ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. BDG-752/8/2012/ Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania nr BDG-752/8/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację i rozbudowę systemu wydruku na potrzeby systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów) ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulega: 1. treść punktu 4.2 SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany punkt 4.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: W przypadku użycia w SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne musi zapewniać kompatybilność techniczną, zarządzającą i funkcjonalną ze sprzętem i oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, tj. Wykonawca musi dokonać takiego doboru sprzętu i oprogramowania, aby zagwarantować całkowitą projektową i produkcyjną funkcjonalność, niezawodność, bezpieczeństwo po jego instalacji, uruchomieniu i eksploatacji u Zamawiającego.

2 W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w punktach 2 i 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), tj. zobowiązany jest do złożonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań wraz z pełnym podaniem funkcjonalności proponowanego rozwiązania i jednocześnie przedstawić szczegółowy opis jego integracji z rozwiązaniem posiadanym przez Zamawiającego. 2. treść punktu 5.2 podpunkt a) SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany punkt 5.2 podpunkt a) SIWZ otrzymuje brzmienie: Etap I obejmujący dostawę 172 sztuk urządzeń drukujących oraz 160 sztuk licencji na korzystanie z oprogramowania YSoft SafeQ v4 ORS, SW support (3yrs) for YSQ ORS w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy. 3. treść punktu 5.2 podpunkt b) SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany punkt 5.2 podpunkt b) SIWZ otrzymuje brzmienie: Etap II obejmujący wdrożenie w dwóch lokalizacjach Zamawiającego rozwiązania opartego na dostarczonym oprogramowaniu, aktualizację dokumentacji powykonawczej, przygotowanie instrukcji wdrożeniowej w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. 4. Po punkcie 5.2 podpunkcie b) Załącznika nr 1 do SIWZ wprowadza się podpunkt c) o treści: Etap III - obejmujący dostawę 98 sztuk urządzeń drukujących w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 5. treść punktu SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany punkt SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego wraz z dopiskiem Biuro Dyrektora Generalnego i zawierającym oznaczenie: Modernizacja i rozbudowa systemu wydruku na potrzeby systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów) ZNAK: BDG- 752/8/2012 oraz Nie otwierać przed r. do godz. 13:00 oraz zawierającym adres Wykonawcy. 6. treść punktu SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany treść punktu SIWZ otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert upływa dnia 4 grudnia 2012 r., o godzinie 10:00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w powyższym akapicie. 7. treść punktu SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany treść punktu SIWZ otrzymuje brzmienie: Oferty zostaną 2

3 otwarte w dniu r., o godzinie 13:00, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa, Al. Szucha 23 - wejście B od strony ul. Litewskiej. 8. treść nagłówka SIWZ od strony 25 do końca dokumentu. Po wprowadzeniu zmiany treść nagłówka SIWZ od strony 25 do końca dokumentu otrzymuje brzmienie: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Modernizację i rozbudowę systemu wydruku na potrzeby systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów) ; Znak: BDG-752/8/ Treść akapitu 1 Załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Po wprowadzeniu zmiany treść akapitu 1 Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa systemu wydruku na potrzeby systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów) poprzez dostarczenie oprogramowania z 36 miesięczną subskrypcją producenta oraz dostarczenie urządzeń drukujących do posiadanego przez Zamawiającego Systemu Wydruku zakupionego w ramach projektu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów). Zamawiający wykorzystuje system wydruku oparty na rozwiązaniu YSoft SafeQ Enterprise v.3.6 oraz 360 urządzeniach drukujących Xerox WorkCentre 6400, Xerox WorkCentre 7120 i Xerox WorkCentre Szczegóły dotyczące architektury systemu wydruku zawarte są w załączniku do Załącznika nr 1 do SIWZ. 10. treść punktu 1 Załącznika nr 1 do SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany treść punktu 1 Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Szczegółowa specyfikacja zamawianych urządzeń drukujących urządzenia formatu A3 w ilości 270 sztuk. 11. treść punktu 1.1. (Tabela liczba porządkowa 9) Załącznika nr 1 do SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany treść punktu 1.1 (Tabela liczba porządkowa 9) Załącznika nr do SIWZ otrzymuje brzmienie: Zdalna konfiguracja urządzenia za pomocą dedykowanej aplikacji instalowanej na stacji roboczej lub dostępnej przez przeglądarkę internetową za pomocą protokołu http lub https. 12. treść punktu 1.3 Załącznika nr 1 do SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany treść punktu 1.3 Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenia zintegrowane z systemem kontroli i monitorowania kosztów wydruku opartym na rozwiązaniu YSoft SafeQ v4 Enterprise. Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne licencje. 13. treść punktu 1.5 Załącznika nr 1 do SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany treść punktu 1.5 Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Urządzenia muszą być dostarczone z fabrycznie nowymi tonerami o pełnej nominalnej 3

4 pojemności nie dopuszcza się tonerów startowych lub o niepełnej pojemności. 14. treść punktu 1.6 Załącznika nr 1 do SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany treść punktu 1.6 Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Zamawiający wymaga możliwości zarządzania pracami z panelu urządzenia drukującego w zakresie: a) skasowanie pracy/prac, b) wydrukowanie wybranej pracy, c) wydrukowanie wszystkich oczekujących w kolejce prac, d) wykonanie bezpiecznej kopii dokumentu tj. nanoszenie na kopię, wykonywaną przez urządzenie, informacji zawierającej identyfikator użytkownika, identyfikator urządzenia, czas i miejsce wykonania kopii, e) skanowanie do poczty elektronicznej, f) skanowanie do systemu EOD. 15. treść punktu 1.8 Załącznika nr 1 do SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany treść punktu 1.8 Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Urządzenie drukujące musi być wyposażone w integralne rozwiązanie panelu użytkownika wyświetlane na panelu urządzenia (kolorowy wyświetlacz, menu i ikony porównywalne pod względem ergonomicznych z posiadanym przez Zamawiającego Systemem Wydruku). 16. treść punktu 1.9 Załącznika nr 1 do SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany treść punktu 1.9 Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Urządzenie musi posiadać funkcjonalność zabezpieczenia dokumentów poprzez: wstawienie w dokument pola graficznego w postaci szarego paska, wykonanego przy pomocy odpowiednio spreparowanego rastra, w obszarze którego po wykonaniu kopii dokumentu na dowolnej kserokopiarce pojawi się napis (przykładowo KOPIA ) lub równoważnego zabezpieczenia pozwalającego jednoznacznie odróżnić kopię dokumentu od oryginału, nanoszenie na kopię, wykonywaną przez urządzenie, informacji zawierającej identyfikator użytkownika, identyfikator urządzenia, czas i miejsce wykonania kopii. 17. treść punktu 1.10 Załącznika nr 1 do SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany treść punktu 1.10 Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Zamawiający wymaga pełnej współpracy i zgodności urządzeń drukujących z wykorzystywanym przez Zamawiającego Systemem EOD (Elektronicznego Obiegu Dokumentów) w zakresie skanowania do aplikacji oraz możliwości wyświetlania na panelu dotykowym urządzenia drukującego interfejsu wprowadzania danych do systemu EOD. System wydruku wykorzystywany przez Zamawiającego przetwarza dokumenty z formy 4

5 papierowej na formę elektroniczną (skanowanie) i przesyła je do zasobu sieciowego zlokalizowanego na serwerze aplikacyjnym systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów. Pliki przesyłane do zasobu sieciowego na serwerze aplikacyjnym systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów muszą posiadać nazwę zgodną z konwencją NazwaUżytkownika_CzasSkanu. Użytkownik realizuje ww. operację na urządzeniu drukującym poprzez wybranie opcji System Wydruków, następnie Skanowanie, a następnie Skanuj do systemu EOD. Wymagane pola indeksujące określają format skanowanego dokumentu (simplex lub duplex), format pliku (np. pdf, tiff, jpg) oraz czy dokument zeskanowany ma być kolorowy czy tez monochromatyczny. 18. Po punkcie 3.7 Załącznika nr 1 do SIWZ wprowadza się punkty jak poniżej: 3.8. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne musi dostarczyć oprogramowanie kompatybilne, zintegrowane i w sposób niezakłócony współdziałające z posiadanym przez Zamawiającego systemem wydruku o architekturze opisanej w załączniku do załącznika nr 1 do SIWZ Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zagwarantuje, że dostarczone licencje lub sublicencje będą udzielone na czas nieograniczony Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne przeprowadzi wdrożenie w siedzibie Zamawiającego oraz trzech węzłach kontynentalnych zlokalizowanych w placówkach zagranicznych oraz dokona integracji z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem wydruku w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne przeprowadzi szkolenia dla wszystkich pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego i w siedzibach placówek zagranicznych. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w ciągu 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zagwarantuje, że dostarczy wszystkie niezbędne licencje oprogramowania systemowego i bazodanowego, niezbędne do wdrożenia oferowanego rozwiązania Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zagwarantuje, że pracownicy Zamawiającego we wszystkich jego lokalizacjach oraz na placówkach zagranicznych będą mogli wykonać wydruk na dowolnym urządzeniu działającym w ramach posiadanego przez Zamawiającego systemu wydruku oraz oferowanego przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne przeprowadzi szkolenia dla administratorów systemu wydruku w siedzibie Zamawiającego oraz dla 35 Regionalnych Administratorów Systemów Teleinformatycznych pracujących w placówkach zagranicznych. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 5

6 19. treść punktu 4.1 Załącznika nr 1 do SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany treść punktu 4.1 Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Etap I obejmujący dostawę 172 sztuk urządzeń drukujących oraz 160 sztuk licencji na korzystanie z oprogramowania YSoft SafeQ v4 ORS, SW support (3yrs) for YSQ ORS w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy. 20. treść punktu 4.2 Załącznika nr 1 do SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany treść punktu 4.2 Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Etap II obejmujący wdrożenie w dwóch lokalizacjach Zamawiającego rozwiązania opartego na dostarczonym oprogramowaniu, aktualizację dokumentacji powykonawczej, przygotowanie instrukcji wdrożeniowej w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. 21. Po punkcie 4.2 Załącznika nr 1 do SIWZ wprowadza się punkt 4.3 o treści: Etap III - obejmujący dostawę 98 sztuk urządzeń drukujących w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 22. treść 4 ust. 5 Załącznika nr 7 do SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany 4 ust. 5 Załącznika nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta urządzeń drukujących, klasy worldwide, dostępny na terytorium Polski i w placówkach zagranicznych i zorganizuje go przy założeniu, że miejscem użytkowania sprzętu jest siedziba Zamawiającego w Warszawie i placówki zagraniczne, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy Lista placówek zagranicznych. W przypadku awarii urządzenia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w ciągu 48 godzin urządzenie zastępcze realizujące podstawowe funkcje urządzenia uszkodzonego, urządzenie zastępcze będzie działało do czasu naprawy urządzenia uszkodzonego. Czas naprawy urządzenia uszkodzonego będzie zgodny z warunkami jego producenta, przy czym nie może być dłuższy niż 28 dni. /-/ Katarzyna Jakimowicz Przewodniczący Komisji Przetargowej 6

7 Załącznik do Załącznika nr 1 do SIWZ Architektura Sytemu Wydruku 1. Definicje i skróty System wydruku rozwiązanie informatyczne, na które składają się drukarki, urządzenia (MFD), skanery, czytniki kart do autoryzacji użytkownika w bazie Active Directory wykorzystujące interfejs zbliżeniowy dwumediowej Wielofunkcyjnej Karty Dostępowej (WKD) z technologią zbliżeniową Legic oraz oprogramowanie umożliwiające monitorowanie, zarządzanie oraz raportowanie usług druku dla wszystkich drukarek, urządzeń MFD w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych, służące do skanowania dokumentów, skanowania dokumentów do systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów), drukowania dokumentów na dowolnym urządzeniu (wydruk podążający) po pomyślnej autoryzacji w systemie za pomocą WKD, dwustronnego, kolorowego kopiowania z możliwością ustawienia koloru. CRS Centralny serwer raportowy Czytnik kart czytnik kart dostępowych do systemu wydruku umożliwiający pracownikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych obsługę posiadanych Wielofunkcyjnych Kart Dostępowych (WKD) DRC Centrum zapasowe (Data Recovery Centre) Drukarka drukarka Xerox Phaser 3435 EOD Elektroniczny Obieg Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych WKD lub karta identyfikacyjna Zbliżeniowa karta identyfikacyjna, zgodna ze standardem LEGIC, służąca do autoryzacji użytkownika w Systemie Kontroli Wydruków i dostępu do Drukarek, używana w MSZ MFD urządzenie: Xerox WorkCentre 6400, Xerox WorkCentre 7765 oraz Xerox WorkCentre 7120 MicroServer - moduł oprogramowania odpowiedzialny za zbieranie informacji o wykonanych wydrukach z urządzeń lokalnych dedykowane dla zdecentralizowanej konfiguracji systemu NOD - węzeł klastra SafeQ Aplikacja Systemu Wydruku, oprogramowanie odpowiedzialne za realizację funkcji: drukowania, drukowania zabezpieczonego, kopiowania zabezpieczonego, skanowania, zliczania i autoryzacji Failover Zapewnienie ciągłości pracy aplikacji SafeQ Device Server Moduł Aplikacji Systemu Wydruku, odpowiedzialny za wyświetlanie graficznego interfejsu użytkownika na wyświetlaczu dotykowym MFD oraz zapewniający komunikację z MFD Serwery Serwery fizyczne 7

8 Skaner skaner Xerox DocuMate 262i Wirtualne Serwery Dedykowane serwery na fizycznych serwerach (urządzeniach) 2. Schemat systemu Rysunek 1, Schemat logiczny Systemu Wydruku w środowisku produkcyjnym Schemat logiczny (Rysunek 1) przedstawia kierunki przepływu informacji między elementami Systemu Wydruku. Rysunek 2, Schemat fizyczny Systemu Wydruku w środowisku produkcyjnym Szczegółowy opis mechanizmów zawiera się w opisie Schematu fizycznego (Rysunek 2) i sieciowego Systemu Wydruku. 8

9 3. Opis architektury fizycznej System składa się z jednego klastra i trzech maszyn wirtualnych (trzy lokalizacje zagraniczne). Systemu Wydruku: HQ, Branch1, Branch2 oraz środowisko zapasowe (DRC). Klaster HQ składa się z dwóch węzłów NOD1 i NOD2, na których zainstalowany jest klaster aplikacyjny oprogramowania SafeQ. Dodatkowo, klaster HQ pełni funkcję klastra Microsoftowego w celu dostarczania funkcjonalności Failover dla serwisu SafeQ Device Server. Klaster HQ jest odpowiedzialny za zarządzanie MFD i Drukarkami w Centralnej Lokalizacji w Warszawie. Jest on zintegrowany ze środowiskiem Active Directory, SMTP. Serwery oparte o maszyny wirtualne odpowiadają za zarządzanie urządzeniami w pozostałych lokalizacjach (z pominięciem lokalizacji Centralnej), na których zainstalowana jest aplikacja SafeQ odrębna dla każdej lokalizacji. Środowisko DRC jest zainstalowane lokalizacji zapasowej. Klaster HQ, w środowisku zapasowym składa się również z dodatkowego trzeciego węzła klastra. W momencie wystąpienia awarii środowiska produkcyjnego podstawowego, środowisko zapasowe (DRC), po uruchomieniu serwisów systemowych na serwerach DRC, przejmuje pełne obciążenie. W normalnym trybie pracy środowiska produkcyjnego, klaster środowiska zapasowego synchronizuje dane w bazie danych. Oprogramowanie Systemu Wydruku jest zainstalowane na MFD w celu zapewnienia możliwości drukowania, kopiowania, skanowania. Pozwala, także na ograniczenie dostępu do urządzeń poprzez autoryzację kartą identyfikacyjną. 4. Protokoły komunikacji sieciowej Całość systemu pracuje w oparciu o protokół sieciowy TCP/IP oraz protokoły realizujące poszczególne usługi. 5. Lista protokołów i wykorzystywanych portów komunikacyjnych: SNMPv2 HTTPs IP Socket Printing port 9100 LPR/LPD port 515 Komunikacja czytników z aplikacją Serwera Wydruku - port 4096, 5011, 5012, Komunikacja MFP port 5011, 5012 LDAP query port 389 lub 636 UDP query (wykrywanie urządzeń) port 161 SafeQ Cluster port 4099 SafeQ port monitor port 4097 FTP port 21, 22 SMTP port 25 9

10 SafeQ Client Realizowane protokoły komunikacyjne pomiędzy elementami systemu Element 1 Element 2 Protokoły komunikacyjne SafeQ Serwer 1 SafeQ Serwer SafeQ Serwer Serwer AD 389, 636 SafeQ Serwer Centralny Serwer Raportowy 4139 Serwer wydruku SafeQ Serwer 515, 9100 SafeQ Serwer, Drukarka 515, 5011, 5012, 443, 139, 21, 161, 162, 9100, SNMP Drukarka SafeQ Serwer 515, 5011, 5012, 443, 139, 21, 161, 162, 9100, SNMP Micro serwer SafeQ Serwer 5001 SafeQ Serwer Czytnik SafeQ 5011 Czytnik SafeQ SafeQ Serwer 5011 MFD Serwer SafeQ FTP, port 21 Serwer SafeQ MFD FTP, port 21 Serwer SafeQ, Serwer SMTP Exchange SMTP, port 25 SafeQ Klient Serwer SafeQ 4097 Tabela 1, Realizowane protokoły komunikacyjne pomiędzy elementami systemu Każdy węzeł klastra posiada uruchomione usługi: Web Interface Systemu Wydruku, Serwer Systemu Wydruku, Usługę Synchronizacji bazy danych Systemu Wydruku Serwer Urządzeń. MS IIS 7, z zainstalowanym pakietem do obsługi MS IIS 6 Ysoft DS Secure Ysoft DS 10

11 Interfejs do zarządzania udostępnia port HTTPS w celu konfiguracji Systemu Wydruku. Usługa Synchronizacji pozwala na utrzymywanie stałego, aktualnego stanu baz danych na poszczególnych węzłach klastra aplikacyjnego. Synchronizacja danych następuje między węzłami klastra po porcie Serwer Urządzeń jest usługą pośredniczącą w komunikacji pomiędzy Serwerem Systemu Wydruku a urządzeniami. Urządzenia konfigurowane są przez System Wydruku poprzez protokoły HTTPS oraz SNMP. Urządzenia komunikują się z aplikacją Systemu Wydruku poprzez porty IIS: 5011 i Skanowanie z urządzeń odbywa się poprzez protokół FTP do serwera aplikacji Systemu Wydruku. Główna usługa aplikacji Systemu Wydruku Serwer udostępnia port 515 oraz 9100 dla przyjmowania prac drukowanych. Dane zgromadzone w systemie transferowane są do serwera statystyk przy użyciu portu Serwer aplikacji Systemu Wydruku korzysta z usługi poczty elektronicznej przy wysyłaniu wiadomości przy użyciu portu 25. Dane o użytkownikach pobierane są z serwera AD poprzez protokół LDAP lub LDAPS. 11

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem Profesjonalne Zarządzanie Drukiem XpressProfessional służy do kontroli wydruku, kopiowania i skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox. Jest to modułowy system, dający możliwości kontroli wykonywanych

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ SYSTEMU WYDRUKU NA POTRZEBY SYSTEMU EOD (ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW) Przetarg

Bardziej szczegółowo

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za comiesięczną opłatę:

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za comiesięczną opłatę: 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego obejmującego:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego Załącznik do Formularza Ofertowego BA-III.2601.13.1.2017 Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego 1. Urządzenie Typu 1-5 szt. Urządzenie obsługuje format

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz Numer sprawy: DA/ ZP / 4 /2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz materiałami eksploatacyjnymi obejmować będzie: 1.

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Warszawa, dnia 21.02.2011 r. BF/AS-ZP/-066-22/11 Znak sprawy 05/11 Wykonawcy O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Uprzejmie informujemy, i w dniach 15 i 16. 02.2011r. do Zamawiaj cego wp

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

69/PNP/SW/2015/II. Opis funkcjonalności

69/PNP/SW/2015/II. Opis funkcjonalności 69/PNP/SW/2015/II załącznik nr 1 do SIWZ Opis funkcjonalności Uwaga: W powyższych tabelach proszę w kolumnie oferowane parametry/funkcjonalności wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania nr PR-170/2015

Uczestnicy postępowania nr PR-170/2015 Biuro Zakupów, Logistyki i Usług Wspólnych Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa wzs@p-r.com.pl PZP-0241-334/2015 Warszawa, dnia 01 grudnia 2015 r. Uczestnicy postępowania nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. BDG.741.84.2014 / 8 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A. 1.1 1.1.1 Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszej Umowie i OPZ poniższe zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja środowiska druku za pomocą zaawansowanego kreatora symulacji rozmieszczenia urządzeń drukujących i rozbudowanych analiz kosztów

Optymalizacja środowiska druku za pomocą zaawansowanego kreatora symulacji rozmieszczenia urządzeń drukujących i rozbudowanych analiz kosztów 24 marca 2015 Monitorowanie ilości oraz kosztów wydruków i kopii Autoryzacja dostępu do urządzeń kopiująco-drukujących za pomocą kodów pin lub kart zbliżeniowych we wszystkich standardach, logowanie domenowe

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81 TEL. 986 Dyżurny 0 42 250 22 49 Sekretariat 0 42 250 22 11 Sekcja ds. zam. publ. 0 42 250 22 32 FAX 0 42 630 93 22 nasz znak data AZ/231/2 - / 14 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia w zakończonym postępowaniu na maszyny drukujące

Przedmiot zamówienia w zakończonym postępowaniu na maszyny drukujące Załącznik nr 6.9 do siwz Przedmiot zamówienia w zakończonym postępowaniu na maszyny drukujące Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych o szczegółowych parametrach

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia P1/CMWUM/2016 Załącznik nr 3.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia I. INFORMACJE OGÓLNE: Zamierzeniem Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający szacuje średnią ilość wykonywanych wydruków/kopii na poziomie ok stron miesięcznie, z czego ok to wydruki kolorowe.

Zamawiający szacuje średnią ilość wykonywanych wydruków/kopii na poziomie ok stron miesięcznie, z czego ok to wydruki kolorowe. Opis przedmiotu zamówienia dla usługi dzierżawy urządzeń drukujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotowe zamówienie obejmuje swym zakresem dzierżawę urządzeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn. Laserowa, kolorowa, czterobębnowa

L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn. Laserowa, kolorowa, czterobębnowa specyfikacja techniczna urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn 1. Technologia druku/kopiowania Laserowa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr.1 do SIWZ CIS-15/2015 Opis przedmiotu zamówienia SPIS TREŚCI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 2 1.1. DODATKOWE WYMAGANIA DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Wielka Gra. wiedza o druku i skanowaniu. Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015

Wielka Gra. wiedza o druku i skanowaniu. Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015 Wielka Gra wiedza o druku i skanowaniu Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015 HP JetAdvantage Rewolucyjny, bezpłatny wydruk podążający Bez inwestycji w infrastrukturę Szyfrowanie tranmisji danych

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SPECYFIKACJA WYMAGANYCH PARAMETRÓW URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DOSTARCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SPECYFIKACJA WYMAGANYCH PARAMETRÓW URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DOSTARCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ Załącznik nr 1 do umowy nr. (Pieczątka wykonawcy/ pełnomocnika) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SPECYFIKACJA WYMAGANYCH PARAMETRÓW URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DOSTARCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ Urządzenia TYP I

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO. ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO. System Wydruku Poufnego (SWP) - Jest to wielomodułowy system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść pytania Wyjaśnienie Zamawiającego

Lp. Treść pytania Wyjaśnienie Zamawiającego Gdynia, dnia 16 lipca 2014 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz MUP.PK.III.SG.371-94/09 Lublin, dnia 31.08.2009 r. A/a Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i usługi serwisu (Usługa Eksploatacji) Dostawą materiałów eksploatacyjnych i usługą serwisu

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytania z dnia r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Częstochowa, dnia 01.08.2016 r. IZ.271.43.2016 Pytania z dnia 27.07.2016 r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy 10 urządzeń tj.: a. wielofunkcyjnych kolorowych formatu A3-2 szt. ; b. wielofunkcyjnych monochromatycznych

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, jak również zainstalowanie, zintegrowanie i skonfigurowanie urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi Instrukcja Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi System Centralnego Wydruku podstawy obsługi 2 SPIS TREŚCI 1. PANEL DOTYKOWY PODSTAWOWE FUNKCJE... 3 2. ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE PRACY NA URZĄDZENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 marca 2013 r.

WYROK z dnia 28 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 619/13 WYROK z dnia 28 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania wydrukami, kopiowaniem i skanowaniem YSOFT SAFEQ

Zintegrowany system zarządzania wydrukami, kopiowaniem i skanowaniem YSOFT SAFEQ Zintegrowany system zarządzania wydrukami, kopiowaniem i skanowaniem YSOFT SAFEQ Co to jest SAFEQ? Bezpieczeństwo i kontrola dostępu Zarządzanie drukowaniem Monitorowanie i raportowanie Zarządzanie skanowaniem

Bardziej szczegółowo