BIULETYN PORANNY. GPW 28 kwietnia ŚWIAT Nasdaq

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY. GPW 28 kwietnia 2009. ŚWIAT Nasdaq"

Transkrypt

1 BIULETYN PORANNY GPW 28 kwietnia 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, ale skala ruchu nie była znacząca. Po słabszym otwarciu WIG- 20 odnotował spadek do dziennego minimum na 1724 pkt., a kolejne godziny upłynęły pod znakiem odbicia. Na wyŝszych poziomach znów pojawiła się podaŝ, a w końcówce sesji poranne minimum było testowane. Poziom 1724 pkt. wytycza najbliŝsze wsparcie, a jego przełamanie będzie sugerowało test 1715 lub teŝ 1704 pkt. Na tym ostatnim poziomie znajduje się linia przyspieszonego trendu wzrostowego, a jej przełamanie będzie przechylało szalę na korzyść sprzedających. Kolejne wsparcia widzę na 1686 oraz na 1640 pkt. W przypadku silniejszego ruchu istotne znaczenie winna mieć linia trendu wzrostowego prowadzona od lutowego minimum na 1253 pkt., która aktualnie znajduje się na 8 pkt. NajbliŜsze opory znajdują się w zakresie pkt., a ich przebicie winno zapowiadać atak na 1769 pkt. lub teŝ w przypadku silniejszego ruchu na 5 pkt. Dzisiejsza sesja prawdopodobnie rozpocznie się od spadku i testu minimum na 1724 pkt. Generalnie w otoczeniu przed dzisiejszą sesją brakuje pozytywnych wiadomości, które mogłyby zachęcić inwestorów do śmielszych zakupów. Patrząc na wykres przez pryzmat zasady fal ostatni wzrost do 1769 pkt., naleŝy zinterpretować jako wzrostowa trójka, co dość dobrze komponowałoby się do scenariusza fali płaskiej. W takich załoŝeniach od piątkowego maksimum na wykresie winien pojawić się spadkowy impuls, który będzie wieńczył cały ruch korekcyjny, po którym wzrost będzie kontynuowany. Potencjalnym celem dla takiej interpretacji będzie poziom 1597 pkt., zakładając równość fal spadkowych. W takim układzie przełamane zostanie równieŝ wsparcie wynikające z ostatniego minimum na 1640 pkt. W takich sytuacjach część inwestorów będzie się zapewne zastanawiała, czy przypadkiem nie jest realizowany negatywny scenariusz, w ramach którego potencjał wzrostowy został juŝ wyczerpany na 1814 pkt. W dalszym ciągu takiemu wariantowi przypisuję niewielkie prawdopodobieństwo, z racji faktu, iŝ spadek z 1814 do 1640 pkt nie przybrał formy impulsu, jak równieŝ spadek jedynie do 1640 pkt. byłby ruchem zbyt słabym by inicjować kolejną silną falę spadkową, która winna być zbliŝona do spadku które miały miejsce od do lub teŝ od do W negatywnym wariancie spadek winien odpowiadać swoją charakterystyka właśnie tym wcześniejszym ruchom. Tomasz Jerzyk Komentarz terminowy Wczoraj nie udało się przedostać ponad zakres bariery cenowej: pkt. Tym samym układ techniczny wykresu zaczyna się coraz bardziej komplikować, gdyŝ piątkowe naruszenie poziomu: 1741 pkt. nie przełoŝyło się na kontynuację ruchu wzrostowego. W obecnej sytuacji nadal obserwowałbym w/w przedział cenowy. Zwracałbym takŝe uwagę na zakres wsparcia: pkt. Wydaje się, Ŝe przełamanie tak określonej strefy cenowej Fibonacciego wraz zieloną (środkową) linią Pitchforka wygeneruje stosunkowo wiarygodny sygnał słabości rynku. Jednak czy tego typu wyłamanie stanowiłoby wystarczający argument przemawiający za otwarciem krótkich pozycji? Powiem szczerze, Ŝe mam w tym kontekście pewien dylemat, gdyŝ proszę zwrócić uwagę, iŝ kilkanaście punktów niŝej przebiega znana nam juŝ z wcześniejszych opracowań wewnętrzna linia trendu (WLT). Jak wiadomo, jej dotychczasowe wskazania charakteryzowały się ogromną skutecznością, zatem naleŝy domniemywać, Ŝe byki nadal będą odznaczać się tutaj zauwaŝalnie większą aktywnością. Cały czas uwzględniam równieŝ wariant związany z moŝliwością formowania się w tej chwili na kontraktach nieco bardziej złoŝonej struktury korekcyjnej (wspominałem o tym w swoich zeszłotygodniowych opracowaniach). Ten scenariusz uprawdopodobni się wówczas, gdy przełamaniu ulegnie wewnętrzna linia trendu. Niemniej jednak, inwestorzy realizujący nieco bardziej agresywne strategie inwestycyjne mogliby rozwaŝyć otwarcie krótkich pozycji po naruszeniu strefy: pkt. Kolejnej sprzedaŝy kontraktów dokonałbym wówczas po zanegowaniu zapory popytowej: pkt. Warto nadmienić, Ŝe do zamknięcia długich pozycji wykorzystałbym juŝ intradayową strefę wsparcia: pkt., w której jak wiadomo koncentrują się projekcje krótkoterminowej formacji ABCD. Kilka punktów poniŝej poziomu: 1696 pkt. umiejscowiłbym zatem zlecenie zabezpieczające dla długich pozycji. Paweł Danielewicz S&P 500 Ropa ŚWIAT Nasdaq Miedź Komentarz do sesji w USA Poniedziałek zakończył się spadkiem trzech głównych indeksów. Powracający po weekendzie na giełdowe parkiety inwestorzy zetknęli się z napływającymi informacjami o rozprzestrzeniającej się świńskiej grypie, co spowodowało ich ostroŝną reakcję w kontekście dokonywania zakupów akcji. Większym zainteresowaniem cieszyły się, co zrozumiałe mając powyŝsze na względzie, spółki sektora farmaceutycznego (+0,6%) i biotechnologicznego (+2,0%). Dodatkowo, rynek z uwagą nasłuchiwał wieści dotyczących planu restrukturyzacji General Motors, który zacięcie broni się przed ogłoszeniem upadłości. Walory przedsiębiorstwa wzrosły o ponad 20%, co jest największą ich zwyŝką od ponad miesiąca. Taka reakcja była wynikiem zapowiedzi redukcji zatrudnienia do przyszłego roku o 21 tys. osób oraz zwrócenia się do amerykańskiego rządu o moŝliwość przekonwertowania zadłuŝenia na akcje spółki. Słabą postawę na początku tygodnia wykazały spółki sektora finansowego (-3,2%), dla których cięŝarem był przed wszystkim Wells Fargo (-5%). W odniesieniu do sezonu wyników kwartalnych, warto wspomnieć o lepszym od oczekiwań raporcie Verizon (EPS na poziomie 0,63 USD), co jednak nie przełoŝyło się na wzrost rynkowej wyceny przedsiębiorstwa (- 1,5%). Wczorajsza sesja wydaje się być przygrywką do emocjonującego tygodnia na Wall Street. JuŜ dzisiaj opublikowany zostanie kwietniowy wskaźnik zaufania konsumentów. Dodatkowo, na poziomie korporacyjny, swoje raporty kwartalne opublikuje m.in. Office Depot czy Pfizer, który podczas poniedziałkowej sesji był siłą napędową sektora opieki zdrowotnej (+2,4%). Adam Nowakowski WIG ,8-1,56% WIG 28005,5-1,11% mwig ,8-0,32% WIG-Banki 3466,5-1,42% WIG-Budowl 4768,5-0,79% WIG-Info 1056,8-1,09% WIG-Media 2270,5-1,70% WIG-SpoŜ. 1676,0-1,65% WIG 20 mwig40 Europa FTSE 4167,0 0,27% DAX 4694,1 0,42% BUX 12830,0-1,46% RTS 803,2-3,40% ISE ,3-0,42% Ameryka Płn. i Płd. Dow J. 8025,0-0,64% S&P ,5-1,01% Nasdaq 1679,4-0,88% Bovespa 46407,0-2,44% Azja Indeks zmiana NIKKEI 8509,0-2,49% HangSen 14635,7-1,38% Shanghai 2376,9-1,18% Towary i surowce Ropa 49,14-1,99% Miedź 4347,50-3,04% Złoto 897,21-1,39% Srebro 12,73-2,17% Waluty EURPLN 4,56 0,27% USDPLN 3,51 1,13% CHFPLN 3,03 0,36%

2 TPSA GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Zysk netto TP S.A. w I kw. 09 niŝszy r/r Skonsolidowany zysk netto Telekomunikacji Polskiej SA (TP SA), przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, spadł w pierwszym kwartale 2009 roku do 328 mln zł z 681 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku. Zysk netto Grupy TP obniŝył się o 52 proc. głównie w skutek spadku EBITDA. Koszty finansowe rok do roku wzrosły o 82 mln zł, co spowodowane było głównie stratami z tytułu róŝnic kursowych (64 mln zł), wynikającymi z aktualizacji wyceny części zadłuŝenia w euro, które w pierwszych tygodniach kwartału nie były w pełni objęte zabezpieczeniami. Wzrost kosztów finansowych został częściowo skompensowany przez spadek podatku dochodowego o 59 mln zł. *TPSA - zysk netto Q % poniŝej konsensusu; Przychody, EBITDA, EBIT poniŝej konsensusu 1Q 09 mkt cons 1Q'08 Przychody 4,312 4,399 4,527 EBITDA 1,670 1,834 2,016 EBIT Zysk netto PKN ORLEN KGHM ASSECO POLAND PGNIG PGNIG PKN podpisał porozumienie z bankami Polski Koncern Naftowy zawarł porozumienie z bankami kredytującymi jego działalność, które zgodziły się na okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów wskaźników finansowych spółki dla okresów finansowych kończących się 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2009 roku. W ramach porozumień z bankami, PKN Orlen zobowiązał się do nie przekraczania budŝetowanego w roku 2009 poziomu wydatków inwestycyjnych oraz do nie rekomendowania akcjonariuszom spółki wypłaty dywidendy do czasu wykazania poziomu zadłuŝenia spółki dopuszczalnego przez umowy kredytowe. Działanie to jest zgodne z obowiązującą w spółce polityką dywidend. Komentarz: Zaskakująco dobra informacja, poniewaŝ jeszcze dwa tygodnie temu PKN rozwaŝał podwyŝszenie progu marŝ kredytowych do p.b. Z marŝami bankowymi spadającymi nieznacznie poniŝej 300 p.b, oceniamy posunięcia banków jak nic innego tylko zastosowanie zasady marking-to-market w doniesieniu do wyceny swoich kredytów, które do tej pory były bardzo atrakcyjnie wyceniane względem PKN (zmienna stopa p.b. marŝy). Obecnie, biorąc pod uwagę spadek stawek EURIBOR i LIBOR od początku roku, o kolejno 275 p.b. oraz 171 p.b. względem średnich ich poziomów z 2008, efektywny rokroczny wzrost płatności odsetkowych wyniesie do mln zł. (Paweł Burzyński) Rada Nadzorcza chce wypłaty dywidendy RN spółki odrzucił propozycję zarządu o niewypłacaniu dywidendy w Osoba blisko związana z RN powiedziała, Ŝe Ministerstwo Skarbu chce wypłaty dywidendy w solidnym stopniu. Poszukiwania inwestora finansowego dla ASEE idą w dobrym kierunku Rozmowy prowadzone przez Asseco South Eastern Europe (ASEE) w sprawie pozyskania dla spółki duŝego inwestora finansowego idą w dobrym kierunku. Spółka liczy na to, Ŝe o szczegółach potencjalnych ustaleń będzie mogła poinformować w ciągu około dwóch tygodni PGNIG zamierza podpisać z Gazpromem umowę na dostawy gazu na początku maja Spółka chce przejąć państwowego dystrybutora energii - Energę Według raportu prasowego, PGNiG planuje przejąć Energę dystrybutora energii działającego w północnej części Polski, który jest własnością Skarbu Państwa. PGNiG chciałby dokonać wymiany akcji Energii za akcje nowej emisji spółki kierowanych do Skarbu Państwa. Tym niemniej, nie przeprowadzono Ŝadnych rozmów w tym zakresie, dodaje prasa, poniewaŝ prywatyzacja spółki Energa jeszcze się nie rozpoczęła. Ma do niej dojść w 2010 roku. Komentarz: Wielokrotnie, alianse strategiczne PGNIG z innymi dystrybutorami energii są przyczółkiem do pokładania inwestycji w złoŝa gazu oraz rozwoju podziemnych magazynów gazu głównych obszarów inwestycyjnych, gdzie gotówka PGNIG powinna znaleźć swoje przeznaczenie. Więź z Energą jest w zbyt wczesnym stadium by móc omówić ten alians w bardziej dokładnym stopniu. PGNIG Skarb Państwa obniŝył swój udział w spółce do 82,28% z 83,51% Zmiana liczby posiadanych akcji przez Skarb Państwa wynika z kolejnego transferu (72,5 mln szt.) akcji do pracowników PGNiG, zgodnie z umową prywatyzacyjną. Rozdystrybuowano juŝ 146 mln akcji z planowej ilości 750 mln. HYDROBUDOWA TPSA GETIN POLICE SEKTOR MOBILNY Nowy kontrakt Hydrobudowy Polskiej Spółki zaleŝne Hydrobudowy Polska, Hydrobudowa 9 SA i Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO, wraz z partnerem konsorcjum, firmą KWG SA, podpisały umowę na budowę układu przesyłowego ścieków z lewobrzeŝnej Warszawy do oczyszczalni ścieków Czajka o wartości 52,8 mln euro. Komisja Europejska podjęła procedury antymonopolowe przeciwko TPSA KE bada, czy spółka dyskryminowała konkurencję w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Nie podano Ŝadnych dat prac. Komentarz: Kilka lat temu ta sama Komisja Europejska ukarała France Telecom karą 10 mln EUR. JednakŜe, kaŝda sprawa jest inna i wyŝej wymieniona kwota nie jest wskazówką dla potencjalnej kary wymierzonej w kierunku TPSA. (Paweł Puchalski) Moody's obniŝył rating dla Getin Banku do "Ba3" z "Ba2 ; perspektywa negatywna Członek Zarządu, Pan Arkadiusz Pawlak, został odwołany z pełnionej funkcji Łączna liczba kart SIM spadła w I kw. 09 o 110 tys. kw/kw, do 44 mln; Penetracja polskiego rynku mobilnego w dół o 0,3 p.p., do 115,3% BBI DEVELOPMENT CEDC POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK BBI Development prowadzi rozmowy na temat zaangaŝowania się w nową inwestycję w Warszawie, w ciągu kilku miesięcy powinna zostać podpisana umowa w tej sprawie. Deweloper prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami do współpracy przy Supersamie. Zarząd spółki oczekuje, Ŝe koszty ustanowienia pełnej kontroli nad Russian Alcohol Group wyniosą 768 mln USD.

3 DECORA ENERGOMONTAś POŁUDNIE GF PREMIUM NOVITUS PLAST-BOX PROTEKTOR/WOJAS PPWK RAINBOW TOURS WARIMPEX Decora zamierza pokazać w tym roku istotnie lepszy niŝ w 2008 roku zysk netto. Spółka uruchamia produkcję w nowym zakładzie z akcesoriami podłogowymi na Białorusi, który będzie zaopatrywał rynki wschodnie w listwy przypodłogowe i reorganizuje działalność handlową, łącząc dwie dywizje - podłogową i home fashion - w jedną. Zarząd EnergomontaŜu Południe zaproponuje akcjonariuszom spółki, by na dywidendę za 2008 roku trafiło 5,23 mln zł, co daje 0,11 zł dywidendy na akcję. Komentarz: Rekomendowany poziom dywidendy zgodny jest z deklaracją zarządu spółki o wypłacie dla akcjonariuszy 1/3 wypracowywanych zysków z roku poprzedniego. Dividend Yield na poziomie 3,4%. Roczne WZA zwołano na 15 maja. (Adam Nowakowski) Spółka podpisała umowę na usługi factoringowe z WPRI, maksymalne zaangaŝowanie zostało ustalone na 500 tys. zł. Novitus liczy na dwucyfrowe tempo poprawy wyniku netto i operacyjnego w 2009 r. Spółce, w poprawie rezultatów, ma sprzyjać specyficzny dla branŝy popyt odtworzeniowy, którego szczyt przypada na przełom lat 2009/10 - prezes Novitusa. Spółka zaleŝna, Plast-Box Ukraina, podpisała umowę o wartości 4,6 mln EUR z Curver Poland na wyprodukowanie towarów plastykowych. Polska Armia zamierza znacząco zredukować swoje zamówienia na buty (-40% r/r). Protektor i Wojas planują w konsorcjum ubiegać się w przetargu o nie. W wyniku połączenia z MNI, spółka oczekuje oszczędności rzędu 1 mln zł w 2009 roku. W 2010 roku oszczędności powinny wynieść znacznie więcej. SprzedaŜ w marcu wyniosła 14,6 mln zł (w górę o 43% r/r). Warimpex zwolnił tempo rozwoju, ale nie rezygnuje z realizowania rozpoczętych juŝ projektów. Pracuje nad kolejnymi, głównie w segmencie hoteli klasy ekonomicznej. W tym roku wyda na inwestycje łącznie około 110 mln euro, z czego mln euro w Polsce. TRANSAKCJE ECARD Capital Partners sprzedał 11,6 mln akcji ecardu (24,17% udziału) za 8,35 mln zł w publicznym wezwaniu ogłoszonym przez TUW SKOK. Opracowanie: Michał Witkowski, Adam Nowakowski, Tomasz Kamzelak WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE DANE MAKRO Wejście do strefy euro w 2012 roku będzie moŝliwe, jeśli proces stabilizacji kursu złotego rozpocznie się jeszcze w II kwartale tego roku - wynika z przyjętego przez rząd w poniedziałek dokumentu MF "Uwarunkowanie realizacji kolejnych etapów mapy drogowej przyjęcia euro przez Polskę". Warunkiem bezpiecznego włączenia polskiej waluty do systemu ERM2 jest osiągnięcie porozumienia politycznego odnośnie przeprowadzenia niezbędnych formalnych dostosowań warunkujących przyjęcie wspólnej waluty - wynika z dokumentu MF "Uwarunkowanie realizacji kolejnych etapów mapy drogowej przyjęcia euro przez Polskę". Stopa bezrobocia w marcu 2009 roku wyniosła 11,2 proc. wobec 10,9 proc. w lutym 2009 roku - podał we poniedziałek GUS Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce spadły w marcu 2009 roku w ujęciu rdr o 14,0 proc., po spadku o 17,0 proc. w lutym 2009 roku - podał w poniedziałek GUS. W marcu 2009 wydajność pracy w przemyśle była o 6,4 proc. niŝsza niŝ w analogicznym okresie 2008 roku przy mniejszym o 3,8 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 5,7 proc. rdr - podał GUS w poniedziałek w komunikacie. SprzedaŜ detaliczna w marcu 2009 roku spadła o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, po spadku o 1,6 proc. rdr w lutym 2009 roku, a mdm wzrosła w marcu br. o 11,8 proc. - podał w poniedziałek GUS. GUS podał, Ŝe na koniec marca 2009 roku 437 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliŝszym czasie 27,2 tys. pracowników - podał GUS w komunikacie. W kwietniu nie zaobserwowano dalszego pogorszenia nastrojów konsumenckich polskiego społeczeństwa, obserwowanego w kilku poprzednich miesiącach - podał GUS oceniający stan koniunktury konsumentów. Liczba wydanych zezwoleń na budowę mieszkań w okresie styczeń- marzec spadła o 13,8 proc. rdr i wyniosła 43,6 tys. - podał w poniedziałek GUS. Wydobycie węgla kamiennego w marcu wzrosło o 0,4 proc. wobec analogicznego okresu 2008 roku oraz o 7,7 proc. wobec lutego i wyniosło tys. ton - podał GUS. GUS w swojej corocznej ocenie przezimowania zbóŝ podał, Ŝe w bieŝącym roku uprawy ozime przezimowały dobrze. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od początku uruchomienia programów perspektywy finansowej do 26 kwietnia 2009 r. złoŝono 56,6 tys. wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 110 mld zł - podało na stronach internetowych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na maj wyniósł 2,5 pkt wobec 2,5 pkt, po korekcie, w kwietniu - podała w poniedziałek niemiecka grupa badań rynkowych GfK. Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Dallas Fed poszedł w górę w kwietniu do minus 31,6 pkt - poinformował w poniedziałek oddział Fed w Dallas. OPINIE i KOMENTARZE Podana przez GUS stopa bezrobocia za marzec - 11,2 proc. - nie jest szczególnie niepokojąca. Sądzę, Ŝe w kwietniu sytuacja na rynku pracy się ustabilizuje - powiedziała w poniedziałek PAP wiceminister pracy Czesława Ostrowska. Komisja Europejska prawdopodobnie w maju 2009 r. rozpocznie uruchamianie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski - powiedział dziennikarzom w poniedziałek wiceminister finansów, Ludwik Kotecki. Będziemy starali się, aby deficyt sektora finansów publicznych w 2009 roku nie przekroczył 3,9 proc. w relacji do PKB - powiedział wiceminister finansów Ludwik Kotecki. Dodał, Ŝe MF nadal wierzy, Ŝe dynamika PKB w Polsce w br. moŝe znaleźć się powyŝej 1 proc. KALENDARIUM WTOREK, 28 KWIETNIA Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw r. Zeg - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej; NWR - WZA o zmianach w składzie rady dyrektorów;

4 Multimedia Polska - WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania za 2008 r., emisji obligacji i podziału zysku; Ferrum - ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finans. za 2008 r. I podziału zysku za 2008 r; Inter Groclin Auto - NWZA o połączeniu z podmiotem zaleŝnym i zmianach w statucie; B3System - WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. i podziału zysku; CP Energia - początek terminu przyjmowania zapisów na akcje serii I; ŚRODA, 29 KWIETNIA APLISENS - zakończenie przyjmowania zapisów w transzy detalicznej oraz transzy duŝych inwestorów BRE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2009 roku ELZAB - NWZA w sprawie wyraŝenia zgody na zmianę przeznaczenia nabytych przez spółkę akcji własnych oraz zatwierdzenie połączenia ze spółka Medesa PPWK - NWZA ws. przeniesienia działalności wydawniczej do spółki zaleŝnej PKD INTERNET GROUP - WZA m.in o podziale zysku za 2008 rok SECO/WARWICK - WZA m.in o podziale zysku za 2008 rok RESBUD - WZA m.in o podziale zysku za 2008 rok RAPORTY - jednostkowy raport kwartalny za I kw przedstawią: IZOLACJA, OPONEO.PL RAPORTY - skonsolidowany raport kwartalny za I kw przedstawią: BANKBPH, BRE, KETY, EUROMARK, HTLSTREFA RAPORTY - jednostkowy raport roczny za rok 2008 przedstawią: BUDVARCEN, TIM RAPORTY - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2008 przedstawią: ALCHEMIA, COMP, FOTA, GRAJEWO, IDMSA, IMPEXMET, INFOVIDE, LENTEX, MCI, MEDIATEL, MIRBUD, PAGED, POLICE, SWISSMED RPP - ostatni dzień posiedzenia RPP i decyzja w sprawie stóp procentowych3.75% 3.75% EMU - (10.00) publikacja danych dot. podaŝy pieniądza M3(Poprz. 5,9% r/r) za marzec EMU - (11.00) publikacja danych dot. indeksu nastroju biznesu (Poprz. -3,58 pkt.) za kwiecień EMU - (11.00) publikacja danych dot. indeksu nastroju konsumentów(poprz. -34 pkt.) za kwiecień EMU - (11.00) publikacja danych dot. nastroji w gospodarce (Poprz. 64,6 pkt.) za kwiecień USA - (14.30) publikacja danych dot. deflatora PKB(Poprz. 0,6%) za I kwartał USA - (14.30) publikacja danych dot. dynamiki PKB za(poprz. -6.3%) I kwartał USA - (14.30) publikacja danych dot. wskaźnika bazowych wydatków konsumpcyjnych(poprz. 0,9%) za I kwartał USA - (20.15) publikacja decyzji FED ws. stóp procentowych(poprz. 0,0-0,25%) CZWARTEK,30 KWIETNIA APLISENS - ewentualne zapisy składane przez subemitentów ABM SOLID - WZA m.in o podziale zysku za 2008 rok CPENERGIA - ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru ORCO GROUP - ZWZ m.in o wpływie objęcia spółki ochroną przed wierzycielami RAPORTY - jednostkowy raport kwartalny za I kw przedstawią: NF, PLA, PWM, SPY, PUE RAPORTY - skonsolidowany raport kwartalny za I kw przedstawią: TET RAPORTY - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008/2009 przedstawią: ABE, BAK RAPORTY - jednostkowy raport roczny za rok 2008 przedstawią: 05N, ARC, CAM, CFL, CIA, ADD, DRE, DRP, ECD, ECH, EFK, GRK, HER, BS, INS, ITG, CAR, IPO, INC, IRE, IZO, JPR, JTZ, JWC, KAR, KLR, KGN, KOL, KMP, KOM, KZS, LEN, MKM, ODL, ORZ, PMP, PBG, PCG, PMG, OIL, PGF, PGN, PKN, PLX, PGM, PQA, PLT, PXM, PLE, PNF, POZ, PMA, PRD, PRM, PRC,, RCH,, SKO,, SON,, SUW, TVL, TUP, WWL, WLT, WLB, ZUR, ACT RAPORTY - skonsolidowany raport roczny za rok 2008 przedstawią: AST, CZP, CIA, IBS, IND, ITG, CAR, INC, JPR, JWC, KAR, KLR, KGN, KOM, KZS, LEN, MNC, PMP, PBG, PCG, PMG, OIL, PGF, PGN, PKN, PLX, PGM, PQA, PXM, PNF, PRD, PRM, TUP RAPORTY - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2008 przedstawią:04n, 14N, APL, EAT, APT, ARR, ATP, ATM, ATT, BRK, BBC, BBZ, BEF, BST, BIO, BMI, BRS, BTM, CPA, CCC, CST, CEZ, CIE, CMX, CRM, DGA, DPL, DUD, ECH, EFK, ELT, EKP, ELS, ELZ, EMP, ENAA, ENI, ERB, ERG, EEF, ESS, EFR, FAM, FMF, FCL, FSG, FTE, GNT, GRI, GRL, GCN, HWE, HBP, KFL, HDR, HYP, LSI, LZP, MVP, WIK, MCL, MEW, MDS, MON, MSW, MSZ, MZA, NEM, NCT, NTT, O2O, OPT, OPL, PBG, PCG, PRO, PSP, RAF, RBW, RDN, RLP, RPC, SNW, SEL, SKY, SKL, SRX, STP, STM, SGN, TEX, TEL, TFO, TFM, TRK, TIN, TRI, UNI, U2K, VRT, VST, WDX, WAS, WOJ, WIN, ZST, ZKA NIEMCY - (9.55) publikacja danych dot. stopy bezrobocia(poprz. 8,1%) za kwiecień EMU - (11.00) publikacja danych dot. inflacji HICP - dane szacunkowe(poprz. 0,7% r/r) za kwiecień EMU - (11.00) publikacja danych dot. stopy bezrobocia (Poprz. -0,2%) za marzec USA - (14.30) publikacja danych dot. przychodów Amerykanów za marzec USA - (14.30) publikacja danych dot. wniosków o zasiłek dla bezrobotnych USA - (14.30) publikacja danych dot. wskaźnika bazowych wydatków konsumpcyjnych (Poprz. 0,2%) za marzec USA - (14.30) publikacja danych dot. wydatków Amerykanów (Poprz. 0,2%) za marzec USA - (15.45) publikacja danych dot. indeksu Chicago PMI (Poprz. 31,4 pkt.) za kwiecień USA (16:00) Indeks zaufania konsumentów w kwietniu DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

5 PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER 280 BNP Paribas Global Renewable Energie ER BNP Paribas Global Waste Management ER 190 BNP Paribas Global Energy Efficiency ER BNP Global Water ER BNP Paribas Platinium Index BNP Paribas Indexes BNPIBZNE 787,8281 0,29% BNPIREER 192,2176-0,11% BNPIEEER 145,2523 0,27% BNPIGWER 132,2476 0,32% BNPIWAER 117,3113 0,61% BNPITEER 175,5296 0,11% Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010 o BIULETYN TYGODNIOWY 4 CZERWCA 2010 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % KOV 2,20 13,99% SANOK 9,45-12,42% MW TRADE 7,54 11,05% DECORA 17,00-11,46%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014 GPW KOMENTARZ PORANNY: Bez rozstrzygnięć Wczorajsza sesja zakończyła się zdecydowanym wzrostem indeksów, a najbardziej zyskał mwig-40, który zyskał ponad 3,5%. Po wyŝszym otwarciu na rynku dominowała strona

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 1 LUTEGO 2013

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 1 LUTEGO 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Obrona kolejnego Wsparcia Wczoraj WIG 20 w początkowej fazie sesji zanotował osłabienie, które sprowadziło rynek do poziomu 2480,5. Potem inwestorzy postanowili kupować akcje, co

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 6 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 6 MARCA 2015 GPW WIG20 2355,8 0,76% 3,39% KOMENTARZ PORANNY: Znowu przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, dzięki czemu WIG, mwig40 i swig80 odnotowały wzrosty do nowych krótkoterminowych minimów.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015 GPW 2344,1 0,08% 1,15% KOMENTARZ PORANNY: Brak jakichś istotnych rozstrzygnięć Za nami kolejna, raczej mało przełomowa sesja na GPW, choć wpisująca się dość dobrze w całą serię mini zwrotów rynkowych,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najwięcej zyskał indeks spółek o średniej kapitalizacji. Po otwarciu indeksy wyznaczyły dzienne minima, a straty

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne za rok 2012

Dane statystyczne za rok 2012 2013 Dane statystyczne za rok 2012 Wskaźniki giełdowe 2012 Główny Rynek GPW Wartość rynkowa notowanych spółek krajowych (na koniec roku) Wartość rynkowa notowanych spółek zagranicznych (na koniec roku)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia Tydzień na rynkach 06 10 grudnia Rynek polski W czwartek WIG20 wykreślił nowy lokalny szczyt na poziomie 2782 punktów, wybijając się na najwyższy poziom od półtora roku. Zabrakło jednak siły do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 maja 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca Tydzień na rynkach 27 czerwca 1 lipca Rynek polski Wcześniejsza siła rodzimego rynku odeszła w niepamięć i nasz parkiet drugi tydzień z rzędu zachowywał się niezmiernie słabo względem zachodnich indeksów.

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych 8 MARZEC 213 ROKU Rynek obligacji korporacyjnych miesięcznik, marzec 213 Luty okazał się spokojnym miesiącem na rynku obligacji korporacyjnych. W porównaniu do ubiegłego roku, na rynek trafiły papiery

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, usługach wraz z

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY piątek, 28 sierpnia 2015

BIULETYN PORANNY piątek, 28 sierpnia 2015 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 BIULETYN PORANNY Wyniki sesji: czwartek, 27 sierpnia 2015 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 104 46 2,24% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej - 2160 Kurs zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo