REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dt4you.com"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. [Postanowienia ogólne] 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem jest Firma Handlowo Usługowa Mikado Import Eksport, ul. Objezierska 3, Oborniki. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia przez FHU Mikado drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta. 3. Regulamin jest udostępniony Klientom/Usługobiorcom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient/Usługobiorca. 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów/Usługobiorców treści bezprawnych. 5. Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim. 2. [Definicje] Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie: 1) Dostawa przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży; 2) Dostawca profesjonalny przewoźnik, któremu Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru; 3) Hasło ustalony przez Usługobiorcę ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, ustalony przez Usługobiorcę podczas Rejestracji w Sklepie, umożliwiający mu dostęp do Konta Klienta w Sklepie; 4) Klient pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w Sklepie; 5) Konsument oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 6) Konto Klienta oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu zrealizowania usługi; 7) Login adres podany przez Usługobiorcę dokonującego Rejestracji w Sklepie, wymagany wraz z Hasłem do korzystania z Konta Klienta; 1

2 8) PayU - system płatności online, działający na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej płatności PayU realizowane tylko i wyłącznie przy zakupach poprzez platformę 9) PayPal - system płatności online, działający na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej 10) Polityka Prywatności odrębny dokument pod adresem który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu; 11) Regulamin niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu; 12) Rejestracja podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza online znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło; 13) Sklep oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Spółkę, dostępny na Stronie internetowej 14) Mikado Firma Usługowo Handlowa Mikado Import Eksport, o której mowa w 1 pkt 1, będąca właścicielem Sklepu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami; 15) Sprzedawca firma występująca jako strona Umowy sprzedaży zawieranej z Klientami Sklepu; 16) Strona internetowa strona internetowa o adresie: na której prowadzony jest Sklep; 17) System teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego; 18) Towar produkt Sprzedawcy lub inny oferowany towar prezentowany na stronie Sklepu, na który Klient może złożyć Zamówienie; 19) Umowa sprzedaży umowa sprzedaży zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta jako przyjęcia oferty Sprzedawcy; 20) Usługobiorca użytkownik który założył w Sklepie Konto Klienta; 21) Zamówienie przyjęta przez Klienta oferta Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 3. [Wymagania techniczne] 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, Rejestracja) z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to: a) komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu; b) przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane); c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej Mikado informuje, że Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Usługobiorców i Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności. 2

3 4. [Konto Klienta] 1. Użytkownik może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie lub przeglądać Stronę internetową Sklepu. 2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez użytkownika Internetu z Mikado umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu. 3. W celu założenia Konta Klienta na Stronie internetowej użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności: a) podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres skrzynki poczty elektronicznej, nr telefonu; b) ustalić Hasło; c) potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść; 4. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 spowoduje zarejestrowanie się w Sklepie. 5. Umowa o świadczenie usługi - prowadzenie Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi, o których mowa w ust. 3 powyżej. 6. Korzystanie z usługi Konta Klienta nie podlega opłacie. 7. Usługobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Usługobiorcy znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Spółki. 8. Usługobiorca po Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych. 5. [Zamówienia] 1. Klient może składać zamówienie poprzez "Koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu internetowego. 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę internetową, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie. 3. Klient po skompletowaniu zamówienia na Stronie internetowej, określa formę płatności oraz formę Dostawy i wysyła zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem zamówienia Klient zobowiązany jest wykonać następujące czynności: a) zalogować się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada; b) jeżeli nie posiada Konta Klienta, podać poniższe dane w formularzu: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres skrzynki poczty elektronicznej, nr telefonu; c) potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść. 4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres skrzynki poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłane automatyczne potwierdzenie złożenia Zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży) i jego warunków. 3

4 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części Klient, który złożył zamówienie w systemie sprzedaży internetowej zostanie o tym poinformowany na adres skrzynki poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie. Informację o ostatecznym terminie realizacji zamówienia Klient otrzyma na adres skrzynki poczty elektronicznej lub telefonicznie. 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Szczegółowy regulamin można znaleźć w zakładce wyprzedaż na stronie 6. [Ceny i Płatności] 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 2. Sklep ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki zamówienia do Klienta. Koszty Dostawy podawane są przy wyborze sposobu Dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 3. Koszt przesyłki (kurier UPS) w obrębie wysyłek na terenie Polski wynosi: Przy płatności przelewem: 21 zł Przy płatności za pobraniem: 44 zł 4. Sklep ma prawo promować określone formy płatności za Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 5. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę. 7. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. 8. Klient może wybrać następujące formy płatności: a) za pobraniem (płatne Dostawcy), b) płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem płatności online PayU (tylko i wyłącznie przy składaniu zamówień za pośrednictwem serwisu oraz PayPal, c) przelew bankowy. 9. Klient uiści cenę za zakupiony towar po uprzednim potwierdzeniu szczegółów zamówienia. Klient ponosi ryzyko wcześniejszej zapłaty za zamówiony towar bez uprzedniego potwierdzenia możliwości jego zrealizowania w przypadku płatności przelewem bankowym. W takim przypadku kwotę za niezrealizowane części zamówienia Sprzedawca zwróci Klientowi na jego konto. 10. Rachunek za dokonany zakup zostaje wystawiony zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym. 4

5 7. [Dostawa] 1. Zamówienie dostarczane jest do Klienta za pośrednictwem Dostawcy (kurier UPS) pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy. 2. W dniu wysłania zamówienia do Klienta wysyłana jest automatyczna informacja z potwierdzeniem wysłania Zamówienia przez kuriera UPS w momencie adresowania przesyłki. 3. Klient może dodatkowo otrzymać wiadomość od Dostawcy z podanym numerem przesyłki i danymi kontaktowymi. 4. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. W razie stwierdzenia: a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, b) niekompletności przesyłki, c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. 5. Zapłata i formalności związane z rozliczeniem Zamówienia wysyłanego za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru Zamówienia i prowadzi je Dostawca. 6. Czas realizacji zamówień wynosi 3-25 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia do daty wysłania zamówionych towarów do Klienta. Wyjątkiem jest, gdy opis towaru w zakresie terminu realizacji stanowi inaczej lub podczas potwierdzenia Zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu Dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. W przypadku, gdy dane Klienta będą niekompletne, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Czas realizacji zamówienia jest to liczba dni roboczych liczona od dnia złożenia zamówienia do dnia wysyłki. Dla zakupów płaconych przelewem czas realizacji jest to liczba dni roboczych liczona od daty wpłynięcia zapłaty na konto Sprzedającego do dnia wysyłki. 7. W przypadku nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za Zamówienie, które może zostać ponownie przesłane do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki na jego koszt. 8. Zamówienia z wysyłką za granicę mogę być zrealizowane tylko po uprzednim uzgodnieniu z obsługą Sklepu. 8. [Odstąpienie od umowy] 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia, za wyjątkiem zakupu Towarów wskazanych w ust. 6 poniżej. 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. 5

6 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 5. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy oraz po otrzymaniu zwrotu Zamówienia, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi spełnione przez niego świadczenie. Zwrot świadczenia spełnionego przez Klienta nie powinien nastąpić później niż w terminie 14 dni. 6. Spółka informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy o Prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w przypadku zakupu Towarów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6

7 j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k) zawartej w drodze aukcji publicznej; l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 7. Powyższe reguły odstąpienia stosuje się odpowiednio do prawa odstąpienia Usługobiorcy będącego konsumentem od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto Klienta). W takich przypadkach 14 dniowy termin do odstąpienia będzie liczony od dnia Rejestracji. Prawa odstąpienia nie można wykonać, jeżeli za pośrednictwem Konta Klienta dokonano Zamówienia i obsługa Konta Klienta jest wymagana dla prawidłowej realizacji Zamówienia. 9. [Reklamacje Towarów] 1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład Zamówienia. 2. Klient dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego, datę zakupu, datę odbioru towaru. 3. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sklepu reklamowany Towar, kopię lub oryginału faktury VAT. 4. Reklamacje należy kierować: pisemnie na adres: Gracjan Stankiewicz, FHU MIKADO Import Eksport, ul. Towarowa 36, Oborniki; pocztą elektroniczną na adres: 5. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie. 6. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. 7. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. 8. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem wyłącza się rękojmię Sklepu za wady Towarów. Klient taki może jednak korzystać z uprawnień z gwarancji bezpośrednio u producenta Towaru, jeżeli producent danego Towaru takich gwarancji udziela. Sklep nie zwraca kosztów wysyłki reklamowanego Towaru. 9. Środki pieniężne zostaną zwrócone drogą elektroniczną na konto Klienta, które należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym. 7

8 10. [Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną i zgłaszanie nadużyć] 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w 1 ust Reklamacje należy kierować: pisemnie na adres: Gracjan Stankiewicz, FHU MIKADO Import Eksport, ul. Towarowa 36, Oborniki; pocztą elektroniczną na adres: 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Stronie internetowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. 4. Mikado będzie rozpatrywała reklamacje/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres Spółki, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej. 5. Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia. 11. [Odpowiedzialność Sprzedawcy] W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami lub świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów nie będących Konsumentami Mikado ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego Konsumentem. 12. [Prawa i obowiązki Klienta/Usługobiorcy] 1. Klient/Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu ze Strony internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 3. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich. 4. Klient/Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Mikado. 5. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych, Klient/Usługobiorca jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia. 6. Klient/Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Loginu i Hasła Konta Klienta. 8

9 13. [Prawa autorskie] Użytkownicy Strony internetowej, Klienci ani Usługobiorcy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Mikado korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Stronie internetowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Mikado oraz wobec autorów poszczególnych utworów. 14. [Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych] 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej. 2. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta Mikado na adres skrzynki poczty elektronicznej lub telefonicznie, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Mikado, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. 3. Mikado, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Usługobiorcę na adres podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. 4. Mikado ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu. 15. [Zmiany Regulaminu] 1. Mikado zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów/Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów/Usługobiorców. 2. Zmiana zapisów Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta/Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem. 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Usługobiorców. 4. O zmianie Regulaminu Mikado zawiadomi Usługobiorców posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami. Mikado umieści na stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami. 5. Jeżeli Klient/Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Spółkę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. 6. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta. 9

10 7. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 16. [Postanowienia końcowe] 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Mikado z Klientami Umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 3. Wszelkie spory między Mikado a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne. 4. Wszelkie spory między Mikado a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem podlegają prawu polskiemu oraz polskiej jurysdykcji. 5. W przypadku posługiwania się przez Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem Za Firmę Handlowo Usługową Mikado: 10

REGULAMIN. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl są Małgorzata Tracz (6371975762) i Magdalena Tracz- Niemczyk (6371885846),

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Najlepszeferomony.pl dostępnego pod adresem http://najlepszeferomony.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego aksonet.pl

Regulamin Sklepu Internetowego aksonet.pl Regulamin Sklepu Internetowego aksonet.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego nakrywamy.pl

Regulamin Sklepu Internetowego nakrywamy.pl Regulamin Sklepu Internetowego nakrywamy.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.darwit.com

Regulamin Sklepu Internetowego www.darwit.com Regulamin Sklepu Internetowego www.darwit.com I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego akupuj.pl

Regulamin Sklepu Internetowego akupuj.pl Regulamin Sklepu Internetowego akupuj.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

b. telefonicznie pod numerem +48 32 417 71 56 / +48 515 079 189;

b. telefonicznie pod numerem +48 32 417 71 56 / +48 515 079 189; REGULAMIN obowiązujący od dnia 2014-12-25 Regulamin Sklepu Internetowego lampydomowe.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin Sklepu Internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.drirenaeris.pl (obowiązujący od dn. 25.12.2014r.)

Regulamin sklepu internetowego sklep.drirenaeris.pl (obowiązujący od dn. 25.12.2014r.) Regulamin sklepu internetowego sklep.drirenaeris.pl (obowiązujący od dn. 25.12.2014r.) 1 Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.mandallin.pl/ prowadzony jest przez firmę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.mandallin.pl/ prowadzony jest przez firmę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: firma MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. M. Skłodowskiej- Curie 73, 87-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

1. Dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1. Dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Regulamin Sklepu Internetowego www.beading.com.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 1.4.4. KODEKS CYWILNY ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 1.4.4. KODEKS CYWILNY ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin Zakupów Regulamin sklepu internetowego SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego north.pl

Regulamin sklepu internetowego north.pl Regulamin sklepu internetowego north.pl Spis treści: Postanowienia ogólne Usługi elektroniczne w sklepie internetowym Warunki zawierania umowy sprzedaży Sposoby i terminy płatności za produkt Koszt, sposoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM (Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.) Sklep internetowy e-system znajdujący się pod adresem: www.sklep.e-system.com.pl prowadzony jest przez Marcina Ficka

Bardziej szczegółowo