i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych"

Transkrypt

1

2 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu deputy director Autorzy opracowania Authors Joanna Stańczak, Agnieszka Znajewska, Aleksandra Daniłowska Prace projektowe i przetwarzanie danych Data processing Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Statistical Computing Centre Statistical Office in Olsztyn Projekt okładki Cover design Lidia Motrenko-Makuch Druk i oprawa Printing and binding Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN Publikacja dostępna na CD oraz w Internecie Publication available on CD-ROM and at website

3 Przedmowa Publikacja pt. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym jest kolejnym opracowaniem, wydawanym przez Główny Urząd Statystyczny w cyklach półrocznych (według stanu w dniu i każdego roku), zawierającym podstawowe informacje statystyczne o liczbie i strukturze ludności. Publikacja ukazuje się od połowy lat siedemdziesiątych, początkowo w serii Materiały źródłowe, a od 2005 r. (począwszy od danych wg stanu w dniu r.) w serii Informacje i opracowania statystyczne. Bieżące opracowanie przedstawia wyniki bilansu ludności, który został sporządzony według stanu w dniu r. dla wszystkich jednostek podziału administracyjnego kraju (województwa, powiaty oraz gminy w przekroju dla miast i terenów wiejskich). Dodatkowo bilans ludności został wyprowadzony dla jednostek podziału statystycznego, tj. dla regionów (NTS 1) i podregionów (NTS 3). Bilans ten opracowano przy przyjęciu za bazę do obliczeń wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z dnia r. Wyniki NSP 2011 stanowią bazę dla bilansu ludności prowadzonego począwszy od stanu w dniu r. Dodatkowo został także przeliczony bilans za 2010 rok. Opracowanie zawiera: informacje o liczbie i strukturze ludności w podziale na płeć i wiek według stanu w dniu r. Dane zestawiono w 17 tablicach wynikowych. 13 tablic wydano w formie zarówno książkowej jak i elektronicznej, natomiast 4 - wyłącznie na CD ze względu na ich dużą objętość; w wersji elektronicznej podane zostały również symbole terytorialne powiatów i gmin. Dodatkowo w wersji elektronicznej rozszerzono zakres tablicy 6 Ludność według płci, grup wieku i województw o pojedyncze roczniki wieku i funkcjonalne grupy; podstawowe informacje o przebiegu zjawisk demograficznych w I półroczu 2014 roku. Szeroki zakres informacji o liczbie i strukturze ludności oraz ruchu naturalnym i migracjach ludności w Polsce dostępny jest również na stronie internetowej GUS Bazie Demografia oraz w Banku Danych Lokalnych, a także w Roczniku Demograficznym. Przekazując publikację wyrażamy nadzieję, że spełni oczekiwania Odbiorców, jednocześnie prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy, które postaramy się uwzględnić w kolejnych edycjach. Agnieszka Zgierska Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Warszawa, październik 2014 r.

4 Preface Publication entitled Population. Size and structure by territorial division is the successive study in the series published by the Central Statistical Office twice a year (population as of June 30 and December 31), contains the main statistical information on the size and structure of population. Publication has been published since the middle of 1970s, initially in Source materials series, and since 2005 (starting with the data as of December 31, 2004) in the series Statistical Information and Elaborations. This study presents the results of population balance made as of June 30, 2014 for all units of administrative division of Poland (voivodships, powiats and gminas, by urban and rural areas). Additionally the population balance data have been calculated for units of statistical division, i.e. for regions (NUTS 1) and subregions (NUTS 3). The balance was made taking as the basis for calculations the results of the Population and Housing Census held on March 31, Results of the Population and Housing Census 2011 are the basis for the balance of the population conducted from the state on June 30,2011. In addition, the population balance for 2010 has also been recalculated. The study includes: information on the size and structure of population by sex and age as of June 30, The data were compiled in 17 result tables. 13 of them in both book and electronic form, and 4 tables only on CD - due to their large volume; in electronic version the territorial symbols of powiats and gminas are also presented. Additionally in electronic form more information was given at table 6 - Population by sex, age groups and voivodships at single years of age and functional groups. basic information on demographic changes at the first half of the year A wide set of information on size and structure of population, vital statistics and migration in Poland is available on the Internet website - in the Local Data Bank and in the Demographic Database: Presenting this publication we hope that it will meet your expectations. At the same time we kindly ask to send any comments, remarks which we will take into account when preparing the future issues of the publication. Agnieszka Zgierska Director Demographic and Labour Market Surveys Department Warsaw, October 2014

5 SPIS TREŚCI Uwagi ogólne x 7 TABLICE WYNIKOWE Ludność według płci, ekonomicznych grup wieku i regionów (NTS 1) w 2014 r Ludność według płci i województw (NTS 2) w 2014 r Ludność według płci, województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3) w 2014 r Ludność według płci i wieku w 2014 r Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym według województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3) w 2014 r Ludność według płci, grup wieku i województw (NTS 2) w 2014 r Ludność według płci i powiatów (LAU 1) w 2014 r Ludność według płci, województw (NTS 2), powiatów (LAU 1) i gmin (LAU 2) w 2014 r Tabl. Powiaty według liczby mieszkańców oraz województw w 2014 r Miasta według liczby mieszkańców oraz województw w 2014 r Gminy według liczby ludności wiejskiej oraz województw w 2014 r Gminy miejsko-wiejskie według liczby ludności oraz województw w 2014 r Zestawienie jednostek administracyjnych i terytorialnych w 2014 r Ludność według wieku, płci i regionów (NTS 1) w 2014 r. 14 *) Ludność według wieku, płci i podregionów (NTS 3) w 2014 r. 15 *) Ludność według wieku, płci i powiatów (LAU 1) w 2014 r. 16 *) Ludność według wieku, płci i gmin (LAU 2) w 2014 r. 17 *) Podstawowe informacje o przebiegu zjawisk demograficznych w I półroczu 2014 r. x 115 Str. *) Tablice zamieszczono wyłącznie w elektronicznej wersji publikacji. 5

6 CONTENTS Table Page General notes x 9 TABLES Population by sex, economical age groups and regions (NUTS 1) in Population by sex and voiovodships (NUTS 2) in Population by sex, voivodships (NUTS 2) and subregions (NUTS 3) in Population by sex and age in Population at working and non-working age by voivodships (NUTS 2) and subregions (NUTS 3) in Population by sex, age groups and voivodships (NUTS 2) in Population by sex and powiats (LAU 1) in Population by sex, voivodships (NUTS 2), powiats (LAU 1) and gminas (LAU 2) in Powiats by number of inhabitants and voivodships in Towns by number of inhabitants and voivodships in Gminas by number of population and voivodships in Gminas of urban-rural areas by number of population and voivodships in List of administrative and territorial units in Population by age, sex and regions (NUTS 1) in *) Population by age, sex and subregions (NUTS 2) in *) Population by age, sex and powiats (LAU 1) in *) Population by age, sex and gminas (LAU 2) in *) Basic information on demographic changes in the first half of the year x 118 *) Tables in electronic version only. 6

7 Uwagi ogólne 1. Publikacja zawiera dane dotyczące liczby i struktury ludności: ogólnokrajowe dla Polski ogółem oraz w przekroju dla obszarów miejskich i wiejskich, na poziomie regionalnym obejmującym informacje dla 6 regionów (NTS 1), 16 województw (NTS 2) i 66 podregionów (NTS 3), na poziomie lokalnym obejmującym informacje dla 380 powiatów (LAU 1) i 2479 gmin (LAU 2). 2. Informacje przedstawiono zgodnie z zasadniczym trójstopniowym podziałem terytorialnym państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 96 poz. 603 oraz Nr 103, poz 652), którego jednostkami są: gminy (miejskie 305 jednostek, wiejskie i miejsko-wiejskie 608 jednostek), powiaty (ziemskie jednostek oraz miasta na prawach powiatu, tzw. powiaty grodzkie -66), województwa 16. (patrz Tabl. 13. Zestawienie jednostek administracyjnych i terytorialnych.. ): Ponadto, przedstawiono dane dla regionów (NTS 1) i podregionów (NTS 3), tj. jednostek wyodrębnionych dla celów statystycznych. Regiony powstały przez połączenie województw (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1573) w następujący sposób: region centralny województwa: łódzkie i mazowieckie, region południowy województwa: małopolskie i śląskie, region wschodni województwa: lubelskie, podkarpackie podlaskie i świętokrzyskie, region północno-zachodni województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, region południowo-zachodni województwa: dolnośląskie i opolskie, region północny województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Podregiony są tworzone poprzez agregację powiatów w ramach każdego województwa. 3. Dane o liczbie ludności zostały opracowane metodą bilansową, według następującego schematu: Stan ludności na początek okresu (roku, kwartału) + urodzenia żywe zgony + zameldowania na pobyt stały (z innych jednostek podziału terytorialnego i z zagranicy) wymeldowania z pobytu stałego (do innych jednostek podziału administracyjnego i za granicę) + zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (z innych jednostek podziału administracyjnego) wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące (do innych jednostek podziału administracyjnego) +( ) przesunięcia ludności z tytułu zmian administracyjnych = Stan ludności na końcu okresu (roku, kwartału). 7

8 Podstawą (bazą wyjściową) bilansu są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z dnia 31 marca 2011 r. 4. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek lata, dla kobiet lat. Wśród ludności w wieku produkcyjnym wyróżnia się ludność w wieku mobilnym, tj. w wieku lata i niemobilnym, tj lata, lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. 65 lat i więcej, 60 lat i więcej. 5. Ruch naturalny uwzględnia fakty zawierania związków małżeńskich, rozwodzenia się, urodzeń i zgonów powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności według płci, wieku i stanu cywilnego. 6. Niemowlęta są to dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. 7. Przyrost naturalny ludności jest to różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów. 8. Migracje ludności to przemieszczenia ludności związane ze zmianą miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) połączone z przekroczeniem granicy jednostki administracyjnej podziału terytorialnego kraju (migracje wewnętrzne) lub granicy państwa (migracje zagraniczne). 9. Podstawą wyliczania wszystkich współczynników demograficznych oraz dotyczących migracji (na 1000 ludności) jest średnia liczba ludności zamieszkałej na danym obszarze (województwo, powiat, gminę, tereny miejskie/wiejskie); w latach zameldowana na pobyt stały. W przypadku danych rocznych jest to ludność według stanu w dniu 30 czerwca; dla I półrocza w dniu 31 marca. Współczynnik zgonów niemowląt jest liczony w odniesieniu do urodzeń żywych w tym samym okresie. 8

9 General notes 1. The publication comprises data on the number and structure actually residing population: national for Poland in the whole and divided by urban and rural areas, on the regional level including information for 6 regions (NUTS 1), 16 voivodships (NUTS 2) and 66 subregions (NUTS 3), on the local level including information for 380 powiats (LAU 1) and 2479 gminas (LAU 2). 2. Information are presented according to the main three-tier territorial division of the country (Journal of Laws, 1998 no. 96 item 603 and no. 103 item 652) consisting of the following units: gminas (urban gminas units, rural gminas 1566 and urban-rural gminas units), powiats (land counties units and towns with powiat rights, i.e. urban powiats 66), voivodships 16. (see Table 13: List of administrative and territorial units... ): Moreover, presented data include data for regions (NUTS 1) and subregions (NUTS 3), i.e. units selected for statistical purposes. Regions are created by joining voivodships (Journal of Laws 2007 no. 214 item 1573): region centralny (the Central region) woivodships: Łódzkie and Mazowieckie, region południowy (the South region) woivodships: Małopolskie and Śląskie, region wschodni (the Eastern region) woivodships: Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie and Świętokrzyskie, region północno-zachodni (the North-western region) woivodships: Lubuskie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie, region południowo-zachodni (the South-western region) woivodships: Dolnośląskie and Opolskie, region północny (the Northern region woivodships: Kujawsko-pomorskie, Pomorskie and Warmińsko-mazurskie. Subregions are created by aggregation of powiats within each voivodship. 3. Data on size of population have been prepared using the balance method, according to the following pattern: Size of population at the beginning of the period (year, quarter) + life births deaths + registrations for permanent residence (moving from other units of administrative division and from abroad) deregistration from permanent residence (in connection with moving to other units of administrative division and abroad) + registration for temporary stay above 3 months (moving from other units of administrative division) deregistration from temporary stay above 3 months (in connection with moving to other units of administrative division) +( ) changes in population caused by administrative changes = Size of population at the end of the period (year, quarter) 9

10 The basis of the balance are the results of the Population and Housing Census held on March 31, The working age population refers to, aged 18-64, and, aged In this category the age groups of mobility (i.e ) and non-mobility (i.e for and for ) are distinguished. The non-working age population is defined as the pre-working age population, i.e., up to the age of 17 and the post-working age population, i.e., 65 and more for and 60 and more for. 5. Vital statistics contains marriages, divorces, births and deaths resulting in changes in the size and structure of population by sex, age and marital status 6. Infants are children below 1 year. 7. Natural increase of population is the difference between the number of live births and the number of deaths. 8. Population migration are movements of population connected with changing the place of residence (permanent residence or temporary stay) involving crossing the border of administrative unit of territorial division of Poland (internal migration) or the national border (international migration). 9. The base for a calculation of the all demographic rates and the migration of the population (per 1000 population) is average number of persons actually residing in a given area (voivodship, powiat, gmina, urban/rural areas); for years registered for permanent residence. For annual data it is the population as of 30 June; for the first half of the year as of 31 March. The infant death rate is calculated in relation to live births in the same period. 10

11 TABL. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU I REGIONÓW (NTS 1) W 2014 R. POPULATION BY SEX, ECONOMICAL AGE GROUPS AND REGIONS (NUTS 1) IN 2014 Regiony Regions Fe Miasta Urban Areas P O L S K A P O L A N D w wieku: at age: przedprodukcyjnym pre-working produkcyjnym working mobilny mobility niemobilny non-mobility poprodukcyjnym post-working CENTRALNY w wieku: at age: przedprodukcyjnym pre-working produkcyjnym working mobilny mobility niemobilny non-mobility poprodukcyjnym post-working POŁUDNIOWY w wieku: at age: przedprodukcyjnym pre-working produkcyjnym working mobilny mobility niemobilny non-mobility poprodukcyjnym post-working WSCHODNI w wieku: at age: przedprodukcyjnym pre-working produkcyjnym working mobilny mobility niemobilny non-mobility poprodukcyjnym post-working PÓŁNOCNO-ZACHODNI w wieku: at age: przedprodukcyjnym pre-working produkcyjnym working mobilny mobility niemobilny non-mobility poprodukcyjnym post-working POŁUDNIOWO-ZACHODNI w wieku: at age: przedprodukcyjnym pre-working produkcyjnym working mobilny mobility niemobilny non-mobility poprodukcyjnym post-working PÓŁNOCNY w wieku: at age: przedprodukcyjnym pre-working produkcyjnym working mobilny mobility niemobilny non-mobility poprodukcyjnym post-working

12 TABL. 2. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WOJEWÓDZTW (NTS 2) W 2014 R. POPULATION BY SEX AND VOIVODSHIPS (NUTS 2) IN 2014 Województwa Voivodships Fe P O L S K A P O L A N D DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO- -POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO- -MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIO- POMORSKIE

13 TABL. 3. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WOJEWÓDZTW (NTS 2) I PODREGIONÓW (NTS 3) W 2014 R. POPULATION BY SEX, VOIVODSHIPS (NUTS 2) AND SUBREGIONS (NUTS 3) IN 2014 Województwa Voivodships Podregiony Subregions Fe P O L S K A P O L A N D DOLNOŚLĄSKIE jeleniogórski legnicko-głogowski wałbrzyski wrocławski m. Wrocław KUJAWSKO- -POMORSKIE bydgosko-toruński grudziądzki włocławski LUBELSKIE bialski chełmsko-zamojski lubelski puławski LUBUSKIE gorzowski zielonogórski ŁÓDZKIE łódzki m. Łódź piotrkowski sieradzki skierniewicki MAŁOPOLSKIE krakowski m. Kraków nowosądecki oświęcimski tarnowski MAZOWIECKIE ciechanowsko-płocki ostrołęcko-siedlecki radomski m. st. Warszawa warszawski wschodni warszawski zachodni OPOLSKIE nyski opolski

14 TABL. 3. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WOJEWÓDZTW (NTS 2) I PODREGIONÓW (NTS 3) W 2014 R. (dok.) POPULATION BY SEX, VOIVODSHIPS (NUTS 2) AND SUBREGIONS (NUTS 3) IN 2014 (cont.) Województwa Voivodships Podregiony Subregions Fe PODKARPACKIE krośnieński przemyski rzeszowski tarnobrzeski PODLASKIE białostocki łomżyński suwakski POMORSKIE gdański słupski starogardzki trójmiejski ŚLĄSKIE bielski bytomski częstochowski gliwicki katowicki rybnicki sosnowiecki tyski ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki sandomiersko- - jędrzjowski WARMIŃSKO- -MAZURSKIE elbląski ełcki olsztyński WIELKOPOLSKIE kaliski koniński leszczyński pilski pznański m. Poznań ZACHODNIO- -POMORSKIE koszaliński stargardzki m. Szczecin szczeciński

15 TABL. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014 R. POPULATION BY SEX AND AGE IN 2014 Wiek Age Fe P O L S K A P O L A N D lat

16 TABL. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014 R. (cd.) POPULATION BY SEX AND AGE IN 2014 (cont.) Wiek Age Fe

17 TABL. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014 R. (dok.) POPULATION BY SEX AND AGE IN 2014 (cont.) Wiek Age Fe lat i więcej and more Wiek przedprodukcyjny Pre-working age Wiek produkcyjny Working age lata x x x lat x x x Wiek mobilny Mobility age lata i and Wiek niemobilny Non-mobility age lata x x x lat x x x Wiek poprodukcyjny Post-working age 65 lat i więcej - 65 and more - 60 lat i więcej - 60 and more x x x x x x Biologiczne grupy wieku Biological age groups 0-14 lat lata lat i więcej 65 and more Edukacyjne grupy wieku Educational age groups 3-6 lat lat lat lat lata w wieku rozrodczym lat x x x Fe at reproductive age

18 TABL. 5. LUDNOŚĆ W WIEKU PRODUKCYJNYM I NIEPRODUKCYJNYM WEDŁUG WOJEWÓDZTW (NTS 2) I PODREGIONÓW (NTS 3) W 2014 R. POPULATION AT WORKING AND NON-WORKING AGE BY VOIVODSHIPS (NUTS 2) AND SUBREGIONS (NUTS 3) IN 2014 Województwa Voivodships Podregiony Subregions przedprodukcyjnym (0-17 lat) pre-working (0-17) W wieku At age produkcyjnym ( lata, lat) working ( 18-64, 18-59) mobilnym (18-44 lata) mobility (18-44) niemobilnym ( lata, lat) non-mobility ( 45-64, 45-59) poprodukcyjnym ( 65 lat i więcej, 60 lat i więcej) post-working ( 65 and more, 60 and more) nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym non-working per 100 persons at working age P O L S K A P O L A N D DOLNOŚLĄSKIE jeleniogórski legnicko-głogowski wałbrzyski wrocławski m. Wrocław KUJAWSKO bydgosko-toruński grudziądzki włocławski LUBELSKIE bialski chełmsko-zamojski lubelski puławski LUBUSKIE gorzowski zielonogórski ŁÓDZKIE łódzki m. Łódź piotrkowski sieradzki skierniewicki

19 TABL. 5. LUDNOŚĆ W WIEKU PRODUKCYJNYM I NIEPRODUKCYJNYM WEDŁUG WOJEWÓDZTW (NTS 2) I PODREGIONÓW (NTS 3) W 2014 R. (cd.) POPULATION AT WORKING AND NON-WORKING AGE BY VOIVODSHIPS (NUTS 2) AND SUBREGIONS (NUTS 3) IN 2014 (cont.) Województwa Voivodships Podregiony Subregions przedprodukcyjnym (0-17 lat) pre-working (0-17) W wieku At age produkcyjnym ( lata, lat) working ( 18-64, 18-59) mobilnym (18-44 lata) mobility (18-44) niemobilnym ( lata, lat) non-mobility ( 45-64, 45-59) poprodukcyjnym ( 65 lat i więcej, 60 lat i więcej) post-working ( 65 and more, 60 and more) nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym non-working per 100 persons at working age MAŁOPOLSKIE krakowski m. Kraków nowosądecki oświęcimski tarnowski MAZOWIECKIE ciechanowsko-płocki ostrołęcko-siedlecki radomski m. st. Warszawa warszawski wschodni warszawski zachodni OPOLSKIE nyski opolski PODKARPACKIE krośnieński przemyski rzeszowski tarnobrzeski PODLASKIE białostocki łomżyński suwakski POMORSKIE gdański słupski starogardzki trójmiejski

20 TABL. 5. LUDNOŚĆ W WIEKU PRODUKCYJNYM I NIEPRODUKCYJNYM WEDŁUG WOJEWÓDZTW (NTS 2) I PODREGIONÓW (NTS 3) W 2014 R. (dok.) POPULATION AT WORKING AND NON-WORKING AGE BY VOIVODSHIPS (NUTS 2) AND SUBREGIONS (NUTS 3) IN 2014 (cont.) Województwa Voivodships Podregiony Subregions przedprodukcyjnym (0-17 lat) pre-working (0-17) W wieku At age produkcyjnym ( lata, lat) working ( 18-64, 18-59) mobilnym (18-44 lata) mobility (18-44) niemobilnym ( lata, lat) non-mobility ( 45-64, 45-59) poprodukcyjnym ( 65 lat i więcej, 60 lat i więcej) post-working ( 65 and more, 60 and more) nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym non-working per 100 persons at working age ŚLĄSKIE bielski bytomski częstochowski gliwicki katowicki rybnicki sosnowiecki tyski ŚWIĘTOKRZYSKIE kielecki sandomiersko- - jędrzjowski WARMIŃSKO- -MAZURSKIE elbląski ełcki olsztyński WIELKOPOLSKIE kaliski koniński leszczyński pilski pznański m. Poznań ZACHODNIO- -POMORSKIE koszaliński stargardzki m. Szczecin szczeciński

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

Stan aktualności studiów uwarunkowań

Stan aktualności studiów uwarunkowań MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim Warszawa 2015 Opracowanie MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 UCHWAŁA Nr 212/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo

Protokół. z obrad jury konkursu plastycznego RPO ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ NAMALUJ SWÓJ ŚWIAT

Protokół. z obrad jury konkursu plastycznego RPO ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ NAMALUJ SWÓJ ŚWIAT Protokół z obrad jury konkursu plastycznego RPO ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ NAMALUJ SWÓJ ŚWIAT W dniach 26-27.06.2012 w Lublinie zebrało się jury konkursu RPO zmienia przyszłość namaluj swój świat. W wyniku obrad,

Bardziej szczegółowo

Wykaz centrów informacji turystycznej (wg nadesłanych ankiet)

Wykaz centrów informacji turystycznej (wg nadesłanych ankiet) Wykaz centrów informacji turystycznej (wg nadesłanych ankiet) Miejscowość Województwo Nazwa it Adres Kod/p Telefon Fax., www, e-mail oczta Aleksandrów Łódzki łódzkie Punkt Informacji przy Bibliotece Publicznej

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE RZECZYWISTEJ LICZBY LUDNOŚCI GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM DANYCH ZUS 1

OSZACOWANIE RZECZYWISTEJ LICZBY LUDNOŚCI GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM DANYCH ZUS 1 STUDIA DEMOGRAFICZNE 2(160) 2011 Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN OSZACOWANIE RZECZYWISTEJ LICZBY LUDNOŚCI GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budynku dworcowego pod kątem przystosowania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Kasy Toalety Informacja

Charakterystyka budynku dworcowego pod kątem przystosowania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Kasy Toalety Informacja Lp. Wykaz budynków dworcowych dostosowanych do swobodnego dostępu do nich osób o ograniczonej sprawności ruchowej ( stan na listopad 2011r.) Nazwa województwa Nazwa stacji/ przystanku Charakterystyka budynku

Bardziej szczegółowo

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

14.PKO CRACOVIA MARATON 2015 WYNIKI ZAWODÓW. Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie). Nat Team / Club

14.PKO CRACOVIA MARATON 2015 WYNIKI ZAWODÓW. Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie). Nat Team / Club Organizator: Miasto Kraków Termin: 19.04.2015 Miejsce: Kraków Dystans: 42km 14.PKO CRACOVIA MARATON 2015 WYNIKI ZAWODÓW Bieg Maratoński 42km Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50-cioma pierwszymi na mecie).

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY Niniejszy materiał zawiera informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, oferowanych w sieci

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 13 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

10. PZU Półmaraton Warszawski 2015-03-29

10. PZU Półmaraton Warszawski 2015-03-29 1 3 KIPROP LIMO KE 1993 M20 1 00:14:34 00:28:45 00:42:58 00:58:08 01:00:52 01:00:52 1-1 2 5 LOTIANG JOHN KE 1991 M20 2 00:14:34 00:28:45 00:42:58 00:58:24 01:01:17 01:01:17 2-2 3 6 KONGIN BONIFACE KE 1990

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Stan

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE METODOLOGII LICZENIA WSKAŹNIKA MIĘDZYGAŁĘZIOWEJ DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ TERYTORIUM POLSKI ORAZ JEGO OSZACOWANIE

OPRACOWANIE METODOLOGII LICZENIA WSKAŹNIKA MIĘDZYGAŁĘZIOWEJ DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ TERYTORIUM POLSKI ORAZ JEGO OSZACOWANIE P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. Leszczyckiego 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, http://www.igipz.pan.pl/ tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221,

Bardziej szczegółowo

Stworzenie na rzece Łososinie (z poszanowaniem wymogów ekologicznych) gwarantowanych, dyspozycyjnych zasobów wodnych na cele bytowe i gospodarcze;

Stworzenie na rzece Łososinie (z poszanowaniem wymogów ekologicznych) gwarantowanych, dyspozycyjnych zasobów wodnych na cele bytowe i gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 11. Tabela 4. Inwestycje znajdujące się w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego, nie uwzględnione w wojewódzkich programach małej retencji - nie ujęte w MasterPlanie dla obszaru

Bardziej szczegółowo

Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień wrzesień

Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień wrzesień PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY,,, s. 90 Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecieńwrzesień Variability in the numbers of cold, cool, warm, hot, and very hot

Bardziej szczegółowo

Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce 318 Dr inż. Wiesława Cieślewicz Katedra Ekonomii Akademia Rolnicza w Szczecinie Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2 Pol. Ann. Med., 2009; 16(1): 78 93. PRACA ORYGINALNA ANALIZA CZYNNIKÓW MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA RYZYKO WYSTĄPIENIA WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH U DZIECI URODZONYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM (1999

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot 1 Lp. Podmiot Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Elbląg Warmińsko mazurskie Kontakt Koordynator projektu: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Lubuskie mieć i być Dźwignie i hamulce rozwoju regionalnego

Lubuskie mieć i być Dźwignie i hamulce rozwoju regionalnego Paweł Zerka mieć i być Dźwignie i hamulce rozwoju regionalnego Warszawa 214 = Spis Treści Wprowadzenie... 5 1 Dziki Zachód... 7 2 Dźwignie rozwoju... 17 3 Hamulce rozwoju... 21 4 Przyszłości alternatywne...

Bardziej szczegółowo