Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE WROCŁAW, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE WROCŁAW, 2007"

Transkrypt

1

2 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE WROCŁAW, 2007

3 Organizator konferencji Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Redaktor wydania Marta Zalewska Printed in Poland Copyright by Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Wydawca: Oficyna Wydawniczo Reklamowa Hanna Wolska na zlecenie Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych Politechnika Wrocławska Wrocław, ul. Smoluchowskiego 25 ISBN

4 SPIS TREŚCI DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM STUDIÓW REGIONALNYCH (DCSR) - OD PROJEKTU DO NOWEGOPODMIOTU NAUKOWO-BADAWCZEGO...7 JERZY KALETA DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM STUDIÓW REGIONALNYCH(DCSR)EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU...15 MARTA ZALEWSKA MIEJSCE DCSR JAKO NOWEGO PODMIOTU NAUKOWO-BADAWCZEGO W KRAJOBRAZIE INSTYTUCJI INNOWACYJNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU...29 MIROSŁAW MILLER REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI PODSUMOWANIE ZADAŃ WYKONANYCH W RAMACH PROJEKTU DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM STUDIÓW REGIONALNYCH STANISŁAW KORENIK, NIKI DERLUKIEWICZ INNOWACYJNE STRATEGIE UŻYTKOWANIA TERENÓW ZIELENI NOWE SPOJRZENIE NA TERENY WYSTAWOWEPRZY HALI LUDOWEJ HALI STULECIAWE WROCŁAWIU...43 ALINA DRAPELLA-HERMANSDORFER, ELŻBIETA SZOPIŃSKA, MONIKA BRODZKA, ŁUKASZ DWORNICZAK PROCESY PRZEMIAN W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ DOLNEGO ŚLĄSKA PO ROKU KRYSTYNA SZYBIGA, TADEUSZ TRZISZKA, ANDRZEJ JARMOLUK DIAGNOZA STANU I KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWANA DOLNYM ŚLĄSKU...55 BARBARA KUTKOWSKA, DANUTA PARYLAK, BOŻENA PATKOWSKA-SOKOŁA, LESZEK KORDAS DORADZTWO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO WNIOSKI Z BADAŃ...61 AGNIESZKA BIEŃKOWSKA, AGNIESZKA BOJNOWSKA, KATARZYNA WALECKA, ANNA ZABŁOCKA-KLUCZKA METODY ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKACJI.WPŁYW NA OBRÓT GOSPODARCZY I ROZWÓJ E-SPOŁECZEŃSTWANA DOLNYM ŚLĄSKU...69 JĘDRZEJ KABAROWSKI, MAREK KLONOWSKI,MIROSŁAW KUTYŁOWSKI, ŁUKASZ KRZYWIECKI, ANNA LAUKS INFORMATYKA+.REGIONALNY MODEL KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH ADAM GRZECH, MIROSŁAW KUTYŁOWSKI,KRZYSZTOF LORYŚ, FILIP ZAGÓRSKI STRATEGIE ROZWOJU DLA JEDNOSTEKSAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW METODOLOGIA FORMUŁOWANIA I IMPLEMENTACJI PIOTR KUBIŃSKI, JAN SKONIECZNY OCENA WDRAŻANIA DOLNOŚLĄSKIEJ STRATEGII INNOWACJI WYNIKI BADAŃ I REKOMENDACJE...87 JACEK SROKA, LESZEK KWIECIŃSKI DZIAŁANIA KOMPLEMENTARNE W STOSUNKU DO PROJEKTU DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM STUDIÓW REGIONALNYCH...95 WERONIKA KIERZKOWSKA-MAKAR PROGRAM KONFERENCJI...102

5

6 Realizacja, w latach , projektu o nazwie Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR), pozwoliła na wypracowanie przez środowisko akademickie i władze samorządowe Dolnego Śląska koncepcji przekształcenia Centrum z jednostki wirtualnej w pełnoprawną jednostkę naukową o wiodących funkcjach stosowanych. Głównym celem jest utworzenie regionalnego ośrodka studiów strategicznych. DCSR, lokalny think-tank, jako jednostka naukowo-doradcza będzie wspierać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje gospodarcze, edukacyjne i badawczo-rozwojowe w budowaniu optymalnych strategii rozwojowych, z wykorzystaniem regionalnego potencjału naukowego. Centrum wspierać będzie innowacyjny rozwój Dolnego Śląska, zgodnie z założeniami Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW). DCSR będzie badać efekty regionalnych strategii innowacyjnych krajów UE i zajmować się ich transferem na Dolny Śląsk, aktualizować wdrażanie własnej Regionalnej Strategii Innowacji (RSI), analizować edukacyjną politykę regionalną, prognozować skutki dużych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych na Dolnym Śląsku, tworzyć regionalne, subregionalne i makroregionalne prognozy branżowe. Zespół DCSR wraz z Beneficjentami projektu

7

8 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR) - od projektu do nowego Podmiotu Naukowo-Badawczego JERZY KALETA 1,2 Koordynator projektu Streszczenie: W pracy przedstawiono cele, zadania oraz rezultaty projektu o nazwie Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR). Omówiono ponadto projekty komplementarne. Rozważono szczegółowo zasadność przekształcenia DCSR w nowy podmiot naukowo-badawczy o funkcjach regionalnego ośrodka studiów strategicznych. W zamierzeniu byłoby to centrum naukowo-badawcze i doradcze, inicjujące i integrujące badania w zakresie szeroko rozumianego rozwoju regionalnego oraz dążące do wykreowania tych badań jako kolejnej, tzw. rdzennej, wrocławskiej specjalności naukowej. Zagadnienie to przedstawiono w ostatnim okresie również w pracach [1-6]. Słowa kluczowe: innowacyjny rozwój regionu, studia w zakresie rozwoju regionalnego, regionalny thinktank, Gospodarka Oparta na Wiedzy. The Lower Silesia Centre for Regional Studies (LSCRS) - from the Project towards the new Scientific-Research Institution Abstract: In this paper, goals, tasks and effects of the project named the Lower Silesia Centre for Regional Studies have been presented. Moreover, complementary projects were discussed. The idea of transformation of new Research and Development Institution (i.e. the Lower Silesia Centre for Regional Studies) into the regional think-tank has been discussed in detail. It is planned that this new Institution will be a Research, Development and Advisory Centre, which integrates and initiates research in the field of regional development. Furthermore, its goal will be making this research an indigenous, Lower Silesian scientific specialty. Recently, this task has been also presented in papers [1-6]. Key words: innovation based regional development, studies on the field of regional development, regional think-tank, Knowledge-Based Economy. 1. Tematyka i zakres zadań badawczych realizowanych w ramach projektu DCSR Kluczowy obecnie problem - nie tylko dolnośląski - to odpowiedź na pytanie jak w najbliższych latach stworzyć warunki do podejmowania optymalnych decyzji strategicznych w Re- 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska, 2 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR) - koordynator Projektu, ul. Smoluchowskiego 25, Wrocław,

9 8 gionie. Jak również przygotować lokalne elity i społeczeństwo do przewidywanych zmian. Jak doprowadzić w rezultacie do poprawy całego systemu planowania i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych i dostosowawczych w Regionie. Konieczność naukowego zmierzenia się z niektórymi z tych zagadnień j, była powodem podjęcia przez środowisko akademickie i Urząd Marszałkowski kilku inicjatyw, które przyjęły postać projektów badawczych finansowanych ze Środków Strukturalnych. Pierwszym z nich jest Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR) 3, projekt finansowany ze środków ZPORR (Działanie 2.6). Zamierzenie jest przykładem włączania potencjału naukowego do rozwiązywania istotnych problemów Regionu, a jednocześnie komercjalizacji wiedzy w obszarach miękkich. Rezultaty projektu wspierać mają innowacyjność Dolnego Śląska i wpływać na jego rozwój zgodnie z założeniami Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW). W ramach DCSR realizowane są następujące działania pilotażowe, które stanowią podstawę do dalszych długofalowych programów działań w rozpoczętym właśnie okresie budżetowym ( ): zebranie i przeanalizowanie 40 strategii regionalnych wdrożonych w UE wraz z możliwością wykorzystania tej wiedzy dla rozwoju Dolnego Śląska, działania na rzecz strategii innowacyjnych na Dolnym Śląsku, w tym: ocena wdrażania, modyfikacja i aktualizacja przyjętej Strategii Innowacji Dolnego Śląska, opracowanie strategii subregionalnych (dla związków gmin), opracowanie strategii celowanych (dla podmiotów gospodarczych), analiza zasobów intelektualnych (w tym w zakresie dostępności kształcenia na poziomie wyższym w Regionie), prognozowanie skutków dużych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w Regionie (opracowanie metodologii tworzenia tego typu prognoz na podstawie wybranego przedsięwzięcia o dużym znaczeniu dla Regionu), studium na temat wdrażania przedsięwzięć budujących e-region na Dolnym Śląsku (analiza stanu obecnego i plan zamierzeń na rzecz budowy Społeczeństwa Informacyjnego), doradztwo innowacyjne dla JST i przedsiębiorstw Regionu, akcesja DCSR i Dolnego Śląska do programów UE na rzecz budowy GOW w regionach i ich proinnowacyjnego rozwoju. Kolejnym, silnie komplementarnym przedsięwzięciem jest projekt Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku 4, projekt finansowany ze środków SPO WKP (Działanie 1.4.5). Prace w ramach Projektu obejmują takie zagadnienia jak: analizę renomowanych prognoz (japońskiej, amerykańskiej i europejskiej) w zakresie rozwoju nauki i technologii, pod kątem ich przydatności dla rozwoju Dolnego Śląska, analizę potencjału naukowego, analizę dorobku innowacyjnego, typowanie specjalizacji 3 4

10 9 regionu, ocenę ekspansywności innowacyjnej środowisk społeczno-gospodarczych w regionie, a także opracowanie scenariusza zagrożeń społecznych Dolnego Śląska. W ostatnich dwóch latach, rozpoczęto w środowisku Wrocławia realizację kolejnych projektów, jak np.: Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych (koordynator: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, żródło finansowania - SPO WKP) oraz Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji (koordynator: UMWD, źródło finansowania ZPORR). Kilka innych projektów realizowano też bądź są kontynuowane we współpracy z parterami z Unii Europejskiej. 2. Wnioski z przeprowadzonych badań i rekomendacje dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wnioski i rekomendacje związane są przede wszystkim z dorobkiem programowym Projektu (DCSR), zgromadzonym w formie raportów, publikacji, prezentacji konferencyjnych, wystąpień - przekazanym Urzędowi Marszałkowskiemu. Znaczna część opracowań zaadresowana została też do wybranych JST (np. strategie), przedsiębiorstw (np. porady prognostyczne, strategie), partnerów akademickich oraz konsorcjantów Dolnego Śląska w projektach UE. Można wykazać, iż dotychczasowy dorobek wrocławskiego środowiska akademickiego w zakresie studiów regionalnych oraz foresight u technologicznego jest znaczący. Podkreślenia wymaga fakt, iż działalność w obu projektach (DCSR i Foresight.) oraz programach wymienionych powyżej, skupiła 50 naukowców, przy realizacji zadań o łącznym budżecie 3.5 mln złotych. Liczne opracowania (raporty), materiały konferencyjne i prezentacje dokumentują dorobek dwuletniej fazy aktywności. Przedłożone raporty mogą być wykorzystane w procesie wyboru wniosków projektowych w ramach RPO i innych programów operacyjnych przez Zarząd Województwa. Ponieważ dorobek programowy Projektu i wynikające z niego rekomendacje przedstawione są szerzej w innych pracach tej publikacji, to dlatego nie będą one tutaj rozwijane. W załączniku publikacji zawarto ponadto zestawienie zespołów badawczych i ich aktywności oraz osiągniętych rezultatów w ramach DCSR i wymienionych wcześniej projektów. Szerzej zostanie natomiast omówiona sugestia przekształcenia Projektu w nową jednostkę naukowo-badawczą i doradczą. Propozycja dotyczy powołania nowego podmiotu pod nazwą identyczną jak projekt główny, czyli Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych DCSR, który zapewniłby trwałą kontynuację działań zaczętych w formie projektów i stanowił modelowe rozwiązanie w zakresie współpracy środowiska naukowego i Władz Samorządowych na rzecz rozwoju Dolnego Śląska. Zamysł prezentowany i dyskutowany był w ostatnich dwóch latach wielokrotnie 5. Był ponadto przedmiotem recenzji zleconej przez Urząd Marszałkowski 6. Główne sugestie programowe i organizacyjne sformułowano poniżej. 5 Ideę DCSR jako nowego podmiotu naukowego - prezentowano i dyskutowano miedzy innymi podczas: konferencji organizowanych w ramach projektów DCRS, DCZT, Foresight Technologiczny dla Dolnego Ślaska.., Reg- Strat, UPRIS, BWDSI, a także konferencji organizowanych przez UKIE, PARP, DARR, Politechnikę Koszalińską. Zagadnienie było też przedmiotem obrad: Senatu Politechniki Wrocławskiej, Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego - Krzyżowa (dwukrotnie), Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Wrocławia i Opola. 6 Szlachta J., Założenia Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych

11 Misją DCSR powinno być dostarczanie władzom oraz innym aktorom regionalnym wiedzy i informacji o zjawiskach i procesach gospodarczych i społecznych na Dolnym Śląsku oraz w innych regionach w Europie i świecie, w celu wykorzystania tej wiedzy i informacji w efektywnym zarządzaniu regionem. Celem działalności DCSR byłoby utworzenie we Wrocławiu regionalnego ośrodka studiów strategicznych centrum naukowo-badawczego i doradczego, inicjującegoi integrującego badania w zakresie szeroko rozumianego rozwoju regionalnego oraz dążącego do wykreowania tych badań jako kolejnej, tzw. rdzennej, wrocławskiej specjalności naukowej. Zgodnie z tym celem Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR), jako lokalny think-tank powinien wspierać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje gospodarcze, edukacyjne i badawczo-rozwojowe w budowaniu optymalnych strategii rozwojowych, z wykorzystaniem regionalnego potencjału naukowego oraz dorobku renomowanych centrów badawczych, krajowych i zagranicznych. DCSR powinien dążyć do uzyskania ponadregionalnego znaczeniai odgrywania znaczącej roli w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Założono, iż nowy podmiot (DCSR) zapewniłby: wywiązanie się Władz Regionu i partnerów akademickich z wymogu zapewnienia tzw. ciągłości projektów takich jak: Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR), Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 roku, Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych, RegStrat - Strategic Policy Intelligence Tools for Better Science and Technology Invest ment Strategies in Europe's Regions, inne, np. UPRIS, ImpactScan, itp. (po uzyskaniu akceptacji dotychczasowych głównych realizatorów), systematyczne przygotowywanie analiz sytuacji ekonomiczno-społecznej Regionu oraz monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa, stworzenie na Dolnym Śląsku możliwości badawczych podobnych do tych, jakimi dysponuje kilka najbardziej rozwiniętych regionów UE (np. IReR- Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia w Mediolanie, URENIO - The Urban and Regional Innovation Research Unit w Salonikach, SEZ - Steinbeis-Europa-Zentrum w Stuttgarcie i kilka innych), skupienie kadry naukowej uczelni i instytutów badawczych (bez odrywania ich od macierzystych jednostek) wokół tematyki kluczowej dla proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska oraz projektów międzynarodowych z zakresu polityki regionalnej UE. Aspekt międzynarodowy wzmacniał będzie udział środowiska akademickiego Wrocławia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, wykreowanie szeroko rozumianych badań regionalnych jako kolejnej, tzw. rdzennej, wrocławskiej specjalności naukowej (obok biotechnologii, IT, energii alternatywnych i inżynierii materiałowej),

12 stworzenie komplementarnego układu nowych jednostek naukowych na Dolnym Śląsku, w którym DolBioMat/EIT+ zajmować się będzie twardymi technologiami, a DCSR miękkimi aspektami proinnowacyjnego rozwoju Regionu. 4. Generalne wytyczne w zakresie przekształcenia Centrum z jednostki wirtualnej w pełnoprawną jednostkę naukową o wiodących funkcjach stosowanych. Wydaje się niezbędne stworzenie w tym celu infrastruktury, która zapewni trwałość inicjatywie i umożliwi jej rozwój jako placówki naukowej, a jednocześnie zapewni długofalowe wsparcie intelektualne dla władz regionalnych w zakresie GOW. Przewiduje się znaczący dalszy rozwój programowy obu dotychczasowych głównych projektów i przekształcenie ich do postaci dwóch podstawowych jednostek przyszłego Centrum, tj.: Sekcji Studiów Regionalnych oraz Sekcji Badań Prognostycznych. Za uzasadnione programowo należy uznać rozważenie utworzenia kolejnych elementów struktury, o roboczych nazwach: dział opracowań statystycznych multimedialne centrum kształcenia i szkoleń, regionalny ośrodek informacji patentowej i normalizacyjnej, redakcja wydawnictwa, cyfrowy bank danych na temat polityki regionalnej UE, dział współpracy międzynarodowej (projekty badawcze UE, staże naukowe, doktoranckie, dyplomowe). Realizatorzy DCSR zgłosili wstępnie, jeszcze w 2006 r., w ramach dyskusji na temat RPO, potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury. 5. Proponowany charakter prawno-finansowy DCSR. Zakłada się, iż jednostka powinna mieć docelowo status oddzielnego, samofinansującego się podmiotu typu non-for-profit, o ponadregionalnym znaczeniu, trwale wspierającego wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska, a jednocześnie odgrywającego znaczącą rolę w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Głównym źródłem finansowania działalności Spółki będą Środki Strukturalne, krajowe i europejskie źródła finansowania badań naukowych, dotacje oraz dochody z prowadzenia działalności komercyjnej. W relacjach ze wszystkimi podmiotami zewnętrznymi eksponowany powinien być ich charakter rynkowy. Grupa ok. 50 naukowców, sprawdzona w dotychczasowej fazie działań DCSR, gwarantuje efektywność starań o środki zewnętrzne. Niewielka liczba stabilnych etatów (większość pracowników powinna być opłacana z projektów) daje z kolei szansę minimalizowania stałych obciążeń. Sposób finansowania takiego podmiotu jak DCSR nie będzie zagadnieniem wyjątkowym w skali kraju. Równocześnie powstanie w Polsce co najmniej kilka podmiotów podobnych (dotyczących głównie "twardych" technologii, jak np. DolBioMat/EIT+ i jemu podobne). Można podać też przykłady podmiotów już istniejących w Polsce i we Wrocławiu (np. WCTT), które muszą się same utrzymać. Kluczową kwestią jest sprawa możliwie jednorazowego sfinansowania infrastruktury, ale temu mogą służyć - po wcześniejszym utworzeniu podmiotu - Środki Strukturalne

13 12 Forma prawna podmiotu (spółka, fundacja) powinna w optymalnym stopniu zapewniać możliwość realizacji funkcji programowych i pozyskiwania środków finansowych. Rozważano wstępnie możliwość kapitałowego i programowego wejścia do nowego podmiotu, poza strona samorządową (głównie UMWD) i akademicką, takich podmiotów jak bank, znaczący partner zagraniczny z branży (np. jedno z wymienionych powyżej centrów, działających w rozwiniętym regionie UE), DolBioMat/EIT+, partner gospodarczy, itp. Forma prawna podmiotu jest aktualnie przedmiotem stosownej ekspertyzy. 3. Propozycje kierunków długofalowych prac badawczych w ramach DCSR jako podmiotu Dalsze badania, w ramach nowego podmiotu, powinny uwzględniać dotychczasowe kierunki programowe, wymienione powyżej, wykorzystując dotychczasowe raporty jako punkt startu. Wydaje się jednak zasadne rozważenie możliwości znacznego poszerzenia aktywności Centrum, np. w następujących obszarach tematycznych (kolejność przypadkowa): 1. zagospodarowanie przestrzenne Dolnego Śląska. Tworzenie prognoz rozwoju sieci osiedleńczej i komunikacyjnej oraz analiza wpływu tych sieci na sytuację społeczną i rynek pracy oraz podatność innowacyjną, 2. edukacja w Regionie, na wszystkich stopniach kształcenia, jako kluczowa możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej, 3. stworzenie możliwości programowych i organizacyjnych (wydzielony podmiot?) na rzecz udzielania pomocy JST i MŚP w tworzeniu i wdrażaniu strategii, 4. kontynuacja badań (realizowanych dotychczas głównie w ramach RegStrat) na rzecz rozwoju i wdrażania tzw. narzędzi SPI do zarządzania Regionem, 5. opracowania własnych metod ilościowych oceny rozwoju Regionu (np. tzw. współczynnik ekspansywności regionu) i wdrożenie wskaźników stosowanych w UE (tzw. Regional Innovation Scoreboards), 6. rozwój badań statystycznych (wspólnie z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu) w zakresie oceny innowacyjności i wdrożenia metod przyjętych w tym zakresiew rozwiniętych krajach i regionach UE, 7. tworzenie konsorcjów z partnerami z silnych regionów UE (głównie z tymi, z którymi już mamy kontakty: Lombardia, Badenia-Wirtenbergia, Irlandia) w celu generowania projektów z zakresu naukowych podstaw zarządzania regionem i finansowania tych projektów ze źródeł europejskich, 8. stworzenia jednostki (wydzielonego podmiotu?) zajmującej się oceną dorobku intelektualnego Regionu i jego jednostek, z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi informatycznych (np. z użyciem pakietu Vantage Point, Georgia Institute of Technology), 9. społeczne i psychologiczne uwarunkowania regionalnej polityki innowacyjnej. Z pewnością lista możliwych zagadnień mogłaby być dłuższa. Wstępne szacunki rocznego budżetu DCSR, związane z realizacją projektów kontynuowanych i nowych (w zależności od ich liczby i skali), opiewają na kwoty rzędu mln pln.

14 13 Literatura [1 ] Kaleta J., Kucharska A., Studia regionalne oraz foresight na rzecz innowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska, w:. Konferencja Gospodarka przestrzenna i administracja samorządowa, Wrocław, [2 ] Kaleta J., Miller M., Przedsiębiorczość akademicka w środowisku wrocławskim inicjatywy i bariery, w: Ogólnopolska Konferencja Przedsiębiorczość akademicka w Polsce perspektywy rozwoju, PARP, Warszawa, r. [3 ] Kaleta J., Miller M., Inicjatywy środowiskowe na rzecz rozwoju Dolnego Śląska. Rola szkół wyższych, w: Konferencja: Innowacyjny jednolity rynek wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Uniwersytet Wrocławski, Wrocław r. [4 ] Kaleta J., Innowacyjność wyróżnikiem Dolnego Śląska? Konferencja DCSR, Wrocław, r. [5 ] Kaleta J., Foresight i studia regionalne na rzecz Dolnego Śląska. Rola szkół wyższych. Posiedzenie Senatu Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, r. [6 ] Kaleta J., Foresight i studia regionalne na rzecz Dolnego Śląska, w: Międzynarodowa Konferencja Wzmacnianie gospodarczych osiągnięć regionów poprzez Foresight i Mentoring, DARR, Wrocław, r.

15

16 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR) efekty realizacji projektu MARTA ZALEWSKA Kierownik naukowy projektu Streszczenie: Konieczność naukowego zmierzenia się z niektórymi zagadnieniami, przed którymi stoi każdy region, była powodem podjęcia przez środowisko akademickie i Urząd Marszałkowski szeregu inicjatyw, które przyjęły postać projektów badawczych finansowanych ze Środków Strukturalnych dostępnych w okresie budżetowym Jednym z najważniejszych jest Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR) 1, jako projekt pilotażowy z łącznym budżetem ponad 1 mln PLN ( ,00 PLN). Zamierzenie jest przykładem włączania potencjału naukowego do rozwiązywania istotnych problemów Regionu, a jednocześnie komercjalizacji wiedzy w obszarach miękkich. DCSR, lokalny Think-tank, jako jednostka doradcza ma wspierać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje gospodarcze, edukacyjne i badawczorozwojowe w budowaniu optymalnych strategii rozwojowych. Wspierać ma innowacyjność Dolnego Śląska i wpływać na jego rozwój zgodnie z założeniami Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW). Słowa kluczowe: Dolnośląski System Innowacji, regionalny think-tank The Lower Silesia Centre for Regional Studies (LSCRS). The outcomes of the Project Abstract: During programming period , in the Lower Silesian Region numerous initiatives have been undertaken. In this paper effects of the project named the Lower Silesia Centre for Regional Studies have been presented. This indicative is good example of linking representatives of economy sector with representatives of Development & Research Sector. The Lower Silesia Centre for Regional Studies as new Research, Development and Advisory Centre will support business organization as well as education institution in making right development strategies. Key words: Lower Silesian Innovation System regional think-tank 1. Cel projektu W Polsce brak jest procedur i ośrodków, zajmujących się programowaniem i zarządzaniem rozwojem regionalnym. Powstające dokumenty i strategie nt. rozwoju regionów charakteryzuje duży stopień ogólności. Nieumiejętność definiowania potencjału endogenicznego regionu 1 Projekt o numerze Z/2.02/II/2.6/16/05, wyłoniony w drodze konkursu zamkniętego (nr konkursu K/2.02/ Z/2.6/01/05). Projekt finansowany ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ),

17 16 i jego wykorzystania do pokonywania trudności wynikających z transformacji gospodarczej jest podstawową przeszkodą uniemożliwiającą długofalowy rozwój. DCSR miał wypełnić ten brak. Idea powołania Centrum było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony różnych podmiotów regionalnych na tworzenie i opracowywanie strategii i planów rozwojowych. Obecnie nie są one wspierane w tych działaniach przez żadne opracowania studialne i żaden ośrodek regionalny nie prowadzi profesjonalnych badań w tym zakresie. Na Dolnym Śląsku występuje relatywnie wysoka liczba firm, w których występują trudności gospodarcze. Powszechny jest też brak umiejętności budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacje technologiczne. Firmy (głownie MŚP) mają zbyt małe doświadczenie w działaniu na rynku UE i niskie zasoby kapitału intelektualnego. Szeroki, szybki dostęp do informacji prognostycznej podnosi szanse władz, firm i organizacji na podjęcie właściwej strategicznie decyzji. Celem projektu było więc właściwe wykorzystanie potencjału naukowego Dolnego Śląska do rozwiązywania istotnych problemów Regionu, a jednocześnie do komercjalizacji wiedzy w obszarach miękkich. Okres realizacji projektu wykorzystano na wypracowanie przez środowisko koncepcji przekształcenia DCSR z jednostki wirtualnej w pełnoprawną jednostkę naukową o wiodących funkcjach stosowanych. Zadania pilotażowe W ramach DCSR zrealizowane zostały następujące działania pilotażowe, które stanowią podstawę do dalszych długofalowych programów działań w kolejnym unijnym okresie programowania : Zad.1. Zebranie i przeanalizowanie 40 strategii regionalnych wdrożonych w UE wraz z możliwością wykorzystania tej wiedzy dla rozwoju Dolnego Śląska, Zad. 2. Działania na rzecz strategii innowacyjnych na Dolnym Śląsku, w tym: analiza porównawcza Strategii Innowacyjnej Dolnego Śląska z Regionalnymi Strategiami Innowacji wybranych regionów UE, Zad. 3. Ocena wdrażania, modyfikacja i aktualizacja przyjętej Strategii Innowacyjnej Dolnego Śląska, Zad. 4. Doradztwo innowacyjne dla JST i przedsiębiorstw Regionu, Zad. 5. Opracowanie regionalnych strategii branżowych Zad. 6. Opracowanie strategii subregionalnych (dla związków gmin), Zad. 7. Opracowanie strategii celowanych (dla podmiotów gospodarczych), Zad. 8. Analiza zasobów intelektualnych (w zakresie dostępności kształcenia na poziomie wyższym w Regionie),

18 17 Zad. 9. Prognozowanie skutków dużych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w Regionie (opracowanie metodologii tworzenia tego typu prognoz na podstawie wybranego przedsięwzięcia o dużym znaczeniu dla Regionu), Zad. 10. Studium na temat wdrażania przedsięwzięć budujących e-region na Dolnym Śląsku (analiza stanu obecnego i plan zamierzeń na rzecz budowy Społeczeństwa Informacyjnego), Zad. 11. Organizacja 8 seminariów branżowych (dot. działań pilotażowych). Do realizacji poszczególnych zadań w projekcie powołano Zespoły Robocze. W skład Zespołów wchodzili przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych z całego Regionu, m.in. Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Akademii Ekonomicznej. Priorytetem Zespołu realizującego projekt było tworzenie interdyscyplinarnych zespołów (międzyuczelnianych) tak aby zapewnić jak najlepszą jakość tworzonych analiz, ekspertyz oraz raportów będących wynikiem prac zespołów. Zamierzenia w tym zakresie powiodły się co ma odzwierciedlenie w zespole realizującym zadanie 5., zadanie 6. zadanie 9. oraz zadanie 10. (patrz powyżej). Odbiorcy projektu Beneficjentami projektu były wszystkie Instytucje zainteresowane rozwojem Dolnego Śląska, tj. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacji regionu (np. inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego). Realizacja projektu w szczególny sposób wspierała JST jak i przedsiębiorstwa o dużym potencjale innowacyjnym, wykorzystujące zaawansowane technologie lub prowadzące badania w dziedzinach wymienianych jako innowacyjne w Dolnośląskiej Strategii Innowacji, a także zdefiniowane jako wiodące dla regionu przy tworzeniu Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, tj.: wrocławskie i dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego, dolnośląskie uczelnie wyższe, regionalne przedsiębiorstwa i jednostki gospodarcze, w tym również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje, jednostki badawczo-rozwojowe i edukacyjne Wrocławia i Dolnego Śląska. Zespół realizujący projekt Do prowadzenia projektu powołany został Zespół Zarządzający, w skład którego weszli: przewodniczący (koordynator), kierownik naukowy projektu, menadżer projektu, asystent finansowy, informatyk. Przewodniczącym Zespołu a zarazem koordynatorem projektu został dr hab. inż. Jerzy Kaleta. Od początku projektu do stycznia 2007r. projektem kierowała Pani Anita Kucharska. Po tym czasie do końca projektu funkcje tę pełniła Pani Marta Zalewska. Bieżącą realizacją projektu zajmowała się Pani Weronika Kierzkowska, która pełniła funkcje Menadżera projektu. Informacyjną/Informatyczną stroną projektu do stycznia 2007r. zajmował się Pan Piotr Szwajkowski. Po tym okresie rolę tę pełnił Pan Krzysztof Junik. Kwestiami finansowymi

19 18 oraz bieżącym rozliczaniem projektu do sierpnia 2007r. zajmowała się Pani Anna Król. Po tym okresie do końca projektu rolę tę pełnił Pan Paweł Biernacki. Narzędzia realizacji Dziedziną realizowanego wsparcia były analizy, badania, działania pilotażowe związane z łączeniem potencjału naukowego Dolnego Śląska z potencjałem rozwojowo-innowacyjnym przedsiębiorstw, ocena wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji oraz jej analiza porównawcza z RIS-ami wybranych regionów UE. Efekty prac Zespołów zaprezentowane zostały na szeregu seminariach podczas których dyskutowane były wyniki analiz i badań. Obecni goście, jako przedstawiciele grona aktorów zainteresowanych rozwojem innowacyjności mieli szansę podzielić się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami dotyczących poruszanych tematów. Promocja i rozpowszechnianie informacji Rezultaty prac Zespołów Roboczych były szeroko rozpowszechniane w postaci publikacji naukowych, a także przez inne środki przekazu m.in. podczas zorganizowanej konferencji otwierającej projekt oraz konferencji podsumowującej efektu realizacji uzyskane podczas trwania projektu, szeregu seminariów gospodarczych, naukowych i politycznych oraz na spotkaniach społeczności lokalnych, a efekty prac w postaci gotowych raportów, analiz, opracowań itp. umieszczane były na bieżąco na stronie internetowej projektu DCSR. Na organizowane konferencje/seminaria zapraszane były różnorodne grona potencjalnych beneficjentów ostatecznych. Wyniki realizacji projektu były jawne i ogólnodostępne a informacje na temat projektu sporadycznie ukazywały się w prasie regionalnej. Zadania pilotażowe W ramach DCSR zrealizowane zostało 11 zadań pilotażowych stanowiących podstawę dalszych długofalowych programów zaplanowanych do realizacji w kolejnym okresie budżetowym ( ) przez jednostkę pod tą samą nazwą co dotychczas realizowany projekt, tj. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych. Wszystkie zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane a zaplanowane wartości wskaźników osiągnięte (niektóre przewyższyły zaplanowaną wartość). Wszystkie raporty powstałe w ramach realizacji projektu i zaprezentowane poniżej zamieszczone są na stronie internetowej projektu pod adresem ZADANIE 1 Zebranie i przeanalizowanie 40 strategii regionalnych wdrożonych w UE wraz z możliwością wykorzystania tej wiedzy dla rozwoju Dolnego Śląska. Ważnym wyzwaniem jest stworzenie spójnego systemu innowacyjnego w regionach. Istotnymi elementami tworzącymi taki spójny klaster innowacyjny są: uczelnie, instytuty badawcze, kluczowe przedsiębiorstwa przemysłowe wysokich technologii, przemysłowe centra badawcze, parki technologiczne, inkubatory, centra zaawansowanych technologii, centra transferu technologii, instytucje finansowe, biura prawne i patentowe, firmy konsultingowe i inne. Taki szkielet systemu innowacji powinien z kolei generować powstawanie nowych, w naszej rze-

20 19 czywistości, elementów systemu innowacji: klastrów i spółek technologicznych. Dobrym przykładem w tym zakresie może być tworzony we Wrocławiu ogólnopolski klaster e-zdrowie, zrzeszający firmy informatyczne, elektroniczne, ośrodki zdrowia, prywatne firmy świadczące usługi medyczne, akademie medyczne, politechniki, jednostki samorządu terytorialnego itp. W świetle powyższego aż trzy z dziecięciu zadań pilotażowych zostały poświęcone temu zagadnieniu. Poniżej opisy podjętych działań w ramach tychże zadań oraz opisy osiągniętych efektów. 1. Efekty realizacji zadania Efektem realizacji zadania było 5 raportów przedłożonych przez Zespół. Zadanie realizowano przez większą część czasu trwania projektu. Zespół składał się z ekspertów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu pracujących na co dzień w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, Wydział Nauk Ekonomicznych. Zespół prowadzony był przez dr hab. Stanisława Korenika, prof. AE, prof. WSZiF, a w skład zespołu weszli: Dr Krzysztof Szołek, Dr Katarzyna Miszczak, Dr Alicja Zakrzewska-Półtorak oraz mgr Niki Derlukiewicz. Przedłożone raporty (patrz poniżej) zawierały metodologię przeprowadzonych badań oraz wnioski wynikające z analizy porównawczej wybranych 40 Regionalnych Strategii Innowacji: 1.1. Analiza 40 strategii regionalnych wdrożonych w UE. Metodologia analizy wdrożonych regionalnych strategii innowacji, Raporty DCSR, Wrocław Analiza 10 regionalnych strategii innowacji (RIS) dla regionów: RAHM (Altmark Harz Magdeburg), North West England, West Midlands, Yorkshire & The Humber, Northern Ireland, Sterea Hellada (Ellada), Epir, Lower Austria, Salzburg i Shannon, Raporty DCSR, Wrocław Analiza 10 regionalnych strategii innowacji (RIS) dla regionów: Tirol, Oxfordshire, North Aegean, Murcia, London, Lombardy, Berlin, East Of England, Eastern Macedonia And Thrace, Ireland, Raporty DCSR, Wrocław Analiza 10 regionalnych strategii innowacji (RIS) dla regionów: Castilla y Leon, Aragon, Balearic Islands, Helsinki, Milano, Valencia, East Sweden, Oslo, Rhineland-Palantinate, Rotterdam, Raporty DCSR, Wrocław Analiza 10 regionalnych strategii innowacji (RIS) dla regionów: Praga, Pilsen, Karlovy Vary, South Transdanubian, South Great Nitra, Central Sweden, Luneburg, Cypr, Słowenia. Raporty DCSR, Wrocław Efekty prac Zespołu zaprezentowane zostały na następujących seminariach branżowych zorganizowanych przez Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych: 1. Innowacyjność wyróżnikiem Dolnego Śląska ( r.), 2. Szkolnictwo wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej regionu? ( ), 3. Wybrane strategie branżowe i subregionalne dla Dolnego Śląska ( ).

Posiedzenie Senatu Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 22.02.2007r.

Posiedzenie Senatu Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 22.02.2007r. Foresight i studia regionalne na rzecz Dolnego Śląska. Rola szkół wyższych dr hab. inż. Jerzy Kaleta Posiedzenie Senatu Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 22.02.2007r. Zasadność podjęcia działań (1) Wzrastająca

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Senatu Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 22.02.2007r.

Posiedzenie Senatu Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 22.02.2007r. Foresight i studia regionalne na rzecz Dolnego Śląska. Rola szkół wyższych dr hab. inż. Jerzy Kaleta Mgr inż. Marta Zalewska Posiedzenie Senatu Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 22.02.2007r. Potencjał

Bardziej szczegółowo

Regionalne strategie innowacji podsumowanie zadań wykonanych w ramach projektu Dolnośląskie Centrum

Regionalne strategie innowacji podsumowanie zadań wykonanych w ramach projektu Dolnośląskie Centrum Regionalne strategie innowacji podsumowanie zadań wykonanych w ramach projektu Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Prof. dr hab. Stanisław Korenik Dr Katarzyna Miszczak Mgr Niki Derlukiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska - DCSR Mirosław Miller, Politechnika Wrocławska - DCZT

Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska - DCSR Mirosław Miller, Politechnika Wrocławska - DCZT Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Środowisko akademickie na rzecz prognozowania rozwoju i wzrostu innowacyjności Dolnego Śląska Jerzy Kaleta, Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE BENCHMARKINGU W ZARZĄDZANIU REGIONEM NA PRZYKŁADZIE DOLNEGO ŚLĄSKA. dr inż. Jan Skonieczny

WYKORZYSTANIE BENCHMARKINGU W ZARZĄDZANIU REGIONEM NA PRZYKŁADZIE DOLNEGO ŚLĄSKA. dr inż. Jan Skonieczny WYKORZYSTANIE BENCHMARKINGU W ZARZĄDZANIU REGIONEM NA PRZYKŁADZIE DOLNEGO ŚLĄSKA dr inż. Jan Skonieczny Zebrane latach 2004-2006 doświadczenia Dolnego Śląska w zakresie tworzenia proinnowacyjnych podstaw

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kaleta Foresight i studia regionalne na rzecz Dolnego Śląska. Rola szkół wyższych 1. Streszczenie Wzrastająca podmiotowość regionów wymaga badań stosowanych nad sposobami podejmowania optymalnych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Bieńkowska Agnieszka Bojnowska. Wrocław, 29 czerwca 2006r.

Agnieszka Bieńkowska Agnieszka Bojnowska. Wrocław, 29 czerwca 2006r. Instytut Organizacji i Zarządzania Aktywność innowacyjna organizacji dolnośląskich - metodyka badań Agnieszka Bieńkowska Agnieszka Bojnowska Innowacyjność a przewaga konkurencyjna INNOWACYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim. Gliwice, 14 listopada 2012r.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim. Gliwice, 14 listopada 2012r. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim Gliwice, 14 listopada 2012r. III edycja projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU I ZASOBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE NAUKA I TECHNOLOGIE NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCL4 (QUALITY OF LIFE) ORAZ WYTYCZENIE PRZYSZŁYCH

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Mirosław Miller Pełnomocnik Rektora PWr ds. Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT) Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Mirosław Miller Pełnomocnik Rektora PWr ds. Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT) Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny Od Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii do Europejskiego Instytutu Technologicznego Mirosław Miller Pełnomocnik Rektora PWr ds. Europejskiego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013 Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RSI Silesia) na lata 2003-2013 2013 Seminarium Miasta wiedzy Gliwice, 12 maja 2009r. Programy Wykonawcze dla RSI Regionalna

Bardziej szczegółowo

Regionalne Strategie Innowacji

Regionalne Strategie Innowacji V Krajowe Forum Informacyjno-Edukacyjne dla MŚP Regionalne Strategie Innowacji Warszawa, 19-20.09.2005 r. Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Konkurencyjność a innowacje

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ W ROKU 2006

RAPORT Z DZIAŁAŃ W ROKU 2006 D o l n o ś l ą s k i e C e n t r u m S t u d i ó w R e g i o n a l n y c h Prace naukowe Seria Konferencje Nr 8.2007 REALIZACJA PROJEKTU DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM STUDIÓW REGIONALNYCH RAPORT Z DZIAŁAŃ W ROKU

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji Lubuska Regionalna Strategia Innowacji 2010 2015 Adriana Sarnecka Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Zielona Góra, 31.03.2010 r. 11 kwietnia 2005 r. przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DOTACJE STRATEGIE POŻYCZKI SZKOLENIA DOTACJE Obsługujemy Klientów z 3 sektorów: -przedsiębiorcy -sektor finansów publicznych (miasta, powiaty, spółki komunalne, uczelnie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R mgr inż. Magdalena Frycz Centrum Innowacji i Transferu Technologii budynek B, pokój 114 www.citt.ath.bielsko.pl citt@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r.

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r. EmpInno S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions Małgorzata Gałczyńska Lublin, 27 czerwca 2016 r. Informacje ogólne Oś priorytetowa 1: Potencjał dla Innowacji Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Miejsce DCSR jako nowego podmiotu naukowo-badawczego w krajobrazie instytucji innowacyjnych na Dolnym Śląsku

Miejsce DCSR jako nowego podmiotu naukowo-badawczego w krajobrazie instytucji innowacyjnych na Dolnym Śląsku Miejsce DCSR jako nowego podmiotu naukowo-badawczego w krajobrazie instytucji innowacyjnych na Dolnym Śląsku Mirosław Miller Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Badań (EIT+) sp. z o.o. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo