Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, Wrocław tel do 73, fax.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax."

Transkrypt

1 PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz z późn. zm)., zawiera informacje poufne oraz dane osobowe chronione ustawą o ochronie danych osobowych, przy czym nie wyraża się zgody na ich przetwarzanie, a do projektu wzoru aktu notarialnego zastrzega się prawa autorskie, przy czym nie wyraża się zgody na powoływanie się na wymienione w nim dokumenty. Jakiekolwiek zmiany w treści aktu wymagają zgody Stron oraz uzgodnienia z notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną dr Marek Leśniak. Ponadto stwierdza się, że notariusz dr Marek Leśniak przystąpił już do udokumentowania niniejszej czynności notarialnej. Repertorium A numer /2014 Akt Notarialny Dnia dwa tysiące piętnastego ( 2015) roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Wita Stwosza 3, przed notariuszem Markiem Leśniakiem stawili się: ), syn, PESEL, zamieszkały ( ), ulica ; ---- działający za spółkę pod firmą SALWIRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-054), ulica Oliwkowa 14 lok. 15, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , (NIP , REGON ), jako Zastępca Prezesa Zarządu - uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Spółki zgodnie z Informacją odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01 sierpnia 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/ 61695/15/ i oświadcza, że stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie, że reprezentowana przez niego Spółka nie utraciła osobowości prawnej, nie została postawiona w stan upadłości, ani nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie jej upadłości, nie znajduje się w stanie likwidacji, ani nie toczy się postępowanie układowe ani naprawcze, jak również sposób jej reprezentacji nie uległ zmianie do chwili obecnej i jest uprawniony i umocowany do dokonania czynności prawnej objętej niniejszym aktem oświadcza, że wszystkie niezbędne zgody organów Spółki potrzebne do dokonania czynności prawnej objętej niniejszym aktem zostały wyrażone Spółka pod firmą SALWIRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zwana jest w dalszej części tego aktu Spółką lub Deweloperem #1

2 2), córka, PESEL, zamieszkała ( ), ulica ; ), używający imienia, syn, PESEL, zamieszkały ( ), ulica i zwani są w dalszej części tego aktu Nabywcą Spółka pod firmą SALWIRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz i zwani są dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną Tożsamość Stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych serie i numery: ad 1), ad 2), ad 3) Stawający oświadczają, że wobec nich nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 roku, nr 139, poz. 993 z późn. zm.), wobec czego okazane przez nich dowody osobiste są nadal ważne Umowa deweloperska 1 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO I OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. działający za Spółkę oświadcza, że na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Arbuzowej 13, 13a, 13b, 13c, 15, 15a, 17, 19, 19a, 19b Deweloper realizuje Przedsięwzięcie deweloperskie pod nazwą MARIPOSA (zwane dalej Przedsięwzięciem deweloperskim lub Inwestycją ) polegające na: a) wybudowaniu zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, w tym: budynku A składającego się z pięciu kondygnacji nadziemnych, budynku B składającego się w części B1 i B3 z czterech kondygnacji nadziemnych i w części B2 z pięciu kondygnacji nadziemnych, budynku C składającego się z czterech kondygnacji nadziemnych oraz budynku D składającego się z czterech kondygnacji nadziemnych; b) wybudowaniu w budynkach A, B, C i D na kondygnacjach nadziemnych samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z balkonami/tarasami lub lokali niemieszkalnych; c) wybudowaniu pod budynkami B, C i D na kondygnacji podziemnej minus jeden samodzielnych lokali niemieszkalnych oznaczonych symbolami: G/-1 - garaż wielostanowiskowy, B/-1 - zespół komórek, C/-1 - zespół komórek, D/-1 - zespół komórek; #2

3 d) wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. oświetlenia, przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i energetycznych; e) zagospodarowaniu terenu, w tym wykonaniu obiektów małej architektury działający za Spółkę oświadcza, że: a) reprezentowana przez niego Spółka wpisana jest jako właściciel nieruchomości stanowiącej działkę numer 129/2 (zwanej dalej Nieruchomością ) o obszarze 1,3708 ha (trzynaście tysięcy siedemset osiem metrów kwadratowych), AM-17, obręb 0045 Stabłowice, położonej we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1K/ /4, przy czym Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej jako R - grunty orne; b) w dziale III księgi wieczystej powołanej w lit. a) widnieją wzmianki o wnioskach według oświadczenia Łukasza Tondla dotyczące lokali mieszkalnych innych niż objęty niniejszą umową oraz wpisane są roszczenia dotyczące zawarcia umów sprzedaży to jest roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokali i przeniesienie własności tych lokali, a także praw związanych z własnością tych lokali, wynikające z umów deweloperskich, których przedmiotem są lokale inne niż lokal objęty niniejszą umową, według oświadczenia Łukasza Tondla nie mające wpływu na skuteczność niniejszej umowy; c) Nieruchomość Spółka nabyła na podstawie aktu notarialnego umowy sprzedaży z dnia 09 stycznia 2014 roku sporządzonej w tutejszej Kancelarii numer repertorium A 29/2014; d) na Nieruchomości na podstawie aktu notarialnego umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu sporządzonej w tutejszej Kancelarii dnia 27 stycznia 2015 roku numer repertorium A 408/2015, ustanowiona została nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, polegającą na: prawie instalacji i utrzymania urządzeń oraz sieci elektroenergetycznych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia oraz 2 (dwóch) złączy kablowych i 2 (dwóch) zestawów złączowo-pomiarowych wraz z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem; prawie całodobowego, swobodnego dostępu, wraz z dojazdem do zainstalowanych urządzeń, w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji oraz innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą tych urządzeń wraz z rozbudową po trasie już istniejących w pasie o szerokości 1,0 (jednego) metra; wykonywanie służebności przesyłu na opisanej wyżej działce ogranicza się: dla elektroenergetycznej linii kablowej nn 407m 2 (407m x 1,0m) oznaczonej kolorem żółtym, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do powołanego wyżej aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2015 roku; dla 2 (dwóch) złączy kablowych i 2 (dwóch) zestawów złączowopomiarowych 4m 2 (4 x 1m 2 ) oznaczonych kolorem czerwonym, zgodnie z #3

4 mapą stanowiącą załącznik do powołanego wyżej aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2015 roku; e) Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu, poza wymienionymi wyżej: służebnością przesyłu oraz wzmiankami dotyczącymi roszczeń oraz roszczeniami, w szczególności w całości ani w części nie stanowi przedmiotu najmu, dzierżawy ani użyczenia, dział III nie zawiera innych wpisów a dział IV księgi wieczystej WR1K/ /4 nie zawiera żadnych wpisów; f) wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani administracyjne, które miałoby wpływ na skuteczność niniejszej umowy, w szczególności postępowanie egzekucyjne, ani upadłościowe lub naprawcze, którego przedmiotem jest Nieruchomość, ani nie został złożony wniosek o wszczęcie takiego postępowania oraz że Spółka nie została postawiona w stan likwidacji; g) Spółka nie posiada żadnych zaległości w opłatach i podatkach, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 roku, nr 749 z późn. zm.) i nie zachodzą przesłanki, aby Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego mogła przysługiwać na Nieruchomości hipoteka przymusowa; h) Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę numer 4/06/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w budynkach wznoszonych na działce numer 129/2, AM-17, obręb Stabłowice we Wrocławiu, w ramach inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz wielostanowiskowym garażem podziemnym; i) stan prawny Nieruchomości zgodny jest ze stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej oraz z wyżej złożonymi oświadczeniami; j) Spółka zawarła dnia 15 lipca 2014 roku z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach Umowę otwarcia i prowadzenia otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego nr 12/7/2014/879 (zwaną w tej umowie Umową Rachunku Powierniczego ) i w oparciu o tę umowę dla Inwestycji stosuje jako środek ochrony, o którym mowa w art. 4 Ustawy o ochronie praw Nabywcy otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy działający za Spółkę oświadcza, że: a) reprezentowana przez niego Spółka w celu realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę nr 2380/2014 wydaną w dniu 29 maja 2014 roku przez Prezydenta Wrocławia która stała się ostateczna, zmienioną decyzją nr 6314/2014 wydaną w dniu 18 grudnia 2014 roku (zwaną łącznie dalej w tej umowie Decyzją ) i w oparciu o tę Decyzję rozpoczęła prace budowlane w dniu 3 lipca 2014 roku oraz planuje ukończyć te prace w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku. W dniu 6 czerwca 2014 roku Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu wydał pismo o znaku ZKK 17- #4

5 TMD-421/206/14 dotyczące nadania działce numer 129/2 (sto dwadzieścia dziewięć łamane przez dwa) adresu i oznaczenia numerami porządkowymi: ulica Arbuzowa 13, 13a, 13b, 13c, 15, 15a, 17, 19, 19a, 19b; b) reprezentowana przez niego Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązuje się do: wybudowania na Nieruchomości zespołu czterech budynków wielorodzinnych z usługami i wielostanowiskowym garażem podziemnym opisanych szczegółowo w ust. 1 lit a), b) i c) niniejszego paragrafu, przy ulicy Arbuzowej 13, 13a, 13b, 13c, 15, 15a, 17, 19, 19a, 19b we Wrocławiu zgodnie z Decyzją; po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz zaświadczeń o samodzielności lokali do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego (zwanego w tej umowie Lokalem ), określonego w dokumentacji technicznej jako lokal nr o projektowanej powierzchni użytkowej m2 ( ), składającego się z:, położonego na kondygnacji ( ) w budynku przy ulicy Arbuzowej m. posadowionym na Nieruchomości; do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy w celu odpłatnego przeniesienia na rzecz Nabywcy prawa odrębnej własności Lokalu (zwanej w tej umowie Umową przenoszącą własność Lokalu ), o którym mowa wyżej, w terminie do sześciu miesięcy od dnia uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku OŚWIADCZENIA STRON 1. Nabywca oświadcza, że: ) w dniu roku otrzymał od Dewelopera prospekt informacyjny (zwany w tej umowie Prospekt Informacyjny ) wraz z załącznikami w formie zgodnej z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku, nr 232, poz. 1377), (zwana w tej umowie Ustawą o ochronie praw nabywcy ) i zapoznał się z jego treścią; ) w Prospekcie Informacyjnym lub załączniku doręczonym mu w dniu. roku nie zostały dokonane żadne zmiany do dnia dzisiejszego, co działający za Spółkę potwierdza; ) został poinformowany i wyraża zgodę na to, że w bankowym zbiorze danych ING Banku Śląskiego S.A. jako administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 ze zm.) będą przetwarzane jego dane osobowe w celu wykonywania przez ING Bank Śląski S.A. czynności wynikających z Umowy Rachunku Powierniczego, jak również o tym, że przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Strony ustalają, że wypisy tego aktu notarialnego mogą być wydawane ING Bank Śląski S.A działający za Spółkę oświadcza, że na żądanie Nabywcy w terminie uzgodnionym przez Strony zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu #5

6 biura sprzedaży Dewelopera położonym we Wrocławiu przy ulicy Oliwkowej 14 lok. 15 od poniedziałku do piątku w godzinach: z: a) aktualnym stanem księgi wieczystej dla Nieruchomości; b) odpisem aktualnym z Krajowego Rejestru Sądowego dla Dewelopera; ---- c) projektem architektoniczno - budowlanym Przedsięwzięcia deweloperskiego i kopią Decyzji; d) sprawozdaniem finansowym Dewelopera za lata 2012 i 2013; e) Umową Rachunku Powierniczego Strony oświadczają że informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym wraz z załącznikami, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu kształtują treść stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o ochronie praw nabywcy (stanowią integralną część Umowy deweloperskiej) działający za Spółkę oświadcza, że obowiązki informacyjne Dewelopera wynikające z przepisów rozdziału 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z 2014 r.) zostały spełnione. 3 CENA 1. działający za Spółkę oświadcza, że Deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku, wyodrębnienia Lokalu i przeniesienia prawa własności tego Lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu na Nabywcę, a Nabywca zobowiązuje się do nabycia w formie aktu notarialnego Lokalu z odpowiednim udziałem w Nieruchomości wspólnej obliczonym zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 roku, nr 80 poz. 903 z późn. zm.) wynoszącym 32/10000 (trzydzieści dwa łamane przez dziesięć tysięcy) części - w stanie wolnym od obciążeń hipotecznych oraz praw osób trzecich, za cenę ustaloną według rzeczywistej ilości metrów kwadratowych nabywanego Lokalu i ceny brutto każdego metra kwadratowego. Cena wynosi ( ) złotych/m 2 x m 2 ( ) tj. łącznie kwotę zł ( ) w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% (osiem) procent. Pojęcie Nieruchomość wspólna oznacza nieruchomość wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, to jest działkę gruntu numer 129/2 oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali Strony zgodnie ustalają, że: a) nabywcy lokali mieszkalnych położonych na pierwszej kondygnacji (parterze) będą posiadać i korzystać z wyłączeniem innych osób z wyodrębnionej części działki numer 129/2 stanowiącej część Nieruchomości wspólnej, którą wykorzystywać będą jako ogródek przydomowy, bez prawa zabudowy i która to część bezpośrednio przylega do nabywanego lokalu, b) nabywcy lokali niemieszkalnych położonych na pierwszej kondygnacji (parterze) będą posiadać i korzystać z wyłączeniem innych osób z wyodrębnionej części działki numer 129/2 stanowiącej część Nieruchomości wspólnej, którą wykorzystywać będą jako miejsca postojowe zgodnie z Załącznikiem nr 2 do tej umowy #6

7 3. Nabywcy oświadczają, że określony w zdaniu poprzedzającym podział do korzystania wykonywany będzie z poszanowaniem praw pozostałych właścicieli lokali. Tak ustalony sposób korzystania ujawniony zostanie w dziale III księgi wieczystej WR1K/ /4, co nastąpi na wniosek nabywców niezwłocznie po zawarciu umowy przeniesienia odrębnej własności Lokalu w formie aktu notarialnego Nabywca wyraża zgodę, na wyłączne korzystanie z ogródków przydomowych oraz miejsc postojowych przez właścicieli lokali oznaczonych w Załączniku nr 2, przy czym tak ustalony sposób korzystania wykonywany będzie z poszanowaniem praw pozostałych nabywców lokali, a zgoda Nabywcy zostanie powtórzona w Umowie przenoszącej własność Lokalu Strony postanawiają, że wszystkie obowiązki i koszty związane z utrzymaniem i korzystaniem z ogródków przydomowych oraz miejsc postojowych ponosić będą wyłącznie właściciele lokali z nich korzystający Strony zgodnie ustalają, że przy zawarciu Umowy przenoszącej odrębną własność lokalu, cena uwzględniać będzie rzeczywistą powierzchnię Lokalu i przypadającego udziału w Nieruchomości wspólnej, ustaloną zgodnie przez Strony w trybie opisanym w 4. Obmiar Lokalu zostanie dokonany w oparciu o normę PN-ISO po powierzchni posadzki po wewnętrznym obrysie zewnętrznych ścian Lokalu po wykonaniu tynków. Do powierzchni lokalu wliczana jest powierzchnia pod ściankami działowymi nadającymi się do demontażu. Dokładność pomiarów i obliczeń do 0,01 m2 (zero i jedna setna metra kwadratowego) Nabywca oświadcza, że Lokal w terminie ustalonym w 1 ust. 3 lit. b) wraz z przypadającym udziałem w Nieruchomości wspólnej zobowiązuje się kupić i oświadcza, że nabycia dokona będąc stanu wolnego/do wspólności majątkowej małżeńskiej. 4 ZASADY ZAPŁATY ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA POCZET CENY. ZADATEK 1. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty świadczenia pieniężnego na poczet ceny określonej w 3, w następujący sposób: a) kwota ( ) złotych brutto tytułem zadatku została wpłacona (przelana) na rachunek depozytowy Kancelarii Notarialnej notariusza Marka Leśniaka we Wrocławiu numer w dniu roku przed podpisaniem tego aktu, a niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół przyjęcia kwoty ( ) złotych brutto do depozytu notarialnego i kwota ta zostanie wypłacona w terminie do dnia 2014 roku na rachunek bankowy Spółki nr prowadzony w ING Banku Śląskim S.A. Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Nabywcę z innych przyczyn, niż wymienione w art. 29 ust. 1 pkt. 1-6 Ustawy o ochronie praw nabywcy opisanych w 17, skutki wręczenia zadatku reguluje art. 394 Kodeksu cywilnego, przy czym #7

8 Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdy Nabywca nie otrzyma kredytu bankowego na sfinansowanie zapłaty ceny za Lokal Umowa deweloperska zostanie rozwiązania za porozumieniem stron w formie aktu notarialnego. W porozumieniu o rozwiązaniu umowy zawarte będzie oświadczenie Nabywców zawierające zgodę na wykreślenie roszczenia opisanego w 22. Po rozwiązaniu umowy kwota zadatku w pojedynczej wysokości pomniejszona o kwotę stanowiącą równowartość kosztów zawarcia niniejszej umowy poniesionych przez Spółkę czyli połowę kwoty łącznej opisanej w 23 oraz połowę kosztów czterech wypisów tego aktu zostanie zwrócona Nabywcom w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania. Strony zgodnie postanawiają, że jako odmowną odpowiedź z banku na uzyskanie kredytu hipotecznego celem sfinansowania nabycia Lokalu uznają potwierdzoną na piśmie decyzję odmowną banku lub pośrednika kredytowego, którą Nabywca zobowiązany jest przedłożyć Deweloperowi; Pozostała po odliczeniu zadatku część ceny w kwocie zł ( ) brutto płatna będzie na rachunek wirtualny Nabywcy numer utworzony w ramach otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego prowadzonego przez ING Bank Śląski S.A. w oparciu o Umowę Rachunku Powierniczego zgodnie z poniższym harmonogramem: b) transza I kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; c) transza II kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; d) transza III kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; e) transza IV kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; f) transza V kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; g) transza VI kwota z ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; h) transza VII kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; i) transza VIII kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku Za terminy wpłat uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wirtualny Nabywcy opisany w ust. 1 powyżej Koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają Spółkę Strony oświadczają, że cena sprzedaży Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości wspólnej określona w 3 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn określonych poniżej: a) po obmiarze i ustaleniu faktycznej powierzchni użytkowej Lokalu zgodnie z 3 ust. 5; b) w przypadku obowiązywania w chwili powstania obowiązku podatkowego stawki podatku VAT określonej w art 146 f) ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz z późn. zm.) #8

9 5. W przypadku zmiany ceny z przyczyn podanych w ust. 4 lit. a) i b) niniejszego paragrafu, Deweloper dokona zwrotu nadpłaty na rzecz Nabywcy, bądź Nabywca dokona dopłaty na rzecz Dewelopera na rachunek bankowy Spółki nr w terminie do dnia zawarcia Umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności Lokalu w formie aktu notarialnego, o którym mowa w 1 ust. 3 lit b) Zmiana ceny, o której mowa w ust. 4 lit. a) niniejszego paragrafu określona zostanie w protokole, o którym mowa w 5 ust. 3. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy deweloperskiej w terminie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia mu protokołu zawierającego informację o wzroście ceny oraz prawo zwrotu zapłaconej części ceny, w tym zadatku w pojedynczej wysokości, zgodnie z 7. W przypadku nieodstąpienia przez Nabywcę od Umowy deweloperskiej w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Nabywca zobowiązuje się do nabycia Lokalu za cenę określoną w protokole o którym mowa w 5 ust WYDANIE LOKALU 1. działający za Spółkę zobowiązuje się do wydania Lokalu w terminie, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni przed zawarciem Umowy przenoszącej własność Lokalu działający za Spółkę oświadcza, że Deweloper powiadomi na piśmie Nabywcę o gotowości wydania Lokalu w terminie 14 (czternaście) dni od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Strony dopuszczają możliwość dokonania powiadomienia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej określony w Nabywca zobowiązuje się odebrać Lokal, kwitując podpisem sporządzony w dniu wydania Lokalu protokół jego odbioru KARA UMOWNA I ODSETKI 1. W przypadku opóźnienia w zawarciu Umowy przenoszącej własność Lokalu w stosunku do terminu 31 grudnia 2016 roku spowodowanego przez Dewelopera, Nabywca może naliczyć Deweloperowi karę umowną liczoną według stopy odsetek ustawowych od wartości przedmiotu umowy za okres opóźnienia W przypadku opóźnienia Nabywcy w zapłacie którejkolwiek z części świadczenia pieniężnego na poczet ceny, Deweloperowi przysługują odsetki ustawowe liczone za każdy dzień opóźnienia względem terminów określonych w 4 ust TERMIN ZWROTU KWOT WPŁACONYCH PRZEZ NABYWCĘ 1. W przypadku odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez Nabywcę lub Dewelopera na podstawie art. 29 Ustawy o ochronie praw nabywcy ING Bank Śląski S.A. prowadzący otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy zgodnie z 11 ust. 4 Umowy Rachunku Powierniczego wypłaca Nabywcy przypadające mu środki pozostające na rachunku wirtualnym w wysokości #9

10 przypadającej Nabywcy do zwrotu - w terminie 2 (dwóch) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy deweloperskiej W przypadku odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez Nabywcę lub Dewelopera innego niż na podstawie art. 29 Ustawy o ochronie praw nabywcy lub rozwiązania Umowy deweloperskiej, ING Bank Śląski S.A. prowadzący otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy zgodnie z 11 ust. 5 Umowy Rachunku Powierniczego, wypłaca Nabywcy przypadające mu środki pozostające na tym rachunku w wysokości przypadającej Nabywcy do zwrotu - w terminie 2 (dwóch) dni od dnia otrzymania zgodnego oświadczenia woli Stron niniejszej umowy o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Nabywcę na rachunku wirtualnym Pozostała część środków przekazanych Deweloperowi a przypadających po ich rozliczeniu Nabywcy, zostanie zwrócona w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wskazania przez Nabywcę rachunku bankowego, na który należność ta ma być zwrócona. W każdym przypadku zwrotu środków wpłaconych przez Nabywcę na poczet ceny i dokonaniu przelewu wierzytelności z tego tytułu, środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez aktualnego wierzyciela KOSZTY ZARZĄDU 1. Nabywca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Dewelopera kosztów, obejmujących utrzymanie czystości klatki schodowej, korytarzy, chodników i innych elementów zewnętrznych, kosztów wspólnej energii, wody, ogrzewania części wspólnych. Zwrot kosztów będzie dokonywany przy uwzględnieniu stawki ryczałtowej wynoszącej 3,50 (trzy i 50/100) złote za 1 m2 (jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej Lokalu Zwrot kosztów obciążać będzie Nabywcę od dnia przekazania Lokalu Protokołem Zdawczo-Odbiorczym do dnia zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej Ponadto Nabywca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Dewelopera: kosztów zużycia wody, kosztów ogrzewania Lokalu, według wskazań liczników, opłaty za wywóz odpadów według zasad określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa miejscowego, jakie właściwe będą dla nabywanego Lokalu. Obowiązek ten ustaje z chwilą zawiązania się Wspólnoty Mieszkaniowej Zwrot kosztów realizowany będzie przez wpłaty na rachunek bankowy Dewelopera nr w ING Banku Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, Katowice ZMIANY ADAPTACYJNE LOKALU 1. Nabywca oświadcza, że w trakcie trwania Umowy deweloperskiej i jej realizacji nie będzie żądał wprowadzenia zmian do dokumentacji technicznej oraz zakresu i standardu wykończenia, o których mowa w Prospekcie Informacyjnym, chyba że zmiany te zostały zatwierdzone na piśmie przez Dewelopera oraz projektanta osiedla, a ich wartość określona przez Dewelopera została w całości zapłacona przez Nabywcę w terminie do 14 #10

11 (czternaście) dni po ich zatwierdzeniu i dokonaniu zmiany niniejszej umowy Wartość wynagrodzenia projektanta wprowadzającego zmiany projektowe rozliczona będzie przez Nabywcę we własnym zakresie z projektantem osiedla W przypadku wprowadzenia zmian określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin wydania Lokalu oraz zawarcia umowy, o której mowa w 1 ust. 3 lit b) może ulec zmianie STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALU Technologia wykonania: Ściany zewnętrzne - bloczki silikatowe, Ściany wewnętrzne - bloczki silikatowe, beton komórkowy, płyta G-K, --- Elewacja - tynk mineralny, Ocieplenie zewnętrzne - styropian, Tynki wewnętrzne - gips maszynowy, Posadzki - cementowe, Stropy - monolityczne żelbetowe, Dachy - stropodach, Drzwi wejściowe do mieszkań - antywłamaniowe kl. C, Parapety zewnętrzne - stalowe powlekane, Parapety wewnętrzne - konglomerat, Stolarka okienna - PCV, Rolety okienne - parter, Klatki schodowe - malowane farbą zmywalną, podłogi wyłożone gresem, balustrady stalowe, Balkony - żelbetowe, Balustrady balkonowe - stalowe, Instalacje: instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna, instalacja c.o. i c.w.u. - zaopatrzoną w ciepło z centralnej kotłowni zlokalizowanej w części budynku B3, grzejniki płytowe z termostatami, opomiarowanie przy pomocy ciepłomierzy. Do wspomagania przygotowania c.w.u. zaprojektowano układ kolektorów słonecznych fotowoltaicznych umieszczonych na dachu obiektu, instalacja elektryczna z osprzętem (gniazda, przełączniki), instalacja TV, SAT, Internet, instalacja domofonowa ZOBOWIĄZANIA DEWELOPERA działający za Spółkę oświadcza, że Deweloper zobowiązuje się: ) wybudować Lokal w budynku, o którym mowa w 1 ust 3 lit. b) zgodnie z projektem budowlanym, wiedzą techniczną, Prospektem Informacyjnym oraz postanowieniami Umowy deweloperskiej w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku; #11

12 2) dokonać niezbędnych odbiorów i uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku oraz zaświadczenie o samodzielności lokalu; ) protokolarnie przekazać Nabywcy Lokal w terminie określonym w 5 ust. 1, z zastrzeżeniem 10 ust. 3; ) powiadomić na piśmie Nabywcę o gotowości zawarcia Umowy przenoszącej własność Lokalu; Strony dopuszczają możliwość dokonania powiadomienia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ZOBOWIĄZANIA NABYWCY Nabywca zobowiązuje się : ) zgodnie z zasadami ustalonymi w 4, terminowo finansować budowę Lokalu; ) osobiście odebrać Lokal na zasadach opisanych w 5 ust. 1; ) ustalić z Deweloperem termin zawarcia Umowy przenoszącej własność Lokalu przed dniem 31 grudnia 2016 roku; ) począwszy od protokolarnego przejęcia Lokalu utrzymywać go w należytym stanie i ponosić wydatki związane z jego utrzymaniem i prowadzeniem prac wykończeniowych; ) na zasadach opisanych w 8 uczestniczyć od dnia protokolarnego przejęcia Lokalu w kosztach utrzymania Nieruchomości wspólnej; ) przestrzegać porządku, korzystać z części wspólnych Nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nich przez innych użytkowników z uwzględnieniem umówionego sposobu korzystania z części wspólnych na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy ZGODY NABYWCY Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na: ) ustanowienie na Nieruchomości nieodpłatnych służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu, o których mowa w art do Kodeksu cywilnego lub prawa użytkowania, jak też innych praw rzeczowych ograniczonych, ustanowionych na Nieruchomości lub jej częściach wraz z prawem do dysponowania tymi częściami Nieruchomości, jako nieruchomości obciążonej lub władnącej, na rzecz każdoczesnych użytkowników (współużytkowników) wieczystych lub właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości sąsiednich jako władnących lub obciążonych, niezbędnych dla osiągnięcia celu niniejszej umowy, w szczególności na rzecz MPWiK Sp. z o.o., Polskiego Górnictwo Naftowego i Gazownictwo S.A, zakładu energetycznego oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, polegających w szczególności na zainstalowaniu i eksploatacji sieci, w tym umożliwieniu do nich dostępu w celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń stanowiących własność tych przedsiębiorców oraz rozbudowy sieci; ) sprzedaż alkoholu w lokalach niemieszkalnych (usługowych) jakie powstaną w ramach realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego; #12

13 3) umieszczenie na Nieruchomości logo Inwestycji Mariposa (w miejscu nieuciążliwym dla Nabywcy) w ten sposób, że logo nie będzie powodować istotnych zakłóceń oświetlenia wnętrza Lokalu ani nie będzie emitować dźwięków przenikających do wnętrza Lokalu; ) powierzenie Deweloperowi zarządu Nieruchomością wspólną zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 roku, nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Powierzenie zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi z chwilą zawiązania Wspólnoty Mieszkaniowej w celu wykonania czynności organizacyjno-prawnych zawiązanej Wspólnoty i obowiązywać będzie do pierwszego zebrania właścicieli lokali zwołanego w celu ustanowienia nowego Zarządu, jednak nie później niż do dnia 30 marca 2017 roku; - 5) przetwarzanie danych osobowych Nabywcy zawartych w niniejszej umowie na potrzeby jej wykonania, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 923 z późn. zm.); ) doręczanie faktur wystawianych w wykonaniu niniejszej umowy w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w PRZENIESIENIE PRAW Strony ustalają, że dla przeniesienia praw i obowiązków Nabywcy wynikających z Umowy deweloperskiej, wymagana jest zgoda Dewelopera wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest wymagana, jeżeli przeniesienie praw Nabywcy następuje na rzecz Banku finansującego nabycie przedmiotu niniejszej umowy ZMIANY UMOWY Wszelkie zmiany Umowy deweloperskiej wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności ADRESY NABYWCY 1) adres do korespondencji Nabywcy: ( ), ulica ; ) adres poczty elektronicznej do korespondencji: ODSTĄPIENIE OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ PRZEZ NABYWCĘ ORAZ DEWELOPERA 1. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy deweloperskiej: ) jeżeli Umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy o ochronie praw nabywcy; ) jeżeli informacje zawarte w Umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w #13

14 załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o ochronie praw nabywcy; ) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy o ochronie praw Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; ) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto Umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy deweloperskiej; ) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze Prospektu Informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy o ochronie praw nabywcy; ) w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy o ochronie praw nabywcy, w terminie określonym w Umowie deweloperskiej W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, Nabywca ma prawo odstąpienia od Umowy deweloperskiej w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej zawarcia W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy deweloperskiej Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w 1 ust. 3 lit. b), a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszej umowie, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawa, o którym mowa w 1 ust. 3 lit. b), pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej W przypadku odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez Dewelopera na podstawie ust. 4 i 5 powyżej, Nabywca zobowiązany jest w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym #14

15 18 OKAZANE I ZAŁĄCZONE DOKUMENTY Do aktu okazano: ) Informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców pobrana z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dla numeru KRS , powołana w komparycji tego aktu; ) odpis zwykły księgi wieczystej WR1K/ /4 pobrany drogą elektroniczną z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości przez notariusza Marka Leśniaka w dniu 01 sierpnia 2014 roku o godzinie 09:26, identyfikator do weryfikacji dokumentu: 594b9f5a-2bbd-42a8-bd36-ac6b3acfba70; ) wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości pobrany drogą elektroniczną w dniu dzisiejszym o godzinie odpowiadający treści księgi wieczystej WR1K/ /4; ) wypis z rejestru gruntów wydany z up. Prezydenta Wrocławia według stanu na dzień 29 lipca 2014 roku dla działki numer 129/2, AM-17, położonej we Wrocławiu, obręb 0045 Stabłowice, jednostce ewidencyjnej _1, M. Wrocław, numer jednostki rejestrowej G.2967, o powierzchni 1,3708 ha oznaczonej jako grunty orne - RV; ) wyrys z mapy ewidencyjnej z dnia 29 lipca 2014 roku dla działki numer 129/2, położonej we Wrocławiu, obręb Stabłowice, AM 17; ) decyzję numer 2380/2014 z dnia roku wydaną przez Prezydenta Miasta Wrocławia zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i wielostanowiskowym garażem podziemnym we Wrocławiu przy ulicy Arbuzowej, działka numer 129/2, AM-17, obręb Stabłowice wraz z zaświadczeniem numer 6845/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku stwierdzającym jej ostateczność; ) decyzję numer 6314/2014 z dnia roku wydaną przez Prezydenta Miasta Wrocławia zmieniającą ostateczną decyzję Nr 2380/2014 z dnia 25 maja 2014 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w części dotyczącej projektu budowlanego i zatwierdzającą projekt budowlany obejmujący zmiany w zakresie budowy przyłącza i zewnętrznej instalacji wody, sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji gazu, zewnętrznej instalacji ciepłowniczej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej oraz oświetlenia terenu, obejmujące działki ew. o nr 129/2, 129/1, 41/1, 11/5, 51/3, AM-17, OB. Stabłowice, przy ul. Arbuzowej we Wrocławiu oraz udzielającą pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian; -- 8) protokół z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą SALWIRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawierający uchwałę numer 4/06/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w budynkach wznoszonych na działce numer 129/2, AM-17, obręb Stabłowice we Wrocławiu, w ramach inwestycji polegającej na #15

16 wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym; ) pismo z dnia 6 czerwca 2014 roku wydane przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, dotyczące oznaczenia numerami porządkowymi działki gruntu numer 129/2, opisanej w 1 ust. 2 lit a) oraz nadania adresu dla budynków położonych na tej działce, znak ZKK 17-TMD-421/206/14; ) wypis aktu notarialnego umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu sporządzonej w tutejszej Kancelarii dnia 27 stycznia 2015 roku numer repertorium A 408/2015; ) doręczony Nabywcy Prospekt Informacyjny wraz z załącznikami według stanu na dzień roku Do aktu załączono: załącznik numer 1 rzut Lokalu wraz z balkonem; załącznik numer 2 plan zagospodarowania osiedla zawierający rzut ogródków przydomowych POUCZENIE 1. Notariusz poinformował Strony o treści art. 394 k.c. i pouczył o skutkach prawnych zawarcia Umowy deweloperskiej Strony oświadczają, iż znana jest im okoliczność, że budynek, w którym znajdować się będzie Lokal powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 243, poz z późn. zm.) i Deweloper wyda Nabywcy takie świadectwo przy zawarciu umowy przeniesienia prawa własności KOSZTY Wszelkie koszty związane z zawarciem Umowy deweloperskiej ponoszą Strony w równych częściach. Koszty umowy przeniesienia własności samodzielnego lokalu mieszkalnego ponosi Nabywca WNIOSEK WIECZYSTOKSIĘGOWY 1. Stawający zgodnie wnoszą na podstawie umowy objętej niniejszym aktem, aby Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał w dziale III księgi wieczystej WR1K/ /4 roszczenie na rzecz, o wybudowanie budynku, wyodrębnienie samodzielnego lokalu mieszkalnego numer o powierzchni użytkowej m 2, w budynku oznaczonym jako, przy ulicy numer we Wrocławiu i przeniesienie prawa własności tego Lokalu oraz praw związanych z własnością tego Lokalu, wynikające z niniejszej umowy Notariusz pouczył o obowiązku niezwłocznego zawiadomienia sądu prowadzącego księgę wieczystą o zmianie adresu miejsca zamieszkania oraz #16

17 siedziby i skutkach zaniedbania tego obowiązku opisanych w art kodeksu postępowania cywilnego Naliczono: a) opłatę sądową od wniosku o wpis roszczenia na podstawie art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 90, poz. 594 z późn. zm.) 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych); b) wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu na podstawie 2 ust. 1 i 2, 3 pkt 5 i 6 pkt. 15a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku, nr 148, poz z późn. zm.) 500,00 zł (pięćset złotych); c) podatek VAT w stawce 23% od pozycji b) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz z późn. zm.) 115,00 zł (sto piętnaście złotych) Razem: 765,00 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) Nie naliczono podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż Umowa deweloperska nie jest objęta dyspozycją art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 101, poz. 649 z późn. zm.) Naliczona tym aktem opłata sądowa została zarejestrowana w ewidencji pod numerem repertorium oryginału aktu Notariusz poinformował Strony o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i/lub odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów i/lub odpisów Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. dr Marek Leśniak notariusz #17

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (..2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się:-----------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. www.marinehotel.pl UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629 zawarta w dniu 20 roku pomiędzy: a Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kołobrzegu,

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo