PROGRAM MAGAZYNOWO HANDLOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM MAGAZYNOWO HANDLOWY"

Transkrypt

1 ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłowski ul. Wawrzyniaka Poznań tel , fax PROGRAM MAGAZYNOWO HANDLOWY ZBYT wersja

2 Spis treści 1. Podstawowe funkcje programu Wariant podstawowy Ewidencja magazynowa wg zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło Ewidencja w cenach średnich ważonych Posługiwanie się programem Posługiwanie się menu Wprowadzanie danych - liczb i tekstów Przeglądanie i drukowanie zestawień Wybieranie danych ze spisów alfabetycznych Wybieranie folderów Nadawanie nazw zapisywanym (odczytywanym) plikom Opis danych Dane towaru Dane kontrahentów Magazyn Przyjmowanie Wydawanie Przesunięcie (tylko w wersji wielomagazynowej) Szukanie (tylko w wersji wielomagazynowej) Przeglądanie kartoteki Zamknięcie kartoteki Nowa kartoteka Rejestr kartotek Kartoteki producenta Przecena Przekazywanie cenników z hurtowni do sklepu lub pomiędzy hurtowniami Zamawianie towarów u dostawców (opcja) Inwentura Receptura (tylko w wersji produkcyjnej) Fakturowanie Ceny i rodzaj rachunku Przygotowanie faktury Sprzedaż na paragony Drukowanie dokumentów Wz razem z fakturą Drukowanie protokołu odbioru (opcja) Eksportowanie faktury do pliku Sprzedaż usług Realizacja rezerwacji Faktura do dokumentu Wz Faktura specjalna Refakturowanie (opcja) Zwroty i korekty Storno faktury VAT Korekta z tytułu zwrotu towaru Zamówienia klientów (tylko wariant z rejestrem zamówień) Zapisywanie zamówienia Realizacja zamówienia Poprawianie zamówienia Zbieranie zamówień w terenie Kasa - rozliczenia z klientami i dostawcami Rejestrowanie wpłat klientów wydruk kwitów kasowych...43

3 8.2. Zaliczki Zapłaty za towary i inne wydatki drukowanie przelewów Współpraca z systemem NETBANK Zaległe płatności Analizy Analizy towarów Analizy sprzedaży Analizy wydatków (opcja) Analizy przychodów Analizy wydań Analizy zamówień (opcja) Analizy kontrahentów Analizy dokumentów Kont kosztów (opcja - wariant produkcyjny) Analiza obrotów Analiza zapłaty i wypłaty Analiza anulowanych Analiza rezerwacji Serwis Polecenie dodatkowe Anulowanie zapisów Transmisja danych Archiwum Podpowiedzi Drukarki Konfiguracja Redukcja bazy Reindeksacja i sumy Odsetki ustawowe Informacje Pracownicy - uprawnienia do poszczególnych czynności Dane techniczne Dla bardziej wtajemniczonych Instalowanie programu w sieci komputerowej Sprzęt System operacyjny Dane programu

4 1. Podstawowe funkcje programu Program ZBYT to prosty w obsłudze system magazynowo - handlowy przeznaczony do ułatwienia pracy w działach zbytu przedsiębiorstw produkcyjnych i hurtowniach. Program umożliwia komputerowe rejestrowanie obrotu towarowego w magazynie zbytu oraz wystawianie i rejestrowanie faktur. Prowadzone przez program kartoteki magazynowe pozwalają przyjmować i wydawać dowolne wyroby lub towary różnego typu dokumentami, przeglądać i analizować wprowadzone dane. Podstawowym założeniem programu jest prowadzenie sprzedaży za pomocą Wz-faktury. Konsekwencją tego założenia jest jednoczesność rejestrowania sprzedaży i rozchodu z kartoteki magazynowej. Program prowadzi rejestry z osobną numeracją dla różnych dokumentów sprzedaży z punktu widzenia podatku VAT. Możliwe jest również wystawienie faktury do uprzednio sporządzonego dokumentu Wz jednak jedna faktura musi dokładnie co do treści odpowiadać dokumentowi wydania. Wystawienie faktury lub przyjęcie zwrotu jest automatycznie nanoszone na kartotekę. Program pozwala na wcześniejsze przygotowanie faktury i zarezerwowanie towaru dla konkretnego klienta. Program prowadzi również rejestr klientów i dostawców umożliwiający przechowywanie wszelkich niezbędnych danych kontrahenta. Opcjonalnie program może być wyposażony w rejestr długoterminowych zamówień od klientów umożliwiający analizowanie stopnia ich realizacji. Program umożliwia również szczegółowe rozliczenie sprzedaży z zamówień np. wg akwizytorów zbierających zamówienia. Program pozwala na przygotowanie i wydruk zamówienia na towar u dostawcy i prowadzi rejestr tych zamówień. Program może być również wyposażony w rejestr faktur zakupowych. W tym przypadku możliwe jest prowadzenie rozliczeń z dostawcami oraz kontrolowanie i analizowanie własnych płatności. Program umożliwia przeprowadzenie wszechstronnych analiz sprzedaży i obrotu towarowego oraz przygotowywanie i drukowanie cenników i różnego rodzaju zestawień. Użytkownik może w większości przypadków samodzielnie, w prosty sposób, skonfigurować zawartość generowanych raportów co daje praktycznie nieograniczoną ilość możliwych raportów. Program w wersji wielomagazynowej pozwala w wygodny sposób rozliczać sprzedaż i zapas towaru. W przypadku prowadzenia sprzedaży poprzez akwizytorów przyjmuje się, że towar pozostający w dyspozycji akwizytora znajduje się w odrębnym magazynie. Numeracja dokumentów magazynowych, faktur i korekt jest prowadzona oddzielnie w każdym magazynie. W przypadku obsługiwania sieci hurtowni z centralnego magazynu, program pozwala na zautomatyzowanie przyjęć w filiach poprzez możliwość wprowadzania dokumentu drogą elektroniczną, czyli z pliku utworzonego przy wydawaniu towaru w centrali i przesłanego internetem lub na dyskietce towarzyszącej dokumentowi magazynowemu. W wersji produkcyjnej program pozwala skojarzyć z dokumentem przychodowym dokument zdejmujący ze stanu surowce (komponenty) na podstawie uprzednio przygotowanej receptury produkcyjnej. Zasadniczo program jest przygotowany do operowania cenami netto a ceny brutto wyliczane są przez dodanie podatku. Handel detaliczny wymusza jednak inne zasady. W przypadku współpracy programu z kasą sklepową lub drukarką fiskalną wskazane jest stosowanie na fakturach i paragonach cen brutto. Istnieje również możliwość skonfigurowania programu tak, aby wprowadzać ceny brutto, a wówczas program sam ustali ceny netto, (które po odjęciu podatku VAT nie będą okrągłe ). Program ZBYT w nowej wersji jest nadal programem DOSowym, jednak nowa wersja pozwala skorzystać z wielu udogodnień oferowanych przez systemy Windowsowe pochodzące od systemu Windows 95. Z właściwości tych nie można korzystać w systemach NT, 2000 i XP. Posługiwanie się programem nie wymaga od użytkownika nie tylko wiedzy informatycznej, ale nawet umiejętności sprawnego posługiwania się klawiaturą. Posługiwanie się programem jest intuicyjne - wszystkie polecenia oraz większość danych wybiera się z kolejno proponowanych menu. Wszystkie dane tzn. kartoteki, rejestry faktur, rejestry kontrahentów, rejestry dokumentów, słowniki podpowiedzi tworzą razem bazę danych. Program umożliwia pracę z wieloma bazami danych. Zasadniczo jedną bazę danych powinny stanowić dane obejmujące jeden rok kalendarzowy. W dużych hurtowniach może jednak wystąpić kilka baz danych w wyniku np. podziału na branże, których dane stanowić będą odrębną całość Wariant podstawowy Aby w prawidłowy sposób obliczać wielkość zapasu magazynowego i kosztu sprzedaży możliwe są

5 różne warianty zasad ewidencji. Podstawową metodą jest zakładanie nowej kartoteki lub przecena zapasu na istniejącej kartotece przy przyjmowaniu do magazynu towaru po nowej cenie zakupu. Dużo wygodniejszym sposobem jest jednak ewidencjonowanie wg. zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło lub w cenach średnich ważonych Ewidencja magazynowa wg zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło Wariant programu pierwsze przyszło - pierwsze wyszło umożliwia przyjmowanie towarów o różnych cenach ewidencyjnych na jedną kartotekę. W trakcie przyjmowania towaru program pyta nie tylko o ilość, ale i o cenę zakupu, a także umożliwia zaktualizowanie cen sprzedaży i innych danych towaru. Przy wystawianiu dokumentów wydań program sam wprowadza cenę obrotu zgodnie z przyjętą zasadą rozliczania. Analogicznie jest wyznaczana wartość sprzedaży w cenach ewidencyjnych wg rzeczywistych cen zakupu. Możliwa jest sytuacja, że program na dokumencie wydania umieści jeden towar w dwóch lub kilku pozycjach. Oznacza to, że wydawany towar pochodzi z dostaw o różnych cenach zakupu. Przy dokonywaniu zwrotów za pomocą faktur korekt program przyjmuje, że zwrot został dokonany po najstarszej cenie, czyli że po zwrocie wartość magazynu jest taka jakby nigdy jeszcze nie sprzedano takiej ilości towaru. Chcąc dokonać korekty dokumentu magazynowego należy zastosować metodę stornowania zapisów. Możliwe jest również późniejsze zaktualizowanie cen zakupu w przypadku wprowadzania na stan towarów jeszcze przed otrzymaniem faktury zakupu. Kartoteka magazynowa oprócz wielkości przychodów lub rozchodów pokazuje również ceny poszczególnych obrotów. Szczególnym przypadkiem jest sprzedaż towaru zakupionego po różnych cenach. Cena pokazywana wówczas na kartotece jest średnią ważoną, co jednak dokładnie pozwala ustalić wartość dokonywanego obrotu. Program jako cenę ewidencyjną prezentuje średnią ważoną - cena ta jest jednak aktualizowana po każdym obrocie, gdyż ceną obrotu jest rzeczywista cena zakupu ustalana zgodnie z zasadą pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. Gdy na kartotece znajduje się towar tylko z jednej dostawy cena ewidencyjna jest równa cenie zakupu. Aby stwierdzić ile towaru kupiliśmy po jakiej cenie należy w okienku opisującym kartotekę wybrać z menu polecenie ceny zakupu. Rzeczywiste ceny zakupu i ilości towarów w tych cenach prezentuje również zestawienie kartotek sporządzane wg. stanu na dowolny dzień miniony Ewidencja w cenach średnich ważonych Przy stosowaniu tej zasady ewidencji magazynowej należy korzystając z opcji Serwis/kofiguracja/dokumenty ustalić, które dokumenty magazynowe mają powodować obliczenie nowej ceny ewidencyjnej. W najprostszym przypadku dotyczy to dokumentów, którymi zazwyczaj przyjmujemy towar do magazynu. Aby program pytał o cenę obrotu i rejestrował wartość dokumentu po tej cenie, a nie po cenie średniej należy odpowiedź na pytanie:" czy zmienić cenę ewidencyjną?" ustawić na TAK. Przychód lub rozchód wykonany przy pomocy takiego dokumentu powoduje obliczenie nowej ceny ewidencyjnej. W przypadku obrotu dokonywanego innymi dokumentami wartość dokumentu jest ustalona na podstawie ceny średniej. Przyjęcie towaru po nowej cenie i następnie obliczenie ceny średniej powoduje najczęściej, że w wyniku zaokrąglenia ceny suma wartości magazynu przed obrotem i wartości obrotu nie równa się wartości magazynu po obrocie. Program zapisuje powstałe odchylenie wartości na kartotece konkretnego towaru i umożliwia sporządzenie zestawienia takich odchyleń w opcji Analizy/obrotów/odchylenia. Postępowanie takie jest konieczne, aby suma wartości obrotów w zestawieniu obrotów była zgodna. W przypadku rejestrowania zwrotu towarów ze sprzedaży przy wystawianiu faktury korekty program przyjmuje towar do magazynu po takiej cenie ewidencyjnej jaka była w momencie wystawiania faktury pierwotnej i oblicza nową cenę średnią

6 2. Posługiwanie się programem Program umożliwia zautomatyzowanie wielu czynności wykonywanych w hurtowni lub dziale zbytu przez kilku pracowników oraz dostarcza w czytelny sposób potrzebne im informacje. Czynności wykonywane przez magazyniera lub osobę prowadzącą dyspozycyjne kartoteki działu zbytu zebrane są w menu wywoływanym z menu głównego po wybraniu polecenia Magazyn. Polecenie Handel przywołuje spis czynności wykonywanych przez sprzedawcę w trakcie sprzedaży lub zamawiania przez klienta towarów. Natomiast polecenie Analizy przywołuje menu oferujące odpowiedzialnemu pracownikowi lub szefowi możliwości wszechstronnych analiz i zestawień. Ostatnie z poleceń umieszczonych w głównym menu programu - Serwis zapewnia odpowiednie skonfigurowanie programu oraz wykonanie czynności obsługowych w stosunku do bazy danych Posługiwanie się menu Aby komputer wykonał określone zadanie należy wydać mu odpowiednie polecenie. Wszystkie funkcje realizowane przez program ZBYT uruchamiane są poprzez hierarchiczny system menu. Menu jest spisem poleceń - funkcji realizowanych przez program. Wybranie funkcji z dowolnego menu powoduje wykonanie polecenia lub pojawienie się na ekranie menu niższego szczebla - objętego ramką "okienka" z pionowym spisem możliwości. Tylko główne menu programu jest poziome. Dla wybrania odpowiedniego polecenia należy spowodować podświetlenie jego nazwy za pomocą klawiszy oznaczonych strzałkami i nacisnąć klawisz [Enter] lub nacisnąć klawisz oznaczony taką literą jaka jest wyróżniona (rozjaśniona lub podkreślona) w nazwie wybieranej funkcji. Do powrotu na wyższy szczebel menu służy klawisz [Esc]. Klawisza [Enter] używa się również do potwierdzenia wprowadzanych danych, a [Esc] do wychodzenia z okienka do wprowadzania danych i ucieczek od propozycji niechcianych. W niektórych wierszach menu znajdują się przełączniki zmieniające sposób działania programu. Kolejne naciskanie [Space] (klawisz odstępu) powoduje ich przełączanie co obrazuje zmiana ich treści. W kilku przypadkach program zadaje wprost pytania, na które oczekuje odpowiedzi tak lub nie. W takiej sytuacji naciśnięcie klawisza z literą T lub N daje odpowiedź wprost, natomiast naciśnięcie dowolnego klawisza znakowego spowoduje zmianę z TAK na NIE lub odwrotnie, a naciśnięcie klawisza [Enter] spowoduje wybranie odróżniającej się od tła odpowiedzi Wprowadzanie danych - liczb i tekstów Dane wprowadzamy w okienkach (okienko to objęty ramką fragment ekranu). Podobnie jak w

7 menu zawsze jeden z wierszy zawiera pole podświetlone - aktywne. Dane wprowadzane z klawiatury wpisywane są w polu aktywnym na lewo od kursora (kursor to migająca na ekranie monitora kreska). Do zmiany pola aktywnego służą klawisze [ ] i [ ]. Aby wyjść z dowolnego okienka należy nacisnąć [Esc]. W większości okienek oprócz wierszy z polami do wprowadzania danych znajduje się również polecenie "Akceptacja!" zatwierdzające wszystkie wpisane w okienku dane i powodujące opuszczenie okienka. W niektórych przypadkach mogą znajdować się w okienku również inne polecenia sterujące programem analogicznie jak za pomocą menu. Aż do opuszczenia okienka można wszystkie wprowadzone dane wielokrotnie poprawiać przy pomocy następujących klawiszy: [ ] i [ ] -- zmiana pola aktywnego [ ],[ ] -- przesuwanie kursora w polu [<-- BackSpace] -- kasowanie litery lub cyfry na lewo od kursora [Delete] -- kasowanie znaku nad kursorem [Ctrl] [ ],[Ctrl][ ]-- przy większej ilości liczb w wierszu przechodzenie do liczby na lewo lub prawo [Home] -- skok kursora na początek (aktywnego pola) [End] -- skok kursora na koniec pola [F1] -- pomoc lub wywołanie podpowiedzi [Ctrl][X] -- przepisanie zawartości pola edycyjnego na stos bufora [Ctrl][V] -- przepisanie zawartości z wierzchu stosu bufora do pola Naciśnięcie klawisza [F1] powoduje przywołanie pomocy lub w niektórych polach pojawienie się po prawej stronie ekranu listy podpowiedzi zawierającej wszystkie dotychczasowe wpisy do aktualnego aktywnego pola. Jeżeli lista zawiera potrzebny wpis to można go wybrać (przez podświetlenie) używając klawiszy [ ] i [ ]. Naciśnięcie klawisza [Enter] powoduje przeniesienie wybranego wpisu do aktywnego pola. Podpowiedzi można wybierać również jak ze spisu alfabetycznego. W listy podpowiedzi zaopatrzone są pola w których wprowadza się informacje wielokrotnie powtarzane (nazwy grup towarów, jednostki miar, formułki na fakturze, tytuły kosztów dodatkowych). Przy wpisywaniu w pole zaopatrzone w podpowiedzi nowej treści automatycznie powiększa się ich repertuar (nie dotyczy to nazw grup towarów, które należy dopisywać w opcji Serwis/konfiguracja/grupy towarów). Chcąc przenieść tekst z jednego pola edycyjnego do innego można się posłużyć schowkiem. Przy pomocy klawiszy [Ctrl][X] zapisuje się się tekst w schowku. Przy pomocy klawiszy [Ctrl][V] wprowadza się tekst ze schowka do aktualnego pola edycyjnego. W systemach Windows 9x/Me zawartość schowka jest dostępna dla aplikacji Windows. Jeżeli terminologia stosowana w tym opisie jest niejasna to proszę po prostu spróbować w jednym polu edycyjnym zawierającym dane nacisnąć [Ctrl][X], a w następnym [Ctrl][V] - wynik tych prób wyjaśni całą manipulację. UWAGA: część danych, a zwłaszcza datę program ZBYT przejmuje automatycznie z kalendarza komputera. Jeżeli komputer ma błędnie ustawiony kalendarz, zapisywane daty będą oczywiście fałszywe. Program nie zezwala na naruszenie chronologii zapisów Przeglądanie i drukowanie zestawień Wyświetlane na monitorze zestawienia są tabelami na ogół szerszymi od ekranu i program pokazuje początkowo tylko ich lewy górny narożnik. Do przeglądania i wybierania informacji służą następujące klawisze: [ ],[ ] -- wybieranie wiersza, przesuwanie zestawienia góra - dół. [ ],[ ] -- przesuwanie okna przez które widać zestawienie w lewo i prawo [Enter] -- wybranie wiersza do wykonania na zawartych w nim danych jakichś operacji. [Esc] -- zakończenie przeglądu zestawienia [PgUp] -- strona w górę [PgDn] -- strona w dół [Ctrl][PgUp] -- skok na początek zestawienia - pierwsza strona, chcąc wykonać to działanie należy: przytrzymując klawisz [Ctrl] nacisnąć jednocześnie klawisz [PgUp] [Ctrl][PgDn] -- skok na koniec zestawienia - ostatnia strona, technika wykonania jw. [Ctrl] [ ] -- szybsze przesuwanie zestawienia w lewo [Ctrl] [ ] -- szybsze przesuwanie zestawienia w prawo [Home] -- skok na początek wiersza - 7 -

8 [End] -- skok na koniec wiersza [F2] -- wywołanie kalkulatora [SPACE] -- zaznaczanie wierszy [Ctrl][P] -- wydrukowanie zestawienia lub zaznaczonych wierszy z załamywaniem wierszy [Ctrl][W] -- wydrukowanie zestawienia lub zaznaczonych wierszy do sklejenia (w niektórych zestawieniach zestawienie jest drukowane dwukrotnie wpierw lewa kolumna, później prawa) [Ctrl][F] -- przepisanie do pliku zestawienia lub zaznaczonych wierszy do pliku tekstowego [Ctrl][D] -- przepisanie zestawienia do pliku typu dbase III (bardzo popularny format do wymiany danych pomiędzy różnym oprogramowaniem akceptowany np. przez Excela) [Ctrl][L] -- przepisanie zestawienia do pliku typu HTML umożliwiającego przeglądanie go w przeglądarce internetowej (Netscape Navigator, Internet Explorer) [Ctrl][E] -- eksport cennika (z zestawienia towarów) do pliku o ustalonym formacie Np. chcąc zestawienie wydrukować lub przepisać do pliku należy trzymając naciśnięty klawisz [Ctrl] nacisnąć klawisz [P] lub [F]. Niektóre zestawienia umożliwiają wykonywanie operacji na danych. Dotyczy to np. list z podpowiedziami, zestawień typów raportów itp. Do dopisania nowego wiersza, czyli np. nowego elementu listy podpowiedzi służy klawisz [Ins] ([Insert]). Zaznaczone przy pomocy klawisza odstępu wiersze można usunąć klawiszem [Del]. Operacji takich nie można oczywiście wykonać na zestawieniach faktur lub kartotek Wybieranie danych ze spisów alfabetycznych Rejestry kartotek, kontrahentów i podpowiedzi ułożone są według alfabetu. Wybranie właściwego zapisu polega na podświetleniu pozycji ze spisu przy pomocy klawiszy [ ] i [ ] (w spisach kontrahentów i towarów można używać również klawiszy do stronicowania [PgUp], [PgDn]) oraz zatwierdzeniu wyboru przez naciśnięcie klawisza [Enter]. Można również zacząć pisać na klawiaturze tekst, a program zacznie go poszukiwać podświetlając wiersz następujący w porządku alfabetycznym za pisanym tekstem. Zatwierdzenie wyboru dokonujemy jak zawsze naciskając klawisz [Enter]. Praktycznie w metodzie drugiej wystarczy wpisać pierwszą lub dwie pierwsze litery poszukiwanego tekstu, a następnie skorzystać z klawisza [ ] ewentualnie [ ], aby wybrać odpowiedni wpis. 2.5.Wybieranie folderów. Przy archwizowaniu bazy danych konieczne jest wskazanie folderu gdzie mają zostać umieszczone dane. Po wydaniu polecenia Serwis/archiwum/składowanie pokazuje się okienko, w którym możemy w polu folder można wpisać nazwę docelowego foldera lub też wybrać go korzystając z opcji Przeglądaj pozostawiając w polu Folder symbole *.*

9 Po naciśnięciu na Przeglądaj pojawia się okienko z zawartością komputera. Ponieważ program pracuje w trybie tekstowym nie pojawiają się ikonki symbolizujące foldery i pliki natomiast widzimy listę ich nazw. Folder, którego pliki są aktualnie wyświetlane oznaczony jest gwiazdką. Chcąc przejść do foldera nadrzędnego, oznaczonego minusem, podświetlamy jego nazwę i naciskamy [Enter]. Wybrać do składowania można poprzez naciśnięcie [Enter] tylko folder otwarty (oznaczony gwiazdką). Po wybraniu nazwy foldera wracamy do poprzedniego okienka i możemy ją zaakceptować Nadawanie nazw zapisywanym (odczytywanym) plikom Program umożliwia używanie długich nazw plików i folderów stosowanych w systemach Windows 9X/ME Przy zapisywaniu zestawień do plików różnego typu lub też przy podawaniu nazwy pliku zawierającego dokument magazynowy lub cennik, program umożliwia bezpośrednie wpisanie nazwy pliku w polu Plik lub też wybranie go z aktualnie otwartego foldera

10 Przykładowo przy zapisywaniu zestawienia do pliku typu DBF możemy pozostawić maskę *.DBF i po wydaniu polecenia Przeglądaj program pokaże nam w następnym okienku wszystkie dostępne foldery i znajdujące się w nich pliki DBF. Oczywiście chcąc obejrzeć pliki w dowolnym folderze podświetlamy jego nazwę i naciskamy [Enter]. Jeśli odczytujemy dane z pliku lub chcemy zapisać ponownie dane do istniejącego pliku podświetlamy jego nazwę i naciskamy [Enter]

11 3. Opis danych 3.1. Dane towaru Nazwa grupy towarów służy do przyspieszenia przeszukiwania kartotek oraz do logicznego podzielenia towarów w magazynie pod kątem różnorodnych analiz. Nazwa grupy nie jest drukowana na żadnych dokumentach sprzedaży ani magazynowych. Natomiast nazwa wyrobu (30 znaków) i symbol (16 zn.) powinny dokładnie określać towar i jednoznacznie identyfikować kartotekę. Są one oczywiście drukowane na fakturze i z tego względu należy zadbać o ich czytelność. Przy odpowiednim wpisie w pliku konfiguracyjnym program nie dopuści do założenia dwóch kartotek z identycznym symbolem SWW. Na strukturę wpisu w polu symbol SWW program nie nakłada żadnych ograniczeń. Może to być dowolny ciąg znaków( liter, cyfr symboli). Ponieważ obecnie stawki podatku od towaru i usług nie są powiązane z symboliką SWW, która została oficjalnie wycofana pole to można wykorzystywać dla dowolnej własnej symboliki ułatwiającej wyszukiwanie towarów. - opis (30 zn.) - zawierać może informacje dodatkowe potrzebne sprzedawcy lub magazynierowi. Opis jest widoczny przy przygotowywaniu dokumentów magazynowych lub faktur natomiast najczęściej nie jest na nich drukowany. Każdy towar musi mieć podaną cenę ewidencyjną. Najwygodniej jest ewidencjonować magazyn w cenach zakupu. W przypadku firmy produkcyjnej powinna to być cena wg kosztu wytworzenia. -cena fabryczna - w wielu przypadkach, dzięki systemom rabatów cena zakupu nie jest ceną fabryczną figurującą w cennikach dostawcy. Wprowadzenie dodatkowego cennika umożliwia odnotowanie katalogowej ceny producenta i sprzedawanie towaru za tą cenę. ceny sprzedaży - program proponuje przy sprzedaży cenę według wybranego cennika. Przy wystawianiu rachunku oznaczonego jako "FAKTURA VAT" program podaje cenę netto lub w przypadku sprzedaży detalicznej cenę brutto lub netto w zależności od wariantu programu. Wykorzystanie dwóch cenników pozwala z góry przygotować sobie warianty cen np. w zależności od typu kontrahenta. Wartości stóp podatku od towarów i usług wprowadza się przy pomocy przełącznika. Ilość stawek podatku i ich wartości są zapisane w pliku ZBYT.INI. Nowe stawki VAT w wersji przeznaczonej do współpracy z systemem FK można wprowadzić po wydaniu poleceń Serwis/konfiguracja/konta/stawki VAT i ich konta analityczne. Komentarza wymaga pozycja: "minimalny stan zapasów" - liczba ta określa założony poziom minimalnego zapasu wyrobu; co umożliwia sporządzanie zestawienia towarów kończących się w magazynie. Na podstawie dokładności z jaką wpisano liczbę w tym polu program ustala z iloma cyframi po przecinku ma podawać ilości danego towaru

12 Wielkość ta może być ustalana automatycznie na podstawie wielkości sprzedaży w minionym okresie, w trakcie przygotowywania zestawienia towarów z naruszonym zapasem minimalnym lub w trakcie przygotowywania zamówienia u dostawców (opcja). - nowa wersja programu umożliwia zapisanie dodatkowo symbolu PKWiU towaru. Wpisany symbol może być drukowany na fakturach zamiast symbolu SWW lub kodu lub też dodatkowo w drugim wierszu. - kod towaru (16 zn) - pole do przechowywania danych kodowanych kodem paskowym lub technicznych symboli towaru, zawartość tego pola może być drukowana na fakturze w kolumnie symbolu w drugim wierszu; w przypadku, gdy do identyfikacji towaru używane są nie symbole SWW tylko kody techniczne w pole to można wpisać symbol SWW dzięki temu na fakturze będzie on wydrukowany, co przy towarach z np. 7% stawką podatku jest wymagane przepisami; - ustawienie przełącznika kartoteka usługi na TAK powoduje, że program pozwala utworzyć kartotekę z ceną ewidencyjną zero i sprzedawać z tej kartoteki niezależnie od stanu magazynowego ; - ustawienie przełącznika wyrób własny na TAK pozwala utworzyć dla tego towaru recepturę produkcyjną; - masa jednostkowa - zapisywanie masy jednostkowej umożliwi wyliczenie całkowitej masy towaru sprzedawanego lub wydawanego, czyli np. stwierdzenie czy towar można wysłać pocztą lub czy zmieści się on na samochodzie dostawczym; - lokum (16 zn) - pole umożliwiające zapisanie informacji o lokalizacji towaru w magazynie np. nr regału, zawartość tego pola jest widoczna przy przeglądaniu kartoteki; -cechy (atrybuty) - każdemu towarowi można przypisać zespół dowolnych atrybutów, co umożliwia zestawianie towarów posiadających jedną z wybranych cech lub wszystkie wybrane cechy. Przypisywanie cech następuje w okienku nowej kartoteki lub w okienku do poprawiania danych kartoteki w Magazyn/rejestr kartotek po wybraniu polecenia cechy (atrybuty). Cechy przypisywane kartotekom można wybrać z lewej kolumny, w której znajdują się wszystkie wprowadzone cechy. Wybrane lub uprzednio przypisane cechy znajdują się po prawej stronie ekranu. Chcąc przypisywać kartotekom cechy należy uprzednio założyć ich zbiór korzystając z zestawienia dostępnego w menu Serwis/konfiguracja/cechy (atrybuty) kartotek. Wielu klientów korzysta z wersji programu, w której istnieją tzw. megagrupy. Megagrupa to zbiór kilku grup. Nie wszystkie grupy muszą mieć swój przydział do jakiejś megagrupy. W tym wariancie programu zakłada się po cichu, że w jednej megagrupie zebrane są grupy, w których jest jedna jednostka miary. Założenie takie umożliwia wprowadzenie w Analizach dodatkowych analiz ilościowych. Przydział grup do megagrup przeprowadza się wydając polecenie Serwis/konfiguracja/megagrupy. Uwaga! Program nie zarejestruje kartoteki z zerową ceną ewidencyjną. Jeżeli z jakichś przyczyn chcemy, aby wartość towaru z tej kartoteki nie była doliczana do stanu magazynu ( cena zerowa) to należy założyć kartotekę z dowolną ceną i bilansem otwarcia równym zero i zarejestrować ją. Następnie można korzystając z funkcji przecena zmienić cenę na tej kartotece na zero. W wersji pierwsze przyszłopierwsze wyszło wystarczy w momencie przyjmowania towaru wpisać cenę przyjęcia równą zero. Natomiast jeżeli kartoteka jest oznaczona jako kartoteka usługi to program pozwoli przyjąć cenę

13 ewidencyjną zero i nie będzie przy rozchodach kontrolował zapasu magazynowego Dane kontrahentów Program prowadzi osobne rejestry dostawców i klientów. Format danych jest jednak w nich identyczny. Dostęp do rejestru następuje zawsze za pośrednictwem indeksu - spisu alfabetycznego. Dane kontrahentów umieszczane są w trzech indeksach wg nazw, wg symboli FK i wg NIP-ów. Gdy na ekranie mamy któryś z indeksów wystarczy nacisnąć [Esc] aby wejść do menu umożliwiającego szukanie wg innego indeksu lub wg fragmentu nazwy. Dane klienta wprowadza się z dwupoziomowego menu. Na zapisanie firmy klienta mamy trzy wiersze po 30 znaków. Zapisanie na początku pierwszego wiersza nazwy własnej kontrahenta może znacznie przyspieszyć późniejsze odnajdywanie jego danych w rejestrze. Dane są układane alfabetycznie i jeśli połowa naszych klientów to Zakład (...) a druga to Zakłady (...) to szybkie odnalezienie już przy kilkudziesięciu takich wpisach nie będzie łatwe. Z poszczególnych okienek, w których wprowadza się lub zmienia dane wychodzi się poprzez naciśnięcie [Esc]. Ostateczne zaakceptowanie nowych lub zmienionych danych następuje dopiero po wyjściu z głównego okienka danych kontrahenta. Wśród danych kontrahenta omówienia wymaga pole symbol FK występujące w wersji programu przygotowanej do współpracy z systemem finansowo-księgowym. W pole to należy wpisać ciąg liter i cyfr rozpoczynający się od dużej litery łacińskiej. Symbol powinien być unikalny w celu jednoznacznej identyfikacji kontrahenta w obu programach i działach (tzn. zbycie i księgowości). W księgowości symbol ten jest nazwą konta, na którym prowadzone są rozrachunki z klientem. Aby na fakturze było drukowane zamiast stałego konta bankowego sprzedawcy, konto bankowe, na którym prowadzone są rozliczenia z klientem za pomocą faktoringu należy wypełnić pole konto faktoring. Jeżeli w polu tym znajdować się będą jakiekolwiek znaki to na fakturze drukowana będzie nazwa banku wpisana w polu faktoring - bank w menu widocznym po wybraniu polecenia Serwis/dane własne i jako konto zawartość pola konto faktoring. Po wybraniu z głównego menu danych kontrahenta polecenia grupy można przypisać klienta do kilku grup. Aby to zrobić wybieramy polecenie Dodaj. Następnie za pomocą klawisza [Enter] wybieramy z lewej kolumny, w której znajdują się wszystkie założone grupy klientów te do których dany klient ma należeć. Grupy te znajdują się po prawej stronie ekranu. Grupa klientów to np. sklepy obsługiwane przez nasz samochód dostawczy danego dnia tygodnia, albo cecha wspólna wyróżniająca określonych klientów. Aby usunąć przypisanie klienta do określonej grupy wybieramy polecenie Usuń. Podświetlone zostają nazwy grup na liście po prawej stronie ekranu. Wybieramy za pomocą strzałek właściwą i naciskamy [Enter]

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika POLO, OMEGA, QUATRO (wersja 4.5) Podręcznik Użytkownika River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-97-36, www.aktyn.pl Opracowanie Instrukcji Obsługi

Bardziej szczegółowo

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU Spis treści WSTĘP od autorów...6 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O RC-HANDEL / HANDEL 2000...6 1.1. Wymagania programu HANDEL 2000...6 1.2. Wymagania programu RC-HANDEL...6 1.3. Instalacja programu HANDEL 2000...7

Bardziej szczegółowo

SYSTEM "HURT" FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY. S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856.

SYSTEM HURT FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY. S.C. SOFTMAR-MM - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856. S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856 SYSTEM "HURT" FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY Dokumentacja Autor: Marek Klimek System "HURT" - Fakturowanie sprzedaży 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA Moduł ihurt Instrukcja obsługi modułu sprzedażowo magazynowego. do wersji 10.2, 10.3 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1 - UWAGI WSTĘPNE... 10 ROZDZIAŁ 2 - OGÓLNE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 10 Wymagania sprzętowe... 12 Instalacja systemu... 13 Legalizacja systemu... 18 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY

SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "F I D E S" Spółka z o.o. 66-200 Ś w i e b o d z i n, Osiedle Łużyckie 39 k Tel./fax 68-475-28-28, +48-602-770-394 http://www. fides.swiebodzin.pl e_mail: fides@fides.swiebodzin.pl

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

System komputerowy KALKULA

System komputerowy KALKULA System PRODUKCJA ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy KALKULA www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...4 II OPIS FUNKCJI

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl KOMPUTEROWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż. Wojciech Nycz dystrybucja i serwis: SIGMA S.C. 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 37 tel. 033 8110108

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program FPP Firma++ UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

Własna Firma Magazyn PLUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie 5 ROZDZIAŁ 2. Wymagania 6 ROZDZIAŁ 3. Instalacja i logowanie do programu 6 ROZDZIAŁ 4. Obsługa programu 7 4.1. Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu KANTOR 2000 Wersja 3.1x dla WINDOWS

Instrukcja Obsługi Programu KANTOR 2000 Wersja 3.1x dla WINDOWS Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki " P e Z e T " mgr inż. Krzysztof Hajduczek 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 tel./fax. (77) 474 42 64 kom. 501 350 930 e-mail: info@pezet.com.pl http://www.pezet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika Gospodarka Materiałowa Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1.1 1.2 Zasady... gospodarki materiałowej 1-1 Zadania... programu 1-2 Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura...

Bardziej szczegółowo

Systemu Obsługi Obrotu Towarowego

Systemu Obsługi Obrotu Towarowego Instrukcja użytkowania Systemu Obsługi Obrotu Towarowego Producent: Biuro Projektów i Obsługi Systemów Informatycznych KJM sp. z o.o. Olsztyn Copyright 2005 by KJM sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo