!"!#"$##%& Cyprian Kamil Norwid, Promethidion, w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!"!#"$##%& Cyprian Kamil Norwid, Promethidion, w. 183-186"

Transkrypt

1 !"!#"$##%&... Bo nie jest wiatło, by pod korcem stało Ani sól ziemi do przypraw kuchennych, Bo pikno na to jest, by zachwycało Do pracy praca, by si zmartwychwstało Cyprian Kamil Norwid, Promethidion, w

2 Pozna University of Technology Main Library SCIENTIFIC LIBRARIES IN CULTURE AND CIVILIZATION activity and everyday life volume 1 PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE Pozna, June 15-17, 2005 edited by Halina Ganiska Biblioteka Główna Politechniki Poznaskiej

3 Biblioteka Główna Politechniki Poznaskiej tom 1 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Pozna, czerwca 2005 pod redakcj Haliny Ganiskiej Biblioteka Główna Politechniki Poznaskiej Pozna 2005

4 Patronat honorowy Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznaskiej prof. dr hab. Jerzy Dembczyski Rada programowa Bogdan T. Maruszewski, Halina Ganiska Mirosław Górny, Maria Anna Jankowska Sekretarz naukowy Urszula Błaszczak Patronat medialny Elektroniczna Biblioteka EBIB Tłumaczenie tekstów na jzyk angielski Elbieta Kaczmarek Opracowanie techniczne Grayna Tarnawczyk przy współpracy Ewy Kołodziskiej Copyright by Biblioteka Główna Politechniki Poznaskiej Wydanie I, Pozna 2005 ISBN Biblioteka Główna Politechniki Poznaskiej Pozna, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 Tel. (061) , fax (061)

5 V Spis treci / Contents Słowo wstpne / Foreword / Rektor PP, Jerzy Dembczyski O filozofii działania i filozofii codziennoci słów kilka / About activity philosophy and everyday life philosophy / Halina Ganiska IX XI Sesja pierwsza / Session one O NATURZE BIBLIOTEKI NAUKOWEJ / ABOUT NATURE OF A RESEARCH LIBRARY Zmienna czy trwała natura biblioteki naukowej? / Temporary or permanent nature of a research library? / Radosław Gaziski 2 Najnowsze trendy w amerykaskich bibliotekach akademickich / The newest trends in American academic libraries / Maria Anna Jankowska 14 Biblioteki naukowe wobec kulturowych i cywilizacyjnych potrzeb społeczestwa / The relation of scientific libraries to cultural and civilization needs of a society / Grayna Piotrowicz 19 Biblioteka w kulturze - kultura w bibliotece: procesy informacyjnobiblioteczne na tle polskiej kultury narodowej / The library in the culture, the culture in the library: informational-library process in relation to the polish national culture / Boena Jaskowska 30 Sesja druga / Session two GLOBALIZACJA W PRACY BIBLIOTEKI / GLOBALIZATION IN LIBRARY WORK O zjawisku globalizacji coraz bardziej widocznym w pracy bibliotek / About globalization in library work / Wanda Pindlowa 44 Biblioteka akademicka jako element globalnej cyfrowej infrastruktury informacyjnej / Academic library as an element of the global digital information infrastructure / Mirosław Górny 52 Wpływ globalizacji na dostp do informacji naukowej i wydawnictwa naukowe / Influence of globalization on access to electronic information and scholarly publishing / Jan Andrzej Nikisch 59

6 VI Rola bibliotek naukowych w rozwoju społeczestwa wiedzy - 5 lat dowiadcze projektu eifl-ebsco w Polsce / The role of academic libraries in the development of the knowledge society - 5 years of the eifl-ebsco project in Poland / Teresa Górecka-Kleijs 65 Biblioteka w globalnej rzeczywistoci / Library in global reality / Beata Paw 77 Sesja trzecia / Session three BIBLIOTEKA TRADYCJA I WSPÓŁCZESNO / LIBRARY TRADITION AND THE PRESENT Scientific-technical libraries of Belarus - the present state and trends / Naukowo-techniczne biblioteki Białorusi - stan aktualny i trendy / Raisa N. Suhorukova, Marina D. Âsûk 82 Biblioteka Jagielloska 21. wieku - tradycja i nowoczesno / Jagiellonian National Library of the 21st century - tradition and modernity / Danuta Patkaniowska 90 "Filozofia codziennoci": tradycyjne i nowoczesne formy pracy i zarzdzania bibliotek (na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego): rozwaania powane i niepowane / The Everyday Life Philosophy : traditional and modern professional and management activity (the example of the Library of the University of Łód): serious and non-serious reflections / Jan Janiak, Maria Wrocławska 102 Biblioteka akademicka jako instytucja promujca proces kształcenia / Academic library as the institution promoting educational process / Danuta Konieczna 111 Promocja biblioteki akademickiej: dowiadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej / Promotion of an academic library: experiences of the Main Library of the Technical University of Lodz / Iwona Sójkowska 122 Kulturotwórcza rola biblioteki naukowej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu / Culture-making role of a research library with the case example of Poznan University Library / Aldona Chachlikowska 135 Jaka biblioteka potrzebna jest artystom? / What kind of library do the artists need? / Jadwiga Wielgut-Walczak 144

7 VII Oczekiwania studentów w zmieniajcych si bibliotekach na przykładzie trzech bibliotek wydziałowych Politechniki Czstochowskiej / Student expectations in the changing libraries based on the example of three faculty libraries of the Main Library of Czestochowa University of Technology / Agnieszka Majewska, Mariola Szyda 153 Jako usług w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie: komunikat z bada / Quality of services in Information Department of the Main Library of Pedagogical University in Cracow: research report / Ewa Piotrowska, Renata Zajc 162 Sesja czwarta / Session four CYWILIZACJA CYFROWA I BIBLIOTEKA / DIGITAL CIVILIZATION AND LIBRARY Virtuelle Fachbibliothek Technik ViFaTec / Wirtualna biblioteka techniczna ViFaTec / Engineering subject gateway ViFaTec / Elbieta Gabrys-Deutscher 172 Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT a przemiany w bibliotekach / National Union Catalog NUKAT and changes in libraries / Maria Burchard 181 Czy Open Access powinien by dla nas wany? / Is Open Access important? / Boena Bednarek-Michalska 190 Technologie informacyjne: midzy DOI a Open Access / Information technology: between DOI and Open Access / Anna Łozowska 202 Wspomaganie tworzenia katalogu czasopism elektronicznych z powizaniami do katalogu czasopism drukowanych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej / Creation of electronic journals catalog with reference to the catalog of printed journals in the Main Library of the Warsaw University of Technology / Grzegorz Płoszajski 209 Rozwój katalogu komputerowego Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej / Development of computer catalog of the Main Library of the Lublin University of Technology / Małgorzata Jaworowska 217

8 VIII Dokumenty na nonikach CD-ROM w polskich bibliotekach naukowych / Electronic documents on the CD-ROMs collected in Polish scientific libraries / Paweł Włodarczyk, Piotr Picheta, Piotr Miodunka 227 E-czasopisma: ich promocja i wykorzystanie - dowiadczenia Biblioteki Jagielloskiej i bibliotek instytutowych UJ w tym zakresie / E-journals: promotion and usage experience with Libraries of the Jagiellonian University / Maria Pawłowska, Marek Kroniak 239 Ewolucja katalogów bibliotecznych / Evolution of library catalogs / Danuta Dados, Roman Tomaszewski 248 Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w bibliotece akademickiej na przykładzie Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / New information technologies in an academic library based on the example of the European Documentation Centre in the Main Library of the Cracow University of Economics in Cracow / Elbieta Kochan 259 Sesja pita / Session five STATUS EDUKACYJNY BIBLIOTEKARZA / LIBRARIAN EDUCATIONAL STATUS Status edukacyjny bibliotekarza wczoraj i dzi / Librarian educational status past and present / Dorota Gill-Tarnowska 268 Status bibliotekarza w bibliotece naukowej / Librarian's status in a scientific library / Bolesław Howorka 279 Bibliotekarze dyplomowani - wczoraj, dzi i jutro / Diploma librarians - past, present and future / Wiesława Gmiterek 291 Strategia w codziennej pracy bibliotekarza / Library management strategy / Barbara Baraska-Malinowska 303 Wartoci zawodowe w bibliotekarstwie w opinii bibliotekarzy i adeptów do zawodu bibliotekarskiego / Value of the profession as seen by present and future librarians / Stefan Kubów 312 Etyka w zarzdzaniu bibliotek - podstawowe pytania / Ethics in library management - basic problems / Magdalena Karciarz 318

9 IX Słowo wstpne Szanowni Pastwo, Spotkanie konferencyjne bibliotekarzy polskich bibliotek naukowych, uniwersalnych i technicznych z udziałem goszczcych w naszej Alma Mater bibliotekarzy z zagranicy jest dla nas wydarzeniem znaczcym i radosnym. Z uznaniem odnosimy si do tematyki spotkania, która podkrela bezsporn obecno bibliotek naukowych w kulturze i cywilizacji, a take zachca do dyskusji nad współczesnymi zadaniami bibliotek, w tym szczególnie nad nowymi zjawiskami takimi jak: globalizacja, cywilizacja cyfrowa z bibliotek wirtualn oraz nowymi inicjatywami i tendencjami koniecznymi do zastosowania w bibliotekach naukowych. Pragniemy podkreli, e miejsce biblioteki w systemie edukacyjnym i naukowym jest oczywiste; niemniej jednak oczekuje si od niej stałej aktywnoci i wdraania nowych rozwiza pomocnych w procesie dydaktycznym i badawczym kadej uczelni. Politechnika Poznaska w minionym roku obchodziła uroczycie kilka jubileuszy. Midzy innymi 85-lecie wyszego szkolnictwa technicznego w Poznaniu, 85-lecie Wydziału Budowy Maszyn i Zarzdzania i 75-lecie Wydziału Elektrycznego. Dzieje naszej Uczelni, której pocztki s cile zwizane z Powstaniem Wielkopolskim, to ucielenienie najambitniejszych inicjatyw, planów i zamierze, znaczone rzetelnym, codziennym trudem wszystkich pracowników. Dzi Politechnika Poznaska to omiowydziałowa szkoła wysza, która kształci blisko dwadziecia tysicy studentów. Nasze osignicia naukowo-badawcze, dydaktyczne, w zakresie współpracy z innymi uczelniami i orodkami badawczymi zarówno w kraju, jak i za granic ustawicznie przyczyniaj si do podnoszenia prestiu Uczelni. Politechnika Poznaska w ramach współpracy z innymi politechnikami tworzy tzw. wirtualn politechnik czyli ofert kształcenia przez Internet oraz uczestniczy w wielu projektach naukowo-badawczych na skal midzynarodow. W wizerunek Politechniki wpisana jest ju od czasów najdawniejszych jej biblioteka. W 1919 roku istniała ju biblioteka Pastwowej Wyszej Szkoły Budowy Maszyn, a od wrzenia 1945 r. biblioteka główna Szkoły Inynierskiej w Poznaniu. Dziesi lat póniej została ona bibliotek Politechniki Poznaskiej. ycz wszystkim Pastwu owocnych obrad oraz udanego pobytu w Politechnice i w Poznaniu. Jerzy Dembczyski Rektor Politechniki Poznaskiej

10

11 O filozofii działania i filozofii codziennoci słów kilka Filozofia, gr. philosophia dosłownie umiłowanie mdroci; wiedza racjonalna, nauka, która jest wan form wiadomoci społecznej i która wyraa ogólne pogldy na wiat i pozycj człowieka w wiecie, skłoniła mnie do podjcia próby refleksji filozoficznej 1. Refleksji w odniesieniu do naszej pracy bibliotekarskiej, do naszych działa i czynnoci codziennych, które podejmujemy w społeczestwie i dla społeczestwa, aby zawiadcza i zaznacza oczywist obecno bibliotek w kulturze i cywilizacji, od czasów najdawniejszych. Jako e konferencje organizowane przez biblioteki naukowe s znakomitym forum do głbszych, równie filozoficznych spojrze na nasz obszar działania i oddziaływania, odwayłam si zaproponowa Pastwu, uczestnikom tego spotkania, takie podejcie. Szperajc w literaturze filozoficznej, dotarłam mam nadziej do nowoytnych pocztków filozofii działania i filozofii codziennoci, obecnych w myli filozoficznej, co najmniej od 18. wieku poczwszy.a wic przede wszystkim do myliciela 18-wiecznej filozofii nowoytnej, Immanuela Kanta ( ), który urodził si, przeył i zakoczył ycie w Królewcu. Po ponad 60-ciu latach pracy, ogłosił dzieło Krytyka praktycznego rozumu (Kritik der praktischen Vernunf), Dzieło to dotyczy etyki; I. Kant szukał w Krytyce praktycznego rozumu prawd w normach d z i a ł a n i a (po odnalezieniu prawd powszechnych i koniecznych w nauce w Krytyce czystego rozumu). Filozofia działania wg Kanta dotyczy woli i obowizku: cenna jest tylko d o b r a wola, a jest ona dobra tylko wtedy, gdy usiłuje spełni obowizek; istot obowizku widział w podporzdkowaniu si prawu; dlatego te jego etyka była uniwersalistyczna 3. Std bezwarunkowe nakazy, tzw. imperatyw kategoryczny, zawarty w trzech formułach: (1) postpuj tak, aby mógł chcie, aby zasada twego postpowania była prawem powszechnym ; (2) postpuj tak, aby ludzko nigdy tobie ani innym jednostkom nie słuyła za rodek, lecz zawsze była celem ; (3) postpuj tak, aby swoj wol mógł uwaa za ródło prawa powszechnego 4. Zatem norm moralnoci w działaniu jest u Kanta prawo, a nie dobro. W kocu 19. wieku w Stanach Zjednoczonych powstał kierunek filozoficzny zwany pragmatyzmem, postulujcy praktyczny sposób mylenia i działania, który uzaleniał prawdziwo twierdze od skutków praktycznych, czyli przyjmował u y t e c z n o za kryterium prawdy. W 1890 r. powstał pierwszy zarys teorii sprawnego działania (A.V. Espinas), zwanej prakseologi, 1 Kopaliski W.: Słownik mitów i tradycji kultury. Pastw. Inst. Wydaw., Warszawa 1987, s Jest to dzieło z okresu krytycyzmu, z tzw. trzech krytyk take dwie inne krytyki: pierwsza Krytyka czystego rozumu (Kritik der Reiner Vernunft), 1781, 2 wyd i trzecia Krytyka władzy sdzenia (Kritik der Urteilskraft), Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. Pastw. Wydaw. Nauk., Warszawa 1990, t.2, s.178; [take] Solomon R.C., Higgins K.M.: Krótka historia filozofii. Prószyski i S-ka, Warszawa 1997, s Cyt. za: Legowicz J.: Zarys historii filozofii.wiedza Powsz., Warszawa 1980, s. 364.

12 XII nauk o usprawnianiu działa, dotyczc wszelkiego celowego działania ludzkiego 5. Nie sposób tutaj pomin jednego z jej współtwórców i pioniera teorii sprawnego działania, tj. profesora Tadeusza Kotarbiskiego i jego Traktatu dobrej robocie, W póniejszej pracy Hasło dobrej roboty, 1968 pisze: Autor bdzie rad, jeeli Czytelnik po zaznajomieniu si z zawartoci ksiki uwiadomi sobie, e sam te jest prakseologiem, e nim był od dawna i musi nim by nadal; moe by tylko prakseologiem bardziej lub mniej umiejtnym, bardziej lub mniej wiadomym treci własnego jestestwa. 19 II T. Kotarbiski wskazuje m.in. na utylitarne oceny działania z punktu widzenia tzw. walorów technicznych (przydatnoci, celowoci ogólnej ), co sprowadza si do dwóch głównych zalet: skutecznoci i gospodarnoci, czyli ekonomicznoci. Oceny sprawnociowe dotycz wszystkich wielkich dziedzin działalnoci, take szkolnictwa, i podlegaj prawom skutecznoci i gospodarnoci działa. We wszystkich dziedzinach działa wystpuj zalenoci dotyczce tworzywa działa; mamy w działaniach do czynienia z celowo postpujcymi osobnikami; do skutku dochodz nie tylko działania indywidualne ale i zespołowe (łczno wspólna), z dbałoci o jak najwiksze powodzenie całoci. Wane s take zasoby moliwoci (koszty, jedno- lub wielokierunkowo działania), a take systematyzacja działa oraz organizacja i kierownictwo. To dobrze, e prakseologia u nas si rozwija. Musimy si przecie wzi za pazury, eby pracowa jak najsprawniej, a to chyba jasne, e kultura prakseologiczna moe si do tego walnie przyczyni 7. Tyle T. Kotarbiski. Dzi mamy wiele rozwaa, analiz i bada porównawczych, a take konferencji w wiecie bibliotekarskim, dotyczcych sfery zarzdzania bibliotek oraz sfery informacji, komunikacji naukowej i technologii informacyjnych 8 ; czy nie s one w istocie kontynuacj i rozwiniciem wskaza profesora Kotarbiskiego na temat strategii i stylu działania w bibliotekach naukowych? Pozostaje jednak jeszcze temat podniesiony przez najwikszy autorytet przełomu tysicleci. Otó współczesn syntez filozofii działania, z punktu widzenia uytecznoci i dobra, przedstawił Jan Paweł II ( ). Zastanawiajc si nad uyciem wolnoci w wymiarze etycznym to znaczy od wymiaru dobra i zła moralnego - uywa podziału etycznego : Jest to podział, a raczej rozrónienie dobra godziwego (bonum honestum), dobra uytecznego (bonum utile) oraz dobra przyjemnego (bonum delectabile). Te trzy odmiany dobra okrelaj ludzkie działanie w sensie organicznym. Działajc, człowiek wybiera jakie dobro, które dla tego działania staje si celem. Jeeli podmiot wybiera bonum honestum, jego cel jest zgodny z sam istot przedmiotu działania, a wic jest to działanie słuszne. Kiedy za 5 Por. filozofi działania M. Blondela ( , L action, 1893), filozofa francuskiego, przedstawiciela modernizmu, który swoj filozofi działania traktował jako podstaw filozofii chrzecijaskiej; miała ona wpływ na myl chrzecijask, zwłaszcza we Francji. 6 T.Kotarbiski: Hasło dobrej roboty. Wiedza Powszechna, Warszawa 1984, s Tame, s Por. Przestrze informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Wydaw. Uniw. Jagiel., Kraków 2004 [oraz] Edukacja na odległóc: nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie, red. nauk. M. Kocójowa. Wydaw. Uniw. Jagiel., Kraków 2003.

13 XIII przedmiotem wyboru jest bonum utile, celem jest korzy, jak czerpie podmiot. Problem odpowiedzialnoci moralnej pozostaje jeszcze otwarty; tylko w przypadku gdy działanie, z którego wynika dobro uyteczne, jest godziwe, i godziwe s rodki, równie cel osignity mona uzna za godziwy[ ] Utylitaryzm zapomniał o pierwszym i podstawowym wymiarze dobra, jakim jest bonum honestum. Utylitarystyczna antropologia i wynikajca z niej etyka wychodz z załoenia, e człowiek zasadniczo dy do korzyci własnej i korzyci grupy, do której naley. Ostatecznie korzy osobista czy kolektywna jest celem jego działania[...] Według wizji utylitarystycznej, człowiek szuka w swoich działaniach przede wszystkim przyjemnoci, a nie godziwoci (honestum)... Jan Paweł II odnosi si take do myli I. Kanta; powiada tak: Odpowied na etyk utylitarystyczn znalazła si w filozofii Immanuela Kanta. Filozof z Królewca słusznie dostrzegł, e to wysunicie przyjemnoci na pierwszy plan w analizie ludzkiego działania jest niebezpieczne i zagraa samej istocie moralnoci[ ]Nie wrócił jednak do tradycji bonum honestum opartej na koncepcji tomizmu 9. Pozostaje zatem pytanie, czy i na ile w naszej pracy bibliotekarskiej jestemy w stanie sprosta przedstawionym zagadnieniom filozofii działania? Profesor Maria Szyszkowska, filozof człowieka i filozof kultury, mówi o Kancie: Nie znałam go, cho był moim Ojcem. A w filozofii Kanta zawarty jest nakaz działania, zgodny z poczuciem własnej powinnoci. Kult obowizku przenika kantowsk filozofi człowieka 10. Przewodni myl filozofii codziennoci (powołanej przez M. Szyszkowsk w połowie l. 80.), której obecno widzi w yciu codziennym (a nie tylko jako wiedz odległ od rzeczywistoci), jest niezgoda na rezygnacj z własnego ja, niezgoda, by poddawa si rzeczywistoci, zamiast j przetwarza; powinno czerpania z tej filozofii takich wartoci, które nadaj naszemu istnieniu wyszy wymiar. 11 Filozofia codziennoci musi zrezygnowa z postawy wyszoci wobec dowiadczenia potocznego 12, jest pomocna w myleniu samodzielnym, niezalenie od narzucanych schematów. Profesor Szyszkowska zachca nas do mylenia twórczego, które w moim mniemaniu jest nam bardzo potrzebne w naszych czasach, w których szybkie przemiany, czy procesy technologiczne i cywilizacyjne wymagaj równie zmiany naszych przyzwyczaje, stabilizacji i mentalnoci. Jak ma, czy raczej jak moe wyglda stosowanie tej filozofii w bibliotece naukowej? W moim mniemaniu, filozofia codziennoci odnosi si do postaw indywidualnych, do kadego z nas z osobna, pracujcego w bibliotece naukowej. To, co proponuje filozofia codziennoci, jest propozycj godn zastanowienia si - stanowi sprzeciw wobec niedostatku prawdy w sferze jzyka, sprzeciw wobec niezadawania sobie głbszych pyta, sprzyjajcych 9 Jan Paweł II: Pami i tosamo: rozmowy na przełomie tysicleci. Wydaw. Znak, Kraków 2005, rozdział 7. O właciwe uywanie wolnoci, s M. Szyszkowska: Spotkania w salonie. Twój Styl, Warszawa 1998, s Tame, s Tame, s. 93.

14 XIV powstawaniu mitów, a take przeciwdziała nieporozumieniom w skali społecznej 13. Biblioteka, ze swej natury, bez wzgldu na to, czy jest uniwersalna, czy techniczna, jest instytucj wiata kultury i jako skarbnica pimiennictwa stanowi swoisty zapis poziomu rozwoju cywilizacji społeczestw. Zatem powinnimy j codziennie kształtowa na miar naszych moliwoci, czyli poziomu kultury społecznej, organizacyjnej 14 i technicznej 15. Przenosi i stosowa ogólne stwierdzenia do tego, co zindywidualizowane i rozwijajce si. Korzysta z dowiadczenia potocznego. Respektowa niezbdno kontaktu z drugim człowiekiem. Dy do najwyszych wartoci, dobra najwyszego. Kreowa tzw. radosn postaw yciow; postawa radosna, płynca z niezmiennoci naszych stara, by stwarza si, z zadowolenia ze zmierzania do ustalonych przez siebie celów, połczonego z nadziej powodzenia 16 stanowi przeciwwag postawie pełnej niezadowolenia, rozgoryczenia i rezygnacji. Dy do przezwyciania jednostronnego nawietlania problemu oraz wpływa na kształt rzeczywistoci 17. Myl, e warto take powici kilka słów codziennej pracy fizycznej w bibliotece naukowej, której istot jest przemieszczanie ksiek i praca z ksik, szczególnie w magazynach i czytelniach. Otó Maria Szyszkowska pisze, e o powołaniu do wykonywania jakiego zawodu, zwłaszcza zawodu fizycznego, mówi si z zaenowaniem, po cichu, z lkiem by nie wyda si miesznym. Równie dziwaczne czy anachroniczne wydaje si odwoływanie do poczucia honoru zwizanego z wykonywaniem jakiego zawodu By człowiekiem honoru, to znaczy wypełnia szereg czynnoci w swojej pracy z poczucia obowizku, wewntrznej powinnoci, nie za ze wzgldu na przewidywane korzyci. To znaczy nie zawodzi pokładanego przez innych zaufania i czu si zwizanym podjtymi przez siebie obowizkami 18. Zatem z cał pewnoci moemy powiedzie, e bibliotekarz jest człowiekiem honoru. Halina Ganiska 13 Por. Bauman Z.: Wiek kłamstwa. Jacek akowski rozmawia z Zygmuntem Baumanem. Niezbdnik Inteligenta : dod. tyg. Polityka, nr 50 (2482), Por. Zybert E.B.: Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee w zarzdzaniu bibliotek. Wydaw. SBP, Warszawa Por. Technika: spojrzenie na dzieje cywilizacji. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2003 [oraz] Virilio P.: Zawsze musi by jaki kozioł ofiarny. Forum, nr 2 (2055), M. Szyszkowska: op.cit., s Tame, s Tame, s. 34. Por. M. Szyszkowska: Twórcze niepokoje codziennoci. Twój Styl, Warszawa 1999.

15 S e s j a p i e r w s z a / S e s s i o n o n e

16 B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Radosław Gaziski Uniwersytet Szczeciski w Szczecinie Biblioteka Główna Zmienna czy trwała natura biblioteki naukowej? Temporary or permanent nature of a research library? Abstrakt Pocztek kadego stulecia był postrzegany przez ludzi jako pocztek nowych czasów i zawsze niósł ze sob potrzeb dyskusji o przyszłoci. Podobna sytuacja ma miejsce dzisiaj w Polsce, w pierwszych latach XXI wieku. Trwaj spory o kształt Polski, jej rol we współczesnej zjednoczonej Europie oraz wiecie. Mniej lub bardziej burzliwe dyskusje obejmuj róne rodowiska w kraju, w tym take i rodowisko bibliotekarskie. W jakim kierunku podaj polskie biblioteki naukowe? Czy bd tylko i wyłcznie miejscem przechowywania informacji, po które drog internetow bd zgłasza si interesanci? Czy organizm biblioteczny podlega współczenie intensywnym zmianom? Co wreszcie w bibliotece naukowej jest trwałe i niezmienne? Takie i podobne pytania zadaje sobie dzisiaj cz polskich bibliotekarzy pracujcych w bibliotekach naukowych. W niniejszym referacie autor bdzie próbował, z punktu widzenia historyka-archiwisty, odpowiedzie na pytanie co jego zdaniem jest trwałe i niezmienne w organizmie bibliotecznym. Słowa kluczowe cywilizacja; biblioteka naukowa; funkcje biblioteki Abstract The beginning of each century has always been perceived as the beginning of a new era thus spurring discussions on the future. We witness similar situation today in Poland, in the first years of the 21 st century. There are debates about Poland and its role in today s united Europe and world. More or less lively discussions take place in various circles in Poland, including library circles. What are Polish research libraries aiming at? Will their role be merely to store information which will be accessed through Internet by those who need it? Is the library organism affected by contemporary significant changes? And, finally, what is permanent and unchangeable today in a research library? Those and similar questions are asked today by Polish librarians who work in research libraries. The author of the paper attempts to answer, from the viewpoint of a historian-archivist, what is permanent and unchangeable in the library organism. Key words civilization; science library; library function 1. Wprowadzenie Słowo pisane jest jednym z fundamentów ludzkiej kultury i cywilizacji. Odkd człowiek posiadł sztuk pisania i czytania mógł wrcz w sposób nieograniczony gromadzi wiedz, a przez to osiga wysze stadia rozwoju. Słowo pisane nie tylko utrwaliło ludzk myl, ale pozwoliło na jej przekazywanie bez koniecznoci bezporedniego kontaktu midzy przekazujcym tekst a słuchaczem. Miejscem przechowywania ludzkich myli

17 Zmienna czy trwała natura biblioteki naukowej? 3 od czasów staroytnych stała si włanie biblioteka 1. Od samego pocztku biblioteki miały powan konkurencj w postaci archiwów. Te ostatnie przechowywały głównie wiadectwa działalnoci ludzkiej. W staroytnoci czsto biblioteki i archiwa znajdowały si w tych samych pomieszczeniach i były nadzorowane przez te same osoby bibliotekarzy-archiwistów (królewska biblioteka i królewskie archiwum przy królewskiej kancelarii). Z czasem jednak obie instytucje zostały na stałe rozdzielone. Nasze rozwaania zacznijmy zatem od ustalenia rónic midzy ksikami (materiałami bibliotecznymi) a archiwaliami (materiałami archiwalnymi). Dzisiaj, przynajmniej z punktu widzenia formalnego, mona je do łatwo rozpozna. Ksika jest zawsze wielonakładowa, za materiały archiwalne unikatowe. W czasach przed pojawieniem si druku rónica ta wcale nie była a tak wyrana i jednoznaczna. W tej sytuacji warto wskaza na rónic genetyczn. Wydaje si, szczególnie w odniesieniu do humanistyki, e archiwalia s pierwotne w stosunku do ksiek. Najlepszym przykładem ukazujcym ten stan rzeczy mog by szeroko pojte nauki historyczne w których ródło historyczne-archiwalne zdecydowanie wyprzedza ksik 2. Historyk analizuje ródła zadajc im pytania badawcze. W efekcie tej pracy powstaje narracja historyczna, która jest główn tkank dzieła historycznego. ródło archiwalne, jego interpretacja, wiedza pozaródłowa autora oraz znajomo literatury przedmiotu pozwalaj zrekonstruowa przeszło opisan nastpnie w ksice. Dzieła historyczne, chocia nie tylko one, s dodatkowo mocniej ni ródła archiwalne skaone indywidualnym podejciem badacza zalenym od jego pogldów, wychowania, dowiadczenia yciowego itp. W tej sytuacji od lat wród historyków pokutuje pogld mówicy o tym, e kade pokolenie pisze swoj histori. Ale archiwum jest take podstawowym warsztatem pracy nie tylko dla historyka, ale równie dla etnologa, historyka sztuki, jzykoznawcy, a w duej mierze socjologa, politologa czy archeologa 3. Mona wic stwierdzi, e archiwum pełni słuebn rol głównie wobec tych dziedzin wiedzy, które zwracaj si w swych badaniach przede wszystkim do czasów minionych. Natomiast dua cz nauk opisujcych złoono współczesnego wiata, w tym nauki eksperymentalne, wymaga odmiennego podejcia i czsto drogiego warsztatu badawczego (licznych urzdze). Badacz uzbrojony w odpowiedni sprzt stara si pozna prawa kierujce otaczajca go rzeczywistoci. W tym przypadku ródłem staje si zapis eksperymentu, obserwacji czy te sprawozdanie z przeprowadzonego badania. Natomiast sporzdzony na ich podstawie artykuł bd ksika s wtórnie utrwalon myl przefiltrowan przez umysł badacza. Podsumowujc dotychczasowe ustalenia naley stwierdzi, e biblioteki naukowe przechowuj zapisane myli ludzkie 1 Porównaj: Cudnik Z.: Skarbnice wiedzy. Ossolineum, Wrocław 1980, s [oraz] Biekowska B., Chamerska H.: Tysic lat ksiki i bibliotek w Polsce. Ossolineum, Wrocław 1992, s Porównaj dywagacje o dokumentach pierwotnych i pochodnych w pewnym stopniu pokrywajcych si z podziałem na ródła archiwalne i materiały biblioteczne: Sordylowa B.: Z problematyki bibliotek i informacji naukowej. Wydaw. Nauk. PAN, Warszawa 1997, s W przypadku archeologów, historyków sztuki, etnologów trzeba podkreli, e nauki te obok ródeł pisanych, archiwalnych korzystaj take z tzw. ródeł materialnych gromadzonych głównie w muzeach.

18 4 Radosław Gaziski wtórne wobec ródeł archiwalnych ukazujcych przede wszystkim działalno człowieka. Czy w takim wypadku biblioteki naukowe mona take nazywa zbiorami zasobów informacji gdy zasób jest rozumiany jako grupa ródeł informacji o podobnych cechach 4? Czy w takim razie nazwanie ksiki ródłem informacji nie jest przypadkiem nowoczesnym okreleniem dawnego stwierdzenia, e ksika jest zapisem myli ludzkiej? Wiele na to wskazuje, chocia gorco oponowałbym przeciwko uznawaniu zbiorów bibliotecznych za ródła, zawarowujc ten termin wyłcznie dla zasobów archiwalnych. 2. Charakterystyka organizmu bibliotecznego i jego funkcji Jeeli załoymy, e biblioteki naukowe s miejscem przechowywania myli ludzkich nie majcych charakteru ródeł archiwalnych, to zastanówmy si jaka cz organizmu bibliotecznego jest jego sercem. Dla mnie nie ulega adnej wtpliwoci, e najwaniejszym punktem w bibliotece naukowej jest miejsce przechowywania zbiorów (magazyn), a funkcje gromadzenia i przechowywania s dla tego typu instytucji (take dla archiwów) pierwotne lub główne. Nie mona sobie bowiem wyobrazi czytelników, obecnie coraz czciej okrelanych uytkownikami 5 bez ksiek. W tej sytuacji wydaje si wic, e wobec gromadzenia i przechowywania wszystkie inne funkcje bibliotek s wtórne 6. To prawda, e literatura dotyczca bibliotek, tworzona w dobie intensywnej informatyzacji wiata, wskazuje jednoznacznie na wzrost wagi funkcji udostpniania połczonego z informacj. Ale czy oznacza to, e dzisiejsza biblioteka naukowa to wyłcznie instytucja, której głównym zadaniem jest udostpnianie informacji? Natomiast pozostałe funkcje s traktowane jako pomocnicze i patrzy si na nie wyłcznie przez pryzmat najwaniejszej to jest udostpniania i informacji. Usługi informacyjne, chocia obecnie niezwykle wane, nie mog by w adnym razie traktowane jako cała biblioteka. Naley w tym miejscu zaznaczy, e wiele bibliotek naukowych posiada bardzo cenne i unikatowe zbiory. Zbiory owe to w duej mierze materiały typowo archiwalne, które zamiast do archiwów trafiły włanie do bibliotek. Jest to polska specyfika, wynikajca ze skomplikowanych losów narodu w 19. wieku. W czasie zaborów patriotycznie nastawieni obywatele chtniej przekazywali tzw. pamitki narodowe do kierowanych przez Polaków bibliotek, ni do kontrolowanych przez władze zaborcze archiwów. W nowej sytuacji naleałoby równie zapyta, czy gromadzenie czasopism i ksiek na nonikach elektronicznych i takie same ich udostpnianie powoduje zmian ustalonych funkcji biblioteki? Obecnie coraz wyraniej podkrela si, e przechowywanie, gromadzenie, opracowywanie i katalogowanie zbiorów to funkcje dominujce w bibliotekach przeszłoci. Dzisiaj najwaniejsz misj biblioteki ma by upowszechnianie posiadanych zasobów informacji. Za do 4 Górny M.: Ocena efektywnoci udostpniania informacji w bibliotekach naukowych. Wydaw. Nauk. UAM, Pozna 1999, s. 7, Wojciechowski J.: Praca z uytkownikiem w bibliotece. Wydaw. SBP, Warszawa 2000, s Porównaj: Eco U.: O bibliotece. Ossolineum, Wrocław 1990, s

19 Zmienna czy trwała natura biblioteki naukowej? 5 interesujcych nas instytucji nie przychodzi ju czytelnik - uytkownik, lecz odbiorca informacji 7. Obecnie wic biblioteka nie skupia si na sobie, lecz cało działa jest kierowana w stron uytkownika 8. To tradycja 19.-wieczna uczyniła z bibliotek głównie magazyny, a z bibliotekarzy osoby opracowujce zbiory 9. Sugestie zawarte we współczesnej literaturze uwaam za nie do koca prawdziwe. Zbiory biblioteczne od pocztku istnienia bibliotek były gromadzone, przechowywane, opracowywane i udostpniane odbiorcom. Wszystkie te funkcje s aktualne po dzie dzisiejszy 10. A uytkownik-czytelnik był w bibliotece od zawsze i korzystał z jej odpowiednio ułoonego ksigozbioru. W moim odczuciu teza mówica, e funkcje gromadzenia i przechowywania s charakterystyczne wyłcznie dla bibliotek staroytnoci, redniowiecza czy czasów nowoytnych nie jest zgodna z prawd. Podobnie zawsze od kiedy istniały biblioteki gromadzce myl ludzk, istnieli równie czytelnicy. Oczywicie ich liczba nie była dua, wrcz znikoma, ale z drugiej strony, czy mona oczekiwa masowego czytelnictwa od społecznoci analfabetów. Elity posiadajce t umiejtno stanowiły w omawianych epokach wski margines w stosunku do całego społeczestwa. A czy dzisiaj sytuacja z wolna nie staje si podobna do tej w odległych epokach? Przewaa zaczyna (wraz z dominacj telewizji jako głównego ródła informacji i rozrywki) kultura obrazkowa, ronie liczba funkcjonalnych analfabetów, stopniowo spada ilo czytelników, take w czci bibliotek 11. Wyobramy sobie teraz bibliotek sprzed kilkuset lat 12. Sale biblioteczne czasów nowoytnych stanowiły połczenie magazynu z lektorium. Na miejscu w regałach, czsto sigajcych od podłogi po strop, stojcych pod cianami stały ksigi, z których korzystano nie opuszczajc biblioteki. W redniowieczu w takiej czytelni-magazynie cenniejsze ksigi przykuwano łacuchami do pulpitów. Dopiero wzrost liczby ksiek w 19. stuleciu rozdzielił magazyn od czytelni. Łczenie lektorium z magazynem stawało si niemodne i nienowoczesne. Ale w czytelniach zawsze pozostał ksigozbiór podrczny. Z czasem za bibliotek marze zaczto uznawa tak, w której czytelnik ma jak najwikszy dostp do tzw. ksigozbioru wolnego, a stosunek ksigozbioru otwartego do zamknitego uwaano za wyznacznik nowoczesnoci 13. Tylko najcenniejsze zbiory pozostały zamknite 7 Zybert E. B.: Kultura organizacyjna w bibliotekach. Wydaw. SBP, Warszawa 2004, s. 68 [oraz] Grygrowski D.: Dokumenty nieksikowe w bibliotece. Wydaw. SBP, Warszawa 2001, s. 129, 132, Porównaj: Zybert E. B.: Kultura..., s. 77 [oraz] Kisilowska M.: Misja biblioteki i bibliotekarza. [W:] Biblioteka w otoczeniu społecznym. Wydaw. SBP, Warszawa 2000, s Patrz take: Bibliotekarstwo naukowe, red. A. Łysakowski. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 1956, s. 7, Porównaj chociaby: Bibliotekarstwo, red. Z. migrodzki. Wydaw. SBP, Warszawa 1998, s , 47, [oraz] Górny M.: Od gromadzenia zbiorów do zarzdzania zbiorami. [W:] Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Pozna listopada 2002). Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Pozna 2002, s Akcja Cała Polska czyta dzieciom jest prób odwrócenia tej niekorzystnej sytuacji. Patrz take z dzisiejszego punktu widzenia na prac: Straus G., Wolff K.: Polacy i ksiki: społeczna sytuacja ksiki w Polsce 1992 roku. Biblioteka Narodowa, Warszawa 1996, gdzie na stronach o ekspansji kultury obrazkowej. 12 Cudnik Z.: Skarbnice..., s [oraz] Bibliotekarstwo..., s Nowa biblioteka tworzy jedn cało, w której nie dzieli si pomieszcze w zalenoci od przeznaczenia. Czytelnie wzajemnie przenikaj si z magazynami i miejscami pracy bibliotecznej. Droga rozwoju bibliotek

20 6 Radosław Gaziski w magazynie. Czas jak wida zatoczył koło, wrócilimy do biblioteki łczcej w sobie magazyn z lektorium. Co w tej sytuacji jest w bibliotece zmienne, a co trwałe? Czy przypadkiem przyszło nie jest inaczej zorganizowan przeszłoci? 3. Stało funkcji i powolna ewolucja organizmu bibliotecznego Dla mnie nie ulega wtpliwoci, e organizm biblioteczny zmienia si niezwykle powoli, mona rzec ewolucyjnie. Struktura wewntrzna biblioteki wynika bowiem z jej niezmiennych funkcji. Gdyby było inaczej, biblioteka przestałaby by bibliotek. W tej sytuacji obok niezmiennych głównych funkcji mamy do czynienie z powoli zmieniajcym si organizmem bibliotecznym (dostosowujcym si do zmiennego otoczenia) 14. Mimo to w kadej bibliotece w kadej epoce potrzebne było miejsce do przechowywania i do czytania ksiek, trzeba było równie posiadane woluminy spisywa. Gromadzenie i przechowywanie zbiorów s tak stare jak biblioteki. Nie jest bowiem wane, czy jest to niewielkie pomieszczenie w romaskim, klasztorze, gdzie w drewnianych szafach lub skrzyniach przechowywano kilkadziesit inkunabułów, czy te nowoczesny magazyn wyposaony w regały kompaktowe, funkcja pozostaje ta sama. Nie jest istotne, czy ksigi s spisane na kilku pergaminowych kartach, czy jest to typowy alfabetyczny katalog kartkowy, czy wreszcie elektroniczny katalog pokazujcy w całoci posiadane zbiory. Wszystkie te pomoce ewidencyjne łczy wspólne przeznaczenie, powstałe w wyniku realizacji funkcji opracowania. Na stało funkcji udostpniania wcale nie wpływa to, czy czytelnikiem był redniowieczny mnich stojcy i czytajcy przykuty do pulpitu inkunabuł, czy te jest nim siedzcy przed własnym komputerem w domu internauta korzystajcy z posiadanej przez bibliotek i dostpnej online elektronicznej bazy czasopism. Uniwersalne s wic funkcje biblioteki i w duej mierze uniwersalna jest jej organizacja. Na niezmienno funkcji, a w pewnym stopniu całego organizmu bibliotecznego mona take spojrze z punktu widzenia teorii systemów 15. System w tym pojciu jest układem pewnych elementów powizanych z sob w taki sposób, e tworz one jednolit cało. Jest to bardzo bliskie (pojcie systemu) pogldom Arystotelesa, który uwaał, e idealna cało to wicej ni suma czci. W tej sytuacji pojcie systemowe powinno uwzgldnia wszystkie powizania i oddziaływania midzy elementami organizmu. Zawodzi tutaj rozumowanie Kartezjusza, który uwaał, e kady problem naley rozbija na czci składowe (elementy proste), bo jedynie to ułatwia zrozumienie całoci. Natura biblioteki jest zatem holistyczna, gdy nie jest ona wyłcznie prost przeszła wic od przestrzeni jednodzielnej, poprzez trójdzieln ponownie do jednodzielnej: Cudnik Z.: Skarbnice..., s , 70-71, 74 [oraz] Kobierska-Maciuszko E.: Budownictwo biblioteczne w ostatnim dziesicioleciu główne tendencje w projektowaniu. [W:] Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Pozna listopada 2002). Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Pozna 2002, s Wojciechowski J.: Biblioteka akademicka: moliwe zmiany organizacji. [W:] Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Pozna listopada 2002). Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Pozna 2002, s. 27, Ogólna teoria systemów, red. G. J. Klir. Wydaw. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976, s

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Agnieszka Majewska Politechnika Czstochowska w Czstochowie Biblioteka Wydziału Zarzdzania czytel@zim.pcz.czest.pl Mariola Szyda

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Politechnika Łódzka w Łodzi Biblioteka Główna - Oddział Informacji Naukowej oin@bg.p.lodz.pl Promocja biblioteki akademickiej:

Bardziej szczegółowo

Dokumenty na nonikach CD-ROM w polskich bibliotekach naukowych Electronic documents on the CD-ROMs collected in Polish scientific libraries

Dokumenty na nonikach CD-ROM w polskich bibliotekach naukowych Electronic documents on the CD-ROMs collected in Polish scientific libraries B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Paweł Włodarczyk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Biblioteka Główna wlodar@bg.agh.edu.pl Piotr Picheta Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW pod redakcj MACIEJA KOWALEWSKIEGO Szczecin 2012 Recenzet Prof. dr hab. ROBERT

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie ZARZDZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH BOGDAN NOGALSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy AGNIESZKA SZPITTER ZBIGNIEW KREFT Uniwersytet Gdaski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Maria Pawłowska Uniwersytet Jagielloski w Krakowie Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ufmpawlo@if.uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

WIAT WIRTUALNY JAKO NOWY PRZEDMIOT FILOZOFII PRZYRODY

WIAT WIRTUALNY JAKO NOWY PRZEDMIOT FILOZOFII PRZYRODY Access via CEEOL NL Germany ROCZNIKI FILOZOFICZNE Tom LIV, numer 2 2006 ANNA LATAWIEC * WIAT WIRTUALNY JAKO NOWY PRZEDMIOT FILOZOFII PRZYRODY Ksidz Profesor Zygmunt Hajduk uwaa, e mona wymieni cały szereg

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W PROCESACH GLOBALIZACJI

ZNACZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W PROCESACH GLOBALIZACJI ródło: Janc K., 2004, Znaczenie kapitału ludzkiego w procesach globalizacji (w:) Rdzanek G., Stadtmüller E., Człowiek, region, pastwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

OTWARTE ZASOBY WIEDZY

OTWARTE ZASOBY WIEDZY Biblioteka Politechniki Krakowskiej OTWARTE ZASOBY WIEDZY NOWE ZADANIA UCZELNI I BIBLIOTEK W ROZWOJU KOMUNIKACJI NAUKOWEJ Materiały konferencyjne Kraków Zakopane, 15 17 czerwca 2011 Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 989 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 42 2006 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik drugi Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter

Bardziej szczegółowo