Spis treści. Słowo od redakcji...1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Słowo od redakcji...1"

Transkrypt

1 Spis treści Słowo od redakcji...1 Artykuły i studia Christian Bachhiesl doktor habilitowany, Muzeum Kryminologii im. Hansa Grossa, Uniwersytet w Grazu, Austria Szkoła Kryminologii w Grazu Instytut Kryminalistyczny na Uniwersytecie w Grazu ( )... 5 Matthias Jacobs profesor doktor, Bucerius Law School, Hamburg, Germany Ostatnie zmiany w orzecznictwie dotyczącym europejskiego prawa pracy i prawa socjalnego...21 Tomasz Milej doktor habilitowany, docent DAAD w Tanzańsko-Niemieckim Centrum Studiów Wschodnioafrykańskich (TGCL), Uniwersytet Dar es Salaam, Tanzania Istota praw obywatelstwa Unii w najnowszym orzecznictwie TSUE potencjał i ograniczenia...41 Marcin Andreasik Daniel Karkut Jacek Mazurkiewicz doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Wrocławski Bartosz Mierzwiński Mateusz Popielas Karolina Trzeciak-Wach doktorantka, Uniwersytet Wrocławski Maria Zaporowska magister, prawnik, Wrocław Zofia Zaporowska magister, prawnik, Wrocław Orwell w realu, czyli o systemie Echelon z perspektywy polskiego prawa...55 Tamás Fézer Associate Professor of Law at the University of Debrecen, Hungary Rekodyfikacja prawa cywilnego na Węgrzech...73

2 IV Spis treści Contents Anna Konert adiunkt, Uczelnia Łazarskiego Odpowiedzialność cywilna biur podróży w USA w świetle orzecznictwa...93 Renata Pawlik doktor, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Znamiona ilościowe w procesie kontrawencjonalizacji w kontekście zasady nullum crimen sine lege wybrane zagadnienia Michał Kobylarz doktor, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Jakub Gałka student, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Pojęcie informacji przetworzonej w kontekście dostępu do informacji publicznej Piotr Zaporowski ; Bangkok, Tajlandia Wskazanie w firmie statusu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz przedsiębiorcy będącego fundacją Izabela Pilarczyk studentka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym Rafał Dubowski Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Uwagi de lege ferenda w świetle ustawy deregulacyjnej Adam Wróbel doktorant, Uczelnia Łazarskiego Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia oczywistego przestępstwa Julita Kostka-Twór doktorantka, Uczelnia Łazarskiego Prawnofinansowe aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i UE Krzysztof A. Wójcik Prokuratura Generalna w Warszawie Uzyskanie informacji objętych tajemnicą bankową w sprawach dotyczących przestępstw powszechnych i skarbowych Cezary Wiśniewski magister, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Karta bankowa w ujęciu art. 278 Kodeksu karnego...239

3 Spis treści Contents V Recenzje, Glosy, Sprawozdania, Varia Renata Pawlik doktor, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Marcin Sala-Szczypiński doktor, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Ryszard Więckowski ( ) wspomnienie pośmiertne Tommaso Edoardo Frosini profesor, University of Naples, Italy Democracy, Electoral Systems and Lobbies Paweł Janowski doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch, Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, [Difin, Warszawa 2012, 219 s.] Márton Leó Zaccaria University of Debrecen Faculty of Law, Debrecen, Hungary Commentary on the principal judicial resolution EBH M.8. of the Curia of Hungary Łukasz Mroczyński-Szmaj magister, Uniwersytet Rzeszowski Sprawozdanie z II Euroregionalnej Konferencji Naukowej Mediacja między teorią a praktyką Mateusz Mądel doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Szymon Solarski doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sprawozdanie z konferencji naukowej 50 lat Kodeksu cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji, Kraków, kwietnia 2014 r Daniel Karkut doktorant, Uniwersyt Wrocławski Sprawozdanie z konferencji naukowej Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego, Wrocław, 23 maja 2014 r

4 VI Spis treści Contents Jubileusze w Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego Mariusz Załucki profesor nadzwyczajny doktor habilitowany, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sprawozdanie z konferencji naukowej Państwo demokratyczne, prawne i socjalne społeczeństwo, polityka, gospodarka, zorganizowanej z okazji 45-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin Profesora Zbigniewa Maciąga Anna Szuba-Boroń doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Antoni Maciąg jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Listy gratulacyjne z okazji 45-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Zbigniewa Maciąga Lech Garlicki profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warszawski Klauzula demokratycznego państwa prawnego Adam Jamróz profesor doktor habilitowany, Uniwersytet w Białymstoku Charakter normatywny konstytucji V Republiki Francuskiej Marian Grzybowski profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Jagielloński Jakie państwo demokratyczne, prawne czy socjalne? Zbigniew Maciąg profesor nadzwyczajny doktor habilitowany, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Podziękowania Lista recenzentów

5 Spis treści Contents VII Contents From the Editors... 2 Articles and Studies Christian Bachhiesl Habilitated Doctor, Hans Gross Kriminalmuseum, Karl-Franzens-University of Graz, Austria The Graz School of Criminology The Criminological Institute at the Karl-Franzens-University of Graz ( )... 5 Matthias Jacobs Professor Dr., Bucerius Law School, Hamburg, Germany Recent Developments in Jurisdiction Regarding European Labour and Social Law..21 Tomasz Milej Habilitated Doctor, DAAD long-term lecturer at the Tanzanian-German Centre for East African Studies (TGCL), University Dar es Salaam, Tanzania The substance of the rights of the Union citizenship in the recent case law of the ECJ potential and limits of the concept...41 Marcin Andreasik Daniel Karkut Jacek Mazurkiewicz Associate Professor, University of Wroclaw Bartosz Mierzwiński Mateusz Popielas Karolina Trzeciak-Wach Maria Zaporowska Lawyer, Wroclaw Zofia Zaporowska Lawyer, Wroclaw Orwell in reality i.e. Echelon system from the view of Polish law...55 Tamás Fézer Associate Professor of Law at the University of Debrecen, Hungary Re-Codifying Civil Law in Hungary...73

6 VIII Spis treści Contents Anna Konert Associate Professor, Lazarski University Civil liability of travel agencies in the USA in the light of jurisdiction...93 Renata Pawlik Doctor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Quantitative traits in the process of contraventionalisation in the context of the principle of nullum crimen sine lege selected issues Michał Kobylarz Doctor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Jakub Gałka Student, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University The concept of processed information within the context of public information access Piotr Zaporowski ; Bangkok, Thailand Indication in the company of the status of an entrepreneur being a natural person and an entrepreneur being a foundation Izabela Pilarczyk Student, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Looking for the truth in a legal civil proceeding Rafał Dubowski Legal training admission examinations. De lege ferenda comments in the light of the deregulatory act Adam Wróbel Doctoral Student, Lazarski University Employment contract termination without notice due to employee s fault resulting from committing an evident offence Julita Kostka-Twór Doctoral Student, Lazarski University Legal and financial aspects of energy security in Poland and in the European Union Krzysztof A. Wójcik Prosecution General, The Prosecution of Poland, Warsaw Obtaining information covered by bank secrecy in issues connected with common and fiscal offences...219

7 Spis treści Contents IX Cezary Wiśniewski Assistant, University of Bialystok Bank card recognized under Article 278 of the Penal Code Book Reviews, Glosses, Reports, Varia Renata Pawlik Doctor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Marcin Sala-Szczypiński Doctor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Ryszard Więckowski ( ) in memoriam Tommaso Edoardo Frosini Professor, University of Naples, Italy Democracy, Electoral Systems and Lobbies Paweł Janowski Doctoral Student, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch, Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, [Difin, Warszawa 2012, 219 s.] Márton Leó Zaccaria University of Debrecen Faculty of Law, Debrecen, Hungary Commentary on the principal judicial resolution EBH M.8. of the Curia of Hungary Łukasz Mroczyński-Szmaj Assistant, University of Rzeszow II Euroregionalna Konferencja Naukowa Mediacja między teorią a praktyką. 279 Mateusz Mądel Doctoral Student, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Szymon Solarski Doctoral Student, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Sprawozdanie z konferencji naukowej 50 lat Kodeksu cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji, Kraków, kwietnia 2014 r Daniel Karkut Doctoral Student, Krakow University of Wroclaw Sprawozdanie z konferencji naukowej Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego, Wrocław, 23 maja 2014 r

8 X Spis treści Contents Jubilees at the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Mariusz Załucki Associate Professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Sprawozdanie z konferencji naukowej Państwo demokratyczne, prawne i socjalne społeczeństwo, polityka, gospodarka, zorganizowanej z okazji 45-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin Profesora Zbigniewa Maciąga Anna Szuba-Boroń Doctoral Student, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Antoni Maciąg jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Listy gratulacyjne z okazji 45-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Zbigniewa Maciąga Lech Garlicki Professor, University of Warsaw Klauzula demokratycznego państwa prawnego Adam Jamróz Professor, University of Bialystok Charakter normatywny konstytucji V Republiki Francuskiej Marian Grzybowski Professor, Jagiellonian University Jakie państwo demokratyczne, prawne czy socjalne? Zbigniew Maciąg Associate professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Podziękowania Reviewers

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 2(80)/2012

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 2(80)/2012 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 2(80)/2012 Artykuły Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń (Uniwersytet Warszawski) Dylematy polskiego prawa wyborczego po reformie 2011 r..................

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy prawno-kryminologiczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update March 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011: 1) Europejski Przegląd

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec KOMITET REDAKCYJNY Marek Bojarski, Maciej Kaliński, Dariusz Kijowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska,

Bardziej szczegółowo

Bibliografie, encyklopedie, informatory, słowniki itp. Filozofia i teoria prawa. Generalia. 28 marca 2011 B 2016/5

Bibliografie, encyklopedie, informatory, słowniki itp. Filozofia i teoria prawa. Generalia. 28 marca 2011 B 2016/5 Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UW im. Jana Wincentego Bandtkiego ---------------------------------------------------------------------- Wykaz nabytków nr 4 28 marca 2011 Bibliografie, encyklopedie,

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

półrocznik 2012 nr 1 (10) Studies in Law: Research Papers 2012 No. 1(10)

półrocznik 2012 nr 1 (10) Studies in Law: Research Papers 2012 No. 1(10) Studia półrocznik 2012 nr 1 (10) Rozprawy i materiały Studies in Law: Research Papers 2012 No. 1(10) Redakcja Redaktor naczelny prof. dr hab. Jan Widacki Z-ca redaktora naczelnego dr hab. Wiesław Kisiel,

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt 25 Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin 2014 Rok XVII ISSN 1506 8285 Kolegium Redakcyjne/Editorial Board Redaktor Naczelny/ Editor-in-Chief dr Jarosław Kostrubiec

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt 1 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia... 12 Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA... 14 Aktywność Przedstawicieli IA...

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T

A U T O R E F E R A T A U T O R E F E R A T Imię i nazwisko: dr Przemysław Polański Spis treści: POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE:... 2 INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU:... 2 WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z

Bardziej szczegółowo

przegląd Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» Nr 28»»»

przegląd Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» Nr 28»»» przegląd prawno-ekonomiczny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» Nr 28»»» Stalowa Wola 2014 Wydawca Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

X-LECIE. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia WROCŁAW 2012 ISBN 978-83-62832-01-9

X-LECIE. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia WROCŁAW 2012 ISBN 978-83-62832-01-9 X-LECIE Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego WROCŁAW 2012 ISBN

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Ius Novum ISSN 1897-5577

Ius Novum ISSN 1897-5577 Ius Novum ISSN 1897-5577 3 2012 WARSZAWA 2012 R ADA NAUKOWA prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (przewodniczący) prof. dr h.c. Brunon Hołyst, rektor

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO

EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Pod redakcją Moniki Jagielskiej Ewy Rott-Pietrzyk Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej czynność prawna

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2013

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2013 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE 11 OSTROŁĘKA 2013 RADA PROGRAMOWA Prof. zw. dr hab. dr H.C. Antoni Mickiewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

II POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH FINREG 2013

II POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH FINREG 2013 ZAPRASZA NA II POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH FINREG 2013 16-17 października 2013 Warszawa 16 października 2013 Warszawa Hotel Polonia Palace KEYNOTE LECTURE SESJA OTWARCIA Andrzej Jakubiak

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Adequate Information Management in Europe

Adequate Information Management in Europe Adequate Information Management in Europe Janusz Adamowski, Michal Gajlewicz, Magdalena Kielkiewicz The Case of Poland Warsaw University Institute of Journalism February 2005 AIM project Project: Adequate

Bardziej szczegółowo

3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej

3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej numer 6 (20) 2013 Spis treści artykuły Tomasz Sroka 3 Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej Krzysztof Szczucki 18 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

półrocznik 2013 nr 1 (12) Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12)

półrocznik 2013 nr 1 (12) Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12) Studia półrocznik 2013 nr 1 (12) Rozprawy i materiały Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12) Redakcja Redaktor naczelny prof. dr hab. Jan Widacki Redaktor statystyczny prof. dr hab. Tadeusz Stanisz

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Krakowskie Studia Międzynarodowe Krakowskie Studia Międzynarodowe THE BASIC INFORMATION FOR AUTHORS Footnotes and Commentary about Author(s): Place notes at the bottom of the page as footnotes rather than at the end of the text as endnotes.

Bardziej szczegółowo

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak Tom XXVII 2012 W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka pod redakcją Dariusza Szpopera Profesor Andrzej Sylwestrzak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Spis treści Content Zeszytów Naukowych WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe. Nr 1/13/2009

Spis treści Content Zeszytów Naukowych WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe. Nr 1/13/2009 Spis treści Content Zeszytów Naukowych WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe Nr 1/13/2009 INSTYTUCJE INSTITUTIONS Urszula Drozdowska RZECZNIK PRAW PACJENTA NOWY SPOSÓB OCHRONY PRAW

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo