NAUKI EKONOMICZNE. tom 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKI EKONOMICZNE. tom 5"

Transkrypt

1 NAUKI EKONOMICZNE tom 5

2

3 Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom 5 Płock 2006

4 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR NACZELNY prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński SEKRETARZ REDAKCJI mgr Katarzyna Atemborska REDAKTOR NAUKOWY TOMU NAUKI EKONOMICZNE prof. dr hab. Jacek Grzywacz RECENZENT prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak ISSN X DRUK PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna al. Piastów 42, Szczecin,

5 SPIS TREŚCI Sławomir Kowalski Ewolucyjny charakter Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 7 Piotr Michalik Renty strukturalne w powiecie gostynińskim 17 Sławomir Kowalski Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej oraz ochrona środowiska na obszarach wiejskich poprzez realizację programów rolnośrodowiskowych 33 Agnieszka Adamska Małe i średnie przedsiębiorstwa w kontekście Strategii Lizbońskiej 45 Anna Skowronek-Mielczarek Możliwość pozyskiwania kapitałów przez sektor polskich małych i średnich przedsiębiorstw 63 Alfred Obrębski Sposoby zwiększania różnorodności biologicznej na przykładzie gminy Bielsk w powiecie płockim 75 Piotr Uździcki Determinanty trwałej przewagi konkurencyjnej 85 Piotr Szczepankowski Fuzje i przejęcia w tworzeniu wartości przedsiębiorstw 97 Elżbieta Gąsiorowska Cena oferowana przez dostawcę czynnikiem wpływającym na decyzje nabywcze podejmowane na rynku przedsiębiorstw 113 Mariola Szewczyk Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w świetle prawa bilansowego i podatkowego, a kształtowanie się nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa 129

6 Leszek Pruszkowski System informacyjny eksploatacji środków trwałych 143 Jacek Grzywacz Dystrybucja usług bankowych i jej skuteczność 159 Anna Nowacka Pozycja banków spółdzielczych w sektorze bankowym 169 Izabela Zawiślińska Formy integracji walutowej 183 Monika Burżacka-Majcher Wpływ faktoringu na skuteczność rozliczeń transakcji zagranicznych 191 Magdalena Grabowska Cash pooling sposób na efektywne zarządzanie płynnością grupy kapitałowej 201 Paweł Kaczmarczyk Neuronowe i regresyjno-neuronowe modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych. Empiryczna weryfikacja porównawcza 209 Hanna Lewandowska Kryteria oceny ofert przetargowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej jako stymulatory wyboru oferty optymalnej 219 Joanna Koprowicz Kreowanie kultury sprzyjającej uczeniu się w organizacji 231 Piotr Michalik, Małgorzata Znyk Rola uczelnianego biura karier w przygotowaniu studentów do funkcjonowania na rynku pracy 243 Bogusław Pytlik Polityka zagraniczna Kanady w latach

7 Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, tom V, 2006 Sławomir Kowalski Ewolucyjny charakter wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej 1. Wstęp 2. Początki Wspólnej Polityki Rolnej - cele i zasady 3. Reformy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 70. i Reforma Mac Sharry ego 5. Agenda 2000 zmiany WPR na lata Reforma Wspólnej Polityki Rolnej uzgodniona w Luksemburgu 7. Podsumowanie 1. Wstęp Rolnictwo w Europie Zachodniej od czasu powstania pierwszych wspólnych struktur europejskich uległo znacznym przeobrażeniom. Polityka rolna, jako jedna z pierwszych, została ujednolicona na szczeblu wspólnotowym, a zakres ingerencji wspólnotowych stał się szeroki. O ile w latach 60 rolnictwo unijne było rozdrobnione i nisko produktywne jak nasze, a cały region był dużym importerem żywności, to dziś Unia jest poważnym eksporterem żywności, a rolnictwo osiąga najwyższe światowe wskaźniki wydajności oraz plony. Jednocześnie dochody rolników są porównywalne z dochodami w innych dziedzinach gospodarki. Stało się to możliwe dzięki Wspólnej Polityce Rolnej. Niewiele aspektów polityki rolnej pozostawiono w gestii państw członkowskich. Do lat 80. WPR była nastawiona na unowocześnienie rolnictwa i jego intensyfikację, co miało doprowadzić do samowystarczalności żywnościowej. Stworzony system, poprzez wysokie ceny rolne, silną ochronę celną, ogromne wsparcie ze środków Wspólnoty i budżetów narodowych zarówno produkcji rolnej, jak i rozwoju infrastruktury wiejskiej, ochronę środowiska wpływał na stabilizację rynków artykułów rolnych oraz rozwój rolnictwa i wsi. Pozwalał także na modernizację gospodarstw, podtrzymywał dochody rolnicze, sprzyjał promocji i wspieraniu eksportu. Był to i jest jednak system kosztowny, niechętnie widziany w krajach ościennych, gdyż dotacje do eksportu destabilizują międzynarodowy rynek rolny. Po osiągnięciu progu samozaopatrzenia, przed dwudziestu laty, pojawiły się problemy z nadprodukcją. Wysoki zakres uregulowań wspólnotowych w rolnictwie sprawia, że wydatki na rolnictwo i rozwój wsi stanowią około połowy wydatków budżetu Unii Europejskiej. Sukcesy WPR pierwszych dwudziestu lat stały się problemami tej polityki, zwłaszcza ostatnich kilkunastu lat, powodem reform z 1992 r., zmian zawartych w Agendzie 2000 oraz 7

8 Sławomir Kowalski obecnych poszukiwań dalej idących zmian polityki rolnej w kierunku popierania bardziej naturalnego rozwoju rolnictwa, zwiększenia jego wpływu na zachowanie i kształtowanie środowiska oraz polepszenie jakości żywności Początki Wspólnej Polityki Rolnej - cele i zasady Podstawowe cele Wspólnej Polityki Rolnej zostały ustanowione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w Traktacie o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia 25 marca 1957 roku, czyli w Traktacie Rzymskim. Z uwagi na specyfikę produkcji rolnej, rolnictwo zostało uznane za szczególną dziedzinę gospodarki. Regulacje dotyczące rynku rolnego wydzielono ze wspólnego rynku innych towarów i usług zapewniając mu system ochrony oparty na działaniach interwencyjnych i protekcjonistycznych. Europejska Wspólnota Gospodarcza została zobowiązana do prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej poprzez realizację wytyczonych w niej podstawowych celów, które zgodnie z art. 33 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, są następujące: 2 zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie, stabilizację rynków, zagwarantowanie bezpiecznego poziomu dostaw, zapewnienie konsumentom zaopatrzenia po rozsądnych cenach. Podstawowym środkiem, dzięki któremu miano osiągnąć cele wspólnej polityki rolnej, była wspólna organizacja rynków rolnych, wprowadzana w życie stopniowo. W traktacie wymieniono też główne środki służące realizacji celów WPR, takie jak ceny, subwencje produkcyjne i marketingowe, systemy magazynowania, oraz wspólne mechanizmy stabilizowania importu i eksportu. Dla skutecznego działania wspólnej organizacji rynków rolnych przewidziano też utworzenie Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (FEOGA). Na Konferencji Rolnej EWG w Stresa w 1958 r. opracowano pierwsze i główne zasady WPR, które stanowią jej fundament po dzień dzisiejszy. Są to: jednolitości rynku, oznaczającej swobodny przepływ produktów rolnych między państwami członkowskimi Wspólnoty, jednakowe ceny skupu interwencyjnego głównych produktów rolnych, jednolitą zasadę regulacji rynku rolnego, wspólne reguły handlu z krajami trzecimi. Rynek ten funkcjonuje więc na zasadzie równego traktowania towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej; preferencji europejskich, polegających na stworzeniu warunków zapewniających pierwszeństwo zbytu produktom wytworzonym na obszarze Wspólnoty i rozbudowany system ochrony przed importem tańszych produktów z krajów trzecich; 1 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo. Rozważania o korzyściach i kosztach, red. M. Brzóska, I. Nurzyńska, UKIE, Warszawa 2002, s J.Rowiński, Wspólna polityka rolna, (w:) Unia Europejska, t. I, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKCHZ, Warszawa 2004, s

9 Ewolucyjny charakter wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej solidarności finansowej, polegającej na wspólnym ponoszeniu kosztów WPR przez wszystkie państwa członkowskie, bez względu na terytorialny i rzeczowy aspekt wykorzystania środków. W Traktacie Rzymskim ustalono też ogólny harmonogram tworzenia Wspólnej Polityki Rolnej i wspólnego rynku rolnego. Wspólna Politykę Rolną EWG finansowaną z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa można podzielić na 3 : 1. Politykę rynkowo-cenową, która w praktyce pochłonęła 90% Funduszu z części Gwarancje, pokrywającą wydatki w zakresie rolnej polityki rynkowo-cenowej, Rysunek 1. Struktura Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej Rysunek 1. Struktura Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej Wspólna Polityka Rolna Polityka strukturalna Polityka rynkowo-cenowa Wewn trzna - system cen minimalnych (bazowa, minimalna, interwencyjna), - system cen docelowych (orientacyjna, wska nikowa), - zakupy interwencyjne i magazynowanie nadwy ek, - przeznaczenie produktów rolnych i ywno ciowych na cele nie ywno ciowe, - kwotowanie wielko ci produkcji, - dop aty bezpo rednie dla producentów rolnych, - redukcja kosztów produkcji Zewn trzna (protekcjonizm) - ceny wej cia (ceny minimalne importu, progu, luzy), - obci enia importowe (c a, op aty wyrównawcze), - regulacje administracyjne (kontyngenty, standardy i normy techniczne, przepisy sanitarne), - dotacje do eksportu. ród o: Gospodarstwa rolne Unii Europejskiej. Koszty i korzy ci, red. M. Markiewicz, FDPA, Warszawa Źródło: Gospodarstwa rolne Unii Europejskiej. Koszty i korzyści, red. M. Markiewicz, FDPA, Warszawa Reformy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 70. i Politykę strukturalną finansowaną z części Orientacje Funduszu służącą przeobrażeniom strukturalnym w rolnictwie. Podstawowym rodkiem, dzi ki któremu miano osi gn cele WPR, by a wspólna organizacja rynków rolnych, wprowadzana w ycie stopniowo. Proces wprowadzania w ycie 3. Reformy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 70. i 80. mechanizmów rynków bran owych rozpocz si 1 stycznia 1962 roku. Zorganizowanie wspólnego Podstawowym rynku nie środkiem, by o atwe, dzięki cho któremu istnia y miano czynniki osiągnąć przemawiaj ce cele WPR, za jego była wspólna organizacja wprowadzeniem. rynków Wspólna rolnych, Polityka wprowadzana Rolna wyra a a w wol życie zapewnienia stopniowo. samowystarczalno ci Proces wprowadzania w życie ywno ciowej mechanizmów Europy rynków i motywowania branżowych rolników rozpoczął do aktywnego się uczestnictwa 1 stycznia w 1962 rozwoju roku. Zorganizowanie gospodarczym wspólnego krajów rynku za o ycieli nie było Wspólnoty łatwe, 4. Do choć ko ca istniały lat 80. g ównym czynniki rodkiem przemawiające realizacji za jego wprowadzeniem. Wspólna Polityka Rolna wyrażała wolę zapewnienia samowystarczalności celów WPR by o wsparcie cen rolnych za pomoc skomplikowanego systemu instrumentów żywnościowej Europy i motywowania rolników do aktywnego uczestnictwa w rozwoju 4 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo. Rozwa ania o korzy ciach i kosztach, red. M. 3 Gospodarstwa Brzóska, I. rolne Nurzy ska, Unii Europejskiej. UKIE, Warszawa Koszty 2002, i korzyści, s. 8. red. M. Markiewicz, FDPA, Warszawa 2001, s

10 Sławomir Kowalski gospodarczym krajów założycieli Wspólnoty 4. Do końca lat 80. głównym środkiem realizacji celów WPR było wsparcie cen rolnych za pomocą skomplikowanego systemu instrumentów polityki handlowej (głównie cła importowe i dotacje eksportowe) oraz systemu bezpośredniej interwencji rynkowej. Z uwagi na niski stopień samowystarczalności żywnościowej UE, system ten przynosił dochody netto wspólnotowemu budżetowi, bowiem przychody z ceł przewyższały koszt subsydiów eksportowych. Jednak postęp technologiczny stymulowany w znacznej mierze wsparciem ze strony WPR prowadził do stopniowego wzrostu wydajności i wzrostu produkcji, co przy stosunkowo słabym wzroście konsumpcji spowodowało zwiększenie stopnia samowystarczalności żywnościowej. Wzrastające nadwyżki produkcji i przewaga eksportu nad importem oznaczały wzrost wydatków na subsydia eksportowe i spadek przychodów z ceł. Rosnące koszty budżetowe stały się głównym problemem WPR i ważnym motywem jej reform 5. Plan Mansholta 6 Pierwsza próbą przystosowania WPR do nowej sytuacji ekonomicznej był powstały pod koniec lat 60. plan Mansholta. Miał on na celu zapewnienie równowagi rynkowej oraz poprawę struktury agrarnej. W Planie zauważono, że 80% wszystkich gospodarstw to gospodarstwa za małe, by racjonalnie zatrudniać jedną osobę i efektywnie wykorzystać kapitał. Program proponował 7 : wcześniejsze emerytury dla rolników przekazujących ziemię w celu poprawy struktury agrarnej, pomoc w celu zwiększania lub tworzenia nowych gospodarstw rolniczych, koncentracje podaży poprzez tworzenie grup producenckich i przywrócenie równowagi między podażą a popytem, zmniejszenie powierzchni użytków rolnych o 5 mln ha z przeznaczeniem na zalesienia. Plan Mansholta zapoczątkował proces przejmowania polityki strukturalnej w rolnictwie przez instytucje EWG, natomiast w sferze polityki rynkowej nie osiągnięto założonych celów, ponieważ nie udało się uzyskać zgody państw członkowskich na zaproponowane działania. W latach 70. i 80. podjęto działania na rzecz ograniczenia protekcjonizmu rolnego, które zakładały 8 : wprowadzenie w 1977 roku opłaty współodpowiedzialności jako środka regulującego podaż mleka, której istotą było ponoszenie przez producentów mleka części kosztów likwidacji nadwyżek na rynku mleka i artykułów mleczarskich, wprowadzenie w 1984 roku indywidualnych i narodowych kwot produkcyjnych mleka. Przekroczenie indywidualnych kwot skutkowało nałożeniem na rolników wysokich kar finansowych, określenie pułapu finansowania WPR w latach (wzrost wydatków nie mógł przekroczyć 74% stopy wzrostu PKB Wspólnoty), 4 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo. Rozważania o korzyściach i kosztach, red. M. Brzóska, I. Nurzyńska, UKIE, Warszawa 2002, s J. Czapla, W. Guba, Wspólna Polityka Rolna i jej skutki dla Polski po akcesji do Unii Europejskiej, FAPA, Warszawa 2002, s Sicco Mansholt polityk holenderski, komisarz rolny EWG i wiceprzewodniczący Komisji EWG. 7 Gospodarstwa rolne Unii Europejskiej. Koszty i korzyści, red. M. Markiewicz, FDPA, Warszawa 2001, s J.Rowiński, Wspólna polityka rolna, (w:) Unia Europejska, t. I, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKCHZ, Warszawa 2004, s

11 Ewolucyjny charakter wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej wprowadzenie w roku gospodarczym 1988/89 opłaty współodpowiedzialności z tytułu produkcji zbóż pobieranej z góry i zwracanej tylko wówczas, jeśli produkcja zbóż ogółem nie przekroczyła 160 mln ton we Wspólnocie. Interwencjonizm rynkowo-cenowy ukształtował również bardzo korzystne relacje cenowe między cenami środków produkcji a cenami produktów rolnych wywołując nadmierną intensyfikację, prowadząc do zagrożeń środowiska naturalnego. 4. Reforma Mac Sharry ego 9 Zasadniczą reformę WPR rozpoczęto w 1992 roku w obliczu nadal poważnych nadwyżek produkcji, wysokich kosztów produkcji, wysokich kosztów wsparcia, a także konieczności dostosowywania mechanizmów WPR do zasad zaproponowanych w Rundzie Urugwajskiej GATT. Celem tej reformy była ekstensyfikacja produkcji rolnej, ochrona środowiska i kształtowanie przestrzeni wiejskiej. Założenia reformy WPR z 1992 roku 10 : Sektor produkcji roślinnej 1. Stopniowa redukcja o 1/3 ceny interwencyjnej na zboża w latach 1993/ /96, równocześnie wprowadzono jednolitą cenę interwencyjną na wszystkie (poza pszenicą twardą) rodzaje zbóż objęte interwencją, 2. Wprowadzenie płatności bezpośrednich, rekompensujących obniżki cen gwarantowanych, zróżnicowanych regionalnie i opartych na powierzchni obsiewanej i plonach w okresie bazowym dla zbóż, nasion oleistych i roślin wysokobiałkowych, 3. Uzależnienie płatności bezpośrednich dla dużych gospodarstw rolnych (zdolne do wyprodukowania ponad 92 t zbóż) od ich uczestnictwa w programach ograniczania powierzchni upraw (przymus odłogowania wynosił 5-15% powierzchni upraw), 4. Uniezależnienie wysokości płatności bezpośrednich od bieżącej produkcji gospodarstwa. Płatności bezpośrednie obliczano mnożąc powierzchnię uprawy zbóż przez plony referencyjne zbóż, 5. Subwencjonowanie przymusowego i dobrowolnego odłogowania gruntów. Wysokość subwencji była uzależniona od plonów referencyjnych zbóż. Subwencje z tytułu odłogowania przymusowego były wyższe niż w programie odłogowania dobrowolnego, 6. Ograniczenie subwencjonowanej powierzchni upraw do powierzchni podstawowej. Powierzchnia ta była równa średniej arytmetycznej powierzchni gruntów odłogowanych i powierzchni uprawy zbóż, roślin oleistych i strączkowych pastewnych w latach Sektor produkcji zwierzęcej 1. Obniżenie o 15% cen interwencyjnych wołowiny w 3 fazach ( ), 2. Zwiększenie wysokości i wprowadzenie nowych dopłat bezpośrednich na sztukę bydła przy zachowaniu limitu obsady zwierząt, 3. Zwiększone premie za ekstensyfikację produkcji. 9 Ray Mac Sharry był komisarzem Wspólnoty do spraw rolnictwa, polityk irlandzki. 10 K. Romanowska, Wspólna Polityka Rolna cele, zasady, ewolucja, (w:) Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wspólna polityka rolna. Fundusz strukturalne, FAPA, Warszawa 1998, s

12 Sławomir Kowalski Instrumenty towarzyszące 1. Pakiet przedsięwzięć agro-ekologicznych, skłaniających rolników do stosowania metod produkcji chroniących środowisko i kształtowania krajobrazu (ekstensyfikacja, przywracanie pierwotnych biotopów itp.), 2. Wsparcie programów zalesiania, którego celem była poprawa stanu zasobów leśnych oraz tworzenie przestrzeni wiejskiej zgodnie z równowagą środowiska, 3. Program przechodzenia na wcześniejsze emerytury w wieku od 55 lat i przekazywanie gospodarstw w celu poprawy struktury agrarnej. Reforma MacSharry ego była ważnym etapem na drodze przekształcenia WPR w mającą znacznie szersze horyzonty politykę ekonomicznego i społecznego rozwoju obszarów wiejskich. Jedynie część oczekiwań wobec reformy spełniła się. Mniejszy niż planowany był spadek wydatków na rolnictwo z uwagi na koszty związane z BSE (choroba szalonych krów). Do pozytywnych efektów reformy należy zaliczyć: spadek cen produktów rolnych objętych reformą, redukcja nadwyżek produktów rolnych oraz utrzymanie dochodów rolniczych na odpowiednim poziomie. 5. Agenda 2000 zmiany WPR na lata Mimo pozytywnych efektów wdrażania reformy Mac Sharry ego, już w rok po zakończeniu jej wdrażania, zaproponowano dalsze zmiany WPR. W 1997 roku ogłoszono program Agenda 2000, który określał zmiany WPR do 2006 roku. Zmiany te zostały przyjęte podczas szczytu Unii w Berlinie w 1999 roku. Finansowanie WPR oparto na założeniach mających na celu stabilizację wydatków na rolnictwo, wzrost ich efektywności i przestrzeganie dyscypliny budżetowej. Rolnictwo traktowane jest nie tylko jako dział produkcji żywności, ale i element wielofunkcyjnego rozwoju wsi i kształtowania środowiska naturalnego. Krytykę dotychczasowej WPR i postulaty społeczne odnośnie nowych celów rozwoju wsi i rolnictwa w UE znalazły wyraz w koncepcji tzw. europejskiego modelu rolnictwa, których główne komponenty to 11 : 1. Rolnictwo konkurencyjne, zdolne do aktywnego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki światowe bez nadmiernego subsydiowania, i zapewniające odpowiedni standard życia rolnikom, 2. Metody produkcji rolnej, które są bezpieczne dla środowiska naturalnego, i które dostarczają produkty o wysokiej jakości zdrowotnej, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, 3. Rolnictwo zrównoważone, kontynuujące bogatą tradycję europejską w zakresie produkcji żywności, 4. Utrzymanie aktywnych ekonomicznie obszarów wiejskich zdolnych do tworzenia nowych miejsc pracy dla swoich mieszkańców, 5. Prostsza, bardziej zrozumiała polityka rolna, która jasno rozgranicza decyzje Wspólnoty od tych, jakie powinny pozostać w kompetencji krajów członkowskich, 6. Polityka rolna zapewniająca, że wydatki na jej realizację są uzasadnione działaniem rolników oczekiwanym przez społeczeństwo (ochrona i kształtowanie środowiska). 11 J. Czapla, W. Guba, Wspólna Polityka Rolna i jej skutki dla Polski po akcesji do Unii Europejskiej, FAPA, Warszawa 2002, s

13 Ewolucyjny charakter wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej Założenia Agendy 2000 Sektor produkcji roślinnej Redukcja cen o 15% z obecnych 119,2 euro/t do 110,3 w 2001 r. i 101,31 w 2002 r., ale utrzymanie dopłat miesięcznych w zależności od terminu skupu, Wypłaty bezpośrednie, które kompensują tę obniżkę, wzrosą z obecnych 54,3 euro/t do 63 euro/t, Dopłaty bezpośrednie do produkcji nasion rzepaku i lnu obniżone do poziomu dopłat do zbóż (trzystopniowo), z obecnych 94,2 euro/t, Wprowadza się dodatkowe dopłaty do roślin białkowych, Ustalenie stopy obowiązkowego odłogowania na poziomie 10%, przy możliwości większych dobrowolnych wyłączeń. Sektor produkcji zwierzęcej Stopniowa redukcja cen interwencyjnych wołowiny o 20%, Obniżka cen interwencyjnych zostanie zrekompensowana stopniowo rosnącymi płatnościami na sztukę zwierząt (krowy mamki, specjalna premia wołowa), Otrzymanie płatności nadal uwarunkowane liczbą sztuk na hektar pastwiska lub upraw paszowych, System kwot mlecznych utrzymany do 2006 roku, ceny podtrzymywane obniżone średnio o 10%, zostaną wprowadzone nowe płatności na krowy mleczne. Instrumenty towarzyszące Zwiększone środki m.in. na programy zalesiania i wcześniejsze emerytury rolnicze. Postanowienia przyjęte na szczycie w Berlinie w 1999 roku dotyczą utrzymania ogólnego wsparcia rolnictwa co najmniej do 2006 roku. Przyjęte rozwiązania zmierzają w kierunku stopniowego wycofywania się Wspólnoty z podtrzymywania cen w formie interwencyjnych zakupów na rynku rolnym na rzecz rozwoju polityki strukturalnej oraz bezpośredniego podtrzymywania dochodów rolniczych. Wspólna Polityka Rolna zawiera coraz słabsze zachęty do nadmiernego wzrostu i intensyfikacji produkcji, a coraz więcej instrumentów nastawionych na ochronę środowiska. Zachodzi konieczność przeprowadzania dalszy reform WPR, które wynikają z wciąż wysokich kosztów jej finansowania jak również z perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej o stowarzyszone kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Wykres Wykres 1. Wydatki 1. Wydatki w ramach w ramach bud etu budżetu Unii Europejskiej Unii Europejskiej w 2002 roku w 2002 roku 5% 4% 3% wspólna polityka rolna 8% polityka strukturalna 45% polityka i pomoc zagraniczna administracja badania i rozwój 35% pozosta e Źródło: General Budżet of the European Union for the Financial Year 2002, European Commision, Brussels ród o: General Bud et of the European Union for the Financial Year 2002, European Commision, Brussels Reforma Wspólnej Polityki Rolnej uzgodniona w Luksemburgu

14 Sławomir Kowalski 6. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej uzgodniona w Luksemburgu 23 czerwca 2003 roku ministrowie rolnictwa krajów Unii Europejskiej obradujący w Luksemburgu osiągnęli porozumienie w sprawie reformy WPR, gruntownie zmieniającej sposób wspierania sektora rolnego. Reforma ta jest uzupełnieniem Agendy 2000, która zobowiązała Komisję Europejską do przedstawienie tzw. przeglądu średniookresowego (Mid-Term Review MTR) i propozycji dalszych reform, gdyby rozwój wydarzeń wskazywał na taką konieczność. Kompromis osiągnięty w Luksemburgu zakłada reformę WPR obejmującą 12 : zastąpienie większości dotychczasowych płatności bezpośrednich, specyficznych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej, jednolitą płatnością na gospodarstwo (JPG) lub jednolitą płatnością regionalną (JPR) niezależną od produkcji, powiązanie otrzymywania JPG lub JPR i płatności specyficznych dla określonych kierunków produkcji z obowiązkiem spełnienia określonych standardów przez gospodarstwo (zachowania przez rolnika zasad dotyczących środowiska, standardów zdrowotności i bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt oraz ogólnie dobrych praktyk rolniczych), tzw. zasada współzależności (cross-compliance), zmniejszenie kwot płatności bezpośrednich dla największych gospodarstw (tzw. modulacja) w gospodarstwach z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków na wzmocnienie działań na rzecz rozwoju wsi. Nie dotyczy to krajów nowo przyjętych aż do czasu wyrównania poziomu dopłat, wprowadzenie mechanizmów dyscypliny finansowej polegający na redukcji płatności bezpośrednich w sytuacji przekroczenia ustalonego limitu wydatków na WPR, zmiany na rynkach mleka, zbóż, roślin wysokobiałkowych, ziemniaków skrobiowych, suszu paszowego i odnawialnych źródeł energii, zwiększenie roli drugiego filara WPR, tj. zakresu i poziomu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (zwiększenie wielofunkcyjnej roli środowiska wiejskiego, jakościową i rynkową orientację rolnictwa, wzmocnienie systemu doradztwa rolniczego). Poszczególne elementy reformy będą wdrażane w latach Jeśli któreś państwo członkowskie będzie potrzebować okresu przejściowego na wdrożenie nowego systemu, ze względu na specyficzne uwarunkowania w rolnictwie, będzie mogło go wprowadzić najpóźniej od 2007 roku. 7. Podsumowanie Wspólna Polityka Rolna z uwagi na zmieniające się uwarunkowania zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, podlegała na przestrzeni kilkudziesięciu lat istotnym przekształceniom. Te najważniejsze to reforma Mac Sharry ego z 1992 r., Agenda 2000 z 1999 r. oraz najnowsza reforma uzgodniona w Luksemburgu w czerwcu 2003 roku. Reformy Wspólnej Polityki Rolnej prowadzą do bardziej bezpośredniego oddziaływania na dochody rolników, a przez to ich wzrostu ogółem, przy pewnych jeszcze różnicach sektorowego wsparcia. Dzięki odejściu od wsparcia poprzez ceny na rzecz płatności bezpo- 12 Ocena reformy WPR uzgodnionej w Luksemburgu 26 czerwca 2003 r. z perspektywy Polski, Zespół SAEPR, FAPA, Warszawa 2004, s

15 Ewolucyjny charakter wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej średnich, ciężar wspierania rolnictwa przesunął się z konsumenta na podatnika. Szczególną wagę przywiązuje się w do ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. Przyjęte zmiany WPR wspierają również wielofunkcyjny charakter rolnictwa europejskiego. Wspólna Polityka Rolna będzie się nadal tak zmieniać, aby stymulować lepsze dostosowanie produkcji do potrzeb rynku, zarówno pod kątem jakości, jak i ilości produkcji. Polegać to będzie na obniżaniu cen interwencyjnych, ceł, dopłat do eksportu. Wzrastać natomiast będą środki wspierające rolników, a nie wzrost produkcji oraz wspomagające pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu przez gospodarstwa wiejskie. Bibliografia 1. Czapla J., Guba W., Wspólna Polityka Rolna i jej skutki dla Polski po akcesji do Unii Europejskiej, FAPA, Warszawa Gospodarstwa rolne Unii Europejskiej. Koszty i korzyści, red. M. Markiewicz, FDPA, Warszawa Ocena reformy WPR uzgodnionej w Luksemburgu 26 czerwca 2003 r. z perspektywy Polski, Zespół SAEPR, FAPA, Warszawa Romanowska K., Wspólna Polityka Rolna cele, zasady, ewolucja, (w:) Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wspólna polityka rolna. Fundusz strukturalne, FAPA, Warszawa Rowiński J, Wspólna polityka rolna, (w:) Unia Europejska, t. I, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKCHZ, Warszawa Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo. Rozważania o korzyściach i kosztach, red. M. Brzóska, I. Nurzyńska, UKIE, Warszawa

16

17 Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, tom V, 2006 Piotr Michalik Renty strukturalne w powiecie gostynińskim 1. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej 2. Renty strukturalne jako działanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 3. Kryteria przyznania rent strukturalnych 4. Rolnictwo w powiecie gostynińskim 5. Renty strukturalne w powiecie gostynińskim 6. Zakończenie 1. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej polskie rolnictwo zostało objęte Wspólną Polityka Rolną (WPR). Cele Wspólnej Polityki Rolnej zostały zawarte w Traktacie Rzymskim i dotyczą: 1 zwiększenia produktywności rolnictwa poprzez postęp techniczny, racjonalizację wytwórczości oraz optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zapewnienie zadawalającego standardu życiowego ludności wsi poprzez wzrost jej dochodu na jednego mieszkańca, stabilizowanie rynków, zapewnienie dostępności towarów zaopatrzeniowych, zapewnienie rozsądnych cen dla konsumentów. Głównymi elementami polityki rolnej są 2 : polityka rynkowa, polityka strukturalna. Realizacja celów WPR opiera się na trzech zasadach zawartych w uregulowaniach prawnych 3 : ujednolicenie rynku, priorytet wspólnotowy, solidarność finansowa. W polityce strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich podstawowe cele to 4 : przyśpieszenie przemian w rolnictwie, przywracanie konkurencyjności regionów rolniczych, ułatwienie rozwoju i strukturalne dostosowanie obszarów wiejskich. 1 Por. W. Knap: Miejsce rolnictwa polskiego w Unii Europejskiej, Nowum, Płock, 2004., s Por. J. Borowiecki, K. Wilk; Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997., s Por. W. Guba, W. Piskorz; Implikacje reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002., s Ibidem s

18 W polityce strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich podstawowe cele to 4 : przy pieszenie przemian w rolnictwie, przywracanie konkurencyjno ci Piotr Michalik regionów rolniczych, u atwienie rozwoju i strukturalne dostosowanie obszarów wiejskich. Panuje powszechne Panuje powszechne przekonanie, że e większość wi kszo celów WPR WPR zawartych zawartych w Traktacie w Traktacie Rzymskim Rzymskim została osiągnięta zosta a osi gni ta (zwiększenie (zwi kszenie produktywności, produktywno ci, bezpiecze stwo bezpieczeństwo ywno ciowe, żywnościowe, przystępne przyst pne ceny dla ceny dla konsumentów) oraz, że e dotychczasowe instrumenty tej polityki tej s polityki są nieskuteczne nieskuteczne lub lub nieefektywne w w realizacji pozosta ych pozostałych celów celów wyst puj występują problemy 5 ). problemy 5 ). Rys. 1. Struktura Rys. 1. Struktura finansowania dziedzin rozwoju wsi wsi UE w UE ramach w ramach EAGGF do EAGGF 2006 r. do 2006 r Sekcja Gwarancji EAGGF Sekcja Orientacji EAGGF Ca y obszar UE Poziom zakresu celu 1 Tylko zakres celu 1 Ca y obszar UE Instrumenty towarzysz ce WPR: -renty strukturalne, -programy rolno- rodowiskowe, -wsparcie gospodarstw po o onych w niekorzystnych warunkach, -zalesianie Instrumenty modernizacji i dywersyfikacji gospodarstw rolnych i instrumenty rozwoju obszarów wiejskich: -inwestycje w gospodarstwach rolnych, -pomoc dla m odych rolników, -szkolenia zawodowe, -poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych Inicjatywy wspólnoty Lider Plus Źródło: Komisja ród o: Europejska, Komisja CAP Europejska, Reform, CAP Rural Reform, Development, Rural Development, 1999., z: W. Gruba, 1999., W. z: Piskorz; W. Gruba, op. cit. s. 72. W. Piskorz; op. cit. s. 72. Obecnie wskazuje się na konieczność uwzględniania we Wspólnej Polityki Rolnej grupy celów odpowiadających zmieniającym się preferencjom społecznym oraz oczekiwaniom wobec wsi i rolnictwa. Postulaty społeczne obejmujące nowe cele rozwoju wsi i rolnictwa we Wspólnocie Europejskiej, 3 Por. W. Guba, W. Piskorz; Implikacje reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski, Urz d Komitetu znalazły Integracji swój Europejskiej, wyraz Warszawa w koncepcji 2002., s. 86. europejskiego modelu rolnictwa zawartego w dokumencie 4 Ibidem Agenda s Od 1 maja 2004 roku Polska korzysta z instrumentów WPR. 5 Ibidem s. 89. Zmiany strukturalne w sektorze rolno-spożywczym oraz rozwój obszarów wiejskich są wspierane w ramach Sektorowego Programu 2 Operacyjnego (SPO) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Celem SPO jest poprawa konkurencyjności rolno-żywnościowej gospodarki oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Dokumentem programowym obejmującym działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z grupy tzw. środków towarzyszących WPR jest Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Głównym źródłem finansowania wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach Wspólnoty Europejskiej jest Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF). Fundusz ten jest podzielony na Sekcję Orientacji oraz Sekcję Gwarancji. Strukturę finansowania działań rozwoju wsi w krajach Unii Europejskiej przedstawia rys Ibidem s

19 Renty strukturalne w powiecie gostynińskim 2. Renty strukturalne jako działanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest dokumentem, który zawiera zasady korzystania przez kraje członkowskie UE ze środków przeznaczonych na wdrażanie działań oraz przewidywany ich budżet. W Polsce dokument ten zatytułowany jest: Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i zatwierdzony został przez Komisję Wspólnot Europejskich w dniu 6 września 2004 roku. Realizowany on jest w następujących działaniach 6. Działanie 1. Renty strukturalne; Działanie 2. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych; Działanie Dzia anie Wspieranie działalności przedsi wzi rolniczej rolno- rodowiskowych na obszarach o niekorzystnych i poprawy dobrostanu warunkach zwierz t; gospodarowania; Działanie Dzia anie Zalesianie Wspieranie gruntów przedsięwzięć rolnych; rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt; Dzia anie 6. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej; Działanie 5. Zalesianie gruntów rolnych; Działanie Dzia anie Grupy Dostosowanie producentów gospodarstw rolnych; rolnych do standardów Unii Europejskiej; Działanie Dzia anie Pomoc Grupy techniczna; producentów rolnych; Działanie Dzia anie Uzupe nienie Pomoc techniczna; p atno ci obszarowych. Działanie 9. Uzupełnienie płatności obszarowych. Tabela Budżet Bud et Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach w latach Bud et PROW Kwoty (mln euro) (udzia w bud ecie) 2004r. 2005r. 2006r r. Bud et ca kowity Udzia UE Udzia Polski Bud et dzia ania 1 (renty strukturalne) Udzia UE Udzia Polski Udzia procentowy dzia ania 1 ( renty strukturalne w ca kowitym bud ecie PROW) 1.086,9 862,4 224,5 148,5 118, ,5 961,0 240, , ,0 261, , ,4 726,0 Źródło: ród o: G. Kupis: G. Kupis: Renty Renty Strukturalne Strukturalne w Planie w Rozwoju Planie Obszarów Rozwoju Wiejskich Obszarów Biuletyn Wiejskich informacyjny Biuletyn Min. Roln. informacyjny i Rozw. Wsi oraz Min. AR Roln. i MR, i Rozw. 10/2004, Wsi s. 4. oraz AR i MR, 10/2004, s. 4. Finansowanie dzia a PROW w latach b dzie odbywa si w proporcji: Finansowanie 80% - udzia działań Unii Europejskiej PROW w ( rodki latach Sekcji Gwarancji będzie EAGGF), odbywać się w proporcji: 80% - udział Unii Europejskiej (środki Sekcji Gwarancji EAGGF), 20% 20% - udzia - udział Polski Polski ( rodki (środki bud etowe). budżetowe). Beneficjenci poszczególnych dzia a PROW nie musz wnosi poszczególnego wk adu finansowego. 6 Por. Sektorowy Program Operacyjny i Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Biuletyn Informacyjny, Min. Roln. i Rozw. Wsi oraz ARiMR, 10/2003 s Kryteria przyznawania rent strukturalnych 29,7 213,5 170,8 42,7 278,5 222,8 55,7 640,5 512,4 128,1 13,66 17,77 21,36 17,83 Z rent strukturalnych mog skorzysta rolnicy we wszystkich regionach kraju. Post powanie w sprawie przyznania renty strukturalnej rozpoczyna si od z o enia wniosku 19

20 Piotr Michalik Beneficjenci poszczególnych działań PROW nie muszą wnosić poszczególnego wkładu finansowego. 3. Kryteria przyznawania rent strukturalnych Z rent strukturalnych mogą skorzystać rolnicy we wszystkich regionach kraju. Postępowanie w sprawie przyznania renty strukturalnej rozpoczyna się od złożenia wniosku przez rolnika w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika i przebiega w dwóch etapach. Etap I Etap II złożenie wniosku o przyznanie renty strukturalnej; otrzymanie przez rolnika postanowienia o spełnieniu wstępnych warunków do wydania przez ARiMR decyzji o przyznaniu prawa do renty strukturalnej. Renta strukturalna jest wypłacana rolnikowi maksymalnie przez dziesięć lat. Pobieranie przez niego renty strukturalnej wyklucza możliwość korzystania z innych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, ponieważ wiąże się to z zakończeniem działalności rolniczej. Warunki ubiegania się o rentę strukturalną Rolnik ubiegający się o rentę strukturalną musi spełnić szereg warunków: I etap (w dniu złożenia wniosku o przyznanie renty strukturalnej): musi mieć ukończone 55 lat ale do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego musi pozostawać nie mniej niż 6 miesięcy, musi posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1,00 ha użytków rolnych (w skład tego gospodarstwa nie mogą wchodzić grunty przejęte od innego beneficjenta rent strukturalnych chyba, że rolnik składający wniosek prowadził działalność rolniczą w powiększonym o te grunty gospodarstwie przez co najmniej 5 lat), musi udokumentować prowadzenie przez 10 lat nieprzerwanej działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (które zamierza przekazać) i podlegał ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu przez co najmniej 5 lat, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników 7, musi mieć uregulowany stan prawny gospodarstwa, które zamierza przekazać, nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego ( również z ubezpieczenia społecznego rolników), nie może mieć zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, musi podlegać ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu rolników, musi być wpisany do krajowego systemu ewidencji producentów gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. II etap (po otrzymaniu postanowienia o spełnieniu warunków do uzyskania renty strukturalnej): musi przekazać wszystkie użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa, 7 Por.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętej Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dz. U. nr114, poz

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Krajowa Rada Izb Rolniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom 4

NAUKI EKONOMICZNE tom 4 NAUKI EKONOMICZNE tom 4 Zeszyty Naukowe Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w P ocku NAUKI EKONOMICZNE tom 4 P OCK 2005 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych Kwiecień 2003 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 STRESZCZENIE RAPORTU 6 I. Makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Jan Stoksik 1 Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Grunty rolne stanowią podstawowy składnik majątkowy

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki ywnoœciowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

Konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki ywnoœciowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki ywnoœciowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB podsumował pierwszy rok badań prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl Warszawa, 26 listopada 2010 r. Ekspertyza Ocena skuteczności i efektywności wspierania rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego oraz wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 1. TYTUŁ... 7 2. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE... 7 2.1. ZASIĘG PLANU... 7 2.2. REGIONY ZALICZONE DO CELU 1 I CELU 2... 7 3. PLANOWANIE NA

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego

Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Mariana Podstawki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza)

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza) ISSN1896-6322 MazowieckieBiuroPlanowaniaPrzestrzennegoiRozwojuRegionalnego Mazowsze AnalizyiStudia 1 Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 (synteza) 1/2006 Środki wsparcia

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002

Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002 Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002 Wsparcie Unii Europejskiej dla przemian w sektorze rolno-żywnościowym i w obszarach wiejskich w Polsce w okresie przedakcesyjnym Warszawa 2002 r. Autor: Zespół Fundacji

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne

Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo... MARIETTA JANOWICZ-LOMOTT, KRZYSZTOF ŁYSKAWA Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo doświadczenia polskie i wskazania unijne Zainicjowanie, a następnie

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] Agencja Rynku Rolnego 4 (154) KWIECIEŃ 2004 Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, Stanisław Kopeć (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Kowalski,

Bardziej szczegółowo

pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Andrzeja Czyżewskiego. * Autor przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Andrzeja Czyżewskiego. * Autor przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Piotr Łuczak * INSTYTUCJONALNE ZAPLECZE DOSTOSOWAŃ RYNKOWYCH W ROLNICTWIE W WARUNKACH TRANSFORMACJI GOSPODARKI POLSKIEJ Wstęp Polskie rolnictwo, jak wiele innych sektorów gospodarki w okresie transformacji

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na pierwszej stronie okładki sola_sola Fotolia.com Redakcja i korekta: Magdalena Pluta

Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na pierwszej stronie okładki sola_sola Fotolia.com Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Zespół autorów: Agnieszka Baer-Nawrocka, Andrzej Czyżewski, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Jerzy Głuszyński, Izasław Frenkel, Jerzy Kozyra, Anna Matuszczak, Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta, Grzegorz Siebielec,

Bardziej szczegółowo

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo