REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUXLADY (WERSJA R/01/2014) (obowiązujący od dnia r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUXLADY (WERSJA R/01/2014) (obowiązujący od dnia 01.03.2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUXLADY (WERSJA R/01/2014) (obowiązujący od dnia r.) Spis treści Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Postanowienia wstępne Warunki techniczne korzystania z usług na platformie Luxlady Zawieranie i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Rejestracja na platformie Luxlady Składanie zamówień Tryb postępowania reklamacyjnego (w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną) Zmiana regulaminu LUXLADY Ogólne warunki umowy sprzedaży Ochrona danych osobowych Postanowienia końcowe ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Przedmiot regulaminu, dane przedsiębiorcy Niniejszy regulamin (dalej powoływany jako: REGULAMIN) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę będącego właścicielem LUXLADY, oraz ogólne warunki umów sprzedaży zawieranych z wykorzystaniem platformy LUXLADY. Dane przedsiębiorcy - właściciela LUXLADY 2 Definicje określeń O ile nic innego nie wynika z postanowień Regulaminu, użyte w jego postanowieniach określenia oznaczają: 1. USŁUGODAWCA właściciel LUXLADY świadczący usługi drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonym niniejszym REGULAMINEM na podstawie zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

2 2. KLIENT osoba fizyczna (usługobiorca) korzystająca z usługi/usług świadczonych na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; 3. LUXLADY platforma na stronie pod adresem z wykorzystaniem której USŁUGODAWCA świadczy na rzecz Klientausługi drogą elektroniczną zgodnie z REGULAMINEM 4. USŁUGA - usługa świadczona nieodpłatnie na rzecz Klienta (zgodnie z jego wyborem i na jego żądanie) z wykorzystaniem LUXLADY. Rodzaje usług: a. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ - usługa obejmująca obsługę procesów prowadzących do zawarcia umowy sprzedaży towaru zamieszczonego w witrynie sklepu internetowego LUXLADY b. usługa NEWSLETTER c. usługa ANALIZA KOLORYSTYCZNA 5. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ umowa zawarta przez Usługodawcę z Klientem, na mocy której Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klienta, jedną lub więcej wybranych przez Klienta (spośród wymienionych w pkt 4 lit. a-c) usług bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) - z wykorzystaniem platformy internetowej pod adresem -poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanychi otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; 6. ADRES - adres aktywnego konta poczty elektronicznej należącego do Klienta podawany celem umożliwienia komunikacji pocztą elektroniczną w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę; niedozwolone jest podawanie adresów nie należących do Klienta; 7. KONTO UŻYTKOWNIKA konto założone w procesie rejestracji celem korzystania z usługi SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ; 8. LOGIN (lub NAZWA UŻYTKOWNIKA) unikalny ciąg znaków podany przez Klienta podczas rejestracji lub logowania do konta użytkownika, służący identyfikacji i weryfikacji uprawnień osoby logującej się do KONTA UŻYTKOWNIKA na platformie LUXLADY 9. HASŁO unikalny ciąg znaków podany przez Klienta podczas rejestracji (albo zmiany hasła) lub logowania do konta użytkownika, służący identyfikacji i weryfikacji uprawnień osoby logującej się do KONTA UŻYTKOWNIKA na platformie LUXLADY; 10. SKLEP INTERNETOWY część platformy LUXLADY, w której zamieszczono towary, na które można złożyć zamówienia celem zawarcia umowy sprzedaży. 11. TOWAR - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, której opis i wizualizację fotograficzną zamieszczono na platformie LUXLADY w sklepie internetowym, nabywaną przez Kupującego w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny); 12. ZAMÓWIENIE oferta zakupu towaru w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. opublikowany w Dz.U. z 2014 r. poz. 121), złożona przez Klienta (Kupującego) z wykorzystaniem platformy LUXLADY (w sklepie internetowym); 13. UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym bez jednoczesnej obecności stron (umowa sprzedaży zawarta na odległość) zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (towaru) i wydać mu rzecz (TOWAR) zgodnie z treścią przyjętego zamówienia, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę oraz uzgodnione koszty jej dostawy. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określone są w ROZDZIALE VIII OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY 14. SPRZEDAWCA właściciel platformy LUXLADY, który zbywa TOWAR na podstawie UMOWY SPRZEDAŻY zawartej z Klientem jako Kupującym; 15. KUPUJĄCY - osoba fizyczna konsument (KLIENT) nabywająca TOWAR na podstawie UMOWY SPRZEDAŻY zawartej z właścicielem platformy LUXLADY jako Sprzedawcą;

3 16. DZIEŃ ROBOCZY każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 Nr 4 poz.28 z późn. zm.). 3 Usługodawcą i Sprzedawcą jest właściciel LUXLADY. Właściciel prowadzi LUXLADY pod adresem w ramach działalności gospodarczej. 4 Udostępnianie regulaminu 1. Niniejszy REGULAMIN jest udostępniany na stronie internetowej LUXLADY pod adresem wszelkim podmiotom zainteresowanym z korzystania z usług LUXLADY zgodnie z REGULAMINEM, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 2. Na żądanie zainteresowanego podmiotu, REGULAMIN udostępnia się w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu w ramach systemu teleinformatycznego, którym się posługuje ten podmiot. 3. Dla oceny chwili nastąpienia zdarzeń prawnych związanych z zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem, odstąpieniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną właściwy jest czas obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (tj. w strefie czasowej do której należy Rzeczpospolita Polska). ROZDZIAŁ II WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO LUXLADY Warunki techniczne korzystania z usług LUXLADY: 5 Warunki techniczne korzystania z usług 1. posiadanie sprzętu elektronicznego (np. jednostki komputerowej) wyposażonego w oprogramowanie służące do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW tj. tzw. przeglądarki internetowej. 2. Celem pobierania i właściwego wyświetlenia strony Luxlady oraz korzystania z jej zasobów zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: a. Google Chrome ver 32.0 lub nowsza b. Mozilla Firefox ver. 26 lub nowsza c. Internet Explorer ver. 9 lub nowsza d. Opera ver. 19 lub nowsza e. Safari 3. Warunkiem poprawnej pracy jest włączenie obsługi oprogramowania: a. Java b. Flash 4. LUXLADY korzysta z oprogramowania tzw. cookies. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne" (session cookies) oraz stałe" (persistent cookies). Cookies sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

4 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a. niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c. wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d. funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e. reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 6. Celem korzystania z usług Luxlady konieczne jest posiadanie przez Klienta należącego do niego aktywnego konta poczty elektronicznej o określonym adresie - umożliwiającego komunikację pocztą elektroniczną z Usługodawcą. ROZDZIAŁ III ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 6 Osoby uprawnione do korzystania z usług LUXLADY 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy LUXLADY jest dobrowolne. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne. 2. Z usług może korzystać pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. opubl. w Dz.U. z 2014 r. poz. 121), która dokonała rejestracji na platformie LUXLADY zawierając tym samym z USŁUGODAWCĄ umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach i warunkach opisanych w REGULAMINIE. 3. W ramach rejestracji KLIENT podaje dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o określoną usługę świadczoną przez USŁUGODAWCĘ. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wybierając określoną usługę KLIENT składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią udostępnionego mu REGULAMINU, zaakceptowaniu jego postanowień oraz zobowiązaniu się do ich przestrzegania. REGULAMIN stanowi integralną część zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania rejestracji na stronie LUXLADY. 7 Rodzaje usług 1. Usługodawca świadczy Klientowi nieodpłatnie usługi o rodzaju i zakresie zgodnym z zawartą z Klientem umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przedmiotem tej umowy może być jedna lub więcej usług spośród niżej wymienionych: a. Składanie zamówień - obsługa procesów prowadzących do zawarcia umowy sprzedaży towaru zamieszczonego w LUXLADY (korzystanie z tej usługi umożliwia dokonywanie zakupu towarów w sklepie internetowym na platformie LUXLADY) Korzystanie z tej usługi wymaga rejestracji KLIENTA (warianty: (1) z założeniem konta użytkownika lub (2) bez jego zakładania) szczegóły w ROZDZIALE IV REJESTRACJA NA PLATFORMIE LUXLADY

5 b. Newsletter usługa obejmująca wysyłanie przez Usługodawcę do Klienta - pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta (należący do niego) aktywny adres poczty elektronicznej ( ) - wiadomości obejmującej informację handlową o towarach zamieszczonych na platformie LUXLADY; Korzystanie z tej usługi wymaga rejestracji KLIENTA szczegóły w ROZDZIALE IV REJESTRACJA NA PLATFORMIE LUXLADY c. Analiza kolorystyczna - w ramach tej usługi w oparciu o podane dobrowolnie przez Klienta dane (wypełnienie anonimowej ankiety) następuje jego zakwalifikowanie do kręgu osób o określonym profilu (typie) urody według opracowanych przez Usługodawcę kryteriów kwalifikacji oraz uzyskuje on dostęp do opracowanych przez Usługodawcę informacji dotyczących określonego typu urody. Zakwalifikowanie do określonego typu urody umożliwia także Klientowi skorzystanie z ułatwień w uzyskaniu dostępu do informacji o wyselekcjonowanych przez Usługodawcę towarach skojarzonych z danym profilem (typem) urody. Informacje powyższe są przesyłane do Klienta - pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta (należący do niego) aktywny adres . Korzystanie z tej usługi wymaga rejestracji KLIENTA szczegóły w ROZDZIALE IV REJESTRACJA NA PLATFORMIE LUXLADY 2. W ramach korzystania z usług na platformie LUXLADY zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas: a. nieoznaczony w przypadku usługi Newsletter, w przypadku usługi Analiza kolorystyczna, w przypadku usługi Składanie Zamówień jeżeli rejestracja Klienta jest połączona z założeniem KONTA UŻYTKOWNIKA b. na czas oznaczony czas wykonania usługi Składanie Zamówień (tu: jednorazowe złożenie zamówienia) - jeżeli rejestracja Klienta następuje bez założenia KONTA UŻYTKOWNIKA. 8 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 1. KLIENT jest uprawniony w każdym czasie do zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. W tym celu może dokonać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wypowiedzenie może dotyczyć niektórych usług lub wszystkich. Skorzystanie z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Klienta żadnych dodatkowych zobowiązań. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone w dowolnej formie, w tym poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w 1 REGULAMINU. 2. Wypowiedzenie umowy drogą elektroniczną wymaga podjęcia wymienionych niżej czynności: a. w przypadku usługi NEWSLETTER należy kliknąć na link: NIE SUBSKRYBUJ który jest zamieszczany w treści każdego listu elektronicznego wysłanego w ramach tej usługi; b. w przypadku usługi ANALIZA KOLORYSTYCZNA należy wysłać list elektroniczny o treści REZYGNUJĘ Z USŁUGI ANALIZA KOLORYSTYCZNA (lub równoważnej) z podaniem danych identyfikujących klienta tej usługi na adres Usługodawcy podany w korespondencji elektronicznej otrzymywanej w ramach tej usługi. 3. Dokonanie wyrejestrowania (usunięcia/dezaktywacji KONTA UŻYTKOWNIKA) przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem

6 natychmiastowym w zakresie rozwiązania umowy o świadczenie usługi SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w drodze wypowiedzenia umowy (lub jej części) odnosi skutek na przyszłość i nie ma wpływu na byt i treść stosunków prawnych powstałych przed jej rozwiązaniem. ROZDZIAŁ IV. REJESTRACJA NA PLATFORMIE LUXLADY 9 Procedura rejestracji 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na korzystanie z usług LUXLADY wymaga dokonania rejestracji KLIENTA w tym podania niezbędnych do realizacji określonej usługi danych (wypełnienie pól oznaczonych znakiem * jest obowiązkowe): a. USŁUGA NEWSLETTER - korzystanie z tej usługi wymaga rejestracji KLIENTA kliknięcie na stronie LUXLADY (w stopce) linku NEWSLETTER i podania w formularzu rejestracji NAZWY UŻYTKOWNIKA i ADRESU (podanie adresu jest warunkiem skorzystania z usługi) b. USŁUGA ANALIZA KOLORYSTYCZNA - korzystanie z tej usługi wymaga rejestracji KLIENTA kliknięcie na stronie LUXLADY (strona główna; menu Analiza Kolorystyczna/ Analiza Kolorystyczna - test) linku WYKONAJ i podania w formularzu rejestracji ADRESU - (podanie adresu jest warunkiem skorzystania z usługi) c. USŁUGA SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ korzystanie z tej usługi wymaga rejestracji KLIENTA, która następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracji (podanie adresu jest jednym z warunków skorzystania z usługi) Klient może dokonać rejestracji w dwóch wariantach: z jednoczesnym założeniem KONTA UŻYTKOWNIKA (klienta) wymaga ustalenia LOGINU i HASŁA (pozwala m.in. na przeglądanie historii zakupów) - po zakończeniu procesu rejestracji kliknięciu klawisza z opisem ZAREJESTRUJ SIĘ na adres E- MAIL Klienta jest wysyłany list z informacjami o założonym koncie i podanych w tym procesie danych. bez założenia KONTA UŻYTKOWNIKA (klienta) - po zakończeniu procesu rejestracji kliknięciu klawisza z opisem ZAMÓWIENIE BEZ ZAKŁADANIA KONTA - otrzymuje dane złożonego zamówienia (w tym dane, które zostały podane w procesie rejestracji). 2. Przy każdym kolejnym korzystaniu z usługi Składanie Zamówienia Klient po zalogowaniu do utworzonego konta użytkownika może dokonać zmiany danych podanych w procesie rejestracji konta użytkownika w zakładce KONTO KLIENTA (Obsługa Klienta). ROZDZIAŁ V SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 10 Informacje o towarze 1. Każdy Towar zamieszczony na platformie LUXLADY w SKLEPIE INTERNETOWYM posiada: a. numer katalogowy,

7 b. wizualizację fotograficzną c. opis słowny zawierający d. informacje o materiałach z których jest wykonany i innych istotnych właściwościachinformację o cenie towaru podawaną w złotych polskich (obejmującą wszelkie cła i podatki). 2. Zamieszczenie towaru na platformie LUXLADY w sklepie internetowym pod adresem: z podaniem informacji określonych w ust. 1 nie stanowi oferty w rozumieniu art ustawy kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz.121 t.j. z późn. zm.), lecz zaproszenie do złożenia oferty zakupu tego towaru przez KLIENTA (KUPUJĄCEGO). 3. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzenia zmian (dodawania i usuwania) w asortymencie towarów oraz dokonywania zmian informacji o towarach zamieszczonych na platformie LUXLADY. Wprowadzane zmiany nie mają wpływu na treść umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmian. 11 Składanie zamówień czynności techniczne 1. Na platformie LUXLADY w sklepie internetowym znajduje się galeria towarów, której zawartość KLIENT można przeglądać oraz dokonać wyboru TOWARU i złożyć na niego zamówienie. 2. Osoba zarejestrowana i posiadająca konto użytkownika może przed rozpoczęciem lub w trakcie składania zamówienia dokonać zalogowania do konta użytkownika podając ustalony login i hasło. 3. Wyboru TOWARU dokonuje się klikając na znajdujący się przy nim klawisz z opisem: DODAJ DO KOSZYKA, co skutkuje przeniesieniem wybranego towaru do wirtualnego koszyka zakupów. 4. Aktualną zawartość koszyka zakupów można w dowolnej chwili sprawdzić poprzez kliknięcie na przycisk z opisem POKAŻ KOSZYK. 5. Panel zawartości koszyka zawiera odrębne kolumny o następującej zawartości: wizualizacja fotograficzna towaru, nazwa towaru, ilość towaru, cena towaru, aktualizuj w której znajduje się klawisz, którego kliknięcie umożliwia zmianę zawartości koszyka poprzez usunięcie wybranego wcześniej towaru ( ustawienie kursora na klawisz skutkuje pojawieniem się informacji z opcją USUŃ Z KOSZYKA, z której klient może skorzystać) 6. W toku procedury składania zamówienia możliwy jest powrót do galerii towarów poprzez kliknięcie klawisza z opisem KONTYNUUJ ZAKUPY. 7. Po zakończeniu wyboru towarów należy dokonać wyboru sposób płatności. Dostępne są dwa warianty: a. za pobraniem, b. przelewem na rachunek bankowy 8. Dostawa jest realizowana na adres podany w zamówieniu za pośrednictwem Polska Poczta S.A. 9. Zakończenie procedury składania zamówienia następuje poprzez kliknięcie na klawisz z opisem ZAMAWIAM, co skutkuje przesłaniem na adres (podany w formularzu rejestracji), listu zawierającego wszystkie informacje zawarte w złożonym zamówieniu oraz REGULAMINU. 10. Oprogramowanie na stronie Luxlady umożliwia korzystanie z zasobów platformy Luxlady i rozpoczęcie procesu Składanie zamówienia (celem zakupu towaru) bez uprzedniej rejestracji, jednakże proces ten nie zostanie zakończony do czasu dokonania rejestracji i zaakceptowania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. 12

8 Czynności składające się na procedurę zawarcia umowy sprzedaży 1. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi w drodze złożenia przez Klienta (Kupującego) zamówienia (obejmującego wskazanie towaru, ilości towaru, ceny towaru, formy płatności, warunków i kosztów dostawy), które stanowi jednocześnie ofertę zakupu towaru (w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego) na warunkach określonych w zamówieniu i Ogólnych Warunkach Sprzedaży, a następnie jej przyjęcia przez Sprzedawcę. 2. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (w tym samym dniu) potwierdza otrzymanie oferty objętej zamówieniem poprzez wysłanie a z danymi otrzymanego zamówienia na adres Klienta (Kupującego). 3. Klient (Kupujący) jest związany złożoną ofertą zakupu (zamówieniem) przez okres 2 (dwóch) dni roboczych od dnia uzyskania przez niego potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę o którym mowa w ust Sprzedawca składa Kupującemu oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu oferty zakupu, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze (od otrzymania przez Klienta potwierdzenia o którym mowa w ust. 3), wysyłając je drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta (Kupującego) w ofercie zakupu (zamówieniu). 5. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży towaru określonego w wysłanej przez Klienta (Kupującego) ofercie zakupu jest chwila otrzymania przez niego oświadczenia o jej przyjęciu przez Sprzedawcę, wysłanego drogą elektroniczną na adres Klienta (kupującego). 6. Umowa sprzedaży jest zawarta na warunkach określonych w zamówieniu oraz ogólnych warunkach umowy sprzedaży określonych w ROZDZIALE VIII REGULAMINU. ROZDZIAŁ VI TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO (W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ) 13 Procedura reklamacyjna 1. Klient jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną na podstawie zawartej umowy. Reklamację można składać w formie: a. elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy; b. w formie pisemnej na adres Usługodawcy 2. Reklamacje winna zawierać co najmniej: a. dane niezbędne do identyfikacji klienta b. opis stwierdzonej nieprawidłowości dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz datę jej wystąpienia 3. Usługodawca rozpatruje otrzymaną reklamację oraz zawiadamia Klienta o wyniku jej rozpatrzenia (w razie uwzględnienia reklamacji także o sposobie usunięcia nieprawidłowości) poprzez wysłanie do Klienta odpowiedzi w formie elektronicznej na podany prze niego w czasie rejestracji adres , w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. ROZDZIAŁ VII ZMIANA REGULAMINU LUXLADY

9 14 Procedura dokonania zmian 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu. 2. Regulamin w wersji uwzględniającej wprowadzone przez Usługodawcę zmiany obowiązuje każdorazowo od dnia następującego po dniu jego opublikowania na stronie LUXLADY tj. zamieszczenia w zakładce Regulamin z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 (w nagłówku regulaminu podaje się datę początkową jego obowiązywania oraz numer porządkowy wersji regulaminu, poprzednie wersje regulaminu dostępne są w zakładce Regulamin - historia) 3. Każdorazowo w przypadku KLIENTÓW tj. osób, które są związane z Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą przed dniem wejścia w życie nowej wersji REGULAMINU (uwzględniającego wprowadzone zmiany), Usługodawca zobowiązany jest do zawiadomienia ich o treści wprowadzonych zmian poprzez wysłanie na adres podany przez KLIENTA treści nowej wersji Regulaminu. 4. W przypadku kiedy Klient w terminie 30 dni od otrzymania (na adres )zawiadomienia zmianie treści REGULAMINU nie dokona wypowiedzenia (patrz 8) zawartej umowy o świadczenie określonej usługi drogą elektroniczną, wówczas REGULAMIN (w wersji uwzględniającej zmiany) obowiązuje tego KLIENTA od dnia następnego po upływie ostatniego dnia terminu na dokonanie wypowiedzenia. ROZDZIAŁ VIII OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY 15 Szczegółowe warunki umowy sprzedaży, płatności i dostawy towarów Podrozdział 1 Informacje wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży (dalej powoływane jako: OWS) określają podstawowe warunki umów sprzedaży towarów zamieszczonych w sklepie internetowym na platformie LUXLADY pod adresem w tym wzajemne prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy. 2. Każdorazowo na treść zawartej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży składa się treść przyjętego zamówienia, niniejsze OWS oraz w zakresie nimi nie objętym obowiązujące przepisy prawa. 3. Ilekroć w niniejszych OWS jest mowa o: a. SPRZEDAWCY właściciel platformy LUXLADY, który zbywa TOWAR na podstawie UMOWY SPRZEDAŻY zawartej z Klientem jako Kupującym; b. KUPUJĄCYM - osoba fizyczna konsument (KLIENT) nabywająca TOWAR na podstawie UMOWY SPRZEDAŻY zawartej z właścicielem platformy LUXLADY jako Sprzedawcą c. TOWARZE - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, której opis i wizualizację fotograficzną zamieszczono na platformie LUXLADY w sklepie internetowym, nabywaną przez Kupującego w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny); d. UMOWIE SPRZEDAŻY należy przez to rozumieć umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym bez jednoczesnej obecności stron (umowa sprzedaży zawarta na odległość) zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w której

10 Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (TOWARU) i wydać mu ją zgodnie z treścią przyjętego zamówienia, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę oraz uzgodnione koszty jej dostawy. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określają Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży; e. REKLAMACJI - należy przez to rozumieć dokonane przez Kupującego zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową w celu realizacji przysługujących Kupującemu z tego tytułu uprawnień, ze wskazaniem żądanego sposobu realizacji uprawnień określonych w art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r, o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (opublikowanej w Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz 1176 z późn zm.) Podrozdział 2 Przedmiot i zawarcie umowy sprzedaży 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary zamieszczone na platformie LUXLADY w sklepie internetowym. 2. Każdy Towar zamieszczony na platformie LUXLADY posiada: a. numer katalogowy, b. wizualizację fotograficzną c. opis słowny zawierający informacje o materiałach z których jest wykonany i innych istotnych właściwościach d. informację o cenie towaru podawana w złotych polskich, (obejmującą wszelkie cła i podatki). 3. Zamieszczenie towaru na platformie LUXLADY pod adresem: z podaniem informacji określonych w ust. 2 nie stanowi oferty w rozumieniu art ustawy kodeks cywilny (t.j. opublikowany w Dz.U. z 2014 r. poz.121), lecz zaproszenie do złożenia oferty zakupu tego towaru przez KUPUJĄCEGO. 4. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi w drodze: złożenia przez Kupującego zamówienia (w którym wskazane są towar, ilość, cena towaru/towarów, forma płatności, miejsce (adres) i koszty dostawy)stanowiącego jednocześnie ofertę zakupu towaru (w rozumieniu art. 66 ustawy kodeks cywilny) na warunkach określonych w zamówieniu oraz niniejszych OWS, a następnie jej przyjęcia przez Sprzedawcę (czynności techniczne składające się na złożenie zamówienia opisano w ROZDZIALE V Regulaminu) 5. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży towaru określonego w wysłanej przez Kupującego ofercie zakupu jest chwila otrzymania przez niego oświadczenia o jej przyjęciu przez Sprzedawcę, wysłanego drogą elektroniczną na adres Kupującego. 6. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty jest wysyłane wraz z Regulaminem w postaci elektronicznej na adres podany przez Kupującego w zamówieniu. Podrozdział 3 Miejsce, sposób i termin dostawy towaru, koszty dostawy 1. Miejscem dostawy może być tylko miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Miejscem dostawy (wydania towaru) jest miejsce (wskazane z zachowaniem postanowień ust. 1) pod adresem podanym przez Kupującego w przyjętym przez Sprzedawcę zamówieniu.

11 3. Sposób i koszt dostawy Kupujący określa w zamówieniu. Koszt dostawy jest zgodny z aktualnym cennikiem - Poczty Polskiej S.A. i jest uprzednio określony w zamówieniu (ofercie zakupu) składanej przez Kupującego. 4. Dostawa towaru następuje na koszt Kupującego. 5. Termin dostawy wynosi maksymalnie 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przy czym: a. w przypadku wyboru formy płatności w postaci gotówki za pobraniem (zapłata za towar do rąk przewoźnika - kuriera, pracownika Poczty Polskiej S.A.), towar jest wysyłany w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy sprzedaży; b. w przypadku wyboru formy płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, towar jest wysyłany w następnym dniu roboczym po dniu dokonania zapłaty przez Kupującego (za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu całości należności (ceny i kosztów dostawy) na rachunek bankowy Sprzedawcy) 6. Do sprzedanego towaru Sprzedawca dołącza dokument potwierdzający dokonanie transakcji na potrzeby prawa podatkowego (paragon fiskalny lub fakturę Vat - stosownie do wyboru dokonanego przez Kupującego przy składaniu zamówienia) oraz informację o istotnych właściwościach towaru (instrukcja obsługi i konserwacji) wraz z niniejszymi OWS oraz pisemnym potwierdzeniem informacji określonych w art.9 ust. 1 z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(t.j. opublikowany w Dz.U. z 2012 r. poz z późn. zm.). 7. Przesyłki z zakupionym towarem doręczane są w dni robocze. 8. Chwilą wydania towaru Kupującemu jest chwila odbioru przesyłki przez Kupującego. Podrozdział 4 Formy i termin zapłaty ceny oraz kosztów dostawy 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny towaru i kosztów dostawy określonych w przyjętym przez Sprzedawcę zamówieniu. 2. Zapłata ceny towaru powiększonej o koszt dostawy następuje zgodnie z wyborem Kupującego: a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Banku Millennium S.A., numer rachunku b. w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy (uznanie rachunku), albo c. gotówką - za pobraniem tj. przy odbiorze przesyłki zawierającej zakupiony towar.za dzień zapłaty uznaje się dzień dokonania zapłaty do rąk przedstawiciela (kuriera lub pracownika w placówce oddawczej) - Poczty Polskiej S.A. Podrozdział 5 Ustawowe prawo kupującego do odstąpienia od umowy 1. Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie w terminie 10 dni liczonym się od dnia wydania towaru. Chwilą wydania towaru Kupującemu jest chwila odbioru przesyłki przez Kupującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia przed jego upływem. 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. opublikowany w Dz.U. z 2012 r. poz z późn. zm.) (jeżeli strony nie umówiły się inaczej) tj. w przypadkach:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://arigo.pl/regulamin-sklepu.html http://arigo.pl/regulamin-sklepu.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://zampol24.pl/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://zampol24.pl/ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://zampol24.pl/ I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Zampol24.pl dostępnego pod adresem: http://zampol24.pl/ jest Marcin Ząbek

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.denibea.pl/pl/i/regulamin/2 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sengrand.pl/informacyjna-2.html http://www.sengrand.pl/_var/files/7521-reg.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.moto-sklep.net/pl/i/regulamin/5 http://moto-sklep.net//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.tvsat-sklep.com/pl/i/regulamin/2 http://tvsat-sklep.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.bimprofessional.pl/upload/regulamin_sklepu_internetowego_v2.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.bohoboco.com/webpage/regulamin.html http://sklep.bohoboco.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sklep-colway.com/content/11-regulamin-zakupow http://sklep-colway.com///regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.koloreno.pl

Regulamin sklepu internetowego www.koloreno.pl Regulamin sklepu internetowego www.koloreno.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep PRACOWNIA 9 prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet bluzek damskich. 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Clubnails Cosmetics 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4. WARUNKI ZAWIERANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym : http://www.czarno-biale.pl/sklep/conditions.php http://www.czarno-biale.pl/sklep/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.sterr.pl/regulamin,11 http://sklep.sterr.pl/usr/o/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARCINKOWSKI.HOME.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARCINKOWSKI.HOME.PL Regulamin sklepu dostępny jest pod adresem internetowym: http://dokumenty.marcinkowski.shop.pl/regulamin.pdf http://marcinkowski.home.pl/pl/i/regulamin/3 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARCINKOWSKI.HOME.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo