Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd"

Transkrypt

1 1

2 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. (a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; (b) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; (c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł; (d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł; (e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie tys. zł; (f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami półrocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki. Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności półrocznego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (c.d) Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym półrocznym sprawozdaniu finansowym tak, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2005 r. oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach na jej podstawie wydanych, oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 49, poz. 463) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2004 r. nr 186, poz z późniejszymi zmianami). Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd: 2

3 Wojciech Maj Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 6128/2647 finansowych pod numerem 144 Warszawa, 26 września 2005 r. Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zarząd oświadcza, ze podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z przepisami prawa krajowego. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalności wg EKD Spółka używa obecnej nazwy od 22 listopada 1993 roku. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej GOODYEAR, a jednostką posiadającą 59,87 % udziału w kapitale akcyjnym jest Goodyear Luxembourg S.A. z siedzibą w Luxemburgu. Spółka posiada statystyczny numer identyfikacyjny, REGON w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej. 3

4 gospodarki narodowej. Spółka działa w branży chemicznej. Forma prawna 16 Spółka Akcyjna Forma własności 540 Współwłasność mieszana z przewagą mienia sektora prywatnego Rodzaj działalności (wg EKD) -Podstawowa 2511 Produkcja gumowych opon i dętek -Drugorzędna 2513 Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Rodzaj działalności (wg KGN) 137 Przemysł wyrobów gumowych Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie Przemysł chemiczny II. Zasady sporządzania sprawozdań i informacja o władzach Spółki 1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za I półrocze 2005 obejmujące okres od do i porównywalne dane finansowe za I półrocze 2004 obejmujące okres od do r. 2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 3. W opiniach podmiotu uprawnionego do badania nie było zastrzeżeń, które wymagałyby korekt w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub w porównywalnych danych finansowych. Zastrzeżenie do sprawozdania za rok zakończony dotyczyło nieujawnienia informacji o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród i korzyści, wypłaconych lub należnych odrębnie dla każdej z osób zarządzajacych i nadzorujących Spółki. 4. Władze Spółki: Zarząd T.C. Dębica S.A. Zdzisław Chabowski - Prezes Zarządu Leszek Cichocki - Członek Zarządu Jacek Pryczek - Członek Zarządu Stanisław Cieszkowski - Członek Zarządu Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. Jaroslav F. Kaplan - Przewodniczący Rady Serge Lussier - Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Rędziniak - Sekretarz Rady Phillips Regnault - Członek Rady Krzysztof Susz - Członek Rady III. Zasady prowadzenia rachunkowości 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 121, poz.591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674). 2. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych: koszty prac rozwojowych 3 lata 4

5 pozostałe 5 lat 3. Środki trwałe i amortyzacja Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe wykazane w bilansie obejmują również aktywa, przyjęte do używania na podstawie umowy spełniającej przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 3 ust. 4 ustawy. a) Środki trwałe amortyzowane według stawek podatkowych Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji. Środki trwałe odpisuje się metodą liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego używania zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez Zarząd stosując stawki wynikające z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( DZ.U. z 2000 r. Nr 54 poz.654 z późn.zm. ). Przyjęto następujące okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych urządzenia techniczne i maszyny 5-7 lat środki transportu 5-6 lat b) Środki trwałe amortyzowane według stawek Goodyear. Od miesiąca listopada 1997 r. dla nowoprzyjętych środków trwałych Spółka stosuje stawki obowiązujące w koncernie Goodyear. Okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych według stawek Goodyear kształtują się następując: budynki i budowle lat urządzenia techniczne i maszyny 5-20 lat środki transportu 5-15 lat Do czerwca 2005 według stawek Goodyear, Spółka dokonała odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej tys. zł w tym: budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe c) Środki trwałe przyjęte do używania na podstawie umowy spełniające przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy amortyzuje się z uwzględnieniem czasu trwania umowy. Od 1 lipca 2004 r. dla nowoprzyjętych środków trwałych o wartości do 5000 USD Spółka stosuje jednorazową amortyzację. 4. Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, obejmujących ogół dotyczących danego środka trwałego w budowie kosztów poniesionych od dnia rozpoczęcia budowy do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania. Wartość środków trwałych w budowie zwiększają : nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody związane z różnicami kursowymi. 5. Inwestycje długoterminowe Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy spowodowane częściową, trwałą utratą wartości. 6. Zapasy Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w następujący sposób: a/ Zapasy surowców i towarów wykazywane są wg cen nabycia, 5

6 b/ Półprodukty i produkty w toku po bezpośrednim planowanym koszcie wytworzenia w produkcji podstawowej oraz po rzeczywistym koszcie wytworzenia w produkcji pomocniczej, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót, c/ Wyroby gotowe wykazywane są wg średniego kosztu wytworzenia obejmującego koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Wyroby gotowe na dzień wytworzenia są ujmowane w księgach rachunkowych po kosztach planowanych. Na dzień bilansowy wartość wyrobów gotowych doprowadza się do rzeczywistego kosztu wytworzenia uwzględniając odchylenia między rzeczywstymi kosztami wytworzenia a kosztami planowanymi. Spółka dokonuje odpisów aktualizujących na zapasy uznane za przestarzałe lub trudno zbywalne, po dokonanej analizie zapasów.ponadto Spółka dokonuje odpisów aktualizujących na materiały techniczne i części awaryjne. Dla materiałów technicznych w wysokości 20 %, a dla części awaryjnych w wysokości 40 % ich wartości. 7. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. 8. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe przeznaczone do obrotu wykazywane są według ceny zakupu powiększonej o naliczone odsetki. 9. Operacje w walutach obcych Operacje w walutach obcych rozliczane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym został ustalony inny kurs. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych,powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 10. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, niewykorzystane urlopy Rezerwa na długoterminowe świadczenia pracownicze, takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy pośmiertne, tworzona jest w oparciu o wyliczenie aktuarialne dokonywane raz na koniec roku. Utworzenie rozliczeń międzyokresowych biernych na niewykorzystane urlopy obciąża koszty okresu, którego te urlopy dotyczą. 11. Rezerwa na podatek dochodowy W związku z przejściowymi różnicami w zakresie momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony, w myśl Ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W bilansie Spółka wykazuje rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowiącą kwotę podatku dochodowego wymagającą w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku ustalone w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi. 12. Naprawy gwarancyjne Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z udzielonych gwarancji na ogumienie, przyjmując za podstawę wartość reklamacji wyliczoną w oparciu o obowiązujące warunki gwarancji dla określonych grup produktowych. 13. Kapitał własny K i ł kł d k j i k ś i k śl j S ółki d i j h dl 6

7 Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej statutem Spółki zgodnie z rejestrem handlowym. Kapitał z aktualizacji wyceny dotyczy aktualizacji wyceny środków trwałych. Kapitał zapasowy tworzony jest z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z podziału zysku zarówno w wysokości wymaganej ustawowo jak i ponad tą wysokość. Kapitał rezerwowy obejmuje kapitał rezerwowy na pokrycie ewentualnych strat oraz utworzony z podziału zysku z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. 14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, mających na celu przypisanie do danego okresu kosztów dotyczących tego okresu. Do czynnych rozliczeń kosztów zalicza się zafakturowane i / lub poniesione koszty dotyczące późniejszych okresów. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy w wysokości prawdopodobnych zobowiązań. 15. Przychody ze sprzedaży Wartość sprzedaży jest księgowana w oparciu o kwoty faktur wystawionych w ciągu roku pomniejszonych o podatek od towarów i usług. Sprzedaż jest uznawana w momencie wydania produktów, towarów lub materiałów. Przychody ze sprzedaży prezentowane w rachunku wyników są pomniejszone o udzielone klientom upusty i inne ulgi traktowane według tych samych zasad co upusty. 16. Koszty oraz pomiar wyniku finansowego Koszty działalności operacyjnej stanowią koszty bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Koszty uznawane są zgodnie z zasadą memoriałową, w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty, które nie są bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Pozostałe przychody operacyjne obejmują zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, równowartość rozwiązanych rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów, wygasłych lub umorzonych zobowiązań, otrzymanych dotacji, subwencji, dopłat, rekompensat i darowizn. Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, odpisy aktualizujące należności, rekompensaty, zapłacone kary, dokonane darowizny, odsetki karne z tytułu podatków, ubezpieczeń socjalnych i cła. Przychody finansowe obejmują odsetki otrzymane lub należne od udzielonych kredytów i pożyczek, przychód związany z obrotem papierami wartościowymi oraz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. Koszty finansowe obejmują zapłacone i naliczone odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, straty związane z obrotem papierami wartościowymi, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. Zyski i straty nadzwyczajne odzwierciedlają finansowe skutki zdarzeń nie związanych z normalną działalnością Spółki i w szczególności spowodowane przez niepowtarzalne, niezwykłe zdarzenia, zaniechanie bądź zawieszenie działalności operacyjnej a także wkroczenie na drogę postępowania ugodowego. Wynik finansowy Spółki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów spółek, wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych oraz opodatkowanie. Podatek dochodowy od osób prawnych, wykazywany w rachunku zysków i strat, jest obliczany zgodnie z polskimi przepisami, biorąc pod uwagę dochód ze źródeł na terenie Polski i poza jej granicami, koszty nie podlegające odliczeniu podatkowemu, dochód nie podlegający opodatkowaniu, darowizny i ulgę inwestycyjną. IVPdt d fi ś di k i ł t 7

8 IV. Podstawowe dane finansowe oraz średnie kursy wymiany złotego Bilans (w tys.) Pozycje PLN EURO PLN EURO Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Pasywa razem Rachunek zysków i strat (w tys.) Pozycje I półrocze 2005 I półrocze 2004 PLN EURO PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, towarów, materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Rachunek przepływów pieniężnych (w tys.) Pozycje I półrocze 2005 I półrocze 2004 PLN EURO PLN EURO Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EURO, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na: EURO = 4,0401 zł EURO = 4,5422 zł - kurs średni, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca: w I półrocze EURO = 4,0805 zł w I półroczu EURO = 4,7311 zł - najwyższy i najniższy kurs w okresie: w I półroczu 2005 najwyższy 1 EURO = 4,2756 zł; najniższy 1 EURO = 3,8839 zł w I półroczu 2004 najwyższy 1 EURO = 4,9149 zł; najniższy 1 EURO = 4,5422 zł. 8

9 Pozycje rachunku zysków i strat za półrocze przeliczono na EURO wg średniego kursu EURO w każdym z kwartałów. Średni kurs EURO w kwartałach obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego kwartału wyniósł: W I kwartale 4,0153 zł, W II kwartale 4,5422 zł. V. Obszary występowania istotnych różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości oraz ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym wg polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem, które zostałoby sporządzone wg MSR. TC Dębica S.A. sporządza sprawozdania finansowe wg US GAAP dla inwestora strategicznego Goodyear Tires and Rubber Company w celu przygotowania przez niego sprawozdania skonsolidowanego. Dlatego,mimo dołożenia należytej staranności, wskazanie w sposób wiarygodny różnic w wartosci ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym wg polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR nie jest możliwe. Poniżej zamieszczamy tabele z objaśnieniem różnic w wartości ujawnionego kapitału własnego i wyniku finansowego netto, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi sporządzonymi wg polskich zasad rachunkowości, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi, które zostały sporządzone wg US GAAP. (w tys. PLN ) Kapitał własny wg polskich zasad rachunkowości Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasingowych Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych Korekta amortyzacji dla środków trwałych o różnych wartościach brutto Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania kosztów bieżących Kapitał własny wg zasad US GAAP (w tys. PLN ) Zysk netto wg polskich zasad rachunkowości Różnica przejściowa dotycząca momentu rozpoznania kosztów bieżących Różnica wynikająca z innych kursów użytych do wyceny sald należności, zobowiązań i środków pieniężnych Różnica wynikająca z odmiennej kwalifikacji umów leasingowych Korekta dotycząca różnic w wartości brutto środków trwałych Korekta amortyzacji dla środków trwałych o różnych wartościach brutto Zysk netto wg zasad US GAAP

10 10

11 11

12 12

13 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a 13

14 Nota 1 b Nieplanowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) wartości niematerialnych i prawnych nie wystapiły. 14

15 Nota 1 c Nota 2 a 15

16 Nieplanowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych nie wystapiły. Nota 2 b 16

17 Nota 2 c Nota 2 d Nota 3 a Nota 3 b Nota 3 c Nota 3 d 17

18 Nota 4 a Nota 4 b 18

19 Dane na r. Nota 4 c 19

20 Nota 4 d Nota 4 e Nota 5 a 20

21 Nota 6 a Nota 7 a 21

22 Nota 7 b Nota 7 c Nota 7 d Nota 7 e Należności wykazane w pkt. a), b) i c) czyli do 1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy oraz powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, są związane z normalnym tokiem sprzedaży T.C. Dębica 22

23 Nota 7 f Nota 8 a Należności z tyt dostaw,robót i usług dochodzone na drodze sądowej ,44 Rezerwa na należności z tyt dostaw rob i usług doch na drodze sądowej ,44 Należności pozostałe dochodzone na drodze sądowej ,93 Rezerwa na należności pozostałe dochodzone na drodze sądowej ,93 Nota 9 a Nota 9 b 23

24 Nota 9 c Nota 9 d Nota 10 a Nota 11 a 24

25 W I półroczu 2004 r. aktualizacja niefinansowych aktywów wyniosła 582 tys.zł. Z tego dotyczy : zapasów 582 tys. zł Odpisu aktualizującego wartość zapasów dokonano w wyniku ostrożnej wyceny materiałów,wyrobów i towarów. Nota 12 a Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: Goodyear Luxemburg - 59,87% tj akcje - wartość tys. zł Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. -9,67 % tj akcji - wartość tys. zł ( dane na dzień ustalenia prawa do dywidendy tj. 18 lipca 2005 r.). Nota 13 a Nota 14 a 25

26 Nota 15 a Nota 16 a Nota 16 b 26

27 Nota 17 a Nota 17 b Nota 17 c Nota 18 a 27

28 Nota 18 b Nota 19 a Nota 20 a Wartość księgowa na jedną akcję = Wartość kapitału własnego/ liczba akcji. Spółka nie planuje nowych emisji akcji, ani nie wyemitowała obligacji zamiennych na akcje, oraz nie zaistaniały inne zdarzenia zwiększające przewidywaną liczbę akcji, dlatego wartość księgowa na jedną akcję równa się rozwodnionej wartości księgowej na akcję. 28

29 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT Nota 21 a Nota 21 b Nota 22 a Nota 22 b 29

30 Nota 23 a Nota 24 a Nota 25 a 30

31 Nota 26 a 83 Nota 26 b Nota 27 a Nota 27 b Nota 28 a 31

32 Nota 28 b Nota 29 a Podział zysku netto za 2004 rok : dywidenda dla akcjonariuszy tys. zł zwiększenie kapitału rezerwoowego 158 tys. zł Razem zysk netto za 2004 rok tys. zł Nota 30 a 32

33 Do obliczenia zysku na jedną akcję przyjęto sumę zysku netto za II półrocze 2004 roku i za I półrocze 2005 roku. Tak ustaloną sumę podzielono przez liczbę akcji. Spółka nie planuje nowych emisji akcji, ani nie wyemitowała obligacji zamiennych na akcje, oraz nie zaistaniały inne zdarzenia zwiększające przewidywaną liczbę akcji, oraz nie zaistniały zdarzenia zmieniające wielkość zysku. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I. Środki pieniężne - patrz nota 9A pkt. g). Krótkoterminowe papiery dłużne dla potrzeb przepływów pieniężnych są ujęte w działalności inwestycyjnej a nie pozycji środki pieniężne. II. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półrocze 2005 I półrocze 2004 zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie zmiana stanu zobowiązań z tyt. leasingu finansowego spłata rat leasingu finansowego (ujęta w działalności finansowej) zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy Razem B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Firmy Oponiarskiej DĘBICA S.A. za I półrocze 2005 r. 1. Informacje o instrumentach finansowych Zmiany poszczególnych kategorii aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) Spółki w okresie 6 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2004 roku i 30 czerwca 2005 roku przedstawiały się następująco: (w tys. PLN) Aktywa finansowe i zobowiązania Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu przeznaczone do sprzedaży 33

34 1 stycznia 2004 r zwiększenia zmniejszenia czerwca 2004 r stycznia 2005 r zwiększenia zmniejszenia czerwca 2005 r Ujęcie bilansowe Długoterminowe aktywa finansowe - w pozostałych jednostkach Krótkoterminowe aktywa finansowe - w jednostkach powiązanych - - w pozostałych jednostkach czerwca 2005 roku Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Spółka zawarła umowy nie będące instrumentem finansowym, których składnikiem jest wbudowany instrument pochodny. Instrument ten dotyczy denominowanej w walucie obcej umowy na zakup usług. Spółka wykazuje wbudowane instrumenty pochodne odrębnie od umowy zasadniczej i wycenia je w wartości godziwej. Ustalenie wartości godziwej nastąpiło według kursu forward ogłoszonego dla danej waluty przez bank, z którego usług Spółka korzysta. Zmiany wartości godziwej są odnoszone w ciężar pozostałych kosztów lub przychodów finansowych w okresie, w którym zmiany te nastąpiły. Wartość początkową umowy zasadniczej stanowi różnica między ceną nabycia z umowy zasadniczej a wartością godziwą wbudowanego instrumentu pochodnego. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenionych według skorygowanej ceny nabycia obejmowała akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek. Skutki przeszacowania /odpisu aktualizującego aktywa finansowe dostępne do sprzedaży odnosi się do kosztów finansowych. Spółka nie posiada instrumentów zabezpieczających. Odsetki uzyskane od należności własnych wyniosły 5 tys. zł. Udzielone pożyczki Na dzień r. nie wystąpiły. 2. Zobowiązania warunkowe Spółka nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń. Nie istnieją inne istotne zobowiązania warunkowe poza niżej opisanymi. 1. W lipcu 1997 r. w Wielkiej Brytanii wypadkowi samochodowemu uległ obywatel brytyjski. Zdaniem pełnomocników poszkodowanego przyczyną wypadku była wadliwa opona wyprodukowana w T.C. Dębica S.A. Z powództwa poszkodowanego przed sądem brytyjskim prowadzone jest postępowanie o zapłatę odszkodowania w wysokości ok GBP. Pozwanym jest T.C. Dębica S.A. oraz właściciel warsztatu samochodowego w którym dokonano montażu opony. T.C Dębica S.A. posiada od roku 1996 r. nieprzerwanie umowę odpowiedzialności cywilnej za produkt z firmą ubezpieczeniową AIG Polska i w roku 1997r. umowa obejmowała zakresem terytorialnym także Wielką Brytanię. Kwota dochodzonego odszkodowania przewyższa wprawdzie limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń ( zł) o ok zł, ale z opinii brytyjskiego prawnika reprezentującego T.C. Dębica S.A., wynika, że istnieją podstawy do żądania znacznego obniżenia odszkodowania, m.in. z uwagi na wiek opony, oraz oprócz T.C. Dębica S. A. występuje w sprawie drugi pozwany. W tym stanie rzeczy nie jest konieczne tworzenie rezerwy na pokrycie kosztów ewentualnego odszkodowania przypadającego do zapłaty T.C. Dębica S.A. 34

35 2. Roszczenie Soni i Zary Akhter. Poszkodowani wystąpili z żądaniem zapłaty odszkodowania (nie precyzując jego wysokości) za szkody doznane wskutek wypadku którego przyczyną miała być wadliwa opona produkcji T.C. Dębica S.A. Po otrzymaniu roszczeń, szkoda została zgłoszona do AIG Poland S.A. która prowadzi sprawę w Anglii. Dotychczas nie zostaliśmy powiadomieni o jej zakończeniu a jedynie o prowadzonych rozmowach na temat zawarcia ugody. 3. Roszczenie Ian Lewis Sheppard W czerwcu 2005 r. Spółce doręczono odpis pozwu złożonego przez poszkodowanego w Wielkiej Brytanii. Wypadek wydarzył się 25 czerwca 1993r. Pozew został złożony przez poszkodowanego 17 lutego 2005 r. przeciwko trzem pozwanym. W kwietniu 2005r. T.C. Dębica S.A. została dodana przez poszkodowanego jako czwarty pozwany. Przyczyną wypadku mogło być zdaniem poszkodowanego uszkodzenie opony,wyprodukowanej przez T.C. Dębica S. A. Przedmiotowa opona została wyprodukowana w 1985r. Poszkodowany nie sprecyzował wysokości roszczenia. Sprawa jest prowadzona przez T.C. Dębica S.A. przy pomocy prawników w Wielkiej Brytanii. W ocenie Spółki ryzyko zapłaty roszczenia przez T.C. Dębica S.A. jest małe, wysokość roszczenia nie została określona, dlatego nie została utworzona rezerwa na przyszłe ewentualne zobowiązanie. 4. Burmistrz Miasta Dębica w dniu 30 lipca 2001 r. wydał decyzję w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu odsetek w kwocie 927 tys. zł za zwłokę w zapłacie podatku od nieruchomości za lata 1995 i Wskutek odwołania Spółki od tej decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 6 maja 2005 uchyliło umorzyło postępowanie w sprawie. Burmistrz Miasta Dębica w dniu 29 czerwca 2005 wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 1995 i W dniu 22 sierpnia wydał decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 1995 i 1996 w kwocie 385 tys. zł. Spółka zlożyła odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zdaniem Spółki decyzja o ustaleniu zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 1995 i 1996 jest niesłuszna i narusza prawo. Spółka postanowiła utrzymać istniejąca rezerwę w kwocie 409 tys. zł w niezmienionej wysokosci do czasu wydania decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 3. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, ani gminy z tytułu prawa własności budynków i budowli. 4. Działalność zaniechana W okresie sprawozdawczym nie zlikwidowano i nie zaniechano działalności gospodarczej w całości czy też w części, stąd też nie wystąpiły koszty zaniechanej produkcji. 5. Koszt wytworzenia majątku trwałego na własne potrzeby Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby za I półrocze 2005 wyniósł tys. zł. 6. Nakłady inwestycyjne W I półroczu 2005 roku nakłady inwestycyjne wyniosły tys. zł. Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2005 wynoszą tys. zł. W roku 2005 nie planujemy nakładów na ochronę środowiska. 7. Transakcje z podmiotami powiązanymi Transakcje dokonane w I półroczu 2005 roku z podmiotami wchodzącymi w skład koncernu Goodyear są następujące:- sprzedaż wyrobów towarów i usług 551 mln zł 35

2. Zasady sporządzania i format skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2. Zasady sporządzania i format skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Podstawowym segmentem działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. ( Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 www.fjwc.com/pl Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2006 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA CIECH Spółka Akcyjna SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r.

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. 1 Zawartość raportu rocznego Spółki SIMPLE S.A. 1. Pismo Prezesa Zarządu SIMPLE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA. SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ZAWIERA:

RAPORT ROCZNY 2011 ZAWIERA: RAPORT ROCZNY 2011 ZAWIERA: 1. OPINIĘ I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 2. PISMO PREZESA ZARZĄDU 3. SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA 2011 ROK 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Katowice, kwiecień 2011r. KOPEX S.A. w tys. zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej KOPEX S.A. sporządzone na

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny REGON 634635800

Bardziej szczegółowo

Marian Owerko Prezes Zarządu

Marian Owerko Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Bakalland S.A. ma za sobą kolejny rok działalności. Był to jeden z najcięższych okresów w historii naszej firmy, charakteryzujący się ogromem inwestycji i włożonej pracy. Na rentowność

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Sprawozdanie finansowe LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Spis treści Spis treści...1 Spis not...2 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo