Logistyczne zabezp. działań ratowniczych w ramach współp. międzynarodowej st. kpt. mgr inż. Marek Kwiatkowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Logistyczne zabezp. działań ratowniczych w ramach współp. międzynarodowej st. kpt. mgr inż. Marek Kwiatkowski"

Transkrypt

1 1 Studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski SPO 4 Logistyczne zabezpieczenie działań ratowniczych w ramach współpracy międzynarodowej Wykład nr 1 Nazwa przedmiotu: Logistyczne zabezpieczenie działań ratowniczych w ramach współpracy międzynarodowej SGSP, 2014/2015 Cel wykładu Organizacje odpowiedzialne za koordynację działań z zakresu współpracy transgranicznej na wypadek katastrof; Zasady udzielania pomocy podczas katastrof poza terytorium RP; Zasady przyjmowania pomocy służb ratowniczych na terytorium RP; Ratownictwo specjalistyczne na przykładzie GPR; Przykłady współpracy służb ratowniczych na arenie międzynarodowej. 2 LOGISTYKA Proces efektywnego zarządzania potencjałem ratowniczym, którego celem jest optymalizacja zaspokojenia potrzeb podmiotów ratowniczych, uwzględniająca harmonijne wykorzystanie sił i środków własnych, innych służb, podmiotów cywilnych oraz zasobów i możliwości gospodarki narodowej. Na ten jednolity proces składają się: przedmiot zaopatrywania (materiały, urządzenia, sprzęt), czynności (określenie potrzeb, dostawa, rozdział) oraz funkcje (organizowanie, planowanie, wykonawstwo i kontrola) Międzynarodowe działania ratownicze i humanitarne są działaniami mającymi na celu ochronę życia, zdrowia i mienia oraz wsparcie ludności poszkodowanej poza granicami państwa. 3

2 2 Ratownictwo specjalistyczne Ratownictwo chemiczne i ekologiczne Ratownictwo wysokościowe Ratownictwo wodno nurkowe Ratownictwo techniczne Ratownictwo medyczne Grupy Poszukiwawczo Ratownicze 4 Zasady udzielania wsparcia poza granicami kraju Wezwanie ze strony państwa w którym wystąpiło zdarzenie przekraczające możliwości sił i środków własnych; Złożenie oferty pomocy, gdy nie ma jeszcze wystosowanej prośby o pomoc lub sytuacja jest nierozpoznana, pod warunkiem, że autoryzowane organy państwa dotkniętego zdarzeniem zaakceptują taką pomoc; Współpraca może mieć charakter: transgraniczny, regionalny, ogólnokrajowy na podstawie umów i porozumień bilateralnych lub multilateralnych. 5 Polskie doświadczenia w ramach współpracy międzynarodowej Trzęsienie ziemi w Armenii 1988 r. Pomoc humanitarna w Albanii (Lac, Ndrog) dla uchodźców z Kosowa 1999 r. Akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Turcji (Cinarcik w sierpniu i Duzce w listopadzie) 1999 r. Pomoc humanitarna po powodzi w Rumunii i na Węgrzech 2000 r. Działania ratownicze po trzęsieniu ziemi w Indiach 2001 r. Powódź w Niemczech 2002 r. Powódź w Republice Czech 2002 r. Pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Iranie 2003/2004 r. Działania ratownicze po trzęsieniu ziemi w Pakistanie 2005 r. Pomoc humanitarna i działania ratownicze po trzęsieniu ziemi na wyspie Jawa w Indonezji 2006 r. Działania ratownicze po trzęsieniu ziemi na Haiti 2010 r. 6

3 3 Organizacja współpracy międzynarodowej 1989 r. utworzenie DACH (niemiecka THW szwajcarska DEZA SKH austriackie AFDRU) pierwsze regulacje dotyczące obszaru poszukiwania i ratownictwa r. powołanie INSARAG Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa ogólnoświatowy system reagowania na katastrofy, koordynowany przez Biuro Koordynacji Spraw Humanitarnych UN OCHA r. KG PSP zgłosiła swój udział w MGDPR INSARAG r. nowelizacja ustawy o PSP wprowadzająca nowe obszary ratownictwa i zarządzenie (nr 4 KG PSP) w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia r. ukazały się założenia systemu organizacji GPR PSP oraz wytyczne 1998 r. powołanie EADRCC Euroatlantyckie Centrum Reagowania na Katastrofy r. Rozp. MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg (wcześniej ratownictwo specjalistyczne regulowały wytyczne KG PSP) oraz Procedury postępowania w przypadku organizowania akcji pomocy ratowniczej poza granicami kraju. 7 Organizacja współpracy międzynarodowej 2002 r. Mechanizm Ochrony Ludności koordynowany przez Centrum Monitoringu i Informacji MIC, zrzeszający 27 państw UE i 4 spoza UE (przekształcony w Emergency Response Centre) r. rozdział kompetencji pomiędzy UN OCHA a MIC (ONZ globalna koordynacja, UE koordynacja na obszarze UE, poza UE wspieranie wiodącej roli ONZ), posiada ogólnoświatowy mandat do koordynacji działań ratowniczych z szeregiem sprawdzonych narzędzi, w tym automatyczny system monitoringu katastrof (GDACS), najszybszym w praktyce systemem wysyłania ekspertów ds. koordynacji i rozpoznania (UNDAC, do którego Polska dołączyła w 2011 r.) na miejsce zdarzenia oraz społecznością profesjonalnych grup międzynarodowych działających wg tych samych standardów potwierdzonych międzynarodowym egzaminem IEC INSARAG. Utworzenie Centralnego Funduszu ds. Reagowania CERF. Wsparcie logistyczne NATO w operacjach cywilnych ochrony ludności. EADRCC wraz z państwami partnerstwa dla pokoju (PfP) corocznie organizuje ćwiczenia wielonarodowe zgrywające. 8 Istota działalności GPR GPR tworzone są na bazie już istniejących JRG Powoływane są przez właściwego miejscowo KW PSP w drodze decyzji Tworzone są w celu prowadzenia działań poszukiwawczych i ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych miejscowych zagrożeń, w których zachodzi konieczność odnalezienia i/lub wydobycia poszkodowanych Całodobowa gotowość do wyjazdu zarówno do zdarzeń na terenie kraju jak i za granicą, z zachowaniem autonomii działań 9

4 4 Zadania GPR Rozpoznanie i zabezpieczenie terenu zdarzenia (ruiny budynków, gruzowiska i osuwiska, tunele, wykopy itp.); Likwidacja zagrożeń wtórnych; Lokalizacja osób zasypanych lub zaginionych; Dotarcie do osób zasypanych/uwięzionych; Udzielanie pierwszej pomocy (KPP); Wydobycie i transport osób poszkodowanych poza rejon zdarzenia; Przekazanie sprawdzonego terenu odpowiednim służbom; 10 Organizacja wewnętrznych struktur GPR W skład GPR wchodzą następujące zespoły: Ø Zespół Dowodzenia Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej Ø Sekcja Poszukiwawcza, Ø Sekcja Ratownicza, Ø Zastęp Wsparcia Technicznego. Zespoły stanowią analogiczne komponenty grupy poszukiwawczo ratowniczej określonej przez INSARAG 11 Zespół Dowodzenia GPR D ca Grupy: oficer, Z ca d cy: oficer/aspirant Technik sprzętowy: aspirant/podoficer Zespół dowodzenia GPR odpowiada za zorganizowanie składu osobowego GPR, wprowadzenie go do działań, organizację stanowiska dowodzenia, dopełnienie wymagań administracyjnych Biura Koordynacji Spraw Humanitarnych ONZ (OCHA) a następnie kierowanie akcją. 12

5 5 Zadania Zespołu Dowodzenia: zabezpieczenie gotowości operacyjnej GPR, rozpoznanie i podział zadań, kierowanie i koordynacja działań podległych pododdziałów, koordynacja współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi na terenie działań ratowniczych, organizacja łączności na miejscu zdarzenia oraz stały kontakt z KDR, dokumentowanie przebiegu własnych działań ratowniczych, organizacja i koordynacja przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia logistycznego, w szczególności: budowa i organizacja obozu polowego (bazy) oraz zabezpieczenie dostaw mediów; przygotowanie kwater i sanitariatów dla GPR; zaopatrzenie w żywność, wyposażenie uzupełniające, paliwo, sprzęt i art. codziennego użytku; prowadzenie finansowej strony akcji. 13 Sekcja Poszukiwawcza lokalizowanie zasypanych i uwięzionych ludzi za pomocą przyrządów lokacyjnych i przy użyciu wyszkolonych psów ratowniczych, umiejscawianie za pomocą elektronicznych urządzeń lokacyjnych wycieków w przewodach i rurociągach oraz innych zagrożeń występujących w obiektach i rejonach zagruzowanych, znakowanie zbadanych miejsc szkód według określonych wytycznych i zasad, w razie potrzeby udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. 14 Sekcja Ratownicza Rozpoznanie stanu szkód, Przedostanie się do miejsca szkód, pokonując i usuwając występujące przeszkody, Określenie rodzaju i charakteru zagrożeń, Wykonanie wstępnych robót zabezpieczających elementów budowli grożących zawaleniem, Wykonanie dojść do osób poszkodowanych w oparciu o posiadany lekki sprzęt ratowniczy, Koordynowanie użycia ciężkiego sprzętu w celu wykonania dostępu do poszkodowanych Udzielanie KPP poszkodowanym już na miejscu ich odnalezienia, Transport poszkodowanych poza rejon zagrożenia, Ratowanie zwierząt i wartościowych przedmiotów, Zapewnienie oświetlenia na miejscu zdarzenia, Znakowanie zbadanych miejsc wg określonych zasad i wytycznych. 15

6 6 Zastęp Wsparcia Technicznego Wzmocnienie działań Sekcji Ratowniczej dodatkowym sprzętem technicznym; Wykonywanie samodzielnych czynności ratowniczych lub wspomagających akcję, w czasie zaangażowania Sekcji Ratowniczej na innym odcinku lub do innych zadań; Jego wykorzystanie uwarunkowane jest przy pełnym rozwinięciu grupy. Uzupełnieniem GPR są specjaliści z różnych dziedzin. Jej włączenie w struktury MGDPiR warunkuje spełnienie wymagań INSARAG. 16 Szkolenia specjalistyczne GPR Ratownictwo wysokościowe z użyciem technik alpinistycznych i desantowania ratowników z psami ze śmigłowców; Techniki poszukiwania ludzi w zawałach i zagruzowaniach przy użyciu psów ratowniczych oraz sprzętu elektronicznego: geofonów i kamer termowizyjnych; Elementów ratownictwa górniczego, wodnego, technicznego; Przeszkolenie medyczne. 17 Struktura GPR DOWÓDCA GRUPY PLANOWANIE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJA PUBLICZNA KONTAKTY Działań ratowniczych Ratownictwa technicznego Kwatermistrzostwo Poszukiwanie Ratownictwo Pomoc medyczna Niebezpieczne materiały Inżynieria Ciężki sprzęt Łączność Logistyka 18

7 7 GPR w układzie 14 osobowym ZESPÓŁ DOWODZENIA 2 osoby Dowódca Grupy Technik sprzętowy Samochód terenowy 1,5 t SEKCJA POSZUKIWAWCZA 6 osób Dowódca Sekcji Przewodnik psa Przewodnik psa Przewodnik psa 2 operatorów urządzeń lokacyjnych SEKCJA RATOWNICZA 6 osób Dowódca Sekcji Dowódca Zastępu pies pies pies Samochód specjalny do transportu sekcji poszukiwawczej i psów Samochód techniczny ratownictwa budowlanego Przyczepa sprzętowa 2 t Sanitariusz 3 ratowników 19 GPR w układzie 19 (22) osobowym ZESPÓŁ DOWODZENIA 2 osoby Dowódca Grupy Technik sprzętowy SEKCJA POSZUKIWAWCZA 6 osób Dowódca Sekcji 3 Przewodników psów + 3 psy 2 operatorów urządzeń lokacyjnych SEKCJA RATOWNICZA 11 osób Dowódca Sekcji Dowódca Zastępu Dowódca Zastępu Sanitariusz Sanitariusz 3 ratowników 3 ratowników Samochód terenowy 1,5 t Samochód specjalny do transportu sekcji poszukiwawczej i psów Samochód techniczny Przyczepa rat. budowlanego sprzętowa 2 t WZMOCNIENIE SIŁ GPR ZASTĘP WSPARCIA TECHNICZNEGO 3 OSOBY Dowódca Zastępu 2 ratowników Samochód ratownictwa technicznego (RW 1 lub RW 2) 20 GPR w układzie 28 osobowym ZESPÓŁ DOWODZENIA 3 osoby Dowódca Grupy Zastępca Dowódcy Technik sprzętowy Samochód terenowy 1,5 t SEKCJA POSZUKIWAWCZA 11 osób Samochód specjalny Dowódca Sekcji do transportu sekcji poszukiwawczej i psów Dowódca Zastępu Dowódca Zastępu 3 Przewodników psów + 3 psy 3 Przewodników psów + 3 psy DODATKOWO 1 PIES WYSZKOLONY + 3 PSY W OKRESIE SZKOLENIA Z PRZEWODNIKAMI SPOŚRÓD CZŁONKÓW GPR 2 operatorów urządzeń 2 operatorów urządzeń lokacyjnych lokacyjnych SEKCJA RATOWNICZA 11 osób Dowódca Sekcji Dowódca Zastępu Dowódca Zastępu Sanitariusz Sanitariusz 3 ratowników 3 ratowników Samochód techniczny ratownictwa budowlanego Przyczepa sprzętowa 2 t ZASTĘP WSPARCIA TECHNICZNEGO 3 OSOBY Dowódca Zastępu 2 ratowników Samochód ratownictwa technicznego 21

8 8 GPR w układzie 74 osobowym 1. Dowódca Jednostki ZESPÓŁ DOWODZENIA TRANSPORT KOŁOWY 2. Z ca Dowódcy (koordynator techniczny) 4 osoby (+1) Samochód dowodzenia do 3,5 t 3. Oficer Łączności TRANSPORT LOTNICZY 4. Łącznik 1. Motocykl 5. Tłumacz 2. Samolot ZESPÓŁ LOGISTYKI Dowódca Zespołu 13 osób TRANSPORT KOŁOWY SEKCJA KWATERMISTRZOWSKA SEKCJA SANITARNA 1. Ambulans 1. Dowódca sekcji 1. Lekarz anestezjolog 2. Skw + warsztat 2. Szef sprzętowy 2. Lekarz chirurg 3. Przyczepa 4t 3. 2 mechaników i 2 kucharzy 3. 2 sanitariuszy ZESPÓŁ INTERWENCYJNY 4. Samochód ciężarowy A 19 osób Dowódca Zespołu Technik sprzętowy z dźwigiem 5. Kuchnia polowa SEKCJA POSZUKIWAWCZA SEKCJA RATOWNICZA TRANSPORT LOTNICZY 1. Agregat prądotwórczy Dowódca sekcji 1. Dowódca sekcji 40kW Dowódca zastępu Dowódca zastępu 2. 3 przewodników psów + 3 psy 2. Przyczepa sprzętowa 1t 3 ratowników 3 ratowników 3. 2 operatorów urządzeń lokacyjnych 3. Kuchnia polowa sanitariusz sanitariusz ZESPÓŁ INTERWENCYJNY Dowódca Zespołu TRANSPORT KOŁOWY B 19 osób Technik sprzętowy 1. Samochód terenowy 1,5t 2. Samochód specjalny do SEKCJA POSZUKIWAWCZA SEKCJA RATOWNICZA transportu sekcji Dowódca sekcji 1. Dowódca sekcji poszukiwawczej i psów Dowódca zastępu Dowódca zastępu 2. 3 przewodników psów + 3 psy 3. Samochód techniczny rat. 3 ratowników 3 ratowników 3. 2 operatorów urządzeń lokacyjnych Budowlanego sanitariusz sanitariusz 4. Przyczepa sprzętowa 2t ZESPÓŁ INTERWENCYJNY Dowódca Zespołu C 19 osób Technik sprzętowy TRANSPORT LOTNICZY 1. Samochód terenowy 1,5t SEKCJA RATOWNICZA SEKCJA POSZUKIWAWCZA 2. Przyczepa sprzętowa 2t Dowódca sekcji Dowódca sekcji 3. Sprzęt poszukiwawczy Dowódca zastępu Dowódca zastępu 3 przewodników psów + 3 psy i ratowniczy w skrzyniach 3 ratowników 3 ratowników 2 operatorów urządzeń lokacyjnych aluminiowych transportu sanitariusz sanitariusz lotniczego 22 Etapy wykonywanych czynności ratowniczych I faza: ocena obszaru działań (na powierzchni i pod gruzami), rozpoznanie stabilności struktur i potencjalnych zagrożeń II faza: jak najszybsze i bezpieczne przetransportowanie ofiar z powierzchni (dostępnych bez użycia specjalistycznego sprzętu) III faza: obejmuje przeszukanie wszystkich przestrzeni i dostępnych miejsc powstałych po usunięciu gruzu z wykorzystaniem psów ratowniczych IV faza: po lokalizacji ofiar, usuwanie wybranych ruin i głazów przy użyciu specjalistycznego sprzętu i odpowiedniej taktyki działania V faza: usuwanie gruzów po wydobyciu wszystkich zlokalizowanych ofiar i osób uwięzionych 23 Dysponowanie GPR W zależności od odległości miejsca zdarzenia od miejsca stacjonowania GPR, Grupa może być dysponowana do działań przez komendantów Państwowej Straży Pożarnej różnego szczebla. Do zdarzenia na terenie powiatu GPR dysponowana jest przez Komendanta Miejskiego (Powiatowego) PSP, na terenie województwa przez Komendanta Wojewódzkiego PSP, natomiast do zdarzeń poza terenem województwa, czy kraju GPR dysponuje biuro właściwe ds. współpracy międzynarodowej KG PSP, za pośrednictwem Komendanta Głównego PSP oraz ministra właściwego ds. wewnętrznych. 24

9 9 Rodzaje alarmów Alarm ratowniczy I stopnia (oznaczenie A1) ogłaszany jest dla całej GPR, w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego wykorzystania GPR na terenie powiatu, województwa lub województw ościennych. Normy czasowe i sprzętowe: Do 60 minut od chwili ogłoszenia ma nastąpić wyjazd SLRP z pięcioma ratownikami, w tym: 2 przewodników z psami ratowniczymi, 2 operatorów elektronicznych urządzeń nasłuchowych + geofon + kamera termowizyjna Do 120 minut od chwili ogłoszenia ma nastąpić wyjazd pozostałego składu GPR. 25 Alarm ratowniczy II stopnia (A2) ogłaszany jest dla całości GPR, w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego wykorzystania Grupy na terenie kraju, z wyłączeniem obszaru objętego alarmem A 1. Przy ogłaszaniu alarmu A 2 należy określić sposób transportu GPR z jednostki na miejsce zdarzenia. Normy czasowe i sprzętowe: do 120 minut całość osobowa i sprzętowa GPR musi znajdować się w siedzibie jednostki, gotowa do wyruszenia przyjętym sposobem transportu 26 Alarm ratowniczy III stopnia (A3) ogłaszany jest dla całości GPR, w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego wykorzystania Grupy poza granicami kraju. Przy ogłaszaniu alarmu A 3 należy określić system transportu oraz przybliżony rejon zdarzenia: E Europa, G poza kontynentem europejskim. Normy czasowe i sprzętowe: do 120 minut całość osobowa i sprzętowa GPR musi być gotowa do załadunku sprzętu i wyruszenia przyjętym systemem transportu 27

10 10 Ograniczenia związane z dysponowaniem Przy dysponowaniu Grupy poza granice kraju niezbędne jest posiadanie przez ratowników ważnych paszportów i międzynarodowych książeczek zdrowia oraz międzynarodowych książeczek zdrowia psów. Aby maksymalnie skrócić czas przygotowania do wyjazdu, każdy z członków Grupy ma w magazynie spakowany i podpisany plecak z bielizną osobistą, ubraniami, środkami czystości oraz kompletem wyposażenia osobistego ratownika GPR. O ile normy czasowe wymagane dla alarmów A 1 i A 2 nie budzą zastrzeżeń,otylenormę czasu przyjętą dla alarmu ratowniczego A 3 należałoby zweryfikować. Jak pokazują doświadczenia, GPR wyjeżdżając zagranicę, musibyć gotowa do całkowitej autonomii przez okres co najmniej kilku pierwszych dni. Należy zakupić odpowiednio duże partie żywności, napojów, odżywek, także dla psów (nie znajdujących się, z oczywistych względów, na stałe w magazynie Grupy), a także walutę danego kraju. Jeżeli alarmowanie ma miejsce np. w środku nocy, to czas 120 minut możeokazać się nierealny. 28 Przygotowanie GPR do działań W trakcie przygotowań do wyjazdu, dowódca Grupy lub wyznaczony przez niego koordynator ustala: zasady i środki transportu Grupy do miejsca działań (z wyjątkiem alarmu A 1), możliwie dokładne parametry i rodzaj zdarzenia, wymagane dodatkowe komponenty (logistyka, zabezpieczenie wojskowe), zasady i warunki zakwaterowania GPR w rejonie działań, Możliwości wsparcia logistycznego w rejonie zdarzenia oraz przewidywany czas realizacji działań 29 Rozmieszczenie GPR na terenie kraju 1 Pomorskie Warmińsko-mazurskie Zachodnio-pomorskie Podlaskie Kujawsko-pomorskie Lubuskie 1 Wielkopolskie Łódzkie Mazowieckie 1 Dolnośląskie 1 Lubelskie Opolskie Śląskie Świętokrzyskie 1 Podkarpackie Małopolskie 1 30

11 11 Rola i zadania MGDPiR Powołana jako efekt działań państw biorących udział w międzynarodowym poszukiwaniu i ratownictwie oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. INSARAG powstał w 1991 r., po doświadczeniach z trzęsienia ziemi w Armenii w 1988 r. Zasady udzielania pomocy humanitarnej określiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji nr 46/182, zgodnie z którą w kwietniu 1992 r. sekretarz generalny ONZ utworzył Departament Spraw Humanitarnych (DHA). W marcu 1998 r. DHA przekształcono w Biuro Spraw Humanitarnych OCHA. OCHA przejęła również zadania i odpowiedzialność za Międzynarodową Dekadę Redukcji Katastrof Naturalnych (INDR) i jest prawnym następcą Biura ONZ ds. Koordynacji Działań na wypadek katastrof (UNDRO), będącego organizatorem i współtwórcą INSARAG. MGDPiR jest narzędziem działania OCHA na terenie dotkniętym katastrofą. Celem MGDPiR jest rozwój efektywnych stosunków międzynarodowych mających na celu ratowanie życia oraz udzielanie pomocy humanitarnej podczas i po katastrofach (naturalnych, cywilizacyjnych). 31 Do działalności MGDPiR zalicza się: podnoszenie poziomu przygotowania do działań w czasie katastrof, kooperację pomiędzy Drużynami Poszukiwawczo Ratowniczymi z całego świata, promocję wymiany informacji na temat doświadczeń i procedur operacyjnych. Koordynacja międzynarodowej pomocy obejmuje trzy poziomy: poziom strategiczny międzynarodowa pomoc, poziom operacyjny w stolicy państwa lub regionu zwracającego się o pomoc, poziom rejonu akcji ma miejsce przy akcji pomocy pomiędzy ofiarami i w chaotycznym środowisku w miejscu katastrofy 32 Struktura organizacyjna MGDPiR Przewodniczący Sekretarz OCHA Reprezentant IFRC Grupa Regionalna Afryka/Europa Grupa Regionalna Ameryki Pn/Pd/Środ Grupa Regionalna Azja/ Pacyfik Dowódcy Międzynarod. Grup PR Międzynarod. Grupy Robocze Deputowany Deputowany Deputowany Deputowany 33

12 12 Struktura GPR wg INSARAG DOWÓDCA GRUPY PLANOWANIE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJA PUBLICZNA KONTAKTY Działań ratowniczych Ratownictwa technicznego Kwatermistrzostwo Poszukiwanie Ratownictwo Niebezpieczne materiały Inżynieria Łączność Logistyka Medyka Ciężki sprzęt 34 GEOFON (urządzenie typu life detector) 35 Specjalistyczna zabudowa samochodu pożarniczego do przewożenia psów ratowniczych 36

13 13 Pomoc ratownicza po trzęsieniu ziemi w Turcji w 1999 r. (grupy poszukiwawczo ratownicze) Akcja poszukiwawczo-ratownicza była prowadzona przez 2 misje liczące po 50 ratowników każda 37 Pomoc ratownicza po trzęsieniu ziemi w Turcji w 1999 r. (grupy poszukiwawczo ratownicze) 38 Pomoc humanitarna dla uchodźców z Kosowa Albania (1999 r.) W działaniach w zakresie pomocy medycznej brało udział 66 ratowników PSP oraz 33 osoby personelu medycznego 39

14 14 Pomoc ratownicza i humanitarna po powodzi Węgry (2000r.) Usuwanie skutków powodzi i umacnianie obwałowań przeciwpowodziowych prowadziło 90-ciu ratowników PSP dysponujących łącznie 18 pojazdami. 40 Pomoc humanitarna dla poszkodowanych w wyniku powodzi Ukraina (2001 r.) Dostarczono pomoc humanitarną leki, sprzęt medyczny, koce i napoje. 41 Działania ratownicze po trzęsieniu ziemi w Indiach (2001 r.) Zbudowano szpital polowy w m. Anjar. Udzielono pomocy 300 poszkodowanym. W działaniach uczestniczyło 21 ratowników PSP w tym lekarze i paramedycy. 42

15 15 Pomoc ratownicza Czechy (2002) 100 ratowników Państwowej Straży Pożarnej, wyposażonych w pompy dużej wydajności, usuwało skutki powodzi 43 Pomoc ratownicza Niemcy (2002) 41 ratowników Państwowej Straży Pożarnej, wyposażonych w pompy dużej wydajności, usuwało skutki powodzi w okolicach Drezna 44 Wykaz użytych skrótów MIC Centrum Monitoringu i Informacji Unii Europejskiej UN OCHA Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej przy ONZ EADRCC Euroatlantyckie Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofę przy NATO UNDAC zespół ekspertów ONZ ds. rozpoznania i koordynacji EU CPT zespół ekspertów Mechanizmu Ochrony Ludności UE INSARAG Międzynarodowa Grupa Doradcza ds. Poszukiwań i Ratownictwa HNS Host Nation Support wsparcie państw gospodarza OSOCC ośrodek koordynacji działań na miejscu katastrofy LEMA lokalna (krajowa) władza zarządzająca katastrofą 45

16 16 Literatura 1. Materiały pozyskane z KG PSP 2. Ustawa o PSP 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków PSP do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej (Dz.U nr 212 poz. 1765) 4. Wytyczne INSARAG 5. Procedury ISO KG PSP: a) P 6 przygotowanie jednostek PSP do udziału w ćwiczeniach za granicą b) P 4 organizacja pomocy międzynarodowej w zakresie akcji ratowniczych, c) P 18 wymiana informacji pomiędzy KCKRiOL KG PSP a międzynarodowymi punktami kontaktowymi podczas udzielania międzynarodowej pomocy ratowniczej i/lub humanitarnej, państwom które o taką pomoc się zwróciły, d) P 21 organizacja działania sił i środków międzynarodowych na terenie Polski podczas przyjmowania zagranicznej pomocy ratowniczej. 46 Literatura 6. Metodyka oceny ćwiczeń wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych KG PSP z 17 maja 2011 r. 7. Decyzja Rady 2001/792/WE ustanawiającą Mechanizm Wspólnotowy Ochrony Ludności z 23 października 2001 r. 8. Konwencja Europejska Komisji Gospodarczej ONZ z 17 marca 1992 r. w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych. 9. Decyzja Komisji z 29 lipca 2010 r. dot. kryteriów modułów ochrony ludności. 10. Zasady organizacji doraźnych baz koncentracji dla sił COO KSRG sierpień 2011 r. 11. M. Feltynowski, Logistyczne zabezpieczenie działań ratowniczych w ramach współpracy międzynarodowej, Logistyka i technika, Informatyka i łączność, Współpraca międzynarodowa i wykorzystanie środków unijnych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych pod redakcją J. Chrzęstka. SGSP, Warszawa 2013 r. 12. M. Feltynowski, Międzynarodowe aspekty ratownictwa, Działania operacyjne (wybrane zagadnienia) dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Zbiór opracowań z wykładów bloku tematycznego pod redakcją bryg. dr inż. Jarosława Zarzyckiego, Warszawa 2013 r. 47 Dziękuję za uwagę st. kpt. mgr inż. Marek KWIATKOWSKI SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Tel. (022) E mail: 48

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Nowy sprzęt dla ratowników Harcerskiej Grupy Ratowniczej HGR Starówka

Nowy sprzęt dla ratowników Harcerskiej Grupy Ratowniczej HGR Starówka Nowy sprzęt dla ratowników Harcerskiej Grupy Ratowniczej HGR Starówka W dniu wczorajszym na terenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYSPONOWANIA

PROCEDURA DYSPONOWANIA Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 PAMIĘTAJ! KAŻDE ZAGINIĘCIE POWINNO ZOSTAĆ ZGŁOSZONE NA POLICJĘ Zespół fachowców CPOZ na bieżąco monitoruje i analizuje sprawy zaginięć osób prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

Procedura dysponowania

Procedura dysponowania Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 Procedura dysponowania Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do działań poszukiwawczych prowadzonych w terenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ODDZIAŁ / PODODDZIAŁ* CENTRALNY ODWÓD OPERACYJNY WOJEWÓDZKI ODWÓD OPERACYJNY CZĘŚĆ I

INFORMACJA O DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ODDZIAŁ / PODODDZIAŁ* CENTRALNY ODWÓD OPERACYJNY WOJEWÓDZKI ODWÓD OPERACYJNY CZĘŚĆ I Załącznik nr 7 PRZEZ ODDZIAŁ / PODODDZIAŁ* CENTRALNY ODWÓD OPERACYJNY WOJEWÓDZKI ODWÓD OPERACYJNY CZĘŚĆ I 1. Nazwa oddziału / pododdziału:. wchodzącego w skład brygady: 2. Dowódca oddziału / pododdziału:

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zagrożenia obejmujące obszary przekraczające teren gminy Powodzie, podtopienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO ZARZĄDZENIE Nr 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego województwa pomorskiego Na podstawie art. 15 pkt 4 i art. 37 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP str. 2 Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej w Polsce i ich zadania; Podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP i ZOSP RP; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1749/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 03 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 1749/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 03 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 749/00 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 0 grudnia 00 r. w sprawie powołania pododdziałów ratowniczych obrony cywilnej na terenie Miasta Krakowa Na podstawie art. 7 ust. i 7, art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 2: Kierowanie działaniami gaśniczymi. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 2: Kierowanie działaniami gaśniczymi. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 2: Kierowanie działaniami gaśniczymi Autor: Robert Łazaj Typy kierowania Typy kierowania w czasie działania ratowniczego : 1) interwencyjny - realizowany w strefie zagrożenia

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 25.

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 25. DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 16 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 13 września 2012 r. DECYZJA Nr 1 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

2 luty 2008. Ćwiczenia zgrywające GRM PCK Wrocław oraz GPR OSP Siechnice PLAN ĆWICZEŃ. Opracował: Marcin Kowalski - GRM PCK Wrocław

2 luty 2008. Ćwiczenia zgrywające GRM PCK Wrocław oraz GPR OSP Siechnice PLAN ĆWICZEŃ. Opracował: Marcin Kowalski - GRM PCK Wrocław 2 luty 2008 Ćwiczenia zgrywające GRM PCK Wrocław oraz GPR OSP Siechnice PLAN ĆWICZEŃ Plan Ćwiczeń Zgrywających Grupy Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław i Dolnośląskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku w sprawie tworzenia nowych oraz reorganizacji dotychczasowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

Wrocław, wrzesień 2015 r.

Wrocław, wrzesień 2015 r. ZATWIERDZAM PLAN UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA NA TERENIE DOMNIEMANEGO ODKRYCIA TZW. ZŁOTEGO POCIĄGU ORAZ INNYCH OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH W MIEŚCIE WAŁBRZYCH

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; 77-00 Bytów Opracowanie: Wydział Operacyjny KPPSP w Bytowie Bytów, 20 maja 2016 r. Cel ćwiczeń 1. Zapoznanie służb ratowniczych, członków PZZK

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 3: Wybrane zagadnienia operacyjne. Autor: Piotr P. Bielicki Prezentacja: Piotr Hegyi

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 3: Wybrane zagadnienia operacyjne. Autor: Piotr P. Bielicki Prezentacja: Piotr Hegyi SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 3: Wybrane zagadnienia operacyjne Autor: Piotr P. Bielicki Prezentacja: Piotr Hegyi Jednostki operacyjno techniczne OSP Celem skutecznego niesienia pomocy potrzebującym

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ Pomoc humanitarna i ochrona ludności w ramach działań Unii Europejskiej Unia Europejska jest czołowym na świecie darczyńcą pomocy humanitarnej. Pomoc ta, w postaci finansowania, dostaw towarów i usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie,art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO GAŚNICZYM

RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO GAŚNICZYM st. bryg. Marian SOCHACKI gł. specjalista KCKRiOL KG PSP st instruktor ratownictwa wysokościowego KSR-G RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO GAŚNICZYM Streszczenie Autor opisuje organizację,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo specjalistyczne

Ratownictwo specjalistyczne Ratownictwo specjalistyczne Puck, 14 marzec 2015 r. mł.bryg. Jarosław Wszałek Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KP PSP w Pucku Podstawą opracowania,,planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 25.10.10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.416.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Transport specjalny z udziałem PSP na pokładzie śmigłowca EC135

Transport specjalny z udziałem PSP na pokładzie śmigłowca EC135 Transport specjalny z udziałem PSP na pokładzie śmigłowca EC135 mgr Agata Pawlak, mgr Arkadiusz Wejnarski, mgr Marcin Podgórski, mgr Stanisław Świeżewski, dr n. med. Robert Gałązkowski Porozumienie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .... (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w (miejscowość) (adres) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Zakup samochodu ratownictwa wodnego dla Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska naturalnego 758/2014/Wn12/NZ-UR-LZ/D Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 46 3008 Poz. 239 239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO NA RZEKACH GÓRSKICH, WODACH POWODZIOWYCH I SZYBKOPŁYNĄCYCH

RATOWNICTWO NA RZEKACH GÓRSKICH, WODACH POWODZIOWYCH I SZYBKOPŁYNĄCYCH RATOWNICTWO NA RZEKACH GÓRSKICH, WODACH POWODZIOWYCH I SZYBKOPŁYNĄCYCH WYDZIAŁ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNYCH GRUP RATOWNICZYCH SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP W NOWYM SĄCZU Czy wiesz, że: 30 % powodzi zdarza się poza

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne pograniczebudowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy.

Bezpieczne pograniczebudowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Bezpieczne pograniczebudowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Prezentacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Biuro Samorządu Województwa w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski,

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy. Rozdział 8 KSRG na wybranym przykładzie /jednostka OSP/Rozdział 1 Informacje Ogólne

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy. Rozdział 8 KSRG na wybranym przykładzie /jednostka OSP/Rozdział 1 Informacje Ogólne KSRG Autor: Przemysław Wszołek 24.03.2010. KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY Rozdział 1 Informacje Ogólne Rozdział 2 Podmioty tworzące KSRG Rozdział 3 Funkcjonowanie KSRG na poszczególnych poziomach

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 28.02.2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Na podstawie art. 17 ust. 4,5,6,7 w związku z art. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Błonie. 06.02.2009 r. Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniu. Przyjmując zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H 05.03. 05.03. 05.03. 5.03. Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, PR - Kutno 1 Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności Służba wewnętrzna. Musztra PR - Kutno 2 Sprzęt ratowniczy i

Bardziej szczegółowo

Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z dnia 3 marca 2011 r.

z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z dnia 3 marca 2011 r. Dz.U.2011.46.239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PROGRAMU SWD ST W ZAKRESIE STATYSTYCZNYM st. kpt. mgr inż. Wiktor Gawroński

OBSŁUGA PROGRAMU SWD ST W ZAKRESIE STATYSTYCZNYM st. kpt. mgr inż. Wiktor Gawroński 1 Studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski SPO 4 Obsługa programu SWD ST w zakresie statystycznym Wykład Nazwa przedmiotu: Obsługa programu SWD ST w zakresie statystycznym

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 95/18/2004

Uchwała nr 95/18/2004 Uchwała nr 95/18/2004 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych

Bardziej szczegółowo

"Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze.

Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. "Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta przy wykorzystaniu Portalu Zarządzania Kryzysowego (PZK)" mł. bryg.

Bardziej szczegółowo

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz ZARZĄDZENIE Nr 456 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 52/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.2.2005

KOMISJA. L 52/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.2.2005 L 52/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.2.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 27 października 2004 r. zatwierdzająca wymianę listów pomiędzy Biurem Koordynacji Spraw Humanitarnych Organizacji Narodów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.3.2012.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. I. TEMAT TEMAT: Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ORGANIZACJI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICTWA WODNEGO

WYTYCZNE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ORGANIZACJI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICTWA WODNEGO Załącznik nr 1 do uchwały 4/1/X/13 WYTYCZNE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ORGANIZACJI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICTWA WODNEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Wytyczne określają szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

9.2 Stan wyszkolenia...56 10. Analiza potencjału jednostek OSP planowanych do włączenia do ksrg w latach 2011

9.2 Stan wyszkolenia...56 10. Analiza potencjału jednostek OSP planowanych do włączenia do ksrg w latach 2011 Analizę opracował zespół Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie: statystyki zdarzeń, materiałów komend wojewódzkich PSP, danych z biur KG PSP KCKRiOL, BT, BS, BIŁ, w składzie: 1. gen.

Bardziej szczegółowo

Sanok, października 2013 roku

Sanok, października 2013 roku Sanok, 24-25 października 2013 roku WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ POLSKICH RATOWNIKÓW WODNYCH dr Jerzy Telak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE Sprawozdanie z działalności w ramach: Projektu pilotażowego w zakresie współpracy transgranicznej podczas likwidacji skutków katastrof realizowanego

Bardziej szczegółowo