UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A"

Transkrypt

1 UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" z siedzibą w Krynicy-Zdroju

2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI AKCYJNEJ UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW" Z SIEDZIBĄ W KRYNICY ZDROJU Zarząd Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" z siedzibą w Krynicy-Zdroju, działając na podstawie 22 ust.2 pkt.2 Statutu Spółki oraz Uchwały Zarządu Nr 40/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. i Uchwały Zarządu Nr 02/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. ustala następujący Regulamin Organizacyjny Spółki. 1. Podstawowe informacje o Spółce: 1. Spółka Akcyjna Uzdrowisko Krynica Żegiestów jest jednoosobową Spółką Skarbu Państwa. 2. Spółka działa na podstawie: ustawy Kodeks Spółek Handlowych ustawa z dnia 15 września 2000 roku ( Dz. U poz. 1030), przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 216), postanowień Statutu Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica Żegiestów oraz innych właściwych przepisów prawnych. 3. Rodzaje działalności Spółki określone są w Statucie Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica Żegiestów. Podstawowe rodzaje to: lecznictwo uzdrowiskowe oraz produkcja wód mineralnych i leczniczych. 2. Rodzaje i kompetencje organów Spółki: 1. Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd. 2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki reguluje Statut Spółki, Kodeks Spółek Handlowych. 3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie ze Statutem Spółki. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej. 4. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu. 3. I. Zarząd Spółki 1. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za całokształt działalności Spółki, prawidłowe jej funkcjonowanie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów Spółki.

3 3. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 4. Zarząd planuje pracę oraz kierunki rozwoju działalności Spółki. 5. Zarząd kieruje działalnością bieżącą Spółki. 6. Zarząd koordynuje działania pionów i komórek organizacyjnych które mu bezpośrednio podlegają. 7. Zarząd prowadzi nadzór nad realizacją strategii i rozwojem Spółki. 8. Zarząd nadzoruje przygotowanie wieloletnich planów rozwoju Spółki, oraz rocznych planów działalności. 9. Zarząd kształtuje strategię informacyjną i promocyjną, politykę jakości i politykę bezpieczeństwa. 10. Zarząd nadzoruje system zarządzania jakością oraz dba o poprawę jakości produktów i usług. II. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Planowanie kierunków rozwoju i funkcjonowania Spółki w tym nadzorowanie przygotowywania rocznych planów rzeczowo-finansowych i wieloletnich planów strategicznych dla Spółki. 3. Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, majątkowych, technologicznych w celu realizowania założonych planów funkcjonowania i kierunków rozwoju Spółki. 4. Nadzorowanie prowadzonej w Spółce polityki ekonomiczno finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości i innymi przepisami prawa. 5. Działania ukierunkowane na pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rzecz Spółki. 6. Nadzorowanie procesów inwestycyjnych w Spółce. 7. Negocjowanie i zawieranie umów związanych z funkcjonowaniem Spółki. 8. Inspirowanie działań związanych z pozyskiwaniem nowych odbiorców usług uzdrowiskowych i wyrobów zdrojowych Spółki. 9. Nadzór nad polityką kadrową i płacową Spółki. 10. Dbanie o pozytywną sytuację społeczną w Spółce tj. poszanowanie godności i równego traktowania pracowników, właściwy przepływ informacji wewnątrz Spółki, współpracę z zakładowymi organizacjami związków zawodowych. 11. Zapewnienie warunków do przestrzegania w Spółce zasad bhp, p. pożarowych. 12. Nadzorowanie wypełniania obowiązków Spółki w zakresie obronności i ochrony informacji niejawnych. 13. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego w zakresie wynikającym z tzw. Planu Ruchu oraz Decyzji Koncesyjnej. 14. Budowanie pozytywnego wizerunku Spółki w ramach public relation oraz współpraca w tym zakresie z lokalnym samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi. 15. Nadzorowanie wdrażania i realizacji Zarządzania Jakością. 16. Sprawowanie kontroli wewnętrznej w Spółce poprzez audytora wewnętrznego. 17. Nadzór nad przestrzeganiem w Spółce regulaminów wewnętrznych, instrukcji obiegu dokumentów, ochrony danych wrażliwych Spółki i właściwej archiwizacji dokumentów. 18. Nadzór nad pracą Sekcji Informatyki i jej organizacją, w tym m.in. nad zapewnieniem stałej poprawnej pracy systemu operacyjnego, zainstalowanych programów komputerowych,

4 sprzętu telekomunikacyjnego i telefonii komórkowej, a także infrastrukturą informatyczną Spółki. 19. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem w Spółce ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku jednoosobowego składu Zarządu, wszystkie zadania realizuje Prezes Zarządu. 4. Prezesowi Zarządu Spółki bezpośrednio podlega: 1. Dyrektor ds. Ekonomicznych/ Główny Księgowy 2. Dyrektor ds. Lecznictwa 3. Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji 4. Dyrektor ds. Produkcji i Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego 5. Dyrektor ds. Handlowych 6. Radca Prawny (Adwokat) 7. Biuro Zarządu 8. Dział Zamówień Publicznych. 9. Specjalista ds. zarządzania jakością w Spółce 10.Specjalista ds. BHP i Specjalista ds. obronnych, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Specjalista ds. p/poż. 11. Inspektor Kontroli Wewnętrznej 12. Dział Spraw Osobowych i Socjalnych 13. Sekcja Informatyki 14. Biuro Rozwoju i Marketingu 5. Ustala się następujące piony organizacyjne w Spółce Akcyjnej Uzdrowisko Krynica- Żegiestów": 1. Pion Ekonomiczno-Finansowy 2. Pion Lecznictwa Uzdrowiskowego 3. Pion Techniczny i Inwestycji 4. Pion Produkcji i Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego 5. Pion Handlowy 6. Podstawowe zadania Dyrektora ds. Ekonomicznych/ Głównego Księgowego: 1. Prowadzenie polityki finansowej Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawami podatkowymi oraz innymi właściwymi aktami prawnymi oraz nadzór nad ich realizacją przez poszczególne służby księgowe. 2. Stały nadzór nad pracą działu księgowości oraz działu ekonomiczno-finansowego. 3. Opracowywanie systemu finansowego Spółki, w szczególności: a) opracowywanie systemu rozliczeń finansowych poszczególnych przedsięwzięć oraz jednostek organizacyjnych,

5 b) określanie wielkości odpisów na fundusze celowe, c) określanie zasad finansowania działalności nierentownych, rekompensowania strat, d) określanie zasad i procedur zaciągania kredytów, rozliczeń z budżetem państwa i bankami, e) określanie zasad naliczania amortyzacji, f) opracowywanie struktury kosztów i zasad dysponowania funduszami, g) ewidencjonowanie i rozliczaniem działalności gospodarczej, h) opracowywanie zasad kalkulacji cen, udzielania upustów, rabatów itp., w ścisłej współpracy z dyrektorem ds. handlowych i rozwoju sprzedaży. 4. Nadzór merytoryczny nad przestrzeganiem budżetu Spółki. 5. Nadzór nad ewidencjonowaniem i rozliczaniem nakładów pośrednich i bezpośrednich zawiązanych z działalnością Spółki. 6. Opracowywanie zasad i nadzór funkcjonalny nad stosowaniem rachunku ekonomicznego. 7. Nadzór i kontrola nad sporządzaniem sprawozdawczości podatkowej, ZUS i rozliczaniem z budżetem. 8. Nadzór nad sporządzaniem pozostałej sprawozdawczości GUS i innej zewnętrznej i wewnętrznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Nadzór nad prawidłowością wystawiania, ewidencjonowania i obiegu dokumentów księgowo-finansowych. 10.Opracowywanie planów zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem podległej kadry. 11. Realizowanie strategii Spółki oraz Zarządzania Jakością w zakresie podległych działów. 12.Nadzór nad opracowywaniem i realizacją rocznych planów rzeczowo-finansowych, operacyjnych, restrukturyzacyjnych Spółki. 13.Opiniowanie planów działalności gospodarczej całej firmy oraz planów poszczególnych obszarów jej działania ze względu na skutki i możliwości finansowe. 14. Rozpoznawanie możliwości pozyskania środków finansowych dla Spółki z funduszy zewnętrznych 15. Nadzór nad prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. 16. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników: regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych, zabezpieczenie mienia, instrukcji obiegu dokumentów, przepisów w zakresie bhp i p/poż. Dyrektor Ekonomiczny - Główny Księgowy odpowiedzialny jest za całokształt gospodarki środkami finansowymi i rzeczowymi oraz rachunkowość Spółki, a także za znajomość obowiązujących przepisów prawa stosowanych w kierowanej przez niego komórce. Dyrektorowi ds. Ekonomicznych/ Głównemu Księgowemu bezpośrednio podlega: 1. Dział księgowości. 2. Dział ekonomiczno- finansowy. 7. Podstawowe zadania Dyrektora ds. Lecznictwa : 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz właściwej organizacji pracy podmiotu leczniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Nadzór nad przestrzeganiem procedur medycznych i Praw Pacjenta. 3. Organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej, hotelarskiej i gastronomicznej w zakładach i urządzeniach lecznictwa uzdrowiskowego przy najbardziej efektywnym wykorzystaniu właściwości balneologicznych i fizykalnych miejscowości, na której terenie działa Spółka. 4. Sporządzanie programów i planów optymalnego wykorzystania bazy leczniczej,

6 zabiegowej i hotelowej Spółki. 5. Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, zgodnie z potrzebami profilów leczniczych oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, PCPR, MOPS oraz różnymi instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania klientów dla maksymalnego wykorzystania posiadanej bazy hotelowej i leczniczej - prowadzenie negocjacji z kontrahentami w zakresie warunków realizacji umów na świadczenia zdrowotne i usługi hotelarskie. 7. Stały nadzór nad prawidłową realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i instytucjami, o których mowa w pkt Nadzór nad prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa. 9. Zapewnienie merytorycznego nadzoru nad świadczonymi przez podmiot leczniczy usługami z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego przez pracowników Spółki w obiektach szpitalnych i sanatoryjnych. 10. Nadzór w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych współpraca z działem zamówień publicznych. 11. Racjonalne wykorzystanie infrastruktury uzdrowiskowej Spółki dla osiągnięcia przez Spółkę optymalnych wyników ekonomicznych. Współdziałanie z działem ekonomicznofinansowym w zakresie prowadzenia stałego monitoringu efektywności wykorzystania środków rzeczowych i finansowych w działalności leczniczej i hotelowej Spółki. 12. Współdziałanie z pionem technicznym w zakresie określania potrzeb inwestycyjnoremontowych bazy leczniczej i hotelowej. 13. Opracowywanie planów zatrudnienia oraz nadzór nad prawidłowym i pełnym wykorzystaniem kadry w pionie lecznictwa. 14. Realizowanie planów rzeczowo-finansowych i strategicznych Spółki oraz wdrażanie systemów zarządzania jakością w obszarze lecznictwa i usług hotelowych. 15. Rozpoznawanie możliwości pozyskania środków finansowych dla Spółki z funduszy zewnętrznych. 16. Wdrażanie nowych form terapii przy wykorzystaniu naturalnych zasobów leczniczych, wprowadzanie nowych produktów lecznictwa uzdrowiskowego, organizowanie badań naukowych związanych z wpływem lecznictwa uzdrowiskowego na zdrowie człowieka przez nawiązywanie współpracy z odpowiednimi podmiotami leczniczymi. 17. Tworzenie i realizacja marketingowej strategii dla podmiotu leczniczego. 18. Opracowywanie zasad kalkulacji cen, udzielania upustów, rabatów oraz prowadzenie konkurencyjnej strategii w zakresie polityki cenowej na świadczenia zdrowotne i usługi oferowane przez podmiot leczniczy. 19. Opracowywanie rocznych planów działalności oraz budżetu z zakresu marketingu, promocji i reklamy usług uzdrowiskowych, leczniczych oraz nadzór nad ich realizacją. 20. Analiza rynku i podmiotów konkurencyjnych dla lecznictwa, działalności zabiegowej i rekondycyjnej. 21. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników: regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych, zabezpieczenie mienia, instrukcji obiegu dokumentów, przepisów w zakresie bhp i p/poż. Dyrektor ds. Lecznictwa odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie działalności leczniczej i hotelarskiej prowadzonej przez Spółkę, w tym rentowność tej działalności oraz racjonalne wykorzystanie nakładów na lecznictwo, a także za znajomość obowiązujących przepisów prawa stosowanych w kierowanej przez niego komórce. Dyrektorowi ds. Lecznictwa bezpośrednio podlega: 1. Sekcja ds. lecznictwa

7 2. Sekcja ds. usług zabiegowych 3. Pielęgniarka epidemiologiczna 4. Naczelna Pielęgniarka 5. Stanowisko punktu aptecznego/dział farmacji szpitalnej 6. Zespół sanatoriów: NDZ, SDZ, NŁM, Patria 7. Szpital Uzdrowiskowy: NŁM 8. Zakład Przyrodoleczniczy i Przychodnia Uzdrowiskowa : Stare Łazienki Mineralne 9. Pijalnie: Główna, Jana, Słotwinki, Mieczysława 10. Centralna rezerwacja W związku wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2013 r. poz. 2) zarząd Spółki uchwałą nr 50/2012 z r. przyjął,,regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pod nazwą Uzdrowisko Krynica Żegiestów Spółka Akcyjna, który opisuje zasady funkcjonowania pionu lecznictwa podległego Dyrektorowi ds. Lecznictwa. 8. Podstawowe zadania Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji: 1. Nadzór nad utrzymaniem ruchu w obiektach Spółki. 2. Sporządzanie programów i planów prac inwestycyjnych i remontowych zgodnie z planem działalności Spółki. 3. Sporządzanie programów i planów rozbudowy i rekonstrukcji infrastruktury technicznej Spółki. 4. Nadzór nad realizacją inwestycji i remontów, w tym finansowanych ze środków unijnych. 5. Nadzór nad prowadzonym własnym wykonawstwem inwestycyjno-remontowym. 6. Dbałość o dostosowywanie stanu infrastruktury Spółki do jej celów, programów i planów działalności oraz wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i innych określonych odrębnymi przepisami. 7. Nadzór i utrzymanie infrastruktury technicznej zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkownika oraz polityką Spółki lub poszczególnych użytkowników infrastruktury. 8. Nadzór nad stanem technicznym, pracą i bezpieczeństwem użytkowania urządzeń energetycznych, ciepłowniczych, wodnych i kanalizacyjnych. 9. Nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem bezpośrednich nakładów związanych z utrzymaniem ruchu oraz prawidłowym dysponowaniem i rozliczaniem nakładów ponoszonych na remonty, inwestycje i modernizacje. 10. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska naturalnego. 11. Koordynacja zabezpieczenia materiałowego Spółki w urządzenia, surowce i materiały potrzebne do sprawnego funkcjonowania Spółki. 12. Planowanie zapotrzebowania oraz normowanie zużycia: paliwa, energii i wody na podstawie planów działalności Spółki. 13. Nadzór nad przestrzeganiem norm zużycia energii, wody i ścieków. 14. Propagowanie postępu technicznego w zakresie gospodarowania energią, wodą i ściekami. 15.Ewidencjonowanie oraz ocena techniczno-eksploatacyjna stanu środków trwałych użytkowanych przez Spółkę. 16.Ewidencjonowanie bezpośrednich nakładów związanych z utrzymaniem ruchu tj.

8 gospodarką cieplną, energetyczną, wodno-ściekową, konserwacyjno-remontową budynków, budowli, maszyn i urządzeń, gruntami, urządzeniami łączności, drogami zakładowymi i placami składowymi. 17.Utrzymywanie i organizowanie pracy odpowiednich warsztatów, grup konserwatorskich i remontowych oraz energetycznych i ciepłowniczych. 18. Nadzór nad prowadzeniem podstawowej działalności zaopatrzeniowo-magazynowej oraz gospodarki narzędziowej. 19.Opracowywanie planów zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem podległej kadry. 20.Nadzór nad prowadzoną dokumentacją związaną z funkcjonowaniem pionu technicznoinwestycyjnego. 21. Realizowanie planów rzeczowo-finansowych i strategicznych Spółki oraz wdrażanie systemów zarządzania jakością. 22. Rozpoznawanie możliwości pozyskania środków finansowych dla Spółki z funduszy zewnętrznych. 23. Nadzór w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych współpraca z działem zamówień publicznych. Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji odpowiedzialny jest za zabezpieczenie ruchu bazy eksploatowanej przez Spółkę, właściwe i sprawne prowadzenie remontów, inwestycji i modernizacji a także za znajomość obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie w kierowanym przez niego pionie. Dyrektorowi ds. Technicznych i Inwestycji bezpośrednio podlega: 1. Dział inwestycji i Planowania Remontów 2. Dział Administracji i Zaopatrzenia 3. Kotłownia 4. Brygada konserwacyjna 5. Warsztat Mechaniczny 6. Warsztat Elektryczny 7. Sekcja Transportu 9. Podstawowe zadania Dyrektora ds. Produkcji i Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego: 1. Zarządzanie produkcją w podległym pionie. 2. Organizowanie i nadzór nad produkcją wód mineralnych i innych produktów zdrojowych. 3.Nadzór nad prawidłową jakością rozlewanych wód zgodnie z zapisami prawa i systemem zarządzania jakością. 4. Nadzór nad utrzymaniem ciągłości produkcyjnej. 5. Dbanie o rozwój techniczny, technologiczny i eksploatacyjny Zakładu Produkcji Wód. 6. Poszukiwanie i przedstawianie Zarządowi Spółki nowych rozwiązań związanych z produkcją wód, w tym technologii produkcji, surowców i opakowań używanych do produkcji, pozwalających na utrzymywanie konkurencyjności produktów zdrojowych Spółki.

9 7. Dbałość o minimalizację strat w procesie produkcji i magazynowania surowców do produkcji oraz wyrobów gotowych. 8. Opracowywanie planów zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem podległej kadry. 9. Realizowanie planów rzeczowo-finansowych i strategicznych Spółki oraz wdrażanie systemów zarządzania jakością. 10. Rozpoznawanie możliwości pozyskania środków finansowych dla Spółki z funduszy zewnętrznych. 11. Bezpośredni nadzór nad infrastrukturą obszaru górniczego w zakresie wykorzystywania go i utrzymania w należytym stanie zgodnie z zapisami Koncesji. 12. Zapewnienie stałej dostępności całego asortymentu zasobów mineralnych. 13. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki surowcowej z użyciem surowców naturalnych. 14. Organizowanie i nadzór nad pracami naukowo-badawczymi związanymi z prawidłową eksploatacją i wykorzystaniem surowców mineralnych. 15.Nadzór w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych współpraca z działem zamówień publicznych. 16. Współpraca z Dyrektorem ds. Handlu w zakresie dynamicznego dysponowania odpowiednimi produktami na potrzeby rynku. Dyrektor ds. Produkcji i Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego odpowiedzialny jest za nadzór nad infrastrukturą obszaru górniczego, nadzór nad prawidłową jakością rozlewanych wód zgodnie z zapisami prawa i systemem zarządzania jakością, za utrzymanie ciągłości produkcyjnej a także za znajomość obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie w kierowanym przez niego pionie. Dyrektorowi ds. Produkcji i UZG bezpośrednio podlega: 1. Uzdrowiskowy Zakład Górniczy 2. Zakład Produkcji Wód 3. Laboratorium Mikrobiologiczne 4. Magazyn Produkcji 5. Wytwórnia CO2 10. Podstawowe zadania Dyrektora ds. Handlowych: 1. Organizowanie i nadzór nad pracą Działu Handlowego, Działu Spedycji zgodnie z aktualną polityką Spółki i jej celami biznesowymi. 2. Tworzenie zasad polityki handlowej Spółki w zakresie produkowanego asortymentu, polityki cenowej, dystrybucji i sprzedaży, promocji i reklamy wyrobów zdrojowych, ulepszania marki, tworzenia nowych produktów, usług i marek w obszarze produktów zdrojowych. 3. Opracowywanie rocznych i krótkoterminowych planów sprzedaży. 4. Pozyskiwanie nowych rynków zbytu w tym rynków zagranicznych dla produktów zdrojowych i usług Spółki. 5. Nadzór nad sprzedażą produktów zdrojowych i kierowanie siecią dystrybucji produktów zdrojowych. 6. Opracowywanie zasad kalkulacji cen, udzielania upustów, rabatów itp., w ścisłej współpracy z Głównym Księgowym. 7. Negocjowanie warunków umów handlowych. 8. Stały kontakt z klientami kluczowymi oraz opieka nad istniejącą bazą klientów.

10 9. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem transportu. 10. Koordynacja działań w zakresie prawidłowego i optymalnego wykorzystania własnego i wynajmowanego transportu samochodowego w działalności handlowej. 11. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w obszarze sprzedaży i logistyki. 12. Nadzór nad pracą przedstawicieli handlowych w terenie i egzekwowanie realizowania planów sprzedaży, rozwoju rynku, wzrostu sprzedaży zgodnie z przyjętymi przez Spółkę założeniami. 13. Opracowywanie planów zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem podległej kadry. 15. Realizowanie przyjętej przez Zarząd w danym okresie strategii działania i rozwoju Spółki. 16.Opracowywanie rocznych planów działalności oraz budżetu dla działalności z zakresu marketingu, promocji i reklamy wyrobów i usług oraz nadzór nad ich realizacją. 17. Opracowywanie zasad kalkulacji cen, udzielania upustów, rabatów. 18. Analiza rynku i podmiotów konkurencyjnych dla wszystkich obszarów działania Spółki, 19. Poszukiwanie możliwości promocji produktów i usług Spółki. 20. Nawiązywanie kontaktów w zakresie marketingu, promocji i reklamy produktów i usług Spółki. 21. Negocjowanie warunków promowania i reklamy produktów i usług Spółki. 22. Stałe analizowanie obszarów działalności Spółki, pod kątem ich rozwoju, konkurencyjności na rynku i podnoszenia rentowności sprzedaży. 23. Stała współpraca z Pionem Produkcji i UZG oraz Pionem Lecznictwa w celu maksymalizacji zysków Spółki ze sprzedaży jej produktów i usług. 24.Nadzór nad administrowaniem danymi osobowymi i nad ochroną danych osobowych przechowywanych w Spółce. 25. Rozpoznawanie możliwości pozyskania środków finansowych dla Spółki z funduszy zewnętrznych. 26. Nadzór w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych współpraca z działem zamówień publicznych. 27. Współpraca z Dyrektorem ds. Produkcji i UZG w zakresie dynamicznego dysponowania odpowiednimi produktami na potrzeby rynku. Dyrektor ds Handlowych odpowiedzialny jest za organizację i rozszerzanie rynków zbytu produktów zdrojowych oraz usług Spółki, oraz rentowność sprzedaży wód leczniczych i mineralnych, a także za znajomość obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie w kierowanej przez niego komórce. Dyrektorowi ds. Handlowych bezpośrednio podlega: Dział Handlowy Dział Spedycji 11. Pozostałe funkcje kierownicze o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania Spółki pełnią: 1. Kierownik Działu Handlowego 2. Kierownik Działu Spedycji 3. Kierownik Zakładu Produkcji Wód 4. Kierownik Działu Inwestycji i Planowania Remontów 5. Kierownik Działu Administracji i Zaopatrzenia 6. Kierownik Sekcji ds. Lecznictwa 7. Kierownik Działu Księgowości

11 8. Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego 9. Kierownik Działu Spraw Osobowych i Socjalnych 10. Kierownik Działu Zamówień Publicznych 11. Kierownik Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego 12. Kierownik Usług zabiegowych 13. Kierownik Biura Rozwoju i Marketingu 14. Stanowisko farmacji szpitalnej Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za całokształt spraw określonych ramowym zakresem obowiązków i uprawnień służbowych, stanowiących część składową niniejszego Regulaminu. Nie wymienione stanowiska kierownicze sprawują funkcje wyłącznie w zakresie swoich komórek organizacyjnych. 1. Do zadań Kierownika Działu Handlowego należy w szczególności : 1. Realizowanie planów sprzedaży. 2. Pozyskiwanie nowych klientów, w tym : a. prowadzenia wstępnych rozmów, b. przedstawiania oferty Spółki, c. prowadzenie negocjacji handlowych na poziomie podstawowym, d. finalizowania negocjacji. 3. Stała współpraca z klientami, w zakresie : a. inicjowania dostaw produktów zdrojowych, b. przyjmowania zamówień, c. informowania o promocjach. 4. Prowadzenie kart klientów, ze szczegółowym opisem klienta, osób do kontaktu, itp. 5. Bieżąca rejestracja kontaktów z klientami: rozmów, telefonów, ofert, umów, itp. 6. Tworzenie uporządkowanego archiwum dokumentów handlowych. 7. Bieżąca windykacja należności w szczególności należności przeterminowanych. 8. Współpraca z Pionem Produkcji w zakresie zapotrzebowania na produkty zdrojowe pod kątem planowanej sprzedaży. 9. Sporządzanie miesięcznych analiz sprzedaży w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, z wyszczególnieniem zapłaconych należności. 10. Występowanie do Radcy Prawnego Spółki o wszczęcie postępowań w sprawie windykacji należności w porozumieniu z Działem Księgowości. Kierownik Działu Handlowego odpowiada za prawidłową realizację polityki sprzedaży wód mineralnych i leczniczych oraz rentowność sprzedaży. 2. Do zakresu działania Kierownika Działu Spedycji należy w szczególności:

12 1. Prowadzenie polityki sprzedaży wyrobów gotowych. 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień uzyskiwanych z Działu Handlowego. 3. Nadzór nad terminową i kompletną realizacją zamówień. 4. Organizowanie całokształtu spraw związanych z załadunkiem, przeładunkiem i przewozem produktów do kontrahentów. 5. Organizacja obsługi gospodarki magazynowej, w tym sporządzanie całości dokumentów przewozowych. 6. Prowadzenie gospodarki opakowaniami. 7. Kompletowanie zamówień do pełnych składów przewozowych. 8. Awizowanie dostaw do kontrahentów, w szczególności do sieci. 9. Zlecanie w jak najkorzystniejszy (w tym finansowo) dla Spółki sposób usług transportowych, przy pełnym wykorzystaniu transportu własnego i ich rozliczanie. 10. Współpraca z Kierownikiem Zakładu Produkcji w zakresie ustalania krótkoterminowych planów produkcji w zakresie asortymentu i ilości. 11. Współpraca z Radcą Prawnym przy opracowywaniu umów spedycyjnych, przewozowych i składu. 12. Nadzór nad składami produktów Spółki na terenie kraju. 13. Stałe monitorowanie zapasów produktów zdrojowych w magazynach i składach. 14. Opracowywanie sprawozdań dotyczących sprzedaży wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę. 15. Współpraca podczas organizowania przetargów /konkursów/ wszelkich zamówień zlecanych przez Firmę w ramach procesów magazynowo - transportowo spedycyjnych. 16. Bieżące informowanie przełożonych o niezrealizowanych zamówieniach. 17. Informowanie kontrahentów o różnicach między zamówieniami i dostawą (negocjacje ewentualnych rekompensat). 18. Współpraca przy rozpatrywaniu i realizacji reklamacji. Kierownik Działu Spedycji odpowiada za całokształt procesu sprzedaży i dostarczania produktów zdrojowych do kontrahentów 3. Do zakresu działania Kierownika Zakładu Produkcji Wód należy w szczególności: 1. Organizowanie i kierowanie pracą Zakładu Produkcji Wód i Wytwórni C Stały nadzór nad prawidłowym przebiegiem technologicznym procesu produkcyjnego z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywnościowego, Dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), Dobrej praktyki Higienicznej (GHP) oraz Systemu zarządzania jakością (HACCP) i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów. 3. Realizacja zatwierdzonego przez Zarząd Spółki planu produkcji. 4. Utrzymywanie ruchu maszyn i urządzeń Zakładu Produkcji Wód i Wytwórni CO 2, w szczególności: a. zapewnienie stałej gotowości maszyn produkcyjnych, przy zapewnieniu przestrzegania norm eksploatacji i norm bezpieczeństwa i higieny pracy, b. opracowywanie harmonogramów remontów bieżących, okresowych i kapitalnych parku maszynowego, c) bieżąca konserwacja parku maszynowego.

13 5. Nadzór nad wykonywaniem remontów i konserwacji przez wykonawców własnych i zewnętrznych. 6. Sporządzanie zapotrzebowań na części zamienne do maszyn i urządzeń produkcyjnych. 7. Sporządzanie zamówień na surowce i materiały do produkcji. 8. Administrowanie majątkiem Zakładu Produkcji Wód. 9. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia gospodarki materiałowej w Zakładzie Produkcji Wód. 10. Nadzór na prawidłowym prowadzeniem wymaganej przepisami dokumentacji. Kierownik Zakładu Produkcji Wód odpowiada za całokształt spraw związanych z produkcją wyrobów zdrojowych. 4. Do zadań Kierownika Działu Inwestycji i Planowania Remontów należy w szczególności: 1. Programowanie całości zagadnień inwestycyjno-remontowych Spółki. 2. Przyjmowanie i opiniowanie wniosków w sprawach inwestycji i remontów z poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki. 3. Współpraca z Pionem Ekonomiczno-Księgowym w zakresie dysponowania i rozliczania nakładów ponoszonych na inwestycje i modernizacje. 4. Załatwianie i sporządzanie wymaganej dokumentacji technicznej i prawnej inwestycji i remontów kapitalnych w zgodności z obowiązującym Prawem Budowlanym Ustawą o zamówieniach publicznych i innymi przepisami prawa. 5. Uzgadnianie zakresu opracowań i konsultowanie rozwiązań technicznych przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych. 6. Sporządzanie wytycznych do projektowania i wykonawstwa. 7. Udział w postępowaniach przetargowych na wykonanie robót inwestycyjnoremontowych. 8. Udział w przygotowywaniu projektów umów o wykonawstwo prac inwestycyjnych i remontowych 9. Wykonywanie czynności koordynacyjnych w zależności od systemu wykonawstwa oraz sporządzanie wymaganej sprawozdawczości. 10. Dokonywanie odbioru wykonanych prac dokumentacyjnych, odbioru robót. 11. Dokonywanie rozliczeń prac remontowych i inwestycji, sprawdzanie faktur wykonawców pod kątem merytorycznym i rachunkowym. 12. Prowadzenie kontroli stanu obiektów i urządzeń. 13. Uczestnictwo w pracach komisji inwentaryzacyjnych w czasie spisu inwestycji rozpoczętych. Kierownik Działu Inwestycji i Planowania Remontów odpowiedzialny jest za zgodny z planem rzeczowym i finansowym przebieg procesów inwestycyjnych i remontowych w Spółce. 5. Do zakresu działania Kierownika Działu Administracji i Zaopatrzenia należy w szczególności: 1. Administrowanie i właściwe zabezpieczenie mienia Spółki. 2. Koordynowanie pracy służb odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony mienia,

14 utrzymanie porządku, czystości i estetycznego wyglądu obiektów Spółki i terenów wokół tych obiektów, w tym 3. Prowadzenie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Spółce, a w szczególności: a. ubezpieczeń od ognia, b. ubezpieczeń od kradzieży, c. ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, d. ubezpieczeń obowiązkowych pojazdów mechanicznych, e. ubezpieczeń osobowych z tytułu wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, f. ubezpieczeń za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 4. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawami i najmem lokali użytkowych oraz terenów, a w szczególności: a. analiza rynku nieruchomości pod kątem aktualnych cen wynajmu i dzierżawy lokali i bieżące dostosowywanie stosowanych przez Spółkę cen do cen rynkowych, lub zgodnie ze strategią prowadzoną przez Zarząd w tym zakresie, b. ogłaszanie przetargów na najem lub dzierżawę lokali i terenów zbędnych do bieżącej działalności Spółki dbałość o rentowność najmu i dzierżawy, c. udział w postępowaniu przetargowym, d. opracowywanie projektów umów dzierżawy i najmu lokali i terenów, e. fakturowanie należności za dzierżawę i najem lokali i terenów, f. prowadzenie całości dokumentacji związanej z najmem i dzierżawą. g. prowadzenie ewidencji i dokumentacji stanu prawnego nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Spółki oraz wykonywanie przy udziale Radcy Prawnego czynności związanych z dokonywaniem zmian w ich stanie faktycznym i prawnym. 5. Administrowanie budynkiem Biurowca. 6. Zaopatrywanie pracowników Biurowca w niezbędne do pracy materiały biurowe. 7. Prawidłowe zabezpieczenie obiektu Basenu Kąpielowego. 8. Nadzór nad Recepcją budynku Biurowca. Kierownik Działu Administracji i Zaopatrzenia jest odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie i zabezpieczenie mienia Spółki, zgodnie ze strategią ustaloną przez Zarząd i w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki. 6. Do zadań Kierownika Sekcji ds. Lecznictwa należy w szczególności: Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i innymi jednostkami w zakresie pełnego obłożenia bazy Spółki, w tym: sporządzanie ofert dla i nadzór nad prawidłową realizacją umów. 2. Przygotowanie i rozsyłanie skierowań zgodnie z harmonogramami turnusów w Spółce i obowiązującym rozdzielnikami skierowań sporządzonym na podstawie umów z jednostkami określonymi w ust.l.

15 3. Prowadzenie rejestrów i innej wymaganej dokumentacji wymaganych przepisami prawa i umowami z NFZ, MOPS, PCPR. 4. Prawidłowe i terminowe rozliczanie poszczególnych obiektów z osób i osobodni. 5. Prawidłowe i terminowe sporządzanie faktur za usługi lecznicze i badania diagnostyczne. 6. Współpraca z Pionem Ekonomiczno-Finansowym w zakresie prawidłowej realizacji zadań planowych w Pionie Lecznictwa. 7. Opracowywanie i aktualizowanie harmonogramów obłożenia bazy szpitalnej i sanatoryjnej w obiektach Spółki. 8. Współpraca z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska w zakresie prowadzonej działalności. 9. Prowadzenie spraw dotyczących kadry medycznej. 10. Nadzór i koordynacja działań w zakresie jakości wyżywienia w sanatoryjnych i szpitalnych punktach żywienia, pod kątem dietetyki. Kierownik Sekcji ds. Lecznictwa odpowiedzialny jest za prawidłowe sporządzanie ofert dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, rozdzielnictwo skierowań na leczenie uzdrowiskowe zgodnie z zawartymi umowami oraz prawidłowe prowadzenie spraw organizacyjnych i całości dokumentacji Pionu Lecznictwa. 7. Do zakresu działania Kierownika Działu Księgowości należy w szczególności: 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. 2. Dekretowanie operacji gospodarczych oraz nadzór nad prawidłowością dekretacji wszystkich dokumentów księgowych. 3. Sporządzanie not rozliczeniowych z list płac oraz wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło. 4. Kontrolowanie pod względem zgodności z Ustawą o rachunkowości oraz Zakładowym planem kont wszystkich not przekazywanych do Księgowości. 5. Bieżące kontrolowanie prawidłowości i terminowości prowadzenia ewidencji analitycznej oraz comiesięczne sprawdzanie zgodności urządzeń analitycznych z syntetyką. 6. Sporządzanie not księgowych z operacji prowadzonych na rachunkach bankowych, sprawdzanie zgodności sald wszystkich rachunków bankowych z syntetyką. 7. Prowadzenie ewidencji analitycznej przychodów i wydatków dotyczących m.in.: a. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, b. Funduszu Zadań Wyodrębnionych, c. inwestycji, w rozbiciu na zadania inwestycyjne, a. pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów. 8. Grupowanie dokumentów dotyczących zakupów i robót inwestycyjnych. 9. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego i sporządzanie not dotyczących przychodów tego majątku. 10. Comiesięczne ustalanie zaangażowania środków obrotowych w działalności inwestycyjnej i socjalnej. 11. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych zgodnie z ustaleniami komisji

16 inwentaryzacyjnych, egzekwowanie zapłat należności za niedobory zawinione. 12. Nadzór nad prawidłowością rozliczania kosztów, dostosowywanie metod i wskaźników do zmieniających się warunków działania Spółki. 13. Sporządzanie not memoriałowych po zakończeniu roku obrachunkowego, przeniesienie sald z kont zespołu 7 na konto wynik finansowy oraz sporządzanie korekt związanych z ustaleniami biegłych rewidentów badających bilans. 14. Sporządzanie sprawozdań finansowych, tj.: a. bilans i rachunek zysków i strat za okresy roczne, b. sprawozdanie F-01 za okresy miesięczne i kwartalne i innych. Kierownik Działu Księgowości odpowiedzialny jest za prawidłowe rozliczanie nakładów pośrednich i bezpośrednich związanych z działalnością finansową Spółki. 8. Do zakresu działania Kierownika Działu Ekonomiczno-Finansowego należy w szczególności: 1. Nadzór nad pracą Działu Ekonomiczno-Finansowego, w tym dotyczący m.in. księgowania i rozliczania wyciągów bankowych, naliczania i księgowania odsetek za zwłokę od należności, zobowiązań handlowych oraz publiczno-prawnych Spółki, księgowania kompensat, tworzenia i rozwiązywania rezerw na należności, uzgadniania sald księgowych od należności i zobowiązań, przygotowywania dokumentów dla Działu Prawnego Spółki niezbędnych do prowadzenia postępowań ugodowych i sądowych, sporządzania raportów o stanie środków pieniężnych, należności zobowiązań Spółki, wprowadzaniem do programu księgowego formularzy ofertowych dotyczących zamówień publicznych, wezwaniami do zapłaty dotyczącymi opakowań zwrotnych, współudział w uzgadnianiu sald należności za opakowania oraz sald kaucji i innych. 2. Prowadzenie gospodarki finansowej Spółki zgodnie z wytycznymi Zarządu Spółki oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Ustalanie wielkości i struktury budżetu Spółki. 4. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych. 5. Sporządzanie okresowych analiz dotyczących sytuacji finansowej Spółki, w tym Sprawozdań z przepływu środków pieniężnych". 6. Prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych oraz w Kasie Głównej Spółki. 7. Dokonywanie płatności za zobowiązania publiczno-prawne wynikające z deklaracji: a. podatku od towarów i usług VAT, b. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, c. podatku od nieruchomości, d. podatku od środków transportowych, e. obowiązkowych wpłat z zysku (dywidenda), f. odpisów na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych. 7. Rozliczanie finansowania inwestycji sporządzanie kwartalnych, rocznych

17 sprawozdań z realizacji inwestycji obejmujących część finansową inwestycji. 8. Egzekwowanie należności, w tym odsetek za nieterminowe zapłaty należności. 9. Nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych w Spółce. 10. Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem wniosków kredytowych, leasingowych, faktoringowych i innych. 11. Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych danych o sytuacji finansowej Spółki do współpracujących banków struktury należności i zobowiązań, prognoz finansowych. 12. Udział w przetargach i dokonywanie sprawdzenia ofert przetargowych pod względem prawidłowości obliczeń. 13. Przygotowywanie miesięcznych zestawień do Działu Zamówień Publicznych w zakresie stopnia realizacji poszczególnych umów. 14. Comiesięczne uczestniczenie w pracach mających na celu sporządzenie wyniku Spółki - dokonywanie kalkulacji Kosztów Wydziałowych Spółki. 15. Prowadzenie negocjacji telefonicznych oraz pisemnej korespondencji z kontrahentami w zakresie regulowania zobowiązań przygotowywanie porozumień, harmonogramów spłaty. 16. Programowanie rozwoju Spółki oraz planowanie gospodarcze poprzez sporządzanie rocznych planów jej działalności. 17. Opracowywanie planów ekonomiczno-finansowych dla poszczególnych pionów organizacyjnych Spółki. 18. Inicjowanie i koordynowanie prac poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania ekonomiczno-finansowych planów działalności. 19. Planowanie i ustalanie funduszu płac i zatrudnienia. 20. Opracowywanie nakładów kosztów w planach działalności Spółki. 21. Projektowanie wyników oraz stopni rentowności - w planach dla poszczególnych działalności. 22. Opracowywanie analiz ekonomicznych operatywnych, okresowych, kompleksowych i problemowych. 23. Analizowanie działalności Spółki - inicjowanie programu poprawy wyników ekonomicznych. 24. Opracowywanie propozycji cen za surowce, towary, usługi sprzedawane przez Spółkę oraz cen za wynajem i dzierżawę lokali użytkowych i terenów we współpracy z komórkami merytorycznie odpowiedzialnymi za ich sprzedaż w Spółce. 25. Udział w opracowywaniu norm zatrudnienia, wskaźników wydajności pracy, wskaźników wzrostu płac, itp. 26. Opracowywanie analiz dotyczących ekonomicznych uzasadnień bieżących lub przyszłych decyzji gospodarczych. 27. Kontrola realizacji wykonania planów, w tym kontrola gospodarki w zakresie zatrudnienia i funduszu płac. 28. Sporządzanie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Skarbu Państwa. 29. Opracowywanie miesięcznych i kwartalnych informacji w zakresie podstawowych wskaźników analizy rzeczowo-finansowej działalności Spółki do wiadomości Członków Rady Nadzorczej. 30. Opracowywanie Kwartalnej Informacji o Spółce na podstawie wytycznych Ministerstwa Skarbu Państwa. Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego odpowiada za całokształt zagadnień wynikających z zadań planowania i bieżącej kontroli wykonywania planowanych wskaźników

18 ekonomicznych oraz prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych, oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej w Spółce. 9. Do zakresu działania Kierownika Działu Spraw Osobowych i Socjalnych należy w szczególności: 1. Opracowywanie zasad polityki gospodarowania kadrami w oparciu o wytyczne założeń strategicznych Spółki. 2. Realizacja polityki kadrowej Spółki: a. opracowywanie planów i bilansowanie potrzeb kadrowych Spółki, b. analizowanie rozmieszczenia kadr, poziomu fluktuacji, absencji chorobowej itp., c. opracowanie zasad kwalifikowania i prowadzenie rejestru rezerwy kadrowej, d. prowadzenie dokumentacji w zakresie ruchu kadr, warunków pracy i płacy zatrudnionych, czasu zatrudnienia, świadczeń pracowniczych, itp., e. załatwianie spraw związanych z angażowaniem, zwalnianiem i przeszeregowaniem pracowników, f. nadzór funkcjonalny nad dyscypliną pracy, g. nadzór nad stanem i strukturą zatrudnienia, prowadzenie stosownych analiz, h) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników i ich rodzin, spraw rentowych i emerytalnych, i) penetrowanie rynku pracy w celu poszukiwania potencjalnych kandydatów do zatrudnienia, j) sporządzanie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia, k) doradztwo na rzecz kadry kierowniczej w zakresie gospodarowania kadrami. 3. Realizowanie zadań w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr :rejestrowanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych pracowników Spółki, a. opracowywanie planów szkolenia w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych, b. organizowanie szkoleń wewnątrzzakładowych i zawieranie umów na szkolenia zewnętrzne, c. współpraca z zewnętrznymi jednostkami kształcenia kadr, d. realizacja polityki stypendialnej, f) organizacji staży i praktyk zawodowych. 4. Prowadzenie spraw socjalno-bytowych Spółki: a. analizowanie sytuacji bytowej zatrudnionych, b. opracowywanie planu działalności socjalno-bytowej Spółki w oparciu o politykę finansową Spółki obowiązujące akty prawne w tym zakresie, c. realizacja polityki pomocy socjalno-bytowej świadczonej przez Spółkę d. nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń socjalnych należących do Spółki, e. nadzór nad udzielaniem zapomóg oraz innych świadczeń pracownikom, emerytom i rencistom Spółki. Kierownik Działu Spraw Osobowych i Socjalnych odpowiedzialny jest za zgodne z przepisami prawa funkcjonowanie spraw osobowych pracowników Spółki oraz właściwą organizację zabezpieczenia socjalno-bytowego.

19 10. Do zakresu działania Kierownika Działu Zamówień Publicznych należy w szczególności: 1. Nadzorowanie procesów przetargowych ich przebiegu i realizacji, o udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane 2. Opracowywanie i aktualizacja regulaminu pracy komisji przetargowej. 3. Nadzorowanie nad przyjmowaniem i rejestracją wniosków oraz określaniem trybu postępowania dla udzielenia zamówienia publicznego. 4. Zatwierdzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Przewodniczenie w komisjach przetargowych. 6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w sprawach dotyczących postępowania o zamówienia publiczne. 7. Nadzorowanie ogłaszania postępowań, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Kierownik Działu Zamówień Publicznych odpowiada za prawidłową realizację zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Do zakresu działania Kierownik Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego należy w szczególności : 1. Prowadzenie ruchu Zakładu Górniczego oraz sporządzanie w tym zakresie dokumentacji geologicznej. 2. Kontrola i nadzorowanie realizacji planu ruchu Zakładu Górniczego. 3. Organizowanie i nadzór nad wydobyciem naturalnych zasobów mineralnych. 4. Zgłaszanie wniosków o utworzenie bądź korektę granic obszarów górniczych złóż wód leczniczych. 5. Prowadzenie eksploatacji złóż kopalin, zgodnie z przepisami prawa górniczego. 6. Prowadzenie ewidencji zasobów balneologicznych. 7. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie wykonywanych remontów i konserwacji urządzeń służących wydobywaniu kopalin, a w szczególności urządzeń wgłębnych i nawierzchniowych, rurociągów i zbiorników. 8. Nadzorowanie transportowania wód leczniczych oraz kontrolowanie konserwacji urządzeń pomiarowych i wydobywczych. 9. Magazynowanie wód mineralnych oraz prowadzenie remontów zbiorników. 10. Nadzór nad prowadzeniem pomiarów i badań parametrów fizyko-chemicznych i złożowych. 11. Wykonywanie według własnych możliwości technicznych oczyszczania otworów oraz wykonywanie innych robót w sieciach wód mineralnych. 12. Wydobywanie, rozdzielanie i transport gazów towarzyszących wodom leczniczym. 13. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej złóż, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. Prowadzenie dokumentacji w zakresie ilości i jakości wydobywanych wód leczniczych i gazu. 15. Inicjowanie, wdrażanie i nadzorowanie wprowadzania postępu technicznego w zakresie eksploatacji i geologii, surowców balneologicznych.

20 16. Utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami działającymi w zakresie funkcjonowania Zakładu Górniczego. 17. Udział w pracach naukowych i badawczych prowadzonych w zakresie działania Zakładu Górniczego na terenie Uzdrowiska. 18. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa o ochronie środowiska naturalnego. Kierownik Ruchu Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego odpowiedzialny jest za prawidłową działalność Zakładu, a w szczególności za zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie eksploatacji złóż surowców mineralnych i prawidłowe sporządzanie dokumentacji w tym zakresie. 12. Do zadań Kierownika Sekcji Usług Zabiegowych należy w szczególności: 1. Kierowanie całokształtem działalności bazy zabiegowej UKŻ, w celu jak najpełniejszego wykorzystania jej zasobów i maksymalizacji zysków z działalności zabiegowej. 2. Koordynowanie działalności zabiegowej we wszystkich obiektach UKŻ w tym optymalnego wykorzystywania czasu pracy osób wykonujących zabiegi i pozostałego personelu wykonującego czynności związane z obsługą bazy zabiegowej. 3. Pozyskiwanie jak największej liczby klientów korzystających z bazy zabiegowej UKŻ. Nadzór i szkolenie personelu w zakresie postaw wobec klientów korzystających z bazy zabiegowej, oraz w zakresie podejmowania działań na rzecz pozyskiwania nowych klientów. 4. Dbanie o jak najpełniejsze wykorzystywanie urządzeń leczniczo-prozdrowotnych UKŻ. 5. Dbanie o stałe aktualizowanie przez podległy personel, wiedzy na temat możliwości zastosowań urządzeń i sprzętu bazy zabiegowej. 6. Nadzór nad utrzymywaniem wszelkich urządzeń i aparatów w dobrym stanie technicznym. 7. Inicjowanie i organizowanie po uzyskaniu akceptacji Zarządu, akcji promujących ofertę zabiegową w obiektach Uzdrowiska, po akceptacji budżetu akcji przez Zarząd lub wskazaną przez Zarząd Spółki osobę. 8. Inicjowanie i organizowanie po uzyskaniu akceptacji Zarządu, spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów oraz innych wydarzeń mających na celu wzrost rentowności obiektów UKŻ. 9. Podejmowanie innych działań wpływających na wzrost rentowności obiektów UKŻ szczególnie w oparciu o wykorzystanie istniejącej bazy zabiegowej. 10. Dbanie o atrakcyjność bazy zabiegowej oraz zabiegów wykonywanych UKŻ i poddawanie przełożonemu sugestii zmian w tym zakresie. 11. Optymalny dobór personelu świadczącego usługi zabiegowe w UKŻ, w tym optymalny dobór form i czasu zatrudnienia, przygotowywanie propozycji wysokości stawek wynagrodzeń personelu w powiązaniu z rentownością zabiegów i stopniem wykorzystania zatrudnionego personelu. 12. Współpraca z Naczelną Pielęgniarką i Pielęgniarkami Koordynującymi obiektów w zakresie prawidłowego wykorzystania miejsc na zabiegach oraz podległego personelu. 13. Inicjowanie pozyskiwania praktykantów studentów/uczniów szkół o profilach zbieżnych z zakresem działalności zabiegowej UKŻ, oraz przygotowywanie programów praktyk i nadzór nad ich realizacją. 14. Nadzór i pomoc przy opracowywaniu harmonogramów pracy fizjoterapeutów przez koordynatorów działów zabiegowych w obiektach Spółki.

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

PROFIL STANOWISKA OPIS STANOWISKA. Główny Księgowy Zarząd. 4-6 osób Podstawowy zakres obowiązków: (szczegółowe wymagania poniżej) Kraków

PROFIL STANOWISKA OPIS STANOWISKA. Główny Księgowy Zarząd. 4-6 osób Podstawowy zakres obowiązków: (szczegółowe wymagania poniżej) Kraków PROFIL STANOWISKA OPIS STANOWISKA Proces JAWNY/ NIEJAWNY Nazwa stanowiska Stanowisko bezpośredniego przełożonego Liczba podwładnych Zakres obowiązków Główny Księgowy Zarząd 4-6 osób Podstawowy zakres obowiązków:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r. Liczba wolnych stanowisk - 6 w tym: Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r. OGŁOSZENIE 1/16 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowiska w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie PL. Krasińskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 02/2014 Prezesa Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o. z dnia 16.01.2014 r. Uchwała nr 01/2014 Rady Nadzorczej ZZO Stargard Sp. z o.o. z dnia 28.01.2014 r. I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. I. Postanowienia ogólne. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Kamienny Potok w Sopocie, zwana w dalszym ciągu Spółdzielnią, jest powszechnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane: Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych Wymagania koniecznie i pożądane w odniesieniu do kandydatów na poszczególne stanowiska w biurze LGD: KIEROWNIK BIURA Wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Malinówka

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Malinówka Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Ełk ustalonego zarządzeniem nr 14/13 z dnia 28.03.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Malinówka opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie postanowień: - ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. Zarząd Morskich 2. Zarząd Morskich Dział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO W BOLESŁAWCU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu działa na podstawie: 1. Uchwały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Na podstawie 8 ust. 9 Statutu Centrum Sportu i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 9/15 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 01.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie MZGOK SPÓŁKA Z O.O. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie KONIN, dnia 29 kwietnia 2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo