BIULETYN PORANNY. GPW 28 kwietnia ŚWIAT Nasdaq

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY. GPW 28 kwietnia 2009. ŚWIAT Nasdaq"

Transkrypt

1 BIULETYN PORANNY GPW 28 kwietnia 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, ale skala ruchu nie była znacząca. Po słabszym otwarciu WIG- 20 odnotował spadek do dziennego minimum na 1724 pkt., a kolejne godziny upłynęły pod znakiem odbicia. Na wyŝszych poziomach znów pojawiła się podaŝ, a w końcówce sesji poranne minimum było testowane. Poziom 1724 pkt. wytycza najbliŝsze wsparcie, a jego przełamanie będzie sugerowało test 1715 lub teŝ 1704 pkt. Na tym ostatnim poziomie znajduje się linia przyspieszonego trendu wzrostowego, a jej przełamanie będzie przechylało szalę na korzyść sprzedających. Kolejne wsparcia widzę na 1686 oraz na 1640 pkt. W przypadku silniejszego ruchu istotne znaczenie winna mieć linia trendu wzrostowego prowadzona od lutowego minimum na 1253 pkt., która aktualnie znajduje się na 8 pkt. NajbliŜsze opory znajdują się w zakresie pkt., a ich przebicie winno zapowiadać atak na 1769 pkt. lub teŝ w przypadku silniejszego ruchu na 5 pkt. Dzisiejsza sesja prawdopodobnie rozpocznie się od spadku i testu minimum na 1724 pkt. Generalnie w otoczeniu przed dzisiejszą sesją brakuje pozytywnych wiadomości, które mogłyby zachęcić inwestorów do śmielszych zakupów. Patrząc na wykres przez pryzmat zasady fal ostatni wzrost do 1769 pkt., naleŝy zinterpretować jako wzrostowa trójka, co dość dobrze komponowałoby się do scenariusza fali płaskiej. W takich załoŝeniach od piątkowego maksimum na wykresie winien pojawić się spadkowy impuls, który będzie wieńczył cały ruch korekcyjny, po którym wzrost będzie kontynuowany. Potencjalnym celem dla takiej interpretacji będzie poziom 1597 pkt., zakładając równość fal spadkowych. W takim układzie przełamane zostanie równieŝ wsparcie wynikające z ostatniego minimum na 1640 pkt. W takich sytuacjach część inwestorów będzie się zapewne zastanawiała, czy przypadkiem nie jest realizowany negatywny scenariusz, w ramach którego potencjał wzrostowy został juŝ wyczerpany na 1814 pkt. W dalszym ciągu takiemu wariantowi przypisuję niewielkie prawdopodobieństwo, z racji faktu, iŝ spadek z 1814 do 1640 pkt nie przybrał formy impulsu, jak równieŝ spadek jedynie do 1640 pkt. byłby ruchem zbyt słabym by inicjować kolejną silną falę spadkową, która winna być zbliŝona do spadku które miały miejsce od do lub teŝ od do W negatywnym wariancie spadek winien odpowiadać swoją charakterystyka właśnie tym wcześniejszym ruchom. Tomasz Jerzyk Komentarz terminowy Wczoraj nie udało się przedostać ponad zakres bariery cenowej: pkt. Tym samym układ techniczny wykresu zaczyna się coraz bardziej komplikować, gdyŝ piątkowe naruszenie poziomu: 1741 pkt. nie przełoŝyło się na kontynuację ruchu wzrostowego. W obecnej sytuacji nadal obserwowałbym w/w przedział cenowy. Zwracałbym takŝe uwagę na zakres wsparcia: pkt. Wydaje się, Ŝe przełamanie tak określonej strefy cenowej Fibonacciego wraz zieloną (środkową) linią Pitchforka wygeneruje stosunkowo wiarygodny sygnał słabości rynku. Jednak czy tego typu wyłamanie stanowiłoby wystarczający argument przemawiający za otwarciem krótkich pozycji? Powiem szczerze, Ŝe mam w tym kontekście pewien dylemat, gdyŝ proszę zwrócić uwagę, iŝ kilkanaście punktów niŝej przebiega znana nam juŝ z wcześniejszych opracowań wewnętrzna linia trendu (WLT). Jak wiadomo, jej dotychczasowe wskazania charakteryzowały się ogromną skutecznością, zatem naleŝy domniemywać, Ŝe byki nadal będą odznaczać się tutaj zauwaŝalnie większą aktywnością. Cały czas uwzględniam równieŝ wariant związany z moŝliwością formowania się w tej chwili na kontraktach nieco bardziej złoŝonej struktury korekcyjnej (wspominałem o tym w swoich zeszłotygodniowych opracowaniach). Ten scenariusz uprawdopodobni się wówczas, gdy przełamaniu ulegnie wewnętrzna linia trendu. Niemniej jednak, inwestorzy realizujący nieco bardziej agresywne strategie inwestycyjne mogliby rozwaŝyć otwarcie krótkich pozycji po naruszeniu strefy: pkt. Kolejnej sprzedaŝy kontraktów dokonałbym wówczas po zanegowaniu zapory popytowej: pkt. Warto nadmienić, Ŝe do zamknięcia długich pozycji wykorzystałbym juŝ intradayową strefę wsparcia: pkt., w której jak wiadomo koncentrują się projekcje krótkoterminowej formacji ABCD. Kilka punktów poniŝej poziomu: 1696 pkt. umiejscowiłbym zatem zlecenie zabezpieczające dla długich pozycji. Paweł Danielewicz S&P 500 Ropa ŚWIAT Nasdaq Miedź Komentarz do sesji w USA Poniedziałek zakończył się spadkiem trzech głównych indeksów. Powracający po weekendzie na giełdowe parkiety inwestorzy zetknęli się z napływającymi informacjami o rozprzestrzeniającej się świńskiej grypie, co spowodowało ich ostroŝną reakcję w kontekście dokonywania zakupów akcji. Większym zainteresowaniem cieszyły się, co zrozumiałe mając powyŝsze na względzie, spółki sektora farmaceutycznego (+0,6%) i biotechnologicznego (+2,0%). Dodatkowo, rynek z uwagą nasłuchiwał wieści dotyczących planu restrukturyzacji General Motors, który zacięcie broni się przed ogłoszeniem upadłości. Walory przedsiębiorstwa wzrosły o ponad 20%, co jest największą ich zwyŝką od ponad miesiąca. Taka reakcja była wynikiem zapowiedzi redukcji zatrudnienia do przyszłego roku o 21 tys. osób oraz zwrócenia się do amerykańskiego rządu o moŝliwość przekonwertowania zadłuŝenia na akcje spółki. Słabą postawę na początku tygodnia wykazały spółki sektora finansowego (-3,2%), dla których cięŝarem był przed wszystkim Wells Fargo (-5%). W odniesieniu do sezonu wyników kwartalnych, warto wspomnieć o lepszym od oczekiwań raporcie Verizon (EPS na poziomie 0,63 USD), co jednak nie przełoŝyło się na wzrost rynkowej wyceny przedsiębiorstwa (- 1,5%). Wczorajsza sesja wydaje się być przygrywką do emocjonującego tygodnia na Wall Street. JuŜ dzisiaj opublikowany zostanie kwietniowy wskaźnik zaufania konsumentów. Dodatkowo, na poziomie korporacyjny, swoje raporty kwartalne opublikuje m.in. Office Depot czy Pfizer, który podczas poniedziałkowej sesji był siłą napędową sektora opieki zdrowotnej (+2,4%). Adam Nowakowski WIG ,8-1,56% WIG 28005,5-1,11% mwig ,8-0,32% WIG-Banki 3466,5-1,42% WIG-Budowl 4768,5-0,79% WIG-Info 1056,8-1,09% WIG-Media 2270,5-1,70% WIG-SpoŜ. 1676,0-1,65% WIG 20 mwig40 Europa FTSE 4167,0 0,27% DAX 4694,1 0,42% BUX 12830,0-1,46% RTS 803,2-3,40% ISE ,3-0,42% Ameryka Płn. i Płd. Dow J. 8025,0-0,64% S&P ,5-1,01% Nasdaq 1679,4-0,88% Bovespa 46407,0-2,44% Azja Indeks zmiana NIKKEI 8509,0-2,49% HangSen 14635,7-1,38% Shanghai 2376,9-1,18% Towary i surowce Ropa 49,14-1,99% Miedź 4347,50-3,04% Złoto 897,21-1,39% Srebro 12,73-2,17% Waluty EURPLN 4,56 0,27% USDPLN 3,51 1,13% CHFPLN 3,03 0,36%

2 TPSA GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Zysk netto TP S.A. w I kw. 09 niŝszy r/r Skonsolidowany zysk netto Telekomunikacji Polskiej SA (TP SA), przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, spadł w pierwszym kwartale 2009 roku do 328 mln zł z 681 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku. Zysk netto Grupy TP obniŝył się o 52 proc. głównie w skutek spadku EBITDA. Koszty finansowe rok do roku wzrosły o 82 mln zł, co spowodowane było głównie stratami z tytułu róŝnic kursowych (64 mln zł), wynikającymi z aktualizacji wyceny części zadłuŝenia w euro, które w pierwszych tygodniach kwartału nie były w pełni objęte zabezpieczeniami. Wzrost kosztów finansowych został częściowo skompensowany przez spadek podatku dochodowego o 59 mln zł. *TPSA - zysk netto Q % poniŝej konsensusu; Przychody, EBITDA, EBIT poniŝej konsensusu 1Q 09 mkt cons 1Q'08 Przychody 4,312 4,399 4,527 EBITDA 1,670 1,834 2,016 EBIT Zysk netto PKN ORLEN KGHM ASSECO POLAND PGNIG PGNIG PKN podpisał porozumienie z bankami Polski Koncern Naftowy zawarł porozumienie z bankami kredytującymi jego działalność, które zgodziły się na okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów wskaźników finansowych spółki dla okresów finansowych kończących się 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2009 roku. W ramach porozumień z bankami, PKN Orlen zobowiązał się do nie przekraczania budŝetowanego w roku 2009 poziomu wydatków inwestycyjnych oraz do nie rekomendowania akcjonariuszom spółki wypłaty dywidendy do czasu wykazania poziomu zadłuŝenia spółki dopuszczalnego przez umowy kredytowe. Działanie to jest zgodne z obowiązującą w spółce polityką dywidend. Komentarz: Zaskakująco dobra informacja, poniewaŝ jeszcze dwa tygodnie temu PKN rozwaŝał podwyŝszenie progu marŝ kredytowych do p.b. Z marŝami bankowymi spadającymi nieznacznie poniŝej 300 p.b, oceniamy posunięcia banków jak nic innego tylko zastosowanie zasady marking-to-market w doniesieniu do wyceny swoich kredytów, które do tej pory były bardzo atrakcyjnie wyceniane względem PKN (zmienna stopa p.b. marŝy). Obecnie, biorąc pod uwagę spadek stawek EURIBOR i LIBOR od początku roku, o kolejno 275 p.b. oraz 171 p.b. względem średnich ich poziomów z 2008, efektywny rokroczny wzrost płatności odsetkowych wyniesie do mln zł. (Paweł Burzyński) Rada Nadzorcza chce wypłaty dywidendy RN spółki odrzucił propozycję zarządu o niewypłacaniu dywidendy w Osoba blisko związana z RN powiedziała, Ŝe Ministerstwo Skarbu chce wypłaty dywidendy w solidnym stopniu. Poszukiwania inwestora finansowego dla ASEE idą w dobrym kierunku Rozmowy prowadzone przez Asseco South Eastern Europe (ASEE) w sprawie pozyskania dla spółki duŝego inwestora finansowego idą w dobrym kierunku. Spółka liczy na to, Ŝe o szczegółach potencjalnych ustaleń będzie mogła poinformować w ciągu około dwóch tygodni PGNIG zamierza podpisać z Gazpromem umowę na dostawy gazu na początku maja Spółka chce przejąć państwowego dystrybutora energii - Energę Według raportu prasowego, PGNiG planuje przejąć Energę dystrybutora energii działającego w północnej części Polski, który jest własnością Skarbu Państwa. PGNiG chciałby dokonać wymiany akcji Energii za akcje nowej emisji spółki kierowanych do Skarbu Państwa. Tym niemniej, nie przeprowadzono Ŝadnych rozmów w tym zakresie, dodaje prasa, poniewaŝ prywatyzacja spółki Energa jeszcze się nie rozpoczęła. Ma do niej dojść w 2010 roku. Komentarz: Wielokrotnie, alianse strategiczne PGNIG z innymi dystrybutorami energii są przyczółkiem do pokładania inwestycji w złoŝa gazu oraz rozwoju podziemnych magazynów gazu głównych obszarów inwestycyjnych, gdzie gotówka PGNIG powinna znaleźć swoje przeznaczenie. Więź z Energą jest w zbyt wczesnym stadium by móc omówić ten alians w bardziej dokładnym stopniu. PGNIG Skarb Państwa obniŝył swój udział w spółce do 82,28% z 83,51% Zmiana liczby posiadanych akcji przez Skarb Państwa wynika z kolejnego transferu (72,5 mln szt.) akcji do pracowników PGNiG, zgodnie z umową prywatyzacyjną. Rozdystrybuowano juŝ 146 mln akcji z planowej ilości 750 mln. HYDROBUDOWA TPSA GETIN POLICE SEKTOR MOBILNY Nowy kontrakt Hydrobudowy Polskiej Spółki zaleŝne Hydrobudowy Polska, Hydrobudowa 9 SA i Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO, wraz z partnerem konsorcjum, firmą KWG SA, podpisały umowę na budowę układu przesyłowego ścieków z lewobrzeŝnej Warszawy do oczyszczalni ścieków Czajka o wartości 52,8 mln euro. Komisja Europejska podjęła procedury antymonopolowe przeciwko TPSA KE bada, czy spółka dyskryminowała konkurencję w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Nie podano Ŝadnych dat prac. Komentarz: Kilka lat temu ta sama Komisja Europejska ukarała France Telecom karą 10 mln EUR. JednakŜe, kaŝda sprawa jest inna i wyŝej wymieniona kwota nie jest wskazówką dla potencjalnej kary wymierzonej w kierunku TPSA. (Paweł Puchalski) Moody's obniŝył rating dla Getin Banku do "Ba3" z "Ba2 ; perspektywa negatywna Członek Zarządu, Pan Arkadiusz Pawlak, został odwołany z pełnionej funkcji Łączna liczba kart SIM spadła w I kw. 09 o 110 tys. kw/kw, do 44 mln; Penetracja polskiego rynku mobilnego w dół o 0,3 p.p., do 115,3% BBI DEVELOPMENT CEDC POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK BBI Development prowadzi rozmowy na temat zaangaŝowania się w nową inwestycję w Warszawie, w ciągu kilku miesięcy powinna zostać podpisana umowa w tej sprawie. Deweloper prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami do współpracy przy Supersamie. Zarząd spółki oczekuje, Ŝe koszty ustanowienia pełnej kontroli nad Russian Alcohol Group wyniosą 768 mln USD.

3 DECORA ENERGOMONTAś POŁUDNIE GF PREMIUM NOVITUS PLAST-BOX PROTEKTOR/WOJAS PPWK RAINBOW TOURS WARIMPEX Decora zamierza pokazać w tym roku istotnie lepszy niŝ w 2008 roku zysk netto. Spółka uruchamia produkcję w nowym zakładzie z akcesoriami podłogowymi na Białorusi, który będzie zaopatrywał rynki wschodnie w listwy przypodłogowe i reorganizuje działalność handlową, łącząc dwie dywizje - podłogową i home fashion - w jedną. Zarząd EnergomontaŜu Południe zaproponuje akcjonariuszom spółki, by na dywidendę za 2008 roku trafiło 5,23 mln zł, co daje 0,11 zł dywidendy na akcję. Komentarz: Rekomendowany poziom dywidendy zgodny jest z deklaracją zarządu spółki o wypłacie dla akcjonariuszy 1/3 wypracowywanych zysków z roku poprzedniego. Dividend Yield na poziomie 3,4%. Roczne WZA zwołano na 15 maja. (Adam Nowakowski) Spółka podpisała umowę na usługi factoringowe z WPRI, maksymalne zaangaŝowanie zostało ustalone na 500 tys. zł. Novitus liczy na dwucyfrowe tempo poprawy wyniku netto i operacyjnego w 2009 r. Spółce, w poprawie rezultatów, ma sprzyjać specyficzny dla branŝy popyt odtworzeniowy, którego szczyt przypada na przełom lat 2009/10 - prezes Novitusa. Spółka zaleŝna, Plast-Box Ukraina, podpisała umowę o wartości 4,6 mln EUR z Curver Poland na wyprodukowanie towarów plastykowych. Polska Armia zamierza znacząco zredukować swoje zamówienia na buty (-40% r/r). Protektor i Wojas planują w konsorcjum ubiegać się w przetargu o nie. W wyniku połączenia z MNI, spółka oczekuje oszczędności rzędu 1 mln zł w 2009 roku. W 2010 roku oszczędności powinny wynieść znacznie więcej. SprzedaŜ w marcu wyniosła 14,6 mln zł (w górę o 43% r/r). Warimpex zwolnił tempo rozwoju, ale nie rezygnuje z realizowania rozpoczętych juŝ projektów. Pracuje nad kolejnymi, głównie w segmencie hoteli klasy ekonomicznej. W tym roku wyda na inwestycje łącznie około 110 mln euro, z czego mln euro w Polsce. TRANSAKCJE ECARD Capital Partners sprzedał 11,6 mln akcji ecardu (24,17% udziału) za 8,35 mln zł w publicznym wezwaniu ogłoszonym przez TUW SKOK. Opracowanie: Michał Witkowski, Adam Nowakowski, Tomasz Kamzelak WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE DANE MAKRO Wejście do strefy euro w 2012 roku będzie moŝliwe, jeśli proces stabilizacji kursu złotego rozpocznie się jeszcze w II kwartale tego roku - wynika z przyjętego przez rząd w poniedziałek dokumentu MF "Uwarunkowanie realizacji kolejnych etapów mapy drogowej przyjęcia euro przez Polskę". Warunkiem bezpiecznego włączenia polskiej waluty do systemu ERM2 jest osiągnięcie porozumienia politycznego odnośnie przeprowadzenia niezbędnych formalnych dostosowań warunkujących przyjęcie wspólnej waluty - wynika z dokumentu MF "Uwarunkowanie realizacji kolejnych etapów mapy drogowej przyjęcia euro przez Polskę". Stopa bezrobocia w marcu 2009 roku wyniosła 11,2 proc. wobec 10,9 proc. w lutym 2009 roku - podał we poniedziałek GUS Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce spadły w marcu 2009 roku w ujęciu rdr o 14,0 proc., po spadku o 17,0 proc. w lutym 2009 roku - podał w poniedziałek GUS. W marcu 2009 wydajność pracy w przemyśle była o 6,4 proc. niŝsza niŝ w analogicznym okresie 2008 roku przy mniejszym o 3,8 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 5,7 proc. rdr - podał GUS w poniedziałek w komunikacie. SprzedaŜ detaliczna w marcu 2009 roku spadła o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, po spadku o 1,6 proc. rdr w lutym 2009 roku, a mdm wzrosła w marcu br. o 11,8 proc. - podał w poniedziałek GUS. GUS podał, Ŝe na koniec marca 2009 roku 437 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliŝszym czasie 27,2 tys. pracowników - podał GUS w komunikacie. W kwietniu nie zaobserwowano dalszego pogorszenia nastrojów konsumenckich polskiego społeczeństwa, obserwowanego w kilku poprzednich miesiącach - podał GUS oceniający stan koniunktury konsumentów. Liczba wydanych zezwoleń na budowę mieszkań w okresie styczeń- marzec spadła o 13,8 proc. rdr i wyniosła 43,6 tys. - podał w poniedziałek GUS. Wydobycie węgla kamiennego w marcu wzrosło o 0,4 proc. wobec analogicznego okresu 2008 roku oraz o 7,7 proc. wobec lutego i wyniosło tys. ton - podał GUS. GUS w swojej corocznej ocenie przezimowania zbóŝ podał, Ŝe w bieŝącym roku uprawy ozime przezimowały dobrze. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od początku uruchomienia programów perspektywy finansowej do 26 kwietnia 2009 r. złoŝono 56,6 tys. wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 110 mld zł - podało na stronach internetowych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na maj wyniósł 2,5 pkt wobec 2,5 pkt, po korekcie, w kwietniu - podała w poniedziałek niemiecka grupa badań rynkowych GfK. Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Dallas Fed poszedł w górę w kwietniu do minus 31,6 pkt - poinformował w poniedziałek oddział Fed w Dallas. OPINIE i KOMENTARZE Podana przez GUS stopa bezrobocia za marzec - 11,2 proc. - nie jest szczególnie niepokojąca. Sądzę, Ŝe w kwietniu sytuacja na rynku pracy się ustabilizuje - powiedziała w poniedziałek PAP wiceminister pracy Czesława Ostrowska. Komisja Europejska prawdopodobnie w maju 2009 r. rozpocznie uruchamianie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski - powiedział dziennikarzom w poniedziałek wiceminister finansów, Ludwik Kotecki. Będziemy starali się, aby deficyt sektora finansów publicznych w 2009 roku nie przekroczył 3,9 proc. w relacji do PKB - powiedział wiceminister finansów Ludwik Kotecki. Dodał, Ŝe MF nadal wierzy, Ŝe dynamika PKB w Polsce w br. moŝe znaleźć się powyŝej 1 proc. KALENDARIUM WTOREK, 28 KWIETNIA Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw r. Zeg - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej; NWR - WZA o zmianach w składzie rady dyrektorów;

4 Multimedia Polska - WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania za 2008 r., emisji obligacji i podziału zysku; Ferrum - ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finans. za 2008 r. I podziału zysku za 2008 r; Inter Groclin Auto - NWZA o połączeniu z podmiotem zaleŝnym i zmianach w statucie; B3System - WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. i podziału zysku; CP Energia - początek terminu przyjmowania zapisów na akcje serii I; ŚRODA, 29 KWIETNIA APLISENS - zakończenie przyjmowania zapisów w transzy detalicznej oraz transzy duŝych inwestorów BRE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2009 roku ELZAB - NWZA w sprawie wyraŝenia zgody na zmianę przeznaczenia nabytych przez spółkę akcji własnych oraz zatwierdzenie połączenia ze spółka Medesa PPWK - NWZA ws. przeniesienia działalności wydawniczej do spółki zaleŝnej PKD INTERNET GROUP - WZA m.in o podziale zysku za 2008 rok SECO/WARWICK - WZA m.in o podziale zysku za 2008 rok RESBUD - WZA m.in o podziale zysku za 2008 rok RAPORTY - jednostkowy raport kwartalny za I kw przedstawią: IZOLACJA, OPONEO.PL RAPORTY - skonsolidowany raport kwartalny za I kw przedstawią: BANKBPH, BRE, KETY, EUROMARK, HTLSTREFA RAPORTY - jednostkowy raport roczny za rok 2008 przedstawią: BUDVARCEN, TIM RAPORTY - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2008 przedstawią: ALCHEMIA, COMP, FOTA, GRAJEWO, IDMSA, IMPEXMET, INFOVIDE, LENTEX, MCI, MEDIATEL, MIRBUD, PAGED, POLICE, SWISSMED RPP - ostatni dzień posiedzenia RPP i decyzja w sprawie stóp procentowych3.75% 3.75% EMU - (10.00) publikacja danych dot. podaŝy pieniądza M3(Poprz. 5,9% r/r) za marzec EMU - (11.00) publikacja danych dot. indeksu nastroju biznesu (Poprz. -3,58 pkt.) za kwiecień EMU - (11.00) publikacja danych dot. indeksu nastroju konsumentów(poprz. -34 pkt.) za kwiecień EMU - (11.00) publikacja danych dot. nastroji w gospodarce (Poprz. 64,6 pkt.) za kwiecień USA - (14.30) publikacja danych dot. deflatora PKB(Poprz. 0,6%) za I kwartał USA - (14.30) publikacja danych dot. dynamiki PKB za(poprz. -6.3%) I kwartał USA - (14.30) publikacja danych dot. wskaźnika bazowych wydatków konsumpcyjnych(poprz. 0,9%) za I kwartał USA - (20.15) publikacja decyzji FED ws. stóp procentowych(poprz. 0,0-0,25%) CZWARTEK,30 KWIETNIA APLISENS - ewentualne zapisy składane przez subemitentów ABM SOLID - WZA m.in o podziale zysku za 2008 rok CPENERGIA - ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru ORCO GROUP - ZWZ m.in o wpływie objęcia spółki ochroną przed wierzycielami RAPORTY - jednostkowy raport kwartalny za I kw przedstawią: NF, PLA, PWM, SPY, PUE RAPORTY - skonsolidowany raport kwartalny za I kw przedstawią: TET RAPORTY - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008/2009 przedstawią: ABE, BAK RAPORTY - jednostkowy raport roczny za rok 2008 przedstawią: 05N, ARC, CAM, CFL, CIA, ADD, DRE, DRP, ECD, ECH, EFK, GRK, HER, BS, INS, ITG, CAR, IPO, INC, IRE, IZO, JPR, JTZ, JWC, KAR, KLR, KGN, KOL, KMP, KOM, KZS, LEN, MKM, ODL, ORZ, PMP, PBG, PCG, PMG, OIL, PGF, PGN, PKN, PLX, PGM, PQA, PLT, PXM, PLE, PNF, POZ, PMA, PRD, PRM, PRC,, RCH,, SKO,, SON,, SUW, TVL, TUP, WWL, WLT, WLB, ZUR, ACT RAPORTY - skonsolidowany raport roczny za rok 2008 przedstawią: AST, CZP, CIA, IBS, IND, ITG, CAR, INC, JPR, JWC, KAR, KLR, KGN, KOM, KZS, LEN, MNC, PMP, PBG, PCG, PMG, OIL, PGF, PGN, PKN, PLX, PGM, PQA, PXM, PNF, PRD, PRM, TUP RAPORTY - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2008 przedstawią:04n, 14N, APL, EAT, APT, ARR, ATP, ATM, ATT, BRK, BBC, BBZ, BEF, BST, BIO, BMI, BRS, BTM, CPA, CCC, CST, CEZ, CIE, CMX, CRM, DGA, DPL, DUD, ECH, EFK, ELT, EKP, ELS, ELZ, EMP, ENAA, ENI, ERB, ERG, EEF, ESS, EFR, FAM, FMF, FCL, FSG, FTE, GNT, GRI, GRL, GCN, HWE, HBP, KFL, HDR, HYP, LSI, LZP, MVP, WIK, MCL, MEW, MDS, MON, MSW, MSZ, MZA, NEM, NCT, NTT, O2O, OPT, OPL, PBG, PCG, PRO, PSP, RAF, RBW, RDN, RLP, RPC, SNW, SEL, SKY, SKL, SRX, STP, STM, SGN, TEX, TEL, TFO, TFM, TRK, TIN, TRI, UNI, U2K, VRT, VST, WDX, WAS, WOJ, WIN, ZST, ZKA NIEMCY - (9.55) publikacja danych dot. stopy bezrobocia(poprz. 8,1%) za kwiecień EMU - (11.00) publikacja danych dot. inflacji HICP - dane szacunkowe(poprz. 0,7% r/r) za kwiecień EMU - (11.00) publikacja danych dot. stopy bezrobocia (Poprz. -0,2%) za marzec USA - (14.30) publikacja danych dot. przychodów Amerykanów za marzec USA - (14.30) publikacja danych dot. wniosków o zasiłek dla bezrobotnych USA - (14.30) publikacja danych dot. wskaźnika bazowych wydatków konsumpcyjnych (Poprz. 0,2%) za marzec USA - (14.30) publikacja danych dot. wydatków Amerykanów (Poprz. 0,2%) za marzec USA - (15.45) publikacja danych dot. indeksu Chicago PMI (Poprz. 31,4 pkt.) za kwiecień USA (16:00) Indeks zaufania konsumentów w kwietniu DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

5 PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER 280 BNP Paribas Global Renewable Energie ER BNP Paribas Global Waste Management ER 190 BNP Paribas Global Energy Efficiency ER BNP Global Water ER BNP Paribas Platinium Index BNP Paribas Indexes BNPIBZNE 787,8281 0,29% BNPIREER 192,2176-0,11% BNPIEEER 145,2523 0,27% BNPIGWER 132,2476 0,32% BNPIWAER 117,3113 0,61% BNPITEER 175,5296 0,11% Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009.

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009. BIULETYN PORANNY 21 kwietnia r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 26,.15-2.52% DJ Euro Stoxx 50 1,156.87-4.47% DJIA 7,841.73-3.56% WIG20 1,657.28-2.42% Euronext 100 198.53-4.11% S&P 500

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009 Wyniki I-IIIQ 2009 Warszawa, 02.11.2009 Wyniki skonsolidowane po trzech kwartałach 2009 Przychody (w mln zł) Wzrost przychodów do 300,9 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, t.j. o 36% r./r. 220,7 300,9

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:00 Na lokalnym wsparciu Wykres FW20H12 skal 60 minutowa Z załączonego wykresu wynika, Ŝe kontrakty zdołały przedrzeć się poniŝej czerwonej median line. W rejonie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK BIULETYN PORANNY GPW 3 sierpnia 2009 Komentarz poranny Nerwowość na parkiecie Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a z szeregu wyłamał się jedynie WIG-20. Bez wątpienia sesja zostanie zapamiętana

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK GPW KOMENTARZ PORANNY Przełamanie strefy oporu: 2332 2340 pkt W poniedziałek stery na warszawskim parkiecie przejęli kupujący. Było to pokłosiem silnego zachowania się giełd amerykańskich w zestawieniu

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny 20.12.2010 r.

Komentarz poranny 20.12.2010 r. Komentarz poranny 20.12.2010 r. NOTOWANIA z dnia 17.12.2010 r. źródło: Bloomberg, stooq.pl Indeksy Polska/Europa Środk. Indeksy Europa Indeksy Świat WIG 47,651.50 0.28% S&P EUROPE 350 1,129.07-0.53% DJIA

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 7 maja 2009 ŚWIAT

BIULETYN PORANNY. GPW 7 maja 2009 ŚWIAT BIULETYN PORANNY GPW 7 maja 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a z szeregu wyłamał się jedynie WIG-20 i to głównie za sprawą podaŝy na kilku spółkach na końcowym

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV..,WWW.FINANSE.WP.PL ( 00:00:00) finanse.wp.pl/kat,7069,title,przewidywane-najwazniejsze-wydarzenia-gospodarcze-28-iii-30- IV,wid,14368340,wiadomosc.html

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY INTRADAY GODZ. 12:30 WIG20 skala dzienna DAX skala tygodniowa S&P500 skala dzienna FW20H1520 skala 60 minutowa FUSDH15 skala dzienna Komentarz do zamieszczonych wykresów

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 16.04.2015

Biuletyn dzienny 16.04.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - korekcyjne spadki, ropa na szczycie EUR/USD - W środę rano doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.0571 USD, przed południem zaczęło się odbicie. Dzienne

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY TuŜ pod szczytem Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najsilniej zwyŝkowały akcje spółek o duŝej kapitalizacji. Kupujący nadawali ton wydarzeniom juŝ od samego otwarcia,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015 Kwartał z jajem W POPRZEDNIM TYGODNIU Niemieckie (solidne) wzrosty Niemiecki PMI Indeks IFO Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU Pierwszy kwartał z ożywieniem

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XI 2014 X 2015 XI 2015 Referencyjna stopa procentowa -0,6 % -0,8 % -0,8 % Inflacja wstępne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY PRZEGLĄD RYNKÓW

TYGODNIOWY PRZEGLĄD RYNKÓW MATERIAŁ PRZYGOTOWAŁ: ANALIZA TECHNICZNA > Dominik Łebek Analiza Techniczna Noble Securities S.A. Wykres 1. EURUSD EURUSD H1: Eurodolar od początku stycznia wpisuje się w schemat struktury Elliotta wg

Bardziej szczegółowo

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I 120 DŁUŻNY W STREFIE EURO WIG20 mwig40 swig80 80 70 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 70 1/3/2014 6/3/2014

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W perspektywie całego tygodnia dolar zanotował stratę o 1.5 centa. Amerykańska waluta traciła wyraźnie w poniedziałek

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 110 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści.

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH kwietnia 2015 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO 2013/12/27 20/06/27 20/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 130 120 WIG20 mwig40 swig 2013/12/27 20/06/27 20/12/27

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 10.03.2009.

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 10.03.2009. BIULETYN PORANNY 11 marca r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 23,036.22 1.41% DJ Euro Stoxx 50 1,919.53 6.05% DJIA 6,926.49 5.80% WIG20 1,481.42 1.77% Euronext 100 456.90 5.13% S&P 500

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Często spotykamy analityków technicznych, którzy są na rynku od 10 lat albo więcej, a mimo to wciąż nie są traderami. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia -

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA KOMENTARZ PORANNY GPW Warto na wstępie przypomnieć, Ŝe w wyniku wtorkowego uderzenia popytu bykom udało się wreszcie przedrzeć ponad poziom zniesienia 88.6% fali spadkowej (analizuję indeks WIG20), trwającej

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY Bez zmian Wczorajsza sesja zakończyła się nieznacznym spadkiem indeksów, natomiast niewielki wzrost odnotował jedynie swig80. Po wyŝszym otwarciu kupujący nie zdołali pokonać wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Koncentrujmy się na rzeczach wartościowych, a będziemy dużo lepsi od tych wszystkich żebraczych myśliwych próbujących dorobić się majątku na akcjach groszowych. Kontrakty terminowe FW20Z12

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 28 LUTEGO 2011

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 28 LUTEGO 2011 GPW KOMENTARZ PORANNY Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a jej przebicie naleŝy ocenić pozytywnie. Po wyŝszym otwarciu kupujący nadbili wcześniejsze maksimum, ale niewiele wyŝej w strefie

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2362 WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY WTOREK, 02.01.2007

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY WTOREK, 02.01.2007 RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi zawarta była w przedziale 6 280 6 445 USD/t. Trzymiesięczna cena miedzi zanotowała spadek w ujęciu tygodniowym o 2,16%. Do października 2007

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq

Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia, jak również mijającego tygodnia było posiedzenie FOMC (Federal Open Market Committee), na którym miała zapaść decyzja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Opinie analityków są zwykle podzielone. Kiedy zaczynają być zgodne to prawdopodobnie są błędne.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Opinie analityków są zwykle podzielone. Kiedy zaczynają być zgodne to prawdopodobnie są błędne. Motto dnia: Opinie analityków są zwykle podzielone. Kiedy zaczynają być zgodne to prawdopodobnie są błędne. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2376 WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Inwestycyjny

Tygodnik Inwestycyjny Tygodnik Inwestycyjny 08 czerwca 2010 1 Zmiany procentowe indeksów i cen surowców w okresie 28.05 04.06. 2010 Indeksy-Polska Indeksy-Europa Indeksy-Świat WIG -2,31 % DJ STOX600 0,21 % DJIA -2,02 % WIG20-2,98

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 14 czerwca 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Akcje,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 21 października 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 21 października 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 21 października 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, jedynie swig80 odnotował spadek. Główne indeksy WIG i WIG-20 odnotowały wzrost do nowych,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP GPW KOMENTARZ PORANNY Szukamy dna Wczorajsza sesja zakończyła spadkiem indeksów, choć trzeba przyznać, iŝ nie było to juŝ tak jednostronne widowisko jak w końcówce poprzedniego tygodnia. Po wyŝszym otwarciu

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 28 sierpnia 2015 roku = 3,7669 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za III kwartał 2009 r. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. T.C. Dębica S.A. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (01-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (01-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (01-12-2006r.) Wczorajsza sesja na głównych parach nie była zbyt udana dla posiadaczy amerykańskiej waluty, żeby nie powiedzieć, że była po prostu dla nich fatalna. W zasadzie

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Lepiej wziąć jedną lub dwie małe straty i mieć pewność, że jesteśmy po dobrej stronie rynku niż siedzieć ze skwaśniałą miną przez cały miesiąc. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-09-2006r.) Czwartek na rynku walutowym stoi pod znakiem nieco bardziej wyraźnego umocnienia krajowej waluty. Głównych przyczyn należałoby się doszukiwać w czynnikach technicznych,

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Gdy się ciągle celuje w 10-tkę można w ogóle nie trafić w tarczę.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Gdy się ciągle celuje w 10-tkę można w ogóle nie trafić w tarczę. Motto dnia: Gdy się ciągle celuje w 10-tkę można w ogóle nie trafić w tarczę. Kontrakty terminowe FW20Z12 Wykres dzienny FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2382 Wykres dzienny WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015 Zgniłe jajo W POPRZEDNIM TYGODNIU W Stanach mniej pracy na Wielkanoc Zatrudnienie w USA Średnia 12-miesięczna Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU bo mniej roboty

Bardziej szczegółowo