Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 VALUE BASED ADVISORS SPÓŁKA Z O.O. Siedziba: ul. Połabian 35, Wrocław Biuro: ul. Krakowska 119, Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE W imieniu Value Based Advisors Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, zwanym dalej Zamawiającym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usług polegających na zarządzaniu projektem. Tytuł projektu: Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży Numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/56/225874/NCBR/15 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zarządzaniu projektem Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży Pełne Zapytanie ofertowe opublikowano na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeniowej w biurze Zamawiającego we Wrocławiu, ul Krakowska 119, w dniach od r. do r. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wybór oferenta: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium ceny (waga - 100%). Wynik wyboru Oferenta zostanie upubliczniony w formie ogłoszenia internetowego na stronie Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia ww. terminu, co zostanie upublicznione i przekazane Oferentom przed terminem zakończenia procedury oceny ofert. Po wyborze, Zamawiający i oferent, który będzie Wykonawcą, podpiszą umowę o realizację usług w terminie związania ofertą. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m. in.: zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. Złożenie ofert: Miejsce: Sekretariat biura Value Based Advisors Sp. z o. o., ul. Krakowska 119, Wrocław, Polska. Sposób: forma pisemna (papierowa) złożona pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, osobiście lub przez kuriera, zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym. W przypadku złożenia oferty pocztą elektroniczną, Oferent w ciągu 5 dni zobowiązany jest dostarczyć wersję papierową oferty. Termin składania ofert: do dnia r. do godz Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się z ofertą zapoznać. Termin związania ofertą: 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. Informacji w sprawie postępowania udziela: Gabriela Gałka, tel.: , Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyn. Załącznik: Zapytanie ofertowe. Wrocław, r. Dariusz Ciborski Prezes Zarządu Mateusz Lenar Wiceprezes Zarządu Strona 1

2 Zapytanie Ofertowe Spis treści: Value Based Advisors Spółka z o.o Nazwa i adres Zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Wymagania stawiane oferentom Warunki świadczenia usług doradczych Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce i termin składania ofert Miejsce i termin wyboru Wykonawcy Opis kryteriów oceny ofert Udzielenie zamówienia Informacje dodatkowe... 7 ZAŁĄCZNIK NR 1 HARMONOGRAM RZECZOWY... 8 ZAŁĄCZNIK NR 2- OFERTA... 9 ZAŁĄCZNIK NR 3- OŚWIADCZENIA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY Strona 2

3 Tytuł projektu: Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży Numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/56/225874/NCBR/15 Tryb postępowania o udzielenie zamówienia: upublicznione zapytanie ofertowe Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: r. Data upublicznienia zapytania ofertowego: r. do r. Sposób upublicznienia: tablica ogłoszeniowa w siedzibie firmy we Wrocławiu i strona internetowa firmy Termin składania ofert: do r. do godz Nazwa i adres Zamawiającego Value Based Advisors Spółka z o.o. Siedziba: ul. Połabian 35, Wrocław Biuro: ul. Krakowska 119, Wrocław Tel.: , Fax: NIP: , KRS: REGON: Kapitał zakładowy: ,00 złotych Adres strony internetowej Zamawiającego: Adres 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zarządzaniu projektem Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży Program Operacyjny: INNOTECH Ścieżka programowa: IN-TECH Numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/56/225874/NCBR/15 z dnia r. Opis projektu Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Zakres zamówienia obejmuje: Przygotowanie Planu Projektu Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży (dalej Projekt) i jego aktualizacji. Kierowanie i koordynowanie wszystkimi zasobami niezbędnymi do wykonania z sukcesem i zakończenia Projektu. Przygotowanie i kontrola harmonogram (zarządzanie czasem). Definiowanie działań korygujących. Weryfikacja zgodności realizacji z przyjętą koncepcją Zarządzanie zmianami. Zarządzanie kosztami. Zarządzanie ryzykiem. Strona 3

4 Zarządzanie Zespołem Lidera Projektu (VBA) Współwykonawcy Projektu (Politechniki Wrocławskiej) oraz podwykonawcami i dostawcami. Zarządzanie błędami i problemami. Uczestniczenie w kluczowych spotkaniach zespołu projektowego. Przeprowadzanie odbiorów dostaw Towarów i Usług. Zatwierdzanie wyników testów. 3. Termin wykonania zamówienia Wykonanie i odbiór końcowy prac do dnia r. 4. Wymagania stawiane oferentom W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania: 1) Wyższe wykształcenie (magisterskie lub równorzędne) informatyczne oraz ekonomiczne. 2) Minimum dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych. 3) Przeprowadzenie z sukcesem minimum trzech projektów informatycznych, każdy na kwotę minimum 1 mln. zł. Wykonawca winien złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych wymagań, ofertę i oświadczenia (Załącznik nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego) oraz poniższe dokumenty: 1. Curriculum Vitae, 2. NIP, 3. REGON, 4. KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty rejestracyjne Oferenta nie mogą być starsze niż 3 miesiące licząc od daty złożenia oferty. 5. Warunki świadczenia usług doradczych Wymaga się, aby Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy gotowy był do świadczenia usług doradczych na terenie Polski. Wymaga się, aby w dowolnym momencie Zamawiający miał dostęp do powstałych efektów prac. 6. Termin związania ofertą 1) Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia ofert. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo, w szczególnych przypadkach, do wystąpienia do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o dodatkowe 30 dni. 7. Opis sposobu przygotowania ofert 1) Oferent winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami Zapytania ofertowego. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 2) Wszystkie dokumenty i oświadczenia, które zostały dołączone do oferty i podlegały ocenie, są wiążące, tzn., że przedstawione w nich warunki nie mogą ulec zmianie na mniej korzystne dla Zamawiającego. Strona 4

5 3) Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków Zapytania ofertowego. 4) Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 24 godziny przed terminem składania ofert. Zarówno pytanie jak i odpowiedź zostaną udostępnione wszystkim Oferentom w formie upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego. 5) Wymagane jest złożenie oferty zgodnie z formularzem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z oświadczeniami, które określone są w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. 6) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innymi języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. 7) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zapytania ofertowego i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 8) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 10) Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 11) Wymaganym jest, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Oferenta. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie etc. powinny być parafowane przez Oferenta, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 12) Wymaganym jest, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 13) Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestracyjnym. 14) Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 15) Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonym w Zapytaniu ofertowym. 16) Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 17) Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 18) Złożenie więcej niż jednej oferty spowodowuje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 19) Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty częściowej. 20) Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty wariantowej. 21) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Miejsce i termin składania ofert. 1) Oferty należy złożyć w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: Value Based Advisors Spółka z o. o. ul. Krakowska 119 Strona 5

6 Wrocław Sekretariat Zarządu Spółki W przypadku złożenia oferty pocztą elektroniczną, Oferent w ciągu 5 dni zobowiązany jest dostarczyć wersję papierową ofert. Nie złożenie oferty w wersji papierowej spowoduje, że oferta pozostanie bez rozpatrzenia. 2) Termin składania ofert upływa w dniu: r. do godz Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4) Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia, powinny być dostarczone w formie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wystosowanym żądaniu dodatkowych wyjaśnień. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z odmową udzielenia wyjaśnień przez Wykonawcę, która skutkuje odrzuceniem rozpatrywanej oferty. 7. Miejsce i termin wyboru Wykonawcy Wybór Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia ww. terminu, co zostanie upublicznione i przekazane Oferentom przed terminem zakończenia procedury oceny ofert. 8. Opis kryteriów oceny ofert 1) Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za całość prac wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia. 2) Zawarta w ofercie cena będzie ceną maksymalną wykonania przedmiotu zamówienia i zawierać będzie wszelkie płatności, jakie musi dokonać Zamawiający na rzecz Wykonawcy. 3) Cena będzie stała w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że wszystkie stawki brutto wskazane w ofercie wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty, ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, zgodnie z tą zmianą. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i jest skuteczna z chwilą wejścia w życie ustawy zmieniającej stawki podatku od towarów i usług. 4) O wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród spełniających wymagania decydować będzie cena, zgodnie z opisem. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt. Dla pozostałych ofert ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru: Cn = Cena oferty najniższej Cena oferty ocenianej * 100 pkt. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany dla oferty, która uzyska najwyższą punktację Cn. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m. in.: zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, Strona 6

7 zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. 9. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, zwanym dalej Wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę wg podanych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. Umowa zostanie zawarta w terminie związania z ofertą. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. 10. Informacje dodatkowe 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania jak również unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie w takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania odwołań od decyzji Zamawiającego. 4) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem jest Gabriela Gałka, tel.: , Wrocław, r. Dariusz Ciborski Prezes Zarządu Mateusz Lenar Wiceprezes Zarządu Załączniki: Załącznik nr 1 - Opis projektu Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży Załącznik nr 2 - Formularz oferty Załącznik nr 3 - Oświadczenia Oferenta Załącznik nr 4 - Wzór umowy Strona 7

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PROJEKTU NARZĘDZIA BUSINESS INTELLIGENCE DLA WIRTUALNEJ SIECI PUNKTÓW SPRZEDAŻY Celem projektu jest przygotowanie zestawu narzędzi informatycznych, które przyczynią się do zwiększenia sprzedaży w sklepach detalicznych oraz będą użyteczne dla sklepów internetowych. Koncepcja projektowanych narzędzi oparta będzie o wykorzystanie ontologii i jej integracji do integracji rozproszonych danych i eksplorację szczegółowych danych (Big Data) pochodzących od sklepów operujących w segmencie Średnich i Małych Przedsiębiorstw (ang. Small Medium Enterprise - SME). Źródłem informacji do analizy będą dane pochodzące z systemów sprzedaży małych sklepów, pobranych z kas fiskalnych poprzez specjalnie do tego celu zaprojektowane urządzenie, łączące kasę fiskalną z platformą na której osadzone będą poszczególne komponenty informatyczne, służące do analiz. Drugim źródłem informacji będą dane pobierane ze sklepów internetowych poprzez odpowiednie interfejsy (API). Zakres badawczy projektu skupi się na opracowaniu innowacyjnych algorytmów analizy danych o dużych wolumenach w oparciu o zdefiniowane ontologie. Strona 8

9 ZAŁĄCZNIK NR 2 - OFERTA... pieczęć wykonawcy... nr tel. i faksu... REGON... NIP... strona internetowa: osoba do kontaktu: OFERTA... miejscowość i data W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia r. w postępowaniu na udzielenie zamówienia na Prace doradcze związane z wdrożeniem planu rozwoju eksportu dla Value Based Advisors Spółka z o. o., OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym postępowaniem za cenę całkowitą: cenę netto:...pln (słownie:...pln) podatek VAT...PLN Strona 9

10 (słownie:...pln) cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) PLN (słownie:...pln) Do oferty dołączamy Oświadczenia, zgodne z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego. OFERTĘ niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych kartkach.... Imię, nazwisko, stanowisko, podpis i pieczęć firmowa (Wypełnia Zamawiający: wpłynęło dnia, godz.., podpis ) Strona 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 3- OŚWIADCZENIA OŚWIADCZENIA... Miejscowość i data 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 2. OŚWIADCZAMY, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. 3. OŚWIADCZAMY, że wycena przedmiotu zamówienia jest kompletna i nie podlega negocjacji. 4. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia r. 5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z wymogami stawianymi w Zapytaniu ofertowym i uznajemy się związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 6. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącej Załącznik nr 4. do Zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia. 8. OŚWIADCZAMY, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą. 9. OŚWIADCZAMY, że dysponujemy wiedzą i doświadczeniem w przedmiocie zamówienia. 10. OŚWIADCZAMY, że nie zalegamy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 11. OŚWIADCZAMY, że nie zalegamy w opłacaniu należnych podatków.... Imię, nazwisko, stanowisko, podpis i pieczęć firmowa Strona 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY... pieczęć Wykonawcy UMOWA UMOWA NR..na świadczenie usług polegających na zarządzaniu projektem Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży dla Value Based Advisors sp. z o.o. zawarta dnia roku we Wrocławiu pomiędzy: Value Based Advisors sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Połabian 35, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: ,Wysokość kapitału zakładowego wynosi: ,00 PLN, w całości wpłacony, reprezentowaną przez: 1. Dariusza Ciborskiego Prezesa Zarządu 2. Mateusza Lenara Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym lub VBA a z siedzibą w: zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez pod numerem KRS, NIP:, REGON:, Wysokość kapitału zakładowego:. PLN, reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą lub. Strony niniejszej Umowy zwane są również dalej łącznie Stronami lub osobno Stroną. 1. Definicje pojęć Ilekroć poniższe pojęcia zostaną zapisane w Umowie z dużej litery, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach: Wykonawca - Wykonawca odpowiedzialny za realizację Umowy. Usługi - Czynności wykonywane przez Wykonawcę związane z realizacją zakresu i celów Umowy. Wynagrodzenie - Kwota stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający - Value Based Advisors Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.połabian 35, , Wrocław, KRS , NIP: , REGON: Wykonawca -. Projekt - projekt Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży Umowa - Niniejsza Umowa Strona 12

13 2. Przedmiot Umowy 1) Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu projektem Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży w zakresie opisanym w pkt 2., par 2. 2) Zakres prac, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Umowy obejmuje: Przygotowanie Planu Projektu Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży (dalej Projekt) i jego aktualizacji. Kierowanie i koordynowanie wszystkimi zasobami niezbędnymi do wykonania z sukcesem i zakończenia Projektu. Przygotowanie i kontrola harmonogram (zarządzanie czasem). Definiowanie działań korygujących. Weryfikacja zgodności realizacji z przyjętą koncepcją. Zarządzanie zmianami. Zarządzanie kosztami. Zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie Zespołem Lidera Projektu (VBA) Współwykonawcy Projektu (Politechniki Wrocławskiej) oraz podwykonawcami i dostawcami. Zarządzanie błędami i problemami. Uczestniczenie w kluczowych spotkaniach zespołu projektowego. Przeprowadzanie odbiorów dostaw Towarów i Usług. Zatwierdzanie wyników testów. 3. Realizacja Umowy 1) Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w biurze Zamawiającego chyba, że Strony w trakcie jej realizacji postanowią inaczej. 2) W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu lub kontynuowaniu świadczenia rozpoczętych Usług z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, określony przez Strony termin wykonania Usług lub dostarczenia produktów ulega przedłużeniu o czas uzgodniony przez Strony. 4. Zarządzanie 1) Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji i kierowania realizacją prac związanych z realizacją Umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym. W toku realizacji prac Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o zagrożeniach i trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego. Informacje takie będą przekazywane Zamawiającemu. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania notatek i protokołów ze spotkań, określających szczegółowy zakres i procedurę wykonywania zobowiązań Stron. Dokumenty po zatwierdzeniu przez Strony będą wiążące dla obu Stron. 5. Obowiązki Wykonawcy Strona 13

14 1) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie potrzebne do prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę dotyczącą Projektu, konieczną do należytego wykonania Umowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym i zapewnienia pracownikom Zamawiającego wszelkiej wymaganej pomocy, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zachowania należytej staranności w wykonaniu przedmiotu Umowy. 4) Wykonawca odpowiada za treść i wartość merytoryczną wszelkich dokumentów przekazywanych Zamawiającemu. 6. Obowiązki Zamawiającego 1) Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą i zapewnienia pracownikom Wykonawcy wszelkiej wymaganej pomocy w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. 2) Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty niezbędne dla właściwej realizacji Umowy. Zamawiający będzie ponosił wobec Wykonawcy odpowiedzialność za treść i wartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przygotowanych przez wyznaczonych pracowników oraz przekazanych Wykonawcy. 3) Zamawiający zobowiązany jest do powołania struktur organizacyjnych i stanowisk wynikających z Umowy i przekazania informacji do Wykonawcy o powołanych strukturach i osobach zajmujących stanowiska wynikające z Umowy. 4) Zamawiający zapewni udział w Projekcie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do realizacji Umowy, zapewniając ich zaangażowanie w stopniu umożliwiającym realizację przypisanych im zadań, zgodnie z podziałem odpowiedzialności Stron. 5) Zamawiający będzie podejmował wszelkie decyzje związane z prowadzeniem prac w terminach pozwalających na sprawną realizację prac. 6) Zamawiający zapewni terminowe wywiązywanie się pracowników współpracujących z Zamawiającym, w kontekście zadań wynikających z realizacji prac. 7) Zamawiający zrealizuje płatności wynikające z Umowy. 8. Przenoszenie wierzytelności 1) Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizowanej Umowy nie mogą bez zgody Value Based Advisors Sp. z o.o. być przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzecie (art KC) ani regulowane w drodze kompensaty (art. 498 KC). 2) Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej Umowie i stanowiące jej integralną część, nie mogą być interpretowane jako odstępstwo od wyrażenia zgody, o której mowa w ust Wynagrodzenie i Płatności 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację prac po zakończeniu realizacji prac i dokonaniu ich odbioru przez Zamawiającego. 2) Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi zł netto (słownie: złotych netto). 3) Strony uzgodniły, że stawka jednostkowa za prace doradcze wynosi PLN za każdą godzinę pracy Wykonawcy. 4) Zapłata wszelkich kwot należnych Wykonawcy wynikających z realizacji Umowy będzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej faktury VAT, na rachunek Wykonawcy określony na fakturach VAT. Strona 14

15 5) Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 6) Wynagrodzenie określone Umową jest wynagrodzeniem netto i nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie ze stawkami i przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 7) Jeżeli Zamawiający nie dokona płatności w terminie, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. 8) Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 10. Prawa autorskie 1) Wykonawca oświadcza, iż korzystanie z praw przyznanych Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy, nie narusza praw osób trzecich. 2) Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że w odniesieniu do przedmiotu Umowy, będą przysługiwały mu autorskie prawa majątkowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.lutego.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Powyższe zapewnienie odnosi się również do części składowych przedmiotu Umowy oraz wszystkich innych materiałów dostarczanych Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy, a stanowiących utwory w rozumieniu ww. Ustawy. 3) Z chwilą odbioru przedmiotu Umowy, a w stosunku do innych utworów z chwilą ich przekazania Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy, jego dokumentacji, oraz wszelkiej innej dokumentacji projektowej, poszczególnych ich części składowych oraz wszystkich innych materiałów dostarczonych Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy, a stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności: a. Wprowadzania przedmiotu Umowy lub innych utworów do pamięci komputera programu komputerowego, b. Utrwalenia w dowolnej formie w tym w formie drukowanej i podobnej (fotokopie, mikrokopie), plastycznej, fotograficznej, poligraficznej, zapisu w pamięci komputera lub na nośnikach komputerowych (magnetycznych, optycznych), zapisu audiowizualnego w dowolnym standardzie, systemie i formacie. c. Trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie i w dowolnej ilości egzemplarzy. d. Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian. e. Wprowadzenia do obrotu, w tym publicznego wystawienia i udostępniania, również za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworu utrwalonego i zwielokrotnionego w dowolny sposób. f. Wyświetlania utworu utrwalonego w formie zapisu audiowizualnego. g. Przekazywania utworu za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w dowolnym standardzie, systemie i formacie. h. Nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity utworu utrwalonego w formie zapisu audiowizualnego. i. Rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu utworu lub jego kopii oraz publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Strona 15

16 j. Sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim utworu. Wykonawca udziela również prawa do wykonywania i zlecania wykonywania praw zależnych. 4) Wykonawca nie będzie zobowiązany rekompensować Zamawiającemu jego kosztów związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, w zakresie w jakim ich powstanie lub wysokość były wynikiem dokonanych z naruszeniem postanowień Umowy zmian, modyfikacji i adaptacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 5) W przypadku wystąpienia naruszenia praw własności intelektualnej lub praw na dobrach niematerialnych Wykonawca zobowiązuje się, że na własny koszt i według własnego wyboru: a. Zapewni Zamawiającemu prawo do dalszego użytkowania przedmiotu Umowy, lub dokona takich zmian, modyfikacji i adaptacji przedmiotu Umowy, aby nie miało miejsca naruszenie bez jednoczesnego obniżenia ich wydajności lub pogorszenia parametrów ich działania, lub b. Zastąpi przedmiot Umowy zamiennikami, które nie naruszają praw własności intelektualnej, przy czym zamienniki te nie mogą obniżyć wydajności lub pogorszyć funkcjonalności przedmiotu Umowy. c. Wszelkie materiały udostępnione do użytku Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy pozostaną wyłączną własnością Zamawiającego. Wszelkie takie materiały zostaną zwrócone Zamawiającemu w razie rozwiązania Umowy. 11. Zasady zachowania poufności Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania będą przestrzegać zasad zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego. 12. Odpowiedzialność Wykonawcy 1) Jeżeli szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej wówczas Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary (art. 484 KC). 2) Za zawinione przez Wykonawcę niewykonanie Umowy i w przypadku jej rozwiązania przez Zamawiającego z tego powodu, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości nie większej niż 10% wartości netto wynagrodzenia należnego z tytułu niewykonania Umowy a niezapłaconego Wykonawcy do dnia rozwiązania Umowy. 13. Okres obowiązywania, rozwiązanie Umowy 1) Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do r. poza 11, który obowiązuje w okresie 5 lat od dnia zakończenia Umowy. 2) Poza przypadkami, szczegółowo opisanymi w innych postanowieniach Umowy może ona zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z ważnych przyczyn, polegających na istotnym naruszeniu jej postanowień, po spełnieniu warunku, o którym mowa w 18 ust. 3 jednakże z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 3) Jeśli jedna ze Stron dopuszcza się naruszenia postanowień Umowy, druga Strona ma prawo wezwać w formie pisemnej do przestrzegania postanowień Umowy oraz usunięcia skutków jej naruszeń, ustalając w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 30 dni. 4) Oświadczenie Strony o rozwiązaniu Umowy, pod rygorem nieważności, winno być dokonane w formie pisemnej i przesłane drugiej Stronie listem poleconym. Strona 16

17 5) W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za prace odebrane. 6) W każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Strony zobowiązują się do dokonania wzajemnych rozliczeń w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 14. Postanowienia końcowe 1) Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone. 2) Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w ramach Umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest wynikiem siły wyższej. 3) Jeśli niemożność wykonania przez jedną ze Stron jej zobowiązań w wyniku siły wyższej w istotny sposób wpływa na możliwość wykonania przez drugą Stronę jej zobowiązań w ramach Umowy, ta Strona również nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań. Strona, która zawiadomiła o zaistnieniu okoliczności siły wyższej nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek straty lub szkody, poniesione przez tę drugą Stronę, od daty zawiadomienia. 4) Jeśli wykonanie części lub całości jakiegokolwiek zobowiązania w ramach Umowy jest opóźnione z powodu siły wyższej o okres przekraczający sześć (6) miesięcy, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy. 5) Załączniki stanowią integralną część umowy. 6) Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. Jeżeli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu Gospodarczego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7) W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki do umowy: 1. Zapytanie ofertowe; 2. Oferta oferenta z oświadczeniami. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 17

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2013 r.

Kraków, dnia 16 maja 2013 r. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 16 maja 2013 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego RP Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/27/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo