniosków dotyczących: a. zwolnienia z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady b. dostosowania warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb (na podstawie orzeczenia ppp lub zaświadczenia lekarskiego) c. zmian w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej i/lub pisemnej d. udziału w kolejnej sesji egzaminacyjnej zawarte są w Terminarzu działań związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY MAJ 2010 Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe

EGZAMIN MATURALNY MAJ 2010 Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe EGZAMIN MATURALNY MAJ 2010 Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Przebieg egzaminu maturalnego z informatyki w części drugiej Wyciąg z Procedury organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Egzamin z informatyki może być zdawany tylko na poziomie rozszerzonym. 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

I. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki I. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU SZKOLENIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOSW LUBLINIEC, 23.04.2013r. TERMINY EGZAMINÓW EGZAMINY PISEMNE 07.05.2013r. (wtorek) język

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 1 EGZAMIN MATURALNY 2017 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Zasady postępowania członków zespołu nadzorującego : członkowie zespołu postępują zgodnie z procedurami

Bardziej szczegółowo

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW EGZAMINY USTNE Egzamin ustny z j. polskiego rozpoczyna się o godzinie 11:00. Egzamin ustny z j. angielskiego i j. hiszpańskiego rozpoczyna się o godz. 11:00, z j. niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia

Informacja dla ucznia Informacja dla ucznia Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r. Maksymalny czas Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia Czas trwania (minut) Maksymalny

Bardziej szczegółowo

1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz język polski PR godz maja czwartek matematyka PP godz. 9.

1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz język polski PR godz maja czwartek matematyka PP godz. 9. 1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz. 9.00 język polski PR godz. 14.00 5 maja czwartek matematyka PP godz. 9.00 wiedza o tańcu PR godz. 14.00 6 maja piątek język angielski

Bardziej szczegółowo

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2015 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny. Maj 2012r.

Egzamin maturalny. Maj 2012r. Egzamin maturalny Maj 2012r. Harmonogram Harmonogram egzaminów maturalnych jest dostępny w gablocie na I piętrze lub u wicedyrektora szkoły Od 4 do 25 maja - część pisemna egzaminu maturalnego Od 4 do

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. o Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. o Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki Sprawdzian 2015 1 Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CZĘŚCI EGZAMNIU Egzamin składa się z trzech części: część pierwsza- humanistyczna: język polski; historia i WOS część druga- matematyczno- przyrodnicza: matematyka;

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017

Egzamin gimnazjalny 2017 Egzamin gimnazjalny 2017 Egzamin gimnazjalny 2017 1. część humanistyczna 19 kwietnia 2017r. (środa) 2. część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) 3. język obcy nowożytny 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Data do 10 września do 30 września do 21 grudnia Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura

Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów. Czas sesji w naszej szkole:

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. a. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego pióro lub długopis

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNA INSTRUKCJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOLNA INSTRUKCJA GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. PRZED EGZAMINEM: Zdający przychodzą do szkoły o godzinie 8.30 i udają się do wyznaczonych dla danej klasy sal (przebywają pod opieką wyznaczonego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

Arkusz rozszerzony egzaminu z języka obcego składa się z dwu części: min. Przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami trwają 30 min.

Arkusz rozszerzony egzaminu z języka obcego składa się z dwu części: min. Przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami trwają 30 min. Matura - maj 2013 I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów. Czas sesji w naszej szkole: 7 25 maja Egzaminy rozpoczynają się

Bardziej szczegółowo

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 1. Obowiązki zdającego a) Zdający przystępuje do egzaminu i zdaje obowiązkowo: - w części ustnej egzaminy z następujących przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY część pisemna

EGZAMIN MATURALNY część pisemna EGZAMIN MATURALNY część pisemna 1. Harmonogram egzaminu: daty, godziny rozpoczęcia, czas trwania gablota. 2. Listy imienne, z podziałem na sale gablota, dodatkowo w dniu egzaminu na drzwiach każdej sali,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY MATURALNE Matura 2012/2013

PROCEDURY MATURALNE Matura 2012/2013 PROCEDURY MATURALNE Matura 2012/2013 Egzamin pisemny Każdy zdający musi posiadać długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz dokument tożsamości. Egzamin pisemny Zdający nie może wnieść do sali egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja maturalna 2011

Instrukcja maturalna 2011 Instrukcja maturalna 2011 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa dyrektorowi szkoły (przewodniczącemu szkolnego

Bardziej szczegółowo

Informacje dla zdających

Informacje dla zdających Informacje dla zdających Część ustna egzaminu maturalnego 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób: a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Informacja dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla maturzysty 2016r.

Instrukcja dla maturzysty 2016r. Instrukcja dla maturzysty 2016r. 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. HARMONOGRAM DATA CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA 21 kwietnia 2015 (wtorek) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia i wiedza o społeczeństwie 9:00

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. DATA HARMONOGRAM CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA Historia i wiedza 21 kwietnia o społeczeństwie CZĘŚĆ 2015 9:00 HUMANISTYCZNA (wtorek) Język polski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie.

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZUJĄCA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego. str. 1. Osoby odpowiedzialne. Potwierdzenie wykonania. Skontrolowana czynność. Termin

A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego. str. 1. Osoby odpowiedzialne. Potwierdzenie wykonania. Skontrolowana czynność. Termin Lista kontrolna do czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu Zespoły Egzaminacyjne A. Przygotowanie egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO

ARKUSZ OBSERWACJI PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO numer identyfikacyjny szkoły pieczątka szkoły.. miejscowość data ARKUSZ OBSERWACJI PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO Jednostka delegująca obserwatora Wypełniając arkusz obserwacji należy zamalować kwadrat

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny - część ustna

Egzamin maturalny - część ustna Egzamin maturalny - część ustna 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób: a. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej wg

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego 78-220 TYCHOWO w Tychowie ul. Parkowa 20 tel.( 094) 311 55 07, fax 78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. (094) 3115506 e-mail : zs-t@wp.pl www.zsptychowo.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 dla uczniów Technikum, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2015/16 Dostępne na stronie: www.zstio-skoczow.pl/dla-uczniow/procedury-maturalne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2016/2017 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

MATURA 2013 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURA 2013 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Lp. Przedmiot Data 1 j. polski 07.05.2013 2 matematyka 08.05.2013 3 j. angielski 09.05.2013/ 14:00 poziom rozszerzony 4 j. polski 10.05.2013/ poziom rozszerzony

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji do 30 września 2011 r. do 7 lutego 2012 r. do 4 marca 2012 r. do 4 kwietnia 2012 r. do 23 kwietnia 2012 r. Składanie wstępnej deklaracji

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2017/2018 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA 4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa Matura - maj 2015 absolwenci technikum tegoroczni i lat ubiegłych, liceum lata ubiegłe I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia i jego Rodziców

Informacja dla ucznia i jego Rodziców Informacja dla ucznia i jego Rodziców PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 1. Kluczowe informacje o egzaminie 1.1. Harmonogram przeprowadzania próbnego egzaminu 1. część humanistyczna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MATURALNE M A T U R A

SZKOLENIE MATURALNE M A T U R A SZKOLENIE MATURALNE M A T U R A 2 0 1 7 MATURA 2017 Aby zdać egzamin, absolwent musi: otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej (egzaminy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 Najważniejsze informacje

Matura 2012 Najważniejsze informacje Matura 2012 Najważniejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego Terminarz pisemnych egzaminów maturalnych w 2012 roku znajdziesz na stronie

Bardziej szczegółowo

4.Harmonogramu realizacji zadań zgodnych z procedurami CKE i rozporządzeniem MEN (Terminarz).

4.Harmonogramu realizacji zadań zgodnych z procedurami CKE i rozporządzeniem MEN (Terminarz). Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół w Siemiatyczach od roku szkolnego 2014/2015 1. Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014 Arkusze egzaminacyjne z lat 2002-2012 http://cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left/egzamingimnazjalny Procedury: http://cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/procedury_egzamin_gimn

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

Egzamin Maturalny Zadania Zespołów Nadzorujących (egzaminy pisemne) oraz Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych (egzaminy ustne)

Egzamin Maturalny Zadania Zespołów Nadzorujących (egzaminy pisemne) oraz Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych (egzaminy ustne) Egzamin Maturalny Zadania Zespołów Nadzorujących (egzaminy pisemne) oraz Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych (egzaminy ustne) Ustna część egzaminu maturalnego - dzień przed rozpoczęciem egzaminu ustnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla maturzysty 2017r.

Instrukcja dla maturzysty 2017r. Instrukcja dla maturzysty 2017r. 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Data Zadanie do 12 września Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.12.2015 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje. oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego

Najważniejsze informacje. oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego Najważniejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego www.cke.edu.pl w zakładce egzamin maturalny/egzamin w nowej formule/harmonogram,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla uczniów i rodziców

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla uczniów i rodziców SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2016 Informacje dla uczniów i rodziców CZĘŚCI ORAZ PRZEBIEG SPRAWDZIANU Część 1. 80 minut (wydłużony czas 120 minut) język polski Zadania zamknięte 8-12 (wyboru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU Informacja dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU Informacja dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Informacja dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy I. Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe 1) Absolwent, przystępując do

Bardziej szczegółowo

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły w przypadku 1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, 2. zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu lub wniesienia na salę egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze rok szkolny 20014/2015 MATURA 2015 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM TERMINY 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik 3 Zadania zespołu nadzorującego egzamin Członkowie zespołu nadzorującego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 OPIS EGZAMINU Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od maja do września. Egzamin maturalny zdawany jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r.

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE I. INFORMACJE OGÓLNE ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R. EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R. Podstawa prawna, źródła informacji ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 I Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1. Zabezpieczanie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku? Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

SPRAWDZIAN Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 8.15 uczniowie przychodzą do szkoły SPRAWDZIAN 2016 Zostawiają swoje rzeczy w klasach: 6a na świetlicy 6b w sali 20 6c w sali 14 8.25 (IIcz. 11.25-11.30) - uczniowie wchodzą pojedynczo do sal egzaminacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Zakres egzaminu Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: a. w części pierwszej humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 Informacja dla uczniów i rodziców 1 Termin sprawdzianu - 01 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego

Część pisemna egzaminu maturalnego Instrukcja dla zdającego 2016 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 INFORMACJA DLA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY 2017 przeprowadzanie części pisemnej egzaminu oraz przygotowanie dokumentacji i pakowanie materiałów egzaminacyjnych w sali SPIS TREŚCI OPISY I SYMBOLIKA

Bardziej szczegółowo

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu 8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015 1 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie : Rozporządzenia MEN w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Karolina Kołodziej Gimnazjum nr 16 w Krakowie Luty 2017 r. 1 Harmonogram egzaminu Termin egzaminu 19 kwietnia 2017 r. 20 kwietnia 2017 r. 21

Bardziej szczegółowo

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2016 -czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2016 r. Określony Rozporządzeniem MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla zdających maturę w 2011r.

Informacja dla zdających maturę w 2011r. Informacja dla zdających maturę w 2011r. A. Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu dwa miesiące

Bardziej szczegółowo

8:30 9:00 60 min 80 min

8:30 9:00 60 min 80 min Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach przebiegu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach: a) termin główny 19-21 kwietnia 2017 r. b) termin dodatkowy: 1,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną (PZNCP) Warszawa, grudzień 2014

Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną (PZNCP) Warszawa, grudzień 2014 Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną (PZNCP) Warszawa, grudzień 2014 Program szkolenia Harmonogram części praktycznej egzaminu. Organizacja części praktycznej egzaminu. Zadania

Bardziej szczegółowo