Wykaz skrótów Rozdział I Zakres przedmiotowy opodatkowania Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz skrótów...47. Rozdział I Zakres przedmiotowy opodatkowania...49. Spis treści"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wykaz skrótów...47 Rozdział I Zakres przedmiotowy opodatkowania Czynności opodatkowane Środek specjalny nie może prowadzić do rozszerzenia przedmiotowego zakresu opodatkowania Fiskus nie może rozszerzać zakresu opodatkowania, powołując się na dyrektywy wbrew przepisom krajowym Opodatkowanie VAT a niezgłoszenie działalności gospodarczej Dostawa towarów Przeniesienie infrastruktury technicznej na rzecz gminy Dobrowolne wpłaty na wybudowanie oczyszczalni Darowizna terenów niezabudowanych Przeniesienie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe Przeniesienie własności nieruchomości za zaległości podatkowe rozbieżne orzecznictwo Kradzież towarów nie jest dostawą towarów Dostawy energii i paliw, za których nielegalny pobór pobierane są opłaty Zamiana nieruchomości Przekształcenie spółdzielczego na własnościowe prawo do lokalu Pojęcie towaru Prawa na nieruchomościach a czynności opodatkowane Przymusowe przejęcie gruntu przez gminę Wieczyste użytkowanie dostawa towarów czy świadczenie usług? Ustanowienie wieczystego użytkowania dostawą do 30 listopada 2008 r Prawo wieczystego użytkowania ustanowione przed 1 maja 2004 r Sprzedaż udziału we własności nieruchomości dostawa czy usługa? Nieważność umowy a dostawa Dostawa nie wymaga przeniesienia prawa własności Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o wieczyste użytkowanie jako dostawa towarów Bezumowne korzystanie z lokalu w orzecznictwie sądów Akceptowane bezumowne korzystanie z lokalu Odszkodowanie za straty w części niepokrytej ubezpieczeniem Sprzedaż (darowizna) bonów towarowych Składy celne a opodatkowanie VAT Dostawa krajowa towarów ze składu celnego Eksport towarów ze składu celnego Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ze składu celnego

3 6 Spis treści 34. Odpłatność czynności nie wymaga, aby podatnik uzyskiwał zyski Związek między czynnością a odpłatnością Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach akcji promocyjnych Nieodpłatne przekazanie paczek świątecznych pracownikom Przekazanie towarów na rzecz pracowników jako obowiązek wynikający z przepisów prawa Zrzeczenie się prawa własności jako nieodpłatne przekazanie Przekazanie składników majątku pomiędzy małżonkami Wydanie towaru w ramach umowy leasingu, najmu, dzierżawy oraz umów podobnych Dostawa wykonywana w ramach umowy komisu Ustanowienie (przekształcenie) prawa mieszkaniowego jako czynność opodatkowana Wydanie nieruchomości zamiennej w zamian za nieruchomość wywłaszczaną Przymusowe przeniesienie własności rzeczy w zamian za odszkodowanie Czynności wykonywane przez syndyka w imieniu upadłego podatnika Sprzedaż przez syndyka składników niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Przekazanie towaru przez przedsiębiorcę na cele niezwiązane z przedsiębiorstwem Nieodpłatne przekazanie towarów celem uzupełnienia niedoborów Przekazanie majątku wspólnikowi w trakcie likwidacji Wybudowanie budynku na prywatnym gruncie Budowa (nakłady) na cudzym gruncie odpłatną usługą Sprzedaż majątku przekazanego na cele osobiste Sprzedaż wyodrębnionej na użytek prywatny części nieruchomości Przekazanie na potrzeby osobiste wytworzonego we własnym zakresie towaru Przewłaszczenie na zabezpieczenie Zwrot rzeczy wniesionych tylko do używania wspólnikowi występującemu ze spółki Odszkodowania Odszkodowanie będące wyłącznie naprawieniem szkody Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy telekomunikacyjnej Obciążenie firmy transportowej za zniszczony towar Kary umowne Kary umowne o charakterze wyłącznie odszkodowawczym Odszkodowanie za złą jakość dostarczonych materiałów Składki członkowskie Cele statutowe Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska Sprzedaż wierzytelności własnych Obrót cudzymi wierzytelnościami Nabycie wierzytelności celem ściągnięcia długu Sprzedaż po kosztach Przekazanie obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych Niezwrócone palety Zwolnienie obowiązkowych rezerw Świadczenie usług Zwrot poniesionych nakładów świadczeniem usług Świadczenia złożone dostawy towarów czy świadczenie usług Odprawa płacona menedżerowi podatnikowi VAT...111

4 79. Usługi intensyfikacji sprzedaży produktów Nieodpłatne przekazanie nakładów na lokal Opodatkowanie premii pieniężnych stanowisko organów podatkowych Premie pieniężne stanowisko sądów administracyjnych Premia pieniężna niepowiązana z konkretną dostawą Premia pieniężna uzależniona od wysokości zamówienia Zachęta do zawarcia umowy najmu Usługa polegająca na zaniechaniu Zmiany umów spółki Podział spółki przez wydzielenie Nieodpłatne świadczenie usług Umowa na wzajemne usługi nie jest nieodpłatna Nieodpłatne świadczenie usług w celu zdobycia klientów Bezpłatny wstęp do muzeum Nieodpłatne udostępnianie mieszkań służbowych Udostępnienie lokalu związkom zawodowym działającym u pracodawcy Udostępnianie pomieszczeń Nieodpłatny przewóz pracowników Finansowanie (dofinansowanie) dojazdu pracowników jako obowiązek wynikający z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Przewóz pracowników do pracy za obniżoną odpłatnością Poszerzenie drogi jako obowiązek podatnika Przekazanie wybudowanej infrastruktury w ramach zadań własnych podmiotu Przekazanie przyłącza wodociągowego Przekazanie drogi na cele inne niż związane z przedsiębiorstwem Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych Świadczenie kompleksowe Świadczenia kompleksowe decyduje stan obiektywny, a nie wola podatnika Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją świadczenie kompleksowe Nie każde dwa świadczenia wykonywane przez jeden podmiot stanowią usługę kompleksową Umowne świadczenie usług gwarancyjnych Pobór opłaty targowej Przejęcie długu Przekazanie deputatów rzeczowych Odsetki umowne Sprzedaż akcji Emisja nowych akcji Umieszczenie własnej reklamy w wydawanym czasopiśmie Refakturowanie mediów na członków wspólnoty Opłaty za zajęcie pasa drogowego Wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ustanowienie służebności jako usługa Opłaty za trwały zarząd oraz opłaty melioracyjne Spłaty ciężarów realnych Odprzedaż usług nie jest tylko podziałem kosztów

5 123. Sfinansowanie części przedsięwzięcia w zamian za udział w przyszłych zyskach Sprzedaż winiet drogowych Nabycie przedsiębiorstwa na podstawie kilku umów Sprzedaż składników majątkowych przedsiębiorstwa Zbycie lokalu, w którym prowadzona była działalność gospodarcza Sprzedaż znaków towarowych i firmy Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek od czynności cywilnoprawnych Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych dla sprzedaży przedsiębiorstwa Dokumentowanie sprzedaży przedsiębiorstwa Brak funkcjonalnego związku pomiędzy składnikami majątku Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych Bezzasadne uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych a zobowiązanie w VAT Czynności podlegające opodatkowaniu a zgoda małżonka Podział majątku dorobkowego ze spłatą Pożyczka paliwa Rozdział II Reprezentacja i reklama Przekazanie towarów na reprezentację i reklamę po 1 kwietnia 2011 r Przekazanie towarów na cele związane z reprezentacją i reklamą stan sprzed 1 kwietnia 2011 r Nieodpłatne przekazanie towarów po 31 maja 2005 r. stanowisko sądów administracyjnych Przepisy unijne a przepisy polskie stan prawny do 31 marca 2011 r Nagrody za wygrany konkurs Samochód osobowy wygrana w konkursie stan prawny do 31 marca 2011 r Wydanie towarów w ramach programu lojalnościowego finansowanego przez nabywcę usługi marketingowej Ekspozycja produkowanych wyrobów Przekazania nagród w konkursie Przekazanie folderów reklamowych i innych towarów nieprzedstawiających wartości użytkowej Nieodpłatnie przekazane kalendarze Torby foliowe wydawane nieodpłatnie klientom Prezenty z logo firmy Koszulki na rozgrywki firmowe Nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy oraz ich przekazanie na potrzeby reklamy Zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy Prezenty o małej wartości Cena nabycia prezentów małej wartości Sposób liczenia wartości niepodlegającego ewidencji prezentu małej wartości Ewidencja prezentów małej wartości Próbki

6 160. Towary reklamowe jako prezenty małej wartości Przekazanie materiałów informacyjnych w formie multimedialnej Nieodpłatnie przekazane archiwalne czasopisma Gadżety dołączane do czasopism Przekazanie kartek świątecznych Próbka towaru Nie decyduje ilość próbek, lecz ich charakter Wyroby do degustacji jako próbki towaru Próbki przekazane na targi i wystawy Wyświetlanie reklam zleceniodawcy na swoich stronach internetowych Rozdział III Transakcje wewnątrzwspólnotowe Część 1. Ogólna Transakcje wewnątrzwspólnotowe Terytorium Wspólnoty Nabycie próbek towaru w sklepach detalicznych w innych państwach członkowskich Dostawa próbek towaru do innego państwa członkowskiego Wewnątrzwspólnotowe nabycie dodatkowych zabezpieczeń transportowanego towaru Refakturowanie kosztów tankowania paliwa Strony wewnątrzwspólnotowego nabycia (wewnątrzwspólnotowej dostawy) towarów Nabycie towarów od podmiotu zidentyfikowanego w innym państwie członkowskim mającego siedzibę w kraju trzecim Nabycie od podatnika unijnego towaru znajdującego się w Polsce Transport towarów przez dalszego nabywcę towarów na zlecenie pierwszego nabywcy Transakcje wewnątrzwspólnotowe a numer VAT UE Nierzetelny nabywca a stawka 0% Rejestracja nabywcy również w państwie nabycia towarów Nieodpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru używanego Towary wyłączone z transakcji wewnątrzwspólnotowych Wyłączenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ze względu na status podatnika Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu lub wyrobów akcyzowych Przekroczenie limitu wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Oświadczenie o wyborze opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Wyłączenie wewnątrzwspólnotowego nabycia w przypadku, gdy dostawcą jest podatnik zwolniony podmiotowo Towar kupiony w innym państwie od podmiotu zwolnionego podmiotowo od VAT Wyłączenie wewnątrzwspólnotowego nabycia związane ze stosowaniem szczególnych zasad opodatkowania Towar opodatkowany marżą nabyty za granicą Dostawa z montażem wykonana przez dwa podmioty Towar nabyty w innym państwie członkowskim i przed przywozem do Polski tam 9

7 10 Spis treści przetworzony Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów należących do własnego przedsiębiorstwa Zakup towarów w innym państwie członkowskim i pozostawienie ich tam Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenia towarów, których nie uznaje się za transakcje wewnątrzwspólnotowe Wyłączenie spod transakcji wewnątrzwspólnotowych przemieszczania związanego z instalacją lub montażem towarów Wyłączenie spod transakcji wewnątrzwspólnotowych przemieszczenia w ramach sprzedaży wysyłkowej Towary przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów Przemieszczenie towarów mających być przedmiotem eksportu Przemieszczenie towarów mających być przedmiotem transakcji wewnątrzwspólnotowych Wywóz towarów związany z przerobem uszlachetniającym Przemieszczenie towarów przeznaczonych do czasowego używania związanych ze świadczonymi przez podatnika usługami Przemieszczenie towarów przeznaczonych do czasowego używania, które byłyby zwolnione od cła Import do Niemiec i wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów Odprawa celna dokonana poza granicami Polski Przesunięcie miejsca importu system NCTS Procedura celna zrealizowana w Holandii Część 2. Szczególna Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Opóźniona dostawa towaru Przesunięcie terminu dostawy Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Faktura zagranicznego dostawcy wystawiona przed dostawą towaru Przemieszczenie do Polski towarów wcześniej zaimportowanych do innego państwa członkowskiego Przemieszczenie własnych towarów do Polski przez podatnika zagranicznego celem ich zamontowania i wywozu z Polski Opóźnione ujęcie w deklaracji podatkowej podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Zapłata zaliczki związanej z WNT a powstanie obowiązku podatkowego Zaliczki w dostawach wewnątrzwspólnotowych Wewnątrzwspólnotowe nabycie związane z umową komisu Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Podstawa opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Skonto przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Skonto przyznane przez zagranicznego dostawcę nie wymaga faktury korygującej Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a koszty transportu Koszty transportu własnego Koszty transportu towaru nabytego wewnątrz wspólnotowo, zapewnianego przez

8 podmiot trzeci Koszty transportu towaru wewnątrz innego państwa członkowskiego Zwroty reklamacyjne towarów nabytych wewnątrzwspólnotowo Podstawa opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniu towarów przez podatnika Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów związane z nim koszty Podstawa opodatkowania dla transakcji wewnątrzwspólnotowej, którą należy wykazać jako krajową Stawka 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Termin otrzymania dokumentów potwierdzających WDT podatnicy rozliczający się miesięcznie Stawka 0% w dostawie wewnątrzwspólnotowej na podstawie przepisów unijnych Stawka 0% dla towaru ukradzionego już po wywozie z Polski Zastosowanie stawki 0% Konieczność rejestracji podmiotu dla potrzeb VAT UE a stawka 0% Weryfikacja numeru VAT UE na oficjalnej stronie UE Odstąpienie od wymogu konieczności posiadania numeru dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Niezgodność adresu nabywcy na fakturze z danymi w systemie VIES Dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotową dostawę towarów Sfałszowane listy przewozowe Brak obowiązku skompletowania wszystkich dokumentów dla zastosowania stawki 0% VAT Jeśli WDT opodatkowano w państwie przeznaczenia, podatnik ma prawo do zerowej stawki Moment posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów Potwierdzenie wywozu dla towarów transportowanych samodzielnie przez nabywcę Naruszenie wymogów formalnych wg ETS Stawka 0% przy wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniu towarów Zwolnienia przedmiotowe związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów Odliczanie podatku naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Prawo do odliczenia podatku przy WNT a otrzymanie towaru Nota korygująca a transakcje wewnątrzwspólnotowe Część 3. Procedura uproszczona przy wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna definicja Procedura uproszczona Polski podatnik jako drugi podatnik w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej Transakcja trójstronna obowiązki polskiego pośrednika Sprzedający nie ponosi kosztów transportu Polski podatnik jako ostatni podatnik w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej Ewidencja prowadzona przez podatników stosujących procedurę uproszczoną Nie każde transakcje wewnątrzwspólnotowe z udziałem trzech podmiotów są transakcjami trójstronnymi

9 Część 4. Wewnątrzwspólnotowe transakcje dotyczące środków transportu Nowe środki transportu definicja Nowe środki transportu wystarczy spełnienie jednego warunku Nowym środkiem transportu jest również samochód uszkodzony Transakcje wewnątrzwspólnotowe, których przedmiotem są nowe środki transportu Kupno samochodu będącego nowym środkiem transportu w innym państwie Unii Europejskiej Kupno samochodu niebędącego nowym środkiem transportu w innym państwie Unii Europejskiej Sprzedaż samochodu nabytego wewnątrzwspólnotowo przed jego rejestracją Przemieszczenie na terytorium kraju samochodu osobowego Oświadczenie o niewykorzystaniu samochodu w działalności Nabycie w państwie członkowskim samochodu używanego opodatkowanego marżą Zakup samochodu w Polsce od podmiotów mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej Status podatnika związany z wewnątrzwspólnotową dostawą środków transportu Nabycie nowych środków transportu przez osobę prywatną Zakup używanego samochodu przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej Podmioty obowiązane do zapłaty podatku w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu Dokument wywozu Przekroczenie terminu do wywozu nowego środka transportu Rozliczenie podatku przez polskiego nabywcę samochodu będącego wcześniej przedmiotem WDT Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia, gdy podatnik wycofał się z transakcji Rejestracja a wewnątrzwspólnotowe nabycie (dostawa) nowych środków transportu Zakup i odsprzedaż samochodu ciężarowego Wewnątrzwspólnotowe nabycie używanego samochodu podstawa opodatkowania Rozliczenie podatku przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu Zakup samochodu na cele prywatne Płatność podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu Wykazywanie WNT samochodów w deklaracji Zakup samojezdnej wieży wiertniczej Informacje składane przez nabywców nowych środków transportu Część 5. Sprzedaż wysyłkowa szczególny rodzaj transakcji wewnątrzwspólnotowej Pojęcie sprzedaży wysyłkowej Miejsce świadczenia przy sprzedaży wysyłkowej Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju Wyjątki od zasady, że miejscem świadczenia jest terytorium państwa przeznaczenia Limit dla sprzedaży wysyłkowej od 1 stycznia 2008 r Limity sprzedaży wysyłkowej obowiązujące w innych niż Polska państwach członkowskich

10 298. Towary, do których nie stosuje się przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej Zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania (opcja) Rezygnacja z opcji Zawiadomienie o wyborze opcji a sprzedaż wysyłkowa do różnych państw Obowiązki związane z dokumentowaniem sprzedaży wysyłkowej Część 6. Transakcje wewnątrzwspólnotowe magazyny konsygnacyjne Magazyny konsygnacyjne w Polsce pojęcie Magazyny konsygnacyjne w Polsce istota uproszczeń Warunki prowadzenia magazynu konsygnacyjnego w Polsce Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu Ewidencja prowadzona w magazynie w Polsce Pobranie towarów z polskiego magazynu Magazyny konsygnacyjne za granicą pojęcie Magazyny konsygnacyjne za granicą istota uproszczeń Ewidencja dla towarów wprowadzonych do zagranicznego magazynu Dostawa tylko do zagranicznych magazynów call off, czy także do składów konsygnacyjnych Rozdział IV Podatnicy Definicja podatnika VAT w ustawie VAT Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy VAT Czynności, których nie uznaje się za samodzielne wykonywanie działalności gospodarczej Pojęcie podatnika na potrzeby ustalania miejsca świadczenia usług Podatnikiem VAT się bywa Konwersja wierzytelności na akcje Uznanie za podatnika VAT współwłaściciela nieruchomości i użytkowników nieruchomości Status podatnika a sądowy zakaz prowadzenia działalności Status podatnika jest niezależny od rejestracji Status podatnika czynnego a brak złożenia dokumentu rejestracyjnego Mały podatnik Płatnicy VAT Kurator spadku dokonujący czynności dotyczących spadku Komornik płatnikiem, o ile dłużnik jest podatnikiem Komornicy sądowi oraz notariusze jako podatnicy VAT Zarządca nieruchomości Przychody z działalności wykonywanej osobiście Nadzór inwestorski Menedżer a VAT Menedżer nie jest podatnikiem? Doradztwo dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem

11 14 Spis treści 334. Działalność podjęta wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowych Usługi księgowe świadczone w ramach umowy zlecenia Odpowiedzialność deliktowa oraz kontraktowa dłużnika za wykonawców jego zobowiązań Usługi twórców i artystów Działalność twórcy osoby fizycznej Działalność sportowca Jednostki organizacyjne osób prawnych będących organizacjami pożytku publicznego jako podatnicy Stowarzyszenie a VAT Zakład opieki zdrowotnej jako odrębny podatnik? Cel i rezultat działalności gospodarczej a status podatnika Działalność przygotowawcza nabycie statusu podatnika Ponoszenie po zakończeniu działalności gospodarczej opłat z umów zawartych wcześniej a status podatnika Wykorzystywanie składników majątku w sposób ciągły jako działalność gospodarcza Podmioty świadczące usługi ciągłe jako podatnicy Osoba niepełnoletnia jako podatnik Podatnik w upadłości Syndyk jako podatnik VAT Syndyk podatnikiem Adwokat wykonujący czynności z urzędu jako podatnik Zawód radcy prawnego wykonywany na podstawie umów cywilnoprawnych Biegły sądowy jako podatnik Tłumaczenia na rzecz prokuratury Członkowie zarządu Członkowie rad nadzorczych Działanie przez zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Organy władzy publicznej jako podatnicy VAT Organy publiczne działające jako podatnicy VAT Zadania wykonywane przez jednostki samorządowe jako działalność gospodarcza Wykonywanie imperium wyłącza status podatnika Organ oddający grunt w użytkowanie wieczyste działa jako podatnik Podatnikiem gmina, a nie urząd gminy Organ udostępniający dane geodezyjne Inkasent podatków i opłat lokalnych jako podatnik Gmina pobierająca opłatę adiacencką Działalność wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego Działalność organu publicznego zakłócająca konkurencję Zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy Przesłanki wskazujące na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy muszą istnieć w chwili wykonania czynności Sprzedaż działek gruntu przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą O statusie sprzedawcy decyduje zamiar, z jakim nabyto towar Sporadyczne dostawy towarów Sprzedaż składników majątku osobistego

12 376. Dostawa gruntów przez osobę prywatną konieczna indywidualna ocena każdego przypadku Opodatkowanie dostawy gruntów otrzymanych w drodze darowizny Sprzedaż majątku nabytego w drodze spadku Sprzedaż nabytej wcześniej działki podzielonej na części Towary zakupione na potrzeby własne Nabycie towarów do majątku wspólnego małżonków a status podatnika przy ich sprzedaży Towar zakupiony z zamiarem odprzedaży nie jest majątkiem osobistym Towary nabywane z zamiarem odprzedaży nie są kolekcją Spółki osobowe jako podatnicy VAT Rozwiązanie spółki Napiwki przeznaczone dla pracowników Wykonywanie czynności opodatkowanych przez jednego z małżonków Najem wykonywany przez małżonków Podatnicy, na których ciąży obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego Podmioty mogące być przedstawicielami podatkowymi Doradca podatkowy może być przedstawicielem podatkowym Zaległości podatkowe przedstawiciela Forma ustanowienia przedstawiciela podatkowego Obowiązki przedstawiciela podatkowego Podatnicy osoby zobowiązane do zapłaty podatku Usługa wykonywana przez zagraniczną osobę fizyczną Podmiot wykonujący wyłącznie usługi nieodpłatne Nienależnie odprowadzony przez organ egzekucyjny podatek sposób odzyskania Rozdział V Obowiązek podatkowy Istota obowiązku podatkowego Wielość przepisów określających obowiązek podatkowy reguły wyboru Wydanie towaru (wykonanie usługi) Przeniesienie towaru w zamian za odszkodowanie stan przed 1 stycznia 2010 r Przeniesienie towaru w zamian za odszkodowanie Wydanie towarów klauzule Incoterms Wydanie towaru za pośrednictwem podmiotu trzeciego Zaliczka a nabycie wewnątrzwspólnotowe Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów Przedpłaty bez określania konkretnych dostaw Przekazanie zaliczki na konto depozytowe notariusza Wadium moment powstania obowiązku podatkowego Sprzedaż refundowanych leków Cesja refundacji Zwrot nakładów inwestycyjnych Obowiązek podatkowy przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie

13 16 Spis treści 415. Podwyższenie ceny przedmiotu leasingu (finansowego) a obowiązek podatkowy Wydanie części towarów Usługi transportowe Usługi zdrowotne Dostawa wysyłkowa Dostawy wysyłkowe za pobraniem dokonane przez kuriera Sprzedaż przez Internet Dostawy wysyłkowe a przedpłaty za towar Wystawienie faktury a powstanie obowiązku podatkowego Usługi budowlano montażowe a wystawienie faktury Usługi druku Usługi świadczone przez agencje inkasa Odsetki od pożyczki Otrzymanie zapłaty za wydany towar Obowiązek podatkowy w umowie komisu Komitent obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy przy opłatach za użytkowanie wieczyste Trudności z terminowym wystawieniem faktury a moment powstania obowiązku podatkowego Obowiązek podatkowy w przypadku nabywania towarów z montażem Dokonanie darowizny Nieważność umowy a powstanie obowiązku podatkowego Potrącenie jako sposób zapłaty Dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego Refakturowanie usług ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego Refakturowanie usług moment wykonania czynności Zaliczka z tytułu sprzedaży energii cieplnej Usługi telekomunikacyjne i radiotelekomunikacyjne Usługi telekomunikacyjne pojęcie Płatność o charakterze pre paid Dostęp do Internetu Usługi telekomunikacyjne na rzecz pracowników Usługi komunalne Świadczenie usług utrzymania dróg Świadczenie usług transportowych, spedycyjnych i przeładunkowych Ciągłe świadczenie usług transportowych Dzień wykonania usługi transportowej Usługa marketingowa rozliczana w okresach rocznych Koordynacja prac budowlanych Zatrzymanie kaucji gwarancyjnej Wykonywanie prefabrykacji zbrojeń Usługi najmu, dzierżawy, leasingu oraz usługi o podobnym charakterze Zaległy czynsz zapłacony za kilka miesięcy Zapłata czynszu przez dzierżawcę w formie świadczenia usług Usługi ochrony osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia Usługa magazynowania towarów

14 460. Usługi biura rachunkowego (usługi stałej obsługi prawnej i biurowej) Dostawa gazet, magazynów i czasopism oraz książek Usługi drukowania gazet, magazynów i czasopism oraz książek Przeniesienie praw autorskich, udzielanie licencji i podobne Aport obowiązek podatkowy Powstanie długu celnego skutkuje obowiązkiem podatkowym w imporcie Obowiązek podatkowy dla usług kredytowych Obowiązek podatkowy dla usług budowlanych Usługi reklamowe Usługi na rzecz producenta rolnego Import usług Import usług rozliczanych w okresie Wystawienie faktury przez zagranicznego kontrahenta a obowiązek podatkowy w imporcie usług Kurs przeliczeniowy w imporcie usług Zaliczki w imporcie usług Obowiązek podatkowy w eksporcie usług Metoda kasowa Zaliczki u małego podatnika Zawiadomienie o wyborze metody kasowej Przejście na metodę kasową a czynności wcześniej wykonane Rezygnacja z prawa do rozliczania się metodą kasową Utrata prawa do rozliczania się metodą kasową Skutki rezygnacji z metody kasowej oraz utraty prawa do rozliczania się tą metodą Rozdział VI Miejsce świadczenia Określenie miejsca świadczenia jako nowa regulacja w ustawie VAT Skutki stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia Bezpośredni skutek przepisów wspólnotowych o miejscu świadczenia Miejsce świadczenia dostawy towarów Miejsce świadczenia przy dostawie towarów wysyłanych lub transportowanych Transakcje seryjne Dostawa towaru importowanego z kraju trzeciego Dostawa ropy w transakcji łańcuchowej Dostawa łańcuchowa kończąca się w wolnym obszarze celnym w Polsce Miejsce świadczenia w przypadku towarów instalowanych lub montowanych Miejsce świadczenia przy dostawie towarów niewysyłanych ani nietransportowanych Miejsce świadczenia przy dostawie towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów Miejsce świadczenia usług Pojęcie podatnika w myśl regulacji art. 28a ustawy VAT Miejsce świadczenia usług dla transakcji B2B Dokumenty potwierdzające status kontrahenta

15 18 Spis treści 499. Podatnik nabywający usługi na potrzeby prywatne Celowe utrudnianie rozpoznania statusu podatnika Miejsce świadczenia usług dla transakcji B2C Zakup usług ściągania należności Usługi elektroniczne między podatnikami Miejsce świadczenia przy szczególnych rodzajach usług Usługi transportowe dotychczasowe przepisy Usługi transportowe transport osób Import usług transportu osób a podstawa opodatkowania Usługi transportowe na rzecz konsumentów transport towarów Usługi transportowe na rzecz konsumentów wykonywane pomiędzy państwami Unii Europejskiej Usługi transportowe na rzecz podatników transport towarów Transport towarów dla niemieckiej firmy, wykonywany w całości na terenie Polski Transport morski i powietrzny reguły szczególne Usługi na rzeczach ruchomych usługobiorcą podatnik Usługi na rzeczach ruchomych usługobiorcą niepodatnik Usługi związane z nieruchomościami Dystrybucja miejsc hotelowych w dowolnie wybranych ośrodkach Refakturowanie usług przeniesienie miejsca świadczenia Usługi między przedsiębiorcami a numer wewnątrzwspólnotowy Przeniesienie praw do wykonywania połowów w rzece Usługi remontowo budowlane świadczone w innym państwie Miejsce świadczenia usług architektonicznych Usługi magazynowania Budowa stoiska targowego w innym państwie Usługa projektowa dla polskiej firmy dotycząca maszyny montowanej w państwie trzecim Miejsce świadczenia przy usługach szkoleniowych Montaż mebli za granicą Zakup usług naprawczych świadczonych w innym państwie na towarach tam pozostających Usługi spalania i przerobu odpadów Usługi niematerialne dla Parlamentu Europejskiego Miejsce świadczenia usług prawniczych dla osoby prywatnej Usługi niematerialne świadczone dla podatnika z innego państwa członkowskiego zarejestrowanego w Polsce Miejsce świadczenia usług tłumaczeń Usługa oceny jakości tłumaczenia Usługi call center Krótkoterminowy najem środków transportu Środek transportu Okres wynajmu środków transportu kolejne następujące po sobie umowy najmu Usługi niematerialne świadczone przez podmiot spoza UE na rzecz podatnika Usługi oddelegowania personelu Miejsce świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji i rozrywki Pośrednictwo w usługach na majątku ruchomym

16 542. Rozumienie pośrednictwa w dostawach towarów Zakup usług marketingowych Usługi badania rynku Pośrednictwo w sprzedaży niebędącej czynnością opodatkowaną miejsce świadczenia Usługi wyceny majątku ruchomego oraz usługi na ruchomym majątku rzeczowym Rozdział VII Podstawa opodatkowania Przepisy dotyczące podstawy opodatkowania Obrót jako podstawa opodatkowania Wartość rynkowa pojęcie Zamiana towarów Obrót w przypadku pobrania zaliczki (zadatku, przedpłaty, raty) Dodatkowe opłaty pobierane od nabywców usług spedycyjnych Podatek od nieruchomości jako składnik obrotu za najem (dzierżawę) nieruchomości Koszty dodatkowe jako część podstawy opodatkowania Rozliczenie nakładów po sprzedaży nieruchomości a podstawa opodatkowania sprzedaży tej nieruchomości Dodatkowe opłaty pobierane przez świadczącego usługi Zwiększenie wartości celnej decyzją a podstawa opodatkowania VAT Zwiększenie podatku akcyzowego decyzją a podstawa opodatkowania VAT Skonto udzielone spółce Odsetki przy sprzedaży na raty Odsetki za zwłokę a obrót Odsetki przy sprzedaży nieruchomości Waloryzacja ceny przed jej zapłatą Zmiana ceny po wykonaniu umowy Kredyty kupieckie Odroczenie terminów płatności Koszty przewozu towarów Koszty transportu jako część podstawy opodatkowania dla dostawy towarów Podstawa opodatkowania przy faktoringu Obrót dłużnymi papierami wartościowymi Należność określona w naturze Przekazanie towaru po niższej cenie w zamian za świadczenie usługi Kwoty pomniejszające obrót Premia (pieniężna) nie pomniejsza obrotu Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowisko sądów administracyjnych Obrót detaliczny opakowaniami zwrotnymi Podstawa opodatkowania w przypadku przeniesienia własności lokalu i ustanowienia odrębnej własności lokalu Darowizna nieruchomości Sprzedaż za bony towarowe Kupony rabatowe wystawiane przez producenta

17 581. Zwrot wynagrodzenia za wykonaną niegdyś usługę Zakup materiałów przez świadczącego usługę Usługi naprawcze a koszty części zamiennych Podstawa opodatkowania przy przekazaniu towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem Sprzedaż po cenie symbolicznej Przekazanie żywności stan prawny do 30 listopada 2008 r Przekazanie żywności stan prawny po 30 listopada 2008 r Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym świadczeniu usług niezwiązanym z prowadzonym przedsiębiorstwem Przekazanie oraz okresowe przekazanie samochodu do użytku prywatnego orzecznictwo ETS Bezpłatne korzystanie przez pracowników ze służbowych telefonów na użytek prywatny a podstawa opodatkowania Kaucja gwarancyjna Orzecznictwo ETS dotyczące szczególnych przypadków ustalania podstawy opodatkowania Czynności maklerskie, wynikające z zarządzania funduszami powierniczymi, z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa oraz umów o podobnym charakterze Podstawa opodatkowania przy umowie komisu Sprzedaż przedmiotu dzierżawy a rozliczenie nakładów Refundacja z tytułu sprzedaży leków Awaria kasy fiskalnej Określenie wysokości obrotu przez organ podatkowy do 31 grudnia 2007 r Niezgodność dotychczasowych przepisów dotyczących szacowania podstawy opodatkowania z prawem unijnym Szacowanie podstawy opodatkowania? Określenie wysokości obrotu przez organ podatkowy od 1 stycznia 2008 r Porozumienia transakcyjne a szacowanie obrotu pomiędzy podmiotami powiązanymi Związek między dostawcą a nabywcą Rozdział VIII Opodatkowanie dotacji Podstawa opodatkowania przy dotacjach, subwencjach i innych dopłatach Dotacje dzielą stawki podatkowe dla czynności, z którymi są związane Dotacja pokrywająca całość ceny Dotacje podmiotowe Dotacje na zakup środków trwałych Kwoty refundacji za leki Dofinansowanie projektu wydawniczego Obowiązek podatkowy z tytułu refundacji za leki a cesja uprawnień do otrzymania refundacji Refundacja otrzymana po 1 stycznia 2011 r Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

18 614. Dotacje netto czy brutto? Dotacja na produkcję filmów edukacyjnych Przejazdy ulgowe Płatność z tytułu cukru Dotacje na prowadzenie prac naukowo badawczych Dofinansowanie badań okresowych pracowników Określenie kwoty dotacji w uchwale jednostki samorządu terytorialnego Dofinansowanie działalności bieżącej Dotacje dla uczniowskiego klubu sportowego Rozdział IX Stawki i zwolnienia Część 1. Stawki podatku VAT część ogólna Stawki podatkowe Podwyższenie stawek VAT od 2011 r Przepisy przejściowe w zakresie stosowania stawek VAT Zmiana stawek regulacja ogólna Zmiana stawek czynności, za które płatność rozliczana jest okresowo Zmiana stawek okres rozliczeniowy danej czynności na przełomie zmiany przepisów Zmiana stawek szczególna regulacja dotycząca dostarczania mediów Zaliczki pobrane przed wejściem w życie przepisów dotyczących zmiany stawek Import towarów, WNT i czynności zwolnione Stawka 23% jako podstawowa stawka Kupno niesortowanego towaru podlegającego różnym stawkom podatku Stawka VAT dla świadczeń kompleksowych Refakturowanie czy zawsze ta sama stawka? Dostawa zestawu produktów nietworzących jednej rzeczy Koszty transportu sprzedaży towaru opodatkowanego stawką obniżoną Obniżone stawki podatku w ustawie VAT Obniżone stawki w okresie przejściowym Nowa obniżona stawka VAT 5% Kolejność stosowania stawek obniżonych Stawka 0% przy świadczeniu usług nabywanych za środki finansowe z pomocy zagranicznej Stawka 0% przy niektórych usługach związanych z transportem Właściwy NIP odbiorcy konieczny dla zastosowania stawki 0% Obowiązek podatnika prawidłowego zakwalifikowania towaru (usługi) Związanie organów podatkowych klasyfikacjami statystycznymi orzecznictwo NSA Wiążący charakter klasyfikacji (opinii) statystycznych? Swobodna ocena opinii statystycznej Zmiana stanowiska organów statystycznych Zmiana stawki a ustalona cena brutto wykonania zamówienia publicznego

19 22 Spis treści 651. Zmiana stawek podatku a cena brutto zamówienia publicznego stanowisko Sądu Najwyższego Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% Stawka obniżona import usług Dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu Część 2. Zwolnienia od podatku część ogólna Wprowadzenie zwolnienia z mocą wsteczną Zwolnienia przedmiotowe w obrocie krajowym Zwolnienia niezgodne z prawem wspólnotowym Usługi zwolnione z podatku Usługi pocztowe Usługi w zakresie ochrony zdrowia Usługi organizacji członkowskich, w tym religijnych i filozoficznych Usługi pomocy społecznej oraz opieki społecznej Usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych Usługi w zakresie edukacji i nauczania Usługi w zakresie wynajmu nieruchomości i zakwaterowania Usługi związane ze sportem Usługi kulturalne i związane z kulturą Usługi zapewnienia personelu dla wykonywania niektórych usług zwolnionych Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Obsługa biurowa firmy ubezpieczeniowej nie jest usługą ubezpieczenia Zwolnienia od podatku przewidziane przepisami rozporządzenia wykonawczego Zwolniona od podatku sprzedaż towarów przez organizacje pożytku publicznego Bezpłatne bilety teatralne Opłaty za korzystanie z lokali mieszkalnych Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania grunt oddany na cele rolnicze Kryterium wyłączającym ze zwolnienia od podatku jest przeznaczenie terenu Grunt przeznaczony pod zabudowę Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Grunty podzielone geodezyjnie z ustalonymi warunkami zabudowy Status gruntu jako niezabudowanego Zwolnienie od podatku związane z importem towarów do innego państwa członkowskiego Zwolniona sprzedaż samochodu do komisu Towary używane definicja Zwolnienie od podatku dostawy towarów używanych Sprzedaż materiału rozbiórkowego Pojęcie używania towaru Zwolnienie dostawy towarów używanych a nieodliczenie podatku naliczonego Sprzedaż towarów używanych zakupionych wcześniej ze stawką 0% Sprzedaż użytkowanego samochodu Rzecz ruchoma oddania w dzierżawę towarem używanym Ustanowienie spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu jako pierwsze zasiedlenie

20 692. Ustanowienie odrębnej własności miejsc postojowych wcześniej wynajmowanych Wytworzenie nowego lokalu w następstwie przebudowy a pierwsze zasiedlenie Zwolnienia dla czynności mających za przedmiot budynki i budowle Zwolnienie od podatku a podatek od czynności cywilnoprawnych Część 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów Dochodzenie roszczeń związanych z ubezpieczeniami Dzierżawa gruntu decyduje przeznaczenie terenu, a nie jego aktualne wykorzystanie Oceny dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie transport międzynarodowy Charakter zwolnień z tytułu importu towarów Ogólne zwolnienia w imporcie towarów Zwolnienie towarów powracających Szczegółowe zwolnienia w imporcie towarów Rzeczy osobistego użytku osoby przesiedlającej się Przesiedleniec musi zmieniać miejsce zamieszkania Próbki towarów Zwolnienia związane z imprezami handlowymi Materiały drukowane o charakterze handlowym Paliwo przewożone w zbiornikach Rozdział X Odliczenia Część 1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony istota uprawnienia Nadużycie prawa do odliczenia podatku Faktury wystawione przez podatnika zwolnionego Niezłożenie deklaracji nie pozbawia prawa do odliczenia Usługi doradcze związane ze sprzedażą akcji Bezpośrednie powoływanie się na przepisy dyrektywy VAT Nieuiszczenie podatku przez poprzednika a prawo do odliczenia Faktura wystawiona przez kontrahenta podającego się za inną firmę Prawo do odliczenia w przypadku wystąpienia niedoborów Odliczenie podatku naliczonego, także gdy nie został on zapłacony przez zbywcę Sprzedaż wierzytelności Zakres odliczeń Prawo do odliczenia, gdy czynność podlega zwolnieniu z opodatkowania Zakup towarów i usług finansowanych z ZFŚS Podatek naliczony finansowany subwencjami. Wliczanie subwencji do proporcji Wykorzystanie towarów i usług do czynności nieopodatkowanych Nabycie usług związanych z aportem Zwolnienie z podatku niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego Przekazanie infrastruktury gminie a prawo do odliczenia Brak sprzedaży opodatkowanej

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Stan prawny: 2013 2014 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Wprowadzenie.................................................................27

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania Wprowadzenie I. Zakres przedmiotowy opodatkowania 1. Definicja pojęcia towar dla potrzeb VAT........................... 35 1a) Warunki, które muszą zostać spełnione, aby budynki i budowle mogły być przedmiotem

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r....

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Rozdział I. Jednostki sektora finansów publicznych podatnikiem podatku VAT (Michał Samborski)... 1 1. Definicja podatnika VAT... 1 1.1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

IV 2014 [USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)] www.aktyprawne.poznajpodatki.pl. www.projekt.poznajpodatki.pl

IV 2014 [USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)] www.aktyprawne.poznajpodatki.pl. www.projekt.poznajpodatki.pl IV 2014 www.aktyprawne.poznajpodatki.pl www.projekt.poznajpodatki.pl [USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)] (Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054) Wersja obowiązująca od 1 kwietnia 2014 r. Wygodna wersja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2011.177.1054 2011-09-01 zm. przen. Dz.U.2011.64.332 art. 1 2012-01-01 zm. przen. Dz.U.2011.64.332 art. 1 zm. przen. Dz.U.2011.134.780 art.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIEŃ I Prowadzenie księgi Księga musi być prowadzona w sposób nie wadliwy i rzetelny Księgą niewadliwą jest księga prowadzona w sposób zgodny z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/202 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342. Dział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/198 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo