PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych: pisania, mówienia, rozumienia tekstu pisanego oraz rozumienia ze słuchu. 2. W zakres obowiązków ucznia wchodzą: posiadanie podręcznika i zeszytu ćwiczeń wymaganych na danym poziomie nauczania posiadanie i prowadzenie zeszytu przedmiotowego regularne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne oraz udział w pracach klasowych aktywny udział w zajęciach lekcyjnych regularne odrabianie prac domowych 3. Ocena sprawności językowych uczniów przeprowadzana jest w następujący sposób: odpowiedź ustna podczas lekcji w obecności klasy pisemne sprawdziany wiadomości zapowiadane na co najmniej tydzień wcześniej; sprawdzian poprzedzony jest Informacją o jego formie i treści, a ocena zgodna jest z ustalonymi kryteriami krótkie, zapowiedziane lub nie, kartkówki z materiału bieżącego (3 ostatnie lekcje) aktywny udział w lekcji np. układanie dialogów, scenek dłuższa wypowiedź pisemna na określony temat 4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w trymestrze 5. Za udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych lub Olimpiadach uczeń powinien być nagradzany celującą oceną cząstkową. II. Prace pisemne Przy ocenianiu sprawdzianów leksykalno-gramatycznych ustala się następujące przedziały procentowe: 100% - 95% - ocena bardzo dobra 94% - 80% - ocena dobra 79% - 60% - ocena dostateczna 59% - 50%> - ocena dopuszczająca poniżej 50% - ocena niedostateczna KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZE SPRAWNOŚCI: MÓWIENIE OCENA CELUJĄCA uczeń potrafi bezbłędnie, spontanicznie i naturalnie reagować na pytania i wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów wykazuje dużą swobodę oraz bogactwo struktur leksykalnych i gramatycznych w rozmowie z nauczycielem potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym oraz formułować dłuższe wypowiedzi umie płynnie opisywać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności, procesy wydarzenia stosując leksykę i gramatykę wykraczające poza program nauczania na danym poziomie bezbłędnie stosuje środki językowe adekwatne do ich funkcji komunikacyjnych np. dziękować, prosić, żądać, wyrażać uczucia itd. stosuje struktury leksykalno- gramatyczne z zachowaniem zasad wymowy i intonacji prezentuje swą wypowiedź ustną z dużą inwencją stylistyczną i oryginalnością wyjątkowo precyzyjnie dobiera słownictwo i używa idiomów robi drobne, sporadyczne biedy leksykalne i gramatyczne, nie zakłócające w żaden sposób komunikacji OCENA BARDZO DOBRA uczeń potrafi bezbłędnie, spontanicznie i naturalnie reagować na pytania i wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów wykazuje dużą swobodę oraz bogactwo struktur leksykalnych i gramatycznych w rozmowie z nauczycielem potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym oraz formułować dłuższe wypowiedzi umie płynnie opisywać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności, procesy, wydarzenia stosując leksykę i gramatykę wymaganą na danym poziomie nauczania bezbłędnie stosuje środki językowe adekwatne do ich funkcji komunikacyjnych np. dziękować, prosić, żądać, wyrażać uczucia itd. stosuje struktury leksykalno - gramatyczne z zachowaniem zasad wymowy i intonacji

2 precyzyjnie dobiera słownictwo i używa idiomów robi drobne sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne, nie zakłócające w żaden sposób komunikacji OCENA DOBRA uczeń potrafi poprawnie reagować na pytania i wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów wykazuje łatwość wypowiedzi w dialogu nawiązanym z nauczycielem potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym oraz formułować dłuższe wypowiedzi umie opisywać ludzi, przedmioty, miejsca zjawiska, czynności, procesy, wydarzenia stosując leksykę i gramatykę wymaganą na danym poziomie nauczania, z nielicznymi uchybieniami dość dobrze stosuje środki językowe adekwatne do ich funkcji komunikacyjnych np. dziękować, prosić, żądać, wyrażać uczucia, itd. potrafi używać dość zróżnicowanych struktur gramatycznych sporadycznie posługuje sio idiomami robi nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne oraz błędy w wymowie i intonacji w nieznacznym stopniu zakłócające rozumienie OCENA DOSTATECZNA uczeń potrafi w większości poprawnie, choć z uchybieniami reagować na pytania i wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów wykazuje trudności w nawiązaniu dialogu z nauczycielem oraz ograniczone umiejętności prowadzenia Rozmowy z trudnością potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym oraz formułować dłuższe wypowiedzi (robi to często po naprowadzeniu przez nauczyciela) umie opisywać ludzi, przedmioty, miejsca zjawiska, czynności, procesy, wydarzenia stosując leksykę i gramatykę, na poziomie podstawowym stosuje środki językowe adekwatne do ich funkcji komunikacyjnych np. dziękować, prosić, żądać, wyrażać uczucia itd. z licznymi odstępstwami i uchybieniami nie posługuje się idiomami i używa prostego, mało zróżnicowanego słownictwa robi i liczne biedy gramatyczne i leksykalne oraz błędy w wymowie i intonacji często zakłócające rozumienie OCENA DOPUSZCZAJĄCA nie potrafi poprawnie reagować na pytania i wypowiedzi nauczyciela, jednak poprawia się po naprowadzeniu przez nauczyciela nie potrafi samodzielnie nawiązać i prowadzić rozmowy: rozmowa ogranicza się do reakcji na pytania i sugestie nauczyciela. z pomocą nauczyciela potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym i robi to niewłaściwie dobierając słownictwo i struktury gramatyczne, zakłócając w ten sposób komunikację nie potrafi samodzielnie zbudować dłuższej wypowiedzi potrafi zastosować słownictwo i struktury gramatyczne tylko w bardzo ubogim zakresie robi liczne biedy gramatyczne i leksykalne, oraz błędy w wymowie i intonacji w znacznym stopniu utrudniające rozumienie. OCENA NIEDOSTATECZNA nie potrafi poprawnie reagować na pytania, i wypowiedzi nauczyciela nawet z jego pomocą nie potrafi samodzielnie nawiązać i prowadzić rozmowy: rozmowa ogranicza się do reakcji na pytania i sugestie nauczyciela nie potrafi podejmować różnych ról w procesie komunikacyjnym nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi nawet w prosty sposób wyrazić emocji, aprobaty, zadowolenia itd. stosuje bardzo ubogie słownictwo utrudniające przekazanie myśli nie umie budować zdań, nic zna podstawowych struktur gramatycznych oraz zasad wymowy co uniemożliwia zrozumienie KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY-ZE SPRAWNOŚCI: PISANIE OCENA CELUJĄCA uczeń ujmuje, temat wszechstronnie i oryginalnie przedstawia różnorodne myśli i argumenty wyróżnia się dużą inwencją stylistyczną i oryginalnością przedstawia całą wypowiedź zgodnie z tematem jest konsekwentny w przestrzeganiu określonej konwencji formalnej konsekwentnie realizuje swój zamysł czyniąc swą wypowiedź logiczną, harmonijną i spójną używa urozmaiconych struktur gramatycznych, bogatego słownictwa i frazeologii, wykraczając poza program nauczania na danym poziomie

3 wyjątkowo precyzyjnie dobiera słownictwo i używa idiomów robi drobne, sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji OCENA BARDZO DOBRA uczeń ujmuje temat wielostronnie i oryginalnie przedstawiając różnorodne myśli i argumenty przedstawia całą wypowiedź zgodnie z tematem jest konsekwentny w przestrzeganiu określonej konwencji formalnej konsekwentnie realizuje swój zamysł czyniąc swą wypowiedź logiczną, harmonijną spójną używa urozmaiconych struktur gramatycznych, bogatego słownictwa i frazeologii precyzyjnie dobiera słownictwo i używa idiomów, wykraczając poza program nauczania na danym poziomie robi drobne, sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji; nieliczne błędy w pisowni, nie zmieniające znaczenia wyrazu; stosuje poprawną interpunkcję w przypadku jeżeli w poleceniu podana jest objętość pracy trzyma się określonych granic OCENA DOBRA uczeń przedstawia całą wypowiedź zgodnie z tematem ujmuje temat poprawnie ale schematycznie, prezentując myśl przewodnią w sposób widoczny przestrzega określonej konwencji formalnej choć dopuszczalne są niewielkie uchybienia ujmuje temat w znacznym stopniu logicznie spójnie i planowo potrafi użyć zróżnicowanych struktur gramatycznych stosuje nieliczne powtórzenia słownictwa i konstrukcji zdaniowych sporadycznie posługuje się idiomami robi nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne w nieznacznym stopniu zakłócające zrozumienie; błędy ortograficzne, nie zmieniające znaczenia wyrazu; stosuje w zasadzie poprawną interpunkcję dopuszczalne są nieznaczne uchybienia w doborze słownictwa i struktur gramatycznych i formy wypowiedzi OCENA DOSTATECZNA uczeń przedstawia całą wypowiedź zgodnie z tematem, z niewielkimi uchybieniami ujmuje temat poprawnie ale dość schematycznie, prezentując myśl przewodnią w sposób widoczny przestrzega określonej konwencji formalnej choć dopuszczalne są uchybienia i odstępstwa od założonej formy (a ilość ich jest większa niż w przypadku oceny dobrej) ujmuje temat w znacznym stopniu logicznie spójnie i planowo w przypadku jeżeli w poleceniu podana jest objętość pracy może przekroczyć podane granice o 30% potrafi użyć różnych struktur gramatycznych wykazując przy tym niewielkie ich zróżnicowanie stosuje powtórzenia słownictwa i konstrukcji zdaniowych sporadycznie posługuje się idiomami a zastosowane słownictwo i struktury gramatyczne są na poziomie podstawowym robi błędy gramatyczne i leksykalne w nieznacznym stopniu zakłócające zrozumienie; błędy ortograficzne, nie zmieniające znaczenia wyrazu; stosuje w zasadzie poprawną interpunkcję dopuszczalne są nieznaczne uchybienia w doborze słownictwa i struktur gramatycznych i formy wypowiedzi, przy czym ich ilość jest większa niż w przypadku oceny dobrej OCENA DOPUSZCZAJĄCA uczeń przedstawia temat tylko częściowo zgodnie z tematem ujmuje temat jednostronnie i ogólnikowo, przedstawiając nieliczne argumenty wykazuje znaczne odstępstwa od założonej formy przedstawia temat niespójnie i niekonsekwentnie przypadku jeżeli w poleceniu podana jest objętość pracy może przekroczyć podane granice o 50% używa mało zróżnicowanych struktur gramatycznych i leksykalnych stosuje liczne powtórzenia leksykalne i składniowe potrafi zastosować słownictwo i struktury gramatyczne tylko na poziomie podstawowym niewłaściwie dobiera słowa zakłócając w ten sposób komunikację robi dość liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne OCENA NIEDOSTATECZNA uczeń pisze pracę całkowicie nie na temat lub znacznie odstępuje od tematu nie potrafi wskazać myśli przewodniej nie potrafi zastosować właściwej formy lub praca wykazuje rażące uchybienie formalne przekracza wyznaczoną objętość o więcej niż 50% stosuje ubogie słownictwo utrudniające przekazanie myśli

4 stosuje liczne powtórzenia leksyki i składni oraz bardzo wąski zakres struktur gramatycznych robi rażące błędy gramatyczne i leksykalne w znacznym stopniu utrudniające komunikację nie umie budować prostych zdań robi liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne przypadkowo dobiera słownictwo i struktury gramatyczne KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE ZE SPRAWNOŚCI ROZUMIENIA ZE SŁUCHU Klasa pierwsza - celujący samodzielnie i bezbłędne wykonywanie wszystkich możliwych zadań i poleceń do tekstów, których poziom trudności wykracza poza poziom klasy pierwszej, - bardzo dobry samodzielne i bezbłędnie wykonywanie wszystkich zadań i poleceń do tekstów, których poziom trudności odpowiada poziomowi klasy pierwszej -dobry umiejętne reagowanie na polecenia nauczyciela; nieliczne uchybienia w określaniu głównej myśli tekstu słuchanego, wskazywaniu określonych informacji - dostateczny na ogól poprawnie reagowanie na polecenia, niepełne wskazanie niektórych informacji - dopuszczający wykonanie najprostszych ćwiczeń do wysłuchanego tekstu, typu: dobieranie ilustracji, zaznaczanie krzyżykiem wskazywanie na mapie, przy wykorzystaniu pomocy nauczyciela Klasa druga - celujący samodzielne i bezbłędnie wykonywanie wszystkich możliwych zadań i poleceń do tekstów, których pozom trudności wykracza poza poziom klasy drugiej - bardzo dobry samodzielnie i bezbłędnie wykonywanie wszystkich zadań i poleceń do tekstów, których poziom trudności odpowiada poziomowi klasy drugiej -- dobry dość dobre określenie głównej myśli rozróżnienie poszczególnych części tekstu, wyselekcjonowanie wskazanych informacji z małymi uchybieniami: na ogół poprawnie uzupełnienie brakujących części tekstu słuchanego słowami podanymi -- dostateczny niepełne wskazanie odkreślonych informacji, lecz przy rozumieniu głównej myśli tekstu słuchanegodopuszczający rozpoznanie informacji kluczowych dla treści usłyszanego nieskomplikowanego tekstu; na potrawie usłyszanego tekstu odróżnienie zdań prawdziwych, zgodnych z treścią tekstu, od zdań fałszywych; korzystanie z pomocy nauczyciela Klasa trzecia - celujący samodzielnie i bezbłędnie wykonywane wszystkich możliwych zadań i poleceń do tekstów, których poziom trudności wykracza poza poziom klasy trzeciej - bardzo dobry samodzielnie i bezbłędnie wykonywanie wszystkich zadań i poleceń do tekstów, których poziom trudności odpowiada poziomowi klasy trzeciej Dobry określenie głównej myśli, stwierdzeni czy tekst zawiera określone informacje, oddzielenie myli głównej od drugorzędnej, określenie potencjalnego odbiorcy, określenie funkcji tekstu - dostateczne określenie głównej myli i funkcji tekstu z uchybieniami dotyczącymi rozumienia szczegółów dopuszczający wyodrębnienie niektórych faktów z wysłuchanego, nieskomplikowanego tekstu: korzystanie z pomocy nauczyciela KRYTERIA UMIEJĘTNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W ROZUMIENIU TEKSTU CZYTANEGO KLASA I WYMAGANR UMIEJĘTNOŚCI NA: celujący - bezbłędne rozumienie tekstu wykraczającego swoją leksyką i strukturami gramatycznymi poza zakres materiału klasy pierwszej, trafne i wyczerpujące odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące tekstu. bardzo dobry - bezbłędne rozumienie tekstu na poziomie klasy pierwszej,, umiejętność udzielenia odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące tekstu. dobry - dopuszczalne nieliczne błędy w rozumieniu tekstu na poziomie klasy pierwszej oraz nieliczne biedy w tłumaczeniu fragmentów zdań, umiejętność określania głównej myśli tekstu. dostateczny - dopuszczalna większa liczba błędów w rozumieniu tekstu na poziomie klasy pierwszej, umiejętność określania głównej myśli tekstu ale niewielka umiejętność rozróżniania poszczególnych części tekstu i wskazywania określonych informacji. dopuszczający - słabe rozumienie: i określanie głównej myśli tekstu, niewielka umiejętność wskazywania informacji, brak. umiejętności udzielenia samodzielnej odpowiedzi napytania związane z tekstem. niedostateczny - brak umiejętności określenia głównej myśli tekstu, nieumiejętność udzielenia odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytanie dotyczące tekstu oraz wskazanie informacji w tekście.

5 KLASA II KLASA III celujący - bezbłędne rozumienie tekstu wykraczającego swoją leksyką i strukturami gramatycznymi poza zakres materiału klasy drugiej, trafne i wyczerpujące odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące tekstu. bardzo dobry - bezbłędne rozumienie tekstu na poziomie klasy drugiej, umiejętność udzielenia odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące tekstu. dobry - dopuszczalne nieliczne błędy w rozumieniu tekstu na poziomie klasy drugiej oraz nieliczne biedy w tłumaczeniu fragmentów zdań, umiejętność określania głównej myśli tekstu. dostateczny - dopuszczalna większa liczba błędów w rozumieniu tekstu na poziomie klasy drugiej, umiejętność określania głównej myśli tekstu ale niewielka umiejętność rozróżniania poszczególnych części tekstu i wskazywania określonych informacji. dopuszczający - słabe rozumienie: i określanie głównej myśli tekstu, niewielka umiejętność wskazywania informacji, brak. umiejętności udzielenia samodzielnej odpowiedzi napytania związane z tekstem. niedostateczny - brak umiejętności określenia głównej myśli tekstu, nieumiejętność udzielenia odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytanie dotyczące tekstu oraz wskazania informacji w tekście. celujący - bezbłędne rozumienie tekstu wykraczającego swoją leksyką i strukturami gramatycznymi poza zakres materiału klasy trzeciej, trafne i wyczerpujące odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące tekstu. bardzo dobry - bezbłędne rozumienie tekstu na poziomie klasy trzeciej, umiejętność udzielenia odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące tekstu. dobry - dopuszczalne nieliczne błędy w rozumieniu tekstu na poziomie klasy trzeciej oraz nieliczne biedy w tłumaczeniu fragmentów zdań, umiejętność określania głównej myśli tekstu. dostateczny - dopuszczalna większa liczba błędów w rozumieniu tekstu na poziomie klasy trzeciej, umiejętność określania głównej myśli tekstu ale niewielka umiejętność rozróżniania poszczególnych części tekstu i wskazywania określonych informacji. dopuszczający - słabe rozumienie: i określanie głównej myśli tekstu, niewielka umiejętność wskazywania informacji, brak. umiejętności udzielenia samodzielnej odpowiedzi napytania związane z tekstem. niedostateczny - brak umiejętności określenia głównej myśli tekstu, nieumiejętność udzielenia odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytanie dotyczące tekstu oraz wskazania informacji w tekście., brak umiejętności określania rodzaju tekstu i stylu języka. WYMAGANE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE NA POSZCZEGÓLNE POZIOMY PISANIE Klasa I - przedstawienie podstawowych informacji zgodnych z programem nauczania (np. wypełnienie kwestionariusza osobowego) - opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zdarzeń - stosowanie poznanych struktur gramatyczno-leksykalnych - układanie dialogów do sytuacji przewidzianych w programie nauczania - zakres materiału klasy I oraz dodatkowo: - formułowanie i uzasadnianie własnych opinii i decyzji (np. zgoda, sprzeciw) - konstruowanie różnych form wypowiedzi pisemnych z użyciem odpowiednich środków językowych (np. list) - stosowanie poznanych struktur leksykalno-gramatycznch I

6 - używanie rejestru języka odpowiedniego do kontekstu założonego celu i odbiorcy (np. list formalny/nieformalny) - umiejętność instruowania, przekonywania, doradzania, ostrzegania - stosowanie poznanych struktur leksykalno-gramatycznych - formułowanie i uzasadnianie własnych opinii (np. recenzja) relacjonowanie wydarzeń - umiejętność wypowiadania się na dowolne tematy - stosowanie poznanych struktur leksykalno-gramatycznych MÓWIENIE Klasa I - rozpoczynanie i kończenie rozmowy - prośba o wyjaśnienie i powtórzenie - uzyskiwanie prostych informacji (np. pytanie o drogę, ceny) - udzielanie podstawowych informacji osobowych - opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk w zakresie podstawowym - przeprowadzenie krótkiej rozmowy telefonicznej - określenie daty, czasu - powinszowania, życzenia, propozycje - poprawność fonetyczna, i intonacyjna - spontaniczne i naturalne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego - zakres klasy I oraz dodatkowo: - umiejętność przedstawienia swojego stanowiska w dyskusji - umiejętność uzyskiwania bardziej szczegółowych informacji (np.kierunki) oraz ich udzielania - przedstawienie swoich planów, udzielanie rad i wskazówek - poprawność fonetyczna i intonacyjna - spontaniczne I naturalne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego - bronienie własnych opinii (jestem za/przeciw) - przedstawianie i komentowanie opinii innych osób - formułowanie dłuższych wypowiedzi - stosowanie środków językowych adekwatnych do ich funkcji komunikacyjnych (np. wyrażanie uczuć, zdziwienie, żądanie) - poprawność fonetyczna i intonacyjna - spontaniczne i naturalne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego - dokonywanie analizy, syntezy i interpretacji przedstawionych faktów - umiejętność negocjacji - formułowaniu dłuższych wypowiedzi - bezbłędność fonetyczna i intonacyjna - spontaniczne i naturalne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego ROZUMIENIU ZE SŁUCHU Klasa l - umiejętne reagowanie na polecenia nauczyciela - określenie głównej myśli tekstu słuchanego

7 - wskazywanie określonych informacji - zakres klasy I oraz dodatkowo: - rozróżnianie poszczególnych części tekstu - wyselekcjonowanie wskazanych informacji - uzupełnienie brakujących części tekstu słuchanego podanymi słowami I - określenie rodzaju tekstu - określenie stylu języka użytego przez autora - uzupełnienie brakujących części tekstu słuchanego - rozumienie ogólnego sensu oraz głównych punktów dialogów i wypowiedzi rodzimych użytkowników języka - rozumienie sensu prostych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez telefon, komunikat na dworcu) - rozumienie sensu wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których znaczenia uczeń może domyślić się z kontekstu ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO - określenie głównej myśli tekstu - wskazanie określonej informacji - przetłumaczenie wybranego fragmentu tekstu Klasa I - zakres klasy I oraz dodatkowo: - rozróżnienie poszczególnych części tekstu - stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje - określenie rodzaju tekstu I - określenie stylu języka, funkcji, tekstu potencjalnego odbiorcy intencji i opinii autora, - rozumienie dłuższych i bardziej złożonych tekstów - rozumienie prostego tekstu literackiego - czytanie ze zrozumieniem prostych materiałów autentycznych dla uzyskania informacji zinterpretowania różnic kulturowych

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W nauczaniu języka obcego ćwiczone są następujące sprawności: - ustna, - pisemna, -rozumienie ze słuchu, -rozumienie tekstu czytanego, Zasady oceniania - uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy i rozszerzony) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Jadwiga Kosalla I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo