Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd"

Transkrypt

1 1

2 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. (a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; (b) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; (c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł; (d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł; (e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie tys. zł; (f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami półrocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki. Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności półrocznego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (c.d) Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym półrocznym sprawozdaniu finansowym tak, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2005 r. oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach na jej podstawie wydanych, oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 49, poz. 463) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2004 r. nr 186, poz z późniejszymi zmianami). Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd: 2

3 Wojciech Maj Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 6128/2647 finansowych pod numerem 144 Warszawa, 26 września 2005 r. Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zarząd oświadcza, ze podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z przepisami prawa krajowego. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalności wg EKD Spółka używa obecnej nazwy od 22 listopada 1993 roku. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej GOODYEAR, a jednostką posiadającą 59,87 % udziału w kapitale akcyjnym jest Goodyear Luxembourg S.A. z siedzibą w Luxemburgu. Spółka posiada statystyczny numer identyfikacyjny, REGON w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej. 3

4 gospodarki narodowej. Spółka działa w branży chemicznej. Forma prawna 16 Spółka Akcyjna Forma własności 540 Współwłasność mieszana z przewagą mienia sektora prywatnego Rodzaj działalności (wg EKD) -Podstawowa 2511 Produkcja gumowych opon i dętek -Drugorzędna 2513 Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Rodzaj działalności (wg KGN) 137 Przemysł wyrobów gumowych Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie Przemysł chemiczny II. Zasady sporządzania sprawozdań i informacja o władzach Spółki 1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za I półrocze 2005 obejmujące okres od do i porównywalne dane finansowe za I półrocze 2004 obejmujące okres od do r. 2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 3. W opiniach podmiotu uprawnionego do badania nie było zastrzeżeń, które wymagałyby korekt w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub w porównywalnych danych finansowych. Zastrzeżenie do sprawozdania za rok zakończony dotyczyło nieujawnienia informacji o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród i korzyści, wypłaconych lub należnych odrębnie dla każdej z osób zarządzajacych i nadzorujących Spółki. 4. Władze Spółki: Zarząd T.C. Dębica S.A. Zdzisław Chabowski - Prezes Zarządu Leszek Cichocki - Członek Zarządu Jacek Pryczek - Członek Zarządu Stanisław Cieszkowski - Członek Zarządu Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. Jaroslav F. Kaplan - Przewodniczący Rady Serge Lussier - Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Rędziniak - Sekretarz Rady Phillips Regnault - Członek Rady Krzysztof Susz - Członek Rady III. Zasady prowadzenia rachunkowości 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 121, poz.591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674). 2. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych: koszty prac rozwojowych 3 lata 4

5 pozostałe 5 lat 3. Środki trwałe i amortyzacja Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe wykazane w bilansie obejmują również aktywa, przyjęte do używania na podstawie umowy spełniającej przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 3 ust. 4 ustawy. a) Środki trwałe amortyzowane według stawek podatkowych Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji. Środki trwałe odpisuje się metodą liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego używania zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez Zarząd stosując stawki wynikające z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( DZ.U. z 2000 r. Nr 54 poz.654 z późn.zm. ). Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych urządzenia techniczne i maszyny 5-7 lat środki transportu 5-6 lat b) Środki trwałe amortyzowane według stawek Goodyear. Od miesiąca listopada 1997 r. dla nowoprzyjętych środków trwałych Spółka stosuje stawki obowiązujące w koncernie Goodyear. Okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych według stawek Goodyear kształtują się następując: budynki i budowle lat urządzenia techniczne i maszyny 5-20 lat środki transportu 5-15 lat Do czerwca 2005 według stawek Goodyear, Spółka dokonała odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej tys. zł w tym: budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe c) Środki trwałe przyjęte do używania na podstawie umowy spełniające przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy amortyzuje się z uwzględnieniem czasu trwania umowy. Od 1 lipca 2004 r. dla nowoprzyjętych środków trwałych o wartości do 5000 USD Spółka stosuje jednorazową amortyzację. 4. Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, obejmujących ogół dotyczących danego środka trwałego w budowie kosztów poniesionych od dnia rozpoczęcia budowy do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania. Wartość środków trwałych w budowie zwiększają : nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody związane z różnicami kursowymi. 5. Inwestycje długoterminowe Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy spowodowane częściową, trwałą utratą wartości. 6. Zapasy Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w następujący sposób: a/ Zapasy surowców i towarów wykazywane są wg cen nabycia, 5

6 b/ Półprodukty i produkty w toku po bezpośrednim planowanym koszcie wytworzenia w produkcji podstawowej oraz po rzeczywistym koszcie wytworzenia w produkcji pomocniczej, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót, c/ Wyroby gotowe wykazywane są wg średniego kosztu wytworzenia obejmującego koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Wyroby gotowe na dzień wytworzenia są ujmowane w księgach rachunkowych po kosztach planowanych. Na dzień bilansowy wartość wyrobów gotowych doprowadza się do rzeczywistego kosztu wytworzenia uwzględniając odchylenia między rzeczywstymi kosztami wytworzenia a kosztami planowanymi. Spółka dokonuje odpisów aktualizujących na zapasy uznane za przestarzałe lub trudno zbywalne, po dokonanej analizie zapasów.ponadto Spółka dokonuje odpisów aktualizujących na materiały techniczne i części awaryjne. Dla materiałów technicznych w wysokości 20 %, a dla części awaryjnych w wysokości 40 % ich wartości. 7. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. 8. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe przeznaczone do obrotu wykazywane są według ceny zakupu powiększonej o naliczone odsetki. 9. Operacje w walutach obcych Operacje w walutach obcych rozliczane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym został ustalony inny kurs. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych,powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 10. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, niewykorzystane urlopy Rezerwa na długoterminowe świadczenia pracownicze, takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy pośmiertne, tworzona jest w oparciu o wyliczenie aktuarialne dokonywane raz na koniec roku. Utworzenie rozliczeń międzyokresowych biernych na niewykorzystane urlopy obciąża koszty okresu, którego te urlopy dotyczą. 11. Rezerwa na podatek dochodowy W związku z przejściowymi różnicami w zakresie momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony, w myśl Ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W bilansie Spółka wykazuje rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowiącą kwotę podatku dochodowego wymagającą w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku ustalone w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi. 12. Naprawy gwarancyjne Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z udzielonych gwarancji na ogumienie, przyjmując za podstawę wartość reklamacji wyliczoną w oparciu o obowiązujące warunki gwarancji dla określonych grup produktowych. 13. Kapitał własny K i ł kł d k j i k ś i k śl j S ółki d i j h dl 6

7 Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej statutem Spółki zgodnie z rejestrem handlowym. Kapitał z aktualizacji wyceny dotyczy aktualizacji wyceny środków trwałych. Kapitał zapasowy tworzony jest z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z podziału zysku zarówno w wysokości wymaganej ustawowo jak i ponad tą wysokość. Kapitał rezerwowy obejmuje kapitał rezerwowy na pokrycie ewentualnych strat oraz utworzony z podziału zysku z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. 14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, mających na celu przypisanie do danego okresu kosztów dotyczących tego okresu. Do czynnych rozliczeń kosztów zalicza się zafakturowane i / lub poniesione koszty dotyczące późniejszych okresów. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy w wysokości prawdopodobnych zobowiązań. 15. Przychody ze sprzedaży Wartość sprzedaży jest księgowana w oparciu o kwoty faktur wystawionych w ciągu roku pomniejszonych o podatek od towarów i usług. Sprzedaż jest uznawana w momencie wydania produktów, towarów lub materiałów. Przychody ze sprzedaży prezentowane w rachunku wyników są pomniejszone o udzielone klientom upusty i inne ulgi traktowane według tych samych zasad co upusty. 16. Koszty oraz pomiar wyniku finansowego Koszty działalności operacyjnej stanowią koszty bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Koszty uznawane są zgodnie z zasadą memoriałową, w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty, które nie są bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Pozostałe przychody operacyjne obejmują zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, równowartość rozwiązanych rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów, wygasłych lub umorzonych zobowiązań, otrzymanych dotacji, subwencji, dopłat, rekompensat i darowizn. Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, odpisy aktualizujące należności, rekompensaty, zapłacone kary, dokonane darowizny, odsetki karne z tytułu podatków, ubezpieczeń socjalnych i cła. Przychody finansowe obejmują odsetki otrzymane lub należne od udzielonych kredytów i pożyczek, przychód związany z obrotem papierami wartościowymi oraz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. Koszty finansowe obejmują zapłacone i naliczone odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, straty związane z obrotem papierami wartościowymi, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. Zyski i straty nadzwyczajne odzwierciedlają finansowe skutki zdarzeń nie związanych z normalną działalnością Spółki i w szczególności spowodowane przez niepowtarzalne, niezwykłe zdarzenia, zaniechanie bądź zawieszenie działalności operacyjnej a także wkroczenie na drogę postępowania ugodowego. Wynik finansowy Spółki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów spółek, wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych oraz opodatkowanie. Podatek dochodowy od osób prawnych, wykazywany w rachunku zysków i strat, jest obliczany zgodnie z polskimi przepisami, biorąc pod uwagę dochód ze źródeł na terenie Polski i poza jej granicami, koszty nie podlegające odliczeniu podatkowemu, dochód nie podlegający opodatkowaniu, darowizny i ulgę inwestycyjną. IVPdt d fi ś di k i ł t 7

8 IV. Podstawowe dane finansowe oraz średnie kursy wymiany złotego Bilans (w tys.) Pozycje PLN EURO PLN EURO Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Pasywa razem Rachunek zysków i strat (w tys.) Pozycje I półrocze 2005 I półrocze 2004 PLN EURO PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, towarów, materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Rachunek przepływów pieniężnych (w tys.) Pozycje I półrocze 2005 I półrocze 2004 PLN EURO PLN EURO Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EURO, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na: EURO = 4,0401 zł EURO = 4,5422 zł - kurs średni, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca: w I półrocze EURO = 4,0805 zł w I półroczu EURO = 4,7311 zł - najwyższy i najniższy kurs w okresie: w I półroczu 2005 najwyższy 1 EURO = 4,2756 zł; najniższy 1 EURO = 3,8839 zł w I półroczu 2004 najwyższy 1 EURO = 4,9149 zł; najniższy 1 EURO = 4,5422 zł. 8

9 Pozycje rachunku zysków i strat za półrocze przeliczono na EURO wg średniego kursu EURO w każdym z kwartałów. Średni kurs EURO w kwartałach obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego kwartału wyniósł: W I kwartale 4,0153 zł, W II kwartale 4,5422 zł. V. Obszary występowania istotnych różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości oraz ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym wg polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem, które zostałoby sporządzone wg MSR. TC Dębica S.A. sporządza sprawozdania finansowe wg US GAAP dla inwestora strategicznego Goodyear Tires and Rubber Company w celu przygotowania przez niego sprawozdania skonsolidowanego. Dlatego,mimo dołożenia należytej staranności, wskazanie w sposób wiarygodny różnic w wartosci ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym wg polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR nie jest możliwe. Poniżej zamieszczamy tabele z objaśnieniem różnic w wartości ujawnionego kapitału własnego i wyniku finansowego netto, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi sporządzonymi wg polskich zasad rachunkowości, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi, które zostały sporządzone wg US GAAP. (w tys. PLN ) Kapitał własny wg polskich zasad rachunkowości Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasingowych Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych Korekta amortyzacji dla środków trwałych o różnych wartościach brutto Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania kosztów bieżących Kapitał własny wg zasad US GAAP (w tys. PLN ) Zysk netto wg polskich zasad rachunkowości Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania kosztów bieżących Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasingowych Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych Korekta amortyzacji dla środków trwałych o różnych wartościach brutto Zysk netto wg zasad US GAAP

10 10

11 11

12 12

13 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a 13

14 Nota 1 b Nieplanowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) wartości niematerialnych i prawnych nie wystapiły. 14

15 Nota 1 c Nota 2 a 15

16 Nieplanowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych nie wystapiły. Nota 2 b 16

17 Nota 2 c Nota 2 d Nota 3 a Nota 3 b Nota 3 c Nota 3 d 17

18 Nota 4 a Nota 4 b 18

19 Dane na r. Nota 4 c 19

20 Nota 4 d Nota 4 e Nota 5 a 20

21 Nota 6 a Nota 7 a 21

22 Nota 7 b Nota 7 c Nota 7 d Nota 7 e Należności wykazane w pkt. a), b) i c) czyli do 1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy oraz powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, są związane z normalnym tokiem sprzedaży T.C. Dębica 22

23 Nota 7 f Nota 8 a Należności z tyt dostaw,robót i usług dochodzone na drodze sądowej ,44 Rezerwa na należności z tyt dostaw rob i usług doch na drodze sądowej ,44 Należności pozostałe dochodzone na drodze sądowej ,93 Rezerwa na należności pozostałe dochodzone na drodze sądowej ,93 Nota 9 a Nota 9 b 23

24 Nota 9 c Nota 9 d Nota 10 a Nota 11 a 24

25 W I półroczu 2004 r. aktualizacja niefinansowych aktywów wyniosła 582 tys.zł. Z tego dotyczy : zapasów 582 tys. zł Odpisu aktualizującego wartość zapasów dokonano w wyniku ostrożnej wyceny materiałów,wyrobów i towarów. Nota 12 a Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: Goodyear Luxemburg - 59,87% tj akcje - wartość tys. zł Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. -9,67 % tj akcji - wartość tys. zł ( dane na dzień ustalenia prawa do dywidendy tj. 18 lipca 2005 r.). Nota 13 a Nota 14 a 25

26 Nota 15 a Nota 16 a Nota 16 b 26

27 Nota 17 a Nota 17 b Nota 17 c Nota 18 a 27

28 Nota 18 b Nota 19 a Nota 20 a Wartość księgowa na jedną akcję = Wartość kapitału własnego/ liczba akcji. Spółka nie planuje nowych emisji akcji, ani nie wyemitowała obligacji zamiennych na akcje, oraz nie zaistaniały inne zdarzenia zwiększające przewidywaną liczbę akcji, dlatego wartość księgowa na jedną akcję równa się rozwodnionej wartości księgowej na akcję. 28

29 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT Nota 21 a Nota 21 b Nota 22 a Nota 22 b 29

30 Nota 23 a Nota 24 a Nota 25 a 30

31 Nota 26 a 83 Nota 26 b Nota 27 a Nota 27 b Nota 28 a 31

32 Nota 28 b Nota 29 a Podział zysku netto za 2004 rok : dywidenda dla akcjonariuszy tys. zł zwiększenie kapitału rezerwoowego 158 tys. zł Razem zysk netto za 2004 rok tys. zł Nota 30 a 32

33 Do obliczenia zysku na jedną akcję przyjęto sumę zysku netto za II półrocze 2004 roku i za I półrocze 2005 roku. Tak ustaloną sumę podzielono przez liczbę akcji. Spółka nie planuje nowych emisji akcji, ani nie wyemitowała obligacji zamiennych na akcje, oraz nie zaistaniały inne zdarzenia zwiększające przewidywaną liczbę akcji, oraz nie zaistniały zdarzenia zmieniające wielkość zysku. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I. Środki pieniężne - patrz nota 9A pkt. g). Krótkoterminowe papiery dłużne dla potrzeb przepływów pieniężnych są ujęte w działalności inwestycyjnej a nie pozycji środki pieniężne. II. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półrocze 2005 I półrocze 2004 zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie zmiana stanu zobowiązań z tyt. leasingu finansowego spłata rat leasingu finansowego (ujęta w działalności finansowej) zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy Razem B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Firmy Oponiarskiej DĘBICA S.A. za I półrocze 2005 r. 1. Informacje o instrumentach finansowych Zmiany poszczególnych kategorii aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) Spółki w okresie 6 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2004 roku i 30 czerwca 2005 roku przedstawiały się następująco: (w tys. PLN) Aktywa finansowe i zobowiązania Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu przeznaczone do sprzedaży 33

34 1 stycznia 2004 r zwiększenia zmniejszenia czerwca 2004 r stycznia 2005 r zwiększenia zmniejszenia czerwca 2005 r Ujęcie bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - w pozostałych jednostkach Krótkoterminowe aktywa finansowe - w jednostkach powiązanych - - w pozostałych jednostkach czerwca 2005 roku Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Spółka zawarła umowy nie będące instrumentem finansowym, których składnikiem jest wbudowany instrument pochodny. Instrument ten dotyczy denominowanej w walucie obcej umowy na zakup usług. Spółka wykazuje wbudowane instrumenty pochodne odrębnie od umowy zasadniczej i wycenia je w wartości godziwej. Ustalenie wartości godziwej nastąpiło według kursu forward ogłoszonego dla danej waluty przez bank, z którego usług Spółka korzysta. Zmiany wartości godziwej są odnoszone w ciężar pozostałych kosztów lub przychodów finansowych w okresie, w którym zmiany te nastąpiły. Wartość początkową umowy zasadniczej stanowi różnica między ceną nabycia z umowy zasadniczej a wartością godziwą wbudowanego instrumentu pochodnego. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenionych według skorygowanej ceny nabycia obejmowała akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek. Skutki przeszacowania /odpisu aktualizującego aktywa finansowe dostępne do sprzedaży odnosi się do kosztów finansowych. Spółka nie posiada instrumentów zabezpieczających. Odsetki uzyskane od należności własnych wyniosły 5 tys. zł. Udzielone pożyczki Na dzień r. nie wystąpiły. 2. Zobowiązania warunkowe Spółka nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń. Nie istnieją inne istotne zobowiązania warunkowe poza niżej opisanymi. 1. W lipcu 1997 r. w Wielkiej Brytanii wypadkowi samochodowemu uległ obywatel brytyjski. Zdaniem pełnomocników poszkodowanego przyczyną wypadku była wadliwa opona wyprodukowana w T.C. Dębica S.A. Z powództwa poszkodowanego przed sądem brytyjskim prowadzone jest postępowanie o zapłatę odszkodowania w wysokości ok GBP. Pozwanym jest T.C. Dębica S.A. oraz właściciel warsztatu samochodowego w którym dokonano montażu opony. T.C Dębica S.A. posiada od roku 1996 r. nieprzerwanie umowę odpowiedzialności cywilnej za produkt z firmą ubezpieczeniową AIG Polska i w roku 1997r. umowa obejmowała zakresem terytorialnym także Wielką Brytanię. Kwota dochodzonego odszkodowania przewyższa wprawdzie limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń ( zł) o ok zł, ale z opinii brytyjskiego prawnika reprezentującego T.C. Dębica S.A., wynika, że istnieją podstawy do żądania znacznego obniżenia odszkodowania, m.in. z uwagi na wiek opony, oraz oprócz T.C. Dębica S. A. występuje w sprawie drugi pozwany. W tym stanie rzeczy nie jest konieczne tworzenie rezerwy na pokrycie kosztów ewentualnego odszkodowania przypadającego do zapłaty T.C. Dębica S.A. 34

35 2. Roszczenie Soni i Zary Akhter. Poszkodowani wystąpili z żądaniem zapłaty odszkodowania (nie precyzując jego wysokości) za szkody doznane wskutek wypadku którego przyczyną miała być wadliwa opona produkcji T.C. Dębica S.A. Po otrzymaniu roszczeń, szkoda została zgłoszona do AIG Poland S.A. która prowadzi sprawę w Anglii. Dotychczas nie zostaliśmy powiadomieni o jej zakończeniu a jedynie o prowadzonych rozmowach na temat zawarcia ugody. 3. Roszczenie Ian Lewis Sheppard W czerwcu 2005 r. Spółce doręczono odpis pozwu złożonego przez poszkodowanego w Wielkiej Brytanii. Wypadek wydarzył się 25 czerwca 1993r. Pozew został złożony przez poszkodowanego 17 lutego 2005 r. przeciwko trzem pozwanym. W kwietniu 2005r. T.C. Dębica S.A. została dodana przez poszkodowanego jako czwarty pozwany. Przyczyną wypadku mogło być zdaniem poszkodowanego uszkodzenie opony,wyprodukowanej przez T.C. Dębica S. A. Przedmiotowa opona została wyprodukowana w 1985r. Poszkodowany nie sprecyzował wysokości roszczenia. Sprawa jest prowadzona przez T.C. Dębica S.A. przy pomocy prawników w Wielkiej Brytanii. W ocenie Spółki ryzyko zapłaty roszczenia przez T.C. Dębica S.A. jest małe, wysokość roszczenia nie została określona, dlatego nie została utworzona rezerwa na przyszłe ewentualne zobowiązanie. 4. Burmistrz Miasta Dębica w dniu 30 lipca 2001 r. wydał decyzję w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu odsetek w kwocie 927 tys. zł za zwłokę w zapłacie podatku od nieruchomości za lata 1995 i Wskutek odwołania Spółki od tej decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 6 maja 2005 uchyliło umorzyło postępowanie w sprawie. Burmistrz Miasta Dębica w dniu 29 czerwca 2005 wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 1995 i W dniu 22 sierpnia wydał decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 1995 i 1996 w kwocie 385 tys. zł. Spółka zlożyła odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zdaniem Spółki decyzja o ustaleniu zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 1995 i 1996 jest niesłuszna i narusza prawo. Spółka postanowiła utrzymać istniejąca rezerwę w kwocie 409 tys. zł w niezmienionej wysokosci do czasu wydania decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 3. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani gminy z tytułu prawa własności budynków i budowli. 4. Działalność zaniechana W okresie sprawozdawczym nie zlikwidowano i nie zaniechano działalności gospodarczej w całości czy też w części, stąd też nie wystąpiły koszty zaniechanej produkcji. 5. Koszt wytworzenia majątku trwałego na własne potrzeby Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby za I półrocze 2005 wyniósł tys. zł. 6. Nakłady inwestycyjne W I półroczu 2005 roku nakłady inwestycyjne wyniosły tys. zł. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2005 wynoszą tys. zł. W roku 2005 nie planujemy nakładów na ochronę środowiska. 7. Transakcje z podmiotami powiązanymi Transakcje dokonane w I półroczu 2005 roku z podmiotami wchodzącymi w skład koncernu Goodyear są następujące:- sprzedaż wyrobów towarów i usług 551 mln zł 35

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 Instytut Globalnej Odpowiedzialności Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-P 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe PIAST Im. Wincentego Witosa 33-150 Wola Rzędzińska 297 a WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Nazwa Firmy: Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo