Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, Wrocław tel do 73, fax.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax."

Transkrypt

1 PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz z późn. zm)., zawiera informacje poufne oraz dane osobowe chronione ustawą o ochronie danych osobowych, przy czym nie wyraża się zgody na ich przetwarzanie, a do projektu wzoru aktu notarialnego zastrzega się prawa autorskie, przy czym nie wyraża się zgody na powoływanie się na wymienione w nim dokumenty. Jakiekolwiek zmiany w treści aktu wymagają zgody Stron oraz uzgodnienia z notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną dr Marek Leśniak. Ponadto stwierdza się, że notariusz dr Marek Leśniak przystąpił już do udokumentowania niniejszej czynności notarialnej. Repertorium A numer /2014 Akt Notarialny Dnia dwa tysiące piętnastego ( 2015) roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Wita Stwosza 3, przed notariuszem Markiem Leśniakiem stawili się: ), syn, PESEL, zamieszkały ( ), ulica ; ---- działający za spółkę pod firmą SALWIRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-054), ulica Oliwkowa 14 lok. 15, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , (NIP , REGON ), jako Zastępca Prezesa Zarządu - uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Spółki zgodnie z Informacją odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01 sierpnia 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/ 61695/15/ i oświadcza, że stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie, że reprezentowana przez niego Spółka nie utraciła osobowości prawnej, nie została postawiona w stan upadłości, ani nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie jej upadłości, nie znajduje się w stanie likwidacji, ani nie toczy się postępowanie układowe ani naprawcze, jak również sposób jej reprezentacji nie uległ zmianie do chwili obecnej i jest uprawniony i umocowany do dokonania czynności prawnej objętej niniejszym aktem oświadcza, że wszystkie niezbędne zgody organów Spółki potrzebne do dokonania czynności prawnej objętej niniejszym aktem zostały wyrażone Spółka pod firmą SALWIRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zwana jest w dalszej części tego aktu Spółką lub Deweloperem #1

2 2), córka, PESEL, zamieszkała ( ), ulica ; ), używający imienia, syn, PESEL, zamieszkały ( ), ulica i zwani są w dalszej części tego aktu Nabywcą Spółka pod firmą SALWIRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz i zwani są dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną Tożsamość Stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych serie i numery: ad 1), ad 2), ad 3) Stawający oświadczają, że wobec nich nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 roku, nr 139, poz. 993 z późn. zm.), wobec czego okazane przez nich dowody osobiste są nadal ważne Umowa deweloperska 1 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO I OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. działający za Spółkę oświadcza, że na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Arbuzowej 13, 13a, 13b, 13c, 15, 15a, 17, 19, 19a, 19b Deweloper realizuje Przedsięwzięcie deweloperskie pod nazwą MARIPOSA (zwane dalej Przedsięwzięciem deweloperskim lub Inwestycją ) polegające na: a) wybudowaniu zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, w tym: budynku A składającego się z pięciu kondygnacji nadziemnych, budynku B składającego się w części B1 i B3 z czterech kondygnacji nadziemnych i w części B2 z pięciu kondygnacji nadziemnych, budynku C składającego się z czterech kondygnacji nadziemnych oraz budynku D składającego się z czterech kondygnacji nadziemnych; b) wybudowaniu w budynkach A, B, C i D na kondygnacjach nadziemnych samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z balkonami/tarasami lub lokali niemieszkalnych; c) wybudowaniu pod budynkami B, C i D na kondygnacji podziemnej minus jeden samodzielnych lokali niemieszkalnych oznaczonych symbolami: G/-1 - garaż wielostanowiskowy, B/-1 - zespół komórek, C/-1 - zespół komórek, D/-1 - zespół komórek; #2

3 d) wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. oświetlenia, przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i energetycznych; e) zagospodarowaniu terenu, w tym wykonaniu obiektów małej architektury działający za Spółkę oświadcza, że: a) reprezentowana przez niego Spółka wpisana jest jako właściciel nieruchomości stanowiącej działkę numer 129/2 (zwanej dalej Nieruchomością ) o obszarze 1,3708 ha (trzynaście tysięcy siedemset osiem metrów kwadratowych), AM-17, obręb 0045 Stabłowice, położonej we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1K/ /4, przy czym Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej jako R - grunty orne; b) w dziale III księgi wieczystej powołanej w lit. a) widnieją wzmianki o wnioskach według oświadczenia Łukasza Tondla dotyczące lokali mieszkalnych innych niż objęty niniejszą umową oraz wpisane są roszczenia dotyczące zawarcia umów sprzedaży to jest roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokali i przeniesienie własności tych lokali, a także praw związanych z własnością tych lokali, wynikające z umów deweloperskich, których przedmiotem są lokale inne niż lokal objęty niniejszą umową, według oświadczenia Łukasza Tondla nie mające wpływu na skuteczność niniejszej umowy; c) Nieruchomość Spółka nabyła na podstawie aktu notarialnego umowy sprzedaży z dnia 09 stycznia 2014 roku sporządzonej w tutejszej Kancelarii numer repertorium A 29/2014; d) na Nieruchomości na podstawie aktu notarialnego umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu sporządzonej w tutejszej Kancelarii dnia 27 stycznia 2015 roku numer repertorium A 408/2015, ustanowiona została nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, polegającą na: prawie instalacji i utrzymania urządzeń oraz sieci elektroenergetycznych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia oraz 2 (dwóch) złączy kablowych i 2 (dwóch) zestawów złączowo-pomiarowych wraz z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem; prawie całodobowego, swobodnego dostępu, wraz z dojazdem do zainstalowanych urządzeń, w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji oraz innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą tych urządzeń wraz z rozbudową po trasie już istniejących w pasie o szerokości 1,0 (jednego) metra; wykonywanie służebności przesyłu na opisanej wyżej działce ogranicza się: dla elektroenergetycznej linii kablowej nn 407m 2 (407m x 1,0m) oznaczonej kolorem żółtym, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do powołanego wyżej aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2015 roku; dla 2 (dwóch) złączy kablowych i 2 (dwóch) zestawów złączowopomiarowych 4m 2 (4 x 1m 2 ) oznaczonych kolorem czerwonym, zgodnie z #3

4 mapą stanowiącą załącznik do powołanego wyżej aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2015 roku; e) Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu, poza wymienionymi wyżej: służebnością przesyłu oraz wzmiankami dotyczącymi roszczeń oraz roszczeniami, w szczególności w całości ani w części nie stanowi przedmiotu najmu, dzierżawy ani użyczenia, dział III nie zawiera innych wpisów a dział IV księgi wieczystej WR1K/ /4 nie zawiera żadnych wpisów; f) wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani administracyjne, które miałoby wpływ na skuteczność niniejszej umowy, w szczególności postępowanie egzekucyjne, ani upadłościowe lub naprawcze, którego przedmiotem jest Nieruchomość, ani nie został złożony wniosek o wszczęcie takiego postępowania oraz że Spółka nie została postawiona w stan likwidacji; g) Spółka nie posiada żadnych zaległości w opłatach i podatkach, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 roku, nr 749 z późn. zm.) i nie zachodzą przesłanki, aby Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego mogła przysługiwać na Nieruchomości hipoteka przymusowa; h) Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę numer 4/06/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w budynkach wznoszonych na działce numer 129/2, AM-17, obręb Stabłowice we Wrocławiu, w ramach inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz wielostanowiskowym garażem podziemnym; i) stan prawny Nieruchomości zgodny jest ze stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej oraz z wyżej złożonymi oświadczeniami; j) Spółka zawarła dnia 15 lipca 2014 roku z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach Umowę otwarcia i prowadzenia otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego nr 12/7/2014/879 (zwaną w tej umowie Umową Rachunku Powierniczego ) i w oparciu o tę umowę dla Inwestycji stosuje jako środek ochrony, o którym mowa w art. 4 Ustawy o ochronie praw Nabywcy otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy działający za Spółkę oświadcza, że: a) reprezentowana przez niego Spółka w celu realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę nr 2380/2014 wydaną w dniu 29 maja 2014 roku przez Prezydenta Wrocławia która stała się ostateczna, zmienioną decyzją nr 6314/2014 wydaną w dniu 18 grudnia 2014 roku (zwaną łącznie dalej w tej umowie Decyzją ) i w oparciu o tę Decyzję rozpoczęła prace budowlane w dniu 3 lipca 2014 roku oraz planuje ukończyć te prace w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku. W dniu 6 czerwca 2014 roku Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu wydał pismo o znaku ZKK 17- #4

5 TMD-421/206/14 dotyczące nadania działce numer 129/2 (sto dwadzieścia dziewięć łamane przez dwa) adresu i oznaczenia numerami porządkowymi: ulica Arbuzowa 13, 13a, 13b, 13c, 15, 15a, 17, 19, 19a, 19b; b) reprezentowana przez niego Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązuje się do: wybudowania na Nieruchomości zespołu czterech budynków wielorodzinnych z usługami i wielostanowiskowym garażem podziemnym opisanych szczegółowo w ust. 1 lit a), b) i c) niniejszego paragrafu, przy ulicy Arbuzowej 13, 13a, 13b, 13c, 15, 15a, 17, 19, 19a, 19b we Wrocławiu zgodnie z Decyzją; po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz zaświadczeń o samodzielności lokali do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego (zwanego w tej umowie Lokalem ), określonego w dokumentacji technicznej jako lokal nr o projektowanej powierzchni użytkowej m2 ( ), składającego się z:, położonego na kondygnacji ( ) w budynku przy ulicy Arbuzowej m. posadowionym na Nieruchomości; do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy w celu odpłatnego przeniesienia na rzecz Nabywcy prawa odrębnej własności Lokalu (zwanej w tej umowie Umową przenoszącą własność Lokalu ), o którym mowa wyżej, w terminie do sześciu miesięcy od dnia uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku OŚWIADCZENIA STRON 1. Nabywca oświadcza, że: ) w dniu roku otrzymał od Dewelopera prospekt informacyjny (zwany w tej umowie Prospekt Informacyjny ) wraz z załącznikami w formie zgodnej z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku, nr 232, poz. 1377), (zwana w tej umowie Ustawą o ochronie praw nabywcy ) i zapoznał się z jego treścią; ) w Prospekcie Informacyjnym lub załączniku doręczonym mu w dniu. roku nie zostały dokonane żadne zmiany do dnia dzisiejszego, co działający za Spółkę potwierdza; ) został poinformowany i wyraża zgodę na to, że w bankowym zbiorze danych ING Banku Śląskiego S.A. jako administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 ze zm.) będą przetwarzane jego dane osobowe w celu wykonywania przez ING Bank Śląski S.A. czynności wynikających z Umowy Rachunku Powierniczego, jak również o tym, że przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Strony ustalają, że wypisy tego aktu notarialnego mogą być wydawane ING Bank Śląski S.A działający za Spółkę oświadcza, że na żądanie Nabywcy w terminie uzgodnionym przez Strony zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu #5

6 biura sprzedaży Dewelopera położonym we Wrocławiu przy ulicy Oliwkowej 14 lok. 15 od poniedziałku do piątku w godzinach: z: a) aktualnym stanem księgi wieczystej dla Nieruchomości; b) odpisem aktualnym z Krajowego Rejestru Sądowego dla Dewelopera; ---- c) projektem architektoniczno - budowlanym Przedsięwzięcia deweloperskiego i kopią Decyzji; d) sprawozdaniem finansowym Dewelopera za lata 2012 i 2013; e) Umową Rachunku Powierniczego Strony oświadczają że informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym wraz z załącznikami, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu kształtują treść stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o ochronie praw nabywcy (stanowią integralną część Umowy deweloperskiej) działający za Spółkę oświadcza, że obowiązki informacyjne Dewelopera wynikające z przepisów rozdziału 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z 2014 r.) zostały spełnione. 3 CENA 1. działający za Spółkę oświadcza, że Deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku, wyodrębnienia Lokalu i przeniesienia prawa własności tego Lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu na Nabywcę, a Nabywca zobowiązuje się do nabycia w formie aktu notarialnego Lokalu z odpowiednim udziałem w Nieruchomości wspólnej obliczonym zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 roku, nr 80 poz. 903 z późn. zm.) wynoszącym 32/10000 (trzydzieści dwa łamane przez dziesięć tysięcy) części - w stanie wolnym od obciążeń hipotecznych oraz praw osób trzecich, za cenę ustaloną według rzeczywistej ilości metrów kwadratowych nabywanego Lokalu i ceny brutto każdego metra kwadratowego. Cena wynosi ( ) złotych/m 2 x m 2 ( ) tj. łącznie kwotę zł ( ) w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% (osiem) procent. Pojęcie Nieruchomość wspólna oznacza nieruchomość wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, to jest działkę gruntu numer 129/2 oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali Strony zgodnie ustalają, że: a) nabywcy lokali mieszkalnych położonych na pierwszej kondygnacji (parterze) będą posiadać i korzystać z wyłączeniem innych osób z wyodrębnionej części działki numer 129/2 stanowiącej część Nieruchomości wspólnej, którą wykorzystywać będą jako ogródek przydomowy, bez prawa zabudowy i która to część bezpośrednio przylega do nabywanego lokalu, b) nabywcy lokali niemieszkalnych położonych na pierwszej kondygnacji (parterze) będą posiadać i korzystać z wyłączeniem innych osób z wyodrębnionej części działki numer 129/2 stanowiącej część Nieruchomości wspólnej, którą wykorzystywać będą jako miejsca postojowe zgodnie z Załącznikiem nr 2 do tej umowy #6

7 3. Nabywcy oświadczają, że określony w zdaniu poprzedzającym podział do korzystania wykonywany będzie z poszanowaniem praw pozostałych właścicieli lokali. Tak ustalony sposób korzystania ujawniony zostanie w dziale III księgi wieczystej WR1K/ /4, co nastąpi na wniosek nabywców niezwłocznie po zawarciu umowy przeniesienia odrębnej własności Lokalu w formie aktu notarialnego Nabywca wyraża zgodę, na wyłączne korzystanie z ogródków przydomowych oraz miejsc postojowych przez właścicieli lokali oznaczonych w Załączniku nr 2, przy czym tak ustalony sposób korzystania wykonywany będzie z poszanowaniem praw pozostałych nabywców lokali, a zgoda Nabywcy zostanie powtórzona w Umowie przenoszącej własność Lokalu Strony postanawiają, że wszystkie obowiązki i koszty związane z utrzymaniem i korzystaniem z ogródków przydomowych oraz miejsc postojowych ponosić będą wyłącznie właściciele lokali z nich korzystający Strony zgodnie ustalają, że przy zawarciu Umowy przenoszącej odrębną własność lokalu, cena uwzględniać będzie rzeczywistą powierzchnię Lokalu i przypadającego udziału w Nieruchomości wspólnej, ustaloną zgodnie przez Strony w trybie opisanym w 4. Obmiar Lokalu zostanie dokonany w oparciu o normę PN-ISO po powierzchni posadzki po wewnętrznym obrysie zewnętrznych ścian Lokalu po wykonaniu tynków. Do powierzchni lokalu wliczana jest powierzchnia pod ściankami działowymi nadającymi się do demontażu. Dokładność pomiarów i obliczeń do 0,01 m2 (zero i jedna setna metra kwadratowego) Nabywca oświadcza, że Lokal w terminie ustalonym w 1 ust. 3 lit. b) wraz z przypadającym udziałem w Nieruchomości wspólnej zobowiązuje się kupić i oświadcza, że nabycia dokona będąc stanu wolnego/do wspólności majątkowej małżeńskiej. 4 ZASADY ZAPŁATY ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA POCZET CENY. ZADATEK 1. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty świadczenia pieniężnego na poczet ceny określonej w 3, w następujący sposób: a) kwota ( ) złotych brutto tytułem zadatku została wpłacona (przelana) na rachunek depozytowy Kancelarii Notarialnej notariusza Marka Leśniaka we Wrocławiu numer w dniu roku przed podpisaniem tego aktu, a niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół przyjęcia kwoty ( ) złotych brutto do depozytu notarialnego i kwota ta zostanie wypłacona w terminie do dnia 2014 roku na rachunek bankowy Spółki nr prowadzony w ING Banku Śląskim S.A. Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Nabywcę z innych przyczyn, niż wymienione w art. 29 ust. 1 pkt. 1-6 Ustawy o ochronie praw nabywcy opisanych w 17, skutki wręczenia zadatku reguluje art. 394 Kodeksu cywilnego, przy czym #7

8 Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdy Nabywca nie otrzyma kredytu bankowego na sfinansowanie zapłaty ceny za Lokal Umowa deweloperska zostanie rozwiązania za porozumieniem stron w formie aktu notarialnego. W porozumieniu o rozwiązaniu umowy zawarte będzie oświadczenie Nabywców zawierające zgodę na wykreślenie roszczenia opisanego w 22. Po rozwiązaniu umowy kwota zadatku w pojedynczej wysokości pomniejszona o kwotę stanowiącą równowartość kosztów zawarcia niniejszej umowy poniesionych przez Spółkę czyli połowę kwoty łącznej opisanej w 23 oraz połowę kosztów czterech wypisów tego aktu zostanie zwrócona Nabywcom w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania. Strony zgodnie postanawiają, że jako odmowną odpowiedź z banku na uzyskanie kredytu hipotecznego celem sfinansowania nabycia Lokalu uznają potwierdzoną na piśmie decyzję odmowną banku lub pośrednika kredytowego, którą Nabywca zobowiązany jest przedłożyć Deweloperowi; Pozostała po odliczeniu zadatku część ceny w kwocie zł ( ) brutto płatna będzie na rachunek wirtualny Nabywcy numer utworzony w ramach otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego prowadzonego przez ING Bank Śląski S.A. w oparciu o Umowę Rachunku Powierniczego zgodnie z poniższym harmonogramem: b) transza I kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; c) transza II kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; d) transza III kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; e) transza IV kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; f) transza V kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; g) transza VI kwota z ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; h) transza VII kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku; i) transza VIII kwota zł ( ) brutto stanowiąca % kwoty zł ( ) brutto będzie płatna do dnia roku Za terminy wpłat uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wirtualny Nabywcy opisany w ust. 1 powyżej Koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają Spółkę Strony oświadczają, że cena sprzedaży Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości wspólnej określona w 3 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn określonych poniżej: a) po obmiarze i ustaleniu faktycznej powierzchni użytkowej Lokalu zgodnie z 3 ust. 5; b) w przypadku obowiązywania w chwili powstania obowiązku podatkowego stawki podatku VAT określonej w art 146 f) ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz z późn. zm.) #8

9 5. W przypadku zmiany ceny z przyczyn podanych w ust. 4 lit. a) i b) niniejszego paragrafu, Deweloper dokona zwrotu nadpłaty na rzecz Nabywcy, bądź Nabywca dokona dopłaty na rzecz Dewelopera na rachunek bankowy Spółki nr w terminie do dnia zawarcia Umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności Lokalu w formie aktu notarialnego, o którym mowa w 1 ust. 3 lit b) Zmiana ceny, o której mowa w ust. 4 lit. a) niniejszego paragrafu określona zostanie w protokole, o którym mowa w 5 ust. 3. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy deweloperskiej w terminie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia mu protokołu zawierającego informację o wzroście ceny oraz prawo zwrotu zapłaconej części ceny, w tym zadatku w pojedynczej wysokości, zgodnie z 7. W przypadku nieodstąpienia przez Nabywcę od Umowy deweloperskiej w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Nabywca zobowiązuje się do nabycia Lokalu za cenę określoną w protokole o którym mowa w 5 ust WYDANIE LOKALU 1. działający za Spółkę zobowiązuje się do wydania Lokalu w terminie, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni przed zawarciem Umowy przenoszącej własność Lokalu działający za Spółkę oświadcza, że Deweloper powiadomi na piśmie Nabywcę o gotowości wydania Lokalu w terminie 14 (czternaście) dni od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Strony dopuszczają możliwość dokonania powiadomienia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej określony w Nabywca zobowiązuje się odebrać Lokal, kwitując podpisem sporządzony w dniu wydania Lokalu protokół jego odbioru KARA UMOWNA I ODSETKI 1. W przypadku opóźnienia w zawarciu Umowy przenoszącej własność Lokalu w stosunku do terminu 31 grudnia 2016 roku spowodowanego przez Dewelopera, Nabywca może naliczyć Deweloperowi karę umowną liczoną według stopy odsetek ustawowych od wartości przedmiotu umowy za okres opóźnienia W przypadku opóźnienia Nabywcy w zapłacie którejkolwiek z części świadczenia pieniężnego na poczet ceny, Deweloperowi przysługują odsetki ustawowe liczone za każdy dzień opóźnienia względem terminów określonych w 4 ust TERMIN ZWROTU KWOT WPŁACONYCH PRZEZ NABYWCĘ 1. W przypadku odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez Nabywcę lub Dewelopera na podstawie art. 29 Ustawy o ochronie praw nabywcy ING Bank Śląski S.A. prowadzący otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy zgodnie z 11 ust. 4 Umowy Rachunku Powierniczego wypłaca Nabywcy przypadające mu środki pozostające na rachunku wirtualnym w wysokości #9

10 przypadającej Nabywcy do zwrotu - w terminie 2 (dwóch) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy deweloperskiej W przypadku odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez Nabywcę lub Dewelopera innego niż na podstawie art. 29 Ustawy o ochronie praw nabywcy lub rozwiązania Umowy deweloperskiej, ING Bank Śląski S.A. prowadzący otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy zgodnie z 11 ust. 5 Umowy Rachunku Powierniczego, wypłaca Nabywcy przypadające mu środki pozostające na tym rachunku w wysokości przypadającej Nabywcy do zwrotu - w terminie 2 (dwóch) dni od dnia otrzymania zgodnego oświadczenia woli Stron niniejszej umowy o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Nabywcę na rachunku wirtualnym Pozostała część środków przekazanych Deweloperowi a przypadających po ich rozliczeniu Nabywcy, zostanie zwrócona w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wskazania przez Nabywcę rachunku bankowego, na który należność ta ma być zwrócona. W każdym przypadku zwrotu środków wpłaconych przez Nabywcę na poczet ceny i dokonaniu przelewu wierzytelności z tego tytułu, środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez aktualnego wierzyciela KOSZTY ZARZĄDU 1. Nabywca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Dewelopera kosztów, obejmujących utrzymanie czystości klatki schodowej, korytarzy, chodników i innych elementów zewnętrznych, kosztów wspólnej energii, wody, ogrzewania części wspólnych. Zwrot kosztów będzie dokonywany przy uwzględnieniu stawki ryczałtowej wynoszącej 3,50 (trzy i 50/100) złote za 1 m2 (jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej Lokalu Zwrot kosztów obciążać będzie Nabywcę od dnia przekazania Lokalu Protokołem Zdawczo-Odbiorczym do dnia zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej Ponadto Nabywca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Dewelopera: kosztów zużycia wody, kosztów ogrzewania Lokalu, według wskazań liczników, opłaty za wywóz odpadów według zasad określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa miejscowego, jakie właściwe będą dla nabywanego Lokalu. Obowiązek ten ustaje z chwilą zawiązania się Wspólnoty Mieszkaniowej Zwrot kosztów realizowany będzie przez wpłaty na rachunek bankowy Dewelopera nr w ING Banku Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, Katowice ZMIANY ADAPTACYJNE LOKALU 1. Nabywca oświadcza, że w trakcie trwania Umowy deweloperskiej i jej realizacji nie będzie żądał wprowadzenia zmian do dokumentacji technicznej oraz zakresu i standardu wykończenia, o których mowa w Prospekcie Informacyjnym, chyba że zmiany te zostały zatwierdzone na piśmie przez Dewelopera oraz projektanta osiedla, a ich wartość określona przez Dewelopera została w całości zapłacona przez Nabywcę w terminie do 14 #10

11 (czternaście) dni po ich zatwierdzeniu i dokonaniu zmiany niniejszej umowy Wartość wynagrodzenia projektanta wprowadzającego zmiany projektowe rozliczona będzie przez Nabywcę we własnym zakresie z projektantem osiedla W przypadku wprowadzenia zmian określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin wydania Lokalu oraz zawarcia umowy, o której mowa w 1 ust. 3 lit b) może ulec zmianie STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALU Technologia wykonania: Ściany zewnętrzne - bloczki silikatowe, Ściany wewnętrzne - bloczki silikatowe, beton komórkowy, płyta G-K, --- Elewacja - tynk mineralny, Ocieplenie zewnętrzne - styropian, Tynki wewnętrzne - gips maszynowy, Posadzki - cementowe, Stropy - monolityczne żelbetowe, Dachy - stropodach, Drzwi wejściowe do mieszkań - antywłamaniowe kl. C, Parapety zewnętrzne - stalowe powlekane, Parapety wewnętrzne - konglomerat, Stolarka okienna - PCV, Rolety okienne - parter, Klatki schodowe - malowane farbą zmywalną, podłogi wyłożone gresem, balustrady stalowe, Balkony - żelbetowe, Balustrady balkonowe - stalowe, Instalacje: instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna, instalacja c.o. i c.w.u. - zaopatrzoną w ciepło z centralnej kotłowni zlokalizowanej w części budynku B3, grzejniki płytowe z termostatami, opomiarowanie przy pomocy ciepłomierzy. Do wspomagania przygotowania c.w.u. zaprojektowano układ kolektorów słonecznych fotowoltaicznych umieszczonych na dachu obiektu, instalacja elektryczna z osprzętem (gniazda, przełączniki), instalacja TV, SAT, Internet, instalacja domofonowa ZOBOWIĄZANIA DEWELOPERA działający za Spółkę oświadcza, że Deweloper zobowiązuje się: ) wybudować Lokal w budynku, o którym mowa w 1 ust 3 lit. b) zgodnie z projektem budowlanym, wiedzą techniczną, Prospektem Informacyjnym oraz postanowieniami Umowy deweloperskiej w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku; #11

12 2) dokonać niezbędnych odbiorów i uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku oraz zaświadczenie o samodzielności lokalu; ) protokolarnie przekazać Nabywcy Lokal w terminie określonym w 5 ust. 1, z zastrzeżeniem 10 ust. 3; ) powiadomić na piśmie Nabywcę o gotowości zawarcia Umowy przenoszącej własność Lokalu; Strony dopuszczają możliwość dokonania powiadomienia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ZOBOWIĄZANIA NABYWCY Nabywca zobowiązuje się : ) zgodnie z zasadami ustalonymi w 4, terminowo finansować budowę Lokalu; ) osobiście odebrać Lokal na zasadach opisanych w 5 ust. 1; ) ustalić z Deweloperem termin zawarcia Umowy przenoszącej własność Lokalu przed dniem 31 grudnia 2016 roku; ) począwszy od protokolarnego przejęcia Lokalu utrzymywać go w należytym stanie i ponosić wydatki związane z jego utrzymaniem i prowadzeniem prac wykończeniowych; ) na zasadach opisanych w 8 uczestniczyć od dnia protokolarnego przejęcia Lokalu w kosztach utrzymania Nieruchomości wspólnej; ) przestrzegać porządku, korzystać z części wspólnych Nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nich przez innych użytkowników z uwzględnieniem umówionego sposobu korzystania z części wspólnych na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy ZGODY NABYWCY Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na: ) ustanowienie na Nieruchomości nieodpłatnych służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu, o których mowa w art do Kodeksu cywilnego lub prawa użytkowania, jak też innych praw rzeczowych ograniczonych, ustanowionych na Nieruchomości lub jej częściach wraz z prawem do dysponowania tymi częściami Nieruchomości, jako nieruchomości obciążonej lub władnącej, na rzecz każdoczesnych użytkowników (współużytkowników) wieczystych lub właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości sąsiednich jako władnących lub obciążonych, niezbędnych dla osiągnięcia celu niniejszej umowy, w szczególności na rzecz MPWiK Sp. z o.o., Polskiego Górnictwo Naftowego i Gazownictwo S.A, zakładu energetycznego oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, polegających w szczególności na zainstalowaniu i eksploatacji sieci, w tym umożliwieniu do nich dostępu w celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń stanowiących własność tych przedsiębiorców oraz rozbudowy sieci; ) sprzedaż alkoholu w lokalach niemieszkalnych (usługowych) jakie powstaną w ramach realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego; #12

13 3) umieszczenie na Nieruchomości logo Inwestycji Mariposa (w miejscu nieuciążliwym dla Nabywcy) w ten sposób, że logo nie będzie powodować istotnych zakłóceń oświetlenia wnętrza Lokalu ani nie będzie emitować dźwięków przenikających do wnętrza Lokalu; ) powierzenie Deweloperowi zarządu Nieruchomością wspólną zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 roku, nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Powierzenie zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi z chwilą zawiązania Wspólnoty Mieszkaniowej w celu wykonania czynności organizacyjno-prawnych zawiązanej Wspólnoty i obowiązywać będzie do pierwszego zebrania właścicieli lokali zwołanego w celu ustanowienia nowego Zarządu, jednak nie później niż do dnia 30 marca 2017 roku; - 5) przetwarzanie danych osobowych Nabywcy zawartych w niniejszej umowie na potrzeby jej wykonania, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 923 z późn. zm.); ) doręczanie faktur wystawianych w wykonaniu niniejszej umowy w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w PRZENIESIENIE PRAW Strony ustalają, że dla przeniesienia praw i obowiązków Nabywcy wynikających z Umowy deweloperskiej, wymagana jest zgoda Dewelopera wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest wymagana, jeżeli przeniesienie praw Nabywcy następuje na rzecz Banku finansującego nabycie przedmiotu niniejszej umowy ZMIANY UMOWY Wszelkie zmiany Umowy deweloperskiej wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności ADRESY NABYWCY 1) adres do korespondencji Nabywcy: ( ), ulica ; ) adres poczty elektronicznej do korespondencji: ODSTĄPIENIE OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ PRZEZ NABYWCĘ ORAZ DEWELOPERA 1. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy deweloperskiej: ) jeżeli Umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy o ochronie praw nabywcy; ) jeżeli informacje zawarte w Umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w #13

14 załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o ochronie praw nabywcy; ) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy o ochronie praw Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; ) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto Umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy deweloperskiej; ) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze Prospektu Informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy o ochronie praw nabywcy; ) w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy o ochronie praw nabywcy, w terminie określonym w Umowie deweloperskiej W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, Nabywca ma prawo odstąpienia od Umowy deweloperskiej w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej zawarcia W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy deweloperskiej Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w 1 ust. 3 lit. b), a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszej umowie, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawa, o którym mowa w 1 ust. 3 lit. b), pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej W przypadku odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez Dewelopera na podstawie ust. 4 i 5 powyżej, Nabywca zobowiązany jest w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym #14

15 18 OKAZANE I ZAŁĄCZONE DOKUMENTY Do aktu okazano: ) Informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców pobrana z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dla numeru KRS , powołana w komparycji tego aktu; ) odpis zwykły księgi wieczystej WR1K/ /4 pobrany drogą elektroniczną z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości przez notariusza Marka Leśniaka w dniu 01 sierpnia 2014 roku o godzinie 09:26, identyfikator do weryfikacji dokumentu: 594b9f5a-2bbd-42a8-bd36-ac6b3acfba70; ) wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości pobrany drogą elektroniczną w dniu dzisiejszym o godzinie odpowiadający treści księgi wieczystej WR1K/ /4; ) wypis z rejestru gruntów wydany z up. Prezydenta Wrocławia według stanu na dzień 29 lipca 2014 roku dla działki numer 129/2, AM-17, położonej we Wrocławiu, obręb 0045 Stabłowice, jednostce ewidencyjnej _1, M. Wrocław, numer jednostki rejestrowej G.2967, o powierzchni 1,3708 ha oznaczonej jako grunty orne - RV; ) wyrys z mapy ewidencyjnej z dnia 29 lipca 2014 roku dla działki numer 129/2, położonej we Wrocławiu, obręb Stabłowice, AM 17; ) decyzję numer 2380/2014 z dnia roku wydaną przez Prezydenta Miasta Wrocławia zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i wielostanowiskowym garażem podziemnym we Wrocławiu przy ulicy Arbuzowej, działka numer 129/2, AM-17, obręb Stabłowice wraz z zaświadczeniem numer 6845/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku stwierdzającym jej ostateczność; ) decyzję numer 6314/2014 z dnia roku wydaną przez Prezydenta Miasta Wrocławia zmieniającą ostateczną decyzję Nr 2380/2014 z dnia 25 maja 2014 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w części dotyczącej projektu budowlanego i zatwierdzającą projekt budowlany obejmujący zmiany w zakresie budowy przyłącza i zewnętrznej instalacji wody, sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji gazu, zewnętrznej instalacji ciepłowniczej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej oraz oświetlenia terenu, obejmujące działki ew. o nr 129/2, 129/1, 41/1, 11/5, 51/3, AM-17, OB. Stabłowice, przy ul. Arbuzowej we Wrocławiu oraz udzielającą pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian; -- 8) protokół z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą SALWIRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawierający uchwałę numer 4/06/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w budynkach wznoszonych na działce numer 129/2, AM-17, obręb Stabłowice we Wrocławiu, w ramach inwestycji polegającej na #15

16 wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym; ) pismo z dnia 6 czerwca 2014 roku wydane przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, dotyczące oznaczenia numerami porządkowymi działki gruntu numer 129/2, opisanej w 1 ust. 2 lit a) oraz nadania adresu dla budynków położonych na tej działce, znak ZKK 17-TMD-421/206/14; ) wypis aktu notarialnego umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu sporządzonej w tutejszej Kancelarii dnia 27 stycznia 2015 roku numer repertorium A 408/2015; ) doręczony Nabywcy Prospekt Informacyjny wraz z załącznikami według stanu na dzień roku Do aktu załączono: załącznik numer 1 rzut Lokalu wraz z balkonem; załącznik numer 2 plan zagospodarowania osiedla zawierający rzut ogródków przydomowych POUCZENIE 1. Notariusz poinformował Strony o treści art. 394 k.c. i pouczył o skutkach prawnych zawarcia Umowy deweloperskiej Strony oświadczają, iż znana jest im okoliczność, że budynek, w którym znajdować się będzie Lokal powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 243, poz z późn. zm.) i Deweloper wyda Nabywcy takie świadectwo przy zawarciu umowy przeniesienia prawa własności KOSZTY Wszelkie koszty związane z zawarciem Umowy deweloperskiej ponoszą Strony w równych częściach. Koszty umowy przeniesienia własności samodzielnego lokalu mieszkalnego ponosi Nabywca WNIOSEK WIECZYSTOKSIĘGOWY 1. Stawający zgodnie wnoszą na podstawie umowy objętej niniejszym aktem, aby Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał w dziale III księgi wieczystej WR1K/ /4 roszczenie na rzecz, o wybudowanie budynku, wyodrębnienie samodzielnego lokalu mieszkalnego numer o powierzchni użytkowej m 2, w budynku oznaczonym jako, przy ulicy numer we Wrocławiu i przeniesienie prawa własności tego Lokalu oraz praw związanych z własnością tego Lokalu, wynikające z niniejszej umowy Notariusz pouczył o obowiązku niezwłocznego zawiadomienia sądu prowadzącego księgę wieczystą o zmianie adresu miejsca zamieszkania oraz #16

17 siedziby i skutkach zaniedbania tego obowiązku opisanych w art kodeksu postępowania cywilnego Naliczono: a) opłatę sądową od wniosku o wpis roszczenia na podstawie art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 90, poz. 594 z późn. zm.) 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych); b) wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu na podstawie 2 ust. 1 i 2, 3 pkt 5 i 6 pkt. 15a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku, nr 148, poz z późn. zm.) 500,00 zł (pięćset złotych); c) podatek VAT w stawce 23% od pozycji b) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz z późn. zm.) 115,00 zł (sto piętnaście złotych) Razem: 765,00 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) Nie naliczono podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż Umowa deweloperska nie jest objęta dyspozycją art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 101, poz. 649 z późn. zm.) Naliczona tym aktem opłata sądowa została zarejestrowana w ewidencji pod numerem repertorium oryginału aktu Notariusz poinformował Strony o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i/lub odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów i/lub odpisów Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. dr Marek Leśniak notariusz #17

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 z

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, Wrocław tel do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, Wrocław  tel do 73, fax. PROJEKT Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. 237 z 2013 z późn.

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

A KT N O T A R I A L N Y

A KT N O T A R I A L N Y WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer: /2014 A KT N O T A R I A L N Y Dnia... dwa tysiące czternastego(...2014) roku ------------ przed...- notariuszem w Toruniu, w kancelarii notarialnej w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer / 2016 AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer / 2016 AKT NOTARIALNY Jordanowska wzór umowy deweloperskiej z dnia 01.04.2016 r. Repertorium A numer / 2016 AKT NOTARIALNY Dnia 2016 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Sienkiewicza numer 34a, przed notariuszem

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

NOTARIALNY. Repertorium A Nr.../15

NOTARIALNY. Repertorium A Nr.../15 Repertorium A Nr.../15 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego maja dwa tysiące piętnastego roku (01-05-2015) w Kancelarii Notarialnej we Wrześni przy ulicy Jana Pawła II 11/3 przed notariuszem... stawili się :

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM.

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM. UMOWA REZERWACYJNA NR. lokalu mieszkalnego nr ST położonego we Wrocławiu przy ul. Rodzynkowej, Osiedle Mieszkaniowe Małe Stabłowice dz. nr 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 62/1, 62/2, 62/3 zawarta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ...

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ... UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Umowa Rezerwacyjna nr /2015

Umowa Rezerwacyjna nr /2015 Umowa Rezerwacyjna nr /2015 zawarta w dniu.. 2015 r. w Łodzi, pomiędzy: Varitex Ulacha i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 93-231) przy ul. Dostawczej 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Nr PRĄDZYŃSKIEGO zawarta w dniu roku

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Nr PRĄDZYŃSKIEGO zawarta w dniu roku UMOWA PRZEDWSTĘPNA Nr PRĄDZYŃSKIEGO zawarta w dniu roku Pomiędzy firmą INTER- ES DEWELOPER PIOTR PONIKOWSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 51-162 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Uwaga: kursywą zaznaczono klauzule nienegocjowalne Repertorium A numer [*]/2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia [*] 2009 r. ([*] roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem [*], w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 8 w Czerwionce Leszczynach

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokali położonych w budynku N2 oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1.

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1. UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo