Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd"

Transkrypt

1 1

2 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. (a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; (b) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; (c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł; (d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł; (e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie tys. zł; (f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami półrocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki. Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności półrocznego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (c.d) Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym półrocznym sprawozdaniu finansowym tak, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2005 r. oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach na jej podstawie wydanych, oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 49, poz. 463) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2004 r. nr 186, poz z późniejszymi zmianami). Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd: 2

3 Wojciech Maj Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 6128/2647 finansowych pod numerem 144 Warszawa, 26 września 2005 r. Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zarząd oświadcza, ze podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z przepisami prawa krajowego. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalności wg EKD Spółka używa obecnej nazwy od 22 listopada 1993 roku. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej GOODYEAR, a jednostką posiadającą 59,87 % udziału w kapitale akcyjnym jest Goodyear Luxembourg S.A. z siedzibą w Luxemburgu. Spółka posiada statystyczny numer identyfikacyjny, REGON w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej. 3

4 gospodarki narodowej. Spółka działa w branży chemicznej. Forma prawna 16 Spółka Akcyjna Forma własności 540 Współwłasność mieszana z przewagą mienia sektora prywatnego Rodzaj działalności (wg EKD) -Podstawowa 2511 Produkcja gumowych opon i dętek -Drugorzędna 2513 Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Rodzaj działalności (wg KGN) 137 Przemysł wyrobów gumowych Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie Przemysł chemiczny II. Zasady sporządzania sprawozdań i informacja o władzach Spółki 1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za I półrocze 2005 obejmujące okres od do i porównywalne dane finansowe za I półrocze 2004 obejmujące okres od do r. 2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 3. W opiniach podmiotu uprawnionego do badania nie było zastrzeżeń, które wymagałyby korekt w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub w porównywalnych danych finansowych. Zastrzeżenie do sprawozdania za rok zakończony dotyczyło nieujawnienia informacji o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród i korzyści, wypłaconych lub należnych odrębnie dla każdej z osób zarządzajacych i nadzorujących Spółki. 4. Władze Spółki: Zarząd T.C. Dębica S.A. Zdzisław Chabowski - Prezes Zarządu Leszek Cichocki - Członek Zarządu Jacek Pryczek - Członek Zarządu Stanisław Cieszkowski - Członek Zarządu Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. Jaroslav F. Kaplan - Przewodniczący Rady Serge Lussier - Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Rędziniak - Sekretarz Rady Phillips Regnault - Członek Rady Krzysztof Susz - Członek Rady III. Zasady prowadzenia rachunkowości 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 121, poz.591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674). 2. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych: koszty prac rozwojowych 3 lata 4

5 pozostałe 5 lat 3. Środki trwałe i amortyzacja Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe wykazane w bilansie obejmują również aktywa, przyjęte do używania na podstawie umowy spełniającej przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 3 ust. 4 ustawy. a) Środki trwałe amortyzowane według stawek podatkowych Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji. Środki trwałe odpisuje się metodą liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego używania zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez Zarząd stosując stawki wynikające z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( DZ.U. z 2000 r. Nr 54 poz.654 z późn.zm. ). Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych urządzenia techniczne i maszyny 5-7 lat środki transportu 5-6 lat b) Środki trwałe amortyzowane według stawek Goodyear. Od miesiąca listopada 1997 r. dla nowoprzyjętych środków trwałych Spółka stosuje stawki obowiązujące w koncernie Goodyear. Okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych według stawek Goodyear kształtują się następując: budynki i budowle lat urządzenia techniczne i maszyny 5-20 lat środki transportu 5-15 lat Do czerwca 2005 według stawek Goodyear, Spółka dokonała odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej tys. zł w tym: budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe c) Środki trwałe przyjęte do używania na podstawie umowy spełniające przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy amortyzuje się z uwzględnieniem czasu trwania umowy. Od 1 lipca 2004 r. dla nowoprzyjętych środków trwałych o wartości do 5000 USD Spółka stosuje jednorazową amortyzację. 4. Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, obejmujących ogół dotyczących danego środka trwałego w budowie kosztów poniesionych od dnia rozpoczęcia budowy do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania. Wartość środków trwałych w budowie zwiększają : nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody związane z różnicami kursowymi. 5. Inwestycje długoterminowe Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy spowodowane częściową, trwałą utratą wartości. 6. Zapasy Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w następujący sposób: a/ Zapasy surowców i towarów wykazywane są wg cen nabycia, 5

6 b/ Półprodukty i produkty w toku po bezpośrednim planowanym koszcie wytworzenia w produkcji podstawowej oraz po rzeczywistym koszcie wytworzenia w produkcji pomocniczej, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót, c/ Wyroby gotowe wykazywane są wg średniego kosztu wytworzenia obejmującego koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Wyroby gotowe na dzień wytworzenia są ujmowane w księgach rachunkowych po kosztach planowanych. Na dzień bilansowy wartość wyrobów gotowych doprowadza się do rzeczywistego kosztu wytworzenia uwzględniając odchylenia między rzeczywstymi kosztami wytworzenia a kosztami planowanymi. Spółka dokonuje odpisów aktualizujących na zapasy uznane za przestarzałe lub trudno zbywalne, po dokonanej analizie zapasów.ponadto Spółka dokonuje odpisów aktualizujących na materiały techniczne i części awaryjne. Dla materiałów technicznych w wysokości 20 %, a dla części awaryjnych w wysokości 40 % ich wartości. 7. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. 8. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe przeznaczone do obrotu wykazywane są według ceny zakupu powiększonej o naliczone odsetki. 9. Operacje w walutach obcych Operacje w walutach obcych rozliczane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym został ustalony inny kurs. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych,powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 10. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, niewykorzystane urlopy Rezerwa na długoterminowe świadczenia pracownicze, takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy pośmiertne, tworzona jest w oparciu o wyliczenie aktuarialne dokonywane raz na koniec roku. Utworzenie rozliczeń międzyokresowych biernych na niewykorzystane urlopy obciąża koszty okresu, którego te urlopy dotyczą. 11. Rezerwa na podatek dochodowy W związku z przejściowymi różnicami w zakresie momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony, w myśl Ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W bilansie Spółka wykazuje rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowiącą kwotę podatku dochodowego wymagającą w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku ustalone w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi. 12. Naprawy gwarancyjne Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z udzielonych gwarancji na ogumienie, przyjmując za podstawę wartość reklamacji wyliczoną w oparciu o obowiązujące warunki gwarancji dla określonych grup produktowych. 13. Kapitał własny K i ł kł d k j i k ś i k śl j S ółki d i j h dl 6

7 Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej statutem Spółki zgodnie z rejestrem handlowym. Kapitał z aktualizacji wyceny dotyczy aktualizacji wyceny środków trwałych. Kapitał zapasowy tworzony jest z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z podziału zysku zarówno w wysokości wymaganej ustawowo jak i ponad tą wysokość. Kapitał rezerwowy obejmuje kapitał rezerwowy na pokrycie ewentualnych strat oraz utworzony z podziału zysku z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. 14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, mających na celu przypisanie do danego okresu kosztów dotyczących tego okresu. Do czynnych rozliczeń kosztów zalicza się zafakturowane i / lub poniesione koszty dotyczące późniejszych okresów. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy w wysokości prawdopodobnych zobowiązań. 15. Przychody ze sprzedaży Wartość sprzedaży jest księgowana w oparciu o kwoty faktur wystawionych w ciągu roku pomniejszonych o podatek od towarów i usług. Sprzedaż jest uznawana w momencie wydania produktów, towarów lub materiałów. Przychody ze sprzedaży prezentowane w rachunku wyników są pomniejszone o udzielone klientom upusty i inne ulgi traktowane według tych samych zasad co upusty. 16. Koszty oraz pomiar wyniku finansowego Koszty działalności operacyjnej stanowią koszty bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Koszty uznawane są zgodnie z zasadą memoriałową, w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty, które nie są bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Pozostałe przychody operacyjne obejmują zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, równowartość rozwiązanych rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów, wygasłych lub umorzonych zobowiązań, otrzymanych dotacji, subwencji, dopłat, rekompensat i darowizn. Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, odpisy aktualizujące należności, rekompensaty, zapłacone kary, dokonane darowizny, odsetki karne z tytułu podatków, ubezpieczeń socjalnych i cła. Przychody finansowe obejmują odsetki otrzymane lub należne od udzielonych kredytów i pożyczek, przychód związany z obrotem papierami wartościowymi oraz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. Koszty finansowe obejmują zapłacone i naliczone odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, straty związane z obrotem papierami wartościowymi, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. Zyski i straty nadzwyczajne odzwierciedlają finansowe skutki zdarzeń nie związanych z normalną działalnością Spółki i w szczególności spowodowane przez niepowtarzalne, niezwykłe zdarzenia, zaniechanie bądź zawieszenie działalności operacyjnej a także wkroczenie na drogę postępowania ugodowego. Wynik finansowy Spółki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów spółek, wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych oraz opodatkowanie. Podatek dochodowy od osób prawnych, wykazywany w rachunku zysków i strat, jest obliczany zgodnie z polskimi przepisami, biorąc pod uwagę dochód ze źródeł na terenie Polski i poza jej granicami, koszty nie podlegające odliczeniu podatkowemu, dochód nie podlegający opodatkowaniu, darowizny i ulgę inwestycyjną. IVPdt d fi ś di k i ł t 7

8 IV. Podstawowe dane finansowe oraz średnie kursy wymiany złotego Bilans (w tys.) Pozycje PLN EURO PLN EURO Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Pasywa razem Rachunek zysków i strat (w tys.) Pozycje I półrocze 2005 I półrocze 2004 PLN EURO PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, towarów, materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Rachunek przepływów pieniężnych (w tys.) Pozycje I półrocze 2005 I półrocze 2004 PLN EURO PLN EURO Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EURO, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na: EURO = 4,0401 zł EURO = 4,5422 zł - kurs średni, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca: w I półrocze EURO = 4,0805 zł w I półroczu EURO = 4,7311 zł - najwyższy i najniższy kurs w okresie: w I półroczu 2005 najwyższy 1 EURO = 4,2756 zł; najniższy 1 EURO = 3,8839 zł w I półroczu 2004 najwyższy 1 EURO = 4,9149 zł; najniższy 1 EURO = 4,5422 zł. 8

9 Pozycje rachunku zysków i strat za półrocze przeliczono na EURO wg średniego kursu EURO w każdym z kwartałów. Średni kurs EURO w kwartałach obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego kwartału wyniósł: W I kwartale 4,0153 zł, W II kwartale 4,5422 zł. V. Obszary występowania istotnych różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości oraz ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym wg polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem, które zostałoby sporządzone wg MSR. TC Dębica S.A. sporządza sprawozdania finansowe wg US GAAP dla inwestora strategicznego Goodyear Tires and Rubber Company w celu przygotowania przez niego sprawozdania skonsolidowanego. Dlatego,mimo dołożenia należytej staranności, wskazanie w sposób wiarygodny różnic w wartosci ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym wg polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR nie jest możliwe. Poniżej zamieszczamy tabele z objaśnieniem różnic w wartości ujawnionego kapitału własnego i wyniku finansowego netto, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi sporządzonymi wg polskich zasad rachunkowości, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi, które zostały sporządzone wg US GAAP. (w tys. PLN ) Kapitał własny wg polskich zasad rachunkowości Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasingowych Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych Korekta amortyzacji dla środków trwałych o różnych wartościach brutto Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania kosztów bieżących Kapitał własny wg zasad US GAAP (w tys. PLN ) Zysk netto wg polskich zasad rachunkowości Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania kosztów bieżących Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasingowych Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych Korekta amortyzacji dla środków trwałych o różnych wartościach brutto Zysk netto wg zasad US GAAP

10 10

11 11

12 12

13 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a 13

14 Nota 1 b Nieplanowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) wartości niematerialnych i prawnych nie wystapiły. 14

15 Nota 1 c Nota 2 a 15

16 Nieplanowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych nie wystapiły. Nota 2 b 16

17 Nota 2 c Nota 2 d Nota 3 a Nota 3 b Nota 3 c Nota 3 d 17

18 Nota 4 a Nota 4 b 18

19 Dane na r. Nota 4 c 19

20 Nota 4 d Nota 4 e Nota 5 a 20

21 Nota 6 a Nota 7 a 21

22 Nota 7 b Nota 7 c Nota 7 d Nota 7 e Należności wykazane w pkt. a), b) i c) czyli do 1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy oraz powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, są związane z normalnym tokiem sprzedaży T.C. Dębica 22

23 Nota 7 f Nota 8 a Należności z tyt dostaw,robót i usług dochodzone na drodze sądowej ,44 Rezerwa na należności z tyt dostaw rob i usług doch na drodze sądowej ,44 Należności pozostałe dochodzone na drodze sądowej ,93 Rezerwa na należności pozostałe dochodzone na drodze sądowej ,93 Nota 9 a Nota 9 b 23

24 Nota 9 c Nota 9 d Nota 10 a Nota 11 a 24

25 W I półroczu 2004 r. aktualizacja niefinansowych aktywów wyniosła 582 tys.zł. Z tego dotyczy : zapasów 582 tys. zł Odpisu aktualizującego wartość zapasów dokonano w wyniku ostrożnej wyceny materiałów,wyrobów i towarów. Nota 12 a Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: Goodyear Luxemburg - 59,87% tj akcje - wartość tys. zł Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. -9,67 % tj akcji - wartość tys. zł ( dane na dzień ustalenia prawa do dywidendy tj. 18 lipca 2005 r.). Nota 13 a Nota 14 a 25

26 Nota 15 a Nota 16 a Nota 16 b 26

27 Nota 17 a Nota 17 b Nota 17 c Nota 18 a 27

28 Nota 18 b Nota 19 a Nota 20 a Wartość księgowa na jedną akcję = Wartość kapitału własnego/ liczba akcji. Spółka nie planuje nowych emisji akcji, ani nie wyemitowała obligacji zamiennych na akcje, oraz nie zaistaniały inne zdarzenia zwiększające przewidywaną liczbę akcji, dlatego wartość księgowa na jedną akcję równa się rozwodnionej wartości księgowej na akcję. 28

29 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT Nota 21 a Nota 21 b Nota 22 a Nota 22 b 29

30 Nota 23 a Nota 24 a Nota 25 a 30

31 Nota 26 a 83 Nota 26 b Nota 27 a Nota 27 b Nota 28 a 31

32 Nota 28 b Nota 29 a Podział zysku netto za 2004 rok : dywidenda dla akcjonariuszy tys. zł zwiększenie kapitału rezerwoowego 158 tys. zł Razem zysk netto za 2004 rok tys. zł Nota 30 a 32

33 Do obliczenia zysku na jedną akcję przyjęto sumę zysku netto za II półrocze 2004 roku i za I półrocze 2005 roku. Tak ustaloną sumę podzielono przez liczbę akcji. Spółka nie planuje nowych emisji akcji, ani nie wyemitowała obligacji zamiennych na akcje, oraz nie zaistaniały inne zdarzenia zwiększające przewidywaną liczbę akcji, oraz nie zaistniały zdarzenia zmieniające wielkość zysku. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I. Środki pieniężne - patrz nota 9A pkt. g). Krótkoterminowe papiery dłużne dla potrzeb przepływów pieniężnych są ujęte w działalności inwestycyjnej a nie pozycji środki pieniężne. II. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półrocze 2005 I półrocze 2004 zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie zmiana stanu zobowiązań z tyt. leasingu finansowego spłata rat leasingu finansowego (ujęta w działalności finansowej) zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy Razem B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Firmy Oponiarskiej DĘBICA S.A. za I półrocze 2005 r. 1. Informacje o instrumentach finansowych Zmiany poszczególnych kategorii aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) Spółki w okresie 6 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2004 roku i 30 czerwca 2005 roku przedstawiały się następująco: (w tys. PLN) Aktywa finansowe i zobowiązania Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu przeznaczone do sprzedaży 33

34 1 stycznia 2004 r zwiększenia zmniejszenia czerwca 2004 r stycznia 2005 r zwiększenia zmniejszenia czerwca 2005 r Ujęcie bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - w pozostałych jednostkach Krótkoterminowe aktywa finansowe - w jednostkach powiązanych - - w pozostałych jednostkach czerwca 2005 roku Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Spółka zawarła umowy nie będące instrumentem finansowym, których składnikiem jest wbudowany instrument pochodny. Instrument ten dotyczy denominowanej w walucie obcej umowy na zakup usług. Spółka wykazuje wbudowane instrumenty pochodne odrębnie od umowy zasadniczej i wycenia je w wartości godziwej. Ustalenie wartości godziwej nastąpiło według kursu forward ogłoszonego dla danej waluty przez bank, z którego usług Spółka korzysta. Zmiany wartości godziwej są odnoszone w ciężar pozostałych kosztów lub przychodów finansowych w okresie, w którym zmiany te nastąpiły. Wartość początkową umowy zasadniczej stanowi różnica między ceną nabycia z umowy zasadniczej a wartością godziwą wbudowanego instrumentu pochodnego. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenionych według skorygowanej ceny nabycia obejmowała akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek. Skutki przeszacowania /odpisu aktualizującego aktywa finansowe dostępne do sprzedaży odnosi się do kosztów finansowych. Spółka nie posiada instrumentów zabezpieczających. Odsetki uzyskane od należności własnych wyniosły 5 tys. zł. Udzielone pożyczki Na dzień r. nie wystąpiły. 2. Zobowiązania warunkowe Spółka nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń. Nie istnieją inne istotne zobowiązania warunkowe poza niżej opisanymi. 1. W lipcu 1997 r. w Wielkiej Brytanii wypadkowi samochodowemu uległ obywatel brytyjski. Zdaniem pełnomocników poszkodowanego przyczyną wypadku była wadliwa opona wyprodukowana w T.C. Dębica S.A. Z powództwa poszkodowanego przed sądem brytyjskim prowadzone jest postępowanie o zapłatę odszkodowania w wysokości ok GBP. Pozwanym jest T.C. Dębica S.A. oraz właściciel warsztatu samochodowego w którym dokonano montażu opony. T.C Dębica S.A. posiada od roku 1996 r. nieprzerwanie umowę odpowiedzialności cywilnej za produkt z firmą ubezpieczeniową AIG Polska i w roku 1997r. umowa obejmowała zakresem terytorialnym także Wielką Brytanię. Kwota dochodzonego odszkodowania przewyższa wprawdzie limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń ( zł) o ok zł, ale z opinii brytyjskiego prawnika reprezentującego T.C. Dębica S.A., wynika, że istnieją podstawy do żądania znacznego obniżenia odszkodowania, m.in. z uwagi na wiek opony, oraz oprócz T.C. Dębica S. A. występuje w sprawie drugi pozwany. W tym stanie rzeczy nie jest konieczne tworzenie rezerwy na pokrycie kosztów ewentualnego odszkodowania przypadającego do zapłaty T.C. Dębica S.A. 34

35 2. Roszczenie Soni i Zary Akhter. Poszkodowani wystąpili z żądaniem zapłaty odszkodowania (nie precyzując jego wysokości) za szkody doznane wskutek wypadku którego przyczyną miała być wadliwa opona produkcji T.C. Dębica S.A. Po otrzymaniu roszczeń, szkoda została zgłoszona do AIG Poland S.A. która prowadzi sprawę w Anglii. Dotychczas nie zostaliśmy powiadomieni o jej zakończeniu a jedynie o prowadzonych rozmowach na temat zawarcia ugody. 3. Roszczenie Ian Lewis Sheppard W czerwcu 2005 r. Spółce doręczono odpis pozwu złożonego przez poszkodowanego w Wielkiej Brytanii. Wypadek wydarzył się 25 czerwca 1993r. Pozew został złożony przez poszkodowanego 17 lutego 2005 r. przeciwko trzem pozwanym. W kwietniu 2005r. T.C. Dębica S.A. została dodana przez poszkodowanego jako czwarty pozwany. Przyczyną wypadku mogło być zdaniem poszkodowanego uszkodzenie opony,wyprodukowanej przez T.C. Dębica S. A. Przedmiotowa opona została wyprodukowana w 1985r. Poszkodowany nie sprecyzował wysokości roszczenia. Sprawa jest prowadzona przez T.C. Dębica S.A. przy pomocy prawników w Wielkiej Brytanii. W ocenie Spółki ryzyko zapłaty roszczenia przez T.C. Dębica S.A. jest małe, wysokość roszczenia nie została określona, dlatego nie została utworzona rezerwa na przyszłe ewentualne zobowiązanie. 4. Burmistrz Miasta Dębica w dniu 30 lipca 2001 r. wydał decyzję w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu odsetek w kwocie 927 tys. zł za zwłokę w zapłacie podatku od nieruchomości za lata 1995 i Wskutek odwołania Spółki od tej decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 6 maja 2005 uchyliło umorzyło postępowanie w sprawie. Burmistrz Miasta Dębica w dniu 29 czerwca 2005 wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 1995 i W dniu 22 sierpnia wydał decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 1995 i 1996 w kwocie 385 tys. zł. Spółka zlożyła odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zdaniem Spółki decyzja o ustaleniu zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 1995 i 1996 jest niesłuszna i narusza prawo. Spółka postanowiła utrzymać istniejąca rezerwę w kwocie 409 tys. zł w niezmienionej wysokosci do czasu wydania decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 3. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani gminy z tytułu prawa własności budynków i budowli. 4. Działalność zaniechana W okresie sprawozdawczym nie zlikwidowano i nie zaniechano działalności gospodarczej w całości czy też w części, stąd też nie wystąpiły koszty zaniechanej produkcji. 5. Koszt wytworzenia majątku trwałego na własne potrzeby Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby za I półrocze 2005 wyniósł tys. zł. 6. Nakłady inwestycyjne W I półroczu 2005 roku nakłady inwestycyjne wyniosły tys. zł. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2005 wynoszą tys. zł. W roku 2005 nie planujemy nakładów na ochronę środowiska. 7. Transakcje z podmiotami powiązanymi Transakcje dokonane w I półroczu 2005 roku z podmiotami wchodzącymi w skład koncernu Goodyear są następujące:- sprzedaż wyrobów towarów i usług 551 mln zł 35

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo