Altivar 68 Telemecanique

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Altivar 68 Telemecanique"

Transkrypt

1 << Powrót Altivar 68 Telemecanique Instrukcja programowania Przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej silników asynchronicznych. PSR 5 - PSR 6

2 Spis treści Zalecenia instalacyjne 3 Sterowanie 7 A - Wyświetlanie parametrów, wartości nastaw oraz konfiguracji wyświetlacza 15 B - Ustawienia początkowe 25 C - Funkcje specjalne (specyficzne) 51 D - We/Wy analogowe i logiczne 67 E - Adaptacja przemiennika do wymogów instalacji (aplikacji) 87 F - Pomoc (Help), ustawienia fabryczne, pamięć błędów, konfiguracja, blokada 99 F E D C B A Nastawa (Setup) / Obsługa błędów 115 Tabela konfiguracji i nastaw 123 1

3 Ta instrukcja opisuje sposób konfigurowania przemiennika częstotliwości Altivar 68. Aby uzyskać informacje odnośnie podłączania, okablowania i rozruchu należy zapoznać się także z Instrukcją użytkowania przemiennika Altivar 68. Zastosowane w przemienniku funkcje detekcji ( overspeed i veering ) nie mogą być stosowane jako funkcje bezpieczeństwa jeśli występuje zagrożenia dla personelu. W tym przypadku muszą być zastosowane dodatkowe, zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa. Gdy przemiennik jest podłączony do zasilania, elementy mocy i podzespoły sterowania znajdują się pod napięciem. Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym nie wolno ich, pod żadnym pozorem, dotykać. Gdy przemiennik znajduje się pod napięciem, jego obudowa musi być zamknięta. Jakiekolwiek prace, zarówno w części elektrycznej jak i w części mechanicznej układu lub maszyny, muszą być prowadzone po odłączeniu zasilania przemiennika. Po wyłączeniu zasilania przemiennika Altivar należy odczekać 10 minut przed rozpoczęciem prac. Czas ten jest potrzebny na rozładowanie się wewnętrznych kondensatorów. Należy sprawdzić czy napięcie pomiędzy zaciskami + i jest mniejsze niż 60 V DC. W czasie normalnej pracy układu może nastąpić zatrzymanie silnika (wyłączenie sygnału startu lub zadana prędkość 0), podczas gdy przemiennik jest zasilany. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa personelu wymaga się zabezpieczenia przed niespodziewanym uruchomieniem silnika, to blokada elektroniczna jest niewystarczająca należy wyposażyć układ w zabezpieczenie odłączające zasilanie obwodu mocy. W przemienniku zastosowano zabezpieczenia, które w przypadku awarii / błędu mogą spowodować jego zastopowanie, w wyniku czego zatrzymany zostanie również silnik. Silnik może zostać również zablokowany mechanicznie (za pomocą blokady). Ponadto, przy wahaniach napięcia, a w szczególności przy zanikach zasilania, również może następować zatrzymanie silnika. Zniknięcie przyczyn powodujących zatrzymanie może spowodować ponowne uruchomienie silnika, które w przypadku niektórych maszyn i instalacji, mogłoby być niebezpieczne (w szczególności tych, które muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa). W tych przypadkach użytkownik musi podjąć odpowiednie kroki ograniczające możliwość samoistnego uruchomienia się napędu, w szczególności poprzez zastosowanie czujnika wykrywającego niskie obroty silnika, który w momencie nieprogramowego zatrzymania silnika spowoduje odcięcie zasilania przemiennika częstotliwości. Automatyczny ponowny start (restart): Przemiennik może zostać skonfigurowany do pracy w trybie automatycznego ponownego startu. W tym przypadku należy się upewnić, że nie stwarza to żadnego zagrożenia. Produkty i elementy wyposażenia opisane w niniejszej instrukcji mogą być w dowolnym czasie modyfikowane lub zmieniane zarówno co do parametrów technicznych jak i co do sposobu działania. Ich opis nie może być w żadnym wypadku traktowany jako wiążący. Przemiennik musi być instalowany i konfigurowany zgodnie z normami międzynarodowymi IEC i normami lokalnymi. Odpowiedzialność za zapewnienie zgodności całego układu z normami leży po stronie osoby odpowiedzialnej za jego zestawienie (integratora systemu). Osoba taka musi znać dyrektywy Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw EMC. W celu spełnienia podstawowych wymagań EMC należy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Altivar 68 musi być traktowany jako podzespół nie jest on samodzielną maszyną, czy urządzeniem gotowym do pracy, w sensie wynikającym z dyrektyw europejskich (dyrektywa maszynowa i kompatybilności elektromagnetycznej EMC). Zapewnienie zgodności całego układu z tymi normami leży po stronie użytkownika. 2

4 Zalecenia instalacyjne Spis treści 1. Informacje wymagane przed załączeniem zasilania przemiennika 4 2. Zasilenie przemiennika (obwód sterowania) 4 3. Podstawowa procedura uruchomienia 4 4. Zalecenia nastaw w przypadku stosowania zewnętrznego modułu hamowania (aplikacje dźwigowe) 4 5. Automatyczne dostrojenie (Autotuning) i pomiar parametrów silnika 4 6. Ustawianie parametrów zależnie od typu aplikacji 4 7. Wybór typu aplikacji (application macro) 4 8. Nastawa parametrów specyficznych do typu aplikacji 5 9. Zapisywanie (przechowywanie) parametrów Tryby sterowania napędu Praca ze sprzężeniem enkoderowym 5 3

5 1. Informacje wymagane przed załączeniem zasilania przemiennika Spisz informacje z tabliczki znamionowej silnika. Będą one użyteczne przy wypełnianiu danych w menu Motor data (Dane silnika) Zapoznaj się z instrukcją programowania odnośnie sposobu obsługi terminala programowania (sekcje terminal programowania, rozmieszczenie menu, ustawianie parametrów, nastawa ). 2. Zasilenie przemiennika (obwód sterowania) - Przemiennik (obwód sterowania) może być zasilony na dwa sposoby : - stosując zasilanie z sieci poprzez L1,L2 i L3 - stosując zasilacz pomocniczy 24 VDC podłączony do zacisków P24V i P0V Zapoznaj się z zaleceniami rozruchowymi w Instrukcji użytkowania Tabela powyżej wyświetlacza służy jako pomoc przy konfiguracji, nastawianiu i umożliwia szybki dostęp do wymaganego parametru. Aktualnie wybrane menu jest pokazane w lewym dolnym rogu wyświetlacza. Menu B (B1, B2, itd.) zawiera minimalne (podstawowe) nastawy / parametry wymagane przy konfiguracji i rozruchu. 3. Podstawowa procedura uruchomienia Po zasileniu przemiennika, na wyświetlaczu pojawia się menu A1 Home. Wyjdź do menu B1 i wybierz język. Wejdź do menu B3 i wprowadź dane silnika z jego tabliczki znamionowej: moc znamionowa, prąd znamionowy, napięcie znamionowe, częstotliwość znamionowa, prędkość znamionowa. Wybierz typ sygnału dla auto.reference (prędkość zadana): prądowy w menu D1.04 lub napięciowy w D1.00. Powróć do menu A1 Home w celu zapisania parametrów. 4. Zalecenia nastaw w przypadku stosowania zewnętrznego modułu hamowania (aplikacje dźwigowe) Wskaż obecność podłączonego modułu hamowania w menu C1.03 (opcja 1, 5 lub 6 zależnie od typu modułu hamowania). (To pozwoli uniknąć auto-adaptacji rampy zwalniania podczas hamowania). Wybierz tryb logiki hamowania w menu C6.01 (transport pionowy lub poziomy). Wprowadź ustawienia jak pokazano w instrukcji. Nie zapomnij ustawić błędu prędkości w menu C Automatyczne dostrojenie (Auto-tuning) i pomiar parametrów silnika Jeśli aplikacja wymaga bardzo wysokiej jakości regulacji, muszą być pomierzone parametry silnika. W celu wykonania auto-tuningu na zaciskach L1,L2 i L3 musi być obecne zasilanie. Sprawdź, że żadna komenda startu nie jest aktywna na wejściach logicznych. Jeśli napęd jest wyposażony w kartę rozszerzeń WE/WY, wejście DI5 musi być ustawione na 1. Idź do menu B4.00 w celu rozpoczęcia pomiaru parametrów silnika. Aby zapewnić dużą dokładność, silnik nie może się obracać podczas pomiaru i musi być zimny. Pomiarowy sygnał elektryczny wysłany do silnika nie powoduje jego obrotów. Auto-tuning trwa od 2 do 4 minut, zależnie od mocy silnika. 6. Ustawianie parametrów zależnie od typu aplikacji Parametry mogą być ustawiane na dwa sposoby: Albo poprzez bezpośrednie wejście do funkcji zawierającej wymagany parametr. Przykład: przypisanie wybranych We/Wy w menu D1...D6 i wybranie typu sterowania (lokalne, zdalne) w menu E1...E6. Lub zastosowanie wstępnie skonfigurowanych zbiorów parametrów dostosowanych do typu aplikacji. Te wstępnie skonfigurowane zbiory są nazywane makrami aplikacji (application macro). Przemiennik ma 4 makra, odpowiednie do najczęściej spotykanych aplikacji. Po wybraniu makra, nastawy parametrów i We/Wy są automatycznie ustawiane w sposób najlepiej odpowiadający wybranemu typowi aplikacji. W fabrycznym ustawieniu wybrana jest makro-konfiguracja taśmociąg/ podajnik stosowana głównie do aplikacji o transporcie poziomym ze stałym momentem obciążenia. Menu B5 ( Short menu ) zawiera parametry kluczowe dla wybranego typu aplikacji (makra) oraz wszystkie parametry zmodyfikowane przez użytkownika, np. zmienione w stosunku do ustawień fabrycznych. To menu jest stosowane do identyfikacji tych parametrów i szybkiego dostępu do nich. Jeśli któryś ze zmienionych przez użytkownika parametrów zostanie przez niego ponownie ustawiony do wartości takiej jak w nastawach fabrycznych, wówczas taki parametr znika z tego menu (B5). 7. Wybór typu aplikacji (application macro) Do wyboru typu makro-konfiguracji służy parametr B2.03 Macro select ( Wybór makra ). 4

6 8. Nastawa parametrów specyficznych do typu aplikacji Wejdź do menu skróconego B5 i w razie potrzeby dostosuj nastawy do aplikacji. Fabryczne nastawy dla różnych makro-konfiguracji podane są w rozdziale dotyczącym makro-konfiguracji. Sprawdź, czy konfiguracje wejść analogowych (zadawanie prędkości) i wejść logicznych (komendy start naprzód i wstecz) są odpowiednie do aplikacji. 9. Zapisywanie (przechowywanie) parametrów Zapisz ustawienia parametrów w pamięci podręcznej przemiennika poprzez powrót do menu A1- Home (lub użyj oprogramowania na PC poprzez parametr A1.00). W ten sposób ustawienia zostaną przechowane w pamięci po zaniku zasilania. Parametry są także automatycznie zapisywane po czasie 5 minut od załączenia zasilania przemiennika. Ostrzeżenie: jeśli po zapisaniu konfiguracji w pamięci podręcznej przemiennika, zostanie wybrana nowa makro-konfiguracja, poprzednio zapisane w pamięci parametry (konfiguracja) zostaną zaktualizowane. Zapisz ustawienia parametrów w jednej z dwóch makro-konfiguracji użytkownika ( user macros ). Makro-konfiguracja użytkownika jest stosowana do zapisania całej konfiguracji przemiennika w specjalnym obszarze pamięci przemiennika. Dwie kompletne konfiguracje użytkownika mogą być zapisane w B2.01 (makro-konfiguracja 1) i B2.02 (makro-konfiguracja 2). Parametry zapisane w makrokonfiguracji użytkownika mogą być zastosowane w aktualnej konfiguracji przemiennika albo poprzez konfigurację (wybór makra w B2.03 ) lub poprzez selekcję za pomocą wejścia logicznego (patrz B2.04). 10. Tryby sterowania napędu Napęd może być sterowany na różne sposoby, poprzez: klawiaturę na terminalu programowania zaciski We/Wy łącze szeregowe złącze RS232 Sposób sterowania może być wybrany poprzez przypisanie wejścia logicznego do funkcji LOCAL/REMOTE (Lokalne/Zdalne). Dla wyjaśnienia: tryb lokalny oznacza sterowanie poprzez wbudowaną klawiaturę terminala. Sterowanie zdalne (Remote) oznacza sterowanie poprzez zaciski We/Wy lub złącze szeregowe (napęd sterowany przez sterownik PLC). Patrz diagram w rozdziale D2 i wybór trybu sterowania w E4. Prędkość zadana (referencja) Sprawdź przypisanie wejść analogowych: wybierz wejście prądowe (D1.04) lub napięciowe (D1.00). Referencja freq.ref.aut jest zaprogramowana fabrycznie na wejście prądowe. Aby zadawać prędkość za pomocą potencjometru należy freq.ref.aut przypisać do wejścia napięciowego (AIV). Ta sama referencja nie może być dwa razy wybrana (raz na wejściu napięciowym i raz na wejściu prądowym). Aby zmienić jej przypisanie należy najpierw zdjąć poprzednie przypisanie. Wykorzystując wejście logiczne, dwie różne prędkości zadane mogą być wybrane: jedna zwana MANUAL i druga zwana AUTO (patrz diagram w D1 i przypisanie wejścia do Manual/Auto w D2). Jeśli jest stosowana karta rozszerzeń We/Wy, wejście DI5 musi być ustawione na 1 (aby umożliwić sterowanie silnika). Rozkaz startu (Run) Sterowanie lokalne (Lokal): Napęd może być sterowany bezpośrednio poprzez klawiaturę na panelu programowania: - Wciśnij przycisk LOCAL/REMOTE. Sprawdź na wyświetlaczu, czy nastąpiło przełączenie na tryb Local. - Aby wystartować silnik wciśnij zielony przycisk RUN, aby zatrzymać wciśnij przycisk czerwony STOP. - Podaj wartość zadaną prędkości za pomocą przycisków i oraz kierunek obrotów przyciskami,. Sterowanie zdalne (Remote): Przed przełączeniem w tryb zdalny, sprawdź w A A4.22 czy wejścia analogowe i logiczne zostały poprawnie wybrane. To pozwoli zapobiec podawaniu przypadkowych komend. Zaciski We/Wy mogą być użyte w trybie lokalnym lub zdalnym zależnie od tego jak są przypisane (patrz rozdział D2 sterowanie lokalne / zdalne). Przykładowo: jest wartość LOCAL funkcji +prędkość/- prędkość i wartość REMOTE funkcji +prędkość/- prędkość. Jeśli do zasilania wejść logicznych jest użyty wewnętrzny zasilacz 24 V, obowiązkowo DIS (punkt wspólny wejść logicznych) ma być połączony do zacisku 0V. 11. Praca ze sprzężeniem enkoderowym Ustaw liczbę impulsów na jeden obrót enkodera w D5.03. Utrzymaj przemiennik w trybie kalkulacji prędkości ustaw parametr D5.00 na 2 Encoder i D5.02 na 0 (nieaktywna regulacja prędkości w pętli zamkniętej). Wystartuj silnik w celu sprawdzenia kierunku obrotów na wyświetlaczu. Wartość zadana częstotliwości i sprzężenie zwrotne muszą mieć ten sam znak (patrz D5.03). Ustaw przemiennik w tryb regulacji w pętli zamkniętej. D5.02 ustaw na 1 lub 2 i ustaw D5.04, D5.05, D5.07 i jeśli konieczne, D

7 6

8 Sterowanie Spis treści Terminal sterowania 8 Macierz menu 10 Nastawa parametrów 11 Sterowanie lokalne 12 Konfigurowanie 13 7

9 Terminal sterowania Tabela ułatwiająca poruszanie się po menu Sygnalizacja aktualnego stanu przemiennika: gotowy do pracy (Ready), pracujący (wysterowanie silnika) (Run) lub zablokowany (Trip). Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (konfigurowalny) Przycisk startu (Run) w trybie pracy lokalnej Przycisk Stop stosowany do pracy zdalnej lub lokalnej(miejscowej), można go zaprogramować do potwierdzania informacji o błędach (reset). f Hz Ref+45.6Hz A1 Remote Klawisz Lokalne/Zdalne (Local/Remote) służy do wyboru sterowania poprzez klawiaturę terminala lub zaciski (We/Wy). P+1045kW Acceleration Klawisz Lewy służy do przemieszczania się po macierzy menu lub przesuwania kursora (*) w lewo oraz do wyboru kierunku wirowania wstecz w trybie pracy lokalnej. Klawisz Dół służy do przechodzenia w dół między poszczególnymi poziomami macierzy menu, zmniejszanie nastawianych wartości parametrów. Klawisz Góra służy do: przechodzenia w górę między poszczególnymi poziomami macierzy menu, zwiększania wartości nastawianych parametrów, zwiększanie prędkości zadanej w trybie pracy lokalnej. Klawisz Prawy służy do przemieszczania się po macierzy menu lub przesuwania kursora (*) w prawo oraz do wyboru kierunku wirowania naprzód w trybie pracy lokalnej. Klawisz Menu/ Parametry służy do wybrania (wejścia) danego menu (parametru) i wyjścia z trybu nastawiania parametru (wyjścia z menu). * Kursor podkreśla zmieniany parametr. Patrz rozdział: Nastawa parametrów Wersja oprogramowania (software) podana jest w parametrze A3.08 i A3.09. Wybór menu dokonuje się klawiszami Góra, Dół, Lewy, Prawy w oparciu o tabelę menu umieszczoną na terminalu sterowania. 8

10 Terminal sterowania Szybkie poruszanie się po menu 9.3 Górny lewy (menu A1- Display) naciśnij jednocześnie Górny prawy (menu A6- Display Configuration) naciśnij jednocześnie Dolny-lewy (menu F1- Test-Help) naciśnij jednocześnie Dolny-prawy (menu F6- Code Lock) naciśnij jednocześnie Regulacja kontrastu wyświetlacza Kontrast wyświetlacza LCD reguluje się za pomocą potencjometru usytuowanego w górnym lewym rogu karty sterowania. contrast kontrast LCD - + 9

11 Macierz menu Rysunek poniżej pokazuje 3-wymiarową budowę macierzy menu i sposób dostępu do parametrów. Wiersze A, B, C, D, E, F zawierają zbiory tematycznie pogrupowanych parametrów. D I/O E Drive F Diagnostics A Display B Initial Set- C Adjustment Drive Overload Test-Help Home 1 Motor Values Language Macro Selection Configuration General Functions Analogue Inputs Logic Inputs Ramps MENU Inverter Values Motor Data B3.00 B3.01 B3.02 B3.03 B3.04 Reference Values Time kwh Display Configuration Group of parameters Zbiór parametrów w menu B3 from menu B3 Display wyświetlacz: : ref + 50 Hz I=00A B3 Motor data Nominal freq. B 3.03= 50 Hz MENU B3.03 Nominal freq. VICB Hz Parameter Numer parametru number Parameter Nazwa parametru name wartość Factory nastawiona setting wartość Min. value min. or Value set Max. wartość value max. Identyfikacja Identification parametrów: of parameters : Może Can być only modyfikowana be modified tylko if access jeśli jest umożliwiony enabled (1) dostęp (1) Może Can być be modyfikowana modified if jeśli unlocked jest odblokowany by access poprzez code kod dostępu (2) (2) Może Can być be modified modyfikowana if stopped jeśli silnik (speed jest zatrzymany drive disabled) (3) (3) Może Parameter być zawsze can modyfikowany always be modified Wejście do wybranego menu odbywa się za pomocą klawisza Menu/Param. Menu A1 Home pełni specjalną rolę: Nie dotyczy ona żadnego z parametrów ale samego wyświetlacza: Modyfikowane wielkości są zapisywane w pamięci wyświetlacza w momencie przechodzenia z poziomu macierzy do podstawowego wyświetlacza (Klawisz Menu/Param. ) Modyfikowane wielkości są zapisywane poprzez: - przejście do menu A1-Home, - lub są zapisywane automatycznie po 5 min. od zmiany parametru (przy włączonym zasilaniu przemiennika) Każdy z elementów macierzy jest osiągalny w zakresie danego poziomu przy użyciu klawiszy-strzałek. (1) Patrz parametr F6.02 (2) Patrz parametr F6.00 i F6.01 (3) Komenda startu nie może być wykonana jeśli parametr jest w trakcie modyfikacji. Komendy wydawane z poziomu terminala (poprzez klawisze) są ignorowane a komendy wydawane z poziomu wejść logicznych są zawieszane jeśli kursor znajduje się na prawo od znaku =. 10

12 Nastawa parametrów Naciśnięcie klawiszy zmienia menu lub wartość podkreślonego parametru. Powrót do menu A1-Home Powoduje zapisanie w pamięci dokonanych zmian parametrów f Hz Ref +50.0Hz I=300 A A1 Local f=f ref. f Hz I=300A A1 Home Dostęp (wejście) do menu Zmiana menu na A1-Home Przejście do menu C2 f Hz C2 Ramps I=300 A Wyjście z grupy parametrów Wybór (przewijanie) parametrów wewnątrz wybranego menu Przesunięcie kursora do numeru parametru Nastawa parametrów może zostać zakończona poprzez wciśnięcie klawisza MENU / PARAM. Przesunięcie kursora do cyfry dziesiątek f Hz I=300 A C2 Ramps Accel. ramp 1 C200= 10.0s f + 50,00 Hz I=300 A C2 Ramps Decel. ramp 2 C203= 20.0s f Hz I=300 A C2 Ramps Decel. ramp 2 C203= 20.0s f Hz I=300 A C2 Ramps Decel. ramp 2 C203= 25.0s Wejście do grupy parametrów w menu C2 Wybór (przewijanie) parametrów wewnątrz wybranego menu Przesunięcie kursora do wartości parametru Zmiana wartości parametru 11

13 Sterowanie lokalne (miejscowe) Aby można było sterować napęd z wbudowanego terminala, należy aktywować tryb sterowania lokalnego. Użyj klawisza LOCAL / REMOTE na terminalu sterowania aby przejść w tryb sterowania lokalnego. Wówczas aktywne są następujące klawisze: Klawisz Klawiatura Menu Zbiór parametrów Start Stop/Reset Stop/Reset Stop/Reset 2 x Stop/Reset 2 x Stop/Reset 2 x Stop/Reset = zatrzymanie wybiegiem (parametr dostępny w wersji software u PSR6) Zwiększenie wartości zadanej (prędkości) Idź do menu Przewijanie parametrów lub zwiększenie wartości parametru Zmniejszenie wartości zadanej (prędkości) Idź do menu Przewijanie parametrów lub zmniejszenie wartości parametru Obroty w lewo (wstecz) Idź do menu Przesunięcie kursora w lewo Obroty w prawo (naprzód) Idź do menu Przesunięcie kursora w prawo Jeśli na listwie zaciskowej aktywne są komendy (styki ) FWD (wysteruj silnik w kierunku naprzód ) lub REV (wysteruj silnik w kierunku wstecz ), automatycznie po zaniku błędu lub zresetowaniu nastąpi rozruch silnika. Tryb sterowania lokalnego może być zablokowany poprzez parametry E4.00, E4.01 i E4.03. Jeśli podłączona jest karta rozszerzeń we/wy, aby wysterować silnik konieczne jest utrzymywanie stanu wysokiego (logiczna 1) na zacisku DI5. Jeśli parametr E4.03 ustawiony jest na 1 (opcja Terminals listwa zaciskowa) wówczas funkcje klawiszy na terminalu sterowania są nieaktywne (za wyjątkiem klawisza Stop, jeśli parametr E4.04 jest ustawiony na 1 Always active zawsze aktywny). 12

14 Konfigurowanie Konfigurację przemiennika należy przeprowadzić w następujący sposób: B Initial set- B 1 Wybór języka Wybierz język, w którym będą wyświetlane informacje na wyświetlaczu B 2 B 3 B 4 Makro konfiguracja Dane silnika Automatyczne dostrojenie (Auto-tuning) Wybierz makro-konfigurację w celu skonfigurowania zacisków we/wy i zapisania ustawień parametrów stosownych do wybranej aplikacji (konfiguracja fabryczna dla danego macra) do menu skróconego (short menu). Zdefiniowane są dwie możliwości zależnie od charakteru aplikacji (typu obciążenia): Duży moment obciążenia : duże przeciążenia (1.5 In), Standardowy moment obciążenia : małe przeciążenia (1.2 In). Automatyczny pomiar parametrów silnika i na ich podstawie dostrojenie charakterystyki sterowania przemiennika. B 5 Matrix Menu skrócone Znajdują się w nim najważniejsze parametry stosownie do wybranej makro-konfiguracji oraz wszystkie pozostałe parametry, których wartości zostały zmienione w stosunku do ustawień fabrycznych. Jeżeli w menu skróconym nie ma parametrów wymaganych do optymalizacji pracy instalacji, można je wybrać z odpowiedniego menu, a następnie ustawić żądaną wartość. Parametry są automatycznie dodawane do menu skróconego. B 2 Makro-konfiguracja Po zakończeniu konfiguracji i nastawiania parametrów mogą być one zapisane w makrokonfiguracji użytkownika (parametry B2.01 i B2.02). Nie zapomnij powrócić do menu A1 w celu zapisania zmian parametrów. Zasilanie obwodów sterowania przemiennika napięciem stałym 24V z zewnętrznego źródła jest bardzo przydatne podczas procesu konfigurowania. Można wtedy dokonać odpowiednich ustawień bez zasilania z sieci obwodów mocy Altivara 68 (za wyjątkiem Autotuningu ). Konfigurację przemiennika można zanotować do tabeli konfiguracji i nastaw (patrz str135). Zanotuj wszystkie parametry (ich wartości ) jakie znajdują się w menu skróconym. Są tam parametry, których wartości różnią się od nastaw fabrycznych. 13

15 14

16 Wyświetlanie parametrów, wartości nastaw oraz konfiguracja wyświetlacza A Spis treści A1. Home - Menu podstawowe 16 A2. Wielkości (parametry) silnika 18 A3. Wielkości (parametry) przemiennika 19 A4. Wartości zadane 20 A5. Czas / kwh 22 A6. Konfiguracja wyświetlacza 23 15

17 A1. Home - Menu podstawowe Modyfikowane wielkości są zapisywane w pamięci poprzez: 1. Przejście do menu A1-Home, 2. Lub są zapisywane automatycznie po 5 min. od zmiany parametru (przy włączonym zasilaniu przemiennika) Menu A1. Home jest menu podstawowym wyświetlacza, gdzie pokazane są aktualne wartości parametrów pracy (częstotliwość, prąd), stan pracy przemiennika (status), aktualnie wybrane menu. f Hz Ref +50.0Hz I=300 A Wartości analogowe Bieżące menu A1 Local Acceleration Bieżący stan przemiennika A Bieżący tryb sterowania (1) Wartości analogowe, które mają zostać pokazane na wyświetlaczu są wybierane w menu A6 macierzy (Display Configuration). Wszystkie modyfikacje nastaw poszczególnych parametrów zostają zapamiętane w momencie, gdy użytkownik powróci do menu A1. Home. Stan pracy (status) (Disabled) Nieaktywny Stop (Not enabled) Brak pozwolenia (Trip) Wyzwolenie zabezpieczenia (Loading) Ładowanie (Mains off) Wyłączone zasilanie (Mains miss.) Zanik zasilania (Mains disc.) Odłączenie zasilania (Locked) Zablokowany (Heating mot.) Podgrzewanie silnika (Autotuning) Automatyczne dostrojenie Opis (patrz oprogramowanie PC - A1.03) Przemiennik jest w stanie nieaktywnym, jeśli nie jest wydana komenda na zaciskach sterowania (w konfiguracji fabrycznej wejście DI5_2 na karcie rozszerzeń lub przypisane wejście logiczne) lub przemiennik jest zablokowany poprzez sieć komunikacyjną ( 0, Not Ready to Switch on lub 19, Lock switching on ). Przemiennik jest odblokowany i czeka na wydanie komendy startu (komenda startu i wartość zadana prędkości). Tylko przy komunikacji sieciowej, jeśli brak komendy bit 3 operation authorization. Przemiennik wykrył błąd. Kod błędu jest podany na wyświetlaczu. Ładowane są wewnętrzne kondensatory przemiennika. Informacja pojawia się tylko gdy zastosowano zewnętrzny zasilacz obwodów sterowania 24V DC i wybrano funkcję kontroli stycznika sieciowego. Przemiennik jest odłączony od sieci (L1, L2 i L3) poprzez stycznik sieciowy, który jest sterowany przez przemiennik (parametr C6.00 sterowanie stycznika sieciowego) Mains miss Zanik zasilania - jest wyświetlany gdy podczas pracy silnika nastąpił zanik napięcia zasilania a zaprogramowana (parametr E3.09) zwłoka czasowa do wywołania błędu zaniku zasilania (undevoltage fault), jeszcze nie upłynęła. Jest wyświetlany jeśli aktywowane jest wejście logiczne przypisane do funkcji mains ON/OFF. Stycznik sieciowy, ze względów bezpieczeństwa, otwiera się. Możliwe jest tylko sterowanie lokalne (klawiatura terminala). Sterowanie poprzez zaciski We/Wy jest zablokowane, chyba że wejścia logiczne są zaprogramowane do sterowania lokalnego (komenda startu i prędkość zadana). Sterowanie poprzez terminal programowania: dozwolone. Sterowanie poprzez sieć komunikacyjną: nie dozwolone. Aktywna funkcja Podgrzewania silnika. Aktywowana jest funkcja Auto-tuning (1) Tryb sterowania: Tryb sterowania może być lokalny (miejscowy) lub zdalny, patrz menu E4. 16

18 A1. Home - Menu podstawowe Wyświetlane podczas pracy silnika (patrz oprogramowanie PC - A1.03 ) (Acceleration) Przyspieszanie Silnik przyspiesza (płynnie zwiększa częstotliwość) zgodnie z zaprogramowaną rampą przyspieszania. Wartość zadana częstotliwości nie została jeszcze osiągnięta (f zadana > f aktualna ): częstotliwość zadana > częstotliwość silnika (statora). Częstotliwość statora na skutek aktywnego ograniczenia (przeciążenie przemiennika, przeciążenie silnika, aktywacja ograniczenia momentu lub prądu, itp.) została zmniejszona podczas pracy silnika (f zadana > f aktualna ). Przemiennik pracuje z ograniczeniem momentu, silnik pracuje (f zadana > f aktualna ). (Deceleration) Zwalnianie f = f ref. Silnik zwalnia (płynnie zmniejsza częstotliwość) zgodnie z zaprogramowaną rampą zwalniania. Wartość zadana częstotliwości nie została jeszcze osiągnięta (f zadana < f aktualna ). Częstotliwość na skutek aktywnego ograniczenia (przeciążenie przemiennika, przeciążenie silnika, aktywacja ograniczenia momentu lub prądu, itp.) zwiększyła się podczas pracy generatorowej (f zadana < f aktualna ). Przemiennik pracuje z ograniczeniem momentu w trybie pracy generatorowej (f zadana < f aktualna ). Aktualna częstotliwość silnika jest równa częstotliwości zadanej. Histereza i czas może być nastawiany w parametrze D4.08. A (USER Macro 1) Makrokonfiguracja użytkownika 1 (USER Macro 2) Makrokonfiguracja użytkownika 2 (BU. active.) Moduł Hamow. aktywny (Emerg. Operat.) Praca Awaryjna Alarm (Limitations) Ograniczenia Wykorzystywana jest Makro-konfiguracja użytkownika numer 1 (parametry silnika 1) a wyjście logiczne jest w stanie 0. Gdy parametr B2.04 jest ustawiony na PAR 1 /2 (1 silnik ) lub PAR 2/2 (2 silniki ). Wykorzystywana jest Makro-konfiguracja użytkownika numer 2 (parametry silnika 2) a wyjście logiczne jest w stanie 1. Gdy parametr B2.04 jest ustawiony na PAR 1 /2 (1 silnik ) lub PAR 2/2 (2 silniki). Wskazuje, że opcje VW3A lub VW3A są aktywne (w trakcie hamowania). Wskazuje, że większość funkcji zabezpieczeń została wyłączona (nie działa). Tryb pracy w sytuacjach awaryjnych. Wskazuje aktywność alarmu. Warunki wystąpienia alarmu zależne są od wybranych ustawień. Patrz dodatek: Komunikaty Ograniczeń Wyświetlanie zależy od parametru A6.03 =1 Wyświetlane podczas konfigurowania (Code) Kod (Para locked) Parametr zablokowany (Not locked) Nie zablokowany (Paramet-Access) Parametr Dostęp (Read only) Tylko odczyt Użytkownik próbuje skonfigurować parametr, który jest dostępny jedynie po podaniu kodu dostępu. Należy podać kod dostępu (patrz F6) 2. 1) Użytkownik próbuje zmodyfikować parametr, który jest dostępny jedynie poprzez przypisane wejście logiczne (patrz D2.10 opcja 35). 2) Użytkownik próbuje zmodyfikować dany parametr gdy parametr B2.04 jest ustawiony na PAR 1 /2. Ustaw parametr B2.04 na 0. Użytkownik próbuje zmodyfikować parametr, który jest dostępny jedynie gdy przemiennik jest zablokowany. Wykonaj komendę Stop. Użytkownik próbuje zmodyfikować parametr wykorzystując nieautoryzowany dostępu. Dokonaj autoryzacji dostępu (patrz parametr F6.02, dostęp: terminal programowania, sieć lub RS232). Użytkownik próbuje zmodyfikować parametr, który służy tylko do odczytu wartości danej wielkości (z założenia nie daje się modyfikować). 17

19 A2. Wielkości (parametry) silnika Wyświetlanie chwilowych wartości odnośnie napędu (silnika) A2.00 Speed [rpm] (signed value) Tylko odczyt (1) Wyświetla chwilową prędkość w obrotach na minutę, nawet gdy przemiennik jest zablokowany (nie zasila silnika) np. gdy silnik znajduje się w stanie wybiegu. W przypadku obrotów przeciwnych do ruchu wskazówek zegara wyświetlane wartości są ujemne. A2.01 Torque [Nm] (signed value) Tylko odczyt Wyświetlana wartość zostaje podana jako funkcja w układzie 4 ćwiartkowym. Dokładność: ±5% momentu znamionowego. A2.02 Motor load [%] Tylko odczyt 100% odnosi się do znamionowego prądu silnika. Dokładność: ±1.5%. A2.03 Motor current [A] Tylko odczyt A Wartość skuteczna prądu w Amperach. Dokładność: ±1.5% prądu znamionowego. A2.04 Shaft power [kw] (signed value) Tylko odczyt Moc mechaniczna na wale silnika. Dokładność: ±5% mocy znamionowej (obliczana jako funkcja prędkości i momentu). A2.05 Appar. power [kva] Tylko odczyt Moc pozorna pobierana przez silnik. Dokładność: ±3% mocy znamionowej (obliczana jako funkcja prądu i napięcia). A2.06 Motor voltage [V] Tylko odczyt Wartość napięcia zasilającego silnik. Dokładność : ±2% napięcia znamionowego. A2.07 Slip freqency [Hz] (signed value) Tylko odczyt Wartość obliczana na podstawie obciążenia jako funkcja poślizgu znamionowego silnika (obliczana na podstawie momentu i strumienia). A2.08 Linear speed [m/min] (signed value) Tylko odczyt (1) Opcja wyświetlania wartości prędkości liniowej napędzanego urządzenia w m/min obliczona przy pomocy współczynnika skalującego określonego przez parametr A2.10 (A2.08=A2.00*A2.10). A2.09 Rot. speed [rpm] (signed value) Tylko odczyt Opcja wyświetlania wartości prędkości obrotowej napędzanego urządzenia w obrotach na minutę. Współczynnik przeliczeniowy określony jest przez parametr A2.11 (A2.09=A2.00*A2.11). A2.10 Process scaling VCB A2.11 Machine scaling VCB A2.12 Therm. state Motor Tylko odczyt Stan termiczny silnika, kalkulowany przez przemiennik (wykorzystuje parametry E2.04 do E2.07). A2.13 (2) Position low Tylko odczyt A2.14 (2) Position high Tylko odczyt Przy stosowaniu sprzężenia z enkoderem przemiennik zlicza liczbę impulsów enkodera, co daje informację o położeniu. Wartość zliczana jest dodawana lub odejmowana zależnie od kierunku pracy silnika. Ta wartość jest podana w kodzie hexadecymalnym na 32 bitach. Zliczane jest każde zbocze narastające i opadające impulsów A i B. A2.13 odnosi się do bitu najmniej znaczącego. A2.14 odnosi się do bitu najbardziej znaczącego. A 1 B (1) Jeśli nie jest załączone zasilanie z sieci (na wyświetlaczu Mains miss. lub Mains off ) wartość wielkości = 0. (2) Parametr będzie dostępny w wersji oprogramowania PSR6. 18

20 A3. Wielkości (parametry) przemiennika Wyświetlanie chwilowych wielkości charakteryzujących stan przemiennika A3.00 Output freq. [Hz] (signed value) Tylko odczyt Częstotliwość wyjściowa przemiennika. Rozdzielczość: 0.01 Hz A3.01 Drive load [%] Tylko odczyt Stan obciążenia przemiennika, 100% odnosi się do znamionowego prądu przemiennika (dla dużego momentu obciążenia ). Dokładność: ±1.5% znamionowego prądu przemiennika (dla dużego momentu obciążenia ) A3.02 DC voltage [VDC] Tylko odczyt (1) Wartość chwilowa napięcia obwodów pośrednich (szyny stałoprądowe DC). Dokładność: ±2% napięcia maksymalnego: Przemienniki 400 / 500 V: max. napięcie 920 V DC Przemienniki 690 V: max. napięcie 1200 V DC A3.03 Heatsink temp. [ C] Tylko odczyt 3. Dokładność : ±5 C. 4. Przy wysokiej temperaturze radiatora (powyżej 80 C dla częstotliwości > 10 Hz i powyżej 60 C dla częstotliwości < 10 Hz ) następuje : 5. 1.obniżenie częstotliwości kluczowania (patrz E6) 6. 2.ograniczenie dopuszczalnej wartości prądu wyłączenie przy zbyt wysokiej temperaturze (przy 100 C). A A3.04 Switching freq. [khz] Tylko odczyt Częstotliwość kluczowania napięcia wyjściowego przemiennika. A3.05 Drive reference Tylko odczyt Symbol przemiennika: ATV68xxN4 A3.06 Nom. current "C" [A] Tylko odczyt Wartość prądu znamionowego przemiennika. A3.07 Hardware vers. Tylko odczyt Indeks zastosowanego obwodu mocy. A3.08 Software-type Tylko odczyt A3.09 Software vers. Tylko odczyt A3.10 Serial no. Tylko odczyt Numer seryjny przemiennika, określony przez kartę sterowania. A3.11 Drive status Tylko odczyt Zobacz także przewodnik do opcji Profibus Not Ready ON Rdy. switch ON Load DC bus Ready to run Oper. relase Ramp enabled Ramp release Run Mot. fluxing Rel. Break Crane active JOG1 active JOG1 pause OFF1 active OFF3 active Close Break Fr. DC-break Fr. DC-break OFF2 active Lock switching on Trip Autotuning Power test Rel. break Rel. break Heating motor Trip condition Trip condition 2 A3.12 Therm. state BR Tylko odczytu Stan termiczny rezystora hamowania, kalkulowany przez przemiennik (wykorzystuje parametry E3.07 do E3.08) Dostępny tylko z modułami hamowania VW3A lub VW3A (1)Jeśli nie jest załączone zasilanie z sieci (na wyświetlaczu Mains miss. lub Mains off ) wartość wielkości = 0. 19

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ Vo P4 P5 VR V1 CM I AM O O O O O O O 30A 30B 30C MO EX P24 P1 P2 CM P3 O O O O O O O O O O LISTWA P1 P2 P3

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. APLIKACJA FALOWNIKÓW 690P - 4-Q Regen ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. ul. P. Gojawiczyńskiej 13 44-109 Gliwice Tel : 032 330-45-70 Fax : 032 330-45-74

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160*

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* ART2000i Digital Dimming System Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* Wstęp 1. Regulator ART2000i 1.1 Opis systemu ART2000i jest wysokiej klasy regulatorem do zastosowań

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI PRZEDMOWA VACON 3 PRZEDMOWA Dokument: DPD01101F Data: 5.12.2013 Wersja oprogramowania: FW0072V012 INFORMACJE O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Przykład programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 6

Przykład programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 6 Przykład programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 6 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi elementami języka drabinkowego i zasadami programowania Programowalnych Sterowników Logicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wyjście Kierunek. P zasilanie zewnętrzne 12/24VDC. P040 wyjście impulsów kanał 0. COM0 0V P041 wyjście impulsów kanał 1. COM1 0V P042 kierunek kanał 0

Wyjście Kierunek. P zasilanie zewnętrzne 12/24VDC. P040 wyjście impulsów kanał 0. COM0 0V P041 wyjście impulsów kanał 1. COM1 0V P042 kierunek kanał 0 Moduł pozycjonowania 1. Podłączenie Moduł pozycjonowania zapewnia sterowanie impulsowe napędem. Sterownik Master K 120S posiada wbudowany moduł pozycjonowania umoŝliwiający sterowanie dwoma napędami jednocześnie.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego.

Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego. Ćwiczenie nr 35 INTERFEJS IEC-625 (GPIB, IEEE 488) Cel: Celem ćwiczenia jest poznanie działania interfejsu GPIB oraz jego możliwości w systemach pomiarowych. W tym ćwiczeniu badane będą charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ S I E Ć BATERIA LAD. EKSPLOAT. LAD. PODTRZYM. START STOP Pulpit nastawczo-kontrolny zespołu prostownikowego Zespół prostownikowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI POWERFLEX 525 Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU CONNECTED COMPONENTS WORKBENCH

KONFIGURACJA PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI POWERFLEX 525 Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU CONNECTED COMPONENTS WORKBENCH KONFIGURACJA PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI POWERFLEX 525 Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU CONNECTED COMPONENTS WORKBENCH STEROWANIE PRACĄ PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI POWERFLEX 525 Z POZIOMU STEROWNIKA COMPACTLOGIX

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E

Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E 9 36 VDC do 3,0 A KARTA KATALOGOWA STRUKCJA OBSŁUGI WK 427 790 04.2015 ZASTOSOWANIE Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E służy do sterowania elektromagnesem proporcjonalnym

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

JAPANESE TECHNOLOGY. Przemienniki częstotliwości Softstarty Akcesoria. Przegląd oferty. Sanyu kontroluje i zabezpiecza Twój silnik

JAPANESE TECHNOLOGY. Przemienniki częstotliwości Softstarty Akcesoria. Przegląd oferty. Sanyu kontroluje i zabezpiecza Twój silnik JAPANESE TECHNOLOGY FOCUS ON RESEARCH AND DEVELOPMENT Przemienniki częstotliwości Softstarty Akcesoria Przegląd oferty Sanyu kontroluje i zabezpiecza Twój silnik Profil firmy Informacje o firmie Firma

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie napędów elektrycznych z luzownikami w robocie Kawasaki FA006E wersja próbna Literatura uzupełniająca do ćwiczenia: 1. Cegielski P. Elementy programowania

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Falownik wektorowy FA-3X110 FA-3X150 FA-3X220

Falownik wektorowy FA-3X110 FA-3X150 FA-3X220 ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl Falownik wektorowy FA-3X110 FA-3X150 FA-3X220 Instrukcja obsługi v. 1.0.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

SEM1600F 10 lat gwarancji

SEM1600F 10 lat gwarancji 2 uniwersalne wejścia: TTL, m, PNP, NPN, styk, mv Tryb częstotliwości 0,01Hz...65kHz; licznika DC do 1kHz Wyj. prądowe m (aktywne/pasywne) i napięciowe V Izolacja galwaniczna wej./wyj./zasil. 500VDC Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 MODBUS 40 Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 Instrukcja instalatora MODBUS 40 Informacje ogólne Wyposażenie pompy ciepła NIBE w moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umożliwia

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo