INDOS S.A. (EMITENT) UL. KOŚCIUSZKI CHORZÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INDOS S.A. (EMITENT) UL. KOŚCIUSZKI 63 43-501 CHORZÓW"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY OBLIGACJI SERII A WYEMITOWANYCH PRZEZ INDOS S.A. (EMITENT) UL. KOŚCIUSZKI CHORZÓW NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH TYM DOKUMENTEM DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU CATALYST PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. LUB BONDSPOT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NIE STANOWI DOPUSZCZENIA ANI WPROWADZENIA TYCH INSTRUMENTÓW DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (RYNKU PODSTAWOWYM I RÓWNOLEGŁYM). INWESTORZY POWINNI BYĆ ŚWIADOMI RYZYKA, JAKIE NIESIE ZE SOBĄ INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE NOTOWANE W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU, A ICH DECYZJE INWESTYCYJNE POWINNY BYĆ POPRZEDZONE WŁAŚCIWĄ ANALIZĄ, A TAKŻE JEŻELI WYMAGA TEGO SYTUACJA, KONSULTACJĄ Z DORADCĄ INWESTYCYJNYM. TREŚĆ NINIEJSZEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO NIE BYŁA ZATWIERDZANA PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI INFORMACJI W NIM ZAWARTYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM LUB PRZEPISAMI PRAWA. DORADCA EMITENTA: COPERNICUS SECURITIES S.A. ul. Grójecka 5, Warszawa 27 MARCA 2012 R. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 1

2 WSTĘP DOKUMENT INFORMACYJNY OBLIGACJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI INDOS SPÓŁKA AKCYJNA Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Indos Spółka Akcyjna ul. Kościuszki Chorzów Nazwa (firma) i siedziba Doradcy Emitenta Copernicus Securities Spółka Akcyjna ul. Grójecka Warszawa, Polska Liczba Obligacji (osiem tysięcy) Rodzaj Obligacji Zwykłe (niezamienne) obligacje kuponowe na okaziciela Jednostkowa wartość nominalna jednej Obligacji zł (jeden tysiąc złotych) każda Oznaczenie Obligacji Seria A Zabezpieczenie Wypłata nominału i odsetek z tytułu Obligacji serii A jest zabezpieczona w postaci: Zastawu Rejestrowego na Portfelu Wierzytelności, ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności z dnia 8 grudnia 2011 r. przez Emitenta jako zastawcę na rzecz Domu Maklerskiego jako administratora zastawu, działającego w imieniu własnym ale na rachunek Obligatariuszy, do najwyższej sumy zabezpieczenia na poziomie (słownie: piętnaście milionów) złotych, co stanowi ponad 150% wartości emisji Obligacji; oraz Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji, w trybie art. 777 ust. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, z tytułu jakichkolwiek płatności związanych z wyemitowanymi Obligacjami, złożonego przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza w dniu 8 grudnia 2011 r., do kwoty (słownie: piętnaście milionów) złotych, co stanowi ponad 150% wartości emisji Obligacji. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OBLIGACJAMI SERII A ORAZ Z ICH NOTOWANIEM W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU CATALYST OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM EMITENT DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU CELE EMISJI OBLIGACJI SERII A WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI SERII A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI SERII A WARUNKI WYKUPU OBLIGACJI SERII A WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA ZASTAW REJESTROWY ORAZ OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI SZACUNKOWE DANE DOTYCZĄCE WARTOŚCI ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO OFERTĘ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OGÓLNE INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO DŁUŻNYM PAPIEROM WARTOŚCIOWYM, ZE WSKAZANIEM INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ TEJ OCENY, ORAZ ODESŁANIE DO SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW RATINGU OKREŚLONYCH W INFORMACJACH DODATKOWYCH WSKAZANIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE OPISANIE DODATKOWYCH PRAW Z TYTUŁU POSIADANIA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, O ILE TAKIE ZASTAŁY USTANOWIONE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM OBLIGACJAMI SERII A DANE O EMITENCIE NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z DANYMI TELEADRESOWYMI REGON, NIP, NR KRS WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA NA PODSTAWIE, KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, A W PRZYPADKU GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA ZEZWOLENIA PREDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM OGRANU, KTÓRY JE WYDAŁ KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI WSKAZANIE NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK ICH GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM INFORMACJA O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 3

4 4.15 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ EMITENTA PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO ZAMIESZCZENIE STOSOWNEJ INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGOLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE EMITENTA, ICH STRUKTURA I HARMONOGRAM ZAPADALNOŚCI INFORMACJE O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM (2010) WSZELKIE ISTOTNE ZMIANY W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH PREZENTOWANYCH W ROZDZIALE 5: SPRAWOZDANIA FINANSOWE SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EMITENTA DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 10% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOPIA ZBADANYCH PRZEZ BIEGŁEGO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2010 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 R KOPIA NIEZBADANYCH PRZEZ BIEGŁEGO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2011 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2011 R ZAŁĄCZNIK 1: KOPIA UMOWY ZASTAWU REJESTROWEGO ZAŁĄCZNIK 2: STATUT EMITENTA ZAŁĄCZNIK 3: KOPIA UCHWAŁY EMISYJNEJ ZARZĄDU EMITENTA ZAWIERAJĄCEJ WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A ZAŁACZNIK 4: WARUNKI EMISJI OBLIGACJI ZAŁACZNIK 5: PEŁNY ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO DOTYCZĄCY EMITENTA ZAŁĄCZNIK 6: SKRÓTY I DEFINICJE DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 4

5 1 CZYNNIKI RYZYKA 1.1 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko związane z technologią oraz kapitałem ludzkim Emitent dysponuje systemem informatycznym CRM pozwalającym na bieżącą wymianę informacji i dokumentów zarówno wewnątrz firmy Emitenta jak i w komunikacji z klientami. Bezpieczeństwo systemu zapewnione jest przez kwalifikowaną obsługę a sam system działa na multiplikowanych serwerach. Codzienne wielokrotne archiwizowanie działań pozwala odtworzyć wszelkie informacje i uruchomić ponowne działanie systemu. Emitent wprowadził w 2009 roku system motywacji finansowych oraz plan ścieżek kariery dla kluczowych pracowników firmy, zapewniający stabilność zatrudnienia. W tej chwili podstawowy zespół wynosi 37 osób. Ryzyko utraty istotnych klientów W przypadku koncentracji umów na jednym lub kilku podmiotach jest możliwe ryzyko, że w przypadku zakończenia współpracy z tymi kontrahentami Emitent może mieć trudności z pozyskaniem nowych zleceń co w konsekwencji może prowadzić do pogorszenia wyników finansowych i utraty przez niego płynności. Aby ograniczyć takie ryzyko, Emitent nie posiada w swoim portfelu klientów, których pozycja w generowanych przychodach przekracza 10% przychodów ze sprzedaży netto. Spowodowane jest to wdrożeniem przez Emitenta zasady dywersyfikacji przychodów i rozproszenia ryzyka. W ramach tych działań Emitent zazwyczaj nie angażuje środków o wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych w jedną transakcję. Do bazy klientów Emitenta dołącza miesięcznie kilkadziesiąt nowych podmiotów gospodarczych. Ogłoszenie upadłości przez jednego lub kilku kontrahentów nie będzie stanowiło zagrożenia dla prowadzenia działalności Emitenta, a także nie będzie miało wpływu na osiągane wyniki. Ryzyko nie pozyskania do zarządzania nowych portfeli wierzytelności Emitent chce pozyskane środki przeznaczyć na zakup wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego. Wiele ofert dotyczy wierzytelności atrakcyjnych cenowo oraz cechujących się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, gdyż dotyczą podmiotów działających w branżach uważanych przez Emitenta za niezagrożone ryzykiem upadłości. Ze względu na dużą wartość jednostkową takich wierzytelności, zagrożenie ze strony konkurencji Emitent uznaje za małe. Środki mają być także przeznaczone na obsługę factoringową klientów, których Emitent chce pozyskać do współpracy. Rynek faktoringowy w Polsce rośnie w tempie dwucyfrowym, a jedynie 30% podmiotów ocenianych jako potencjalnie zainteresowanych tą usługa z niej korzysta. 1.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM EMITENTA Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe związane jest z sytuacją gospodarczą kraju, poprzez powiązanie koniunktury ze zdolnością spłaty zobowiązań przez dłużników. Pogorszenie sytuacji gospodarczej skutkuje zahamowaniem wzrostu gospodarczego, wzrostem stopy bezrobocia, oraz stóp procentowych, spadkiem popytu, spadkiem realnych dochodów i tym samym pogorszeniem sytuacji finansowej dłużników. Także osłabienie koniunktury gospodarczej u zagranicznych partnerów handlowych polskich przedsiębiorstw może mieć negatywny wpływ na możliwość regulowania przez nich swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli krajowych. W wyniku długotrwałej dekoniunktury wzrasta możliwość wystąpienia upadłości, która może mieć bezpośredni wpływ na skuteczność działań windykacyjnych. Z drugiej strony czas gorszej koniunktury gospodarczej jest dobrym momentem do inwestycji w portfele wierzytelności, których w tym czasie pojawia się na rynku więcej a ich ceny są bardziej atrakcyjne. Ryzyko związane z nieprecyzyjnymi regulacjami prawa podatkowego w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności Transakcje nabywania i zbywania wierzytelności nie są odrębnie uregulowane w przepisach podatkowych. Wiele przepisów podatkowych jest sformułowanych w nieprecyzyjny sposób lub brakuje ich jednoznacznej wykładni. Ponadto, interpretacje przepisów podatkowych ulegają zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, nie są jednolite. W związku z powyższym w przypadku spółki działającej na obszarze RP zachodzi większe ryzyko, niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Na bazie Dyrektywy 112/2006/WE, w zakresie obrotu wierzytelnościami ukształtowała się różna co do szczegółowych rozwiązań - praktyka organów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. Jednakże w większości krajów UE cesja wierzytelności jest zwolniona lub pozostaje poza regulacjami przepisów dotyczących VAT. Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała konieczność harmonizacji polskich przepisów podatkowych z aktami prawnymi UE i mamy DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 5

6 nadzieję, że w przyszłości ryzyko z tego tytułu zostanie wyeliminowane. Istotną zmianę w tej kwestii przyniósł Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 października 2011 r. (sygn. akt C-93/10), który jednoznacznie stwierdził, że transakcje sprzedaży wierzytelności po cenie niższej od ich wartości nominalnej nie sa objete podatkiem VAT. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy usługa obrotu wierzytelnościami pozostaje poza zakresem czynności podlegających VAT,wówczas będzie ona podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 1.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OBLIGACJAMI SERII A ORAZ Z ICH NOTOWANIEM W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU CATALYST Ryzyko zmian stóp procentowych Obligacje serii A są emitowane na podstawie zmiennej stopy procentowej w wysokości wskaźnika WIBOR 6M. Zmienność rynków finansowych może spowodować wzrost bazowej stopy procentowej dla Obligacji serii A (WIBOR 6M). Wraz ze wzrostem kosztu pieniądza będzie rosła wartość Kuponu Odsetkowego, co wpływa na wzrost wartości zobowiązań Emitenta. W skrajnym przypadku, może to prowadzić do niewypłacalności Emitenta. Z drugiej strony, spadek wartości WIBOR 6M stanowi dla Obligatariuszy ryzyko reinwestycji środków pieniężnych otrzymanych w związku z wypłatą Kuponu Odsetkowego przy niższych stopach procentowych. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji serii A W przypadku postawienia w stan likwidacji Emitenta zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy o Obligacji, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. Jednocześnie, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności przedstawionej poniżej Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, na warunkach opisanych poniżej, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji: 1) wskaźnik finansowy liczony na bazie danych finansowych zaczerpniętych ze skonsolidowanych kwartalnych sprawozdań finansowych Emitenta stanowiący iloraz długu netto do kapitału własnego, będzie większy niż wartość 1,75. Przy czym przez dług netto rozumie się różnicę sumy zobowiązań finansowych odsetkowych (bez uwzględnienia w szczególności zobowiązań z tytułu umów powierniczych) i środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów. Weryfikacja wartości wskaźnika dług netto/kapitał własny będzie dokonywana kwartalnie, po przekazaniu Domowi Maklerskiemu przez Emitenta kwartalnych sprawozdań finansowych; lub 2) nieprzekazanie Domowi Maklerskiemu przez Emitenta (w formie elektronicznej) w okresie od Daty Przydziału do Terminu Wykupu któregokolwiek kwartalnego sprawozdania finansowego w terminie 45 Dni Roboczych od zakończenia danego kwartału; lub 3) Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego albo jeżeli sąd ogłosi upadłość Emitenta; lub 4) zostanie ustanowiony zarząd przymusowy majątkiem lub częścią majątku Emitenta na jakiejkolwiek podstawie; lub 5) zostanie dokonane zajęcie składników majątku lub aktywów Emitenta w toku postępowania egzekucyjnego na zaspokojenie roszczeń o wartości przekraczającej kwotę PLN i zajęcie to nie zostanie zwolnione w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dokonania tego zajęcia; lub 6) Emitent przestanie dokonywać lub zawiesi dokonywanie płatności zobowiązań lub będzie niezdolny do spłaty zobowiązań w terminach ich płatności przez okres przekraczający jeden miesiąc; lub 7) jakiekolwiek dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta zostaną postawione w stan wymagalności przed umownym terminem zapłaty; lub 8) Emitent nie dokona płatności jakiejkolwiek kwoty na rzecz Obligatariuszy z tytułu Obligacji w terminie 5 Dni Roboczych od dnia wymagalności zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji; lub 9) przeciwko Emitentowi zostanie wydane prawomocne orzeczenie w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym, z którego wynikać będzie zobowiązanie Emitenta o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na ostatni dzień poprzedniego kwartału kalendarzowego; lub 10) Emitent dokona transakcji, w ramach pojedynczej transakcji lub kilku transakcji, zbycia części swojego majątku, a łączna kwota, za którą dany składnik (składniki) aktywów zostanie zbyty będzie odbiegała od wartości rynkowej o kwotę będącą równowartością 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na koniec roku DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 6

7 poprzedzającego rok dokonania transakcji i zbywane aktywo (aktywa) nie zostanie zastąpione innym aktywem (aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej; lub 11) Emitent, do czasu wykupu wszystkich Obligacji, dokona wypłaty dywidendy niezgodnie z regułą, iż wypłaty dywidendy Emitent może dokonać dopiero po całkowitym zapewnieniu terminowej spłaty zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli oraz środków pieniężnych niezbędnych na statutową, niezakłóconą działalności operacyjną oraz dalszy właściwy rozwój Emitenta; lub 12) Zarząd Emitenta, do czasu wykupu wszystkich Obligacji, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Emitenta / Akcjonariuszom Emitenta wypłatę dywidendy; lub 13) Emitent, do czasu wykupu wszystkich Obligacji, udzieli pożyczek innych aniżeli pożyczek wynikających ze statutowej działalności Emitenta i stanowiącej jego standardową usługę wobec klientów oraz pożyczek innych aniżeli zabezpieczonej a także gwarancji, poręczenia lub innych zabezpieczeń, których łączna wartość przekroczy 10% kapitałów własnych Emitenta, wg stanu na ostatni dzień poprzedniego kwartału kalendarzowego, na rzecz podmiotów trzecich oraz podmiotów powiązanych z Emitentem; lub 14) Emitent, do czasu wykupu wszystkich Obligacji, udzieli pożyczek stanowiących standardową usługę wobec jego klientów niezgodnie z regułą, iż pożyczki takie Emitent może udzielać dopiero po całkowitym zapewnieniu terminowej spłaty zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli oraz środków pieniężnych niezbędnych na statutową, niezakłóconą działalności operacyjną oraz dalszy właściwy rozwój Emitenta; lub 15) Emitent dokona nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia do czasu wykupu wszystkich Obligacji; lub 16) zabezpieczenie w postaci Zastawu Rejestrowego, ustanowione w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy z tytułu emisji Obligacji, utraci skuteczność przed dniem wywiązania się Emitenta z wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji lub wartość Portfela Wierzytelności obniży się poniżej 75% wartości aktualnego zadłużenia Emitenta z tytułu zobowiązań wynikających z Obligacji, z zastrzeżeniem upływu terminu na naprawę, o którym mowa w pkt 3.6 a niniejszego Dokumentu Informacyjnego; lub 17) Emitent przekształcony zostanie w inną niż spółka akcyjna spółkę prawa handlowego. Równocześnie, Emitentowi służyć będzie wobec Obligatariuszy prawo wezwania Obligatariuszy do przedstawienia wszystkich Obligacji lub części Obligacji do przedterminowego wykupu zgłoszone nie wcześniej niż 12 miesięcy po Dacie Przydziału Obligacji. Ryzyko zawieszenia notowań i wykluczenia Obligacji serii A z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. Ryzyko wahań kursów oraz możliwość okresowego braku płynności Obligacji serii A na Catalyst Ryzyko związane z możliwością wahań kursu oraz okresowego braku płynności Obligacji serii A na rynku wtórnym wynika z faktu, iż zarówno kurs Obligacji serii A jak i ich płynność jest uzależniona od liczby zleceń kupna i sprzedaży składanych przez Inwestorów oraz cen podawanych w tych zleceniach. W związku z powyższym nie jest możliwe stwierdzenie w dniu sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, czy Obligacje serii A będą mogły być zbyte w dowolnym czasie i po zakładanej przez Inwestora cenie. Kurs Obligacji serii A może ulegać zmianom w związku z m.in. takimi czynnikami jak: (i) płynność rynku obligacji, lub (ii) krajowe i międzynarodowe uwarunkowania gospodarcze i polityczne. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 7

8 2 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 2.1 EMITENT Nazwa firmy Siedziba Adres Indos Spółka Akcyjna Chorzów ul. Kościuszki 63, Chorzów KRS Czas trwania Emitenta od 10 grudnia 2009 r. Osoby upoważnione do działania w imieniu Emitenta. Ireneusz Glensczyk Prezes Zarządu Andrzej Wernicke Wiceprezes Zarządu Numer telefonu: +48 (32) Numer faksu: +48 (32) Adres Strona www: DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 8

9 3 DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 3.1 CELE EMISJI OBLIGACJI SERII A a. INFORMACJE OGÓLNE Podmiotem emitującym instrumenty dłużne Obligacje serii A w ramach oferty publicznej to Indos Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Kościuszki 63, Chorzów. Emisja Obligacji serii A została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/XI/2011 z dnia 22 listopada 2011 w przedmiocie emisji obligacji serii A, zawierającej Warunki Emisji Obligacji serii A, której kopia stanowi Załącznik 3 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Propozycja nabycia Obligacji w ramach Emisji Obligacji, została skierowana do nie więcej niż 99 oznaczonych adresatów w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach ( Oferta ). Emitent w ramach emisji (słownie: osiem tysięcy) Obligacji serii A o wartości nominalnej zł każda, po przeprowadzonej Ofercie pozyskał od inwestorów kwotę (słownie: osiem milionów) złotych. b. CELE EMISJI Pozyskane w drodze Oferty środki pieniężne o łącznej wartości (słownie: osiem milionów) złotych, zostały przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności przez Emitenta oraz finansowanie podmiotów gospodarczych w formie faktoringu. c. WILEKOŚĆ EMISJI OBLIGACJI SERII A Łączna wartość nominalna emisji Obligacji serii A wynosiła (słownie: osiem milionów) złotych. W ramach Emisji Obligacji Emitent wyemitował (słownie: osiem tysięcy) Obligacji serii A o wartości nominalnej zł każda. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji: 2 7 grudnia 2011 r. 2. Data przydziału Obligacji (Data Przydziału): 8 grudnia 2011 r. 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: nie mniej niż i nie więcej niż sztuk 4. Stopa redukcji Obligacji (Obligacje nie były oferowane w transzach): brak redukcji 5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Ceny, po jakich Obligacje były obejmowane: zł 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją: Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Nazwa subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o submisję: nie dotyczy 10. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji brutto: zł, w tym: Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: zł Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy Sporządzenie dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zł Promocja oferty: brak kosztów 11. Rozliczenie ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: poniesione oraz szacowane do poniesienia koszty Emisji są ujmowane w rachunku zysku i strat jednorazowo w dacie poniesienia. 3.2 WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI SERII A Cena emisyjna, po jakiej oferowane były Obligacje wynosiła PLN i była równa wartości nominalnej Obligacji. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 9

10 3.3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI SERII A Obligacje serii A są obligacjami zwykłymi na okaziciela. Obligacje serii A emitowane są w polskich złotych (PLN). Termin Wykupu Obligacji serii A przypada na dzień 8 grudnia 2014 r. Obligacje serii A są obligacjami kuponowymi. Naliczanie oprocentowania rozpoczęło się w Dacie Przydziału Obligacji serii A, i będzie naliczane do Terminu Wykupu tych obligacji. Wysokość Oprocentowania Obligacji serii A w skali roku wynosi WIBOR 6M plus marża w wysokości 600 punktów bazowych, która została ustalona w drodze Uchwały dot. Oprocentowania przez Zarząd Emitenta, w oparciu o proces budowania księgi popytu (book building). Skumulowane odsetki od Obligacji serii A w Pierwszym Okresie Odsetkowym wg stopy 10,98%, tj. WIBOR6M równy 4,98% plus marża 6,0%, przedstawia się następująco: Dzień grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec '2011 '2012 '2012 '2012 '2012 '2012 ' ,22 16,55 25,27 34,59 43,62 *52,94 2-7,52 16,85 25,57 34,90 43,92 *53,25 3-7,82 17,15 25,87 35,20 44,22 *53,55 4-8,12 17,45 26,17 35,50 44,52 *53,85 5-8,42 17,75 26,47 35,80 44,82 *54,15 6-8,72 18,05 26,77 36,10 45,12 *54,45 7-9,02 18,35 27,07 36,40 45,42 *54,75 8 0,00 9,33 18,65 27,37 36,70 45,72 9 0,30 9,63 18,95 27,68 37,00 46, ,60 9,93 19,25 27,98 37,30 46, ,90 10,23 19,55 28,28 37,60 46, ,20 10,53 19,85 28,58 37,90 46, ,50 10,83 20,16 28,88 38,20 47, ,80 11,13 20,46 29,18 38,51 47, ,11 11,43 20,76 29,48 38,81 47, ,41 11,73 21,06 29,78 39,11 48, ,71 12,03 21,36 30,08 39,41 48, ,01 12,33 21,66 30,38 39,71 48, ,31 12,63 21,96 30,68 40,01 49, ,61 12,94 22,26 30,98 40,31 49, ,91 13,24 22,56 31,29 40,61 49, ,21 13,54 22,86 31,59 40,91 49, ,51 13,84 23,16 31,89 41,21 50, ,81 14,14 23,46 32,19 41,51 50, ,11 14,44 23,76 32,49 41,81 50, ,41 14,74 24,07 32,79 42,12 51, ,72 15,04 24,37 33,09 42,42 51,44 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 10

11 28 6,02 15,34 24,67 33,39 42,72 51, ,32 15,64 24,97 33,69 43,02 52, ,62 15,94-33,99 43,32 52, ,92 16,24-34,29 - *52,64 Odsetki w wysokości 54,75 zł wypłacane w dniu 8 czerwca 2012 r. otrzymują Inwestorzy, którzy będą posiadali Obligacje serii A w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. w dniu 30 maja 2012 r. Wypłata oprocentowania z Obligacji serii A odbywa się w dniu następującym po ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego w okresie trwania Obligacji, liczonego od Daty Przydziału. Obligacje serii A są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku ASO Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje serii A są zabezpieczone w postaci Zastawu Rejestrowego oraz Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji. Obligacje serii A nie mają formy dokumentu, zgodnie z Art. 5a ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Prawa z tytułu Obligacji serii A powstały w Dacie Przydziału, w chwili dokonania ich zapisu w Ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski. Następnie, Obligacje serii A zostały zdematerializowane i zarejestrowane w systemie depozytowo rozliczeniowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Od tej też chwili Obligacje serii A - są zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych Obligatariuszy. Obligacje serii A są zbywalne bez ograniczeń. Obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji serii A, mają charakter bezpośrednich zobowiązań Emitenta wobec Obligatariuszy. Każda Obligacja serii A, uprawnia Obligatariusza do: - otrzymywania Kuponu Odsetkowego, na zasadach ustalonych w Uchwale dot. Oprocentowania, - w przypadku Obligatariuszy, którzy dokonali wpłat na Obligacje do dnia 5 grudnia 2011 r. - prawo do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości oprocentowania Obligacji w okresie od 5 grudnia 2011 r. do dnia 7 grudnia 2011 r., wypłacane takim Obligatariuszom, w dniu płatności Kuponu Odsetkowego za Pierwszy Okres Odsetkowy. - do wykupienia przez Emitenta Obligacji serii A, po cenie równej ich wartości nominalnej, w Terminu Wykupu lub we wskazanych w dalszej części Dokumentu Informacyjnego przypadkach przedterminowego wykupu Obligacji. 3.4 WARUNKI WYKUPU OBLIGACJI SERII A Obligacji serii A mogą być wykupione w następujący sposób: poprzez wykup Obligacji serii A w Terminie Wykupu poprzez przymusowy przedterminowy wykup Obligacji serii A; poprzez przedterminowy wykup Obligacji serii A na żądanie Obligatariuszy; poprzez przedterminowy wykup Obligacji serii A na żądanie Emitenta. a. WYKUP OBLIGACJI SERII A W TERMINIE WYKUPU Wykup Obligacji nastąpi w terminie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy liczonych od Daty Przydziału Obligacji. W przypadku, gdy dzień przypadający z upływem 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od Daty Przydziału będzie dniem wolnym od pracy, wykup nastąpi w kolejnym Dniu Roboczym przypadającym po dniu zapadalności Obligacji. Obsługa przymusowego przedterminowego wykupu, o którym mowa w tym punkcie, będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych, na których będą zapisane Obligacje oraz, o ile ma to zastosowanie, przez Sponsora Emisji, w terminie i na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa i regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na Rachunku Papierów Wartościowych Obligatariusza lub w rejestrze Sponsora Emisji, o ile ma to zastosowanie. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 11

12 Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza za pośrednictwem KDPW. W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze Sponsora Emisji, przedterminowy wykup Obligacji nastąpi na warunkach uzgodnionych z takim Sponsorem Emisji. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta poprzez zapłatę kwoty w wysokości 100% (słownie: sto procent) wartości nominalnej Obligacji oraz należne odsetki. Z chwilą dokonania przedterminowego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu. b. PRZYMUSOWY PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII A W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają przymusowemu przedterminowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. Obsługa przymusowego przedterminowego wykupu, o którym mowa w tym punkcie, będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych, na których będą zapisane Obligacje oraz, o ile ma to zastosowanie, przez Sponsora Emisji, w terminie i na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa i regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na Rachunku Papierów Wartościowych Obligatariusza lub w rejestrze Sponsora Emisji, o ile ma to zastosowanie. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza za pośrednictwem KDPW. W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze Sponsora Emisji, przedterminowy wykup Obligacji nastąpi na warunkach uzgodnionych z takim Sponsorem Emisji. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta poprzez zapłatę kwoty w wysokości 100% (słownie: sto procent) wartości nominalnej Obligacji oraz należne odsetki. Z chwilą dokonania przedterminowego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu. c. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII A NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności przedstawionej poniżej, Emitent jest zobowiązany na żądanie Obligatariusza, na warunkach opisanych poniżej, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji: 1) wskaźnik finansowy liczony na bazie danych finansowych zaczerpniętych ze skonsolidowanych kwartalnych sprawozdań finansowych Emitenta stanowiący iloraz długu netto do kapitału własnego, będzie większy niż wartość 1,75. Przy czym przez dług netto rozumie się różnicę sumy zobowiązań finansowych odsetkowych (bez uwzględnienia w szczególności zobowiązań z tytułu umów powierniczych) i środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów. Weryfikacja wartości wskaźnika dług netto/kapitał własny będzie dokonywana kwartalnie, po przekazaniu Domowi Maklerskiemu przez Emitenta kwartalnych sprawozdań finansowych; lub 2) nieprzekazanie Domowi Maklerskiemu przez Emitenta (w formie elektronicznej) w okresie od Daty Przydziału do Terminu Wykupu któregokolwiek kwartalnego sprawozdania finansowego w terminie 45 Dni Roboczych od zakończenia danego kwartału; lub 3) Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego albo jeżeli sąd ogłosi upadłość Emitenta; lub 4) zostanie ustanowiony zarząd przymusowy majątkiem lub częścią majątku Emitenta na jakiejkolwiek podstawie; lub 5) zostanie dokonane zajęcie składników majątku lub aktywów Emitenta w toku postępowania egzekucyjnego na zaspokojenie roszczeń o wartości przekraczającej kwotę PLN i zajęcie to nie zostanie zwolnione w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dokonania tego zajęcia; lub 6) Emitent przestanie dokonywać lub zawiesi dokonywanie płatności zobowiązań lub będzie niezdolny do spłaty zobowiązań w terminach ich płatności przez okres przekraczający jeden miesiąc; lub DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 12

13 7) jakiekolwiek dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta zostaną postawione w stan wymagalności przed umownym terminem zapłaty; lub 8) Emitent nie dokona płatności jakiejkolwiek kwoty na rzecz Obligatariuszy z tytułu Obligacji w terminie 5 Dni Roboczych od dnia wymagalności zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji; lub 9) przeciwko Emitentowi zostanie wydane prawomocne orzeczenie w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym, z którego wynikać będzie zobowiązanie Emitenta o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na ostatni dzień poprzedniego kwartału kalendarzowego; lub 10) Emitent dokona transakcji, w ramach pojedynczej transakcji lub kilku transakcji, zbycia części swojego majątku, a łączna kwota, za którą dany składnik (składniki) aktywów zostanie zbyty będzie odbiegała od wartości rynkowej o kwotę będącą równowartością 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na koniec roku poprzedzającego rok dokonania transakcji i zbywane aktywo (aktywa) nie zostanie zastąpione innym aktywem (aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej; lub 11) Emitent, do czasu wykupu wszystkich Obligacji, dokona wypłaty dywidendy niezgodnie z regułą, iż wypłaty dywidendy Emitent może dokonać dopiero po całkowitym zapewnieniu terminowej spłaty zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli oraz środków pieniężnych niezbędnych na statutową, niezakłóconą działalności operacyjną oraz dalszy właściwy rozwój Emitenta; lub 12) Zarząd Emitenta, do czasu wykupu wszystkich Obligacji, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Emitenta / Akcjonariuszom Emitenta wypłatę dywidendy; lub 13) Emitent, do czasu wykupu wszystkich Obligacji, udzieli pożyczek innych aniżeli pożyczek wynikających ze statutowej działalności Emitenta i stanowiącej jego standardową usługę wobec klientów oraz pożyczek innych aniżeli zabezpieczonej a także gwarancji, poręczenia lub innych zabezpieczeń, których łączna wartość przekroczy 10% kapitałów własnych Emitenta, wg stanu na ostatni dzień poprzedniego kwartału kalendarzowego, na rzecz podmiotów trzecich oraz podmiotów powiązanych z Emitentem; lub 14) Emitent, do czasu wykupu wszystkich Obligacji, udzieli pożyczek stanowiących standardową usługę wobec jego klientów niezgodnie z regułą, iż pożyczki takie Emitent może udzielać dopiero po całkowitym zapewnieniu terminowej spłaty zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli oraz środków pieniężnych niezbędnych na statutową, niezakłóconą działalności operacyjną oraz dalszy właściwy rozwój Emitenta; lub 15) Emitent dokona nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia do czasu wykupu wszystkich Obligacji; lub 16) zabezpieczenie w postaci Zastawu Rejestrowego, ustanowione w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy z tytułu emisji Obligacji, utraci skuteczność przed dniem wywiązania się Emitenta z wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji lub wartość Portfela Wierzytelności obniży się poniżej 75% wartości aktualnego zadłużenia Emitenta z tytułu zobowiązań wynikających z Obligacji, z zastrzeżeniem upływu terminu na naprawę, o którym mowa w pkt 3.6 a niniejszego Dokumentu Informacyjnego; lub 17) Emitent przekształcony zostanie w inną niż spółka akcyjna spółkę prawa handlowego. Żądanie przedterminowego wykupu jest nieodwołalne. Żądanie przedterminowego wykupu o którym mowa w niniejszym pkt. 3.4 c) podpunkt 1) - 11), oraz 13) - 17), może zostać złożone przez Obligatariuszy w terminie 21 dni od dnia wystąpienia zdarzenia dającego podstawę do złożenia żądania przedterminowego wykupu. Żądanie przedterminowego wykupu, o którym mowa w niniejszym pkt. 3.4 c) podpunkt 12), może zostać złożone przez Obligatariuszy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia dającego podstawę do złożenia żądania przedterminowego wykupu. Zawiadomienie z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze Sponsora Emisji, pisemne żądanie powinno zostać przekazane na adres takiego Sponsora Emisji. Obsługa przedterminowego wykupu na żądanie Obligatariusza, o którym mowa w tym punkcie, będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych, na których będą zapisane Obligacje oraz, o ile ma to zastosowanie, przez Sponsora Emisji, w terminie i na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa i regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 13

14 Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na Rachunku Papierów Wartościowych Obligatariusza lub w rejestrze Sponsora Emisji, o ile ma to zastosowanie. Wykup dokonywany będzie przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji serii A w dół do liczby całkowitej. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza za pośrednictwem KDPW. W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze Sponsora Emisji, przedterminowy wykup Obligacji nastąpi na warunkach uzgodnionych z takim Sponsorem Emisji. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta poprzez zapłatę kwoty w wysokości 100% (słownie: sto procent) wartości nominalnej Obligacji oraz należne odsetki. Z chwilą dokonania przedterminowego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu. d. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII A NA ŻĄDANIE EMITENTA Emitentowi służy wobec Obligatariuszy prawo wezwania Obligatariuszy do przedstawienia wszystkich Obligacji lub części Obligacji do przedterminowego wykupu zgłoszone nie wcześniej niż 12 miesięcy po Dacie Przydziału Obligacji. Żądanie przedterminowego wykupu Emitenta jest nieodwołalne i może się odnosić się do części lub wszystkich wyemitowanych Obligacji serii A. Żądanie przedterminowego wykupu Emitenta może zostać wykonane w dowolnym terminie, jednak nie wcześniej niż w 12 (słownie: dwanaście) miesiącu od Daty Przydziału Obligacji. Emitent poinformuje Obligatariuszy o skorzystaniu z przedterminowego wykupu na żądanie za pośrednictwem raportu bieżącego, na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem przedterminowego wykupu Obligacji. Obsługa przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta, o którym mowa w tym punkcie, będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych, na których będą zapisane Obligacje, w terminie i na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa i regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na Rachunku Papierów Wartościowych Obligatariusza lub w rejestrze Sponsora Emisji, o ile ma to zastosowanie. Wykup dokonywany będzie przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji serii w dół do liczby całkowitej. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza za pośrednictwem KDPW. W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze Sponsora Emisji, przedterminowy wykup Obligacji nastąpi na warunkach uzgodnionych z takim Sponsorem Emisji. Zgodnie z pkt. 3.5 b) niniejszego Dokumentu Informacyjnego, w przypadku zgłoszenia żądania przedterminowego wykupu przez Emitenta w okresie od dnia przypadającego na 12 (słownie: dwanaście) miesięcy po Dacie Przydziału Obligacji do dnia przypadającego na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące po Dacie Przydziału Obligacji, Emitent będzie zobowiązany do zwiększenia marży odsetkowej o 1 (słownie: jeden) punkt procentowy w skali roku, począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym żądanie takie zostało zgłoszone. Zgodnie z pkt. 3.5 b) niniejszego Dokumentu Informacyjnego, w przypadku zgłoszenia żądania przedterminowego wykupu przez Emitenta w okresie od dnia przypadającego na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące po Dacie Przydziału Obligacji do dnia przypadającego na 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy po Dacie Przydziału Obligacji, Emitent będzie zobowiązany do zwiększenia marży odsetkowej o 0,5 (słownie: pół) punktu procentowego w skali roku, począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym żądanie takie zostało zgłoszone. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta poprzez zapłatę kwoty w wysokości 100% (słownie: sto procent) wartości nominalnej Obligacji oraz należnych odsetek, w tym powiększonej marży, o ile to będzie miało zastosowanie, o której mowa powyżej. Z chwilą dokonania przedterminowego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 14

15 3.5 WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA a. OPROCENTOWANIE OBLIGACJI SERII A Wysokość oprocentowania Obligacji serii A w skali roku wynosi WIBOR 6M plus marża w wysokości 600 punktów bazowych, która została ustalona w drodze Uchwały dot. Oprocentowania przez Zarząd Emitenta, w oparciu o proces budowania księgi popytu (book building) ( Oprocentowanie ). Wypłata Oprocentowania Obligacji serii A zostanie przeprowadzona na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa i regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. Oprocentowanie Obligacji serii A ustalane jest w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 6M, ustalaną na 3 Dni Robocze poprzedzające dzień rozpoczęcia naliczania odsetek w Okresie Odsetkowym; Oprocentowanie jest liczone od pierwszego dnia rozpoczynającego każdy Okres Odsetkowy. Oprocentowanie naliczane będzie według następującej formuły: K = (N * O * L) / 365 gdzie: K oznacza kwotę odsetek za dany Okres Odsetkowy N oznacza nominał Obligacji O oznacza stopę oprocentowania (WIBOR 6M plus marża) L oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym Przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do jednej dziesięciotysięcznej punktu procentowego (0,00005% będzie zaokrąglane w górę do 0,0001%) oraz wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę). Oprocentowanie naliczane będzie zgodnie z tabelą poniżej w następujących po sobie półrocznych Okresach Odsetkowych, z których pierwszy rozpocznie się w Dacie Przydziału Obligacji. Datą ustalenia prawa do otrzymania Oprocentowania za dany Okres Odsetkowy będzie dzień przypadający na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego, zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą wypłacane uprawnionemu do ich otrzymania Obligatariuszowi z dołu w dniu następującym po ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego, także w przypadku, gdy odsetki są należne za niepełny Okres Odsetkowy. Jeżeli dzień wypłaty Oprocentowania, ustalony w sposób określony powyżej, będzie przypadał w sobotę, niedzielę, święto lub będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, odsetki zostaną wypłacone w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu. Wypłata Oprocentowania następuje poprzez przelew kwoty naliczonych odsetek na Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, za pośrednictwem i zgodnie ze szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Przez wypłatę Oprocentowania na rachunek Obligatariusza rozumie się uznanie Rachunku Papierów Wartościowych uprawnionego Obligatariusza kwotą odsetek. Emitent jest zobowiązany Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW do postawienia do dyspozycji KDPW na właściwym rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym KDPW kwoty świadczeń przeznaczonych do wypłaty, nie później jednak niż do dnia wypłaty Kuponu Odsetkowego, do godz czasu środkowoeuropejskiego (CET). Terminy trwania Okresów Odsetkowych oraz wypłaty Oprocentowania Obligacji serii A przypadają na następujące daty: DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 15

16 Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Ostatni dzień Okresu Odsetkowego Dzień ustalenia uprawnień do wypłaty Oprocentowania Dzień wypłaty Oprocentowania Na zakończenie pierwszego okresu 8 grudnia 2011 r. 7 czerwca 2012 r. 30 maja 2012 r. 8 czerwca 2012 r. Na zakończenie drugiego okresu 8 czerwca 2012 r. 7 grudnia 2012 r. 29 listopada 2012 r. 8 grudnia 2012 r. Na zakończenie trzeciego okresu 8 grudnia 2012 r. 7 czerwca 2013 r. 29 maja 2013 r. 8 czerwca 2013 r. Na zakończenie czwartego okresu 8 czerwca 2013 r. 7 grudnia 2013 r. 29 listopada 2013 r. 8 grudnia 2013 r. Na zakończenie piątego okresu 8 grudnia 2013 r. 7 czerwca 2014 r. 30 maja 2014 r. 8 czerwca 2014 r. Na zakończenie szóstego okresu 8 czerwca 2014 r. 7 grudnia 2014 r. 28 listopada 2014 r. 8 grudnia 2014 r. b. MARŻA POWIĘKSZONA W przypadku zgłoszenia żądania przedterminowego wykupu prze Emitenta, zgodnie z pkt. 3.4 d) niniejszego Dokumentu Informacyjnego, w okresie od dnia przypadającego na 12 (słownie: dwanaście) miesięcy po Dacie Przydziału Obligacji do dnia przypadającego na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące po Dacie Przydziału Obligacji, Emitent będzie zobowiązany do zwiększenia marży odsetkowej o 1 (słownie: jeden) punkt procentowy w skali roku, począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym żądanie takie zostało zgłoszone. W przypadku zgłoszenia żądania przedterminowego wykupu prze Emitenta, zgodnie z pkt. 3.4 d) niniejszego Dokumentu Informacyjnego, w okresie od dnia przypadającego na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące po Dacie Przydziału Obligacji do dnia przypadającego na 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy po Dacie Przydziału Obligacji, Emitent będzie zobowiązany do zwiększenia marży odsetkowej o 0,5 (słownie: pół) punktu procentowego w skali roku, począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym żądanie takie zostało zgłoszone. c. ŚWIADCZENIE DODATKOWE Obligatariusze, którzy dokonali wpłat na Obligacje serii A do dnia 5 grudnia 2011 r., są uprawnieni do dodatkowego świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości Oprocentowania Obligacji serii A w okresie od 5 grudnia 2011 r. do dnia 7 grudnia 2011 r. Świadczenie dodatkowe zostanie wypłacone każdemu z Obligatariuszy, o których mowa w zdaniu powyżej, w dniu płatności Oprocentowania Obligacji serii A za pierwszy Okres Odsetkowy. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 16

17 3.6 WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA ZASTAW REJESTROWY ORAZ OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Obligacje są zabezpieczone w całości. Obligacje są zabezpieczone w formie: Zastawu Rejestrowego na Portfelu Wierzytelności, Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji, w trybie art. 777 ust. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. a. ZASTAW REJESTROWY Zastaw Rejestrowy został ustanawiony przez Emitenta na rzecz Administratora Zastawu działającego w imieniu własnym ale na rachunek Obligatariuszy, w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wykupu Obligacji serii A oraz roszczeń z tytułu zapłaty odsetek od Obligacji serii A oraz z tytułu należnych kosztów sądowych oraz egzekucyjnych dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń z Obligacji serii A. Stosownie do art. 4 ust. 4 Ustawy o Zastawie Emitent zawarł z Domem Maklerskim umowę o ustanowienie administratora zastawu, na podstawie której Dom Maklerski zobowiązał się do działania w imieniu własnym, ale na rachunek wszystkich Obligatariuszy jako Administrator Zastawu w zakresie Zastawu Rejestrowego, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Zastawie. Zastaw Rejestrowy na Portfelu Wierzytelności został ustanowiony przez Emitenta poprzez stosowny wpis do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów. Portfel Wierzytelności został wyceniony w imieniu Grupa Gomułka - Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przez p. Romana Nowaka, doradcę inwestycyjnego nr 177 oraz p. Radosława Gomułkę biegłego rewidenta nr 9972, w dniu 24 października 2011 r. w Katowicach. Wedle tejże wyceny wartość rynkowa Portfela Wierzytelności wynosi zł (czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych). Kopia wyceny Portfela Wierzytelności jest dostępna w siedzibie Emitenta oraz w siedzibie Domu Maklerskiego. Zabezpieczenie w postaci Zastawu Rejestrowego ustanowione zostało przez Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia na poziomie (słownie: piętnaście milionów) złotych, co stanowi 150% wartości emisji Obligacji serii A. Administrator Zastawu, działający w imieniu Obligatariuszy, będzie uprawniony do zaspokojenia się z tytułu Zastawu Rejestrowego w przypadku braku spłaty jakichkolwiek płatności z tytułu Obligacji serii A przez Emitenta w terminie ich wymagalności, po uprzednim wystosowaniu do Emitenta stosownego zawiadomienia zawierającego wybór formy zaspokojenia (tj. w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, albo przejęcia przez Administratora Zastawu przedmiotu Zastawu Rejestrowego, albo przez publiczną, licytacyjną sprzedaż przedmiotu Zastawu Rejestrowego przez notariusza lub komornika bez jego przejmowania na własność). Zabezpieczenie w postaci Zastawu Rejestrowego będzie mogło ulec zmianie poprzez udzielenie innego zabezpieczenia przez Emitenta, po uprzedniej pisemnej zgodzie Administratora Zastawu. W przypadku, gdy Zastaw Rejestrowy stanie się nieskuteczny lub nieważny lub niemożliwy do dochodzenia przez Administratora Zastawu, Emitent w terminie na naprawę wskazanym przez Administratora Zastawu, ustanowi nowe zabezpieczenia roszczeń z tytułu wykupu Obligacji o wartości i na przedmiocie uprzednio zaakceptowanych przez Administratora Zastawu. W przypadku braku ustanowienia takich nowych zabezpieczeń w terminie na naprawę wskazanym przez Administratora Zastawu, zgodnie ze zdaniem powyżej, lub gdy wartość lub przedmiot takich nowych zabezpieczeń zaproponowany przez Emitenta w terminie na naprawę nie będzie satysfakcjonujący dla Administratora Zastawu, Obligacje będą podlegały wcześniejszemu wykupowi, zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt 3.4 c) niniejszego Dokumentu Informacyjnego. b. OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 17

18 W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wykupu Obligacji serii A oraz roszczeń z tytułu zapłaty odsetek od Obligacji serii A oraz z tytułu należnych kosztów sądowych oraz egzekucyjnych dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń z Obligacji serii A, Emitent złożył na rzecz Obligatariuszy, Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji, w trybie art. 777 ust. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, z tytułu jakichkolwiek płatności związanych z wyemitowanymi Obligacjami, do kwoty zł (słownie: piętnaście milionów złotych), co stanowi 150% wartości emisji Obligacji serii A. W przypadku braku spłaty jakichkolwiek płatności z tytułu Obligacji serii A przez Emitenta w terminie ich wymagalności, każdy z Obligatariuszy będzie uprawniony na podstawie Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji do wystąpienia do sądu powszechnego o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności i prowadzenia przeciwko Emitentowi, na podstawie tego aktu, egzekucji o całość lub część roszczenia żądanego z tytułu emisji Obligacji serii A. c. ADMINISTRATOR ZASTAWU Administratorem Zastawu w stosunku do Zastawu Rejestrowego został Dom Maklerski, powołany do tej funkcji na podstawie umowy zawartej z Emitentem w Dacie Przydziału. Obowiązki Administratora Zastawu polegają na: reprezentowaniu Obligatariuszy we wszelkich sprawach związanych z ustanowieniem na ich rzecz Zastawu Rejestrowego; współpracy w administrowaniu Portfelem Wierzytelności, jako przedmiotem Zastawu Rejestrowego; zapoznawaniu się z treścią wszelkich dokumentów związanych ze stanem prawnym lub faktycznym dotyczącym Portfela Wierzytelności; żądaniu od Emitenta wyjaśnień dotyczących stanu prawnego lub faktycznego dotyczącego Portfela Wierzytelności; podejmowaniu wszystkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaspokojenia z Zastawu Rejestrowego wymagalnych, a nie zaspokojonych przez Emitenta w inny sposób, wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji serii A. 3.7 SZACUNKOWE DANE DOTYCZĄCE WARTOŚCI ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO OFERTĘ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE NA KONIEC OSTATNIEGO KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO OFERTĘ Wyszczególnienie (pkt.) A. Rezerwy na zobowiązania B. Zobowiązania długoterminowe I. wobec jednostek powiązanych II. kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów III. wartościowych IV. inne zobowiązania finansowe C. Zobowiązania krótkoterminowe I. wobec jednostek powiązanych II. kredyty i pożyczki III. z tytułu dostaw i usług IV. zobowiązania wekslowe DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 18

19 V. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń VI. z tytułu wynagrodzeń VII. inne zobowiązania finansowe VIII. inne IX. fundusze specjalne D. Rozliczenia międzyokresowe RAZEM ZOBOWIĄZANIA Źródło: Emitent PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE W OKRESIE WAŻNOŚCI I W DACIE ZAPADALNOŚCI OBLIGACJI SERII A Wyszczególnienie (zł) 2011F 2012F 2013F 2014F Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania OGÓLNE INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO DŁUŻNYM PAPIEROM WARTOŚCIOWYM, ZE WSKAZANIEM INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ TEJ OCENY, ORAZ ODESŁANIE DO SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW RATINGU OKREŚLONYCH W INFORMACJACH DODATKOWYCH Wyemitowanym Obligacjom serii A nie będzie nadawany żaden rating. 3.9 WSKAZANIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE OPISANIE DODATKOWYCH PRAW OBLIGATARIUSZY, KTÓRZY DOKONALI WPŁAT NA OBLIGACJE SERII A DO DNIA 5 GRUDNIA 2011 ROKU Zgodnie z pkt. 3.5 c) niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Obligatariusze, którzy dokonali wpłat na Obligacje serii A do dnia 5 grudnia 2011 r., są uprawnieni do dodatkowego świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości Oprocentowania Obligacji serii A w okresie od 5 grudnia 2011 r. do dnia 7 grudnia 2011 r. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe uprawnienie do dodatkowego świadczenia pieniężnego nie dotyczy posiadaczy Obligacji, którzy dokonali wpłat na Obligacje serii A lub tez nabyli obligacje serii A na rynku wtórnym po dniu 5 grudnia 2011 r. Świadczenie dodatkowe zostanie wypłacone bezpośrednio przez Emitenta, podmiotom, o których mowa w zdaniu powyżej, w dniu płatności Oprocentowania Obligacji serii A za pierwszy Okres Odsetkowy ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM OBLIGACJAMI SERII A Zamieszczone w niniejszym rozdziale informacje mają charakter ogólny i nie stanowią pełnej, wiążącej i wystarczającej informacji o sposobie i trybie rozliczenia podatków z tytułu dochodów uzyskanych z Obligacji serii A. Celem uzyskania bardziej szczegółowych i kompletnych informacji na temat podatków od dochodu uzyskiwanego z Obligacji serii A należy skorzystać z porad osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 19

20 Ze względu na obowiązujące uregulowania prawne, ustanawiające płatnikiem podatku domy maklerskie lub Obligatariuszy, Emitent Obligacji nie bierze odpowiedzialności za pobór podatku. a. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. b. OPODATKOWANIE ODSETEK I DYSKONTA OD OBLIGACJI W świetle art. 30a ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Płatnikiem podatku jest dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe, lub dom maklerski pełniący funkcję sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora Emisji. c. OPODATKOWANIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OBLIGACJI Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Płatnikiem podatku jest Obligatariusz. W celu dokonania rozliczenia podatku, Obligatariusz winien uzyskać zestawienie dochodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych od domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe, lub od domu maklerskiego pełniącego funkcje sponsora emisji, w przypadku zapisu papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Wobec powyższego, dla spełnienia obowiązku podatkowego niezbędne jest przekazanie przez Obligatariusza informacji o swoim numerze NIP oraz wskazanie siedziby urzędu skarbowego. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH Zasady opodatkowania dochodów osób prawnych reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Dochody uzyskiwane przez osoby prawne z odsetek oraz od dyskonta od papierów wartościowych oraz dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 19 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania. PODATEK DOCHODOWY ZAGRANICZNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby prawne, nie będące polskimi rezydentami podatkowymi, dochodów z odsetek od obligacji wynosi 20% przychodów. Zgodnie z treścią Art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Osoby, które dokonują wypłat należności z tytułów odsetek od obligacji są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Płatnicy pobierając podatek, zamiast zastosowania 20%, stawki podatku, mogą zastosować stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobrać podatku w wypadku gdy zgodnie z taką umową jest to możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 20

21 Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby prawne, nie będące polskimi rezydentami podatkowymi, dochodów z odsetek od obligacji wynosi 19% przychodów, jednakże zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych płatnicy pobierając podatek z tytułu odsetek od obligacji, zamiast zastosowania 19%, stawki podatku, mogą zastosować stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobrać podatku w wypadku gdy zgodnie z taką umową jest to możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji potwierdzającym, że miejsce rezydencji podatnika leży za granicą. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W myśl przepisu art. 9 pkt. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101, poz. 649, Nr 149, poz. 996 i Nr 229, poz. 1496), sprzedaż papierów wartościowych firmom inwestycyjnym bądź za ich pośrednictwem oraz sprzedaż tych instrumentów w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku, gdy żadna z powyższych sytuacji nie będzie miała miejsca, sprzedaż obligacji dopuszczonych do publicznego obrotu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka, w świetle art. 7 ust. 1 pkt. lit. B wynosi 1%. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 93 poz. 768 ze zm.), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub b) prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa, albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą lub spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA Zgodnie z brzmieniem art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który mnie wykonywał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek niedobrany lub podatek pobrany a nie wpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 21

22 4 DANE O EMITENCIE 4.1 NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z DANYMI TELEADRESOWYMI. Nazwa firmy: Forma prawna: Kraj Siedziba: Adres Emitenta: Indos Spółka Akcyjna spółka akcyjna Chorzów ul. Kościuszki 63, Chorzów Telefon: +48 (32) Faks: +48 (32) Strona www. / REGON, NIP, NR KRS REGON: NIP: KRS: WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA Czas trwania Emitenta: Nieograniczony 4.4 WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA NA PODSTAWIE, KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent: Kodeks Spółek Handlowych 4.5 WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, A W PRZYPADKU GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA ZEZWOLENIA PREDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM OGRANU, KTÓRY JE WYDAŁ Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia. 4.6 KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA Emitent powstał we wrześniu 1991 roku i był jedną z pierwszych w Polsce firm świadczących profesjonalne usługi finansowe związane z obrotem wierzytelnościami. W czasie dwudziestoletniej działalności Emitent przechodził szereg przekształceń formy prawnej. W roku 2009 przyjął formę Spółki Akcyjnej, którą jest do dzisiaj. Wraz z dynamicznymi zmianami na rynku, zmieniał się również zakres świadczonych przez Emitenta usług. Początkowo była to windykacja i skup wierzytelności, następnie oferta została rozszerzona o usługi prewencyjne, faktoring oraz pożyczki. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 22

23 Data 1991 Wydarzenie Emitent pod swoją pierwszą nazwą - Dom Aukcyjny Wierzytelności INDOS s.c. - został wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Katowicach. Firma specjalizowała się w obrocie wierzytelnościami. Pierwsza siedziba firmy mieściła się w obecnym budynku Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31, dawniejszej siedzibie WPK w Katowicach 1992 Przeprowadzka do nowej siedziby firmy w Katowicach przy ul. Staromiejskiej Wdrożony zostaje pierwszy komputerowy system obsługi wierzytelności pod nazwą DŁUGI. Pozwoliło to stworzyć bazę kontrahentów i ich dłużników w wersji elektronicznej. Przeprowadzka się do aktualnej siedziby w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63. Umożliwiło to zwiększenie ilości zatrudnionych pracowników i podniesienie komfortu pracy. Dom Aukcyjny Wierzytelności INDOS s.c. zostaje ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym 1999 pod nazwą INDOS Sp. z o.o. - Tadeusz Zientek i wspólnicy Spółka jawna Zostaje rozszerzona oferta o usługi windykacji i finansowania 2001 Wysokość kapitału zakładowego została podniesiona do aktualnej wysokości ,00 zł Powstała strona Do oferty zostaje wprowadzona usługa faktoringu 2002 Zostaje zmieniona forma prawna firmy na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Różnorodność oferowanych przez Emitenta usług spowodowała, że stworzono pięć grup produktów, które w zasadzie odpowiadają na wszystkie potencjalne potrzeby klientów Emitenta FAKTORING, WINDYKACJA, ZAKUP WIERZYTELNOŚCI, FINASOWANIE, USŁUGI PREWENCYJNE Zostaje zmieniona forma prawna firmy na Spółkę Akcyjną, którą jest do dzisiaj. Firma zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem Powstał serwis INDOSNET, dzięki któremu Emitent może sprawnie zarządzać setkami naszych umów, a klienci Emitenta mogą na bieżąco śledzić stan powierzonych nam spraw. Reorganizacja struktury i sposobu działalności spółki: trzykrotnie wzrosła wielkość zatrudnienia w firmie trzykrotnie wzrosła ilość zajmowanej przez firmę powierzchni biurowej. Aktualnie biura INDOS SA zajmują 650 m 2 przekształcono strukturę organizacyjną Działu Handlowego z zespołu pracowników zajmujących się zarówno obsługą klienta jak i windykacją, po dzisiejszą formę wyspecjalizowanych działów tj.: Dział Doradców Klienta, Dział Windykacji, Dział Prawny, Dział Wsparcia Sprzedaży powstał zespół Przedstawicieli Regionalnych Opracowano strategię rozwoju na lata , mającą na celu pełne wdrożenie misji Emitenta. 4.7 OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na , o wartości nominalnej 1 zł każda, w pełni opłaconych akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej zł. Każda akcja uprawnia posiadacza do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 23

24 4.8 INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta w łącznej wysokości zł zostały w pełni opłacone. 4.9 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI Emitent nie wyemitował obligacji zamiennych, ani żadnych innych instrumentów, które skutkowałyby zmianami w jego kapitale zakładowym. Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które przewidywałyby podwyższenie kapitału zakładowego w formie autoryzowanego kapitału, w rozumieniu polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, a w związku z tym nie uprawnia Zarządu do ustalania docelowej wartości podwyższanego kapitału zakładowego w ramach autoryzowanego kapitału WSKAZANIE NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE Dotychczas, żadne instrumenty finansowe Emitenta nie były przedmiotem notowania na rynkach obrotu zorganizowanego, ani na rynkach regulowanych ani na alternatywnych systemach obrotu dotyczących instrumentów finansowych PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK ICH GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW Emitent nie ma jednostek powiązanych kapitałowo (nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada udziałów w innych podmiotach) PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Emitent prowadzi działalność na rynku obrotu wierzytelnościami. Głównymi obszarami aktywności są: - faktoring - zakup wierzytelności - windykacja na zlecenie - monitoring płatności - pożyczki DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 24

25 Struktura przychodów Emitenta przedstawiała się następująco: Struktura przychodów (%) Usługi faktoringu 56,82% 60,66% 41,19% 35,77% Zakup wierzytelności 20,74% 7,37% 22,57% 9,89% Umowy pożyczek 17,53% 5,70% 7,55% 16,97% Usługi windykacji 2,55% 23,40% 26,99% 29,35% Inne 2,36% 2,87% 1,70% 8,02% Razem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Źródło: Emitent Emitent prowadzi działalność na terenie całego kraju wykorzystując do tego swoich przedstawicieli terenowych. Obsługiwane są wszelkie branże w segmencie B2B. Emitent nie zajmuje się wierzytelnościami masowymi gdzie dłużnikami są osoby fizyczne. Wierzytelności pozyskiwane do obsługi nie mają charakteru pakietowego. Jednostkowa umowa obejmuje zwykle od jednej do maksymalnie kilku wierzytelności, a warunki ich obsługi ustalane są indywidualnie dla każdej z osobna. Faktoring Faktoring jest najszybszym ze sposobów na zwiększenie możliwości finansowych firmy. Ta forma finansowania jest korzystna dla większości firm sprzedających na zasadach odroczonych terminów płatności. Usługa jest dostępna nawet dla przedsiębiorstw niemających zdolności kredytowej i możliwa do stosowania nawet gdy istnieje zakaz cesji. Cechą faktoringu proponowanego przez Indos SA jest: dostępność - proponujemy finansowanie bez zaostrzonych kryteriów bankowych i zbędnych formalności. Nasz faktoring jest dostępny również dla firm, które nie mają zdolności kredytowej, możliwość uzyskania finansowania faktur z zakazem cesji, oferta dostosowana do potrzeb Klienta dzięki szerokiemu wachlarzowi opcji do wyboru m.in.: faktoring pełny, faktoring niepełny, faktoring niejawny, faktoring odwrotny, DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 25

26 prosta i zrozumiała procedura tok postępowania, wzory umów i pism mamy sprawdzone w praktyce. Obowiązki związane z przygotowaniem dokumentacji i dopełnieniem wszelkich formalności są po stronie naszej firmy, szybkość - po podpisaniu umowy nasz Klient otrzymuje pieniądze w ciągu 24 godzin od daty wystawienia faktury, wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, brak ukrytych opłat nasze wynagrodzenie określa prosty system opłat, ograniczenie ryzyka przed podpisaniem umowy bezpłatnie badamy kondycję finansową wszystkich kontrahentów Klienta, których będzie dotyczyć usługa faktoringu. W ten sposób, już na początku współpracy, nasz Klient otrzymuje informacje, czy istnieje ryzyko niewypłacalności płatników faktoringowych. Zarządzanie należnościami (monitoring) Zarządzanie należnościami jest jedną z usług wchodzących w skład faktoringu. Faktor sprawuje pieczę nad wszelkimi aspektami związanymi z obsługą należności. Indos S.A. świadczy na rzecz Klienta szereg usług, na które składają się: kontrola terminowości i monitoring płatności kontrahentów objętych faktoringiem, dochodzenie niezapłaconych należności, księgowanie i rozliczanie należności objętych faktoringiem, raportowanie o stanie rozliczeń pomiędzy Faktorem i Faktorantem na bieżąco za pośrednictwem INDOSNET. Zakup wierzytelności INDOS SA skupuje wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego. Transakcja dokonywana jest na podstawie umowy zakupu należności, zwanej również cesją lub przelewem wierzytelności. Wierzytelności podlegające sprzedaży mogą wynikać z różnych tytułów i być w różny sposób udokumentowane. Zakup wierzytelności wymagalnych Kupujemy wierzytelności, których termin zapłaty już minął, przy czym nie mogą one być przedawnione. Zakup wierzytelności niewymagalnych Kupujemy wierzytelności, których termin zapłaty nastąpi w przyszłości i jest ściśle określony w dokumencie stwierdzającym powstanie zobowiązania. Windykacja Emitent posiada 20-letnie doświadczenie w odzyskiwaniu wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego. Potrafimy ocenić szanse na odzyskanie należności, skutecznie zabezpieczyć roszczenie i ostatecznie je wyegzekwować. Przed podpisaniem umowy Współpracę rozpoczynamy od przeprowadzenia bezpłatnego badania kondycji finansowej dłużnika. Ustalamy między DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 26

27 innymi aktualną sytuację prawną dłużnika, składniki jego majątku i źródła przychodów. W ten sposób identyfikujemy szanse na wyegzekwowanie należności. Etap windykacji polubownej Windykacja polubowna jest tanim i szybkim sposobem na odzyskanie przeterminowanych należności. Stosowane przez nas działania motywują dłużnika do dobrowolnej spłaty należności. Działamy przy tym tak, aby nie popsuć dobrych relacji Klienta z jego kontrahentem. Na tym etapie nasi doświadczeni windykatorzy prowadzą osobiste negocjacje z dłużnikiem, aby w efekcie skłonić go do dobrowolnej spłaty długu. W trakcie negocjacji przedstawiamy dłużnikowi indywidualnie dobrane rozwiązania m.in. kompensatę należności i zobowiązań, zawarcie ugody z rozłożeniem długu na raty. Jeżeli dłużnik nie podejmuje rozmów, stosujemy bardziej stanowcze środki perswazji np. wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów lub publikację jego zobowiązań w ogólnodostępnych notowaniach wierzytelności. Etap postępowania sądowego W przypadku braku możliwości polubownego odzyskania należności kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Zapewniamy pełną obsługę prawną: począwszy od przygotowania i złożenia w sądzie odpowiednich dokumentów po reprezentację Klienta przed sądem. Na tym etapie windykacji nasza firma kredytuje koszty zastępstwa procesowego. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie prawomocnego tytułu wykonawczego w postaci wyroku lub nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności, będących podstawą postępowania egzekucyjnego. Współpracujące z nami kancelarie prawne potrafią skutecznie i szybko doprowadzić do sądowego zabezpieczenia wierzytelności na rozpoznanym przez nas majątku dłużnika. Potrafimy w ten sposób uniemożliwić dłużnikowi działania zmierzające do ukrycia lub pozbycia się składników majątku, z którego można zaspokoić windykowane wierzytelności. Etap egzekucji komorniczej Skuteczność egzekucji zależy od rozpoznania stanu majątkowego dłużnika. Kierując wniosek o rozpoczęcie egzekucji mamy już wiedzę na temat majątku dłużnika, z którego można przeprowadzić efektywną egzekucję należności. Od wielu lat aktywnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju, zapewniając pełną kontrolę nad procesem egzekucji. Na tym etapie windykacji nasza firma kredytuje koszty zastępstwa procesowego w egzekucji INDOS S.A. prowadzi następujące rodzaje windykacji: Windykacja powiernicza W przypadku tej usługi Klient przelewa na firmę Indos S.A. prawa do wierzytelności na czas wykonywania usługi. Umowa zabezpiecza Klienta, umożliwiając mu m.in. wycofanie z windykacji danej wierzytelności, a jednocześnie pozwala nam na szybkie i elastyczne podjęcie działań windykacyjnych. Od momentu podpisania umowy Indos S.A. staje się wierzycielem dłużnika i windykuje dług w swoim imieniu, co skutecznie mobilizuje dłużnika do podjęcia działań mających na celu spłatę należności. Po wykonaniu usługi nasza firma rozlicza się z Klientem przekazując mu kwoty odzyskane od dłużnika, zatrzymując jedynie uzgodnione wynagrodzenie. Windykacja powiernicza z zaliczką Klient korzystający z usługi windykacji powierniczej z zaliczką przelewa na firmę Indos S.A. prawa do wierzytelności na czas wykonywania usługi. Cechą wyróżniającą tą usługę jest wypłacenie Klientowi zaliczki pozwalającej na zachowanie płynności finansowej jeszcze przed wyegzekwowaniem należności od dłużnika. Po wykonaniu usługi nasza firma rozlicza się z Klientem, przekazując mu kwoty odzyskane od dłużnika pomniejszone o uzgodnione wynagrodzenie i kwotę zaliczki. Windykacja na zlecenie Klient korzystający z tej usługi zleca windykację, udzielając firmie Indos S.A. pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rachunek. Nie dochodzi natomiast do przelewu praw do wierzytelności na firmę Indos S.A.. Sposób przeprowadzania działań windykacyjnych jest taki sam jak w przypadku windykacji powierniczej. Korzystanie z tej usługi umożliwia prowadzenie windykacji w stosunku do wierzytelności objętych umownym zakazem cesji, zasądzonych DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 27

28 prawomocnym nakazem lub wyrokiem sądowym. Po wykonaniu usługi nasza firma rozlicza się z Klientem, przekazując mu kwoty odzyskane od dłużnika, a zatrzymując jedynie uzgodnione wynagrodzenie. Finansowanie Nierzadko zdarza się, że w warunkach ograniczonej zdolności kredytowej, możliwość uzyskania natychmiastowego dostępu do środków finansowych decyduje o rozwoju czy wręcz przyszłości firmy. Pożyczka na finansowanie zobowiązań Usługa ta zapewnia naszym Klientom źródło finansowania ich działalności poprzez spłatę ich zobowiązań z zaciągniętej pożyczki. Spłata odbywa się na zlecenie Klienta, który określa parametry transakcji: wskazuje zobowiązanie i czas, w którym ma być ono zapłacone. Wartość wykupionych zobowiązań ogranicza jedynie kwota udzielonej pożyczki. Pożyczka celowa Pożyczka celowa jest usługą skierowaną do firm, które potrzebują finansowania niezbędnych zakupów np. materiałów do produkcji, maszyn czy też urządzeń. Zabezpieczeniem takiej pożyczki może być cel zaciągnięcia pożyczki kupowana maszyna czy urządzenie produkcyjne. Pożyczka Ten rodzaj pożyczki służy pozyskaniu środków na dowolny cel związany z inwestycjami czy bieżącą działalnością firmy. Procedura uzyskania pożyczki jest prosta, a czas rozpatrzenia wniosku krótki. Wymogiem jest zabezpieczenie pożyczki na majątku trwałym Klienta. Indos S.A. udziela Klientowi pomocy prawnej w czynnościach związanych z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki. Usługi prewencyjne Oferowane przez nas usługi prewencyjne są alternatywą dla tworzenia działu windykacji we własnej firmie. Już sama obecność trzeciego podmiotu firmy windykacyjnej w stosunkach między kontrahentami zwiększa dyscyplinę w regulowaniu płatności. Ważne jest przy tym, aby firma windykacyjna była rozpoznawalna przez dłużnika. Indos S.A. działa na rynku finansowym od 20 lat i jest marką znaną przez większość polskich podmiotów gospodarczych. Rodzaje usług prewencyjnych: Raport handlowy o kontrahencie Przed udzieleniem nowemu kontrahentowi kredytu kupieckiego w postaci odroczonej płatności warto sprawdzić jego sytuację finansową. Informacje z tak podstawowych źródeł jak dokument F-01, bilans, czy rachunek wyników nie dostarczają wiedzy na temat tego, czy nasz potencjalny kontrahent nie zalega już z zapłatą innym wierzycielom lub czy nie toczą się przeciwko niemu postępowania egzekucyjne. Zlecenie naszej firmie sprawdzenia kontrahenta pod kątem jego rzetelności jako płatnika może uchronić Klienta przed stratami. Zawartość raportu handlowego wyciąg z KRD, KRS, REGON informacje o kontrahencie z bazy dłużników Indos S.A., w tym opinia o zdolności dłużnika do zaciągania zobowiązań DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 28

29 informacje o toczących się wobec niego postępowaniach egzekucyjnych informacje o złożonych wnioskach dotyczących upadłości dłużnika Monitoring należności z windykacją polubowną Usługa ta polega na monitorowaniu przez firmę Indos S.A. terminowych płatności wynikających ze wszystkich faktur wystawianych przez Klienta. Monitorowanie rozpoczynamy przed upływem terminu płatności faktur. Przypominamy kontrahentom o zbliżających się terminach zapłaty, co mobilizuje ich do terminowego regulowania należności. W przypadku braku zapłaty bezzwłocznie podejmujemy polubowne czynności windykacyjne. Jako wsparcie usługi monitoringu proponujemy umieszczanie na fakturach wystawianych przez Klienta pieczęci prewencyjnej Indos S.A. Na dłużnika działa dyscyplinująco już sama informacja, że firma windykacyjna nadzoruje płatności. Klient korzystający z monitoringu otrzymuje bieżące raporty o stanie płatności. W ramach usługi oferujemy korzystne finansowe warunki współpracy w postaci indywidualnie ustalanego abonamentu. Pieczęć prewencyjna Pieczęć jest elementem profilaktyki, skutecznie zapobiegającym powstawaniu należności już w początkowym etapie współpracy handlowej. Pieczęć jest wyraźną informacją, że w przypadku braku terminowych płatności, sprawa zostanie przekazana do windykacji profesjonalnej firmie. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że umieszczenie pieczęci na fakturach działa na dłużników dyscyplinująco i znacznie poprawia wolumen należności płaconych w terminie. Pieczęć prewencyjna jest umieszczona na dokumentach sprzedaży, fakturach i rachunkach. Informuje ona kontrahentów, że Indos S.A. sprawuje opiekę nad portfelem wierzytelności Klienta. Pieczęć jest więc ostrzeżeniem i elementem dyscyplinującym dla partnerów biznesowych Klienta. Pieczęć została zaprojektowana tak, aby przyciągnąć uwagę płatnika. Jej oryginalny kształt i kolor wyróżnia ją od innych pieczątek umieszczanych na fakturach. Indos S.A. dysponuje własnym systemem informatycznym INDOSNET, który skutecznie wspiera zarówno proces faktoringu, jak również proces windykacji. System umożliwia klientom Indos S.A. bieżące śledzenie postępów windykacji. Jako, że system został stworzony przez specjalistów informatyków zatrudnionych bezpośrednio w spółce, cały czas jest udoskonalany i modyfikowany do zmieniających się wymagań spółki i klientów. System informatyczny INDOSNET jest powiązany z systemem księgowym Symfonia Forte. Spółka posiada własną flotę samochodową, wyposażoną w system GPS, który pozwala na bieżąco monitorować miejsce położenia samochodu. Pozwala to na racjonalne gospodarowanie posiadanymi samochodami, a jednocześnie stanowi element oceny aktywności zatrudnionych pracowników. W zakresie komunikacji telefonicznej spółka dzierżawi program do obsługi call center. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 29

30 4.13 OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Emitent nie dokonał żadnych inwestycji majątkowych poza tymi związanymi z podstawową działalnością operacyjną INFORMACJA O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM Aktualnie, nie toczą się żadne postępowania upadłościowe, układowe ani likwidacyjne wobec Emitenta, a Emitent nie posiada żadnych informacji, które wskazywałyby, że postępowania tego rodzaju mogą zostać wszczęte w przyszłości INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Aktualnie, nie toczą się żadne postępowania ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne wobec Emitenta, a Emitent nie posiada żadnych informacji, które wskazywałyby, że postępowania tego rodzaju mogą zostać wszczęte w przyszłości INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ EMITENTA PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO ZAMIESZCZENIE STOSOWNEJ INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ Aktualnie nie toczą się żadne postępowania dotyczące Emitenta przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, z uwzględnieniem postępowań w toku za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, a Emitent nie posiada żadnych informacji, które wskazywałyby, że postępowania takie mogą zostać wszczęte przeciwko niemu w przyszłości ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGOLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ Nie istnieją zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE EMITENTA, ICH STRUKTURA I HARMONOGRAM ZAPADALNOŚCI Nazwa Wartość (tys. zł) Termin zapadalności 1. Udzielone poręczenie r. RAZEM 210 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 30

31 4.19 INFORMACJE O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM (2010) Aktualnie nie występują nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej Emitenta za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym WSZELKIE ISTOTNE ZMIANY W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH PREZENTOWANYCH W ROZDZIALE 5: SPRAWOZDANIA FINANSOWE W dniu 8 grudnia 2011 r. Zarząd Emitenta dokonał przydziału obligacji zabezpieczonych serii A w liczbie szt. o wartości nominalnej zł każda i cenie emisyjnej zł każda. Łączna wartość nominalna emisji obligacji zabezpieczonych serii A wynosiła (słownie: osiem milionów) złotych. Poza ww. emisją obligacji zabezpieczonych serii A, nie wystąpiły istotne zmiany ekonomiczne, własnościowe lub finansowe Emitenta, ani nie są znane żadne inne informacje istotne dla oceny, które powstały po sporządzeniu informacji finansowej prezentowanej w Rozdziale 5: Sprawozdania Finansowe SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EMITENTA a. ZARZĄD EMITENTA: Ireneusz Glensczyk Prezes Zarządu, kadencja upływa w roku Urodzony w 1960 r., absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, założyciel i akcjonariusz Indos S.A. W latach pełnił funkcję Dyrektora ds. finansowych w Indos S.A. Od grudnia 2009 r. Prezes Zarządu Indos S.A. Andrzej Wernicke Wiceprezes Zarządu, kadencja upływa w roku Urodzony w 1962 r. w Siemianowicach Śląskich, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Po studiach pracował w Biurze Podróży i Turystyki Almatur w Katowicach na stanowisku Dyrektora Oddziału. Od 1991 r. pracuje w Indos S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. b. RADA NADZORCZA EMITENTA: Tadeusz Zientek Przewodniczący Rady Nadzorczej, kadencja upływa w roku Urodzony w 1960 r., absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako ekonomista w przemyśle przetwórczym oraz jako dziennikarz i kierownik działu krajowego w jednym z dzienników ogólnopolskich. Założyciel i akcjonariusz Indos S.A., gdzie w latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a od 2009 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Karolina Pirożek Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w roku Urodzona w 1976 r., absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach współpracowała z Telewizją Polską S.A. Oddział w Katowicach w zakresie obsługi prawnej tego oddziału. Od maja 2009 r. pracuje w Kancelarii Adwokata Rafała Pirożka w Katowicach, od 11 stycznia 2010 r. jest aplikantką adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 31

32 Aleksander Franik Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w roku Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 1998 r. adwokat wykonujący zawód w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Katowicach, ul. Raciborska 17/3. W latach pełnił funkcję Członek Rady Nadzorczej Hortex Holding S.A., od 2009 r. Członek Rady Nadzorczej Indos S.A DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 10% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, na dzień 31 grudnia 2011 r.: Nazwa Ilość posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Ireneusz Glensczyk ,33% ,33% Andrzej Wernicke ,33% ,33% Tadeusz Zientek ,33% ,33% Razem ,00% ,00% Źródło: Emitent Źródło: Emitent DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 32

33 5 SPRAWOZDANIA FINANSOWE 5.1 KOPIA ZBADANYCH PRZEZ BIEGŁEGO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2010 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 R. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 33

34 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 34

35 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 35

36 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 36

37 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 37

38 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 38

39 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 39

40 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 40

41 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 41

42 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 42

43 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 43

44 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 44

45 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 45

46 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 46

47 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 47

48 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 48

49 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 49

50 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 50

51 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 51

52 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 52

53 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 53

54 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 54

55 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 55

56 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 56

57 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 57

58 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 58

59 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 59

60 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 60

61 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 61

62 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 62

63 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 63

64 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 64

65 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 65

66 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 66

67 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 67

68 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 68

69 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 69

70 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 70

71 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 71

72 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 72

73 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 73

74 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 74

75 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 75

76 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 76

77 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 77

78 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 78

79 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 79

80 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 80

81 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 81

82 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 82

83 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 83

84 5.2 KOPIA NIEZBADANYCH PRZEZ BIEGŁEGO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2011 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2011 R. DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 84

85 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 85

86 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 86

87 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1: KOPIA UMOWY ZASTAWU REJESTROWEGO DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 87

88 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 88

89 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 89

90 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 90

91 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 91

92 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 92

93 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 93

94 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 94

95 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 95

96 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 96

97 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 97

98 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 98

99 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 99

100 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 100

101 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 101

102 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 102

103 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 103

104 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 104

105 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 105

106 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 106

107 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 107

108 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 108

109 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 109

110 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 110

111 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 111

112 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 112

113 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 113

114 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 114

115 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 115

116 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 116

117 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 117

118 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 118

119 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 119

120 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 120

121 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 121

122 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 122

123 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 123

124 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 124

125 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 125

126 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 126

127 ZAŁĄCZNIK 2: STATUT EMITENTA DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 127

128 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 128

129 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 129

130 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 130

131 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 131

132 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 132

133 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 133

134 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 134

135 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 135

136 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 136

137 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 137

138 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 138

139 ZAŁĄCZNIK 3: KOPIA UCHWAŁY EMISYJNEJ ZARZĄDU EMITENTA ZAWIERAJĄCEJ WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 139

140 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 140

141 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 141

142 ZAŁACZNIK 4: WARUNKI EMISJI OBLIGACJI DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 142

143 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 143

144 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 144

145 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 145

146 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 146

147 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 147

148 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 148

149 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 149

150 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 150

151 DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 151

152 ZAŁACZNIK 5: PEŁNY ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO DOTYCZĄCY EMITENTA DOKUMENT INFORMACYJNY INDOS S.A. 152

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, UL. POLANKI 4, 80-308 GDAŃSK NINIEJSZY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii B i C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D i E do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna

NOTA INFORMACYJNA. PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T I N F O R M A C Y J N Y

D O K U M E N T I N F O R M A C Y J N Y D O K U M E N T I N F O R M A C Y J N Y sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5 000 Obligacji serii A do alternatywny system obrotu prowadzonego

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA SMS KREDYT HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu

NOTA INFORMACYJNA SMS KREDYT HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu NOTA INFORMACYJNA SMS KREDYT HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzona na potrzeby wprowadzenia 4.062 obligacji na okaziciela serii AG do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst Niniejsza nota

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzona na potrzeby wprowadzenia zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C do obrotu na Catalyst prowadzony jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 1.000.000 Akcji Serii A, 116.000 Akcji Serii B oraz 116.000 Praw do Akcji (PDA) serii B do Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ofertą publiczną 5.000 Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i Cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230.

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230. PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230.000,00 zł OFERUJĄCY: Data sporządzenia Propozycji Nabycia: 20 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. www.best.com.pl

BEST S.A. www.best.com.pl PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII G SPÓŁKI BEST S.A. www.best.com.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 210.000 złotych OFERUJĄCY I KOORDYNATOR OFERTY: Gdynia, listopad

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C oraz D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY BM MEDICAL S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 100.100 Akcji Serii A, 150.150 Akcji Serii B i 94.214 Akcji Serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na

Bardziej szczegółowo

RODAN SYSTEMS. Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

RODAN SYSTEMS. Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY RODAN SYSTEMS Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B i serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii G, H, I i J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo