Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad"

Transkrypt

1 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad Dobre przykłady zagraniczne. Opracowanie: Jan Wiśniewski Konsultacje: Dagmara Gortych, Wojciech Rustecki Pracownia Badao i Innowacji Społecznych Stocznia Korekta: Katarzyna Maria Wilczek

2 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 2 SPIS TREŚCI Wstęp I. United Way..5 II. Volunteer Center of United Way.9 III. Do something.. 15 IV. Do it...23 V. Volunteer Macht VI. HandsOn Network..35 VII. Catchafire 48

3 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 3 Wstęp Niniejszy tekst zawiera porównanie siedmiu zagranicznych witryn internetowych, których podstawową funkcją jest pomoc w podejmowaniu pracy wolontariackiej. Analizie podanych zostało siedem portali: VolunteerMatch Do something Catch a fire Volunteer Center of United Way Hands On Network Do it United Way Z siedmiu opisywanych portali, sześd administrowanych jest przez organizacje z USA, tylko jeden (Doit) założony został w Wielkiej Brytanii. W krajach anglosaskich rynek wolontariacki jest bardzo duży; dlatego należy podkreślid, że wybrane do tego porównania serwisy stanowią wycinek całości, a analiza nie aspiruje do zdiagnozowania całej problematyki. Opisywane portale wybrane zostały w taki sposób, by jak najpełniej przedstawid bogactwo oferty skierowanej do wolontariuszy - stąd wśród opisywanych portali znajdują się zarówno serwisy o zasięgu krajowym, jak i lokalnym, uniwersalne i skierowane do konkretnych grup docelowych, niezwykle dynamiczne i innowacyjne obok bardziej konserwatywnych. Znaczny wpływ na wygląd portalu ma również kwestia, o której administratorzy serwisów często nie piszą otwarcie: czy strona przeznaczona jest do promocji wolontariatu, czy stanowi raczej narzędzie do poszukiwania okazji pracy wolontariackiej. Innymi słowy, czy celem strony jest tworzenie potrzeby, czy też odpowiadanie na potrzebę. Strony promujące wolontariat są zazwyczaj niezwykle atrakcyjne, posiadają dużo funkcjonalności oraz bogate bazy wiedzy. Z kolei uznanie za grupę docelową ludzi, którzy są już zdecydowani na pracę wolontariacką powoduje, że strona staje się bardziej statyczna, mniej atrakcyjna w formie, ale za to funkcjonalna i bardziej przejrzysta. W opisywanych serwisach bardzo często pojawiają się terminy związane z wolontariatem opierającym się na zawodowych umiejętnościach aktywistów, który obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się form działalności pro publico bono. Dla opisania tego rodzaju aktywności używa się różnych

4 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 4 terminów: corporate, skill based, employee lub professional. Dodatkowo, sprawę komplikuje fakt, że w zależności od portalu terminy te mogą mied nieco inne znaczenie. Na potrzeby tego tekstu przyjęte zostały następujące definicje: Termin wolontariat pracowniczy w tekście dotyczy działao wolontariackich, podejmowanych za pośrednictwem firmy. Taka forma aktywności posiada często swoje źródło w działania marketingowych dyrekcji menadżerowie dochodzą do wniosku, że z punktu widzenia wizerunku firmy opłaca się zaangażowad w działalnośd wolontariacką. Pracownicy (albo w ramach godzin pracy, albo w swoim czasie wolnym co na ogół jest premiowane) są skierowywani do pomocy instytucjom lub organizacjom, które skorzystad mogą na ich umiejętnościach. Termin wolontariat profesjonalny używany jest do opisania oddolnej inicjatywy ekspertów, którzy w wolnym czasie chcą pracowad na rzecz wspólnego dobra w oparciu o swoje zawodowe umiejętności.

5 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 5 United Way 1. Charakterystyka 2. Wyszukiwarka dla wolontariuszy 3. Edukacja wolontariuszy 4. Widok strony głównej

6 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 6 LOGOTYP STRONA WWW 1. CHARAKTERYSTYKA Portal prowadzony jest przez organizację United Way (Wspólna Droga), która jedną jest jedną z największych i najstarszych (prowadzi działania nieprzerwanie od kooca XIX wieku) amerykaoskich organizacji non-profit. Zrzesza ponad 1,3 tysiąca lokalnych biur na terenie USA, a 1,8 tysiąca w 45 paostwach świata. Misją United Way jest działanie na rzecz nazywania i rozwiązywania problemów lokalnych społeczności w oparciu o system wartości i priorytetów, na który składają się: udostępnianie edukacji, walka o stabilnośd finansową oraz promowanie zdrowego stylu życia. W swojej działalności United Way współpracuje ze szkołami, instytucjami rządowymi, związkami zawodowymi, grupami wyznaniowymi, instytucjami finansowymi, organizacjami działającymi na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wspólnotami sąsiedzkimi oraz wolontariuszami. Koordynacją działao wolontariackich zajmują się lokalne biura zrzeszone w organizacji. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przekonanie, że organizacja pracy wolontariuszy jest prostsza i skuteczniejsza, gdy odbywa się za pośrednictwem zindywidualizowanych form kojarzenia oraz na skalę lokalną. Z tego powodu na stronie głównej organizacji United Way dział dla wolontariuszy nie jest bardzo rozbudowany i zawiera jedynie podstawowe funkcjonalności, za to na każdym kroku zaleca się kontakt z lokalnym biurem. 2. WYSZUKIWARKA DLA WOLONTARIUSZY Sugerowanym sposobem znajdowania ofert wolontariatu jest wyszukiwanie za pośrednictwem kodu pocztowego. Dopiero po zapoznaniu się z listą ofert uzyskanych tą metodą wybrad można inne kryteria takie, jak zainteresowania, grupa docelowa czy priorytety programu (wspominana już edukacja, stabilnośd finansowa oraz zdrowie). Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w formie listy. Po wybraniu oferty następuje automatyczne

7 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 7 przekierowanie na stronę lokalnego biura dla wolontariuszy, które zamieściło to ogłoszenie. Oprócz propozycji wyświetla się link do strony zawierającej możliwości odbycia wolontariatu za pośrednictwem internetu oraz adres najbliższej placówki United Way. 3. EDUKACJA WOLONTARIUSZY Za pośrednictwem działu można również uzyskad dostęp do krótkich artykułów zapoznających czytelnika z podstawami wolontariatu: Benefits of Volunteering w formie krótkiej, hasłowej przedstawione są korzyści płynące z pracy w charakterze wolontariusza; Youth & Volunteering według podobnego schematu opisane są zalety wolontariatu z punktu widzenia młodego człowieka; Volunteer as a Family analogicznie, dla rodzin z dziedmi; Tips for Volunteering spis praktycznych porad mających na celu ułatwienie skutecznego działania, np. zastanów się, co cię najbardziej interesuje lub nie bierz na siebie zbyt dużo zobowiązao.

8 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 8 4. Widok strony głównej

9 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 9 Volunteer Center of United Way 1. Charakterystyka 2. Oferta dla wolontariuszy dział Volunteers 2.1. Wyszukiwarka i bezpośredni kontakt z biurem 2.2. Programy wolontariackie 3. Oferta dla organizacji non-profit dział Nonprofits 4. Oferta dla firm dział Companies 5. Widok strony główne

10 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 10 LOGOTYP STRONA WWW 1. CHARAKTERYSTYKA PORTALU jest to lokalny portal dla wolontariuszy zamieszkałych w hrabstwie Westchester w stanie Nowy York. W 2010 roku za jego pośrednictwem 18 tysięcy wolontariuszy miało możliwośd współpracy z ponad 500 organizacjami non-profit. Serwis administrowany jest przez regionalny oddział organizacji United Way (organizacja pozarządowa o zasięgu krajowym, z ponadstuletnią historią, prowadząca działalnośd w oparciu o ponad 1,3 tysiąca biur na terenie całego USA, dlatego znaczna częśd przygotowywanych projektów wpisuje się w wielkie kampanie prowadzone przez United Way. Duży nacisk położony jest na działania mające na celu zaktywizowanie seniorów. Ciekawym działaniem organizacji jest prowadzenie plebiscytu Volunteer Spirit Award (Nagroda Ducha Wolontariatu), w którym wyróżniani są szczególnie aktywni wolontariusze i organizacje. Wydarzenie odgrywa dużą rolę w życiu lokalnej społeczności. Grupę odbiorców portalu Volunteer Center można określid jako najbardziej tradycyjną spośród siedmiu opisywanych portali. Przygotowana oferta, styl działania i komunikowania się z wolontariuszami przystosowane są do potrzeb ludzi, dla których internet nie jest narzędziem poszukiwania ofert wolontariatu, które jako pierwsze nasuwa się na myśl. Organizacja Volunteer Center funkcjonuje od 1949 roku, co również może tłumaczyd jej swoisty konserwatyzm. 2. OFERTA DLA WOLONTARIUSZY DZIAŁ VOLUNTEERS 2.1. WYSZUKIWARKA I BEZPOŚREDNI KONTAKT Z BIUREM W związku z tym, że portal skierowany jest do lokalnej społeczności, wymiana informacji między potencjalnymi wolontariuszami a poszukującymi pomocy może odbywad się

11 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 11 w sposób bezpośredni poprzez sekretariat, wymianę maili, newslettery bądź kontakt telefoniczny. Stąd fundamentalną rolę w działaniu systemu odgrywa sprawnie zarządzany sekretariat. Na stronie znajduje się jednak także wyszukiwarka. Mechanizm wyszukiwania jest bardzo prosty opiera się na klasycznych kryteriach, takich jak ilośd wolnego czasu, specjalizacja, typ aktywności. Dodatkowym atutem jest możliwośd zaznaczenia chęci pracy przy jednym z programów prowadzonych przez Volunteer Center. Wyszukiwarka opracowana została przez organizację HandsOn Network (www.handsonnework.org), a jej wykorzystanie opiera się na podpisaniu specjalnej umowy między organizacjami. Mimo możliwości skorzystania z wyszukiwarki, rzuca się w oczy, że stanowi ona rodzaj dodatku, a administratorzy serwisu kładą nacisk na tradycyjne formy kontaktu, w aranżowaniu których decydującą rolę odgrywa nie komputerowa aplikacja, tylko kompetencje osoby odpowiedzialnej za kojarzenie ofert z propozycjami oraz charyzma osoby koordynującej projekt. Co znamienne, w opisie przytoczonych niżej projektów Volunteer Center każdy - oprócz streszczenia podejmowanych działao - zawiera także osobisty numer telefonu do koordynatora PROGRAMY WOLONTARIACKIE Pomysł na aktywizację lokalnej społeczności opiera się na przygotowaniu bogatej oferty programów skierowanych do bardzo zróżnicowanych odbiorców. Dzięki temu rozwiązaniu, mimo pewnego zawężenia możliwości działania, praca wolontariacka staje się łatwiejsza w razie wątpliwości można zawsze skontaktowad się z koordynatorem, realizuje się sprawdzone rozwiązania, a osobisty kontakt zwiększa poczucie odpowiedzialności po wstępnym zgłoszeniu. Volunteer Center proponuje następujące grupy projektów: RSVP of Westchester (Retired & Senior Volunteer Program- Program Wolotnariatu dla seniorów i emerytów) - jest to projekt aktywizujący mieszkaoców powyżej 55. roku życia. Za jego pośrednictwem można m.in. organizowad grupy samopomocowe dla osób starszych, prowadzid warsztaty edukacyjne dla młodzieży i osób uczących się angielskiego czy pracowad z tzw. wykluczonymi. Łącznie dostępnych jest ponad 20 projektów, przy których pracuje wolonaryjnie około 900 mieszkaoców hrabstwa Westchester; Professionals - program wolontariatu pracowniczego. Dzięki łączeniu specjalistów

12 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 12 z zadaniami w ramach ich branży działania realizowane za pośrednictwem tego programu cechuje niezwykle duża skutecznośd. Wszystkie realizowane inicjatywy łączy duża elastycznośd czasowa i nacisk na możliwośd włączenia swojej aktywności w pracę oraz życie rodzinne. W ramach programu została również przygotowana specjalna oferta dla specjalistów emerytów, pod nazwą Experienced Volunteer Executives & Professionals (EVEP), w ramach której seniorzy mogą wykorzystywad swoje doświadczenie zawodowe w pracy wolontariackiej, m.in. poprzez udział w warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe bezrobotnych. W ramach tej sekcji dostępne są również informacje na temat specjalnych szkoleo Leadership Westchester poświęconych skutecznemu zarządzaniu pracą wolontariuszy. Youth Volunteer Program daje młodzieży szkolnej szansę na wzięcie udziału w projektach organizowanych w ramach zajęd szkolnych oraz w czasie wolnym (Family Volunteering). By ułatwid młodzieży aktywizację, Volunteer Center co roku przygotowuje także swoisty przewodnik dla młodych aktywistów. Jest to 50-stronicowa publikacja Youth Volunteer Guidebook, którą można za darmo pobrad ze strony. Zawiera ona zbiór działao, które warto podjąd dla dobra całej społeczności. Największym atutem publikacji jest ścisłe powiązanie z regionem podawane pomysły nie są abstrakcyjnymi, uniwersalnymi mechanizmami, tylko realnymi rozwiązaniami odnoszącymi się do lokalnych problemów. Oprócz opisu metod działania publikacja pełni także funkcję zbioru ofert wolontariackich dla młodych ludzi.

13 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad OFERTA DLA ORGANIZACJI NON-PROFIT DZIAŁ NONPROFITS Dział dla instytucji non-profit podzielony jest na kilka sekcji, z których najważniejsza opisuje oczywiście metody włączania wolontariuszy w działania organizacji. Volunteer Center proponuje następujące rozwiązania: internetowa baza danych (jak już było wcześniej powiedziane, portal korzysta w tym zakresie ze współpracy z organizacją HandOn Network); publikacje wydawane przez Volunteer Center, zawierające konkretne oferty wolontariatu. Wśród wydawnictw znajdują się materiały skierowane do konkretnych grup mieszkaoców (np. młodzieży wspominany już Youth Volunteer Guidebook) oraz do mieszkaoców miejscowości na terenie hrabstwa; lokalne media, w których umieszczane są opisy działao wraz z propozycją włączenia się. W ciągu roku ukazuje się ponad 50 artykułów; stoiska w przestrzeni publicznej rozstawiane w trakcie miejskich wydarzeo. Za ich pośrednictwem zbierane są zgłoszenia do działania bezpośrednio od przechodniów; bezpośredni kontakt z sekretariatem za pośrednictwem listu, telefonu lub maila; organizacje mogą również wyszukiwad wolontariuszy według kryterium uczestnictwa w konkretnym programie np. EVEP czy Youth Program. W tym celu należy skontaktowad się bezpośrednio z koordynatorami poszczególnych programów. Dla organizacji non-profit została również przygotowana oferta szkoleo z zakresu skutecznego wykorzystania potencjału wolontariuszy. Program nosi nazwę WAVA (Westchester Association for Volunteer Administration), a dzięki uczestnictwu organizacja zyskuje możliwośd wzięcia udziału w licznych szkoleniach i warsztatach. Członkowie otrzymują także specjalny newsletter oraz mają szansę na wymianę doświadczeo w trakcie spotkao organizowanych przez Volunteer Center. Członkostwo w programie jest płatne; roczna opłata wynosi 50 USD. Dział zawiera także liczne materiały informacyjne na temat korzyści płynących ze współpracy z wolontariuszami z grup wiekowych 55+, odnośniki do baz danych na temat różnych form wolontariatu oraz informacje na temat sposobów dziękowania wolontariuszom po wykonaniu zadania. 4. OFERTA DLA FIRM DZIAŁ COMPANIES Oferta dla korporacji jest raczej skromna. Składają się na nią następujące propozycje:

14 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 14 wsparcie przy organizowaniu korporacyjnych dni służby, czyli jednodniowych programów aktywizacji pracowników. W ramach tej usługi korporacja otrzymuje zindywidualizowany program wydarzenia począwszy od scenariusza, poprzez nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerskimi organizacjami non-profit, aż do przygotowania gadżetów do akcji; pomoc w budowaniu pozytywnego wizerunku korporacji poprzez udział w Volunteer Spirit Awards (nagrodzie przyznawanej przez lokalne władze najaktywniejszym wolontariuszom. Jak piszą organizatorzy, uroczystośd rozdania nagród jest ważnym wydarzeniem w życiu społeczności); przekierowanie do konkretnych propozycji działao dla pracowników odbywa się za pośrednictwem udziału w programach (np. EVEP lub Family Volunteering). Wszystkie świadczenia dla korporacji są odpłatne. 5. WIDOK STRONY GŁÓWNEJ

15 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 15 DO SOMETHING 1. Charakterystyka 2. Edukacja dział What's your thing 3. Oferta dla wolontariuszy dział Act now! 3.1. Narzędzie do aplikowania do nowego działania 3.2. Narzędzie do aplikowanie do włączania się w projekt 3.3. Narzędzie: Projects Matchmaker 3.4. Narzedzie: Widget komunikacyjny 4. Wsparcie i budowanie sieci dział Our programs 4.1. Instytucjonalizacja w ramach serwisu 4.2. Granty 4.3. Szkolenia 4.4. Do Something University 5. Widok strony głównej

16 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 16 LOGOTYP STRONA WWW 1. CHARAKTERYSTYKA PORTALU Portal skierowany do młodych ludzi. Jego najważniejsze cele to popularyzacja postaw zaangażowania społecznego wśród młodzieży, nakierowywanie potencjalnych wolontariuszy na działania mieszczące się w ich polu zainteresowao oraz udostępnianie narzędzi do samodzielnego podejmowania inicjatyw. Mottem serwisu jest hasło No Money, No Car, No Adults (bez pieniędzy, bez samochodu, bez dorosłych) co doskonale pokazuje, że twórcy portalu kładą nacisk na wyzwolenie energii młodych ludzi i ich samodzielne działanie, przy jednoczesnym przekonaniu, że praca na rzecz dobra wspólnego nie wymaga dużego nakładu środków. Cała strona skonstruowana jest w taki sposób, by przekonad młodzież, że uczestnictwo w projektach wolontariackich jest aktywnością, która może byd uznana za modną. Stąd portal wzorowany jest na najpopularniejszych witrynach młodzieżowych: teksty redagowane są w kolokwialnym, zrozumiałym dla młodzieży języku, szata graficzna przystosowana jest do młodzieżowych gustów, a strona startowa jest przejrzysta i ma dużo elementów ruchomych, quizów, sond i widgetów. Bardzo duży nacisk kładzie się na prowadzenie kont na serwisach społecznościowych (konto na Facebooku ma 125 tysięcy fanów i jest aktualizowane kilka razy dziennie; poza tym wykorzystywany jest Twitter oraz kanał na Youtube z ponad 400 filmami). W 2010 roku portal miał 2 miliony aktywnych użytkowników. 2. EDUKACJA DZIAŁ WHAT'S YOUR THING

17 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 17 Pełni funkcję wprowadzenia w tematykę pracy wolontariackiej i stanowi swoiste kompendium wiedzy dla młodych ludzi, którzy dzięki zawartym w tym dziale informacjom uczą się patrzed na swoje otoczenie w kategoriach odpowiedzialności społecznej. Dział podzielony jest na kategorie: dobro zwierząt, reagowanie na katastrofy i pomoc humanitarna, dyskryminacja, edukacja, środowisko naturalne, zdrowie, HIV i seksualnośd, międzynarodowe prawa człowieka, bieda, przemoc oraz wojna, pokój i polityka. Zagadnienia opisane są hasłowo, więcej informacji dostępne jest po wybraniu jednego z problemów, np. po wybraniu reagowania na katastrofy można lepiej zapoznad się z kwestiami takimi, jak przygotowanie na katastrofy, odbudowa po Katrinie, katastrofy naturalne oraz tsunami. Po wybraniu podkategorii udostępniony zostaje dokładniejszy opis problematyki, przedstawiony w krótkich artykułach. Każda z kategorii skonstruowana jest w taki sposób, by licealista, który do tej pory nie interesował się taką tematyką, mógł zebrad komplet podstawowych informacji na każdy z prezentowanych tematów. Jednocześnie warunkiem sukcesu tego działu jest utrzymanie artykułów w jasnym stylu oraz unikanie przeładowania informacjami. Wywiązano się z tego w sposób bardzo umiejętny duży nacisk położono na ciekawostki (które często stanowią wizytówki działów, co zachęca do wgłębiania się w tematykę), a zestawy poważniejszych informacji przekazywane są w punktach. Ważna rolę odgrywają także dołączane do artykułów zdjęcia i filmy. Dla gości strony pozyskiwanie informacji ma stanowid pierwszy krok, którego naturalną kontynuacją jest podjęcie działao na własną rękę. Stąd każdej stronie z artykułami towarzyszą propozycję działao związanych z wybraną tematyką. Kliknięcie powoduje

18 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 18 automatyczne przekierowanie do działu Act now!. 3. OFERTA DLA WOLONTARIUSZY DZIAŁ ACT NOW! 3.1. NARZĘDZIE DO APLIKOWANIA DO NOWEGO DZIAŁANIA Zapoznawszy się z podstawowymi informacjami, potencjalny aktywista rozpoczyna działanie od wypełniania specjalnego formularza (the matrix). Określa w nim, którym z 11 zagadnieo chciałby się zająd, z kim chciałby pracowad (sam, ze znajomymi ze szkoły, z rodziną), gdzie chciałby działad (w domu, szkole, mieście) oraz ile czasu może na to poświęcid. Po wypełnieniu wszystkich pól, serwis generuje listę porad opartą na zebranych preferencjach. Publikowane są porady na temat aktywności, które warto podjąd bez specjalnego przygotowania, propozycje większych akcji oraz ogólne porady dotyczące skutecznego działania. Np. w przypadku wybrania zestawu środowisko naturalne z rodziną w swoim mieście przez tydzieo wygenerowane zostaną m.in. następujące propozycje: posprzątaj swoją okolicę wraz z praktycznymi wskazówkami na temat tego, jak podzielid się pracą, jakich narzędzi użyd i gdzie wyrzucad śmieci; przygotuj ekologiczne Boże Narodzenie z poradami na temat organizowania giełdy prezentów, promowania pakowania prezentów w gazety oraz własnej produkcji kartek świątecznych; nakręd swój własny film dokumentalny lub stwórz przypinki promujące akcję. Niezależnie od wybranych kryteriów w każdym przypadku ostatnią propozycją, która zostanie wyświetlona, będzie propozycja zostao aktywistą opisująca drogę od dobrego zidentyfikowania swoich zainteresowao, przez ustalenie metod działania i skrzyknięcie znajomych, aż po sformalizowanie struktur nowej grupy. W tych artykułach szczególnie widoczny jest wszechobecny w całym serwisie dyskurs - tekst przesiąknięty jest hasłami dotyczącymi realnego wpływu jednostki na otoczenie, wagi małych kroków oraz siły płynącej z rozwijania swojej pasji.

19 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad NARZĘDZIE DO APLIKOWANIA DO WŁĄCZENIA SIĘ W PROJEKT Innym sposobem na podjęcie działalności jest podłączenie się do istniejącego już projektu. Służy temu wyszukiwarka, która na podstawie takich kryteriów, jak słowo kluczowe, miejsce zamieszkania czy problematyka, prezentuje listę działao, w które można się włączyd. Każdy gośd serwisu może przeglądad aktywności prowadzone w ramach projektów (czyli zupełnie nieformalnych inicjatyw podejmowanych przez gości serwisu, którzy postanowili pochwalid się swoimi działaniami) oraz klubów (grup, które zaczynają się formalizowad w ramach serwisu. O tej formie zrzeszania więcej w dalszych akapitach). Każda z zarejestrowanych inicjatyw (niezależnie od typu) ma metryczkę opisująca problem, motywację, metody działania, harmonogram pracy oraz sposób, w jaki można się do działania włączyd NARZĘDZIE: PROJECTS MATCHMAKER Innym ciekawym sposobem na rozpoczęcie aktywności jest skorzystanie z tzw. Projects Matchmaker narzędzia, które za pomocą krótkiego kwestionariusza dotyczącego takich zagadnieo, jak pomysły na wakacje, ulubione przebranie na Halloween czy wymarzony zawód, wskazuje projekty, w które wypełniający mógłby chcied się włączyd. Wykorzystanie takiego gadżetu jest kolejnym przykładem na podporządkowanie serwisu gustom młodych ludzi od razu narzuca się skojarzenie z popularnymi quizami z Facebooka. Taką samą funkcję pełni specjalnie przygotowana gra Emission Play, również zintegrowana z Facebookiem. Realna użytecznośd tych narzędzi jest znikoma, warto natomiast zwrócid uwagę na ich rolę w podnoszeniu atrakcyjności serwisu NARZĘDZIE: WIDGET KOMUNIKACYJNY Praktyczną rolę odgrywają z całą pewnością narzędzia służące do

20 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 20 utrzymywania stałego kontaktu z gośdmi serwisu newsletter oraz usługa Volunteer cell, dzięki której po podaniu numeru telefonu oraz kodu pocztowego, potencjalni aktywiści za pośrednictwem sms-ów regularnie otrzymują informację o inicjatywach odbywających się w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Administratorzy przywiązują dużą wagę do tego narzędzia stanowi ono element menu i wyświetla się na wszystkich stronach serwisu. 4. WSPARCIE, BUDOWANIE SIECI DZIAŁ OUR PROGRAMS W tym dziale znajdują się informacje na temat form pomocy, którą otrzymad mogą młodzi aktywiści na początku swojej działalności. Są to granty, szkolenia oraz wsparcie przy wstępnej instytucjonalizacji INSTYTUCJONALIZACJA W RAMACH SERWISU. Organizacja daje wolontariuszom możliwośd założenia grupy pod nazwą Do Something Club (DSC). Grupy nie mają osobowości prawnej, pomagają jednak organizowad się w ramach serwisu i dają młodym ludziom poczucie, że sprawa, w którą się angażują, jest poważna. By założyd DSC wystarczy pięciu chętnych (poniżej 25. roku życia) oraz list motywacyjny opisujący pomysły i plany grupy. Zatwierdzone grupy zobowiązane są do zgłoszenia w ciągu roku dwóch projektów. Aktywiści zrzeszający się w ramach DSC otrzymują wskazówki dotyczące prowadzenia działalności (zawarte w zestawie narzędzi Clubs Starter Kit). Mają oni również prawo ubiegad się o małe granty instytucjonalne oraz aplikowad na obozy szkoleniowe, a podjęte przez nich inicjatywy włączone zostają do serwisowej bazy danych, co pozwala innym użytkownikom przyłączyd się do działania lub zainspirowad się zastosowanymi rozwiązaniami GRANTY W ramach serwisu można aplikowad do dwóch rodzajów grantów. Pierwszy - o nazwie Seed Grant - wynosi 500 USD. Przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy zaczynają działalnośd i potrzebują środków na pojedyncze, organizowane przez siebie wydarzenie. Jedynym wymogiem jest zarejestrowanie swojej aktywności jako projektu w serwisie i dokładne wypełnienie prostego blankietu aplikacyjnego. Serwis przyznaje jeden grant na tydzieo, a do tej pory rozdanych zostało ich około 600 (tzw. Seed Grants). Drugim typem grantu jest tzw.

21 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 21 mały grant instytucjonalny, który zakłada wypłacenie pięciu transz po 250 USD, a przysługują one młodym ludziom zorganizowanym w DSC SZKOLENIA Szkolenia (pod nazwą Boot Camp) organizowane są mniej więcej raz na dwa miesiące w wielkich miastach (np: w pierwszej połowie 2011 były to San Francisco, Nowy Jork i Los Angeles). Chętnym spoza miast, w których organizowane są szkolenia, przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą i pobytem do wysokości 250 USD. W szkoleniach udział wziąd mogą liderzy z DSC. W trakcie warsztatów uczestnicy mają okazję poznad nowe narzędzia, spotkad się z działaczami wielkich organizacji pozarządowych, a także nawiązad kontakty między sobą w celu wymiany doświadczeo. Dla młodzieży, która wzięła udział w szkoleniu, ale chciałaby dalej według tej formuły rozwijad swoje umiejętności, przygotowana została oferta pod nazwą Boot Camp X. Jest to rozwinięcie podstawowych warsztatów w kierunku wybieranych przez uczestników specjalizacji DO SOMETHING UNIVERSITY Innymi formami szkolenia są tzw. Do Something University (www.dosomething.org/u) czy wirtualna encyklopedia wiedzy dla aktywistów, którzy chcą rozwijad swoją działalnośd i iśd w stronę większej profesjonalizacji. Zawiera ona szereg artykułów dotyczących różnych aspektów tworzenia formalnych grup działania. Artykuły podzielone są na 11 działów, wśród których znajdują się m.in. finansowanie, zarządzanie, marketing czy podstawy prawne. Mimo że w tym dziale zachowany został sprawdzony w innych segmentach serwisu styl forma krótkich artykułów, przejrzysty język itd. - to jednak wyraźnie widad, że znajdują się tu materiały przeznaczone dla ludzi, którzy zaczynają wyrastad z ram proponowanych im przez podstawową wersję serwisu. Artykuły są znacznie bardziej profesjonalne i dostosowane dla ludzi z doświadczeniami w pracy tego typu. Zwraca również uwagę szata graficzna, która jest zdecydowanie bardziej elegancka. Strona ma również inne funkcjonalności, które uatrakcyjniają jej ofertę, a których opisywanie nie jest w tym momencie niezbędne. Warto jednak wymienid elementy takie, jak forum, kalendarz czy relacje z warsztatów prowadzonych w szkołach.

22 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad WIDOK STRONY GŁÓWNEJ

23 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 23 DO it 1. Charakterystyka 2. Oferta dla wolontariuszy dział Want to volunteer? 3. Oferta dla wolontariatu pracowniczego edukacja, budowanie sieci. 4. Narzędzia do pozyskiwania wolontariuszy dział Need volunteers? 4.1. Dla osób prywatnych narzędzie: Local Volunteer Center 4.2. Dla lokalnych organizacji pozarządowych narzędzie: V-Base 4.3. Dla organizacji ogólnokrajowych i międzynarodowych narzędzie: V-Base Recruiter 5. Edukacja i wsparcie dział Best of volunteering 6. Widok strony głównej

24 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 24 LOGOTYP STRONA WWW 1. CHARAKTERYSTYKA PORTALU Założony w 2001 roku brytyjski portal, o zasięgu krajowym, do kojarzenia wolontariuszy. Podstawą działania serwisu jest korzystanie z baz danych ponad 350 centrów wolontariatu oraz 200 organizacji non-profit. Zasoby portalu są wzbogacane także poprzez zawieranie z mniejszymi witrynami dla wolontariuszy umów na zasadzie syndykatu na uwspólnieniu baz danych, korzystają obydwie strony. Średnio miesięcznie portal odwiedza 130 tysięcy gości, z czego 54 tysiące podejmuje co najmniej jedno działanie. Wśród zarejestrowanych osób 70% stanowią ludzie poniżej 35 roku życia. Dzięki swoim wielkim zasobom serwis wyrobił sobie markę najbardziej wiarygodnego portalu tego typu w Wielkiej Brytanii. 2. OFERTA DLA WOLONTARIUSZY - WYSZUKIWARKA DZIAŁ WANT TO VOLUNTEER? Kluczową rolę w tym dziale odgrywa prosta wyszukiwarka ofert wolontariatu. Przy prostym wyszukiwaniu kryteria to jedynie miejsce zamieszkania, zainteresowania (wybierad można spośród około 30 kategorii) oraz umiejętności (około 35 typów; wśród nich takie, jak prowadzenie samochodu, sprzątanie czy foundraising). Zaawansowane wyszukiwanie dodaje tylko odległośd od miejsca zamieszkania oraz siatkę wolnych dni tygodnia. Wyniki wyszukiwania podzielone są na najbliższą okolicę oraz poziom hrabstwa, a także wskazują okoliczne centra wolontariatu. Po wybraniu konkretnego ogłoszenia, wyświetlany jest krótki opis zadao. Naciśnięcie przycisku

25 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 25 aplikuj automatycznie wysyła zgłoszenie (korzystanie z serwisu wymaga zalogowania na spersonalizowane konto, zawierające m.in. podstawowe CV). Największą zaletą zastosowanych rozwiązao jest ich intuicyjnośd całośd systemu wyszukiwania jest niezwykle prosta i prowadzi potencjalnego wolontariusza wprost do ofert, które mogą go zainteresowad. Oprócz wyszukiwarki dział oferuje bardzo dużo pożytecznych informacji na temat wolontariatu za granicą czy organizacji pomagających w znalezieniu noclegu w przypadku chęci pracy poza miejscem zamieszkania. Szczególnie rozbudowane są informacje dotyczące technicznych spraw związanych z wolontariatem można tu znaleźd wskazówki dla niepełnosprawnych i małoletnich wolontariuszy, osobiste relacje z podejmowanych działao, filmy itd. Dostępne są także informacje na temat samej idei wolontariatu. 3. OFERTA DLA WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO EDUKACJA, BUDOWANIE SIECI. W tym samym miejscu można znaleźd podstawowe informacje dotyczące wolontariatu pracowniczego. Oprócz bazy materiałów, dostępna jest także lista firm, które wdrażają u siebie programy wolontariatu pracowniczego. Odnajdywaniu firm służy również prosta wyszukiwarka. 4. NARZĘDZIA DO POZYSKIWANIA WOLONTARIUSZY DZIAŁ NEED VOLUNTEERS? W tym dziale znajduje się oferta skierowana do instytucji planujących zamieścid ogłoszenie o poszukiwaniu wolontariuszy. Mechanizmy są znacznie bardziej skomplikowane niż w przypadku zgłaszania się do wolontariatu. Zgłoszenie można umieścid na stronie na trzy różne sposoby, a wybór metody zależny jest od zasięgu działania organizacji DLA OSÓB PRYWATNYCH NARZĘDZIE: LOCAL VOLUNTEER CENTER Jest to rozwiązanie skierowane do osób prywatnych oraz do małych organizacji pragnących złożyd pojedyncze ogłoszenie bez konieczności prowadzenia bazy danych i zarządzania

26 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 26 aplikacjami. Za pomocą umieszczonej na stronie wyszukiwarki zgłaszający odnajduje najbliższe Centrum Wolontariatu (Volunteer Center) i tam składa swoje zgłoszenie, które następnie tą drogą zostaje włączone do oferty serwisu DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NARZĘDZIE: V-BASE V-Base jest to narzędzie przeznaczone dla organizacji prowadzących stałą działalnośd o charakterze lokalnym. Podstawową funkcjonalnością jest nielimitowana możliwośd zamieszczania ogłoszeo wprost w serwisie. Oprócz tego zindywidualizowane konto daje możliwośd zarządzania zgłoszeniami i ofertami, posiada funkcje kojarzenia aplikacji z ogłoszeniami na podstawie wybranych kryteriów oraz archiwizuje historię działania. Dodatkowym atutem konta jest prosty system komunikowania się z wybranymi grupami wolontariuszy oraz funkcja wprowadzania danych z konta w blankiety raportów. Cena narzędzia zależna jest od wybranego wariantu: wynosi ona 300 funtów, jeśli organizacja zdecyduje się publikowad swoje ogłoszenia za pośrednictwem serwisu, natomiast w przypadku wyboru opcji tylko przeglądania ofert wynosi ona 500 funtów. 4.3DLA ORGANIZACJI OGÓLNOKRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH NARZĘDZIE: V-BASE RECRUITER Rozwiązanie skierowane do zarządów organizacji działających na skalę ogólnokrajową i międzynarodową. Posiada ono wszystkie funkcjonalności V-Base, ale oprócz tego pozwala tworzyd i zarządzad subkontami przeznaczonymi dla lokalnych przedstawicielstw wielkich organizacji. Cena aplikacji składa się z opłaty za podstawowe narzędzie V-Base oraz opłaty naliczanej w zależności od dochodu organizacji (od 50 do 450 funtów). 5. EDUKACJA I WSPARCIE DZIAŁ BEST OF VOLUNTEERING Dział składa się z 10 tematycznych blogów prowadzonych przez aktywistów oraz 14 zbiorów artykułów opisujących takie zagadnienia, jak kultura, zwierzęta, sport, świat wirtualny wszystko pod kątem działalności wolontariackiej. Można tutaj znaleźd podstawowe informacje, relacje doświadczonych wolontariuszy czy propozycje podjęcia konkretnych działao.

27 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad WIDOK STRONY GŁÓWNEJ

28 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 28 Volunteer Match 1. Charakterystyka 2. Oferta dla wolontariuszy dział Volunteers 2.1. Wyszukiwarka podstawowa 2.2. Wyszukiwarka nagłej potrzeby : Disaster Volunteering 2.3. Wyszukiwarka spersonalizowana oraz system wsparcia dla wolontariuszy ( posiadaczy konta) 3. Narzędzie: aplikacja VolunteerMatch Live Map 4. Narzędzia do wyszukiwania wolontariuszy dla instytucji i organizacji non-profit dział Nonprofits 5. Narzędzia do zarządzania wolontariuszami dla firm i uniwersytetów dział Corporations 5.1. Komplet Employee Volunteer Tools 5.2. Komplet Cause Tools 5.3. Komplet Campus Tools 5.4. Komplet VolunteerMatch SearchLite Widget 6. Widok strony głównej

29 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 29 LOGOTYP STRONA WWW 1. CHARAKTERYSTYKA PORTALU Amerykaoski portal założony w 1998, którego misją jest ułatwianie podjęcia pracy wolontariackiej. Powstał w wyniku fuzji Impact Online, kalifornijskiej organizacji non-profit z programem Volunteer America. Serwis nie ma określonej grupy odbiorców wszystkie rozwiązania techniczne, a także szata graficzna podporządkowane są wymogowi praktyczności. Również konta na serwisach społecznościowych prowadzone są sposób dośd stonowany ich funkcją jest przede wszystkim informowanie o bieżącej działalności serwisu, a nie organizowanie konkursów, grup czy głośnych promocji. Można z tych faktów wyciągnąd wniosek, że najważniejszym celem działania portalu nie jest prowadzenie kampanii promujących ideę wolontariatu, tylko dawanie możliwości podjęcia działania. Innymi słowy, serwis nie jest skierowany jest do osób które należy przekonywad, że warto zaangażowad się w pracę wolontariacką, tylko dla poszukujących skutecznych i praktycznych rozwiązao, by swoją działalnośd uczynid jak najefektywniejszą. Obecnie z portalu korzysta ponad 70 tysięcy organizacji. Oferuje on 60 tysięcy możliwości działania. 2. OFERTA DLA WOLONTARIUSZY DZIAŁ VOLUNTEERS 2.1. WYSZUKIWARKA PODSTAWOWA Portal wyróżnia się rozbudowaną wyszukiwarką pozwalającą na selekcjonowanie ogłoszeo z propozycjami wolontariatu według trzech różnych kryteriów: zainteresowao, organizacji oraz nagłej potrzeby. Wyszukiwanie pod kątem zainteresowao odbywa się w klasyczny sposób: należy wybrad miejsce zamieszkania, kluczowe słowa, umiejętności lub tematykę. Z kolei wybór organizacji jako kryterium pozwala łatwo sprawdzid, czy w okolicy miejsca zamieszkania istnieje możliwośd wzięcia udziału w inicjatywach organizowanych przez wybrane instytucje.

30 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 30 Opis wyszukiwania pod kątem nagłej potrzeby znajduje się w punkcie WYSZUKIWARKA NAGŁEJ POTRZEBY : DISASTER VOLUNTEERING Szczególnie interesującą funkcjonalnością wyszukiwarki jest narzędzie nazwane Disaster Volunteering, za pośrednictwem którego możliwe jest szybkie zgłoszenie się do pomocy w przypadku katastrofy (powodzi, wypadku itd.). Aplikacja działa w oparciu o mapę USA, podzieloną na stany. Przy każdym ze stanów podana jest liczba inicjatyw podejmowanych na gorąco. Po kliknięciu na stan użtkownik zostaje przekierowany na stronę z listą działao

31 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 31 podejmowanych w wybranym regionie WYSZUKIWARKA SPERSONALIZOWANA ORAZ SYSTEM WSPARCIA DLA WOLONTARIUSZY ( POSIADACZY KONTA) Wszystkie wymienione do tej pory funkcjonalności (łącznie z przeglądaniem ofert wolontariatu) dostępne są bez rejestracji. Zwracają jednak uwagę dodatkowe rozwiązania, przygotowane dla posiadaczy spersonalizowanego konta. Najbardziej przydatna wydaje się możliwośd zamawiania newslettera zawierającego oferty wolontariatu, których dobór można dostosowad do indywidualnych preferencji użytkownika w oparciu o takie same kryteria, jak w przypadku wyszukiwarki. Dodatkowo należy jedynie określid, jak często ma byd wysyłany mail z propozycjami. Nie ma możliwości zamieszczenia informacji o chęci podjęcia pracy wolontariackiej. Inną ciekawą funkcją jest przeglądarka aktywności podejmowanych w ramach serwisu portal archiwizuje wszystkie zgłoszone działania, oznacza, czy zostały one wykonane, a następnie umożliwia ich przeglądanie według różnych kryteriów: organizacji, z którymi się współpracowało, czasu działania itd. Serwis umożliwia także obustronną ocenę: wolontariusza przez pracodawcę i vice versa. Zebrane recenzje wraz z wykazem podjętych działao ściągnąd można w formie gotowego podsumowania, które generuje portal. Zarejestrowani wolontariusze mogą brad udział w bezpłatnych warsztatach internetowych poświęconych skutecznemu działaniu i rozwijaniu swoich umiejętności. Serwis ma także funkcje społecznościowe. Oprócz aktywności na serwisach typu Facebook, Twitter czy Myspace prowadzone są również blogi, funkcjonuje także dział, w którym wolontariusze opisują swoje historie. Wdzięcznośd za okazaną pomoc wyrazid można za pośrednictwem działu Thank you. 3. NARZĘDZIE: APLIKACJA VOLUNTEERMATCH LIVE MAP Ciekawym, zwracającym uwagę na skalę przedsięwzięd podejmowanych za pośrednictwem serwisu (chod może nieszczególnie praktycznym) narzędziem jest aplikacja VolunteerMatch Live Map. Także w tym przypadku wykorzystywana jest mapa USA, jednakże tutaj służy ona do prezentacji zgłoszeo złożonych do wolontariackich ofert za pośrednictwem serwisu w ciągu ostatniej godziny. Nawiązane kontakty zaznaczone są na mapie; przy okazji zapoznad się można z imponującymi statystykami portalu średnio w ciągu godziny z wyszukiwarki

32 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 32 korzysta skutecznie 59 osób, a od początku istnienia serwisu miało już miejsce 5,3 miliona skierowao. 4. NARZĘDZIA DO WYSZUKIWANIA WOLONTARIUSZY DLA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI NON-PROFIT DZIAŁ NONPROFITS Bogata oferta rekrutacji wolontariuszy przygotowana została dla organizacji non-profit (przede wszystkim do organizacji pozarządowych, ale także dla szkół, kampanii politycznych oraz instytucji paostwowych). Umieszczanie ogłoszeo wymaga zarejestrowania się za pomocą prostego kwestionariusza. W wersji podstawowej korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Za dodatkową opłatą (9 USD miesięcznie) uzyskad można dostęp do narzędzia nazywanego Community Leader. Zyski płynące z tego rozwiązania są, zdaniem administratorów, znaczne: pozwala ono na sprawniejsze zarządzanie kontem, ułatwioną korespondencję z wolontariuszami oraz uwspólnienie publikowania ze swoją stroną internetową. Bardzo duży wkład pracy zainwestowany został w stworzenie bogatej oferty warsztatów internetowych dla organizacji. W ofercie dostępne są kursy dla początkujących użytkowników systemu, którzy dopiero zaczynają korzystanie z serwisu, oraz dla bardziej zaawansowanych, którzy chcą dowiedzied się więcej na temat możliwości, jakie daje umiejętne wykorzystanie potencjału wolontariuszy. Inną kategorię stanowią kursy internetowe pod nazwą Boomer Volunteer Engagement. Odbywają się raz na miesiąc, a uczestnictwo w nich jest darmowe. Za prowadzenie odpowiedzialni są eksperci (autorzy podręcznika pod tym samym tytułem co warsztaty. Książki można kupid za pośrednictwem strony), a wśród tematów znajduje się m.in.

33 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 33 skuteczne zarządzanie organizacją, wykorzystanie nowoczesnych mediów czy marketing. 5. NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA WOLONTARIUSZAMI DLA FIRM I UNIWERSYTETÓW DZIAŁ CORPORATIONS Na użytek korporacji i uniwersytetów przygotowane zostały zestawy narzędzi, które z jednej strony mają służyd ułatwieniu podjęcia pracy wolontariackiej klientom, a z drugiej, pomóc instytucjom w budowaniu pozytywnych wizerunków. Dostępne są cztery komplety (za korzystanie z pierwszych trzech należy zapłacid) KOMPLET EMPLOYEE VOLUNTEER TOOLS Przeznaczony jest dla menedżerów korporacji, którzy pragną skutecznie organizowad pracę wolontariacką swoich podwładnych. Dzięki tej aplikacji każdy z pracowników otrzymuje indywidualne konto, za pośrednictwem którego pracodawca obserwowad może liczbę przepracowanych godzin, przyznawad premię za szczególnie aktywną postawę oraz zbierad informacje na temat preferowanych przez pracowników form aktywności. Aplikacja umożliwia także organizację i zarządzanie wydarzeniami oraz śledzenie potrzeb lokalnych społeczności. Dodatkowym atutem są sprzężone z aplikacją widgety do zainstalowania na stronie firmy, informujące gości strony o podejmowanych działaniach KOMPLET CAUSE TOOLS Wykupienie tego pakietu daje korporacjom narzędzia do włączania w wolontariat swoich klientów głównie za pośrednictwem umieszczania na stronie wyszukiwarki. Zabieg ten daje szansę na niezwykle skuteczne budowanie pozytywnego wizerunku firmy KOMPLET CAMPUS TOOLS Zawiera narzędzia przeznaczone dla władz uniwersyteckich. Zalicza się do nich specjalnie przygotowana, jednolita strona umożliwiająca zrządzanie wszystkimi inicjatywami, w które zaangażowana jest uczelnia. Aplikacja zaprojektowana jest w taki sposób, by skutecznie włączad nie tylko studentów, ale także kadrę naukową oraz innych pracowników. Rozbudowane kwestionariusze umożliwiają potencjalnym wolontariuszom dostosowanie działalności do swoich zainteresowao oraz umiejętności. Również w tym przypadku

34 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 34 użytkownicy uzyskują dostęp do indywidualnych kont pozwalających na zarządzanie pracą oraz obserwowanie liczby przepracowanych godzin KOMPLET VOLUNTEERMATCH SEARCHLITE WIDGET Daje administratorom stron internetowych możliwośd umieszczenia na swojej witrynie widget u z uproszczoną wyszukiwarką VolunteerMatch. Umieszczenie wyszukiwarki jest darmowe. 5. WIDOK STRONY GŁÓWNEJ

35 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 35 HandsOn Network 1. Charakterystyka 2. Oferta dla wolontariuszy dział Volunteers 2.1. Wyszukiwarka dla wolontariuszy 2.2. Programy wolontariackie Program Road to the Gulf Program HandsOn Disasters Program dla wolontariuszy profesjonalistów Skills-based volunteering Program dla dzieci i młodzież - Youth & Family 2.3. Edukacja Praktyczne narzędzia do zarządzania wolontariuszami - Be a volunteer leader Podejmowanie działania, edukacja i budowanie sieci platforma Neighboring 2.4. Budowanie sieci - portal społecznościowy 2.5. Narzędzie: Volunteer Time Calculator 3. Oferta dla organizacji non-profit i instytucji rządowych dział Nonprofits & Government 3.1. Wsparcie organizacji Membership (członkostwo) 3.2. Edukacja - Training & Consulting (szkolenia) 3.3. Budowanie sieci - koalicja Cities of Service 4. Oferta dla członków Local HandsOn Action Centers 4.1. Budowanie sieci, edukacja i wsparcie aplikacja HandsOn Connect 5. Oferta dla firm dział Companies 5.1. Budowanie sieci Business Membership (członkostwo) Corporate Service Council (platforma) Corporate Volunteer Council (rady) 6. Widok strony głównej

36 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 36 LOGOTYP STRONA WWW 1. CHARAKTERYSTYKA PORTALU Portal HandsOn Network administrowany jest przez Points of Light Institute, amerykaoską organizację non-profit o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Organizacja powstała w 2007 roku z połączenia Points of Light Foundation (działającej od 1990 roku fundacji o zasięgu krajowym, promującej ideę wolontariatu) oraz organizacji HandsOn Network (założonej w tym samym czasie organizacji działającej w oparciu o współpracę lokalnych biur dla wolontariuszy). Obecnie organizacja współpracuje z 245 lokalnymi biurami wolontariackimi na terenie USA, łącząc 70 tysięcy organizacji non-profit, korporacji i grup wyznaniowych w jedną sied. Rocznie organizacja organizuje 30 milionów godzin pracy wolontariackiej, wartej około 600 milionów dolarów (o czym informuje wielki banner na stronie startowej). Z HandsOn Network współpracuje także 11 biur z innych krajów świata, m.in. z Holandii, Zimbabwe, Chin i Brazylii. Portal wyróżnia się niezwykłą odwagą we wprowadzaniu nowych rozwiązao oferta wzbogacana jest w zasadzie z tygodnia na tydzieo, a kierunki rozwoju wyznaczane są na podstawie profesjonalnych analiz trendów panujących na rynku wolontariackim. Innym charakterystycznym elementem portalu jest posługiwanie się nieco patetycznym językiem, odwołującym się do patriotycznych haseł takich jak narodowa służba czy poświęcenie dla Sprawy. Niektóre z opisywanych w dalszych partiach tekstu mechanizmów skierowane są do większej niż jednej grupy docelowej (np. jednocześnie do wolontariuszy i organizacji non-profit). W takim przypadku oferta opisana jest oczywiście tylko raz, w ramach tego działu, w którym

37 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 37 odgrywa większą rolę. Np. wolontariat profesjonalny, mimo że odnośnik do niego znajduje się w trzech działach, opisany został w ramach działu Volunteers. 2. OFERTA DLA WOLONTARIUSZY DZIAŁ VOLUNTEERS 2.1. WYSZUKIWARKA DLA WOLONTARIUSZY Początkowo, we wczesnych latach 90., działalnośd organizacji HandsOn Network opierała się na tworzeniu baz danych w kontakcie z lokalnymi biurami dla wolontariuszy (Local HandsOn Action Center). Wypracowana wówczas metoda okazała się na tyle skuteczna, że jej zasadnicze elementy funkcjonują po dziś dzieo, będąc alternatywą dla ogólnokrajowej wyszukiwarki internetowej. Poszukiwanie zarówno konkretnych propozycji wolontariatu, jak i kontaktów do lokalnych biur pośrednictwa odbywa się za pomocą jednego widgetu. Mechanizm wyszukiwania opiera się na najbardziej podstawowych kryteriach: po wybraniu jednej z 11 kategorii (zwierzęta i środowisko; sztuka i kultura; sprawy publiczne i społecznośd lokalna; edukacja i technologia; sprawy opiekuocze; bezpieczeostwo publiczne i przygotowywanie do katastrof; religia; zdrowie; dzieci i młodzież; ofiary huraganów; seniorzy) należy wpisad jedynie kod pocztowy. Wyniki uszeregowane są pod kątem odległości od wybranego adresu oraz daty działania. Po wybraniu oferty następuje automatyczne przekierowanie na stronę lokalnego biura, którego rolą jest dalsze poprowadzenie zgłoszenia. Alternatywną metodą jest skontaktowanie się bezpośrednio z Local Action Center. Jednak nawiązywanie współpracy z lokalnym biurem odbywa się również za pośrednictwem internetu mechanizm wykorzystuje mapę Google, na którą naniesione są biura znajdujące się na terenie wybranego uprzednio stanu. Po wybraniu konkretnej placówki następuje przekierowanie na jej stronę. W serwisie HandsOn Network nie ma możliwości wieszania swojego ogłoszenia anonsującego chęd podjęcia pracy wolontariackiej PROGRAMY WOLONTARIACKIE PROGRAM ROAD TO THE GULF Oprócz stałych działao organizacja zajmuje się także programami okresowymi. Obecnie

38 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 38 (wiosna 2011 roku) takim przedsięwzięciem jest program Road to the Gulf. W ramach projektu w okresie od stycznia do lipca 2011 roku przeprowadzony zostanie międzystanowy rajd (nazywany także obywatelską ścieżką ). Rajd to cykl obozów szkoleniowych, które odbędą się w miastach znajdujących się na trasie między Nowym Jorkiem (gdzie odbyła się konferencja inaugurująca wydarzenie) a Nowym Orleanem (gdzie odbędzie się impreza zamykająca). Szkolenia są dla uczestników szansą na podniesienie kwalifikacji w organizowaniu pracy wolontariackiej oraz w organizowaniu projektów przeznaczonych dla lokalnych społeczności. Tłem wydarzenia są, zniszczenia na skutek huraganu Katrina stąd ostatnim etapem jest Nowy Orlean, a w trakcie rajdu prowadzona jest zbiórka charytatywna PROGRAM HANDSON DISASTERS Jest to program przeznaczony do koordynowania pracy wolontariuszy w przypadku nagłych katastrof. Koordynacja odbywa się za pomocą centralnie kierowanych Spontaneous unaffiliated volunteer management (SUVs - Zarządzanie spontanicznym, nniezrzeszonych wolontariatem) oraz lokalnych Volunteer Reception Centers (VRC - punkty rejestracji wolontariuszy). W momencie katastrofy komunikacja z masowo zgłaszającymi się wolontariuszami odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem Facebooka i Twittera. Dużą rolę odgrywają także telefoniczne infolinie. Oprócz opisu koordynacji działao w portalu dostępne są też materiały szkoleniowe. Jest to przede wszystkim podręcznik Ready to respond - kompendium wiedzy na temat skutecznego działania w ekstremalnych warunkach katastrofy przeznaczone dla Acion Centers oraz dla innych organizacji non-profit. Na 130 stronach wnikliwie opisane są wszystkie procedury, które mają uczynid działanie jak najskuteczniejszym. Inną formą przygotowania są internetowe seminaria poświęcone temu zagadnieniu, które nakreślają rozwiązania przeznaczone dla mieszkaoców konkretnych miejsc, jak i ogólną teorię odpowiednią dla wszystkich chętnych do włączenia się w zabezpieczanie przed katastrofą oraz minimalizowanie strat PROGRAM DLA WOLONTARIUSZY PROFESJONALISTÓW SKILLS-BASED VOLUNTEERING W oparciu o analizy oraz badania opinii społecznej decydenci z Points of Light Institute podjęli decyzję o znacznym rozwoju funkcji związanych wolontariatem profesjonalistów,

39 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 39 którzy podejmowad będą działania w ramach swojej zawodowej specjalizacji. Decyzja opiera się na przekonaniu, że dzięki swej nieporównywalnej wydajności SBV na przestrzeni pięciu lat stanie się jedną z najpopularniejszych form aktywności wolontariackiej. Z tego powodu jednym z priorytetowych planów rozwoju serwisu jest właśnie rozbudowa sekcji SBV. Obecnie dział stanowi jedynie zalążek przyszłej sekcji nie są tu dostępne żadne ogólnokrajowe narzędzia do wyszukiwania ofert wolontariatu tego typu. Dostępnych jest za to dużo niezwykle entuzjastycznych tekstów opisujących ideę SBV (w tym koncepcję tzw. wolontariatu pro bono, czyli bezpośredniej pomocy w usprawnianiu mechanizmów funkcjonowania organizacji non-profit) oraz najróżniejszych analiz i raportów. Na razie kwestia rozwiązao praktycznych (to jest właściwej koordynacji programów SBV) leży tylko i wyłącznie w kompetencjach lokalnych Action Centers PROGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻ - YOUTH & FAMILY Innym priorytetem w rozwoju portalu jest powiększenie oferty dla dzieci i młodzieży. W tym celu nawiązana została współpraca z organizacją Children for Children. Zaowocowało to powstaniem programu o nazwie GenrationOn, którego ambitnym celem jest zainspirowanie masowego ruchu włączającego w wolontariat młodzież i rodziny z dziedmi. Działająca w chwili obecnej strona (pod adresem funkcjonuje tymczasowo trwają przygotowania zupełnie nowej witryny, która zawierad będzie bogatą ofertę projektów, narzędzi oraz materiałów informacyjnych EDUKACJA PRAKTYCZNE NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA WOLONTARIUSZAMI - BE A VOLUNTEER LEADER Jest to dział, którego nadrzędnym celem jest pomoc w skutecznym i profesjonalnym organizowaniu pracy wolontariackiej. W tym celu udostępnione zostały następujące funkcjonalności: Volunteer Leader Toolkit jest zestawem narzędzi, które pomóc mają w prowadzeniu spraw technicznych związanych z zarządzaniem grupą wolontariuszy. Trzon zestawu stanowi praktyczny niezbędnik poświęcony teorii skutecznego przeprowadzenia działania z udziałem wolontariuszy. Ciekawy dodatek stanowi zestaw pomocy

40 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 40 naukowych przydatnych podczas realizacji zadania. Wśród nich znajduje się np. gotowy blankiet służący do przydzielania i opisu zadao dla konkretnych wolontariuszy czy spis technicznych spraw, których dopilnowad należy w dniu realizacji zadania. Project Guidebooks jest działem, w którym znajdują się propozycje i opisy konkretnych inicjatyw. Pomysłów jest około 40, każdy z nich opisany jest w jasny i przejrzysty sposób. Po kliknięciu na konkretny pomysł wyświetla się metryczka opisująca podstawowe założenia projektu, przewidywany czas przygotowywania, liczbę wolontariuszy potrzebnych do wykonania działania, grupę docelową i poziom trudności. Istnieje też możliwośd oceny i pozostawienia komentarza opisującego doświadczenia z projektem. W przypadku projektu: Przygotuj posadzenie drzewa metryczka wygląda następująco: Opis: drzewa są niezwykle ważnym elementem środowiska naturalnego. Dają schronienie licznym gatunkom zwierząt, ale także pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen. Wykorzystaj te porady, aby skutecznie przygotowad akcję sadzenia drzew. Uczestnicy: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Sugerowana liczba wolontariuszy: dowolna. Poziom trudności: średni.

41 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 41 Przewidywany czas przygotowywania: brak. Przewidywany czas wykonania: brak. Dostępna jest również mini-wyszukiwarka projektów oparta o kryteria takie, jak wiek uczestników, rodzaj aktywności czy wymagane doświadczenie. Po wyborze działania i przeanalizowaniu metryczki można przejśd do właściwego opisu przedsięwzięcia. Dostępny jest on dla wszystkich gości serwisu w formacie pdf. Założeniem twórców było zbudowanie jak najdokładniejszej instrukcji przeprowadzenia procesu, tak by każdy zainteresowany był w stanie samodzielnie koordynowad każdy z etapów projektu. Opisane zostały wszystkie fazy od tworzenia zgranego zespołu wolontariuszy, zbierania materiałów, przygotowywania uzgodnieo administracyjnych, przez realizację inicjatywy, aż po ewaluację. Opis działania wzbogacony jest licznymi linkami i ilustracjami. Jego dodatkowym atutem jest to, że równie duży nacisk położono na omówienie spraw związanych z ideologicznym zapleczem działania, jak i ze skutecznym zarządzaniem zespołem i sprawami technicznymi (w przypadku sadzenia drzew będzie to np. technika kopania dziury w ziemi). Opis standardowo liczy kilkanaście stron. Training zawiera szereg propozycji rozwijania umiejętności za pomocą seminariów internetowych oraz szkoleo. Kursy odbywają się w ramach HandsOn University.

42 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad PODEJMOWANIE DZIAŁANIA, EDUKACJA I BUDOWANIE SIECI PLATFORMA NEIGHBORING W najbliższym czasie HandsOn Network planuje uruchomid specjalną platformę zawierającą materiały przeznaczone dla aktywistów działających w społecznościach lokalnych. Oprócz kolejnego zestawu narzędzi platforma zawierad będzie również elementy społecznościowe działacze będą mogli opisywad swoje inicjatywy, a każda spontanicznie zawiązana lokalna grupa sąsiadów dostanie szansę pochwalenia się swoimi osiągnięciami BUDOWANIE SIECI - PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY W dziale dla wolontariuszy znajduje się również link do inicjatywy tworzonej wspólnie przez HandsOn Network, GenerationOn oraz AmeriCorpsAlums. Pod adresem znajduje się zalążek portalu społecznościowego dla wolontariuszy. Jest on oparty na wielu rozwiązaniach znanych z Facebooka, ma obecnie około 8 tysięcy użytkowników. Jednym z priorytetów jest dalszy rozwój i rozbudowa serwisu.

43 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad NARZĘDZIE: VOLUNTEER TIME CALCULATOR Jest to narzędzie przeznaczone nie tylko dla wolontariuszy, ale także dla instytucji korzystających z wolontariatu. Kalkulator umożliwia on wycenę podjętych działao w oparciu o wyliczoną przez fundację Independent Sector wartośd pracy wolontariackiej. Trzeba tylko wybrad jeden z kilkudziesięciu rodzajów podejmowanej pracy i podad liczbę przepracowanych godzin. 3. OFERTA DLA ORGANIZACJI NON-PROFIT I INSTYTUCJI RZĄDOWYCH DZIAŁ NONPROFITS & GOVERNMENT 3.1. WSPARCIE ORGANIZACJI MEMBERSHIP (CZŁONKOSTWO) Oferta przygotowana dla organizacji i instytucji dostępna jest po zgłoszeniu się do programu członkowskiego. Po zgłoszeniu akcesu członkowie otrzymują następujące świadczenia: profesjonalne wsparcie przy opracowywaniu programów rozwoju organizacji/instytucji; kwartalny newsletter przygotowywany specjalnie pod kątem potrzeb członków oraz comiesięczne konsultacje techniczne za pośrednictwem aplikacji evolve; co dwa miesiące darmowy udział w specjalnych internetowych warsztatach oraz znaczne zniżki na udział w seminariach organizowanych przez Points of Light Institute

44 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 44 oraz inne organizacje; prawo do eksponowania logo HandsOn Network na swoich stronach internetowych. Opłata członkowska wynosi od USD w zależności od wybranego pakietu (Individual, Core, Leader, Patron). Pakiety różnią się przede wszystkim liczbą członków organizacji/instytucji, którzy mają prawo korzystad ze szkoleo, ale także wielkością zniżek lub jakością niektórych świadczeo. Obecnie status członka posiada około 35 organizacji/instytucji EDUKACJA - TRAINING & CONSULTING (SZKOLENIA) Dla przedstawicieli organizacji non-profit i instytucji rządowych przygotowana została bogata oferta szkoleo, kursów i seminariów internetowych, które odbywają się w ramach HandsOn University BUDOWANIE SIECI - KOALICJA CITIES OF SERVICE HandsOn Network było jednym z inicjatorów powstania porozumienia miast Cities of Service (www.citiesofservice.org). Jest to założona w 2009 roku koalicja amerykaoskich miast, które zobowiązały się do wdrażania praktyk ułatwiających lokalną działalnośd wolontariacką. Obecnie do porozumienia należy ponad 100 miast, zamieszkiwanych przez 49 milionów ludzi. Wkład organizacji nie polega jedynie na promowaniu idei, ale także na organizowaniu specjalnych obozów szkoleniowych przeznaczonych dla organizacji i instytucji chcących skutecznie wykorzystad możliwości, jakie daje wdrażanie programu Cities of Service. Szkolenie dotyczy uniwersalnych zasad skutecznego prowadzenia programów skierowanych do miejskich społeczności. Kontynuacją szkoleo są konsultacje poświęcone dostosowaniu nabytych umiejętności do warunków panujących w konkretnych miejscowościach. 4. OFERTA DLA CZŁONKÓW LOCAL HANDSON ACTION CENTERS W serwisie znalazł się również niewielki dział zawierający informacje przeznaczone dla działaczy związanych z lokalnymi centrami wolontariatu. Za jego pośrednictwem zalogowani użytkownicy uzyskad mogą dostęp do narzędzi, materiałów i krajowego kalendarza informującego o inicjatywach podejmowanych przez wszystkie centra na terenie USA. Dostępna jest również aplikacja do transferu danych na zasadzie peer-to-peer. Z kolei zainteresowani założeniem nowej placówki uzyskają w tym dziale wszystkie niezbędne

45 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 45 informacje dotyczące procedury przyłączania się do organizacji BUDOWANIE SIECI, EDUKACJA I WSPARCIE APLIKACJA HANDSON CONNECT Ciekawie zapowiada się również nowe narzędzie HandsOn Connect. Będzie to prosta w obsłudze wielofunkcyjna aplikacja przeznaczona do organizowania pracy Local Action Center. Zawierad będzie następujące funkcjonalności: organizacja i zarządzanie wydarzeniami, zarządzanie ogłoszeniami o wolontariacie, organizacja pracy wolontariuszy, panel administracyjny stron internetowych, generowanie raportów z pracy, obsługa sponsorów i ofiarodawców. 5. OFERTA DLA FIRM DZIAŁ COMPANIES 5.1. BUDOWANIE SIECI BUSINESS MEMBERSHIP (CZŁONKOSTWO) Firmy i korporacje, które wykupią członkostwo w biznesowym programie HandsOn Network, mogą liczyd na profesjonalną pomoc w zarządzaniu programami wolontariackimi dla pracowników (Employee Volunteer Programs, EVP). Członkostwo opiera się na takim samym schemacie jak w przypadku Nonprofits & Government w zależności od wybranego pakietu zmieniają się cena i liczba usług. Również w rodzajach świadczeo widoczne są wyraźne podobieostwa: dostęp do specjalnej strony internetowej zwierającej forum, blog, materiały, opisy skutecznych praktyk oraz ogłoszenia; kontakt z profesjonalnymi konsultantami; kwartalny newsletter; zniżki na szkolenia oraz darmowe seminaria internetowe; współpraca z Local HandsOn Action Centers; prawo do eksponowania logo HandsOn Network na swoich stronach internetowych. Firm posiadających status członka jest ponad 50, wśród nich m.in. Shell, Disney, UPS czy IBM.

46 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad CORPORATE SERVICE COUNCIL (PLATFORMA) Platforma zrzeszająca przedstawicieli najwyższych władz korporacyjnych. Założona w 2005 roku z inicjatywy byłych dyrektorów korporacji Home Depot oraz HandsOn Network. Jej nadrzędnym celem jest stworzenie warunków do jak najkorzystniejszego rozwoju wolontariatu pracowniczego. Rada realizuje swoje założenia programowe poprzez: zabieranie głosu jako rzecznik i lider krajowego ruchu wolontariatu pracowniczego, tworzenie mechanizmów i infrastruktury ułatwiających aktywizowanie pracowników, animowanie dyskusji i umożliwianie wymiany doświadczeo między zaangażowanymi korporacjami, budowanie obrazu skutecznie zarządzanej korporacji jako takiej, która korzysta z ofert wolontariatu, zachęcanie do korzystania z wolontariatu jako elementu budowania marki i wizerunku korporacji. Członkami platformy są przedstawiciele władz niemal 50 korporacji, m.in. Coca-Coli, Walta Disneya, Toyoty, Kraft Foods, Bank of America, Hasbro, ebay, IBM, Starbucksa czy Microsoftu CORPORATE VOLUNTEER COUNCIL (RADY) Rady wolontariatu pracowniczego (Corporate Volunteer Councils, CVC) stanowią sied lokalnych platform stworzonych dla skuteczniejszej organizacji wolontariatu pracowniczego. Zazwyczaj każda rada związana jest strukturalnie z istniejącymi na danym terenie lokalnymi organizacjami wolontariackimi, np. Local HandsOn Action Center lub Volunteer Centers of United Way. Niektóre z nich są jednak samodzielnymi organizacjami. Za pośrednictwem portalu HandsOn Network istnieje możliwośd złożenia aplikacji o przyłączenie niezależnej CVC do sieci. Strona oferuje także zestaw materiałów opisujących skuteczne sposoby administrowania CVC. 6. WIDOK STRONY GŁÓWNEJ

47 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 47

48 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 48 Catchafire 1. Charakterystyka 2. Narzędzie do nawiązywania współpracy między organizacją a wolontariuszem specjalistą działy Open Projects, Browse Organizations oraz Project Menu 3. Budowanie sieci dział Testimonials 4. Widok strony głównej

49 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 49 LOGOTYP STRONA WWW 1. CHARAKTERYSTYKA PORTALU Nowoczesny serwis wolontariatu profesjonalnego. Celem założycieli serwisu było stworzenie mechanizmu, który pozwoliłby na znaczną redukcję kosztów funkcjonowania organizacji nonprofit. Pomysł, na który wpadli, opiera się na stworzeniu kadry wysokiej klasy specjalistów, którzy zgodziliby się na poświęcenie części swojego czasu na pracę pro publico bono w ramach swojej specjalizacji. Dzięki temu organizacje o stosunkowo małym budżecie otrzymywałyby za cenę zwrotu kosztów produkty o najwyższej jakości. Rolą serwisu jest więc z jednej strony doradzanie organizacjom w ustalaniu strategicznych innowacji, które wpłyną na polepszenie standardu ich funkcjonowania, a z drugiej połączenie organizacji z odpowiednim specjalistą. Dzięki tak przeprowadzonym działaniom wolontariusze mają także gwarancję, że wykonana przez nich praca przyniesie rzeczywiste efekty. Działalnośd serwisu finansowana jest z rocznych składek, które opłacają uczestniczące w projekcie organizacje. 2. NARZĘDZIE DO NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY ORGANIZACJĄ A WOLONTARIUSZEM SPECJALISTĄ DZIAŁY OPEN PROJECTS, BROWSE ORGANIZATIONS ORAZ PROJECT MENU Diagnozowanie potrzeb organizacji odbywa się za pomocą rozbudowanej sekcji Project Menu. Podzielona jest ona na główne działy zawierające zestawy zadao, które składają się na skuteczne działanie organizacji. Są to: księgowośd i finanse z dwoma wyszczególnionymi czynnościami: poradami księgowymi oraz przygotowywaniem budżetu; design zawierający m.in. projektowanie logo i strony internetowej; foundraising w tym m.in. przygotowywanie grantów i poszukiwanie sponsorów; zarządzanie zasobami ludzkimi;

50 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 50 marketing opisujący m.in. budowanie marki, konstruowanie newsletterów czy przygotowywanie kampanii reklamowych; multimedia ich skuteczne wykorzystanie; PR skupiający się głównie na przygotowywaniu materiałów na konferencje czy organizację happeningów; korzystanie z portali społecznościowych; strategia opisująca m.in. właściwy dobór członków zarządu czy wykorzystanie badao rynku; rozwój technologiczny. Całośd struktury działania składa się z 47 zadao, każde z nich jest wycenione. Podany jest również szacunkowy czas wykonania zadania. Opis każdego z nich składa się poza tym z krótkiego wypunktowania powodów, dla których to konkretne zadanie jest istotne dla skutecznego działania organizacji, efektu pracy oraz wymagao, które należy spełnid zarówno w przypadku wolontariusza, jak i organizacji. W przypadku czynności desing oraz zadania projektowanie strony internetowej metryczka zawiera następujące informacje.

51 Wolontariat w sieci przegląd portali pomagających się zaangażowad 51 Cena: 8000 USD. Czas: godzin przez dwa miesiące. Opis: strony internetowe dają organizacji możliwośd zaistnienia w sieci - dostarczają informacji o samej organizacji, a także prezentują jej osiągnięcia. Witryna internetowa jest także idealnym narzędziem do kontaktowania się pomiędzy organizacją a jej dobroczyocami oraz beneficjentami. Pierwszym krokiem w procesie powstawania strony internetowej jest stworzenie jej projektu. Projekt obejmuje jedynie design strony (bez zawieszenia strony w internecie czy jej dalszego rozwijania). Efekt: szata graficzna strony internetowej (dodatkowo podane są jej parametry techniczne). Wymagania dla wolontariusza: co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy nad designem stron www. Wymagania dla organizacji: wstępne zbieranie informacji, dyskusje ramowe, dyskusje o wersji ostatecznej designu, odbiór strony oraz przyjrzenie się jej nawigacji i stylowi (z użyciem przewodnika/uwag). Rola Catchafire: serwis zapewnia organizacjom oraz pracownikom dostęp do szczegółowego opisu kolejnych kroków projektu z wyszczególnieniem oczekiwao organizacji oraz pracowników pro bono. Catchafire dostarcza także ramowy grafik planowanych spotkao, opisuje cel każdego z nich oraz uczestników zaangażowanych w te spotkania. Członkowie organizacji - po zapoznaniu się ze strukturą - wybierają zadania, których przeprowadzenie wydaje im się niezbędne. Następnym krokiem jest założenie profilu organizacji, na którym oprócz podstawowych danych uzyskad będzie można informacje o umieszczonych ogłoszeniach i postępach w realizacji działao. Po założeniu konta możliwe jest opublikowanie ogłoszenia z prośbą o pomoc. Ogłoszenie jest weryfikowane przez

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Przewodnik został opracowany w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach projektu PI Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl?

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl? OFERTA Spis treści: 1) Jak zacząć? - str.2 2) Dostępne kreacje - str.4 3) Dodawanie kreacji - str.6 4) Kampanie dedykowane - str.16 5) System poleceń - str.17 str. 1 Co zrobić aby dołączyć do Programu

Bardziej szczegółowo

Jak szukać ofert pracy przez Internet?

Jak szukać ofert pracy przez Internet? Jak szukać ofert pracy Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Celem projektu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności Michał Soroko Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE Polska sape@sape.org.pl

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Jak publikować na MiMamo.pl

Jak publikować na MiMamo.pl Jak publikować na MiMamo.pl Na początek musisz się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna. Następnie, po rejestracji możesz się zalogować i korzystać z własnego konta. Na samej górze zobaczysz komunikat:

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Internet- platforma komunikacji między Salonem, a Klientem Gwałtowny rozwój nowych technologii sprawił, że pojawiły

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla osób poszukujących pracy

Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla osób poszukujących pracy Cz. 1. Prawo (bazy danych i serwisy z przepisami prawa) Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/ ISAP to baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

program partnerski Polecaj kody

program partnerski Polecaj kody program partnerski Polecaj kody o nas Cra CV oferuje proste w obsłudze narzędzie do tworzenia unikalnych dokumentów aplikacyjnych CV. Naszą misją jest pomoc w zainteresowaniu przyszłego pracodawcy, kreatywną

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów.

more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów. more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów. Dostrzegamy, że zarówno studenci jak i legislator oraz PKA zdają się zwracać coraz baczniejszą uwagę na

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-18/13 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opis Przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA PORTALU JOGA-JOGA.PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA PORTALU JOGA-JOGA.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA PORTALU JOGA-JOGA.PL 1. KTO MOŻE MIEĆ SWÓJ PROFIL? 2. DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ? 3. JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W PORTALU? 4. JAK DODAĆ INFORMACJĘ? 5. JAK DODAĆ WIZYTÓWKĘ?

Bardziej szczegółowo

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876 Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com OFERTA Czym jest Facebook.com? Facebook.com to darmowy serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING Vrije Universiteit Brussel Career Center Vrije Uniwersytet w Brukseli (VUB) to uczelnia licząca 12 tysięcy studentów studiujących na 8 wydziałach: Inżynieria Nauki

Bardziej szczegółowo

--------------------------------- Zacznij Zarabiać

--------------------------------- Zacznij Zarabiać NetWork Dostarcza GoDealla.pl GoDealla NetWork --------------------------------- Zacznij Zarabiać na zakupach grupowych Czym jest GoDealla Network? GoDealla.pl to największy polski agregator zakupów grupowych.

Bardziej szczegółowo

Konto Basic (bezpłatne)

Konto Basic (bezpłatne) W poprzednich artykułach z cyklu dotyczącego platformy LinkedIn omawialiśmy budowanie wizerunku prawnika i sieci kontaktów biznesowych, prezentację osobistych osiągnięć zawodowych oraz komunikację z użytkownikami.

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z portalem CEGIO.

Pierwsze kroki z portalem CEGIO. Pierwsze kroki z portalem CEGIO. 1. Rejestracja i uzupełnienie kodów odpadów 1.1 Formularz rejestracyjny 1.2 Dodawanie decyzji 1.3 Dodawanie kodów odpadów 1.4 Dodawanie pliku, zakooczenie 2. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY

Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY 1 Organizator Organizatorem programu wolontariatu pracowniczego o nazwie Kompania Wolontariuszy, zwanego

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów i absolwentów

Przewodnik dla studentów i absolwentów Przewodnik dla studentów i absolwentów 1 Spis treści KONTO W SERWISIE Kto może korzystad z serwisu? Zakładanie konta Aktywacja konta Logowanie do serwisu Odzyskiwanie hasła NAJWAŻNIEJSZE FUKCJONALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę Konferencja Kariera jest kobietą tak jak Ty Warszawa, 30 stycznia 2009 Fundacja Kim jesteśmy? Fundacja powstała w 1990 r. Działamy non-profit na polu integracji społecznej, rynku pracy, edukacji. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po stronie internetowej powstał w celu ułatwienia wyszukiwania interesujących informacji umieszczonych na stronie: www.enze.fnm.

Przewodnik po stronie internetowej powstał w celu ułatwienia wyszukiwania interesujących informacji umieszczonych na stronie: www.enze.fnm. Przewodnik po stronie internetowej powstał w celu ułatwienia wyszukiwania interesujących informacji umieszczonych na stronie: www.enze.fnm.pl ZAKŁADKA AKTUALNOŚCI W zakładce Aktualności znajdują się dodawane

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

II konferencja CMS w Polsce! Zapraszamy do Poznania 21-22 listopada 2014

II konferencja CMS w Polsce! Zapraszamy do Poznania 21-22 listopada 2014 II konferencja CMS w Polsce! Zapraszamy do Poznania 21-22 listopada 2014 TYPO3Camp Poland 2014 to konferencja o nowoczesnych systemach zarządzania treścią i o zaawansowanych portalach internetowych. Organizowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Co to jest. Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą.

Co to jest. Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą. Co to jest Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą. System zintegrowanego marketingu, który integruje w 1 miejscu m.in. e-mail marketing ze śledzeniem kontaktów i szczegółowym raportowaniem.

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo,

WSTĘP. Szanowni Państwo, WSTĘP Szanowni Państwo, Jesteśmy największym portalem ekologicznym w Polsce. Skupiamy wokół siebie zarówno środowisko biznesowe, jak również użytkowników indywidualnych zainteresowanych tematyką ekologii.

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Brief do projektu serwisu www Krok po kroku

Brief do projektu serwisu www Krok po kroku Brief do projektu serwisu www Krok po kroku Wszystkie zebrane tutaj pytania pomogą nam lepiej zrozumieć twoje oczekiwania oraz charakter branży. Dzięki informacjom które nam przekażesz zaproponujemy ofertę

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STRONIE INTERNETOWEJ PROJEKTU EFEKTYWNY NAUCZYCIEL SZTUKI KULINARNEJ - WDROŻENIE MODELU

PRZEWODNIK PO STRONIE INTERNETOWEJ PROJEKTU EFEKTYWNY NAUCZYCIEL SZTUKI KULINARNEJ - WDROŻENIE MODELU PRZEWODNIK PO STRONIE INTERNETOWEJ PROJEKTU EFEKTYWNY NAUCZYCIEL SZTUKI KULINARNEJ - WDROŻENIE MODELU PLAN STRONY I. Strona startowa. II. Zakładka Aktualności. III. Zakładka Informacje o projekcie. 1.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłośd Spotkanie Okrągłego Stołu Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłośd

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłośd Spotkanie Okrągłego Stołu Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłośd Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłośd Spotkanie Okrągłego Stołu Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłośd 07.11.2013 Sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy Prowadzi: Izabella Rokicka Prezes Fundacji CEMEX Budujemy

Bardziej szczegółowo

OD STAŻU DO ANGAŻU PROJEKT FUNDACJI REPUBLIKA KOBIET. Oferta:

OD STAŻU DO ANGAŻU PROJEKT FUNDACJI REPUBLIKA KOBIET. Oferta: PROJEKT FUNDACJI REPUBLIKA KOBIET OD STAŻU DO ANGAŻU Oferta: Projekt ma na celu pomoc w uzyskaniu zatrudnienia osobom, które posiadają wysokie kwalifikacje, ale pozostają bezrobotne. Adresowany jest przede

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans - Partner Projektu Stowarzyszenia Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

HRcamp Warszawa, 12 maja 2010. Marcin Sieńczyk Grupa Pracuj

HRcamp Warszawa, 12 maja 2010. Marcin Sieńczyk Grupa Pracuj Poznaj erecruiter! HRcamp Warszawa, 12 maja 2010 Marcin Sieńczyk Grupa Pracuj Agenda 1. Wprowadzenie 2. Wystarczy dostęp do Internetu 3. Formularz aplikacyjny czy mail? 4. Publikacja w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl

Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl 1 Dlaczego warto promować się z TreningBiegacza.pl Jako pierwsi w Polsce zbadaliśmy szczegółowo potrzeby firm prowadzących sklepy dla biegaczy i w odpowiedzi na to stworzyliśmy pierwszą i jedyną Wyszukiwarkę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz zrobić w Marketingu Internetowym Ten ebook jest skierowany do właścicieli małych przedsiębiorstw. Zawarliśmy w nim porady dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Ponad 2 500 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Dodatkowi kandydaci z Pracuj Select. Poznaj kandydatów z bazy Pracuj.pl

Dodatkowi kandydaci z Pracuj Select. Poznaj kandydatów z bazy Pracuj.pl Dodatkowi kandydaci z Pracuj Select Poznaj kandydatów z bazy Pracuj.pl Poznaj rekomendowanych kandydatów z bazy Pracuj.pl Zmiany na rynku pracy powodują, że polepsza się sytuacja kandydatów i coraz częściej

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Kursola.pl

Cennik usług Kursola.pl Cennik usług Kursola.pl I. Cennik pakietów usług reklamowych Kursola.pl... 2 II. Dodatkowe usługi reklamowe... 8 III. Win-win (bezpłatna promocja)... 10 1 I. Cennik pakietów usług reklamowych Kursola.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Blisko 2 000 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów Nabór Przedszkola Przewodnik dla rodziców i opiekunów Wrocław 2012 Spis treści Informacje ogólne... 4 Wymagania techniczne przeglądarek internetowych... 4 Układ strony dla kandydata... 4 Obsługa rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

Jak serwis Pracuj.pl dba o jakość Twoich rekrutacji?

Jak serwis Pracuj.pl dba o jakość Twoich rekrutacji? Jak serwis Pracuj.pl dba o jakość Twoich rekrutacji? Gdziekolwiek jesteś, serwis Pracuj.pl wspiera Twoje rekrutacje przez całą dobę. Jesteśmy blisko najnowszych technologii, przez co zawsze jesteśmy o

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo