ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SYSTEMU MobRM. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SYSTEMU MobRM. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. Stworzenie zaawansowanej, mobilnej e-usługi MobRM, obejmującej społecznościowy system kreujący zaufanie do firm Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa. Zapytanie ofertowe nr POIG8.1/2014/06 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SYSTEMU MobRM Zapytanie dotyczy projektu realizowanego w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest: ULAN Systems Wojciech Andruszków, ul. Szybka 7 lok. 5, Wrocław NIP: ; REGON: kontakt: Adres na który należy kierować korespondencję: ULAN Systems Wojciech Andruszków, ul. Szybka 7 lok. 5, Wrocław Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy powinni kierować na adres wskazany w pkt. I.2. Strona 1 z 11

2 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na Zaprojektowaniu, zaimplementowaniu i przetestowaniu systemu informatycznego kreującego zaufanie do firm MobRM 1. Przedmiot umowy obejmuje: Zaprojektowanie, implementację oraz wykonanie testów (testy jednostkowe, integracyjne oraz dao) systemu informatycznego, którego specyfikację funkcjonalną przedstawiono w załączniku 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Informacje na temat projektu będącego przedmiotem zamówienia: Wykonany Kod ma być czysty i łatwy w utrzymaniu. Ponadto Kod ma być w pokryty testami: jednostkowymi, dao oraz integracyjnymi, a architektura stworzonej aplikacji ma pozwalać na jej łatwą skalowalność. Aplikacja ma być oparta o technologie: Cassandra, AngularJS, Android, PHP, MySQL, Java. Wykonawca ma przekazać bezpłatnie wszelkie prawa autorskie do stworzonego oprogramowania. III. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kategoriach: Lp Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 1 Cena 60 2 Czas realizacji przedmiotu zamówienia 40 Razem 100 pkt. Strona 2 z 11

3 W kryterium 1. Cena maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: P n=(c min/c n) x 100 x 60% - cena minimalna w zbiorze - cena oferty badanej - ilość punktów przyznana ofercie W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W kryterium 2. Czas realizacji maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów, zgodnie ze wzorem: P n= (T min/t n) x 100 x 40% - ilość przyznanych punktów - najkrótszy termin realizacji spośród porównywanych ofert (w tygodniach) - czas realizacji badanej oferty (w tygodniach) Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta uzyskała łącznie największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Strona 3 z 11

4 IV. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 60 dni. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY 1. Ofertę składa się, w formie pisemnej (pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie firmy) 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. 4. W ofercie proszę uwzględnić opis dotyczący doświadczenia w projektowaniu, implementowaniu i wdrażaniu systemów webowych w ciągu ostatnich trzech lat (minimum 2 projekty). 5. W ofercie należy uwzględnić, poza czasem przygotowania oferty również wielkość i skład zespołu osób, które zostaną wytypowane do realizacji projektu, wraz ze wskazaniem ich stanowisk oraz kompetencji do realizacji projektu. 6. Oferent powinien przedstawić koncepcję systemu (opis architektury systemu), która będzie przekonywać, iż stworzone przez niego oprogramowanie będzie łatwe w dalszej rozbudowie. 7. Oferta, w tym oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników (formularzy) do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 8. Ofertę należy dostarczyć na adres: ULAN Systems Wojciech Andruszków, ul. Szybka 7 lok. 5, Wrocław do dnia do godz. 16:00 (CET). Oferty dostarczone po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane niezależnie od daty nadania. VI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie istotnych treści niniejszego zapytania ofertowego. Strona 4 z 11

5 2. Treść pytań odnośnie istotnych treści niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami (które wykraczają poza treść niniejszego zapytania) Zamawiający umieści na stronie internetowej pod adresem (bez ujawniania źródła pytania). 3. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikacje treści zapytania wprowadzone przez Zamawiającego staną się integralną treścią niniejszego zapytania ofertowego. VII. Załączniki Załącznik 1: Wymagania funkcjonalne systemu informatycznego będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Załącznik 2: Oświadczenia Wykonawcy Załącznik 3: Formularz ofertowy Strona 5 z 11

6 ZAŁĄCZNIK 1: Wymagania funkcjonalne systemu informatycznego MobRM W ramach budowanego systemu powstanie aplikacja o następujących modułach/funkcjach: a) Mobilny profil firmowy - Wykorzystanie technologii mobilnej pozwala na stworzenie aplikacji dzięki, której firma ma możliwość stworzenia profilu, który będzie zawierał takie informacje jak opis, prezentacja produktów i usług, promocje, czy wydarzenia. Aplikacja na której będzie tworzony profil wykorzystuje technologię mobilną. b) Konfigurator strony mobilnej - pozwala firmie na samodzielne stworzenie mobilnej strony internetowej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta. Firma określa kontent w serwisie, który zostanie później pobrany do stworzonej strony mobilnej. Funkcjonalność również integruje stronę z systemem CRM oraz tradycyjną stroną internetową, przy czym samo konfigurowanie internetowej strony mobilnej ma być dostępne poprzez aplikacje webową, jedynie sama strona ma zostać utworzona jako strona dedykowana na urządzenia mobilne c) Funkcjonalność budowania relacji - pozwala na tworzenie i zarządzanie relacjami B2B i B2C d) Funkcjonalność weryfikacji relacji system pozwalający na zweryfikowanie czy dana relacja między firmą a otoczeniem jest prawdziwa e) Funkcjonalność kuponów - umożliwia wyszukiwanie i informowanie o kampaniach promocyjnych lub programach lojalnościowych. Firma dzięki aplikacji może prezentować kupony, zniżki bądź promocję skierowane do wszystkich użytkowników f) System rezerwacji - pozwala zarówno użytkownikom jak i instytucjom na zarezerwowanie terminu spotkania z przedstawicielem wybranej firmy lub terminu wykonania usługi. System rezerwacji wykorzystujący technologię mobilną pozwala na sprawdzenie dostępności terminów niezależnie od czasu i miejsca w którym znajduje się potencjalny klient. Szczegółowy opis modułów Mobilny profil firmowy Wykorzystanie technologii mobilnej pozwala na stworzenie aplikacji dzięki, której firma ma możliwość stworzenia profilu, który będzie zawierał takie informacje jak opis, prezentacja produktów i usług, promocje, czy wydarzenia. Aplikacja wykorzystuje technologię mobilną. Wykorzystanie takich narzędzi pozwoli firmie na zaangażowanie otoczenia bliższego i dalszego w życie firmy, umożliwi realny wpływ na jej działalność i stworzy kanał komunikacji firmy z otoczeniem, który jest bardzo istotnym aspektem działalności firmy. Dodatkowo wyszukiwarka firm pozwoli użytkownikom aplikacji na wyszukiwanie firm z konkretnych branż bądź miast. Firma posiadająca mobilny profil, powiększa kanał dystrybucji i komunikacji z otoczeniem. Stworzenie profilu oprócz zwiększenia kanałów komunikacji o rynek mobilny pozwala również na korzystanie z wielu pozostałych funkcjonalności jakie oferuje aplikacja MobRM. Informacje Strona 6 z 11

7 dotyczące firmy, są dostępne dla każdego użytkownika aplikacji i pozwalają na bezpośredni kontakt potencjalnego klienta z firmą. Konfigurator strony mobilnej Podstawową cechą e-usługi jest konfigurator strony mobilnej, który pozwala firmie na samodzielne stworzenie mobilnej społecznościowej strony internetowej. Klient po wykupieniu usługi umożliwiającej stworzenie mobilnej strony internetowej, otrzymuje dostęp do prostego formularza w którym wybiera poszczególne zakładki takie jak: opis, produkt, usługa, kontakt, referencje, które pojawią się na mobilnej stronie. Zaawansowana technologia pozwoli również klientowi określić podstawowy wygląd strony czyli kolorystykę, główny banner, oraz logo, które będą umieszczone na stronie. Klient również określa domenę dzięki, której strona mobilna będzie wyszukiwana przez użytkowników. Strona powinna być również zintegrowana z systemem CRM pozwoli to przede wszystkim firmom na skorzystanie z wszystkich dostępnych funkcji takich jak, budowanie bazy klientów. Funkcjonalność budowania relacji Moduł relacji, pozwalający na tworzenie i zarządzanie relacjami B2B i B2C. Zaawansowana technologia weryfikacji relacji ma pozwalać na budowanie zweryfikowanych relacji, które mają odzwierciedlenie w świecie rzeczywistym. Do weryfikacji relacji będzie również wykorzystywana technologia NFC(Near Field Communication), która będzie potwierdzała relacje po zbliżeniu telefonu firmy i klienta. Każda nawiązywana relacja musi być potwierdzona przez obie strony. Relacje mają pozwalać firmom na współprace jak i aktywną komunikację firmy. Funkcjonalność weryfikacji relacji W ramach projektu ma być stworzony skuteczny system automatycznego weryfikowania relacji, tak aby każda relacja była prawdziwa. Funkcjonalność kuponów Umożliwia wyszukiwanie i informowanie o kampaniach promocyjnych lub programów lojalnościowych. Firma dzięki aplikacji może prezentować kupony, zniżki bądź promocję skierowane do wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej bądź wybranych grup relacji. Technologia pozwali firmom na stałe powiększanie bazy klientów za pośrednictwem kuponów skierowanych do wszystkich użytkowników aplikacji. Osoba przychodzi do firmy z pobranym kuponem, firma wpisuje kod z kuponu i automatycznie przypisuje klienta do relacji. Dodatkowo firma może tworzyć programy lojalnościowe. Moduł pozwala określić takie parametry jak: rodzaj gratyfikacji, wysokość zniżki, miejsce realizacji kuponu, termin oraz warunki realizacji jak również określić osoby/firmy upoważnione do skorzystania ze specjalnej oferty. Moduł umożliwiający oferowanie określonych zniżek swoim klientom czy partnerom pozwala na efektywne aktywizowanie sprzedaży poprzez cykliczne obniżki cen bądź specjalne kupony. System rezerwacji System rezerwacji pozwala zarówno użytkownikom jak i instytucjom na zarezerwowanie terminu spotkania z przedstawicielem wybranej firmy lub terminu wykonania usługi. System rezerwacji wykorzystujący technologię mobilną pozwala na sprawdzenie dostępności terminów niezależnie od czasu i miejsca w którym znajduje się potencjalny klient. Firma ma posiadać wirtualny kalendarz dostępny dla każdego użytkownika, zwiększa to szanse na skuteczne realizowanie sprzedaży. Firmy bardzo często starają się o spotkanie z klientami, a pokazując swoją dostępność i otwartość na klientów odwracają sytuację i pozyskują spotkania, gdzie inicjatywę przejmuje klient. Klienci częściej i chętniej korzystają z usług firm, które są dla nich dostępne. Wykorzystując rynek mobilny Strona 7 z 11

8 jako kanał dotarcia firma pokazuje że jest nowoczesna, elastyczna i otwarta na klientów. System rezerwacji jest również idealnym rozwiązaniem dla restauracji czy salonów fryzjerskich. Nikt nie lubi czekać i tracić czasu w kolejce, zarezerwowanie stolika na konkretną godzinę gwarantuje klientowi miejsce, a restauracja jest w stanie oszacować ruch w danym dniu, czy godzinie i dostosować ilość pracowników przy obsłudze, bądź ilość potrzebnych produktów. Strona 8 z 11

9 ZAŁĄCZNIK 2: Oświadczenia Wykonawcy Oświadczamy, że... (pełna nazwa Wykonawcy) Nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, Nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, osoby będące członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ofert Posiada niezbędny potencjał techniczny, Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... Podpis i pieczątka Wykonawcy Strona 9 z 11

10 ZAŁĄCZNIK 3: Formularz ofertowy Nawiązując do zapytania ofertowego nr POIG8.1/2014/06: w ramach projektu umowa nr: UDA-POIG /13-00 Kryterium 1: Cena Oferowana cena realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego POIG8.1/2014/06 Przedstawiona cena stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie pracy nad przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Oferta: Cena:...złotych Słownie:... Kryterium 2: Czas realizacji Prosimy podać czas realizacji omawianego projektu - czas realizacji badanej oferty (w tygodniach) =... tygodni (Słownie:...) Dodatkowe informacje: 1: Doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy Prosimy podać nazwy projektów o wartości powyżej PLN (wartość netto) oraz klientów, dla których Wykonawca je realizował lub w których Wykonawca uczestniczył: Strona 10 z 11

11 2: Wydzielenie dedykowanego zespołu, który zrealizuje projekt Prosimy zakreślić wybraną przez Wykonawcę formę alokacji zespołu: Zespół zostanie alokowany na cały czas projektu w siedzibie Zlecającego Brak możliwości alokacji zespołu w siedzibie Zlecającego 3: Ilość osób wyznaczonych do zespołu realizującego projekt. Prosimy zakreślić wybrany przez Wykonawcę skład zespołu projektowego oraz przesłać CV każdego z członków zespołu: minimum 3 programistów, minimum 1 grafik i minimum 1 analityk minimum 2 programistów, minimum 1 grafik i minimum 1 analityk minimum 1 programista, minimum 1 grafik i minimum 1 analityk mniejsza liczby członków zespołu na każdym stanowisku, prosimy podać jaka:... 4: Skalowalność zaimplementowanego systemu. Prosimy opisać (w kilku zdaniach) jak będzie wyglądała architektura systemu: Strona 11 z 11

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 29-07-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 11-05-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych Warszawa, 16.09.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG8.2/2013/ 02 Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług informatycznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług cateringowych i wynajem sal szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 1/2015/II Etap z dnia 11.05.2015 r. Przedmiot zamówienia: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo