Altivar 68 Telemecanique

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Altivar 68 Telemecanique"

Transkrypt

1 << Powrót Altivar 68 Telemecanique Instrukcja programowania Przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej silników asynchronicznych. PSR 5 - PSR 6

2 Spis treści Zalecenia instalacyjne 3 Sterowanie 7 A - Wyświetlanie parametrów, wartości nastaw oraz konfiguracji wyświetlacza 15 B - Ustawienia początkowe 25 C - Funkcje specjalne (specyficzne) 51 D - We/Wy analogowe i logiczne 67 E - Adaptacja przemiennika do wymogów instalacji (aplikacji) 87 F - Pomoc (Help), ustawienia fabryczne, pamięć błędów, konfiguracja, blokada 99 F E D C B A Nastawa (Setup) / Obsługa błędów 115 Tabela konfiguracji i nastaw 123 1

3 Ta instrukcja opisuje sposób konfigurowania przemiennika częstotliwości Altivar 68. Aby uzyskać informacje odnośnie podłączania, okablowania i rozruchu należy zapoznać się także z Instrukcją użytkowania przemiennika Altivar 68. Zastosowane w przemienniku funkcje detekcji ( overspeed i veering ) nie mogą być stosowane jako funkcje bezpieczeństwa jeśli występuje zagrożenia dla personelu. W tym przypadku muszą być zastosowane dodatkowe, zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa. Gdy przemiennik jest podłączony do zasilania, elementy mocy i podzespoły sterowania znajdują się pod napięciem. Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym nie wolno ich, pod żadnym pozorem, dotykać. Gdy przemiennik znajduje się pod napięciem, jego obudowa musi być zamknięta. Jakiekolwiek prace, zarówno w części elektrycznej jak i w części mechanicznej układu lub maszyny, muszą być prowadzone po odłączeniu zasilania przemiennika. Po wyłączeniu zasilania przemiennika Altivar należy odczekać 10 minut przed rozpoczęciem prac. Czas ten jest potrzebny na rozładowanie się wewnętrznych kondensatorów. Należy sprawdzić czy napięcie pomiędzy zaciskami + i jest mniejsze niż 60 V DC. W czasie normalnej pracy układu może nastąpić zatrzymanie silnika (wyłączenie sygnału startu lub zadana prędkość 0), podczas gdy przemiennik jest zasilany. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa personelu wymaga się zabezpieczenia przed niespodziewanym uruchomieniem silnika, to blokada elektroniczna jest niewystarczająca należy wyposażyć układ w zabezpieczenie odłączające zasilanie obwodu mocy. W przemienniku zastosowano zabezpieczenia, które w przypadku awarii / błędu mogą spowodować jego zastopowanie, w wyniku czego zatrzymany zostanie również silnik. Silnik może zostać również zablokowany mechanicznie (za pomocą blokady). Ponadto, przy wahaniach napięcia, a w szczególności przy zanikach zasilania, również może następować zatrzymanie silnika. Zniknięcie przyczyn powodujących zatrzymanie może spowodować ponowne uruchomienie silnika, które w przypadku niektórych maszyn i instalacji, mogłoby być niebezpieczne (w szczególności tych, które muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa). W tych przypadkach użytkownik musi podjąć odpowiednie kroki ograniczające możliwość samoistnego uruchomienia się napędu, w szczególności poprzez zastosowanie czujnika wykrywającego niskie obroty silnika, który w momencie nieprogramowego zatrzymania silnika spowoduje odcięcie zasilania przemiennika częstotliwości. Automatyczny ponowny start (restart): Przemiennik może zostać skonfigurowany do pracy w trybie automatycznego ponownego startu. W tym przypadku należy się upewnić, że nie stwarza to żadnego zagrożenia. Produkty i elementy wyposażenia opisane w niniejszej instrukcji mogą być w dowolnym czasie modyfikowane lub zmieniane zarówno co do parametrów technicznych jak i co do sposobu działania. Ich opis nie może być w żadnym wypadku traktowany jako wiążący. Przemiennik musi być instalowany i konfigurowany zgodnie z normami międzynarodowymi IEC i normami lokalnymi. Odpowiedzialność za zapewnienie zgodności całego układu z normami leży po stronie osoby odpowiedzialnej za jego zestawienie (integratora systemu). Osoba taka musi znać dyrektywy Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw EMC. W celu spełnienia podstawowych wymagań EMC należy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Altivar 68 musi być traktowany jako podzespół nie jest on samodzielną maszyną, czy urządzeniem gotowym do pracy, w sensie wynikającym z dyrektyw europejskich (dyrektywa maszynowa i kompatybilności elektromagnetycznej EMC). Zapewnienie zgodności całego układu z tymi normami leży po stronie użytkownika. 2

4 Zalecenia instalacyjne Spis treści 1. Informacje wymagane przed załączeniem zasilania przemiennika 4 2. Zasilenie przemiennika (obwód sterowania) 4 3. Podstawowa procedura uruchomienia 4 4. Zalecenia nastaw w przypadku stosowania zewnętrznego modułu hamowania (aplikacje dźwigowe) 4 5. Automatyczne dostrojenie (Autotuning) i pomiar parametrów silnika 4 6. Ustawianie parametrów zależnie od typu aplikacji 4 7. Wybór typu aplikacji (application macro) 4 8. Nastawa parametrów specyficznych do typu aplikacji 5 9. Zapisywanie (przechowywanie) parametrów Tryby sterowania napędu Praca ze sprzężeniem enkoderowym 5 3

5 1. Informacje wymagane przed załączeniem zasilania przemiennika Spisz informacje z tabliczki znamionowej silnika. Będą one użyteczne przy wypełnianiu danych w menu Motor data (Dane silnika) Zapoznaj się z instrukcją programowania odnośnie sposobu obsługi terminala programowania (sekcje terminal programowania, rozmieszczenie menu, ustawianie parametrów, nastawa ). 2. Zasilenie przemiennika (obwód sterowania) - Przemiennik (obwód sterowania) może być zasilony na dwa sposoby : - stosując zasilanie z sieci poprzez L1,L2 i L3 - stosując zasilacz pomocniczy 24 VDC podłączony do zacisków P24V i P0V Zapoznaj się z zaleceniami rozruchowymi w Instrukcji użytkowania Tabela powyżej wyświetlacza służy jako pomoc przy konfiguracji, nastawianiu i umożliwia szybki dostęp do wymaganego parametru. Aktualnie wybrane menu jest pokazane w lewym dolnym rogu wyświetlacza. Menu B (B1, B2, itd.) zawiera minimalne (podstawowe) nastawy / parametry wymagane przy konfiguracji i rozruchu. 3. Podstawowa procedura uruchomienia Po zasileniu przemiennika, na wyświetlaczu pojawia się menu A1 Home. Wyjdź do menu B1 i wybierz język. Wejdź do menu B3 i wprowadź dane silnika z jego tabliczki znamionowej: moc znamionowa, prąd znamionowy, napięcie znamionowe, częstotliwość znamionowa, prędkość znamionowa. Wybierz typ sygnału dla auto.reference (prędkość zadana): prądowy w menu D1.04 lub napięciowy w D1.00. Powróć do menu A1 Home w celu zapisania parametrów. 4. Zalecenia nastaw w przypadku stosowania zewnętrznego modułu hamowania (aplikacje dźwigowe) Wskaż obecność podłączonego modułu hamowania w menu C1.03 (opcja 1, 5 lub 6 zależnie od typu modułu hamowania). (To pozwoli uniknąć auto-adaptacji rampy zwalniania podczas hamowania). Wybierz tryb logiki hamowania w menu C6.01 (transport pionowy lub poziomy). Wprowadź ustawienia jak pokazano w instrukcji. Nie zapomnij ustawić błędu prędkości w menu C Automatyczne dostrojenie (Auto-tuning) i pomiar parametrów silnika Jeśli aplikacja wymaga bardzo wysokiej jakości regulacji, muszą być pomierzone parametry silnika. W celu wykonania auto-tuningu na zaciskach L1,L2 i L3 musi być obecne zasilanie. Sprawdź, że żadna komenda startu nie jest aktywna na wejściach logicznych. Jeśli napęd jest wyposażony w kartę rozszerzeń WE/WY, wejście DI5 musi być ustawione na 1. Idź do menu B4.00 w celu rozpoczęcia pomiaru parametrów silnika. Aby zapewnić dużą dokładność, silnik nie może się obracać podczas pomiaru i musi być zimny. Pomiarowy sygnał elektryczny wysłany do silnika nie powoduje jego obrotów. Auto-tuning trwa od 2 do 4 minut, zależnie od mocy silnika. 6. Ustawianie parametrów zależnie od typu aplikacji Parametry mogą być ustawiane na dwa sposoby: Albo poprzez bezpośrednie wejście do funkcji zawierającej wymagany parametr. Przykład: przypisanie wybranych We/Wy w menu D1...D6 i wybranie typu sterowania (lokalne, zdalne) w menu E1...E6. Lub zastosowanie wstępnie skonfigurowanych zbiorów parametrów dostosowanych do typu aplikacji. Te wstępnie skonfigurowane zbiory są nazywane makrami aplikacji (application macro). Przemiennik ma 4 makra, odpowiednie do najczęściej spotykanych aplikacji. Po wybraniu makra, nastawy parametrów i We/Wy są automatycznie ustawiane w sposób najlepiej odpowiadający wybranemu typowi aplikacji. W fabrycznym ustawieniu wybrana jest makro-konfiguracja taśmociąg/ podajnik stosowana głównie do aplikacji o transporcie poziomym ze stałym momentem obciążenia. Menu B5 ( Short menu ) zawiera parametry kluczowe dla wybranego typu aplikacji (makra) oraz wszystkie parametry zmodyfikowane przez użytkownika, np. zmienione w stosunku do ustawień fabrycznych. To menu jest stosowane do identyfikacji tych parametrów i szybkiego dostępu do nich. Jeśli któryś ze zmienionych przez użytkownika parametrów zostanie przez niego ponownie ustawiony do wartości takiej jak w nastawach fabrycznych, wówczas taki parametr znika z tego menu (B5). 7. Wybór typu aplikacji (application macro) Do wyboru typu makro-konfiguracji służy parametr B2.03 Macro select ( Wybór makra ). 4

6 8. Nastawa parametrów specyficznych do typu aplikacji Wejdź do menu skróconego B5 i w razie potrzeby dostosuj nastawy do aplikacji. Fabryczne nastawy dla różnych makro-konfiguracji podane są w rozdziale dotyczącym makro-konfiguracji. Sprawdź, czy konfiguracje wejść analogowych (zadawanie prędkości) i wejść logicznych (komendy start naprzód i wstecz) są odpowiednie do aplikacji. 9. Zapisywanie (przechowywanie) parametrów Zapisz ustawienia parametrów w pamięci podręcznej przemiennika poprzez powrót do menu A1- Home (lub użyj oprogramowania na PC poprzez parametr A1.00). W ten sposób ustawienia zostaną przechowane w pamięci po zaniku zasilania. Parametry są także automatycznie zapisywane po czasie 5 minut od załączenia zasilania przemiennika. Ostrzeżenie: jeśli po zapisaniu konfiguracji w pamięci podręcznej przemiennika, zostanie wybrana nowa makro-konfiguracja, poprzednio zapisane w pamięci parametry (konfiguracja) zostaną zaktualizowane. Zapisz ustawienia parametrów w jednej z dwóch makro-konfiguracji użytkownika ( user macros ). Makro-konfiguracja użytkownika jest stosowana do zapisania całej konfiguracji przemiennika w specjalnym obszarze pamięci przemiennika. Dwie kompletne konfiguracje użytkownika mogą być zapisane w B2.01 (makro-konfiguracja 1) i B2.02 (makro-konfiguracja 2). Parametry zapisane w makrokonfiguracji użytkownika mogą być zastosowane w aktualnej konfiguracji przemiennika albo poprzez konfigurację (wybór makra w B2.03 ) lub poprzez selekcję za pomocą wejścia logicznego (patrz B2.04). 10. Tryby sterowania napędu Napęd może być sterowany na różne sposoby, poprzez: klawiaturę na terminalu programowania zaciski We/Wy łącze szeregowe złącze RS232 Sposób sterowania może być wybrany poprzez przypisanie wejścia logicznego do funkcji LOCAL/REMOTE (Lokalne/Zdalne). Dla wyjaśnienia: tryb lokalny oznacza sterowanie poprzez wbudowaną klawiaturę terminala. Sterowanie zdalne (Remote) oznacza sterowanie poprzez zaciski We/Wy lub złącze szeregowe (napęd sterowany przez sterownik PLC). Patrz diagram w rozdziale D2 i wybór trybu sterowania w E4. Prędkość zadana (referencja) Sprawdź przypisanie wejść analogowych: wybierz wejście prądowe (D1.04) lub napięciowe (D1.00). Referencja freq.ref.aut jest zaprogramowana fabrycznie na wejście prądowe. Aby zadawać prędkość za pomocą potencjometru należy freq.ref.aut przypisać do wejścia napięciowego (AIV). Ta sama referencja nie może być dwa razy wybrana (raz na wejściu napięciowym i raz na wejściu prądowym). Aby zmienić jej przypisanie należy najpierw zdjąć poprzednie przypisanie. Wykorzystując wejście logiczne, dwie różne prędkości zadane mogą być wybrane: jedna zwana MANUAL i druga zwana AUTO (patrz diagram w D1 i przypisanie wejścia do Manual/Auto w D2). Jeśli jest stosowana karta rozszerzeń We/Wy, wejście DI5 musi być ustawione na 1 (aby umożliwić sterowanie silnika). Rozkaz startu (Run) Sterowanie lokalne (Lokal): Napęd może być sterowany bezpośrednio poprzez klawiaturę na panelu programowania: - Wciśnij przycisk LOCAL/REMOTE. Sprawdź na wyświetlaczu, czy nastąpiło przełączenie na tryb Local. - Aby wystartować silnik wciśnij zielony przycisk RUN, aby zatrzymać wciśnij przycisk czerwony STOP. - Podaj wartość zadaną prędkości za pomocą przycisków i oraz kierunek obrotów przyciskami,. Sterowanie zdalne (Remote): Przed przełączeniem w tryb zdalny, sprawdź w A A4.22 czy wejścia analogowe i logiczne zostały poprawnie wybrane. To pozwoli zapobiec podawaniu przypadkowych komend. Zaciski We/Wy mogą być użyte w trybie lokalnym lub zdalnym zależnie od tego jak są przypisane (patrz rozdział D2 sterowanie lokalne / zdalne). Przykładowo: jest wartość LOCAL funkcji +prędkość/- prędkość i wartość REMOTE funkcji +prędkość/- prędkość. Jeśli do zasilania wejść logicznych jest użyty wewnętrzny zasilacz 24 V, obowiązkowo DIS (punkt wspólny wejść logicznych) ma być połączony do zacisku 0V. 11. Praca ze sprzężeniem enkoderowym Ustaw liczbę impulsów na jeden obrót enkodera w D5.03. Utrzymaj przemiennik w trybie kalkulacji prędkości ustaw parametr D5.00 na 2 Encoder i D5.02 na 0 (nieaktywna regulacja prędkości w pętli zamkniętej). Wystartuj silnik w celu sprawdzenia kierunku obrotów na wyświetlaczu. Wartość zadana częstotliwości i sprzężenie zwrotne muszą mieć ten sam znak (patrz D5.03). Ustaw przemiennik w tryb regulacji w pętli zamkniętej. D5.02 ustaw na 1 lub 2 i ustaw D5.04, D5.05, D5.07 i jeśli konieczne, D

7 6

8 Sterowanie Spis treści Terminal sterowania 8 Macierz menu 10 Nastawa parametrów 11 Sterowanie lokalne 12 Konfigurowanie 13 7

9 Terminal sterowania Tabela ułatwiająca poruszanie się po menu Sygnalizacja aktualnego stanu przemiennika: gotowy do pracy (Ready), pracujący (wysterowanie silnika) (Run) lub zablokowany (Trip). Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (konfigurowalny) Przycisk startu (Run) w trybie pracy lokalnej Przycisk Stop stosowany do pracy zdalnej lub lokalnej(miejscowej), można go zaprogramować do potwierdzania informacji o błędach (reset). f Hz Ref+45.6Hz A1 Remote Klawisz Lokalne/Zdalne (Local/Remote) służy do wyboru sterowania poprzez klawiaturę terminala lub zaciski (We/Wy). P+1045kW Acceleration Klawisz Lewy służy do przemieszczania się po macierzy menu lub przesuwania kursora (*) w lewo oraz do wyboru kierunku wirowania wstecz w trybie pracy lokalnej. Klawisz Dół służy do przechodzenia w dół między poszczególnymi poziomami macierzy menu, zmniejszanie nastawianych wartości parametrów. Klawisz Góra służy do: przechodzenia w górę między poszczególnymi poziomami macierzy menu, zwiększania wartości nastawianych parametrów, zwiększanie prędkości zadanej w trybie pracy lokalnej. Klawisz Prawy służy do przemieszczania się po macierzy menu lub przesuwania kursora (*) w prawo oraz do wyboru kierunku wirowania naprzód w trybie pracy lokalnej. Klawisz Menu/ Parametry służy do wybrania (wejścia) danego menu (parametru) i wyjścia z trybu nastawiania parametru (wyjścia z menu). * Kursor podkreśla zmieniany parametr. Patrz rozdział: Nastawa parametrów Wersja oprogramowania (software) podana jest w parametrze A3.08 i A3.09. Wybór menu dokonuje się klawiszami Góra, Dół, Lewy, Prawy w oparciu o tabelę menu umieszczoną na terminalu sterowania. 8

10 Terminal sterowania Szybkie poruszanie się po menu 9.3 Górny lewy (menu A1- Display) naciśnij jednocześnie Górny prawy (menu A6- Display Configuration) naciśnij jednocześnie Dolny-lewy (menu F1- Test-Help) naciśnij jednocześnie Dolny-prawy (menu F6- Code Lock) naciśnij jednocześnie Regulacja kontrastu wyświetlacza Kontrast wyświetlacza LCD reguluje się za pomocą potencjometru usytuowanego w górnym lewym rogu karty sterowania. contrast kontrast LCD - + 9

11 Macierz menu Rysunek poniżej pokazuje 3-wymiarową budowę macierzy menu i sposób dostępu do parametrów. Wiersze A, B, C, D, E, F zawierają zbiory tematycznie pogrupowanych parametrów. D I/O E Drive F Diagnostics A Display B Initial Set- C Adjustment Drive Overload Test-Help Home 1 Motor Values Language Macro Selection Configuration General Functions Analogue Inputs Logic Inputs Ramps MENU Inverter Values Motor Data B3.00 B3.01 B3.02 B3.03 B3.04 Reference Values Time kwh Display Configuration Group of parameters Zbiór parametrów w menu B3 from menu B3 Display wyświetlacz: : ref + 50 Hz I=00A B3 Motor data Nominal freq. B 3.03= 50 Hz MENU B3.03 Nominal freq. VICB Hz Parameter Numer parametru number Parameter Nazwa parametru name wartość Factory nastawiona setting wartość Min. value min. or Value set Max. wartość value max. Identyfikacja Identification parametrów: of parameters : Może Can być only modyfikowana be modified tylko if access jeśli jest umożliwiony enabled (1) dostęp (1) Może Can być be modyfikowana modified if jeśli unlocked jest odblokowany by access poprzez code kod dostępu (2) (2) Może Can być be modified modyfikowana if stopped jeśli silnik (speed jest zatrzymany drive disabled) (3) (3) Może Parameter być zawsze can modyfikowany always be modified Wejście do wybranego menu odbywa się za pomocą klawisza Menu/Param. Menu A1 Home pełni specjalną rolę: Nie dotyczy ona żadnego z parametrów ale samego wyświetlacza: Modyfikowane wielkości są zapisywane w pamięci wyświetlacza w momencie przechodzenia z poziomu macierzy do podstawowego wyświetlacza (Klawisz Menu/Param. ) Modyfikowane wielkości są zapisywane poprzez: - przejście do menu A1-Home, - lub są zapisywane automatycznie po 5 min. od zmiany parametru (przy włączonym zasilaniu przemiennika) Każdy z elementów macierzy jest osiągalny w zakresie danego poziomu przy użyciu klawiszy-strzałek. (1) Patrz parametr F6.02 (2) Patrz parametr F6.00 i F6.01 (3) Komenda startu nie może być wykonana jeśli parametr jest w trakcie modyfikacji. Komendy wydawane z poziomu terminala (poprzez klawisze) są ignorowane a komendy wydawane z poziomu wejść logicznych są zawieszane jeśli kursor znajduje się na prawo od znaku =. 10

12 Nastawa parametrów Naciśnięcie klawiszy zmienia menu lub wartość podkreślonego parametru. Powrót do menu A1-Home Powoduje zapisanie w pamięci dokonanych zmian parametrów f Hz Ref +50.0Hz I=300 A A1 Local f=f ref. f Hz I=300A A1 Home Dostęp (wejście) do menu Zmiana menu na A1-Home Przejście do menu C2 f Hz C2 Ramps I=300 A Wyjście z grupy parametrów Wybór (przewijanie) parametrów wewnątrz wybranego menu Przesunięcie kursora do numeru parametru Nastawa parametrów może zostać zakończona poprzez wciśnięcie klawisza MENU / PARAM. Przesunięcie kursora do cyfry dziesiątek f Hz I=300 A C2 Ramps Accel. ramp 1 C200= 10.0s f + 50,00 Hz I=300 A C2 Ramps Decel. ramp 2 C203= 20.0s f Hz I=300 A C2 Ramps Decel. ramp 2 C203= 20.0s f Hz I=300 A C2 Ramps Decel. ramp 2 C203= 25.0s Wejście do grupy parametrów w menu C2 Wybór (przewijanie) parametrów wewnątrz wybranego menu Przesunięcie kursora do wartości parametru Zmiana wartości parametru 11

13 Sterowanie lokalne (miejscowe) Aby można było sterować napęd z wbudowanego terminala, należy aktywować tryb sterowania lokalnego. Użyj klawisza LOCAL / REMOTE na terminalu sterowania aby przejść w tryb sterowania lokalnego. Wówczas aktywne są następujące klawisze: Klawisz Klawiatura Menu Zbiór parametrów Start Stop/Reset Stop/Reset Stop/Reset 2 x Stop/Reset 2 x Stop/Reset 2 x Stop/Reset = zatrzymanie wybiegiem (parametr dostępny w wersji software u PSR6) Zwiększenie wartości zadanej (prędkości) Idź do menu Przewijanie parametrów lub zwiększenie wartości parametru Zmniejszenie wartości zadanej (prędkości) Idź do menu Przewijanie parametrów lub zmniejszenie wartości parametru Obroty w lewo (wstecz) Idź do menu Przesunięcie kursora w lewo Obroty w prawo (naprzód) Idź do menu Przesunięcie kursora w prawo Jeśli na listwie zaciskowej aktywne są komendy (styki ) FWD (wysteruj silnik w kierunku naprzód ) lub REV (wysteruj silnik w kierunku wstecz ), automatycznie po zaniku błędu lub zresetowaniu nastąpi rozruch silnika. Tryb sterowania lokalnego może być zablokowany poprzez parametry E4.00, E4.01 i E4.03. Jeśli podłączona jest karta rozszerzeń we/wy, aby wysterować silnik konieczne jest utrzymywanie stanu wysokiego (logiczna 1) na zacisku DI5. Jeśli parametr E4.03 ustawiony jest na 1 (opcja Terminals listwa zaciskowa) wówczas funkcje klawiszy na terminalu sterowania są nieaktywne (za wyjątkiem klawisza Stop, jeśli parametr E4.04 jest ustawiony na 1 Always active zawsze aktywny). 12

14 Konfigurowanie Konfigurację przemiennika należy przeprowadzić w następujący sposób: B Initial set- B 1 Wybór języka Wybierz język, w którym będą wyświetlane informacje na wyświetlaczu B 2 B 3 B 4 Makro konfiguracja Dane silnika Automatyczne dostrojenie (Auto-tuning) Wybierz makro-konfigurację w celu skonfigurowania zacisków we/wy i zapisania ustawień parametrów stosownych do wybranej aplikacji (konfiguracja fabryczna dla danego macra) do menu skróconego (short menu). Zdefiniowane są dwie możliwości zależnie od charakteru aplikacji (typu obciążenia): Duży moment obciążenia : duże przeciążenia (1.5 In), Standardowy moment obciążenia : małe przeciążenia (1.2 In). Automatyczny pomiar parametrów silnika i na ich podstawie dostrojenie charakterystyki sterowania przemiennika. B 5 Matrix Menu skrócone Znajdują się w nim najważniejsze parametry stosownie do wybranej makro-konfiguracji oraz wszystkie pozostałe parametry, których wartości zostały zmienione w stosunku do ustawień fabrycznych. Jeżeli w menu skróconym nie ma parametrów wymaganych do optymalizacji pracy instalacji, można je wybrać z odpowiedniego menu, a następnie ustawić żądaną wartość. Parametry są automatycznie dodawane do menu skróconego. B 2 Makro-konfiguracja Po zakończeniu konfiguracji i nastawiania parametrów mogą być one zapisane w makrokonfiguracji użytkownika (parametry B2.01 i B2.02). Nie zapomnij powrócić do menu A1 w celu zapisania zmian parametrów. Zasilanie obwodów sterowania przemiennika napięciem stałym 24V z zewnętrznego źródła jest bardzo przydatne podczas procesu konfigurowania. Można wtedy dokonać odpowiednich ustawień bez zasilania z sieci obwodów mocy Altivara 68 (za wyjątkiem Autotuningu ). Konfigurację przemiennika można zanotować do tabeli konfiguracji i nastaw (patrz str135). Zanotuj wszystkie parametry (ich wartości ) jakie znajdują się w menu skróconym. Są tam parametry, których wartości różnią się od nastaw fabrycznych. 13

15 14

16 Wyświetlanie parametrów, wartości nastaw oraz konfiguracja wyświetlacza A Spis treści A1. Home - Menu podstawowe 16 A2. Wielkości (parametry) silnika 18 A3. Wielkości (parametry) przemiennika 19 A4. Wartości zadane 20 A5. Czas / kwh 22 A6. Konfiguracja wyświetlacza 23 15

17 A1. Home - Menu podstawowe Modyfikowane wielkości są zapisywane w pamięci poprzez: 1. Przejście do menu A1-Home, 2. Lub są zapisywane automatycznie po 5 min. od zmiany parametru (przy włączonym zasilaniu przemiennika) Menu A1. Home jest menu podstawowym wyświetlacza, gdzie pokazane są aktualne wartości parametrów pracy (częstotliwość, prąd), stan pracy przemiennika (status), aktualnie wybrane menu. f Hz Ref +50.0Hz I=300 A Wartości analogowe Bieżące menu A1 Local Acceleration Bieżący stan przemiennika A Bieżący tryb sterowania (1) Wartości analogowe, które mają zostać pokazane na wyświetlaczu są wybierane w menu A6 macierzy (Display Configuration). Wszystkie modyfikacje nastaw poszczególnych parametrów zostają zapamiętane w momencie, gdy użytkownik powróci do menu A1. Home. Stan pracy (status) (Disabled) Nieaktywny Stop (Not enabled) Brak pozwolenia (Trip) Wyzwolenie zabezpieczenia (Loading) Ładowanie (Mains off) Wyłączone zasilanie (Mains miss.) Zanik zasilania (Mains disc.) Odłączenie zasilania (Locked) Zablokowany (Heating mot.) Podgrzewanie silnika (Autotuning) Automatyczne dostrojenie Opis (patrz oprogramowanie PC - A1.03) Przemiennik jest w stanie nieaktywnym, jeśli nie jest wydana komenda na zaciskach sterowania (w konfiguracji fabrycznej wejście DI5_2 na karcie rozszerzeń lub przypisane wejście logiczne) lub przemiennik jest zablokowany poprzez sieć komunikacyjną ( 0, Not Ready to Switch on lub 19, Lock switching on ). Przemiennik jest odblokowany i czeka na wydanie komendy startu (komenda startu i wartość zadana prędkości). Tylko przy komunikacji sieciowej, jeśli brak komendy bit 3 operation authorization. Przemiennik wykrył błąd. Kod błędu jest podany na wyświetlaczu. Ładowane są wewnętrzne kondensatory przemiennika. Informacja pojawia się tylko gdy zastosowano zewnętrzny zasilacz obwodów sterowania 24V DC i wybrano funkcję kontroli stycznika sieciowego. Przemiennik jest odłączony od sieci (L1, L2 i L3) poprzez stycznik sieciowy, który jest sterowany przez przemiennik (parametr C6.00 sterowanie stycznika sieciowego) Mains miss Zanik zasilania - jest wyświetlany gdy podczas pracy silnika nastąpił zanik napięcia zasilania a zaprogramowana (parametr E3.09) zwłoka czasowa do wywołania błędu zaniku zasilania (undevoltage fault), jeszcze nie upłynęła. Jest wyświetlany jeśli aktywowane jest wejście logiczne przypisane do funkcji mains ON/OFF. Stycznik sieciowy, ze względów bezpieczeństwa, otwiera się. Możliwe jest tylko sterowanie lokalne (klawiatura terminala). Sterowanie poprzez zaciski We/Wy jest zablokowane, chyba że wejścia logiczne są zaprogramowane do sterowania lokalnego (komenda startu i prędkość zadana). Sterowanie poprzez terminal programowania: dozwolone. Sterowanie poprzez sieć komunikacyjną: nie dozwolone. Aktywna funkcja Podgrzewania silnika. Aktywowana jest funkcja Auto-tuning (1) Tryb sterowania: Tryb sterowania może być lokalny (miejscowy) lub zdalny, patrz menu E4. 16

18 A1. Home - Menu podstawowe Wyświetlane podczas pracy silnika (patrz oprogramowanie PC - A1.03 ) (Acceleration) Przyspieszanie Silnik przyspiesza (płynnie zwiększa częstotliwość) zgodnie z zaprogramowaną rampą przyspieszania. Wartość zadana częstotliwości nie została jeszcze osiągnięta (f zadana > f aktualna ): częstotliwość zadana > częstotliwość silnika (statora). Częstotliwość statora na skutek aktywnego ograniczenia (przeciążenie przemiennika, przeciążenie silnika, aktywacja ograniczenia momentu lub prądu, itp.) została zmniejszona podczas pracy silnika (f zadana > f aktualna ). Przemiennik pracuje z ograniczeniem momentu, silnik pracuje (f zadana > f aktualna ). (Deceleration) Zwalnianie f = f ref. Silnik zwalnia (płynnie zmniejsza częstotliwość) zgodnie z zaprogramowaną rampą zwalniania. Wartość zadana częstotliwości nie została jeszcze osiągnięta (f zadana < f aktualna ). Częstotliwość na skutek aktywnego ograniczenia (przeciążenie przemiennika, przeciążenie silnika, aktywacja ograniczenia momentu lub prądu, itp.) zwiększyła się podczas pracy generatorowej (f zadana < f aktualna ). Przemiennik pracuje z ograniczeniem momentu w trybie pracy generatorowej (f zadana < f aktualna ). Aktualna częstotliwość silnika jest równa częstotliwości zadanej. Histereza i czas może być nastawiany w parametrze D4.08. A (USER Macro 1) Makrokonfiguracja użytkownika 1 (USER Macro 2) Makrokonfiguracja użytkownika 2 (BU. active.) Moduł Hamow. aktywny (Emerg. Operat.) Praca Awaryjna Alarm (Limitations) Ograniczenia Wykorzystywana jest Makro-konfiguracja użytkownika numer 1 (parametry silnika 1) a wyjście logiczne jest w stanie 0. Gdy parametr B2.04 jest ustawiony na PAR 1 /2 (1 silnik ) lub PAR 2/2 (2 silniki ). Wykorzystywana jest Makro-konfiguracja użytkownika numer 2 (parametry silnika 2) a wyjście logiczne jest w stanie 1. Gdy parametr B2.04 jest ustawiony na PAR 1 /2 (1 silnik ) lub PAR 2/2 (2 silniki). Wskazuje, że opcje VW3A lub VW3A są aktywne (w trakcie hamowania). Wskazuje, że większość funkcji zabezpieczeń została wyłączona (nie działa). Tryb pracy w sytuacjach awaryjnych. Wskazuje aktywność alarmu. Warunki wystąpienia alarmu zależne są od wybranych ustawień. Patrz dodatek: Komunikaty Ograniczeń Wyświetlanie zależy od parametru A6.03 =1 Wyświetlane podczas konfigurowania (Code) Kod (Para locked) Parametr zablokowany (Not locked) Nie zablokowany (Paramet-Access) Parametr Dostęp (Read only) Tylko odczyt Użytkownik próbuje skonfigurować parametr, który jest dostępny jedynie po podaniu kodu dostępu. Należy podać kod dostępu (patrz F6) 2. 1) Użytkownik próbuje zmodyfikować parametr, który jest dostępny jedynie poprzez przypisane wejście logiczne (patrz D2.10 opcja 35). 2) Użytkownik próbuje zmodyfikować dany parametr gdy parametr B2.04 jest ustawiony na PAR 1 /2. Ustaw parametr B2.04 na 0. Użytkownik próbuje zmodyfikować parametr, który jest dostępny jedynie gdy przemiennik jest zablokowany. Wykonaj komendę Stop. Użytkownik próbuje zmodyfikować parametr wykorzystując nieautoryzowany dostępu. Dokonaj autoryzacji dostępu (patrz parametr F6.02, dostęp: terminal programowania, sieć lub RS232). Użytkownik próbuje zmodyfikować parametr, który służy tylko do odczytu wartości danej wielkości (z założenia nie daje się modyfikować). 17

19 A2. Wielkości (parametry) silnika Wyświetlanie chwilowych wartości odnośnie napędu (silnika) A2.00 Speed [rpm] (signed value) Tylko odczyt (1) Wyświetla chwilową prędkość w obrotach na minutę, nawet gdy przemiennik jest zablokowany (nie zasila silnika) np. gdy silnik znajduje się w stanie wybiegu. W przypadku obrotów przeciwnych do ruchu wskazówek zegara wyświetlane wartości są ujemne. A2.01 Torque [Nm] (signed value) Tylko odczyt Wyświetlana wartość zostaje podana jako funkcja w układzie 4 ćwiartkowym. Dokładność: ±5% momentu znamionowego. A2.02 Motor load [%] Tylko odczyt 100% odnosi się do znamionowego prądu silnika. Dokładność: ±1.5%. A2.03 Motor current [A] Tylko odczyt A Wartość skuteczna prądu w Amperach. Dokładność: ±1.5% prądu znamionowego. A2.04 Shaft power [kw] (signed value) Tylko odczyt Moc mechaniczna na wale silnika. Dokładność: ±5% mocy znamionowej (obliczana jako funkcja prędkości i momentu). A2.05 Appar. power [kva] Tylko odczyt Moc pozorna pobierana przez silnik. Dokładność: ±3% mocy znamionowej (obliczana jako funkcja prądu i napięcia). A2.06 Motor voltage [V] Tylko odczyt Wartość napięcia zasilającego silnik. Dokładność : ±2% napięcia znamionowego. A2.07 Slip freqency [Hz] (signed value) Tylko odczyt Wartość obliczana na podstawie obciążenia jako funkcja poślizgu znamionowego silnika (obliczana na podstawie momentu i strumienia). A2.08 Linear speed [m/min] (signed value) Tylko odczyt (1) Opcja wyświetlania wartości prędkości liniowej napędzanego urządzenia w m/min obliczona przy pomocy współczynnika skalującego określonego przez parametr A2.10 (A2.08=A2.00*A2.10). A2.09 Rot. speed [rpm] (signed value) Tylko odczyt Opcja wyświetlania wartości prędkości obrotowej napędzanego urządzenia w obrotach na minutę. Współczynnik przeliczeniowy określony jest przez parametr A2.11 (A2.09=A2.00*A2.11). A2.10 Process scaling VCB A2.11 Machine scaling VCB A2.12 Therm. state Motor Tylko odczyt Stan termiczny silnika, kalkulowany przez przemiennik (wykorzystuje parametry E2.04 do E2.07). A2.13 (2) Position low Tylko odczyt A2.14 (2) Position high Tylko odczyt Przy stosowaniu sprzężenia z enkoderem przemiennik zlicza liczbę impulsów enkodera, co daje informację o położeniu. Wartość zliczana jest dodawana lub odejmowana zależnie od kierunku pracy silnika. Ta wartość jest podana w kodzie hexadecymalnym na 32 bitach. Zliczane jest każde zbocze narastające i opadające impulsów A i B. A2.13 odnosi się do bitu najmniej znaczącego. A2.14 odnosi się do bitu najbardziej znaczącego. A 1 B (1) Jeśli nie jest załączone zasilanie z sieci (na wyświetlaczu Mains miss. lub Mains off ) wartość wielkości = 0. (2) Parametr będzie dostępny w wersji oprogramowania PSR6. 18

Instrukcja programowania. Altivar 31 Przemienniki cz stotliwoêci dla silników asynchronicznych

Instrukcja programowania. Altivar 31 Przemienniki cz stotliwoêci dla silników asynchronicznych Instrukcja programowania Altivar 31 Przemienniki cz stotliwoêci dla silników asynchronicznych Zawartość Ostrzeżenia Etapy konfigurowania przemiennika Konfiguracja fabryczna Funkcje podstawowe Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 0 SPIS TREŚCI ID dokumentu: DPD00556H Kod zamówienia: DOC-APP02456+DLUK Wersja H Data wydania wersji: 21.8.1 Odpowiada zestawowi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości Z funkcją Pozycjonowania (PosiCon Rozszerzenie specjalne) Getriebebau NORD GmbH & Co. KG BU 0510 PL NORDAC SK 530E

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE FDS 4000 Dokumentacja techniczna Proszę zapoznać się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem montażu i uruchomieniem! POZYCJONOWANIE SYNCHRONIZACJA TECHNOLOGIA SV. 4.5

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE FAS 4000 Dokumentacja techniczna Proszę zapoznać się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem montażu i uruchomieniem! STEROWANIE WEKTOROWE Z ENCODEREM - VC STEROWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, Ŝe wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Doskonałą jakość, obsługę gwarancyjną i

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

MDS POSIDRIVE MDS 5000 SV. 5.1. Aplikacja Pozycjonowanie komendowe / Synchroniczne pozycjonowanie przy pomocy komend

MDS POSIDRIVE MDS 5000 SV. 5.1. Aplikacja Pozycjonowanie komendowe / Synchroniczne pozycjonowanie przy pomocy komend MDS POSIDRIVE MDS 5000 Aplikacja Pozycjonowanie komendowe / Synchroniczne pozycjonowanie przy pomocy komend Zalecane jest przeczytane i stosowanie się do dokumentacji POSIDRIVE MDS 5000 przed wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE CR monitor Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby CR Monitor, których deklaracja niniejsza dotyczy,

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Magistrala CAN dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000

Magistrala CAN dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000 dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000 Dokumentacja techniczna Przed montażem i pierwszym uruchomieniem bezwzględnie należy zapoznać się z poniższą dokumentacją dotyczącą: POSIDRIVE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

4 osiowy kontroler Ethernet/CNC

4 osiowy kontroler Ethernet/CNC 4 osiowy kontroler Ethernet/CNC Instrukcja użytkownika Dotyczy wersji firmware u: v1.200 Wydanie pierwsze, rewizja 1.2 copyright 2012 CS-Lab s.c. Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1 Oznaczenia używane

Bardziej szczegółowo

Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S7-1200

Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 8 Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/07 2007 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo