ROLA INTERNETU I WIRTUALNYCH SPOŁECZNOŚCI W ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA INTERNETU I WIRTUALNYCH SPOŁECZNOŚCI W ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW"

Transkrypt

1 DR GRZEGORZ MAZUREK WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO KATEDRA MARKETINGU ROLA INTERNETU I WIRTUALNYCH SPOŁECZNOŚCI W ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW Jednym z istotnych sposobów uzyskania przez przedsiębiorstwo trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku jest umiejętność szybkiego i skutecznego wprowadzania nowych produktów. Działanie takie jest możliwe dzięki posiadaniu nowatorskich pomysłów na produkt, umiejętnemu wykorzystaniu potencjału Internetu oraz czerpaniu unikatowej informacji rynkowej z takich źródeł jak m.in. wirtualne społeczności konsumenckie. Znaczenie nowych technologii i pochodnych jej zjawisk dla tworzenia nowych produktów można wyrazić wykorzystując koncepcję faz rozwoju nowych produktów. Przedsiębiorstwa stosujące to podejście, wprowadzają na rynek nowe produkty szybciej, rzadziej popełniają błędy wdrożeniowe, a ich produkty osiągają sukces rynkowy częściej niż inne przedsiębiorstwa 1. Schemat 1. Fazy rozwoju nowych produktów Generowanie idei produktu Wstępna selekcja pomysłów Analiza ekonomiczna projektu Techniczny rozwój produktu Testowanie Wdrożenie produktu Źródło: opracowanie własne na podstawie: L. Garbarski, I. Rutkowski, G. Wrzosek, Marketing, Punkt Zwrotny Nowoczesnej Firmy, PWE, Warszawa, 2000, s Cooper, R., Kleinschmidt, E., "Screening new products for potential winners", Long Range Planning, Vol. 26 No.6, 1993, s.79. 1

2 Internet oraz technologie komputerowe wpływając na sferę zarządzania przedsiębiorstwem, oddziałują również na procesy rozwoju nowych produktów. Takie czynniki jak: dostęp do wykwalifikowanej kadry za sprawą powstawania tzw. organizacji sieciowych, dostęp do ogromnych zasobów informacji rynkowej on-line, dostęp do konsumentów w Internecie, prowadzenie procesów związanych z testowaniem czy prototypowaniem produktów wyłącznie w sferze wirtualnej, pozwoliły wielu organizacjom skrócić czas niezbędny na wprowadzenie nowego produktu na rynek oraz znacznie zredukować koszty prowadzenia takiego projektu oraz poszczególnych jego etapów 2. Generowanie idei Pomysły na nowe produkty są pozyskiwanie ze źródeł: wewnętrznych m.in. działy badań i rozwoju, marketingu czy sprzedaży, obsługi klienta, zewnętrznych m.in. nabywcy, dystrybutorzy, niezależne instytucje badawcze. Za sprawą Internetu, możliwe jest pozyskiwanie cennych pomysłów na nowe produkty od tzw. wirtualnej społeczności konsumenckiej, definiowanej jako grupa konsumentów działających w świecie wirtualnym, której członkowie będąc w ciągłej interakcji komunikują się między sobą w celu realizowania potrzeb o charakterze indywidualnym i społecznym 3. Wirtualne społeczności konsumenckie są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w procesie tworzenia nowych produktów, a także w komunikacji z innymi konsumentami, gdzie występują w roli doradcy lub eksperta czy w rozpowszechnianiu informacji marketingowych (zjawisko zwane word-of-mouth) 4. Społeczności, które z jednej strony generują nowe pomysły na produkty, a z drugiej występują często jako ambasadorowie marek i nieformalne biuro obsługi klienta są skupione zazwyczaj w ramach forów i grup dyskusyjnych o otwartym charakterze, w których uczestnicy wyrażają swoje opinie na zadany temat. Dostęp do forów jest zazwyczaj bezpłatny, choć korzystanie z niego wymaga często wcześniejszego zarejestrowania użytkownika. 2 A. Hameri,, J. Nihtilä, "Distributed new product development project based on Internet and World-Wide Web: a case study", Journal of Product Innovation Management, Vol. 14 No.2, 1997, s Drew Banks, Kim Daus: Customer.Community, Unleashing the Power of Your Customer Base, Jossey-Bass, San Francisco, USA, 2002, s word-of-mouth (ang.) pojęcie charakteryzowane niekiedy w polskiej literaturze przedmiotu jako wieść gminna, definiowane jako nieformalne, spontaniczne rozpowszechnianie informacji o produkcie przez klientów. 2

3 Organizacje często przy okazji monitorowania treści umieszczonych w Internecie napotykają na ciekawe pomysły dotyczące tworzenia nowych produktów bądź modyfikacji produktów istniejących. Dzieje się tak często w przypadku usług finansowych oraz dóbr trwałego użytku, których funkcje i cechy są wielokroć komentowane przez wirtualne społeczności eksperckie, np. agentów ubezpieczeniowych, bankowców czy sprzedawców. Osoby takie w czasie wolnym uczestniczą w wirtualnych przedsięwzięciach zaspokajając potrzebę asocjacji. Informacje i pomysły, jakie są gromadzone m.in. za sprawą monitoringu uwag i komentarzy umieszczanych w ramach funkcjonujących społeczności wirtualnych są następnie przekazywane do komórek organizacyjnych, które odpowiadają za weryfikację pomysłów i zbadanie możliwości ich wdrożenia. Wstępna selekcja pomysłów Wstępna weryfikacja pomysłów to etap, na którym podejmowana jest decyzja, co do zaangażowania zasobów w dany pomysł. Wykorzystując odpowiednie kryteria oceny, już na tym etapie odrzuca się idee mało realne pod względem technicznym, prawnym, funkcjonalnym czy ekonomicznym. Kryteria zatwierdzania pomysłów na nowy produkt są bardzo restrykcyjne, ponieważ wprowadzenie pomysłu na kolejny etap weryfikacji pociąga za sobą coraz większe nakłady 5. Na tym etapie wirtualne społeczności, szczególnie te o charakterze eksperckim mogą być nie tylko generatorem nowych pomysłów, ale również weryfikatorem idei zgłoszonych np. przez inne źródła. Weryfikacja za pomocą wirtualnych społeczności wydaje się być najefektywniejsza, ponieważ dokonują jej potencjalni nabywcy nowego produktu, którzy ową nowość produktu będą rozpatrywać przede wszystkim z marketingowego punktu widzenia (klient musi uznać produkt za nowy w kontekście potrzeb jakie zaspokaja). Co więcej, informacje czy dyskusje rejestrowane w sieci i pochodzące z wirtualnych społeczności konsumenckich pozwalają scharakteryzować profil psychograficzny grupy docelowej oraz motywy podejmowania przez nią różnych decyzji, a także jej stosunek do produktów i marek. To ważne informacje z punktu widzenia przygotowania operacyjnego planu marketingowego i zidentyfikowania sposobów dotarcia do grupy docelowej. Analiza ekonomiczna idei produktu Etap ten poprzedza fizyczny rozwój nowego produktu i jego głównym elementem są badania marketingowe, prowadzone pod kątem identyfikacji potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników produktu oraz elementów produktu, które uznają za konieczne i opcjonalne. 5 Jokioinen I., Suomala P., The patterns of success in product development: a case study, European Journal of Innovation Management; Volume 6, Issue: 4;

4 W procesie badań marketingowych wykorzystywane są coraz częściej nowatorskie techniki badawcze z wykorzystaniem Internetu. Badania marketingowe prowadzone z pomocą Internetu są bardzo zbliżone charakterem i procedurami do tych realizowanych za pomocą technik tradycyjnych 6. W przypadku badań internetowych, zarówno o charakterze pierwotnym, jak i wtórnym, we wszystkich adekwatnych zasobach sieci www, poszukujemy informacji oraz wniosków, które podeprą lub zanegują założenia planowanych działań oraz wyjaśnią sytuację marketingową, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Internetowe źródła informacji mogą posłużyć: potwierdzaniu informacji wcześniej zdobytych tradycyjnymi kanałami komunikacji, zdobywaniu informacji unikalnych, dostępnych wyłącznie w Internecie. Podział badań marketingowych w Internecie, ze względu na typ, przedmiot badania, oraz stosowane narzędzia przedstawia poniższa tabela Tabela 1 Obszar badań marketingowych w Internecie Typ Przedmiot badania Narzędzia służące badaniu badania site-centric badania ruchu na witrynie internetowej programy monitorujące witrynę np. Gemius Traffic, MyStats, Deepmetrix badania user-centric badania Internautów kwestionariusz on-line, minisondy badania ad-centric badania skuteczności reklamy internetowej statystyki tzw. ad.serwerów Źródło: opracowanie własne na podstawie B.Gregor, M. Stawiszyński, Internet w badaniach marketingowych, w: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe, metody, tendencje, zastosowania, Wyd. AE Wrocław, 2003, s.439. Do przedsiębiorstw, które z powodzeniem stosują takie narzędzia do rozwoju swoich produktów należą w Polsce m.in. TP S.A., Microsoft i Nokia, która przykładowo wykorzystując kwestionariusz on-line umieszczony na witrynie i zgromadzone dzięki niemu informacje podejmuje decyzje, co do nawiązania strategicznych porozumień w ramach programu lojalnościowego Club Nokia. Koszt badania z wykorzystaniem Internetu jest o wiele niższy, w porównaniu z badaniami wspomaganymi technikami tradycyjnymi. Również czas realizacji projektu badawczego w Internecie jest znacznie krótszy. Dodatkowo, wyeliminowane są błędy 6 Za działania tradycyjne autor uznaje takie działania, w których nie wykorzystuje się elektronicznych środków przekazu. 4

5 związane z kodowaniem oraz przetwarzaniem zgromadzonych danych. Ze względu jednak na potencjalne ograniczenia w wykorzystaniu Internetu do badań (m.in. ograniczenia techniczne, brak gwarancji reprezentatywności próby, możliwość wypełniania kwestionariusza przez osoby niepowołane, brak osoby ankietera, który w tradycyjnych badaniach służy pomocą lub wyjaśnieniem, etc.), nowe technologie w procedurze badawczej należy stosować ze szczególną ostrożnością. Faza technicznego rozwoju produktu Aplikacje dostępne w Internecie pełnią w tej fazie ogromną rolę, szczególnie w przypadku tworzenia nowego produktu w bardzo rozproszonej organizacji, czyli takiej, w której komórki odpowiedzialne za projekt znajdują się w różnych oddziałach lub filiach przedsiębiorstwa. Za sprawą cyfrowych modeli trójwymiarowych, wirtualnych laboratoriów badawczych czy elektronicznego prototypowania, a także narzędzi interaktywnych (chaty-on-line, video on-line czy komunikatory internetowe), realizacja tego etapu okazuje się możliwa i efektywna kosztowo. Internet znacznie redukuje koszty związane z fazą rozwoju produktu oraz prototypowaniem i pozwala na realizację projektu pomimo braku możliwości fizycznego zebrania wszystkich członków zespołu projektowego w jednym miejscu. Faza testowania Etap ten jest dedykowany ścisłej kontroli samego produktu. Zadania na tym etapie polegają na m.in. szerokim: testowaniu produktu wewnątrz przedsiębiorstwa oraz przez wybranych konsumentów, testowaniu operacji logisyczno-produkcyjnych związanych z produkcją. Celem tego etapu jest sprawdzenie działania całego procesu wytwarzania i dostarczania produktu na rynek oraz zweryfikowanie zgodności produktu z jego dokumentacją, cechami i funkcjami. Internet staje się podstawowym narzędziem umożliwiającym testowanie wszystkich produktów występujących w postaci cyfrowej. W szczególności, testowanie oprogramowania odbywa się obecnie przede wszystkim za pomocą Internetu, a ponieważ celem testów jest zidentyfikowanie jak największej liczby błędów, usterek i nieprawidłowości, często zespół testowy jest uzupełniany przez wybraną grupę konsumentów, którzy otrzymując tzw. wersję beta produktów mogą je używać i sygnalizować wszelkie nieprawidłowości związane z eksploatacją. Grupę testerów zewnętrznych rekrutuje się zazwyczaj poprzez stronę firmową oraz specjalne formularze kontaktowe on-line. Internet odgrywa równie istotną rolę w fazie testowania produktów, których nie można przenieść do postaci cyfrowej bez utraty ich cech i funkcji. Wówczas globalna sieć pozwala na wyodrębnienie grupy konsumentów, zwanej liderami opinii 5

6 (tzw. e-fluentials 7 ). Liderzy ci, mając ogromny wpływ na innych Internautów, aktywnie eksperymentują na rynku z nowymi produktami i są wykorzystywani przez organizacje właśnie do działań wspierających procesy innowacyjne. Faza wprowadzenia produktu na rynek Na tym etapie rola, jaką odgrywa Internet uzależniona jest od funkcji, jaką ma pełnić globalna sieć w założeniach marketingowych projektu. W przypadku realizacji funkcji informacyjnej, Internet wykorzystany jest przede wszystkim jako medium promocyjne. W razie wykorzystania sieci do realizacji funkcji transakcyjnej, stosowane są aplikacje do sprzedaży on-line oraz dynamicznego kształtowania ceny produktu. Ta stosunkowo zaawansowana funkcja Internetu jest wdrażana rzadko, głównie z powodu konieczności dostosowania całego aparatu logistyczno-dystrybucyjnego do sprzedaży przez Internet. Marketingowe narzędzia internetowe mogą zarówno kształtować świadomość marki nowego produktu, jak i generować jego sprzedaż. Co więcej, za sprawą unikatowych cech Internetu tj. braku ograniczeń czasu i miejsca, możliwe staje się dotarcie do tych konsumentów, którzy nie mogą lub nie są skłonni do skorzystania z tradycyjnych kanałów dystrybucji. W działaniach promocyjnych krytyczne jest wykorzystanie takich cech Internetu jak absolutna mierzalność wszelkich działań w sieci, dzięki czemu na bieżąco możliwe jest weryfikowanie efektywności i skuteczności np. kampanii reklamowej on-line. Na etapie wprowadzania nowego produktu na rynek szczególnie ważne okazuje się monitorowanie mediów on-line w celu sprawdzenia: nieoficjalnych komentarzy umieszczonych w ramach wirtualnych społeczności konsumenckich odnośnie produktu, tonu oficjalnych publikacji oraz komentarzy eksperckich, jakie pojawiają się w mediach elektronicznych na temat nowego produktu. Faza powdrożeniowa Po około 6-12 miesiącach od rozpoczęcia sprzedaży produktu, zespół projektowy powinien przeprowadzić fazę powdrożeniową, której celem jest m.in. weryfikacja celów bezpośrednich (sprzedażowych) oraz pośrednich (wizerunkowych) osiągniętych w projekcie 8. Do przygotowania informacji przydatnych dla określenia stopnia realizacji celów pośrednich, przedsiębiorstwo może wykorzystać formularze do wyrażania opinii, sugestii czy pytań, a także wszelkie kwestionariusze czy minisondy umieszczone na witrynie korporacyjnej oraz serwisach produktowych. 7 E-fluentials Raport na temat liderów opinii on-line [dostęp ] 8 V. Howe, R. G. Mathieu, J. Parker, Supporting new product development with the Internet, Industrial Management & Data Systems, Volume 100, Number 6, 2000 s

7 Na podstawie zdobytych informacji przedsiębiorstwo uzyskuje wiedzę na temat znajomości nowego produktu wśród Internautów, stopnia satysfakcji z jego użytkowania, liczby i rodzaju skarg i reklamacji, potencjalnych wadliwych elementów konstrukcyjnych, fachowości personelu sprzedażowego czy efektywności procedur obsługi klienta. Gdy analiza danych zgromadzonych na tym etapie wykaże, że produkt okazał się sukcesem rynkowym, możliwe jest przedsięwzięcie kroków zmierzających do stworzenia społeczności produktowej oraz kształtowania relacji z klientami za pomocą ingów, interaktywnej strony internetowej, bezpośredniej komunikacji on-line z pracownikami oraz np. bloga korporacyjnego, za pomocą którego firma buduje wiarygodność swoich działań. Przykładem marek, które podejmują takie działania społecznościowe są m.in. Majonez Kielecki (www.majonez.pl), Delecta (www.odkryjmeksyk.pl) czy wiele marek z sektora usług przykładowo: mbank czy Hestia. Podsumowanie Zintegrowanie nowoczesnych technologii z procesami zarządczymi oraz wykorzystanie unikatowej informacji rynkowej, generowanej w społecznościach wirtualnych może wpłynąć na skuteczne wprowadzanie nowych produktów na rynek. Nowoczesne technologie, w tym przede wszystkim Internet redukują koszty projektu, czas trwania poszczególnych jego faz oraz pozwalają pozyskać wartościowe informacje i dane wpływające na sam produkt, jego funkcje i cechy, co potwierdza tezę mówiącą, iż firmy wdrażające nowoczesne technologie w zarządzaniu wprowadzają nowe produkty szybciej i bardziej efektywnie niż przedsiębiorstwa stosujące tradycyjne metody i narzędzia. Literatura Banks D., Daus K, Customer.Community, Unleashing the Power of Your Customer Base, Jossey-Bass, San Francisco, USA, Cooper, R., Kleinschmidt, E. (1993), "Screening new products for potential winners", Long Range Planning, Vol. 26 No.6, pp Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek G., Marketing, Punkt Zwrotny Nowoczesnej Firmy, PWE, Warszawa, Gregor B., Stawiszyński M., Internet w badaniach marketingowych, w: K. Mazurek- Łopacińska (red.), Badania marketingowe, metody, tendencje, zastosowania, Wyd. AE Wrocław, Hameri, A., Nihtilä, J, "Distributed new product development project based on Internet and World-Wide Web: a case study", Journal of Product Innovation Management, Vol. 14 No.2, 1997, pp

8 Howe V., Mathieu R. G., Parker J., Supporting new product development with the Internet, Industrial Management & Data Systems Volume 100 Number 6/2000 pp Jokioinen I., Suomala P., The patterns of success in product development: a case study, European Journal of Innovation Management; Volume 6, Issue: 4; E-fluentials Raport na temat liderów opinii on-line [dostęp ] 8

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy Raport badawczy w polskich spółkach giełdowych Raport badawczy Autor: dr Grzegorz Mazurek Katedra Marketingu WSPiZ im. L.Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej

Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej dr Ewa Badzińska Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej WPROWADZENIE Proces informatyzacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wirtualne społeczności konsumenckie

Wirtualne społeczności konsumenckie Grzegorz Mazurek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wirtualne społeczności konsumenckie Wstęp Pomysł wykorzystania społeczności internetowych 1, do celów biznesowych pojawił się stosunkowo niedawno 2.

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna 2012, nr 4 WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 1 Aneta Lipińska 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon E-marketing w nowoczesnej firmie Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon Szczecin 2014 Copyright by Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 2014 All rights reserved. Autorzy dr Adam Pawlicz

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges

Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Wydział Ekonomii Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku Komunikacja rynkowa: Marketing społecznościowy w komunikacji z przedstawicielami generacji Y Social media marketing in communication

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE

PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE 1 dr Jan Dąbrowski dr Izabela Koładkiewicz mgr Marcin W. Staniewski Centrum Studiów Zarządzania WSPiZ im. L. Koźmińskiego PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dynamiczne podejście wielowymiarowe

Zarządzanie dynamiczne podejście wielowymiarowe Zarządzanie dynamiczne podejście wielowymiarowe Mariusz Rafało Doktorant, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, e-mail: mrafalo@gmail.com Streszczenie Organizacje, chcąc utrzymać przewagę konkurencyjną,

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Audycja audio: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie relacji partnerskich zintegrowanych sieci handlowych

Kształtowanie relacji partnerskich zintegrowanych sieci handlowych Edward Maleszyk * Kształtowanie relacji partnerskich zintegrowanych sieci handlowych Wstęp Zaostrzenie konkurencji na rynku polskim dokonuje się przede wszystkim poprzez redukcję poziomu cen, przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

NOWE MEDIA W BUDOWANIU MARKI I WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA

NOWE MEDIA W BUDOWANIU MARKI I WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA Olgierd Witczak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach NOWE MEDIA W BUDOWANIU MARKI I WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej Przedsiębiorstwa odnoszące sukces na rynku

Bardziej szczegółowo