WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEDŁUG PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ AUTORSTWA DR TOMASZA MAĆKOWSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEDŁUG PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ AUTORSTWA DR TOMASZA MAĆKOWSKIEGO"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEDŁUG PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ AUTORSTWA DR TOMASZA MAĆKOWSKIEGO Konieczne -wymienia narzędzia rolnicze używane przez pierwszych Słowian, -zna daty chrztu Polski, zjazdu gnieźnieńskiego, koronacji Bolesława Chrobrego, terminów: plemię, gród, drużyna, książę, relikwie, koronacja, -tłumaczy, czym był Szczerbiec, -zna legendy związane z początkami istnienia państwa -wskazuje na mapie Gniezno, obszar państwa Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego, -umieszcza na osi czasu datę przyjęcia chrztu Polski, śmierci św. Wojciecha, zjazdu gnieźnieńskiego, koronacji Bolesława Chrobrego, -wie co oznacza przydomek Chrobry, -wymienia pierwszych władców państwa -wymienia autorów średniowiecznych kronik, które zawierają legendy o początkach państwa -wymienia zajęcia mieszkańców średniowiecznego Gniezna, -zna podstawowe fakty z życia św. Wojciecha, -rozpoznaje cechy charakterystyczne legendy, -wskazuje na mapie ziemie polskie zamieszkiwane przez najważniejsze plemiona słowiańskie w X wieku, przyczyny i skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I, -pokazuje na mapie Gdański i ziemi zamieszkiwane przez Prusów, -krótko przedstawia historię zjazdu gnieźnieńskiego, uwzględniając postacie św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III, I Polska pierwszych Piastów -podaje lata panowania Mieszka I, -wie, w jakich okolicznościach doszło do ślubu Mieszka z Dobrawą, -opisuje następstwa misji i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, -wymienia i krótko opisuje przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego, -rozumie szczególne znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego w dziejach państwa -opisuje legendarne początki dynastii Piastów, -opowiada o powstaniu i początkach państwa -opisuje budowę średniowiecznego grodu na przykładzie Gniezna, -zna datę bitwy pod Cedynią, -układa chronologicznie pierwszych władców panujących w Polsce, -wie na czym polegał słowiański obrzęd postrzyżyn, -tłumaczy przyczyny i skutki chrztu Polski, -wie, jaką rolę w państwie Mieszka pełnili duchowni, -wie, kiedy Orzeł Biały stał się symbolem państwa -charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I, -omawia znaczenie przyjęcia chrztu przez Polskę, -przekazuje relacje z pobytu Ottona III w Gnieźnie w 1000 roku na podstawie fragmentów kroniki Galla Anonima, -charakteryzuje politykę zewnętrzną i wewnętrzną Bolesława Chrobrego, -omawia zachowane ślady pogańskich wierzeń Słowian, -zna pisemną relację Ibrahima ibn Jakuba dotyczącą państwa Mieszka I, -przedstawia stanowisko historyków dotyczące pochodzenia przodków Mieszka I, -porównuje przebieg granic współczesnej Polski i państwa Mieszka I, -opowiada o współczesnym znaczeniu zjazdu gnieźnieńskiego, -prezentuje postać św. Wojciecha,

2 Konieczne terminów: klasztor, post, kupiec, rzemieślnik, burmistrz, -podaje cechy idealnego rycerza, -wymienia główne elementy rycerskiego wyposażenia, -wie czym były turnieje rycerskie, terminu: mieszczanie, -podaje przykłady zawodów rzemieślniczych wykonywanych w średniowieczu, -wymienia prace polowe wykonywane w epoce średniowiecza, -wie, kim był św. Franciszek, -rozpoznaje główne elementy zamku, - wie na czym polegała metoda uprawy ziemi zwana trójpolówką oraz metoda żarowa, terminów: skryptorium, kopista, cech, samorząd miejski, -wymienia zabudowania tworzące średniowieczny klasztor, -wymienia przejawy średniowiecznej pobożności, -wie, jakie funkcje pełniły zamki w średniowieczu, -wie, jaką drogę musiał przejść chłopiec, aby zostać rycerzem, -wymienia grupy ludzi żyjących w średniowiecznym mieście, terminów: sołtys, pług, trójpolówka, -opisuje krótko postać św. Franciszka, - wymienia główne elementy średniowiecznego miasta, - wymienia najważniejsze różnice między losem chłopa życiem rycerza lub mieszczanina, II Społeczeństwo średniowieczne -wie, jak duży wpływ na życie ludzi w średniowieczu miała religia, -tłumaczy, na czym polegała praca zakonników w średniowiecznym skryptorium, -wymienia elementy kultury rycerskiej i dworskiej, -wie, jaką rolę odgrywali w średniowiecznym mieście burmistrz i członkowie rady miejskiej, -wie, czym była lokacja, -rozumie pochodzenie nazw ulic, na przykład: Szewska, Tkacka, Garncarska, -wie, jak odżywiali się mieszkańcy średniowiecznej wsi, -potrafi wskazać różnice między stylem romańskim i gotyckim, -opisuje wygląd średniowiecznej twierdzy, -charakteryzuje grupy ludności żyjące w średniowiecznym mieście, - wie skąd się wzięło posiedzenie polegać na kimś jak na Zawiszy i co ono oznacza, - podaje przykłady miejsc w Polsce, w których znajdują się obecnie zamki wzniesione w średniowieczu bądź ich ruiny, -tłumaczy, jaki wpływ na poprawę wydajności pracy chłopów w średniowieczu miało zastosowanie młyna i pługa, -omawia sposoby spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi w średniowieczu, -opisuje średniowieczny klasztor i tryb życia mnichów, używając słów: zakon, reguła, ubóstwo, -rozpoznaje na przykładach średniowiecznych budowli takie elementy architektoniczne, jak: rozeta, portal, absyda, łuk, sklepienie, -tłumaczy, na czym polegały i jak przebiegały turnieje rycerskie, -porównuje miasto średniowieczne z miastem -zna rolę zakonów we współczesnym świecie, -tłumaczy, jakie funkcje pełnią zamki współcześnie, związku frazeologicznego benedyktyńska praca i tłumaczy, skąd się wywodzi to wyrażenie -przekazuje informacje na temat zabytków romańskich i gotyckich znajdujących się w rodzinnej miejscowości lub w regionie, -wyjaśnia, jaką rolę w sztuce średniowiecznej odgrywała tematyka religijna, -tłumaczy różnice między handlem w średniowieczu i współcześnie, -omawia przebieg procesu lokacji wsi, -opowiada o roli karczmy w średniowieczu na podstawie tekstu źródłowego,

3 współczesnym, -porównuje życie na wsi w średniowieczu i współcześnie, Konieczne terminów: Prusy, zakon krzyżacki, wielki mistrz, -wie, dlaczego Konrad Mazowiecki sprowadziła Krzyżaków do Polski, -zna daty: sprowadzenia do Polski Krzyżaków, koronacji Władysława Łokietka, bitwy pod Płowcami, koronacji Kazimierza Wielkiego, założenia Akademii Krakowskiej, wygaśnięcia dynastii Piastów w państwie polskim, bitwy pod Grunwaldem, -umieszcza ważne daty na osi czasu, -wskazuje na mapie: Pomorze Gdańskie, Małopolskę, Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, Śląsk, obszar Królestwa Polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego, Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, -umieszcza na osi czasu daty: -dostrzega negatywne skutki rozbicia dzielnicowego, osiągnięcia Kazimierza Wielkiego, terminu: unia, -wymienia przyczyny konfliktu polskokrzyżackiego, -pokazuje na mapie terytorium państwa krzyżackiego i Malbork, -zna i pokazuje na mapie dzielnice należące do Królestwa Polskiego w chwili śmierci Władysława Łokietka, -tłumaczy, dlaczego Kazimierzowi Wielkiemu nadano przydomek Wielki, przyczyny i skutki zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie, III Polska i Krzyżacy -opowiada kim był Mikołaj Wierzynek, -tłumaczy w jakich okolicznościach doszło do ślubu Jadwigi i Jagiełły, -podaje przyczyny i skutki wielkiej wojny z zakonem krzyżackim, -opisuje, dlaczego koronacja Władysława Łokietka miała tak duże znaczenie dla Polski, -wyjaśnia sens powiedzenia: Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, -wymienia zasługi Jadwigi dla kultury polskiej, -omawia okoliczności objęcia tronu polskiego przez Jadwigę, -omawia przebieg bitwy pod Grunwaldem, dokonania Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka, -omawia skutki sprowadzenia Krzyżaków do Polski, -opisuje skutki jakie miała dla Polski utrata Pomorza Gdańskiego, -tłumaczy czynniki, które pozwoliły na ponowne scalenie ziem polskich, -ocenia rolę Władysława Łokietka w procesie zjednoczenia państwa -opowiada o uczcie u Wierzynka, -ocenia, czy ostatniemu władcy z dynastii Piastów słusznie nadano przydomek Wielki, -omawia politykę wewnętrzną i zewnętrzną Kazimierza Wielkiego, -tłumaczy, jakie znaczenie miało dla Polski odzyskanie Pomorza Gdańskiego w 1466 roku, -tłumaczy, w jakich okolicznościach powstał zakon krzyżacki, -wymienia nazwy obszarów współczesnej Polski, na których można znaleźć ślady obecności Krzyżaków, -wie, kim byli Templariusze i zna opowieść o ich legendarnym skarbie, -ocenia politykę prowadzoną przez Krzyżaków oraz ich działalność na podbitych terenach, -pozyskuje z różnych źródeł informacje o zamku w Malborku, -porównuje sposoby prowadzenia polityki zagranicznej przez Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, -wyjaśnia na podstawie drzewa genealogicznego pokrewieństwo łączące przedstawicieli dynastii Piastów i Andegawenów, -porównuje przebieg dwóch

4 zawarcia unii polskolitewskiej w Krewie, bitwy pod Grunwaldem, podpisania I i II pokoju toruńskiego, Konieczne -rozumie przełomowe znaczenie roku 1492 w dziejach Europy i świata, -wie, jaką rolę w okresie wielkich odkryć geograficznych odegrał Krzysztof Kolumb, terminów: karawela, Nowy Świat, Indianie, broń palna, renesans, humanizm -wie, na czym polegało przełomowe odkrycie Mikołaja Kopernika, -umieszcza na osi czasu datę odkrycia Ameryki przez Kolumba, -wie, dlaczego Kolumb nazwał mieszkańców Ameryki Indianami, -wymienia najważniejszych twórców renesansu europejskiego, -podaje najważniejsze przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych w XV i XVI wieku, terminów: konkwistador, -zna najważniejsze dokonania Bartolomeo Diaza, Casco da Gamy, Ferdynanda Magellana, -wie, dlaczego Leonardo da Vinci zalicza się do czołowych postaci epoki renesansu, dzieła renesansowe i ich twórców, -wskazuje na mapie lądy odkryte w XV i XVI wieku, -krótko charakteryzuje różnice w postrzeganiu ludzkiego życia w średniowieczu i renesansie, IV Europejczycy odkrywają świat -wymienia skutki odkryć dla mieszkańców Europy i Ameryki, -zna datę wynalezienia ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga, -pokazuje na mapie trasę pierwszej podróży Kolumba do Ameryki, -wskazuje na mapie trasy wypraw odkrywczych podjętych przez Bartolomeo Diaza, Casco da Gamę i Ferdynanda Magellana, -opowiada, co wydarzyło się w 1492 roku, używając terminów: karawela, Nowy Świat, Indianie, broń palna, -krótko charakteryzuje poglądy średniowiecznych ludzi na temat kształtu świata, -opowiada krótko o życiu i działalności Mikołaja Kopernika używając wyrażeń: uczony, astronom, odkrycie naukowe, -wie, kim byli Herman Cortez i Francisco Pizarro, -rozumie i omawia myśl Terencjusza: Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce, -tłumaczy na podstawie tekstu źródłowego, w jaki sposób Kolumb zdobył zaufanie Indian, -opisuje wygląd XVwiecznego okrętu, -charakteryzuje życie na statku w XV wieku, -tłumaczy, jaki wpływ maiły odkrycia geograficzne na wyobrażenie ludzi o świecie, -ocenia znaczenie wypraw odkrywczych dla Europejczyków i ludów zamieszkujących Amerykę, -tłumaczy teorię Kopernika w kontekście powiedzenia: Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, -rozpoznaje charakterystyczne cechy budowli renesansowych, wojen polsko-krzyżackich w XV wieku i ocenia znaczenie tych konfliktów w polskiej historii, -wie, skąd czerpiemy wiedzę o współczesnym wszechświecie, -zna teorie dotyczące tego, kto dotarł do Ameryki przed Kolumbem, -formułuje wnioski dotyczące niewolnictwa i wyraża swoją opinię na ten temat, -pozyskuję informacje z różnych źródeł o Krzysztofie Kolumbie oraz tworzy ciekawą notatkę na temat tej postaci, -ocenia wpływ Jana Gutenberga na zmianę światopoglądu ludzi na przełomie średniowiecza i renesansu,

5 Konieczne terminów: dwór, paź, komnata, arras, sejm, przywilej, herb, szlachta, Rzeczypospolita Obojga Narodów, elekcja, pole elekcyjne, koronacja, husaria, -zna datę hołdu pruskiego, zawarcia unii polskolitewskiej w Lublinie, potopu szwedzkiego, bitwy pod Wiedniem, -wie, którzy władcy panowali w Rzeczypospolitej w okresie rozkwitu polskiej kultury, -wymienia najważniejszych twórców polskiego renesansu, -wymienia narodowości żyjące na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów, -wymienia władców Rzeczypospolitej okresu XVI i XVII wieku, -zna dzieje dzwonu Zygmunt, -umieszcza na osi czasu daty najważniejszych wydarzeń, -wymienia poszczególne -wie, dlaczego Mikołaj Rej i Jan Kochanowski należą do najważniejszych twórców literatury polskiej, terminów: poseł, sejmik, pospolite ruszenie, liberum veto, - wie, na czym polegała uprzywilejowana pozycja szlachty w Rzeczypospolitej, -zna datę zatwierdzenia uchwały nihil novi, terminu: pańszczyzna, -wymienia prawa i obowiązki szlachty, -podaje najważniejsze postanowienia unii lubelskiej, -wie, na czym polegała tolerancja religijna w XVIwiecznej Rzeczypospolitej, -zna datę pierwszej wolnej elekcji, -wyjaśnia krótko, na czym polegała wojna podjazdowa, elementy dworu szlacheckiego, -wymienia elementy tradycyjnego stroju V W Rzeczypospolitej szlacheckiej -podaje przykłady budowli renesansowych w Polsce, -tłumaczy, dlaczego rycerstwo zamieniło się w szlachtę, -rozumie znaczenie terminu demokracja szlachecka, -wymienia elementy, z których składał się herb szlachecki, terminów: folwark, kmiecie, -krótko opisuje rolę Gdańska w XVI-wiecznym handlu zbożem, -wymienia przywileje szlacheckie ograniczające wolność osobistą chłopów, -omawia przyczyny i skutki zawarcia unii lubelskiej, -zna prawa, które konfederacja warszawska gwarantowała szlachcie, -tłumaczy, czym była reformacja, - wymienia postanowienia artykułów henrykowskich, -podaje przyczyny i skutki wojen Rzeczypospolitej z Rosją, Turcją i Szwecją, -opisuje poszczególne grupy polskiej szlachty, -omawia zasługi ostatnich Jagiellonów dla rozwoju kultury polskiej, -wyjaśnia, w jaki sposób obradował sejm walny, -dostrzega wpływ nadawania szlachcie kolejnych przywilejów na pozycję tej grupy w państwie oraz osłabienie władzy królewskiej, -określa znaczenie spławu wiślanego dla rozwoju handlu zbożem w XVI wieku, -omawia funkcje poszczególnych zabudowań gospodarczych wchodzących w skład folwarku szlacheckiego, -omawia przyczyny kryzysu państwa polsko-litewskiego w XVII wieku, -ocenia znaczenie hołdu pruskiego w dziejach Rzeczypospolitej, -określa, jaki wpływ na rozwój sztuki renesansowej w Polsce miała kultura włoska, -rozpoznaje takie elementy architektoniczne, jak: loggia, -wymienia nazwy współczesnych państw, które leżą na terytorium dawnej Rzeczypospolitej, -tłumaczy, jakie ślady potęgi dawnej Rzeczypospolitej można odnaleźć na terytorium współczesnej Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, -podaje przykłady dzieł nawiązujących do wydarzeń XVI- i XVII-wiecznej historii Rzeczypospolitej, -odnajduje w różnych źródłach utwory Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego, -porównuje funkcję Zamku Królewskiego na Wawelu za panowania Jagiellonów oraz współczesnego Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, -porównuje sejm walny ze współczesnym polskim parlamentem, -opisuje przebieg spławu wiślanego, -porównuje na przykładzie Gdańska funkcjonowanie portów morskich w XVI oraz w XXI wieku,

6 grupy społeczeństwa -wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów i miejsce zawarcia unii polskolitewskiej w 1569 roku, -pokazuje na mapie państwa, z którymi Rzeczypospolita prowadziła wojny w XVII wieku, szlacheckiego, -wskazuje na mapie porty rzeczne leżące na szlaku spławu wiślanego oraz rzeki, którymi spławiano towary, -wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew stoczonych przez wojska polskie w XVII wieku, -wie, dlaczego Stefana Czarnieckiego i Jana III Sobieskiego uznaje się za bohaterów narodowych, - wymienia najważniejsze skutki zwycięstwa Sobieskiego pod Wiedniem, -na podstawie ilustracji opisuje uzbrojenie husarza, -charakteryzuje poszczególne grupy narodowościowe żyjące w państwie polsko-litewskim, -omawia przebieg wolnej elekcji, -charakteryzuje życie dworskie na Zamku Królewskim na Wawelu, -wyjaśnia, jakie znaczenia miała obrona klasztoru na Jasnej Górze dla Polaków walczących ze Szwedami, -opowiada o wyprawie wiedeńskiej Jana III Sobieskiego, używając słów: oblężenie, odsiecz, sułtan husaria, -wymienia przyczyny skutki wojen prowadzonych przez Rzeczypospolitą w XVII wieku, arkady, attyka, -wymienia na podstawie tekstu źródłowego, w jaki sposób można było zdobyć i utracić szlachectwo, -ocenia znaczenie unii lubelskiej, -porównuje postanowienia unii w Krewie z ustaleniami unii lubelskiej, -wskazuje różnice między pacta conventa i artykułami henrykowskimi, -ocenia, jaką rolę odegrał Stefan Czarniecki podczas wojny ze Szwecją w latach , -porównuje terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów z obszarem współczesnej Polski, -porównuje wygląd świątyń poszczególnych grup wyznaniowych zamieszkujących obszar dawnej Rzeczypospolitej, -wymienia prawa grup wyznaniowych we współczesnej Polsce, -porównuje wolną elekcję z wyborami prezydenckim we współczesnej Polsce,

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa V Dział 1. Polska pierwszych Piastów - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię, gród, drużyna, książę - rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEDŁUG PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ AUTORSTWA DR TOMASZA MAĆKOWSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEDŁUG PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ AUTORSTWA DR TOMASZA MAĆKOWSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEDŁUG PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ AUTORSTWA DR TOMASZA MAĆKOWSKIEGO -wymienia narzędzia rolnicze używane przez pierwszych Słowian,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości Wymagania wobec uczniów Poziomy ocen I. Polska pierwszych Piastów 2 3 4 5 6 - wymienia narzędzia rolnicze używane przez Słowian - podaje autorów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne stopnie kl. V.

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne stopnie kl. V. Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne stopnie kl. V. (Program nauczania Wczoraj i dziś ). Dopuszczający: - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego wyjaśnia znaczenie terminów:

Bardziej szczegółowo

Poziom K konieczny Poziom P podstawowy Poziom R rozszerzający Poziom D dopełniający Poziom W - wykraczający

Poziom K konieczny Poziom P podstawowy Poziom R rozszerzający Poziom D dopełniający Poziom W - wykraczający Wymagania programowe dla klasy z historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy

Bardziej szczegółowo

KLASA 5. Badana czynność uczniów. Poziomy wymagań

KLASA 5. Badana czynność uczniów. Poziomy wymagań KLASA 5 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ 1: POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA - KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA - KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA - KLASA V OCENA NIEDOSTATECZNA - nie sprostał wymaganiom edukacyjnym na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo kl. V

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo kl. V Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo kl. V Wiadomości Umiejętności I. Polska pierwszych Piastów - wymienia narzędzia rolnicze używane przez Słowian - wie, na czym polegał słowiański obrzęd postrzyżyn

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Umiejętności Badana czynność uczniów Ocena I. Polska pierwszych Piastów

Bardziej szczegółowo

+ - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I

+ - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do

Bardziej szczegółowo

Wymagań na poszczególne oceny z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie V w roku szkolnym (nauczyciel Piotr Eichler)

Wymagań na poszczególne oceny z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie V w roku szkolnym (nauczyciel Piotr Eichler) Wymagań na poszczególne oceny z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie V w roku szkolnym 2015-16 (nauczyciel Piotr Eichler) Ocena dopuszczająca. zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

+ - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I

+ - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

D O P U S Z C Z A J Ą C Y

D O P U S Z C Z A J Ą C Y Renata Popardowska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WG PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ WYDAWNICTWA NOWEJ ERY OCENA D O P U S Z C Z A J Ą C Y I. Polska pierwszych Piastów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. V ROK SZKOLNY 20123/2014 W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. V ROK SZKOLNY 20123/2014 W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. V ROK SZKOLNY 20123/2014 W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW

Bardziej szczegółowo

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D.

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka W pierwszym semestrze do oceny śródrocznej brane są pod uwagę działy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Polska pierwszych Piastów

Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Polska pierwszych Piastów WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE V W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ( opracowane na podst. podręcznika Wczoraj i dziś ) Nazwa działu Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy V szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne dla klasy V szkoły podstawowej W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. - wymienia narzędzia rolnicze używane przez Słowian. - podaje lata panowania Mieszka I

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. - wymienia narzędzia rolnicze używane przez Słowian. - podaje lata panowania Mieszka I WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA V Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów kl.5 Szkoły Podstawowej w Rakowie

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów kl.5 Szkoły Podstawowej w Rakowie Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów kl.5 Szkoły Podstawowej w Rakowie Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii kl. V według programu Wczoraj i dziś

Wymagania z historii kl. V według programu Wczoraj i dziś Wymagania z historii kl. V według programu Wczoraj i dziś Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

I. Polska pierwszych Piastów

I. Polska pierwszych Piastów Poszczególne poziomy wymagań z ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR

Bardziej szczegółowo

+ - tłumaczy, czym był Szczerbiec + - wie, kiedy Orzeł Biały stał się symbolem państwa polskiego +

+ - tłumaczy, czym był Szczerbiec + - wie, kiedy Orzeł Biały stał się symbolem państwa polskiego + Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KL.V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KL.V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KL.V Wiadomości i umiejętności: I. Polska pierwszych Piastów Ocena dopuszczająca - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego terminów: plemię,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału Va rok szkolny 2016/2017

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału Va rok szkolny 2016/2017 Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału Va rok szkolny 2016/2017 Wiadomości Badana czynność uczniów Oceny I. Polska pierwszych Piastów dopuszczająca dostateczna dobra - wymienia narzędzia

Bardziej szczegółowo

*Nauczyciel decyduje, które wymagania wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej.

*Nauczyciel decyduje, które wymagania wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej. WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NAUCZYCIEL ANNA ROSKOSZ W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy V korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny układ pomoże

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy V korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy V korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy piątej w oparciu o program do serii Wczoraj i dziś zgodne z nową podstawą programową

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy piątej w oparciu o program do serii Wczoraj i dziś zgodne z nową podstawą programową Wymagania edukacyjne z historii dla klasy piątej w oparciu o program do serii Wczoraj i dziś zgodne z nową podstawą programową Tabelaryczny układ przedstawia poszczególne poziomy wymagań w połączeniu z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś klasa V

Wymagania edukacyjne historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś klasa V Wymagania edukacyjne historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś klasa V W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poniżej przedstawiony jest wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy V korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny układ

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

+ - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I

+ - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. V

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. V HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. V Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności określone w tabeli jako wymagania na poziomie koniecznym K, a także potrafi współpracować z

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w klasie V Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku nauczyciel: Jerzy Sulżyk

Ocenianie w klasie V Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku nauczyciel: Jerzy Sulżyk Ocenianie w klasie V Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku nauczyciel: Jerzy Sulżyk W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa V

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa V Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa V Dział Wymagania na poszczególne oceny I. Polska pierwszych Piastów Ocena dopuszczająca - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego terminów: plemię,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas VA i VB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak

Wymagania edukacyjne dla klas VA i VB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Historia Klasa V 2016/17 Wymagania edukacyjne dla klas VA i VB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Ocena celująca Uczeń opanował poziom wykraczający wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej

Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

+ - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I

+ - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego i opracowania Dariusza Judka Wiadomości Umiejętności Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca - poziom wymagań konieczny. Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom Ocena K KP KPR KPRD KPRDW dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D.

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka W pierwszym semestrze do oceny śródrocznej brane są pod uwagę działy:

Bardziej szczegółowo

0-30% 31%- 50% 51%-70% 71%-90% 91% - 100%

0-30% 31%- 50% 51%-70% 71%-90% 91% - 100% PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE V Przedmiotowy system oceniania zawiera szczegółowe kryteria, które dotyczą wiadomości i umiejętności, jakie powinien opanować uczeń w

Bardziej szczegółowo

+ - omawia okoliczności, w jakich doszło do ślubu Mieszka I z Dobrawą

+ - omawia okoliczności, w jakich doszło do ślubu Mieszka I z Dobrawą WYMAGANIA PROGRAMOWE-Historia i społeczeństwo, klasa 5 poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. VA, VB, VC, VD w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. VA, VB, VC, VD w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. VA, VB, VC, VD w roku szkolnym 2015/2016 Ocena celująca UCZEŃ: Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII W KLASIE V 1. Prace klasowe są obowiązkowe i jeśli uczeń opuścił prace klasowa z przyczyn losowych, powinien napisać ja w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Bardziej szczegółowo

Historia Klasa V WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: * odniesienie do podstawy programowej. I półrocze Wiedza. Umiejętności. II półrocze.

Historia Klasa V WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: * odniesienie do podstawy programowej. I półrocze Wiedza. Umiejętności. II półrocze. Historia Klasa V WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: * odniesienie do podstawy programowej I półrocze Uczeń zna daty chrztu polski i zjazdu gnieźnieńskiego* Rozumie znaczenie koronacji B. Chrobrego w dziejach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA PROGRAMOWE NA LEKCJACH HISTORII W KLASIE V W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIETROWICACH WIELKICH UMOWA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM 1. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności

Bardziej szczegółowo

+ - omawia okoliczności, w jakich doszło do ślubu Mieszka I z Dobrawą

+ - omawia okoliczności, w jakich doszło do ślubu Mieszka I z Dobrawą WYMAGANIA PROGRAMOWE-Historia i społeczeństwo, klasa 5 poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa V SP

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa V SP Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa V SP I. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności odbywa się poprzez: krótkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA KLASA V OCENA CELUJĄCA posiada pełną wiedzę z zakresu materiału programowego klasy V zna dzieje własnego regionu w stopniu pełnym, obejmującym

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany w formie testu i kartkówki oceniane są w systemie punktowym przeliczanym na ocenę:

Sprawdziany w formie testu i kartkówki oceniane są w systemie punktowym przeliczanym na ocenę: Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo dla uczniów klasy V W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom Ocena K KP KPR KPRD KPRDW

Bardziej szczegółowo

+ - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I

+ - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA KLASA 5 OCENA CELUJĄCA poziom wymagań W (wykraczające) posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego klasy 5 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA 5 I. FORMY I METODY SPRAWDZANIA WIEDZY 1. Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: Pisemne prace kontrolne praca klasowa ( sprawdzian), kartkówka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wiadomości Umiejętności Badana czynność uczniów Poziomy wymagań I. Polska pierwszych Piastów K P R D W - wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V Wymagania obejmują wiedzę i umiejętności ucznia z podziałem na poziom podstawowy i ponadpodstawowy. Poziom ponadpodstawowy daje podstawę do otrzymania oceny

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. V DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. V DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. V DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo - klasa 5

Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo - klasa 5 Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo - klasa 5 Dział I. Powstanie państwa polskiego Wiadomości - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Przedmiot Historia. Klasa 5. Pan Paweł Nowak

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Przedmiot Historia. Klasa 5. Pan Paweł Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot Historia Klasa 5 Pan Paweł Nowak Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

I. POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW

I. POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie V

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie V Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie V Aby uzyskać ocenę: Dopuszczającą uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V opowiada legendę o początkach państwa polskiego (2) odczytuje z mapy zamieszczonej

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V opowiada legendę o początkach państwa polskiego (2) odczytuje z mapy zamieszczonej WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V opowiada legendę o początkach państwa polskiego (2) odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych plemion słowiańskich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA V. Polska pierwszych Piastów

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA V. Polska pierwszych Piastów WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA V Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje dodatkowe prace

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - wie, co to jest Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukt, droga, łuk triumfalny, terma - objaśnia znaczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA V. I semestr

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA V. I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA V Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V. Wymagania na ocenę wyższą obejmują wszystkie wymagania na oceny niższe! W starożytnym Rzymie

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V. Wymagania na ocenę wyższą obejmują wszystkie wymagania na oceny niższe! W starożytnym Rzymie Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V Wymagania na ocenę wyższą obejmują wszystkie wymagania na oceny niższe! W starożytnym Rzymie wie, co to jest Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukt, droga,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA 5 B, ROK SZKOLNY 2017/2018. Wymagania ogólne Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA 5 B, ROK SZKOLNY 2017/2018. Wymagania ogólne Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA 5 B, ROK SZKOLNY 2017/2018 Temat Wymagania ogólne Uczeń: Wymagania szczegółowe Uczeń: 1. Początki Polski opowiada legendę o początkach państwa polskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Aby uzyskać ocenę wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą. Niedostateczny Nie wie, co to jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie V

Wymagania edukacyjne z historii w klasie V Wymagania edukacyjne z historii w klasie V Wymagania edukacyjne opisują postępy w zakresie wiedzy i umiejętności, których nauczyciel oczekuje od ucznia. Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

+ - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I

+ - charakteryzuje wierzenia mieszkańców ziem polskich przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy V w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy V w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy V w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wiedzą, co to jest legenda i znają

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. - rozumie szczególne znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego w dziejach państwa polskiego +

Wiadomości. - rozumie szczególne znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego w dziejach państwa polskiego + WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia klasa V

Wymagania edukacyjne historia klasa V Wymagania edukacyjne historia klasa V Zasady ogólne Uczeń dla uzyskania oceny pozytywnej powinien: -rozumieć, wykorzystywać i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym mu zdobywanie wiedzy, -formułować

Bardziej szczegółowo

Indywidualne wymagania edukacyjne dla uczniów klasy V

Indywidualne wymagania edukacyjne dla uczniów klasy V Indywidualne wymagania edukacyjne dla uczniów klasy V Opinia PPP.4223.447.2015 Opinia PPP. 4223.58.2017 Opinia PPP.4223.113.2017 Opinia PPP.4223.298.2016 Opinia PPP. 4223.513.2015 Opinia PPP. 4223.276.2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY PIĄTEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY PIĄTEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY PIĄTEJ TEMAT LEKCJI POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW 1.Początki Polski 2.Mieszko i i chrzest Polski UCZEŃ: WYMAGANIA PODSTAWOWE dopuszczający/dostateczny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej do podręczników Wczoraj i dziś Grzegorza Wojciechowskiego SEMESTR I OBEJMUJE: I. Polska pierwszych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA 5 Wymagania programowe na oceny semestralne i roczne

HISTORIA KLASA 5 Wymagania programowe na oceny semestralne i roczne HISTORIA KLASA 5 Wymagania programowe na oceny semestralne i roczne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Rozdział I: POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW opowiada legendę

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KL. V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

HISTORIA KL. V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KL. V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY OCENA: DOPUSZCZAJĄCY wymienia epoki historyczne, określa wieki podanych wydarzeń odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych plemion

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej ROZDZIAŁ I: POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW II. III I. II. III I. II. III. 10.

Odniesienia do podstawy programowej ROZDZIAŁ I: POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW II. III I. II. III I. II. III. 10. ptemat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Liczba godzin. Początki Polski podręcznik,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Zasady oceniania z historii i społeczeństwa dla klasy V Szkoły Podstawowej

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Zasady oceniania z historii i społeczeństwa dla klasy V Szkoły Podstawowej Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Zasady oceniania z historii i społeczeństwa dla klasy V Szkoły Podstawowej I. Podstawa prawna do opracowania zasad oceniania 1. Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo rok szkolny 2015/2016 Klasa V a, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Rewilak Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 5. Paweł Nowak

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 5. Paweł Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE Historia Klasa 5 Paweł Nowak Wymagania Dział,,Polska pierwszych Piastów - opowiada legendę o początkach państwa polskiego pokazuje na mapie plemiona, które weszły w skład państwa polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V OCENA NIEDOSTATECZNA - nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z podstawy programowej, - braki w wiadomościach i umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej do programu Wczoraj i dziś. Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej do programu Wczoraj i dziś. Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej do programu Wczoraj i dziś Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Początki Polski 2. Mieszko I i chrzest Polski 3. Zjazd

Bardziej szczegółowo

Klasa V 2017/18. Historia

Klasa V 2017/18. Historia Wymagania edukacyjne oraz tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana na semestr i koniec roku szkolnego dla klas VA i VB Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Zapałowicza w Zawoi Centrum z historii

Bardziej szczegółowo