Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 VALUE BASED ADVISORS SPÓŁKA Z O.O. Siedziba: ul. Połabian 35, Wrocław Biuro: ul. Krakowska 119, Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE W imieniu Value Based Advisors Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, zwanym dalej Zamawiającym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usług polegających na zarządzaniu projektem. Tytuł projektu: Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży Numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/56/225874/NCBR/15 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zarządzaniu projektem Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży Pełne Zapytanie ofertowe opublikowano na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeniowej w biurze Zamawiającego we Wrocławiu, ul Krakowska 119, w dniach od r. do r. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wybór oferenta: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium ceny (waga - 100%). Wynik wyboru Oferenta zostanie upubliczniony w formie ogłoszenia internetowego na stronie Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia ww. terminu, co zostanie upublicznione i przekazane Oferentom przed terminem zakończenia procedury oceny ofert. Po wyborze, Zamawiający i oferent, który będzie Wykonawcą, podpiszą umowę o realizację usług w terminie związania ofertą. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m. in.: zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. Złożenie ofert: Miejsce: Sekretariat biura Value Based Advisors Sp. z o. o., ul. Krakowska 119, Wrocław, Polska. Sposób: forma pisemna (papierowa) złożona pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, osobiście lub przez kuriera, zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym. W przypadku złożenia oferty pocztą elektroniczną, Oferent w ciągu 5 dni zobowiązany jest dostarczyć wersję papierową oferty. Termin składania ofert: do dnia r. do godz Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się z ofertą zapoznać. Termin związania ofertą: 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. Informacji w sprawie postępowania udziela: Gabriela Gałka, tel.: , Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyn. Załącznik: Zapytanie ofertowe. Wrocław, r. Dariusz Ciborski Prezes Zarządu Mateusz Lenar Wiceprezes Zarządu Strona 1

2 Zapytanie Ofertowe Spis treści: Value Based Advisors Spółka z o.o Nazwa i adres Zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Wymagania stawiane oferentom Warunki świadczenia usług doradczych Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce i termin składania ofert Miejsce i termin wyboru Wykonawcy Opis kryteriów oceny ofert Udzielenie zamówienia Informacje dodatkowe... 7 ZAŁĄCZNIK NR 1 HARMONOGRAM RZECZOWY... 8 ZAŁĄCZNIK NR 2- OFERTA... 9 ZAŁĄCZNIK NR 3- OŚWIADCZENIA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY Strona 2

3 Tytuł projektu: Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży Numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/56/225874/NCBR/15 Tryb postępowania o udzielenie zamówienia: upublicznione zapytanie ofertowe Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: r. Data upublicznienia zapytania ofertowego: r. do r. Sposób upublicznienia: tablica ogłoszeniowa w siedzibie firmy we Wrocławiu i strona internetowa firmy Termin składania ofert: do r. do godz Nazwa i adres Zamawiającego Value Based Advisors Spółka z o.o. Siedziba: ul. Połabian 35, Wrocław Biuro: ul. Krakowska 119, Wrocław Tel.: , Fax: NIP: , KRS: REGON: Kapitał zakładowy: ,00 złotych Adres strony internetowej Zamawiającego: Adres 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zarządzaniu projektem Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży Program Operacyjny: INNOTECH Ścieżka programowa: IN-TECH Numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/56/225874/NCBR/15 z dnia r. Opis projektu Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Zakres zamówienia obejmuje: Przygotowanie Planu Projektu Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży (dalej Projekt) i jego aktualizacji. Kierowanie i koordynowanie wszystkimi zasobami niezbędnymi do wykonania z sukcesem i zakończenia Projektu. Przygotowanie i kontrola harmonogram (zarządzanie czasem). Definiowanie działań korygujących. Weryfikacja zgodności realizacji z przyjętą koncepcją Zarządzanie zmianami. Zarządzanie kosztami. Zarządzanie ryzykiem. Strona 3

4 Zarządzanie Zespołem Lidera Projektu (VBA) Współwykonawcy Projektu (Politechniki Wrocławskiej) oraz podwykonawcami i dostawcami. Zarządzanie błędami i problemami. Uczestniczenie w kluczowych spotkaniach zespołu projektowego. Przeprowadzanie odbiorów dostaw Towarów i Usług. Zatwierdzanie wyników testów. 3. Termin wykonania zamówienia Wykonanie i odbiór końcowy prac do dnia r. 4. Wymagania stawiane oferentom W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania: 1) Wyższe wykształcenie (magisterskie lub równorzędne) informatyczne oraz ekonomiczne. 2) Minimum dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych. 3) Przeprowadzenie z sukcesem minimum trzech projektów informatycznych, każdy na kwotę minimum 1 mln. zł. Wykonawca winien złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych wymagań, ofertę i oświadczenia (Załącznik nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego) oraz poniższe dokumenty: 1. Curriculum Vitae, 2. NIP, 3. REGON, 4. KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty rejestracyjne Oferenta nie mogą być starsze niż 3 miesiące licząc od daty złożenia oferty. 5. Warunki świadczenia usług doradczych Wymaga się, aby Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy gotowy był do świadczenia usług doradczych na terenie Polski. Wymaga się, aby w dowolnym momencie Zamawiający miał dostęp do powstałych efektów prac. 6. Termin związania ofertą 1) Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia ofert. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo, w szczególnych przypadkach, do wystąpienia do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o dodatkowe 30 dni. 7. Opis sposobu przygotowania ofert 1) Oferent winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami Zapytania ofertowego. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 2) Wszystkie dokumenty i oświadczenia, które zostały dołączone do oferty i podlegały ocenie, są wiążące, tzn., że przedstawione w nich warunki nie mogą ulec zmianie na mniej korzystne dla Zamawiającego. Strona 4

5 3) Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków Zapytania ofertowego. 4) Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 24 godziny przed terminem składania ofert. Zarówno pytanie jak i odpowiedź zostaną udostępnione wszystkim Oferentom w formie upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego. 5) Wymagane jest złożenie oferty zgodnie z formularzem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z oświadczeniami, które określone są w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. 6) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innymi języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. 7) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zapytania ofertowego i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 8) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 10) Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 11) Wymaganym jest, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Oferenta. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie etc. powinny być parafowane przez Oferenta, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 12) Wymaganym jest, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 13) Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestracyjnym. 14) Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 15) Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonym w Zapytaniu ofertowym. 16) Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 17) Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 18) Złożenie więcej niż jednej oferty spowodowuje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 19) Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty częściowej. 20) Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty wariantowej. 21) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Miejsce i termin składania ofert. 1) Oferty należy złożyć w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: Value Based Advisors Spółka z o. o. ul. Krakowska 119 Strona 5

6 Wrocław Sekretariat Zarządu Spółki W przypadku złożenia oferty pocztą elektroniczną, Oferent w ciągu 5 dni zobowiązany jest dostarczyć wersję papierową ofert. Nie złożenie oferty w wersji papierowej spowoduje, że oferta pozostanie bez rozpatrzenia. 2) Termin składania ofert upływa w dniu: r. do godz Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4) Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia, powinny być dostarczone w formie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wystosowanym żądaniu dodatkowych wyjaśnień. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z odmową udzielenia wyjaśnień przez Wykonawcę, która skutkuje odrzuceniem rozpatrywanej oferty. 7. Miejsce i termin wyboru Wykonawcy Wybór Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia ww. terminu, co zostanie upublicznione i przekazane Oferentom przed terminem zakończenia procedury oceny ofert. 8. Opis kryteriów oceny ofert 1) Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za całość prac wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia. 2) Zawarta w ofercie cena będzie ceną maksymalną wykonania przedmiotu zamówienia i zawierać będzie wszelkie płatności, jakie musi dokonać Zamawiający na rzecz Wykonawcy. 3) Cena będzie stała w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że wszystkie stawki brutto wskazane w ofercie wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty, ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, zgodnie z tą zmianą. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i jest skuteczna z chwilą wejścia w życie ustawy zmieniającej stawki podatku od towarów i usług. 4) O wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród spełniających wymagania decydować będzie cena, zgodnie z opisem. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt. Dla pozostałych ofert ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru: Cn = Cena oferty najniższej Cena oferty ocenianej * 100 pkt. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany dla oferty, która uzyska najwyższą punktację Cn. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m. in.: zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, Strona 6

7 zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. 9. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, zwanym dalej Wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę wg podanych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. Umowa zostanie zawarta w terminie związania z ofertą. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. 10. Informacje dodatkowe 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania jak również unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie w takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania odwołań od decyzji Zamawiającego. 4) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem jest Gabriela Gałka, tel.: , Wrocław, r. Dariusz Ciborski Prezes Zarządu Mateusz Lenar Wiceprezes Zarządu Załączniki: Załącznik nr 1 - Opis projektu Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży Załącznik nr 2 - Formularz oferty Załącznik nr 3 - Oświadczenia Oferenta Załącznik nr 4 - Wzór umowy Strona 7

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PROJEKTU NARZĘDZIA BUSINESS INTELLIGENCE DLA WIRTUALNEJ SIECI PUNKTÓW SPRZEDAŻY Celem projektu jest przygotowanie zestawu narzędzi informatycznych, które przyczynią się do zwiększenia sprzedaży w sklepach detalicznych oraz będą użyteczne dla sklepów internetowych. Koncepcja projektowanych narzędzi oparta będzie o wykorzystanie ontologii i jej integracji do integracji rozproszonych danych i eksplorację szczegółowych danych (Big Data) pochodzących od sklepów operujących w segmencie Średnich i Małych Przedsiębiorstw (ang. Small Medium Enterprise - SME). Źródłem informacji do analizy będą dane pochodzące z systemów sprzedaży małych sklepów, pobranych z kas fiskalnych poprzez specjalnie do tego celu zaprojektowane urządzenie, łączące kasę fiskalną z platformą na której osadzone będą poszczególne komponenty informatyczne, służące do analiz. Drugim źródłem informacji będą dane pobierane ze sklepów internetowych poprzez odpowiednie interfejsy (API). Zakres badawczy projektu skupi się na opracowaniu innowacyjnych algorytmów analizy danych o dużych wolumenach w oparciu o zdefiniowane ontologie. Strona 8

9 ZAŁĄCZNIK NR 2 - OFERTA... pieczęć wykonawcy... nr tel. i faksu... REGON... NIP... strona internetowa: osoba do kontaktu: OFERTA... miejscowość i data W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia r. w postępowaniu na udzielenie zamówienia na Prace doradcze związane z wdrożeniem planu rozwoju eksportu dla Value Based Advisors Spółka z o. o., OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym postępowaniem za cenę całkowitą: cenę netto:...pln (słownie:...pln) podatek VAT...PLN Strona 9

10 (słownie:...pln) cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) PLN (słownie:...pln) Do oferty dołączamy Oświadczenia, zgodne z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego. OFERTĘ niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych kartkach.... Imię, nazwisko, stanowisko, podpis i pieczęć firmowa (Wypełnia Zamawiający: wpłynęło dnia, godz.., podpis ) Strona 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 3- OŚWIADCZENIA OŚWIADCZENIA... Miejscowość i data 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 2. OŚWIADCZAMY, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. 3. OŚWIADCZAMY, że wycena przedmiotu zamówienia jest kompletna i nie podlega negocjacji. 4. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia r. 5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z wymogami stawianymi w Zapytaniu ofertowym i uznajemy się związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 6. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącej Załącznik nr 4. do Zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia. 8. OŚWIADCZAMY, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą. 9. OŚWIADCZAMY, że dysponujemy wiedzą i doświadczeniem w przedmiocie zamówienia. 10. OŚWIADCZAMY, że nie zalegamy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 11. OŚWIADCZAMY, że nie zalegamy w opłacaniu należnych podatków.... Imię, nazwisko, stanowisko, podpis i pieczęć firmowa Strona 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY... pieczęć Wykonawcy UMOWA UMOWA NR..na świadczenie usług polegających na zarządzaniu projektem Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży dla Value Based Advisors sp. z o.o. zawarta dnia roku we Wrocławiu pomiędzy: Value Based Advisors sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Połabian 35, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: ,Wysokość kapitału zakładowego wynosi: ,00 PLN, w całości wpłacony, reprezentowaną przez: 1. Dariusza Ciborskiego Prezesa Zarządu 2. Mateusza Lenara Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym lub VBA a z siedzibą w: zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez pod numerem KRS, NIP:, REGON:, Wysokość kapitału zakładowego:. PLN, reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą lub. Strony niniejszej Umowy zwane są również dalej łącznie Stronami lub osobno Stroną. 1. Definicje pojęć Ilekroć poniższe pojęcia zostaną zapisane w Umowie z dużej litery, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach: Wykonawca - Wykonawca odpowiedzialny za realizację Umowy. Usługi - Czynności wykonywane przez Wykonawcę związane z realizacją zakresu i celów Umowy. Wynagrodzenie - Kwota stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający - Value Based Advisors Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.połabian 35, , Wrocław, KRS , NIP: , REGON: Wykonawca -. Projekt - projekt Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży Umowa - Niniejsza Umowa Strona 12

13 2. Przedmiot Umowy 1) Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu projektem Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży w zakresie opisanym w pkt 2., par 2. 2) Zakres prac, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Umowy obejmuje: Przygotowanie Planu Projektu Narzędzia Business Intelligence dla Wirtualnej Sieci Punktów Sprzedaży (dalej Projekt) i jego aktualizacji. Kierowanie i koordynowanie wszystkimi zasobami niezbędnymi do wykonania z sukcesem i zakończenia Projektu. Przygotowanie i kontrola harmonogram (zarządzanie czasem). Definiowanie działań korygujących. Weryfikacja zgodności realizacji z przyjętą koncepcją. Zarządzanie zmianami. Zarządzanie kosztami. Zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie Zespołem Lidera Projektu (VBA) Współwykonawcy Projektu (Politechniki Wrocławskiej) oraz podwykonawcami i dostawcami. Zarządzanie błędami i problemami. Uczestniczenie w kluczowych spotkaniach zespołu projektowego. Przeprowadzanie odbiorów dostaw Towarów i Usług. Zatwierdzanie wyników testów. 3. Realizacja Umowy 1) Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w biurze Zamawiającego chyba, że Strony w trakcie jej realizacji postanowią inaczej. 2) W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu lub kontynuowaniu świadczenia rozpoczętych Usług z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, określony przez Strony termin wykonania Usług lub dostarczenia produktów ulega przedłużeniu o czas uzgodniony przez Strony. 4. Zarządzanie 1) Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji i kierowania realizacją prac związanych z realizacją Umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym. W toku realizacji prac Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o zagrożeniach i trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego. Informacje takie będą przekazywane Zamawiającemu. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania notatek i protokołów ze spotkań, określających szczegółowy zakres i procedurę wykonywania zobowiązań Stron. Dokumenty po zatwierdzeniu przez Strony będą wiążące dla obu Stron. 5. Obowiązki Wykonawcy Strona 13

14 1) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie potrzebne do prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę dotyczącą Projektu, konieczną do należytego wykonania Umowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym i zapewnienia pracownikom Zamawiającego wszelkiej wymaganej pomocy, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zachowania należytej staranności w wykonaniu przedmiotu Umowy. 4) Wykonawca odpowiada za treść i wartość merytoryczną wszelkich dokumentów przekazywanych Zamawiającemu. 6. Obowiązki Zamawiającego 1) Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą i zapewnienia pracownikom Wykonawcy wszelkiej wymaganej pomocy w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. 2) Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty niezbędne dla właściwej realizacji Umowy. Zamawiający będzie ponosił wobec Wykonawcy odpowiedzialność za treść i wartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przygotowanych przez wyznaczonych pracowników oraz przekazanych Wykonawcy. 3) Zamawiający zobowiązany jest do powołania struktur organizacyjnych i stanowisk wynikających z Umowy i przekazania informacji do Wykonawcy o powołanych strukturach i osobach zajmujących stanowiska wynikające z Umowy. 4) Zamawiający zapewni udział w Projekcie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do realizacji Umowy, zapewniając ich zaangażowanie w stopniu umożliwiającym realizację przypisanych im zadań, zgodnie z podziałem odpowiedzialności Stron. 5) Zamawiający będzie podejmował wszelkie decyzje związane z prowadzeniem prac w terminach pozwalających na sprawną realizację prac. 6) Zamawiający zapewni terminowe wywiązywanie się pracowników współpracujących z Zamawiającym, w kontekście zadań wynikających z realizacji prac. 7) Zamawiający zrealizuje płatności wynikające z Umowy. 8. Przenoszenie wierzytelności 1) Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizowanej Umowy nie mogą bez zgody Value Based Advisors Sp. z o.o. być przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzecie (art KC) ani regulowane w drodze kompensaty (art. 498 KC). 2) Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej Umowie i stanowiące jej integralną część, nie mogą być interpretowane jako odstępstwo od wyrażenia zgody, o której mowa w ust Wynagrodzenie i Płatności 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację prac po zakończeniu realizacji prac i dokonaniu ich odbioru przez Zamawiającego. 2) Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi zł netto (słownie: złotych netto). 3) Strony uzgodniły, że stawka jednostkowa za prace doradcze wynosi PLN za każdą godzinę pracy Wykonawcy. 4) Zapłata wszelkich kwot należnych Wykonawcy wynikających z realizacji Umowy będzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej faktury VAT, na rachunek Wykonawcy określony na fakturach VAT. Strona 14

15 5) Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 6) Wynagrodzenie określone Umową jest wynagrodzeniem netto i nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie ze stawkami i przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 7) Jeżeli Zamawiający nie dokona płatności w terminie, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. 8) Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 10. Prawa autorskie 1) Wykonawca oświadcza, iż korzystanie z praw przyznanych Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy, nie narusza praw osób trzecich. 2) Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że w odniesieniu do przedmiotu Umowy, będą przysługiwały mu autorskie prawa majątkowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.lutego.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Powyższe zapewnienie odnosi się również do części składowych przedmiotu Umowy oraz wszystkich innych materiałów dostarczanych Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy, a stanowiących utwory w rozumieniu ww. Ustawy. 3) Z chwilą odbioru przedmiotu Umowy, a w stosunku do innych utworów z chwilą ich przekazania Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy, jego dokumentacji, oraz wszelkiej innej dokumentacji projektowej, poszczególnych ich części składowych oraz wszystkich innych materiałów dostarczonych Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy, a stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności: a. Wprowadzania przedmiotu Umowy lub innych utworów do pamięci komputera programu komputerowego, b. Utrwalenia w dowolnej formie w tym w formie drukowanej i podobnej (fotokopie, mikrokopie), plastycznej, fotograficznej, poligraficznej, zapisu w pamięci komputera lub na nośnikach komputerowych (magnetycznych, optycznych), zapisu audiowizualnego w dowolnym standardzie, systemie i formacie. c. Trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie i w dowolnej ilości egzemplarzy. d. Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian. e. Wprowadzenia do obrotu, w tym publicznego wystawienia i udostępniania, również za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworu utrwalonego i zwielokrotnionego w dowolny sposób. f. Wyświetlania utworu utrwalonego w formie zapisu audiowizualnego. g. Przekazywania utworu za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w dowolnym standardzie, systemie i formacie. h. Nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity utworu utrwalonego w formie zapisu audiowizualnego. i. Rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu utworu lub jego kopii oraz publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Strona 15

16 j. Sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim utworu. Wykonawca udziela również prawa do wykonywania i zlecania wykonywania praw zależnych. 4) Wykonawca nie będzie zobowiązany rekompensować Zamawiającemu jego kosztów związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, w zakresie w jakim ich powstanie lub wysokość były wynikiem dokonanych z naruszeniem postanowień Umowy zmian, modyfikacji i adaptacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 5) W przypadku wystąpienia naruszenia praw własności intelektualnej lub praw na dobrach niematerialnych Wykonawca zobowiązuje się, że na własny koszt i według własnego wyboru: a. Zapewni Zamawiającemu prawo do dalszego użytkowania przedmiotu Umowy, lub dokona takich zmian, modyfikacji i adaptacji przedmiotu Umowy, aby nie miało miejsca naruszenie bez jednoczesnego obniżenia ich wydajności lub pogorszenia parametrów ich działania, lub b. Zastąpi przedmiot Umowy zamiennikami, które nie naruszają praw własności intelektualnej, przy czym zamienniki te nie mogą obniżyć wydajności lub pogorszyć funkcjonalności przedmiotu Umowy. c. Wszelkie materiały udostępnione do użytku Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy pozostaną wyłączną własnością Zamawiającego. Wszelkie takie materiały zostaną zwrócone Zamawiającemu w razie rozwiązania Umowy. 11. Zasady zachowania poufności Wykonawca oraz osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania będą przestrzegać zasad zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego. 12. Odpowiedzialność Wykonawcy 1) Jeżeli szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej wówczas Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary (art. 484 KC). 2) Za zawinione przez Wykonawcę niewykonanie Umowy i w przypadku jej rozwiązania przez Zamawiającego z tego powodu, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości nie większej niż 10% wartości netto wynagrodzenia należnego z tytułu niewykonania Umowy a niezapłaconego Wykonawcy do dnia rozwiązania Umowy. 13. Okres obowiązywania, rozwiązanie Umowy 1) Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do r. poza 11, który obowiązuje w okresie 5 lat od dnia zakończenia Umowy. 2) Poza przypadkami, szczegółowo opisanymi w innych postanowieniach Umowy może ona zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z ważnych przyczyn, polegających na istotnym naruszeniu jej postanowień, po spełnieniu warunku, o którym mowa w 18 ust. 3 jednakże z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 3) Jeśli jedna ze Stron dopuszcza się naruszenia postanowień Umowy, druga Strona ma prawo wezwać w formie pisemnej do przestrzegania postanowień Umowy oraz usunięcia skutków jej naruszeń, ustalając w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 30 dni. 4) Oświadczenie Strony o rozwiązaniu Umowy, pod rygorem nieważności, winno być dokonane w formie pisemnej i przesłane drugiej Stronie listem poleconym. Strona 16

17 5) W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za prace odebrane. 6) W każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Strony zobowiązują się do dokonania wzajemnych rozliczeń w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 14. Postanowienia końcowe 1) Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone. 2) Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w ramach Umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest wynikiem siły wyższej. 3) Jeśli niemożność wykonania przez jedną ze Stron jej zobowiązań w wyniku siły wyższej w istotny sposób wpływa na możliwość wykonania przez drugą Stronę jej zobowiązań w ramach Umowy, ta Strona również nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań. Strona, która zawiadomiła o zaistnieniu okoliczności siły wyższej nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek straty lub szkody, poniesione przez tę drugą Stronę, od daty zawiadomienia. 4) Jeśli wykonanie części lub całości jakiegokolwiek zobowiązania w ramach Umowy jest opóźnione z powodu siły wyższej o okres przekraczający sześć (6) miesięcy, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy. 5) Załączniki stanowią integralną część umowy. 6) Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. Jeżeli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu Gospodarczego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7) W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki do umowy: 1. Zapytanie ofertowe; 2. Oferta oferenta z oświadczeniami. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 17

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE Value Based Advisors sp. z o.o. Siedziba: ul. Połabian 35, 52-339 Wrocław Biuro: ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE W imieniu Value Based Advisors Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE Value Based Advisors Sp. z o.o. Siedziba: ul. Połabian 35, 52-339 Wrocław Biuro: ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE W imieniu Value Based Advisors Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE 10-11-2015 Wybór dostawcy na odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu października 2016 roku w, pomiędzy:... z siedzibą:..., ul.. NIP., reprezentowanym przez:

zawarta w dniu października 2016 roku w, pomiędzy:... z siedzibą:..., ul.. NIP., reprezentowanym przez: UMOWA O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA na opracowanie koncepcji prac B+R w formie kompleksowego studium dla maszyny do gięcia elementów skrzynki do nakładania zaprawy murarskiej i klejów do projektu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 Nysa, 21.10.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 na: Świadczenie usługi cateringowej. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP:

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ WAPNA

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.12.2015 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/../16

UMOWA NR DP/2311/../16 UMOWA NR DP/2311/../16 zawarta w dniu... 2016 r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warszawa, 20 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I. ZAMAWIAJĄCY Biogazownia Skarżyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "ZAPYTANIE O CENĘ"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE O CENĘ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "ZAPYTANIE O CENĘ" Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach Wykonanie usługi koszenia trawy wraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP/PN/SZP/23/2011. zawarta w dniu.. w Szczawnie- Zdroju. pomiędzy:

Umowa nr ZP/PN/SZP/23/2011. zawarta w dniu.. w Szczawnie- Zdroju. pomiędzy: Umowa nr ZP/PN/SZP/23/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu.. w Szczawnie- Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 02.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: transport dla 10 uczestników podczas wizyty studyjnej w Danii (Kopenhaga i/lub okolice) w dn. 11-17 września 2011 r. w ramach projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG

na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na okresową kontrolę densytometru i sensytometru Pracowni RTG 119/ZA/14 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 01.10.2014 r. /miejscowość, data/ Rozdział I. Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy.../teo/auipe/2012 Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r.

FORMULARZ OFERTOWY. do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r. Wrocław, dnia 16.09.2016 r. FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r. Zamawiający: Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa

Bardziej szczegółowo